Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 14.10.1998 Uredba o objavi Dodatnog protokola od 26. ožujka 1998. godine, uz Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom od 18. kolovoza 1948. godine
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane struènjaka na podruèju ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapreðenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i uèinkovit naèin.
Poslovni Forum omoguæuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovaèkog, graðanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi odreðene proizvode ili usluge, neka naðe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuæe posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naruèite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju èlanka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju meðunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. listopada 1998. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI DODATNOG PROTOKOLA, OD 26. OŽUJKA 1998. GODINE, UZ KONVENCIJU O REŽIMU PLOVIDBE DUNAVOM, OD 18. KOLOVOZA 1948. GODINE

Èlanak 1.

Objavljuje se Dodatni protokol, od 26. ožujka 1998. godine, uz Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom, od 18. kolovoza 1948. godine, potpisan u Budimpešti, 26. ožujka 1998. godine, u izvorniku na njemaèkom, francuskom i ruskom jeziku.

Èlanak 2.

Tekst meðunarodnog ugovora iz èlanka 1. ove Uredbe, u izvorniku na francuskom jeziku i prijevodu na hrvatski jezik glasi:

DODATNI PROTOKOL, OD 26. OŽUJKA 1998. GODINE, UZ KONVENCIJU O REŽIMU PLOVIDBE DUNAVOM, OD 18. KOLOVOZA 1948. GODINE

Savezna Republika Njemaèka,

Republika Austrija,

Republika Bugarska,

Republika Hrvatska,

Republika Maðarska,

Republika Moldova,

Rumunjska,

Ruska Federacija,

Slovaèka Republika,

Ukrajina i

Savezna Republika Jugoslavija,

u daljnjem tekstu: ugovorne stranke

uvjerene da je potrebno prilagoditi neke odredbe Konvencije o režimu plovidbe Dunavom, potpisane u Beogradu, 18. kolovoza 1948. godine, politièkom i gospodarskom razvoju do kojeg je došlo u meðuvremenu, potaknute željom da omoguæe sudjelovanje svih podunavskih država, sporazumjele su se o sljedeæem:

Èlanak 1.

(1) Savezna Republika Njemaèka pristupa kao ugovorna stranka Konvenciji o režimu plovidbe Dunavom od 18. kolovoza 1948. godine. Na taj je naèin izjednaèena s državama potpisnicama Konvencije i njihovim sljednicama.

(2) Državama potpisnicama Konvencije i njihovim sljednicama smatraju se Republika Austrija, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Maðarska, Republika Moldova, Rumunjska, Ruska Federacija, Slovaèka Republika, Ukrajina i Savezna Republika Jugoslavija.

Èlanak 2.

Èlanak 2. Konvencije glasi kako slijedi:

»Konvencija se primjenjuje na plovni dio Dunava, od Kelheima do Crnog mora slijedeæi rukavac Suline, s prilazom moru Sulinskim kanalom.«

Èlanak 3.

Èlanak 5. Konvencije glasi kako slijedi:

»Osnovana je Dunavska komisija, u daljnjem tekstu Komisija, koja se sastoji od jednog predstavnika svake ugovorne stranke.«

Èlanak 4.

Èlanak 10. Konvencije glasi kako slijedi:

»Komisija izraðuje svoj proraèun i potvrðuje ga veæinom glasova svih ugovornih stranaka. Proraèun mora predvidjeti troškove rada Komisije i njenog aparata; ti troškovi pokrivaju se godišnjom uplatom koju plaæa svaka ugovorna stranka u jednakim iznosima.«

Èlanak 5.

Izmijenjen èlanak 15. Konvencije glasi kako slijedi:

»Njemaèki, francuski i ruski su službeni jezici Komisije.«

Èlanak 6.

Èlanak 46. Konvencije glasi kako slijedi:

»Izmjene ove Konvencije usvajaju se zajednièkom suglasnošæu svih ugovornih stranaka. Iste stupaju na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi od mjeseca kada su sve ugovorne stranke izvijestile Vladu Savezne Republike Jugoslavije da su ispunjeni unutrašnji uvjeti o stupanju navedenih izmjena na snagu.«

Èlanak 7.

(1) Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kome je osam ugovornih stranaka izvijestilo Vladu Savezne Republike Jugoslavije da su ispunjeni unutrašnji uvjeti o stupanju na snagu ovog Dodatnog protokola. Za druge ugovorne stranke, ovaj Dodatni protokol stupa na snagu onoga dana kada Vlada Savezne Republike Jugoslavije primi njihovu obavijest o ispunjavanju unutrašnjih uvjeta potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

(2) Vlada Savezne Republike Jugoslavije izvijestit æe ugovorne stranke o primitku svake obavijesti iz gore navedenog stavka 1., te o stupanju na snagu ovog Dodatnog protokola.

