Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 14.10.1998 Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. listopada 1998. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SURADNJI NA PODRUČJU KULTURE, PROSVJETE I ZNANOSTI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti, sklopljen u Lisabonu 14. travnja 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom, portugalskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SURADNJI NA PODRUČJU KULTURE, PROSVJETE I ZNANOSTI

Republika Hrvatska i Portugalska Republika (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

u želji za razvijanjem suradnje između dviju zemalja na području kulture, prosvjete i znanosti,

uvjerene da će takva suradnja pridonijeti boljem uzajamnom razumijevanju i unapređenju odnosa na različitim razinama,

odlučne poštovati načela Helsinškog završnog dokumenta Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi i Pariške povelje za Novu Europu,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će na uzajamnu dobrobit poticati i omogućavati razmjenu i suradnju između dviju zemalja na području kulture, prosvjete, znanosti i tehnologije, te pružati odgovarajuće pogodnosti za kontakte i zajedničko djelovanje između organizacija, ustanova i osoba djelatnih na tim područjima.

Ugovorne stranke poticat će nadležna tijela i ustanove svojih zemalja na razmatranje aktivnosti koje, uz ostalo, mogu obuhvaćati:

1. Razmjenu izložbi i drugih priredbi kulturne, prosvjetne i dokumentarne naravi, kao i informacija o životu, prirodnim uvjetima i povijesti druge zemlje.

2. Prevođenje i objavljivanje umjetničkih, književnih i znanstvenih djela nastalih u drugoj zemlji.

3. Izvođenje kazališnih predstava i glazbenih djela druge zemlje.

4. Distribuciju i prikazivanje igranih, dokumentarnih i obrazovnih filmova druge zemlje kao i unapređivanje drugih uzajamno korisnih aktivnosti na području kinematografije, radija i televizije.

5. Predstave umjetničkih grupa i umjetnika pojedinaca.

6. Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, festivalima, natjecanjima i drugim kulturnim događanjima koja se organiziraju u objema zemljama.

7. Razmjenu stručnjaka na području književnosti, baleta, glazbe, slikarstva, kiparstva, kazališta i drugim područjima umjetnosti.

8. Suradnju na područjima od zajedničkog interesa između sveučilišta i drugih visokoškolskih ustanova, kao i između kulturnih organizacija.

9. Razmjenu knjiga, udžbenika, časopisa i drugog dokumentacijskog materijala.

10. Suradnju u organiziranju zajedničkih istraživanja, konferencija i simpozija.

Članak 2.

Ugovorne stranke poticat će razmjenu nastavnika, profesora i lektora, dodjelu stipendija te će omogućavati razmjenu dodiplomskih i poslijediplomskih studenata.

Obje će ugovorne stranke također razmjenjivati udžbenike, nastavne programe, kao i literaturu s područja pedagogije i metodologije obrazovanja.

Članak 3.

Ugovorne stranke uzajamno će poticati učenje hrvatskog i portugalskog jezika u svojim zemljama.

Članak 4.

Ugovorne stranke razvijat će suradnju između državnih arhiva, knjižnica i muzeja u skladu s važećim zakonima u svakoj od zemalja.

Članak 5.

Ugovorne stranke promicat će razvoj kontakata između istraživača dviju zemalja u području zaštite i očuvanja kulturne baštine (spomenika i povijesnih građevina) i pokretne kulturne imovine. Radi zaštite nacionalne baštine svake od zemalja, obje će stranke poduzeti sve prikladne mjere kako bi se spriječio nezakonit izvoz pokretnih kulturnih dobara te osiguralo njihovo vraćanje u zemlju podrijetla u slučaju nezakonitog izvoza.

Članak 6.

Ugovorne stranke će, sukladno ciljevima ovog Ugovora, poticati uspostavljanje kontakata i suradnje između ustanova, organizacija ili osoba obiju zemalja na područjima koja obuhvaća ovaj Ugovor.

U tom cilju ugovorne stranke poticat će:

(a) Suradnju na raznim područjima znanosti, uključujući razmjenu znanstvenika, provedbu zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata, organiziranje zajedničkih znanstvenih seminara, konferencija i drugih znanstvenih skupova, razmjenu publikacija i informacija i sve ostale oblike suradnje o kojima će se ugovorne stranke ili pojedine relevantne nevladine institucije obiju zemalja naknadno dogovoriti.

(b) Suradnju na području tehnologije, posebno pomažući i potičući prijenos i razvoj novih tehnologija.

(c) Suradnju na području biologije mora i pripadajućih tehnologija, kao i istraživanja u svezi zaštite okoliša i ekologije mora.

Članak 7.

Sukladno prihvaćenim međunarodnim konvencijama i sporazumima u području intelektualnog vlasništva, ugovorne stranke u okviru svojih važećih zakona i propisa, mogu postati zajednički titulari prava intelektualnog vlasništva kao rezultat aktivnosti iz ovog Ugovora.

Ugovorne stranke, podliježući prethodnom obostranom sporazumu o svim relevantnim aspektima, mogu registrirati prava industrijskog vlasništva sukladno svojim zakonima o industrijskom vlasništvu, a autorska prava označiti prema svojim zakonima o autorskom pravu.

