Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 13.02.1990 Odluka o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 71. stava 6. Zakona o porezima gradana ("Narodne novine., br. 47/85, 52/87, 13/89 i 57/89), Izvršno vijeće Sabora, na sjednici održanoj 23. siječnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja.

I

Ovom se odlukom propisuje način utvrđivanja vrijednosti i način revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (u daljem tekstu: poreznih obveznika).

II

Porezni obveznici iz točke I ove odluke, amortizacijsku osnovicu za osnovna sredstva utvrđuju na način propisan Zakonom o računovodstvu ("Službeni list SFRJ, br.12/89 i 35/89) i Uredbom o nomenklaturi sredstava za amortizaciju s godišnjim amortizacijskim stopama ("Službeni list SFRJ", br. 21/89). Amortizacijska osnovica za poslovne zgrade i poslovne prostorije, te za osnovna sredstva koja je porezni obveznik sam izradio odnosno za osnovna sredstva kojima je rekonstrukcijom, adaptacijom, modernizacijom ili drugom dogradnjom povećao kapacitet, poboljšao kvalitetu ili promijenio namjenu, utvrđuje se procjenom: Procjenu vrijednosti osnovnog sredstva utvrđuje komisija koju imenuje općinska skupština.

III

Revalorizaciju osnovnih sredstava porezni obveznici vrše na način propisan Zakonom o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br.12/89 i 34/89) i Pravilnikom o revalorizaciji ("Službeni list SFRJ", br. 36/89 i 57/89).

IV

Obavijest o izvršenoj revalorizaciji porezni je obveznik dužan dostaviti općinskoj upravi društvenih prihoda na obrascima koji su sastavni dio Pravilnika o revalorizaciji I5 dana nakon izvršenog obračuna.

V

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja ("Narodne novine", br. 54/85 i 5/87).

VI

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 5030110-90-3

Klasa: 410-07/89-02/07

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">