Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Odluka o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, p. o. Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 28. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Službeni list SFRJ", br. 55/78) Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1990, Vijeća općina 21. ožujka 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničko-transportno poduzeće Zagreb, p. o. Zagreb

I

Socijalistička Republika Hrvatska (u daljem tekstu: Republika) daje garanciju Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji da će izvršiti otplatu dospjelih obveza u skladu s Ugovorom o zajmu između ŽTP - Željezničkotransportnog poduzeća Zagreb, p. o. Zagreb (u daljem tekstu: zajmoprimac) i, Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, ako te obveze ne izvrši zajmoprimac ili Privredna banka Zagreb d. d. (u daljem tekstu garant).

Garancija Republike iz stava 1. ove točke daje se u visini dinarske protuvrijednosti zajma od USD 32,500.000 (slovima: tridesetdvamilijunapetstotisuća američkih dolara) uvećene za pripadajuću kamatu obračunatu po prodajnom tečaju važećem na dan plaćanja obveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.

lI

Obvezuje se zajmoprimac da Republičkom sekretarijatu za financije dostavi, nakon potpisivanja, Ugovor o zajmu i sve priloge uz taj ugovor, te da ga pravovremeno obavijesti o svim izmjenama i dopunama Ugovora.

III

Republički sekretarijat za financije izdaje ispravu o garanciji suglasno ovoj odluci.

IV

U slučaju da Služba društvenog knjigovodstva Jugoslavije po nalogu Saveznog sekretarijata za financije izvrši naplatu dospjelih obveza iz sredstava Republike, Služba društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, po nalogu Republičkog sekretarijata za financije, izvršit će naplatu odgovarajućeg iznosa u korist Republike iz svih raspoloživih sredstava zajmoprimca odnosno iz sredstava garanta u skladu sa Zakonom u načinu i uvjetima izvršavanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija za koje je federacija dala garanciju ili super garanciju i kreditima iz međudržavnih sporazuma ("Službeni list SFRJ", br. 43/86).

V

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 450-02/89-01/04

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Setina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.