Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 06.02.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-22/1988 od 27. prosinca 1989.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 27. prosinca 1989. godine, donio je

ODLUKU

1. Ukida se Samoupravni sporazum o kriterijima prvenstva pri zapošljavanju ("Službeni vjesnik" općine Slavonski Brod, br. 7/86).

2. Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku" općine Slavonski Brod.

Obrazloženje:

Samoupravnim sporazumom, navedenim u izreci, kojeg su zaključile organizacije udruženog rada i radne zajednice s područja općine Slavonski Brod, Skupština općine, Samnupravna interesna zajednica za zapošljavanje te Općinsko vijeće Saveza sindikata Slavonski Brod, utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju i postupak izbora radnika. Postupak za ocjenu ovog SAS-a pokrenut je prijedlogom Radne zajednice Zajedničke stručne službe USIZ-a za zapošljavanje Slavonski Brod. Predloženo je da se SAS ukine, jer je suprotan Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba ("Narodne novine", br. 50/88). Ocjenjujuči osporeni SAS, Sud je utvrdio da je zaključen temeljem odredbe člana 21. stava 1. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 53/74,12/75,14/78, 33/82, 31 /86 i 55/86). Prema toj odredbi radnici u organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama samoupravnim sporazumom utvrđuju kriterije i postupak za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju tom odredbom određenih kategorija nezaposlenih radnika. Prema odredbi stava 2. istog člana utvrđena je obavezna primjena SAS-om utvrđenih kriterija za sve potpisnike sporazuma. Taj zakon, medutim, prestao je važiti stupanjem na snagu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba, na koji se poziva i predlagač. Ovim zakonom ukinuto je ovlaštenje za utvrđivanje odnosnih kriterija i postupaka samoupravnim općim aktom. Odredbama člana 22. Zakona prioritet pri zapošljavanju utvrđen je, pod određenim uvjetima, samo za radnicu s djetetom, ako joj je radni odnos prestao prije nego je dijete navršilo godinu dana života. Dakle, utvrđivanje kriterija za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju, kao što su utvrđeni osporenim SAS-om, suprotno je odredbama toga zakona.

Stoga je, u skladu s odredbom člana 419. Ustava SR Hrvatske. valjalo odlučiti kao u izreci.

Broj: U/I-22/1989

Zagreb, 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.