Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 16.12.1998 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. prosinca 1998., godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM KOMBINIRANOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu, potpisan u Kopenhagenu, 26. svibnja 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom i slovačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM KOMBINIRANOM PRIJEVOZU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

svjesne da je za robnu razmjenu nužno potreban učinkoviti međunarodni prijevoz stvari;

uz spoznaju da je zbog razloga očuvanja okoliša i ograničenih mogućnosti cestovnog prometa potrebno na željezničkim i vodnim prometnicama oblikovati suvremeni prijevozni sustav radi ostvarivanja prihvatljivih alternativa cestovnom prometu, kako sa stajališta zaštite stanovništva, tako i iz gospodarstvenih razloga;

u uvjerenju da razvoj kombiniranog prijevoza znači mogućnost rješavanja teškoća u međunarodnom prijevozu stvari;

uz uvažavanje racionalnih oblika kombiniranog prijevoza za nadvladavanje eventualnih ograničenja u prometnoj infrastrukturi;

sa ciljem uzajamne suradnje

ugovorile su sljedeće:

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Ugovor odnosi se na međunarodni kombinirani prijevoz stvari u intermodalnim prijevoznim jedinicama kombiniranog prijevoza koji se obavlja dijelom željeznicom ili unutarnjim vodenim putovima ili morem, a dijelom cestom, cestovnim prijevoznim sredstvima registriranim kod nadležnih tijela jedne od ugovornih stranaka i to između teritorija država ugovornih stranaka ili u tranzitu preko teritorija država obiju ugovornih stranaka ili jedne od njih.

POJMOVI

Članak 2.

U ovom Ugovoru korišteni pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) »međunarodni kombinirani prijevoz stvari« znači prijevoz stvari u istoj intermodalnoj prijevoznoj jedinici kombiniranog prijevoza koji se obavlja željeznicom, unutarnjim vodenim putovima ili morem između ugovornih stranaka ili u tranzitu preko teritorija država obiju ugovornih stranaka ili jedne od njih, pri čemu se početni ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz obavlja cestom, cestovnim vozilima;

b) »intermodalna prijevozna jedinica kombiniranog prijevoza« je kontejner dužine najmanje 6 m, zamjenjivi sanduk, teretna prikolica, poluprikolica i cestovno vozilo u slučaju da je korištena druga vrsta prijevoza (željeznicom, unutarnjim vodenim putem, morem);

c) »početni ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz« znači dio prijevoznog puta intermodalne prijevozne jedinice kombiniranog prijevoza od mjesta utovara do terminala kombiniranog prijevoza ili iz terminala kombiniranog prijevoza do mjesta istovara, s time da će se ta udaljenost odrediti na sjednici Mješovite komisije utemeljene prema članku 10. ovog Ugovora;

d) »terminal kombiniranog prometa, Ro-Ro luka i Ro-Ro pristanište« je mjesto utovara i istovara intermodalnih prijevoznih jedinica kombiniranog prometa, pri čemu dolazi do promjene vrste prijevoza;

e) »kombinirani prijevoz s pratnjom« označava prijevoz cestovnog vozila u željezničkom, unutarnjem vodnom ili pomorskom prijevozu s posadom cestovnog vozila;

f) »kombinirani prijevoz bez pratnje« prijevoz je intermodalnih prijevoznih jedinica kombiniranog prijevoza bez posade cestovnog vozila;

g) »Ro-La (putujuća autocesta)« označava prijevoz cestovnih vozila na posebnim željezničkim vagonima kod kojih se koristi način vodoravnog utovara odnosno istovara;

h) »Ro-Ro« označava prijevoz cestovnih vozila posebnim plovilom kod kojeg se koristi način vodoravnog utovara odnosno istovara;

i) »nepredvidive okolnosti« znače okolnosti koje su izvan kontrole ugovornih stranaka, a nastale su poslije sklapanja Ugovora, nisu se mogle razumno predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a onemogućavaju ispunjenje obveze neke od ugovornih stranaka (npr. rat, neprijateljstva, nemiri, elementarne nepogode).

j) »izvršitelj kombiniranog prijevoza« je fizička ili pravna osoba, koja u svoje ime ili u ime druge osobe sklapa ugovor o prijevozu robe sistemom kombiniranog prometa i preuzima na sebe odgovornost za prevezenu robu od njenog preuzimanja od pošiljatelja sve do predaje robe primatelju, u skladu sa potpisanim ugovorom.

KOMBINIRANI PRIJEVOZ BEZ PRATNJE

Članak 3.