U potvrdu toga, potpisnici, propisno ovlašteni u tu svrhu, potpisali su ovaj Dodatni protokol.

Sastavljeno u Budimpešti 26. III. 1998. godine, u jednom primjerku, na njemaèkom, francuskom i ruskom jeziku, pri èemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. Isti æe se deponirati kod Vlade Savezne Republike Jugoslavije koja æe dostaviti ovjerene prijepise državama potpisnicama.

U ime Savezne Republike Njemaèke

U ime Republike Austrije

U ime Republike Bugarske

U ime Republike Hrvatske

U ime Republike Maðarske

U ime Republike Moldove

U ime Rumunjske

U ime Ruske Federacije

U ime Slovaèke Republike

U ime Ukrajine

U ime Savezne Republike JugoslavijePROTOCOLE ADDITIONNEL DU 26 MARS 1998 Á LA CONVENTION RELATIVE AU RÉGIME DE LA NAVIGATION SUR LE DANUBE DU 18 AOÛT 1948

La République Fédérale džAllemagne,

la République džAutriche,

la République de Bulgarie,

la République de Croatie,

la République de Hongrie,

la République de Moldova,

la Roumanie,

la Fédération de Russie,

la République Slovaque,

lžUkraine et

la République Fédérale de Yougoslavie,

ci-après: Parties contractantes

convaincues de la nécessité džadapter certaines dispositions de la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube signée á Belgrade le 18 août 1948 aux développements politiques et économiques intervenus entre-temps,

animées du désir de permettre á tous les Etats danubiens de participer,

sont convenues de ce qui suit:

Article 1

(1) La République Fédérale džAllemagne adhère en tant que Partie contractante á la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube du 18 août 1948. Elle est ainsi assimilée aux Etats signataires de la Convention et á leurs successeurs.

(2) Sont considérées comme Etats signataires de la Convention et leurs successeurs la République džAutriche, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République de Hongrie, la République de Moldova, la Roumanie, la Fédération de Russie, la République Slovaque, lžUkraine et la République Fédérale de Yougoslavie.

Article 2

Lžarticle 2 de la Convention est rédigé comme suit:

»La Convention sžapplique á la partie navigable du Danube de Kelheim á la Mer Noire en suivant le bras de Sulina avec accès á la mer par le Canal de Sulina.«

Article 3

Lžarticle 5 de la Convention est rédigé comme suit:

»Il est établi une Commission du Danube, désignée ci-après sous le nom de Commmission, qui comprend un représentant de chaque Partie contractante.«

Article 4

Lžarticle 10 de la Convention est rédigé comme suit:

»La Commission prépare son budget et lžapprouve á la majorité des voix de toutes les Parties contractantes. Le budget doit prévoir les dépenses nécessaires á lžentreiten de la Commission et de son appareil; ces dépenses seront couvertes au moyen džannuités versées par chacune des Parties contractantes, á raison džun montant égal pour chacune de ces Parties.«

Article 5

Lžarticle 15 de la Convention est modifié comme suit:

»Lžallamand, le fran«ais et le russe sont le langues officielles de la Commission.«

Article 6

Lžarticle 46 de la Convention est rédigé comme suit:

»Les amendements apportés á la présente Convention seront adoptés džun commun accord par toutes les Parties contractantes. Ils entreront en vigueur le premier jour du mois qui suivra le mois oú toutes les Parties contractantes auront fait savoir au Gouverment de la République Fédérale de Yougoslavie que les procédures internes nécessaires á entrée en vigueur desdits amendements sont remplies.«

Article 7

(1) Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le mois oú huit Parties contractantes auront fait savoir au Gouvemement de la République Fédérale de Yougoslavie que les procédures internes nécessaires á lžentrée en vigueur du Protocole sont remplies. Pour džautres Parties contractantes le présent Protocole additionnel entrera en vigueur á la date de réception par le Gouvernement de la République Fédérale de Yougoslavie de leur communication relative á lžaccomplissement des procédures internes nécessaires á son entrée en vigueur.

(2) Le Gouvernement de la République Fédérale de Yougoslavie informera les Parties contractantes de la réception de toute communication en vertu de lžalinéa 1 ci-dessus et de lžentrée en vigueur du présent Protocole additionnel.

En foi de quoi, les signataires, dument autorisés á cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait en la ville de Budapest, le vignt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul exemplaire en langues allemande, fran«aise et russe, les trois textes faisant également foi. Il sera déposé auprès du Gouvemement de la République Fédérale de Yougoslavie qui en transmettra des copies certifiées aux Etats signataires.

Pour la République Fédérale džAllemagne

Pour la République džAutriche

Pour la République de Bulgarie

Pour la République de Croatie

Pour la République de Hongrie

Pour la République de Moldova

Pour la Roumanie

Pour la Fédération de Russie

Pour la République Slovaque

Pour lžUkraine

Pour la République Fédérale de Yougoslavie