Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 4.11.1998 Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o zračnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 1998. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o zračnom prometu, potpisan u Jakarti, 25. veljače 1997. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE
REPUBLIKE INDONEZIJE
O ZRAČNOM PROMETU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indonezije, u daljnjem tekstu ovog Sporazuma ugovorne stranke,

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu, 7. prosinca 1944. godine,

želeći sklopiti Sporazum, kao dopunu rečenoj Konvenciji, u svrhu uspostavljanja redovitog zračnog prometa između i preko njihovih teritorija,

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko smisao ne zahtijeva drugačije:

1. Izraz »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje sve dodatke prihvaćene u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koje dopune dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., ukoliko su te dopune i dodaci postali pravosnažni za obje ugovorne stranke;

2. Izraz »zrakoplovne vlasti« označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, a u slučaju Vlade Republike Indonezije, Ministarstvo komunikacija, ili u oba slučaja bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkcije rečenog Ministarstva ili sličnih funkcija;

3. Izraz »određeni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika ili prijevoznike koji su imenovani i ovlašteni u skladu s člankom 3. ovog Sporazuma;

4. Izraz »teritorij« označava, u slučaju Indonezije, teritorij Republike Indonezije utvrđen u njenim zakonima, a u slučaju Republike Hrvatske ima značenje navedeno u članku 2. Konvencije;

5. Izraz »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik«, i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje navedeno u članku 96. Konvencije;

6. Izraz »sporazum« označava ovaj Sporazum, njegov Dodatak i svaku njegovu izmjenu;

7. Izraz »utvrđene linije« označava linije uspostavljene ili koje će biti uspostavljene u Dodatku ovom Sporazumu;

8. Izraz »ugovoren promet« označava međunarodni zračni promet koji može biti obavljan, sukladno odredbama ovog Sporazuma, na utvrđenim linijama;

9. Izraz »tarifa« označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika, prtljage i robe, i uvjete pod kojim se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete za zastupnike i druge pomoćne usluge, ali isključujući naplatu i uvjete za prijevoz pošte;

10. Izraz »kapacitet« označava:

- u odnosu na zrakoplov, korisni teret tog zrakoplova koji je raspoloživ na liniji ili dijelu linije,

- u odnosu na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen sa brojem letova tog zrakoplova u datom periodu na određenoj liniji ili dijelu linije.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu uspostavljanja međunarodnog redovitog zračnog prometa na linijama utvrđenim u odgovarajućem dijelu njegovog Dodatka.

2. Prijevoznici svake ugovorne stranke uživat će sljedeća prava:

a) let bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) zaustavljanje na navedenom teritoriju u neprometne svrhe, i

c) zaustavljanje na rečenom teritoriju na točkama navedenim za tu liniju u Dodatku ovom Sporazumu u svrhu iskrcaja i ukrcaja, u međunarodnom prometu putnika, tereta i pošte sukladno odredbama Dodatka ovom Sporazumu, prema ili sa teritorija druge ugovorne stranke ili prema ili sa teritorija druge države.

3. Ništa u stavku 2. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenim prijevoznicima jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, prometa radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

4. Neovisno od odredbi stavaka 1. i 2. ovog članka, obavljanje ugovorenog prometa u nemirnim i vojno okupiranim područjima, ili u područjima njima pogođenim će, sukladno članku 9. Konvencije, biti predmet odobrenja nadležnih vojnih vlasti,.

Članak 3.

OPERATIVNE OVLASTI

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo imenovati pismenim putem drugoj ugovornoj stranci jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama.

2. Po primitku takvog imenovanja, druga ugovorna stranka će, sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovog članka, bez otezanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku ili prijevoznicima odgovarajuće operativne ovlasti.

3. Svaka ugovorna stranka imat će pravo, putem pismene obavijesti drugoj ugovornoj stranki, povući imenovanje bilo kojeg prijevoznika i odrediti drugog.

4. Od određenih zračnih prijevoznika svake ugovorne stranke može biti zahtijevano da uvjeri drugu ugovornu stranku da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se razumno i uobičajeno primjenjuju od te ugovorne stranke na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu, sukladno odredbama Konvencije.

5. Svaka ugovorna stranka ima pravo odbiti izdati operativnu ovlast iz stavka 2. ovog članka, ili utvrditi takve uvjete koje smatra nužnim za određenog prijevoznika u izvršenju prava utvrđenih u članku 2. ovog Sporazuma, u svakom slučaju kada rečena ugovorna stranka ne raspolaže dokazima da se većinsko vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika nalazi u nadležnosti ugovorne stranke koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenih državljana.

