Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 7.7.1998 Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA

I.

Objavljuje se Sporazum-izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza, potpisan u Stockholmu; 28. svibnja 1998. godine; u izvorniku na hrvatskom; litvčnskom i engleskom jezikm

II.

Tekst Sporazuma izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Litve (u daljem teksu »ugovorne ,stranke«), u želji za olakšanjem slobodnog kretanja svojih državljana i razvijanjem dobrih odnosa između dviju ugovornih stranaka sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Državljani jedne ugoyorne stranke, nositelji važeće putne isprave odredene u Dodatku ovog Sporazuma, mogu slobodno ući i boraviti na teritoriju druge ugovorne stranke u razdoblju do devedeset (90) dana od dana ulaska, pod uvjetom da za to vrijeme ne obavljaju nikakvu profesionalnu ili komercijalnu djelatnost za osobnu korist.

Članak 2.

1, Dčžavljani ugovornih stranaka, nositelji važeće diplomatske ili službene putovnice, koji su imenovani u diplomatsku misiju, odnosno konzulami ured svoje zemlje na teritoriju druge ugovome stranke, ili su predstavnici u medunarodnim organizacijama sa sjedištem na teritoriju druge ugovome stranke, mogu bez vize ući na taj teritorij, ostati tamo tijekom obavljanja dužnosti i napustiti zemlju bez posebne dozvole.

2. Državljani jedne ugovome stranke koji su članovi obitelji osoba navedenih u stavku 1. s kojima žive u zajedničkom domaćinstvu, mogu bez vize ući na teritorij druge ugovome stranke, ostati tamo tijekom obavljanja dužnosti i napustiti zemlju bez posebne dozvole, ukoliko su nositelji važeće diplomatske i službene putovnice..

Članak 3.

Izuzev odredbi članka 2., oslobodenje od zahtijevanja viza ne daje pravo na zapošljavanje državljanima ugovornih stranaka. Osobe koje žele ući na teritorij druge ugovome stranke radi zapošljavanja; obavljanja profesionalne djelatnosti, studiranja ili radi boravka dužeg od devedeset (90) dana moraju unaprijed pribaviti vizu.

Članak 4.

Državljani jedne ugovorne stranke koji su trajno nastanjeni ili imaju odobreni produieni boravak od druge ugovome stranke, mogu napustiti i vratiti se na teritorij te ugovome stranke bez viže, pođ uvjetom da imaju važeću putnu ispravu odredenu u 1)odatku ovog Sporazuma, tijekom razdoblja za koje im je odobren boravak.

Članak 5.

Državljani jedne ugovorne stranke mogu ući i napustiti teritorij druge ugovome stranke na svakom graničnim prijelazu otvorenom za međunarodni putnički promet, uz ispunjavanje potrebnih uujeta utvrdenih nacionalnim zakonodavstvom ugovomih stranaka glede ulaska, kretanja i boravka stranaca.

Članak 6.

Državljani jedne ugovorne stranke duini su pridriavati se zakona druge ugovome suanke tijekom boravka na njezinom teritoriju:

Članak 7.

1. Svaka ugovoma stranka zadriava pravo zapriječiti ulazak ili btkezati boravak na svom teritoriju državljanima druge ugovome štraiike iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog zdravlja i reda. ž

2.Svaka ugovoma stranka dužna je u svako doba i bez posebnih formalnosti preuzeti vlastite državljane koji su ušli na teritđrij drugežugovorne stranke.

Članak 8.

1. Državljani bilo koje od ugovomih stranaka koji su izgubili putnu ispraw utvrđenu u Dodatku ovog Sporazuma na teritoriju druge ugovome stranke obvezni su o tome izvijestiti bez odgode nadležna tijela te ugovorne stranke koja će im besplatno izdati ispraw kojom se to potvrduje.

2.U slučaju iz stavka 1. ovog članka diplomatska misija ili konzulami ured jedne ugovome stranke čiji je osoba državljanin izdat će vlastitom državljaninu putnu ispravu s kojom može napustiti teritorij druge ugovome stranke.

Članak 9.

1. Svaka ugovoma stranka može pravovremeno obustaviti primjenu ovog Sporazuma, u cijelosti ili djelomično, osim stavka 2. članka 7., iz razloga nacionalne sigurnosti i jawog reda.

2. Svaka ugovorna stranka dužna je odmah obavijestiti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem, o uvodenju ili povlačenju takvih mjera. Te mjere stupit će na snagu trideset (30) dana od dana kad je druga ugovoma stranka o tome obaviještena.

Članak 10.

1. Ugovorne stranke razmijenit će, diplomatskim putem, uzorke važećih putnih isprava odredenih u Dodatku ovog Sporazuma najkasnije trideset (30) dana od njegovog stupanja na snagu.

2. U slučaju bilo kakve promjene postojećih putnih isprava odredenih u Dodatku ovog Sporazuma ili pri uvodenju novih putnih isprava, uzorci takvih isprava, te potpuni podaci o njihovoj uporabi moraju se razmijeniti diplomatskim putem izmedu ugovornih stranaka najmanje trideset (30 dana prije njihova uvodenja.

Članak 11.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodreQeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo otkazati ovaj Sporazum u bilo koje vrijeme. Otkaz sporazuma stupa na snagu devedeset (90) dana nakon primitka pismene obavijesti diplomatskim putem.

Članak 12.

Bilo kakva izmjena ovog Sporazuma dogovorena izmedu ugovomih stranaka obavlja se razmjenom nota.

Članak 13.

Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana njegovog potpisivanja.

Sačinjeno u Stockholmu, 28. svibnja 1998., u dva izvomika, svaki na hrvatskom, litvanskom i engleskom jeziku, od kojih su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlike u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE              ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE                                                LITVE

dr. Mladen Ibler                                   Vytautas Naudužas

veleposlanik Republike                       veleposlanik Republike

        Hrvatske                                               Litve u

u Kraljevini Švedskoj                            Kraljevini Švedskoj

DODATAK

Sporazumu izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o ukidanju viza.

Putne isprave Republike Hrvatske su kako slijedi:

- diplomatska putowica

- službena putovnica

- obična putovnica

- putni list

- zajednička putovnica

- pomorska knjižica

Putne isprave Republike Litve su kako slijedi:

- diplomatska putovnica

- službena putovnica

- građanska putovnica

- isprava za povratak

- pomorska knjižica

- putna isprava djeteta

III.

Za izvršenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza nije na snazi. U skladu s odredbom članka 13. Sporazuma, Sporazum stupa na snagu 28. lipnja 1998. godine.

Klasa: 216-03/98-02/01
Urbroj: 5030107-98-3
Zagreb, 25. lipnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.