Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O USPOSTAVLJANJU MEĐUDRŽAVNOG VIJEĆA ZA SURADNJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju sporazuma o uspostavljanju Meduđržavnog vijeća za suradnju izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. lipnja 1998.

Broj:081-98-l356/1
Zagreb, 24. lipnja 1998.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

0 POTVRĐIVANJU SPORAZUMA 0 USPOSTAVLJANJU MEĐUDRZAVNOG VIJEĆA ZA SURADNJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o uspostavljanju Medudržavnog vijeća za suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kojeg su u Zagrebu 30. ožujka 1998. godine potpisali ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Mate Granić i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Jadranko Prlić, u izvorniku na hrvatskom jeziku i jezicima triju konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o uspostavljanju Medudržavnog vijeća za Suradnju izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU MEĐUDRŽAVNOG VIJEĆA ZA SURADNJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu »Stranke«),

Imajući u vidu Opći okvirni sporazum o miru u Bosni Hercegovini, a osobito članak V i Aneks 4 Sporazuma,

Težeći unapredenju dobrosusjedskih odnosa, postigle su Sporazum o sljedećem:

Članak 1.

Stranke potvrduju odlučnost da unaprijede svoje dobrosusjedske odnose na osnovi prijateljstva, povjerenja, suradnje i poštivanja interesa obje Stranke, sukladno Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazumi).

Članak 2.

U cilju unapredenja medusobne suradnje, ovim Sporazumom Stranke uspostavljaju Medudržavno vijeće za suradnju (u daljnjem tekstu »Medudržavno vijeće«).

Članak 3.

Medudržavno će vijeće obavljati medusobne konzultacije i koordinirati aktičnosti ed obosttanog interesa Stranaka i to osobito u sljedećim podtučjima: i

- vanjske pblitike,

- u odnosima s trećim zemljama, medunarodnim organizacijama i asocijacijama,

- suradčlje s medunarodnom zajednicom u obnovi i razvitku Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine,

- rješavanje pitanja sekcesije bivše SFRJ,

- borbe; protiv terorizma, ilegalne trgovine i medunarodnog kriminala, uključujući suradnju s Interpolom,

- identifikaeiji državne granice i definiranju viznog režima, - u drugirn pitanjima od zajedničkog interesa, a sve u okviru nadležnosti institucija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine utvrdenih u njihovim ustavima:

Medudržavno će vijeće svoje inicijative i prijedloge upućivati nadležnim institucijama. Stranaka na razmatranje i odlučivanje, sukladrto ustavnim ovlastima.

Članak 4.

Medudriavno vijeće sačinjavaju Predsjednik Republike Hrvatske i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine koji će imenovati Stalni odbor sastavljen od šest (6) članova. Republiku Hrvatsku će u Stalnom ndboru zastupati ministar vanjskih poslova i dvojicaž. visokih. dužnosnika, d,ok će Bosnu i Hercegovinu zastupati ministar vanjskih poslova i dvojica zamjenika ministra vanjskih postova. ,

Tajnici Međudržavnog vijeća bit će veleposlanici Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini i Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Sjednice Medudržavnog vijeća u širem sastavu održavat će se po pravilu jednom do dva puta godišnje i to naizmjence u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Sjednice Stalnog odbora održavat će se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje i to naizmjence u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Članak 6.

Ovaj Sporazum stupa na snagu uzajamnom obavijesti ugovomih Stranaka da su ispunjeni svi uvjeti predvideni zakonodavstvom svake od ugovornih Stranaka za stupanje Sporazuma na snagu.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma prestaju važiti odredbe Sporazuma o uspostavljanju Vijeća za zajedničku suradnju izmedu Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, potpisanog dana 14. prosinca 1995. u Parizu, koje se tiču odnosa izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Članak 8.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 30. ožujka 1998. godine u dva (2) izvornika, svaki na hrvatskom jeziku i jezicima triju konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Republiku Hrvatsku                                                                                                                                Za Bosnu i Hercegovinu
dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                                                                                                                                      Jadranko Prlić, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Za izvršenje Sporazuma o uspostavljanju Medudržavnog vijeća za suradnju izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:910-01/98-02/01
Zagreb, 19. lipnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavteltić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.