6. Kada je zračni prijevoznik tako imenovan i ovlašten on može u bilo koje doba započeti obavljati ugovoreni promet, uz uvjet da je tarifa, utvrđena sukladno odredbama članka 10. ovog Sporazuma, na snazi i da je sporazum sukladno odredbama članka 5. ovog Sporazuma postignut u odnosu na taj promet.

Članak 4.

OPOZIV I UKIDANJE

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2. ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika imenovanog od druge ugovorne stranke, ili dodatno utvrditi takve uvjete koje smatra potrebitim za korištenje tih prava:

a) u bilo kojem slučaju kada nije uvjerena da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima; ili

b) u slučaju propusta od strane tog zračnog prijevoznika da poštuje zakone i propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava; ili

c) u slučaju da zračni prijevoznik inače propusti obavljati ugovoreni promet sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutno povlačenje, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, takvo pravo koristit će se samo nakon konzultacija između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Takve konzultacije će se održati u roku šezdeset (60) dana od datuma primitka zahtjeva za konzultacije bilo koje ugovorne stranke.

Članak 5.

KAPACITET

1. Postojat će pravične i jednake mogućnosti, u svakom pogledu, za određene prijevoznike svake ugovorne stranke za obavljanje međunarodnog prijevoza između i iza teritorija dviju stranaka.

2. U obavljanju ugovorenog prometa, zračni prijevoznici svake ugovorne stranke uzet će u obzir interese zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo prometu koji potonji obavlja na cijelom ili dijelu iste linije.

3. Kapacitet koji će biti ponuđen, učestalost prometa koji će biti prometovan i priroda zračnog prometa, koji proizlazi kroz ili završava na teritoriju ugovorne stranke bit će dogovoren između zrakoplovnih vlasti sukladno principima utvrđenim u ovom članku.

4. Povećanje kapaciteta koje će se ponuditi ili učestalost prometa koji će se obavljati od strane određenih prijevoznika druge ugovorne stranke bit će dogovoren između zrakoplovnih vlasti, na osnovama pretpostavljenih potreba prijevoza između teritorija dvije stranke i svaki drugi prijevoz bit će zajednički dogovoren i utvrđen. U očekivanju takvog sporazuma ili dogovora, odobreni kapacitet i učestalost koji su na snazi će prevladati.

5. Kapacitet koji će biti ponuđen, učestalost prometa koji će biti prometovan i priroda zračnog prometa, koji proizlazi kroz ili završava na teritoriju ugovorne stranke i koji je dogovoren sukladno odredbama ovog članka, bit će određen razmjenom pisama između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 6.

SVJEDODŽBE I DOZVOLE

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, bit će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke u svrhu obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku ovom Sporazumu, uz uvjet da su zahtjevi pod kojim su te svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili iznad najmanjih standarda koji mogu biti uspostavljeni na osnovu Konvencije.

2. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

Članak 7.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Sukladno pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju da njihova obveza međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., i Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprečavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posada, zračnih luka te navigacijskih uređaja, te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtijeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

5. Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

6. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

7. Ukoliko bi se jedna ugovorna stranka suočila s problemima glede sigurnosnih odredbi iz ovog članka, zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke mogu zahtijevati hitne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Članak 8.

IZUZEĆE OD CARINSKIH I DRUGIH DAVANJA

1. Zrakoplovi određenih prijevoznika ugovornih stranaka koji prometuju u međunarodnom prometu, kao i njihova standardna oprema, rezerve goriva i maziva, kao i zalihe zrakoplova (uključujući hranu, napitke i duhan) ukrcane na takvom zrakoplovu, bit će izuzeti od svih carinskih davanja, inspekcijskih pristojbi, te ostalih pristojbi i poreza po dolasku na teritorij druge ugovorne stranke, pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostanu u zrakoplovu do trena kada se izvezu.

2. Izuzeci od istih davanja i poreza, uz izuzetak naknada koje se naplaćuju za pružene usluge, bit će:

a) zalihe zrakoplova ukrcane na teritoriju druge ugovorne stranke u granicama utvrđenim od strane vlasti rečene ugovorne stranke, i predviđenim za uporabu na zrakoplovu angažiranog na utvrđenoj liniji druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi uvezeni na teritorij bilo koje ugovorne stranke radi održavanja ili popravaka zrakoplova koji se koristi na utvrđenim linijama od strane određenog prijevoznika druge ugovorne stranke;

c) gorivo i mazivo namijenjeno opskrbi zrakoplova kojim određeni prijevoznik druge ugovorne stranke leti na utvrđenim linijama čak i onda kada se te zalihe koriste na dijelu puta koji ide preko teritorija ugovorne stranke na kojemu su ukrcane.

d) prtljaga i teret u direktnom tranzitu.