1. Ugovorne stranke će nastojati osigurati uvjete koji će izvršiteljima kombiniranog prijevoza omogućavati i poticati ih da dogovore o međusobnoj suradnji postignu na taj način da početni ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje na teritoriju države svake ugovorne stranke obavlja prijevoznik iz te ugovorne stranke.

2. Ugovorne stranke su suglasne da početni ili završni prijevoz u/iz terminala kombiniranog prijevoza u kombiniranom prijevozu bez pratnje na teritoriju države jedne ugovorne stranke cestovnim vozilima ili tegljačima, registriranim kod nadležnih tijela druge ugovorne stranke, može obavljati prijevoznik koji je kod nadležnih tijela druge ugovorne stranke registriran za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza, i to u skladu sa odredbama članka 9. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom prijevozu putnika i stvari cestom, potpisanog u Bratislavi dana 5. svibnja 1995.

3. Ugovorne stranke će uzajamno osloboditi cestovna vozila, koja se upotrebljavaju za početni ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje, naknade za korištenje cesta i od plaćanja drugih pristojbi na udaljenostima koje utvrdi Mješovita komisija, utemeljena prema članku 10. ovog Ugovora, za svaki terminal kombiniranog prometa.

4. Ugovorne stranke će se, u okviru Mješovite komisije utemljene prema članku 10. ovog Ugovora, međusobno obavijestiti o terminalima za kombinirani prijevoz u svakoj državi i dogovoriti se o udaljenostima početnog ili završnog prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz za svaki terminal posebno.

5. Prilikom početnog ili završnog prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje prijevozni dokumenti moraju biti pohranjeni u cestovnom vozilu i na zahtjev nadležnih tijela država ugovornih stranaka pokazani radi kontrole.

Ovim dokumentima vozač dokazuje na kojem je terminalu kombiniranog prijevoza ili mjesta utovara ili istovara preuzeo intermodalnu prijevoznu jedinicu kombiniranog prijevoza, mjesto odredišta i naručioca prijevoza.

6. Cestovno vozilo korišteno za početni ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje može se parkirati na području terminala za kombinirani prijevoz ili na parkiralištima u neposrednoj blizini terminala za kombinirani prijevoz, kao i na posebno ustanovljenim mjestima na temelju dozvole nadležnih tijela i u skladu s unutarnjim državnim propisima svake ugovorne stranke na teritoriju države na kojem se nalazi terminal za kombinirani prijevoz.

7. Početni ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje između mjesta utovara odnosno istovara, te terminala za kombinirani prijevoz treba obaviti najkraćim uobičajeno korištenim putem.

KOMBINIRANI PRIJEVOZ S PRATNJOM

Članak 4.

1. Ugovorne stranke se obvezuju da će u najvećoj mogućoj mjeri osigurati uvjete za realizaciju kombiniranog prijevoza s pratnjom iz teritorija države jedne ugovorne stranke na teritoriju države druge ugovorne stranke ili u tranzitu preko teritorija država obiju ugovornih stranaka ili jedne od njih.

2. Ugovorne stranke se obvezuju da će pitanja u svezi s prometovanjem Ro-La uređivati u skladu s mogućnostima i potrebama svojih država.

3. Ugovorne stranke će putem nadležnih tijela nastojati osigurati uvjete da vrijeme stajanja vakova, koji prometuju u sustavu Ro-La, na graničnim prijelazima neće trajati duže od 30 minuta.

4. Ugovorne stranke se obvezuju da će početni ili završni prijevoz cestovnih vozila u Ro-La i Ro-Ro prijevozu osloboditi potrebe posjedovanja dozvole za međunarodni cestovni prijevoz.

5. Prilikom prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz posada cestovnog vozila mora imati dokumente, koji potvrđuju korištenje kombiniranog prijevoza sa pratnjom (teretni list CIM-UIRR, brodska utovarnica ili rezervacija za teret).

DOKUMENTI KOMBINIRANOG PRIJEVOZA

Članak 5.

Dokumenti kojima se potvrđuje korištenje međunarodnog kombiniranog prijevoza stvari moraju prilikom svakog prijevoza pratiti intermodalnu prijevoznu jedinicu kombiniranog prijevoza, te na zahtjev nadležnih tijela ugovornih stranaka moraju biti pokazani radi kontrole.

POTPORA KOMBINIRANOM PRIJEVOZU

Članak 6.

1. Ugovorne stranke se obvezuju da će utjecati na davatelje željezničkih, unutarnjih vodnih i pomorskih prijevoznih usluga i na društva koja se bave kombiniranim prijevozom, za usklađivanje mjera za potporu, prije svega kombiniranom prijevozu bez pratnje, a u opravdanim slučajevima i kombiniranom prijevozu s pratnjom.

