Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana porodice i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 12. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83, 49/83, 57/83 i 47/86) i člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 19. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana porodice i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990.

1. U slučaju kada je stjecanje prava na porodičnu mirovinu uvjetovano uzdržavanjem, smatrat će se da je član porodice uzdržavan :

- ako mu osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje iznos od 16,30 dinara godišnje;

- ako mu drugi stalni prihod ne premašuje iznos od 12,00 dinara mjesečno;

- ako član porodice osim katastarskog prihoda ima i druge prihode, katastarski prihod dijeli se sa 0,16, a mjesečni iznos svih ostalih prihoda sa 1,12 pa ako zbroj količnika ne premašuje 100, smatra se da član porodice nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

2. Dio katastarskog prihoda od vlastitog poljoprivrednog imanja koji otpada na člana porodice za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, izračunava se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednog domaćinstva koji žive na tome poljoprivrednom domaćinstvu.

3. Ako član porodice za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu živi i ostvaruje prihode na drugom poljoprivrednom domaćinstvu, u vlastiti prihod toga člana porodice od poljoprivredne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog domaćinstva.

Razmjerni dio katastarskog prihoda, koji u smislu stava 1. ove točke dolazi na člana porodice za kojega se određuje pravo na porodičnu mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod njegova poljoprivrednog domaćinstva podijeli na sve članove toga poljoprivrednog domaćinstva.

4. Smatrat će se da je osiguranik osiguravao sredstva za uzdržavanje člana porodice koji je živio izvan njegova domaćinstva ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 134,40 dinara mjesečno, a drugi prihodi takvog člana porodice ne premašuju visinu prihoda iz točke 1. ove odluke.

5. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto ni za vrijeme dok je osiguranik od kojega član porodice izvodi svoje pravo na porodičnu mirovinu, bio privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana porodice, zbog objektivnih okolnosti.

6. Ako kod korisnika porodične mirovine, kojemu je priznato pravo na porodičnu mirovinu na temelju utvrđenog uzdržavanja u smislu ove odluke naknadno nastanu promjene u imovnom stanju, zbog kojih vlastiti prihodi premašuju iznose određene ovom odlukom, prestaje pravo na porodičnu mirovinu s prvim danom slijedećeg mjeseca nakon nastale promjene.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa :141-13/90-01/720

Urbroj: 343-99-02/1-90-1

Zagreb, 19. ožujak 1990.

Predsjednik Skupštine

Ivan Berljafa, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.