Članak 8.

Ugovorne stranke poticat će uzajamno priznavanje diploma, titula i akademskih stupnjeva što ih dodjeljuju njihove obrazovne i visokoškolske ustanove, zaključivanjem posebnih ugovora kojima će se utvrditi uvjeti i potrebe za njihovom ekvivalencijom.

Članak 9.

Ugovorne stranke pružit će potporu zajedničkim aktivnostima, uključujući stavljanje na raspolaganje određenog dokumentacijskog materijala i osnivanje zajedničkih komisija za pravilno prikazivanje povijesti, zemljopisa, kulture i društveno-ekonomskog razvoja obje zemlje u školskim udžbenicima, sveučilišnim programima, enciklopedijama i ostalim publikacijama objavljenim u drugoj zemlji.

Članak 10.

Ugovorne stranke poticat će aktivnu suradnju u okviru UNESCO-a i drugih međunarodnih organizacija na području kulture, prosvjete i znanosti.

Članak 11.

Ugovorne stranke poticat će suradnju između novinskih agencija i tiskovnih organizacija, izravne kontakte između nakladnika novina i časopisa, kao i razmjenu novinara i novinskih dopisnika dviju zemalja.

Članak 12.

Ugovorne stranke poticat će sudjelovanje predstavnika radio-televizije u međunarodnim natjecanjima, festivalima, kongresima i drugdje, organiziranim u Hrvatskoj, odnosno Portugalu.

Ugovorne stranke pridonosit će proširenju kontakata i suradnje između javnih radio i televizijskih organizacija u skladu s važećim zakonima u dvjema zemljama.

Članak 13.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na području športa i tjelesnog odgoja te nastojati uspostaviti izravne kontakte i blisku suradnju između svojih športskih nadleštava. Ova nadleštva izravno će odlučivati o sadržaju i pojedinostima takve suradnje.

Članak 14.

Ugovorne stranke poticat će kontakte između mladih i izravnu suradnju između organizacija mladeži dviju zemalja.

Članak 15.

Svaka ugovorna stranka će, u okviru zakona i propisa važećih na svom teritoriju, pružati drugoj ugovornoj stranci razumne pogodnosti za ulazak, boravak i odlazak osoba, kao i za uvoz materijala i opreme potrebne za provedbu programa ili razmjena uspostavljenih u skladu s ovim Ugovorom.

Članak 16.

Ugovorne stranke mogu uzajamno osnovati kulturne centre u svojim glavnim gradovima; status te uvjeti organiziranja i djelovanja svakog pojedinog kulturnog centra bit će regulirani posebnim međudržavnim ugovorom.

Članak 17.

Ovaj Ugovor ne isključuje mogućnost uspostavljanja i drugih oblika bilateralne suradnje koji nisu sadržani u Ugovoru, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 18.

Ugovorne stranke suglasne su da u svrhu provedbe ovog Ugovora ustanove zajedničko povjerenstvo koje će razmatrati sva sporna pitanja koja se mogu pojaviti u primjeni ovog Ugovora i donositi sve preporuke potrebne za izvršenje ciljeva ovog Ugovora.

Zajedničko povjerenstvo imat će jednak broj predstavnika sa obje ugovorne stranke, a sastanke će dogovoriti kad će smatrati potrebnim, naizmjence u Hrvatskoj i Portugalu. Ako se ukaže potreba zajedničko povjerenstvo može osnivati radne skupine.

Članak 19.

Ovaj Ugovor ni u kom slučaju ne smije prejudicirati prava i obveze u postojećim i budućim bilateralnim i multilateralnim ugovorima te ne smije utjecati na prava i obveze ugovornih stranaka koji proizlaze iz takvih ili drugih međunarodnih ugovora kojima mogu ili će pristupiti.

Članak 20.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada ugovorne stranke izvijeste jedna drugu zadnjom notifikacijom o ispunjenju svih svojih ustavnih obveza za njegovo stupanje na snagu.

Članak 21.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredno petogodišnje razdoblje sve dok ga druga stranka pismeno ne otkaže diplomatskim putem, šest mjeseci prije isteka pojedinog petogodišnjeg razdoblja.

U slučaju otkazivanja ovog Ugovora u skladu s odredbama ovog članka, svaki program razmjena, dogovor ili projekt započet na temelju ovog Ugovora, a koji je još uvijek u tijeku, važit će do njegova dovršetka.

Svaka ugovorna stranka može zatražiti pismenim putem izmjenu cijelog Ugovora ili njegovih dijelova. Svaka izmjena koju dogovore ugovorne stranke stupa na snagu u skladu s odredbama članka 20. ovog Ugovora.

Zaključeno u Lisabonu dana 14. travnja 1998. godine, u dva izvornika na hrvatskom, portugalskom i engleskom jeziku, s tim da su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju različitog tumačenja prevagu ima engleski tekst.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj međunarodni Ugovor.

mr. Božo Biškupić, ministar kulture Republike Hrvatske

dr. Luis Filipe Marques Amado, državni tajnik za međunarodne poslove i suradnju

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog Ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležno je:

Ministarstvo kulture

Ministarstvo znanosti i tehnologije

Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 605-01/98-01/04
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 1. listopada 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.