Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 27.03.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-357/1988 od 25. siječnja 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 25. siječnja 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Upravnog suda Hrvatske da se ukine odredba člana 4. stava 3. Odluke o načinu upravljanja i korištenja mjesnog vodovoda Broćanac. Mjesne zajednice "Broćanac" ("Službeni vjesnik" u Sisku, br. 42/87).

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku" u Sisku.

Obrazloženje:

Odredbom citiranom u izreci određeno je da Savjet Mjesne zajednice, na osnovi prijedloga Odbora za održavanje vodovoda, izdaje suglasnost i odobrenje za priključenje novih korisnika vodovoda, te utvrđuje visinu naknade za priključenje novih korisnika.

Upravni sud Hrvatske pokrenuo je postupak za ocjenu zakonitosti navedene odredbe Odluke, predloživši da je Ustavni sud ukine. U prijedlogu navodi da je član 4. stav 3. Odluke o suprotnosti sa članom 39. stavom 3. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine", br.15/79), prema kojem skupština općine propisuje postupak za određivanje tehničkih uvjeta i za obavještavanje o mogućnostima priključivanja na postojeći komunalni objekat, visinu naknade za taj postupak, te ovlaštenja, dužnosti i odgovornosti komunalne organizacije.

Nakon provedenog postupka i javne rasprave održane 2. studenoga 1989. godine. Ustavni sud Hrvatske utvrdio je da prijedlog Upravnog suda Hrvatske nije osnovan.

Prema članu 157. stavu 2. Ustava, pravo je radnih ljudi i građana u mjesnoj zajednici da odlučuju o ostvarivanju svojih zajedničkih interesa u svim pitanjima od neposrednoga i svakodnevnog interesa za njihov život i rad, a naročito u pogledu komunalnih djelatnosti.

Razrađujući ovo ustavno načelo, Zakon o mjesnim zajednicama ("Narodne novine". br.19/83) u odredbama člana 9. propisuje da radni ljudi i građani u mjesnoj zajednici imaju pravo upravljati društvenim sredstvima te odlučivati o njihovom korištenju i raspolaganju. Stavom 2. člana 9. dato je ovlaštenje mjesnoj zajednici da upravlja zemljištem i objektima koji neposredno služe za zadovoljavanje zajedničkih potreba radnih ljudi i građana u mjesnoj zajednici, ako tim nekretninama ne upravljaju organizacije udruženog rada ili druge samoupravne organizacije i zajednice.

Vodovod u Broćancu, bez obzira što su građani sudjelovali u njegovoj izgradnji, komunalni je objekat u društvennm vlasništvu. Budući da tim objektom ne upravlja komunalna rad- na organizacija, Mjesna zajednica u Broćancu bila je ovlaštena donijeti osporenu Odluku.

Na izgradnju vodovoda, kao komunalnog objekta, odnosi se član 34. Zakona o komunalnim djelatnostima, prema kojem i vlasnici odnosno korisnici stambenih i drugih objekata koji nisu sudjelovali u financiranju izgradnje komunalnih ubjekata i uređaja imaju pravo priključka na te objekte i uređaje uz uvjet da snose odgovarajući dio troškova izgradnje. Prema tome, Mjesna zajednica "Broćanac" mogla je, navedenom odredbom Odluke o načinu upravljanja i korištenja mjesnog vodovoda u Broćancu, propisati organ mjesne zajednice ovlašten da daje odobrenje za priključenje novih korisnika vodovoda, te organ nadležan da utvrdi visinu naknade za priključenje novih korisnika.

To su bili razlozi zbog kojih je Sud donio odluku kao u izreci.

Broj: U/I-357/ 1988

Zagreb, 25. siječnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.