2. Ugovorne stranke se obvezuju da će podupirati razvoj infrastrukture potrebne za uspješno obavljanje kombiniranog prijevoza.

3. Ugovorne stranke će početni ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz nastojati osloboditi zabrane vožnje u dane vikenda i praznika.

4. Ugovorne stranke će nastojati da u kombiniranom prijevozu osiguraju uvjete za prijevoz cestovnih vozila pri početnom ili završnom prijevozu u/iz terminala za kombinirani prijevoz cestovnom mrežom u ukupnoj masi od 44 tone.

5. Ugovorne stranke će nastojati prenijeti carinske postupke, koji se odnose na intermodalne prijevozne jedinice kombiniranog prijevoza na terminale za kombinirani prijevoz.

6. Ugovorne stranke će nastojati da željeznička infrastruktura i granični postupci u željezničkom prometu budu usklađeni s propisima i normativima sporazuma AGTC (Sporazum o važnim prugrama kombiniranog prijevoza i pripadajućim uređajima).

SURADNJA

Članak 7.

1. Ugovorne stranke se obvezuju da će pružiti potporu davateljima željezničkih, unutarnjih vodnih i pomorskih prijevoznih usluga da u suradnji sa društvima koja se bave kombiniranim prijevozom, izrade konkurentne ponude za kombinirani prijevoz i sa posebnim naglaskom na kakvoću prijevoza, skraćivanju vremena prijevoza i ispunjavanju rokova prijevoza. Također će utjecati i na ponudu ekonomski osnovanih tarifa.

2. Ugovorne stranke će nastojati da cestovni teretni prijevoz čim više koristi prednosti kombiniranog prijevoza.

3. Ugovorne stranke se obvezuju međusobno obavještavati o svim mjerama koje bi mogle utjecati na daljnji razvoj kombiniranog prijevoza. U cilju razvoja kombiniranog prijevoza i razrješavanja eventualnih teškoća svaka ugovorna stranka može predložiti saziv Mješovite komisije, utemeljene prema članku 10. ovog Ugovora.

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 8.

1. Ugovorne stranke se obvezuju da neće upotrijebiti podatke i informacije druge ugovorne stranke, vezane za izvršenje ovog Ugovora protiv njenog interesa, neće omogućiti pristup informacijama trećoj stranki bez prethodnog pismenog odobrenja druge ugovorne stranke, te da će ih upotrijebiti samo u cilju izvršenja Ugovora.

2. Podaci i informacije iz prvoga stavka ovog članka mogu se koristiti samo za potrebe državnih tijela, državnog odvjetnika i suda ugovorne stranke ako je to nužno zbog pokretanja kaznenog postupka.

3. Zaštita i davanje podataka izvršavat će se u skladu sa unutarnjim pravnim propisima država obiju ugovornih stranaka.

IZVANREDNI DOGAĐAJI

Članak 9.

Ugovorne stranke će prilikom prekida prometa u trajanju više od dvanaest sati zbog nepredvidive okolnosti ili tehničkih razloga, poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo neometano odvijanje međunarodnog kombiniranog prijevoza.

MJEŠOVITA KOMISIJA

Članak 10.

1. Ugovorne stranke će u svrhu provođenja i kontrole primjene odredaba ovog Ugovora osnovati Mješovitu komisiju sastavljenu od predstavnika nadležnih tijela i organizacija. Svaka ugovorna stranka imenuje u Mješovitu komisiju pet članova u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu ovog Ugovora. Način rada Mješovite komisije odredit će se Poslovnikom.

Mješovita komisija se sastaje najmanje jednom godišnje naizmjence na teritoriju država ugovornih stranaka.

2. Mješovita komisija ima pravo predlagati izmjene i dopune ovog Ugovora.

STUPANJE NA SNAGU I OTKAZ UGOVORA

Članak 11.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu 30 dana od dana primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom ugovorne stranke međusobno obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanjem na snagu ovog Ugovora.

2. Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može ga otkazati pisanom obaviješću diplomatskim putem. Ugovor se smatra otkazanim šest mjeseci od dana kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Sastavljeno u Kopenhagenu dana 26. svibnja 1998. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i slovačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU SLOVAČKE

HRVATSKE REPUBLIKE

mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Jan Jasovskeh, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar pomorstva, ministar prometa, pošta

prometa i veza i telekomunikacija

Republike Hrvatske Slovačke Republike

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 303-03/97-01/07
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 3. prosinca 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.