3. Standardna oprema zrakoplova kao i materijali i zalihe zadržane na zrakoplovu kojim prometuje određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih organa na tom području.

U tom slučaju oni mogu biti stavljeni pod nadzor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima:

4. U mjeri u kojoj nisu nametnuta carinska i druga davanja na robu navedenu u stavcima 1. do 3. ovog članka, ta roba neće biti predmet bilo kojih ekonomskih zabrana ili ograničenja na uvoz, izvoz i tranzit koje mogu inače biti primijenjene, ukoliko se takve zabrane ili ograničenja ne primjenjuju na sve zračne prijevoznike uključujući nacionalnog zračnog prijevoznika, a u odnosu na određene predmete navedene u stavcima 1. do 3. ovog članka.

5. Postupci navedeni u ovom članku bit će dodatak bez prejudiciranja obvezama koje svaka ugovorna stranka ima sukladno odredbama članka 24. Konvencije.

Članak 9.

PROMET U DIREKTNOM TRANZITU

Podložno zakonima i propisima svake ugovorne stranke, putnici, prtljaga i roba u tranzitu preko teritorija obiju ugovornih stranaka neće, u načelu, podlijegati kontroli.

Članak 10.

UTVRĐIVANJE TARIFA

1. Tarife koje će biti naplaćivane od određenih prijevoznika jedne ugovorne stranke za prijevoz na ili sa teritorija druge ugovorne stranke, bit će uspostavljene na razumnim razinama, uvažavajući relevantne faktore uključujući troškove prometovanja, razumni povrat uloženih sredstava i tarife drugih prijevoznika.

2. Tarife iz stavka 1. ovog članka bit će, ako je moguće, dogovorene između određenih prijevoznika obiju ugovornih stranaka, nakon konzultacije sa drugim zračnim prijevoznicima koji prometuju na cijeloj ili dijelu linije, i takav dogovor će, kada je to moguće, biti postignut putem mehanizama Međunarodne udruge zračnog prometa za utvrđivanje tarifa.

3. Tarife tako dogovorene bit će podnijete na odobrenje zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka najkasnije šezdeset (60) dana prije njihove predviđene primjene.

U posebnim slučajevima, ovaj rok može biti skraćen ako se o tome dogovore rečene vlasti.

4. Ovo odobrenje može biti dano izričito. Ako nijedna zrakoplovna vlast ne izrazi svoje neslaganje unutar trideset (30) dana od dana njihova podnošenja u skladu sa stavkom 3. ovog članka, ove tarife će se smatrati odobrenim. U slučaju kada je rok za njihovo podnošenje skraćen, kako je predviđeno stavkom 3., zrakoplovne vlasti se mogu sporazumjeti da rok unutar kojeg bilo koje neslaganje mora biti izraženo bude kraći.

5. Ako tarife ne mogu biti dogovorene sukladno stavku 2. ovog članka, ili, za vrijeme razdoblja primjenjivog sukladno stavku 4. ovog članka, jedna zrakoplovna vlast obavijestit će drugu zrakoplovnu vlast o svojem neslaganju s bilo kojom dogovorenom tarifom sukladno odredbama stavka 2. Zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će, nakon konzultacija sa zrakoplovnim vlastima bilo koje druge države čiji savjet mogu smatrati korisnim, nastojati utvrditi tarifu međusobnim sporazumom.

6. Ako se zrakoplovne vlasti ne mogu sporazumjeti oko bilo koje tarife njima podnijete sukladno stavku 3. ovog članka ili oko određivanja bilo koje tarife sukladno stavku 5. ovog članka, spor će biti riješen sukladno odredbama članka 19. ovog Sporazuma.

7. Tarifa uspostavljena prema odredbama ovog članka ostat će na snazi dok nova tarifa ne bude uspostavljena.

Međutim, tarifa neće biti produžena prema odredbama ovog stavka za vrijeme duže od dvanaest mjeseci nakon datuma od kojeg bi inače bila prestala važiti.

Članak 11.

