Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 7.7.1998 Zakon o potvrdivanju izmjena članaka 6.6 i 7.1. Statuta Medunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA ČLANKA 6.6. I 7.1 STATUTA MEĐUNARODNOG CENTRA ZA GENETSKI INŽENJERING I BIOTEHNOLOGIJU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju izmjena članka 6.6. i 7.1. Statuta Međunarodnog centra za genetski inženjering biotehnologiju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskuga državnog sabora na sjednici 19. lipnja 1998.

Broj: 081-98-1355/1
Zagreb, 24. lipnja 1998.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU IZMJENA ČLANAKA 6.6. I 7.1. STATUTA MEĐUNARODNOG CENTRA ZA GENETSKI INŽENJERING I BIOTEHNOLOGIJU

Članak 1.

Potvrduju se izmjene članaka 6.6. i 7.1. Statuta Medunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju, donesene na trećem zasjedanju Medun;arodnog centra za genetski inžemjering u TTStu 2. i 3. prosaca 1996. godine u izvorniku na kineskom, engleskom, francuskom, rusko.m, španjotskont i arapskog jezike.

Članak 2.

Tekst izmijenjenih članaka 6.6. i 7.1. Statuta Medunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

»Article 6.6.

- Each Member of the Board shall have one vote. Decisions shall be made preferably by consensus, othervise by a majority of the Members Present and voting except, that, decisions on the appointment of the Director, programmes and work and the budget shall be made by a two-thirds majority of the Members present and voting. A member in arrears exceeding its assessed contribution due for one year will be suspended of its right to vote unless the Board of Governors decides that the failure to pay is due to circumstances beyond the control of the Member in question.

Article 7.1.

The Council shall consist of up to fifteen scientists and technologists in the substantive fields of the Centre. Ten members will be selected from ICGEB Member Countries on the basis of scientific excellence, with due regard to geographic distribation, and will also include one representative, from each of the ICGEB Host Countries. No more than one of these ten members will represent each Member Country. The remaining five members will be selected from any country or countries (Member or non-Member) on the basis of scientific excellence and with regard to the different fields of activity of the centre. The Members of the Council shall be elected by the Board. The Director shall serve as Secretary of the Council.«


»Članak 6.6.

Svaki će član Odbora raspolagati jednim glasom. Odluke će se po mogućnosti donositi jednoglasno, u protivnom u skladu s odlukom većine nazočnih članova koji su glasovali, izuzev onih odluka o imenovanju Direktora, odluka vezanih za program rada i budžet koje će se donositi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova koji su glasovali. Članu koji kasni godinu dana s plaćasjein odmjerene mu članarine bit će suspendirano njegovo pravo glasovanja, osim ako Upravni odbor ne odluči da uzrok neplaćanja članarine prelazi granice kontrole člana koji nije platio članarinu.

Članak 7.1.

Savjet će se sastojati od najviše petnaest znanstvenika i tehnologa iz područja bitnih Centru. Deset članova izabirat će se između država članica ICGEB na osnovi znanstvene vrsnoće, ravnomjerne zastupljenosti po zemljopisnoj osnovi, i isto tako će uključivati po jednog predstavnika gostujućih država ICGEB. Ne više od jedan član predstavljat će državu članicu. Preostalih pet članova izabrat će se iz bilo koje ili bilo kojih država (članica ili onih koje nisu članice) na osnovi znanstvene vrsnoće kao i s obzirom na različitost područja rada Centra: Članove Savjeta izabirat će Odbor. Direktor će imati ulogu tajnika Savjeta.«

Članak 3.

Za izvršenje ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/92-O1/25
Zagreb, 19. lipnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.