Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 17.01.1990 Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1990. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNE KOMORE

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore i člana 148. Statuta Privredne komore Rijeka, Skupština Komore na sjednici 26. prosinca 1989. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1990. godine

I

Osnovica za obračunavanje doprinosa članica Komore sa područja privrede Privrednoj komori Rijeka u 1990. godini je:

- za poduzeća u društveno, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu i složene oblike udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja imovine i osoba, poljoprivredne zadruge, organizacije kooperanata i druge oblike udruživanja poljoprivrednika, zadruge samostalnih privrednika i druge organizacije koje se udružuju u komore prema Zakonu, a kojima je sjedište na području Komore,

- za poslovne jedinice koje imaju određena ovlaštenja u prometu roba i usluga, a u sastavu su poduzeća i drugih organizacija sa sjedištem na području druge komore,ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobađanja i olakšica.

II

Stopa za obračunavanje doprinosa za organizacije iz točke I ove odluke u 1990. godini utvrđuje se u visini od 0,22% na osnovicu.

III

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika riječke regije je 0,06% na poreznu osnovicu za 1990. godinu. Obračun i naplatu doprinosa iz stava 1. ove točke vrše općinske uprave prihoda, zajedno s doprinosom Savezu udruženja samostalnih privrednika riječke regije, u skladu sa Zaključenim samoupravnim sporazumom.

IV

Doprinos iz ove Odluke obračunavaju i plaćaju korisnici društvenih sredstava kod nadležne Službe društvenog knjigovodstva do 30. u mjesecu na žiro račun PK Rijeka broj : 33800-637-1237. Ako korisnik društvenih sredstava ne izda u propisanom roku nalog za plaćanje doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva izdat će nalog za naplatu prema odredbi člana 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 11/86). Akontacija se utvrđuje:

-za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine.

-za ožujak na bazi osnovice iz završnog računa za 1989. godinu,

-za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog, obračuna za razdoblje I - III mjesec tekuće godine,

-za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine,

-za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec tekuće godine.

Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun. Korisnik društvenih sredstava po utvrđenoj obvezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

V

Članice Komore dužne su plaćati komorski doprinos bez obzira na rezultate financijskog poslovanja po periodičnim obračunima i završnom računu.

VI

Ovlašćuje se izvršni odbor Privredne komore Rijeka da prati ostvarivanje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njezino provođenje.

VII

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01 -5232/89

Rijeka, 26. prosinca 1989.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva

Nikola Slavić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.