FINANCIJSKE ODREDBE

1. Svaka ugovorna stranka daje, sukladno svojoj deviznoj kontroli, određenim prijevoznicima druge ugovorne stranke pravo slobodnog prijenosa viška prihoda u odnosu na troškove ostvaren na njenom teritoriju od prijevoza putnika, robe i pošte od strane određenih prijevoznika druge ugovorne stranke, u slobodnoj konvertibilnoj valuti po prevladavajućoj tečajnoj listi. Prijenos će biti izvršen promptno, najkasnije unutar šezdeset (60) dana po zahtjevu.

2. Ako poseban sporazum o platnom prometu postoji između udgovornih stranaka, plaćanja će biti izvršavana prema odredbama tog sporazuma.

Članak 12.

TEHNIČKE I KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

Sukladno zakonima i propisima druge ugovorne stranke, određeni prijevoznici svake ugovorne stranke imat će jednake mogućnosti:

1. otvoriti vlastito predstavništvo na teritoriju druge ugovorne stranke i u tu svrhu dovesti, zadržati i zaposliti na teritoriju druge ugovorne stranke, ili dovesti i zadržati na teritoriju druge ugovorne stranke svoje vlastito rukovodeće i drugo osoblje koje je potrebno za opsluživanje zračnog prometa;

2. izdavati sve vrste prijevoznih dokumenata, kao i oglašavati i promicati prodaju na teritoriju druge ugovorne stranke, angažirati se u prodaji zračnog prijevoza na tom teritoriju neposredno ili, po vlastitom izboru, putem agenata. Svaki prijevoznik imat će pravo prodavati takav prijevoz u valuti tog teritorija ili u slobodnoj konvertibilnoj valuti drugih zemalja, u skladu s monetarnim propisima svake vlade.

Članak 13.

ZAKONI I PROPISI

1. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodni zračni promet ili na letenje tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na zrakoplove određenog prijevoznika druge ugovorne stranke.

2. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak, ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, robe i pošte prevezene zrakoplovom, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, sređivanje dokumenata, useljenje, putovnice, carinsku i sanitarnu kontrolu, primjenjivat će se na prometovanje određenog prijevoznika druge ugovorne stranke.

Članak 14.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Svaka ugovorna stranka može nametnuti ili dozvoliti da budu nametnute pravične i razumne naknade za upotrebu zračnih luka i drugih postrojenja pod njezinim nadzorom.

2. Svaka ugovorna stranka sporazumna je, međutim, da takve naknade neće biti više od naknada nametnutih svim drugim zrakoplovima koji obavljaju sličan međunarodni promet.

3. U slučaju da jedna ugovorna stranka primjenjuje naknade koje nisu primjenjive u zrakonodavstvu druge ugovorne stranke, potonji je ovlašten primjenjivati iste naknade.

Članak 15.

KOMPJUTERSKI REZERVACIJSKI SISTEMI

1. Kompjuterski rezervacijski sistem (CRS) znači računalni sistem koji sadrži informacije o redovima letenja zračnih prijevoznika, raspoloživim sjedalima, tarifama i povezanim uslugama i kroz koji se rezervacije mogu napraviti i/ili karte mogu izdati i koji čini neke ili sve te mogućnosti raspoloživim putničkim agentima.

2. Ugovorne stranke suglasne su da će:

a) interes korisnika zračnih prijevozničkih usluga biti zaštićen od bilo koje krive upotrebe tih informacija uključujući njihovu krivonavodeću prezentaciju;

b) određeni prijevoznik ugovorne stranke i prijevoznikov agent imati mogućnost neograničenog i nediskriminirajućeg pristupa i korištenja CRS-a(-ova) na teritoriju druge ugovorne stranke;

c) u tu svrhu CRS - Kodeks postupanja usvojen od EU prevladavati na teritoriju EU, dok će na teritoriju druge ugovorne stranke biti primjenjiv ICAO CRS - Kodeks postupanja. Očekujući usvajanje tog ICAO CRS - Kodeksa postupanja od Skupštine ICAO-a, ICAO Naputak o CRS, objavljen u ICAO Cirkularu 214-AT/84, primjenjivat će se na teritoriju te druge ugovorne stranke.

3. Ugovorne stranke jamče CRS-u/ovima, izabranom kao osnovnim sistemom od strane određenog prijevoznika druge ugovorne stranke, slobodan i neometan pristup na njenom teritoriju. Nijedna ugovorna stranka neće, na svojem teritoriju, nametnuti ili dopustiti da budu nametnute na CRS određenog prijevoznika druge ugovorne stranke stroži zahtjevi od onih nametnutim na CRS svojeg vlastitog prijevoznika, kao u odnosu na sljedeće:

a) korištenje i prodaja CRS usluga, uključujući pravila o prikazivanju i izdavanju na CRS-u; i

b) pristup i korištenje komunikacijskih sredstava, odabir i upotreba tehničke opreme i programa, te instalacije opreme.

