Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 15.02.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-247/1989 od 18. siječnja 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 18. siječnja 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Osnovnog suda udruženog rada u Osijeku, Ured u Slavonskom Brodu da se utvrdi da su u suprotnosti sa zakonom odredbe člana 65. i člana 104. stava 3. i 4. Samoupravnog sporazuma o izdvajanju i usmjeravanju sredstava za stambenu izgradnju Vodoprivredne radne organizacije za vodno područje sliva Save Zagreb. Osnovne organizacije udruženog rada "Vodoprivreda - Slavonski Brod" iz Slavonskog Broda od 20. svibnja 1986. godine.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u Osnovnoj organizaciji udruženog rada "Vodoprivreda - Slavonski Brod", na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje:

Odredbama člana 65. i člana 104. stavova 3. i 4. Samoupravnog sporazuma navedenog u izreci propisano je da se iznimno može dati stan na korištenje izvan reda prvenstva radniku Osnovne organizacije udruženog rada, kao i novom radniku prilikom zasnivanja radnog odnosa, za čijim radom postoji posebna potreba radi poboljšavanja i poslovanja Osnovne organizacije udruženog rada, te s obzirom na složenost i značenje poslova koje će obavljati i stručnu izobrazbu koju posjeduje. Tim je odredbama predviđeno da se na takav način stan može dati na korištenje samo radnicima koji posjeduju visoku školsku spremu i koji su već raspoređeni, ili se raspoređuju, na poslove za čije je obavljanje prema općem aktu potrebna takva stručna sprema, a prema definiranoj kadrovskoj politici Osnovne organizacije udruženog rada predstavljaju deficitaran kadar. Predviđeni su organi koji predlažu i odlučuju o takvoj dodjeli stana te propisano prethodno pribavljanje mišljenja sindikalne organizacije i Zbora radnika o svakoj pojedinačnoj dodjeli.

Osnovni sud udruženog rada u Osijeku, Ured u Slavonskom Brodu podnio je ovom Sudu prijedlog za ocjenu zakonitosti citiranih odredbi Samoupravnog sporazuma i zatražio da se utvrdi da su one u suprotnosti sa zakonom, polazeći pritom od stajališta da tim odredbama nisu utvrđeni mjerila i kriteriji za dodjelu kadrovskih stanova.

Prijedlog nije osnovan.

Prema odredbi člana 17. Ustava SR Hrvatske o cjelokupnom dohotku radnici odlučuju u organizacijama udruženog rada i raspoređuju ga u cjelini među sobom prema svom doprinosu u ostvarivanju tog dohotka, a na osnovi mjerila koja utvrde samoupravnim sporazumom.

Zakonom o udruženom radu ("Službeni list SFRJ", broj 11/88 - prečišćeni tekst) u članu 15. stavu 3. alineji 7. koji je bio na snazi u vrijeme donošenja osporenih odredbi, propisano je da radnici u Osnovnoj organizaciji udruženog rada, ostvarujući pravo rada društvenim sredstvima, zajedno i ravnopravno odlučuju o raspodjeli sredstava za svoju osobnu i zajedničku potrošnju, u skladu s osnovama i mjerilima za utvrđivanje doprinosa, što ga svojim tekućim i minulim radom daju ostvarivanju dohotka. U članu 438. tog Zakona propisano je da radnici referendumom odlučuju o osnovama i mjerilima za raspodjelu sredstava za osobne dohotke i zajedničku potrošnju.

U članu 1. stavu 3. Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba ("Narodne novine", broj 13/81 - prečišćeni tekst) propisano je da o korištenju i raspoređivanju sredstava za stambene potrebe uvijek odlučuju radnici koji su ih osigurali.

Iz citiranih ustavnih i zakonskih odredbi nedvojbeno proizlazi da je ustavno i zakonsko pravo radnika da odlučuju o raspodjeli sredstava za zajedničku potrošnju, među kojima i sredstvima namijenjenim za stambenu izgradnju, u skladu s osnovama i mjerilima utvrđenim općim aktom donesenim referendumom.

Samoupravni sporazum čije se odredbe osporavaju donesen je referendumom. Radnicima Osnovne organizacije udruženog rada "Vodoprivreda - Slavonski Brod" se, s obzirom na sve izloženo, ne može osporiti pravo da referendumom odrede, među ostalim osnovama i mjerilima. i ono koje određuje tko se smatra deficitarnim stručnim kadrom te da u odnosu na takve kadrove predvide prioritet u rješavanju stambenog pitanja.

Neophodna potreba za kadrom, ako je unaprijed predviđena i razrađena samoupravnim općim aktom kao prioritet kod rješavanja stambenog pitanja, jest kriterij i mjerilo za davanje stanova na korištenje. Stoga takav način određivanja kriterija nije u suprotnosti ni sa odredbama člana 80. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85 i 42/86), kojima je, između ostalog. propisano da se samoupravnim općim aktom utvrđuju osobito, pored ostalog, osnove i mjerila za davanje stanova na korištenje i za odobravanje stambenih kredita. Iz navedenih razloga Sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U/I-247/1889

Zagreb, 18. siječnja 1980.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.