Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 27.03.1990 Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za primjenu odredbi Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA DRUŠTVENO PLANIRANJE

Na temelju člana 11. Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka ("Narodne novine". br. 29/89) generalni direktor Republičkog zavoda za društveno planiranje donosi

UPUTSTVO

o izmjenama i dopunama Uputstva za primjenu odredbi Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka

1. U Uputstvu za primjenu odredbi Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka ("Narodne novine", br. 34/89) u točki 1. u stavu 2. dodaje se nova podtočka koja glasi:

"f) Bjanko akceptni nalozi s očitovanjem svih organizacija udruženog rada koje učestvuju u financiranju investicijskog programa kao instrumenti osiguranja povrata sredstava predviđenog članom 10. Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka".

2. U točki 4. u slavu 1. u podtočki f) riječi "postotku i" brišu se.

3. U točki 5. stav 1. mijenja se i glasi:

"Služba društvenog knjigovodstva primjenjuje odluku Izvršnog Vijeća Sabora na način da su organizacije udruženog rada sudionice u financiranju investicijskog programa oslobođene mjesečnih akontacija iz člana 3. Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka za razdoblje dok se ne postignu efekti oslobađanja utvrđeni u apsolutnom iznosu prema odluci Izvršnog vijeća Sabora".

4. U točki 5. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Organizacija udruženog rada koja koristi oslobađanje od dijela obveza iz dohotka dužna je kod predaje periodičnog obračuna dostaviti Službi društvenog knjigovodstva izvještaj o visini iskorištenog oslobađanja za svako pojedino izdvajanje iz dohotka".

5. Ovo uputstvo stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-02/90-01/05

Broj: 551 -01-90-1

Zagreb, 28. veljače 1990.

Generalni direktor

dr. Željko Rohatinski, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.