Članak 16.

KONZULTACIJE

1. U duhu uske suradnje, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će se s vremena na vrijeme međusobno konzultirati u cilju osiguranja primjene i poštivanja odredbi ovog Sporazuma te njegova Dodatka.

2. Takve konzultacije će početi u razdoblju od šezdeset (60) dana od datuma prijema zahtjeva, ukoliko se drugačije ne sporazumiju ugovorne stranke.

Članak 17.

IZMJENE

1. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka smatra poželjnim bilo koju odredbu ovog Sporazuma promijeniti, ona može zatražiti konzultacije sa drugom ugovornom strankom; takve konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti na način bilo razgovorom ili dopisnim putem, započet će u roku šezdeset (60) dana od datuma zahtjeva.

Svaka takva izmjena stupit će na snagu kada bude potvrđena razmjenom diplomatskih nota.

2. Izmjene Dodatka ovom Sporazumu mogu biti napravljene direktnim dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka i potvrdom razmjenom diplomatskih nota.

Članak 18.

USKLAĐENOST S MULTILATERALNIM
KONVENCIJAMA

U slučaju zaključenja bilo koje opće mnogostrane konvencije u odnosu na zračni promet obvezne za obje ugovorne stranke, ovaj će Sporazum biti izmijenjen radi usklađenja sa odredbama takve konvencije.

Članak 19.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma i njegovog Dodatka, ugovorne stranke će u prvom redu nastojati riješiti taj spor međusobnim dogovorom.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje međusobnim dogovorom, one se mogu složiti da spor upute na rješenje nekoj osobi ili tijelu ili, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, arbitražnom sudu sastavljenom od tri arbitražna suca, jednog imenovanog od svake ugovorne stranke a treći imenovan od tako dva imenovana suca. Svaka ugovorna stranka će imenovati arbitražnog suca u roku šezdeset (60) dana od datuma primitka obavijesti od druge ugovorne stranke putem diplomatskih kanala kojom se traži arbitraža nad sporom, dok će treći arbitražni sudac biti imenovan u daljnjem roku od šezdeset (60) dana. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje arbitražnog suca u navedenom roku, ili ukoliko treći arbitražni sudac nije imenovan u navedenom roku, od predsjednika Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti da imenuje arbitražnog suca ili suce kako već slučaj nalaže.

3. Ugovorne stranke se obvezuju poštivati bilo koju odluku donesenu sukladno stavku 2. ovog članka.

4. Ukoliko, i tako dugo dok bilo koja ugovorna stranka ili određeni prijevoznici bilo koje ugovorne stranke ne udovolje donesenoj odluci prema stavku 2. ovog članka, druga ugovorna stranka može ograničiti, ukinuti ili povući bilo koja prava ili povlastice koje je dala putem ovog Sporazuma ugovornoj stranki u prijestupu ili određenom prijevozniku ili prijevoznicima te ugovorne stranke ili određenom prijevozniku u prijestupu.

Članak 20.

RAZMJENA STATISTIČKIH PODATAKA

Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke pružit će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve informacije i ostale statističke podatke koji se mogu razumno tražiti u svrhu praćenja kapaciteta pruženog u ugovorenom prometu od strane određenih prijevoznika ugovornih stranaka.

Članak 21.

OTKAZIVANJE

Ugovorna stranka može u svako vrijeme otkazati Sporazum na način da o tome pismeno obavijesti diplomatskim putem drugu stranku; takva obavijest bit će istovremeno dostavljena i Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva.

U tome slučaju Sporazum prestaje važiti istekom roka od dvanaest (12) mjeseci od dana primitka obavijesti od druge ugovorne stranke, ukoliko se obavijest o otkazu ne povuče sporazumno prije isteka tog roka. U slučaju nedostatka potvrde primitka o otkazu ugovora uzet će se da je obavijest primljena četrnaest (14) dana nakon primitka iste od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 22.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum bit će registriran kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 23.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon što su ugovorne stranke obavijestile jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

SAČINJEN u Jakarti dana 25. veljače 1997., u dva izvorna primjerka, na engleskom jeziku.

U POTVRDU navedenog, niže potpisani, u posjedu pravomoćne ovlasti od strane njihovih odgovarajućih Vlada, potpisali su ovaj Sproazum.

ZA VLADU                                                      ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                  REPUBLIKE INDONEZIJE

mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                                Ali Atas, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar pomorstva, prometa                     ministar vanjskih poslova

i veza Republike Hrvatske                            Republike Indonezije

------------------- DODATAK --------------------

1. SEKCIJA I

Linije na kojima će prometovati u oba smjera određeni prijevoznik/ici Republike Hrvatske:

Mjesta Mjesta Mjesta Mjesta iza

polaska između odredišta

-----------------------------------------------------

Mjesta u Tri (3) Jakarta Tri (3)

Hrvatskoj mjesta mjesta

2. SEKCIJA II

Linije na kojima će prometovati u oba smjera određeni prijevoznik/ici Republike Indonezije:

Mjesta Mjesta Mjesta Mjesta iza

polaska između odredišta

-------------------------------------------------------

Mjesta u Tri (3) Zagreb Tri (3)

Indoneziji mjesta mjesta

3. Određeni prijevoznik/ici obiju ugovornih stranaka mogu na nekim ili na svim letovima izostaviti bilo koje gore navedeno mjesto, uz uvjet da ugovoreni promet na toj liniji započinje ili završava na teritoriju te ugovorne stranke.

4.Pravo određenog/ih prijevoznika obiju ugovornih stranaka prijevoza putnika, robe i pošte između mjesta na teritoriju bilo koje ugovorne stranke i mjesta na teritoriju trećih stranaka bit će predmet dogovora između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.


AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Indonesia hereinafter called in this Agreement at the Contracting Parties;

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944; and

Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing scheduled air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows:

Article I

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

1. the term »the Convention« means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago, on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Articles 90 of that Convention and any amendment of the Annex or Convention under Articles 90 and 94 hereof insofar as those amendments and Annexes have become effective for both Contracting Parties;

2. the term »aeronautical authorities« means, in the case of the Republic of Croatia, the Ministry for Maritime Affairs, Transport and Communications and in the case of the Government of the Republic of Indonesia, the Ministry of Communications, or in both cases, any person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions.

3. the term »designated airline« means, an airline(s) which has been designated and authorized in accordance with Article III of the present Agreement;

4. the term »territory« means, in the case of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and in the case of the Republic of Croatia, has the meaning specified in Article 2 of the Convention.

5. the term »air services«, »international air service«, »airline« and »stop for nontraffic purposes« have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

6. the term »agreement« means this Agreement, its Annex and any amendments thereto;

7. the term »specified routes« means the routes established or to be established in the Annex to this Agreement;

8. the term »agreed services« means the international air services which can be operated, according to provisions of this Agreement, on the specified routes;

9. the term »tariffs« means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;

10. the term »capacity« means:

- in relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on the route or section of a route,

- in relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given periode and route or section of a route;

Article II

TRAFFIC RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing international schedule air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex thereto.

2. The airline(s) of each Contracting party shall enjoy the following privileges:

a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

c) to make stops in the said territory at points specified in the Route Schedule of the Annex to this Agreement for the purpose of taking on or putting down, on international traffic, passengers, cargo and mail in accordance with the provisions of the Annex to this Agreement, to or from the territory of the other Contracting Party or to or from the territory of another state.

3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried with or without remuneration or hire and destined for another point in the territory of that Contracting Party.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, the operation of the agreed services in areas of hostilities or military occupation, or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.

Article III

OPERATING AUTHORIZATION

1. Each Contracting party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airline for the purpose of operating the agreed service on the specified routes.

2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provision of paragraph (4) and (5) of this Article, without delay grant to the designated airline(s) the appropriate operating authorizations.

3. Each Contracting Party shall have the right, by written notification to the other Contracting Party, to withdraw the designation of any such airline(s) and to designate another one.

4. The airline(s) designated by either Contracting Party may be required to satisfy the other Contracting Party that it is qualified to fulfil the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by this Contracting Party to the operation of international air services in conformity with the provisions of the Convention.

5. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article II of the present Agreement, in any case were the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airlines are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

6. When an airline(s) has been so designated and authorized, it may at any time begin to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article X of the present Agreement is in force and an Agreement in accordance with the provisions of Article V of the present Agreement has been reached in respect of that service.

Article IV

SUSPENSION AND REVOCATION

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke the operating authorization or to suspend the exercise of the right specified in Article II of the present Agreement by the airline(s) designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline(s) are vested in the Contracting Party designating the airline(s) or in nationals of such Contracting Party, or

b) in the case of failure by that airline(s) to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights, or

c) in case the airline(s) otherwise fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under the present Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultations with the other Contracting Party. In such a case consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request made by either Contracting Party for consultations.

Article V

CAPACITY

1. The designated airline(s) of each Contracting Party shall, in all respect, enjoy fair and equal opportunity for the carriage of international traffic between and beyond the territories of the two Parties.

2. In operating the agreed services, the airline(s) of each Contracting Party shall take into account the interest of the airline(s) of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.

3. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the Contracting Party shall be agreed between the aeronautical authorities in accordance with the principles laid down in this Article.

4. Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated airline(s) of the other Contracting Party shall be agreed between the aeronautical authorities, on the basis of the estimated requirements of traffic between the territories of the two Parties and any other traffic to be jointly agreed and determined. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

5. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party as agreed to in accordance with the provisions of this Article shall be specified in an exchange of letters between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

Article VI

CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on th specified routes in the Annex to this Agreement, provided that the requirements under which such certificates and licences were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the International Civil Aviation Convention.

2. Each Contracting Party reserves the right, however, of refusing to recognize the validity of the certificates of competency and the licences granted to its own national by the other Contracting Party, for the purpose of overflying its own territory.

Article VII

AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of the rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all possible necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agreed that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in the paragraph above required by the other Contracting Party for the entry into, departure from, or while within, the territory of the other Contracting Party.

5. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

6. When an incident or threat ofžan incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful act against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

7. Accordingly each Contracting Party shall advise the other Contracting Party of any difference between its national regulations and practices and the aformentioned aviation security provisions. Either Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party at any time to discuss any such difference.

Article VIII

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER
DUTIES

1. Aircraft operated on international services by the airline(s) designated by each Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants and the aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all custom duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, providing such equipment and supplies shall remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.

2. There shall also be exempted form the same duties and taxes with the exception of charges corresponding to the service performed:

a) aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party, and for use on board the aircraft engaged on a specified route of the other Contracting Party;

b) spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party;

c) fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board;

d) baggage and cargo in direct transit.

3. The normal board equipments, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft operated by the designated airline of one Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs Authorities of such a territory. In such a case, they will be placed under the supervision of the said authorities until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with the customs regulations.

4. In so far as no duties or other charges are imposed on goods mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restrictions on importation, exportation and transit that may otherwise be applicable unless such prohibition or restriction applies to all airlines including the national airline in respect to certain items mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article.

5. The treatment specified in this Article shall be in addition to and without prejudice to the which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention.

Article IX

DIRECT TRANSIT TRAFFIC

Subject to the laws and regulations of each Contracting Party, passengers, baggage and cargo in transit across the territory of either Contracting Party shall, in principle, not be subject to control.

Article X

ESTABLISHMENT OF TARIFFS

1. The tariffs to be charged by the designated airline(s) of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airline(s).

2. The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airline(s) of both Contracting Parties, after consultation with the other airline(s) operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

4. This approval may be given explicitly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If a tariff can not be agreed in accordance with paragraph (2) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (4) of this Article, one Aeronautical Authoritiy gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (2). The Aeronautical Authorities of the Contracting parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

6. If the Aeronautical Authorities can not agree on any tariff submitted to them under paragraph (3) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XIX in this Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve months after the date on which it otherwise would have expired.

Article XI

FINANCIAL PROVISIONS

1. Subject to their foreign currency exchange control, each Contracting Party grants the designated airline(s) of the other Contracting Party the reight of free transfer of the excess of receipts over expenditure, earned on its territory in connection with the carriage of passengers, baggage, mail, freight by the deginated airline(s) of the other Contracting Party, in a freely convertible currency at the prevailing rate of exchange. Transfer shall be effected immediately, at the latest within sixty (60) days after the date of request.

2. Where a special payment agreement exists between the Contracting Parties, payments shall be effected in accordance with the provision of that agreement.

Article XII

TECHNICAL AND COMMERCIAL ACTIVITIES

Subject to the laws and regulations of the other Contracting Party, the designated airline of each Contracting Party shall have an equal opportunity:

1. to open its own representation in the territory of the other Contracting Party and in this purpose to enter, reside and employ in the other Contracting Party, or to bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party those of their own managerial and other specialist staff who are required for the provision of air services;

2. to issue all kinds of documents of carriage, and to advertise and to promote sales in the territory of the other Contracting Party, to engage in the sale of air transportation in that territory directly or at the airline discretion, through its agents. Each airline shall have the right to sell such transportation in the currency of that territory or in freely convertible currencies of other countries, in accordance with the monetary regulations of each Government.

Article XIII

LAWS AND REGULATIONS

1. The laws and regulations of each Contracting Party controlling the admission to or departure from its own territory of aircraft engaged in international air services or related to the operation of aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.

2. The laws and regulations controlling the entry, stay and departure of passangers, crew, baggage, mail and cargo, over the territory of each Contracting Party, and also the regulations related to the requirements of entry and departure from the country, immigration, customs and sanitary rules, shall be applied in such territory to the operations of the designated airline of the other Contracting Party.

Article XIV

USER CHARGES

1. Each Contracting Party may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of airports and other facilities under its control.

2. Each of the Contracting Parties agrees, however, that such charges shall not be higher than the charges imposed upon all other aircraft engaged in similar international services.

3. In case that one Contracting Party applies the charges which are not anticipated in the legislation of the other Contracting Party, the latter is authorized to apply the same charges.

Article XV

COMPUTER RESERVATION SYSTEMS

1. A Computer Reservation System (CRS) means a computerized system containing information about airline schedules, seat availability, fares and related services and through which reservations can be made and/or tickets can be issued and which makes some or all of these facilities available to travel agents.

2. Contracting Parties agree that:

a) the interest of consumers of air transport products will be protected from any misuse of such information including misleading presentation thereof;

b) the designated airline(s) of a Contracting Party and the airlinežs agents will have unrestricted and non-discriminatory access to and use of the CRS(žs) in the territory of the other Contracting Party;

c) in this respect the CRS-Code of Conduct adopted by the EEC will prevail in the territory of the EEC, whereas in the territory of the other Contracting Party the ICAO CRS-Code of Conduct will be applicable. Pending the adoption of this ICAO Code of Conduct by the ICAO Assembly the ICAO Guidelines on CRS, as published in ICAO Circular 214-AT/84, will apply in the territory of that other Contracting Party.

3. A Contracting Party guarantees to the CRS(žs) chosen as its primary system by the designated carrier of the other Contracting Party free and unimpaired access in its territory. Neither Contracting Party will, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS of the designated carrier of the other Contracting Party more stringent requirements than those imposed on the CRS of its own designated carrier, such as with respect to:

a) the operation and sale of the CRS services including CRS display and editing rules; and

b) the access to and use of communications facilities, selection and use of technical hardware and software or the installation of hardware.

Article XVI

CONSULTATIONS

1. In a spirit of close co-operation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of the present Agreement and the Annex thereto.

2. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

Article XVII

MODIFICATIONS

1. If either Contracting Party considers it desirable to modify any of the provisions of this Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultation may be between the Aeronautical Authorities and may be conducted by discussion or corespondence and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request. Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

2. Modification to the Annex to this Agreement may be made by direct agreement between the competent Aeronautical Authorities of the Contracting Parties and confirmed by exchange of diplomatic notes.

Article XVIII

CONFORMITY WITH MULTILATERAL
CONVENTIONS

In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

Article XIX

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute airses between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiations, the dispute may, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through the diplomatic channel requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an abitrator or arbitrators as the case requires.

3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

4. If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline or airlines of that Contracting Party or to the designated airline in default.

Article XX

EXCHANGE OF STATISTICAL DATA

The Aeronautical Authority of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authority of the other Contracting Party upon their request such informations or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties.

Article XXI

DENUNCIATION

Either Contracting Party may at any time give written notice through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to denounce the present Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall denounce twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to denounce is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of ackonwledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article XXII

REGISTRATION

This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article XXIII

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting Parties have notified each other through diplomatic channels that the procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed.

Done in duplicate at Jakarta on this day of 25 February 1997, in the English language, both texts being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

      FOR THE GOVERNMENT              FOR THE GOVERNMENT

          OF THE REPUBLIC                          OF THE REPUBLIC
             OF CROATIA                                      OF INDONEZIA
mr. Željko Lužavec                                      Ali Atas

ANNEX

1. SECTION I

Routes to be served by the designated airline(s) of the Republic of Croatia:

Points of Intermediate Points of Points beyond

Departure Points Destination

------------------------------------------------------

Points in Three (3) Jakarta Three (3)

Croatia points points

2. SECTION II

Routes to be served by the designated airline(s) of the Republic of Indonesia in both directions:

Points of Intermediate Points of Points beyond

Departure Points Destination

------------------------------------------------------

Points in Three (3) Zagreb Three (3)

Indonesia points points

3. The designated airline(s) of either Contracting Party may, on any or all flights omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party;

  1. The right of the designated airline(s) of either Contracting Party to transport passengers, cargo and mail between the points in the territory of either Contracting Party and the points in the territory of the Third Parties shall be subject to an agreement between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/96-01/02
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 22. listopada 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.