Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 7.7.1998 Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o turističkoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE 0 TURISTIČKOJ SURADNJI

I.

Objavljuje se Sporazum izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o turističkoj suradnji, sklopljen u Beču, 22. siječnja 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O TURISTIČKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Austrije (u daIjnjem tekstu: ugovome stranke) vođene zajedničkom željom za produbljivanjem postojećih prijateljskih odnosa, te potrebom razvoja obuhvatne i mnogostruke međusobne suradnje na području turizma, svjesne velikog značaja turizma ne samo za gospodarstvo dviju država, već i za razumijevanje izmedu dvaju naroda, u namjeri da se omogući učinkovitija turistička suradnja na obostranu dobrobit dogovorile su sljedeće:

Članak 1.

Ugovome stranke će, u okviru svojih mogućnosti, razvijati i potpomagati medusobnu suradnju izmedu poduzeća, organizacija i drugih odgovarajućih institucija obiju država na području turizma, poduzimajući za to potrebite mjere.

Članak 2.

Suradnja spomenuta u članku 1. obuhvaća:

1. Poticanje medusobne turističke razmjene i organiziranje pojedinačnih i grupnih turističkih putovanja, uključujući i putovanja za mladež, koja se nude u svrhu povećanja turističkog prometa u oba smjera;

2. Potporu marketinškim aktivnostima u svrhu promicanja turizma u obje države;

3. Razmjenu informacija i publikacija o razvoju turističke ponude u obje zemlje, te o bitnim pitanjima privatizacije i mogućnostima stranih investicija;

4. Razmjenu iskustava na području turizma i potporu zajedničkom istraživanju tržišta (primjerice, u okviru ETC-a European Travel Cbmmission);

5. Razmjenu statističkih podataka o turizmu (primjerice, o Turističko-infonnacijskom sustavu/Tour MIS/bstrreich Werbung-a/putem Interneta);

6. Regionalnu turističku suradnju.

Članak 3.

Ugovorne će stranke, u okviru svojih mogućnosti, podupirati obostrane investicije; realizaciju konkretnih projekata kao i razmjenu menadžerskog »know-how-a« u turističkim poduzećima obiju država.

Članak 4.

Ugovorne stranke će podupirati medusobne posjete i razmjenu novinara sa radijskih i TV postaja, kao i drugih sredstava javnog priopćivanja radi boljeg obavješćivanja javnosti o turističkim potencijalima dviju država.

Članak 5.

Ugovorne se stranke obvezuju da će pružati pomoć turistima tz država ugovornih stranaka u okviru njihbvih nacionalnih zakonodavstava.

Članak 6.

Svi oblici suradnje koji proizlaze iz ovog Sporazuma odvijat će se suglasno unutarnjem zakonodavstvu obiju država.

Članak 7.

Ugovome stranke su se dogovorile da će za ostvarivanje ovog Sporazuma oformiti mješovitu Komisiju.

Zajednička će se Komisija sastajati u pravilu jedanput godišnje, naizmjenično u svakoj od dviju država potpisnica, nakon prethodno postignutog dogovora.

Mješovita Komisija posebice će:

- odrediti mjere za provedbu ovog Sporazuma,

- procjenjivati rezultate suradnje za proteklo vremensko razdoblje,

- poticati razmjenu informacija glede promjene dotičnih turističkih propisa u državama ugovornih stranaka,

- predlagati konkretne aktivnosti meQusobne suradnje za sljedeće vremensko razdoblje.

Članak 8.

Nositelj promidžbenih djelatnosti u ime Ministarstva turizma Republike Hrvatske jest Hrvatska turistička zajednica. Predviđa se da ova barem jednom godišnje organizira predstavljanje turističkih potencijala Republike Hrvatske u Republici Austriji.

Nositelj austrijskih promidžbenih djelatnosti jest dsterreichWerbung koja u okviru srednjoročne obrade tržišta predviđa kontinuiranu obradu putem svojeg predstavništva u Hrvatskoj i predstavlja turističke potencijale Republike Austrije u Republici HrvatŠkoj.

Članak 9.

Ugovorne stranke će u okviru svojih mogućnosti, a u interesu daljnjeg razvitka turizma pojačati suradnju na području zaštite okoliša i prirode.

Članak 10.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana sljedećeg mjeseca, nakon što ugovome stranke diplomatskim putem izvijeste jedna drugu da su ispunjeni potrebni uvjeti unutar države, za njegovo stupanje na snagu.

Članak 11.

Ovaj Sporazum se sklapa na rok od pet godina, računajući od dana njegova stupanja na snagu. Nakon toga će se automatski produživati za svako sljedeće jednogodišnje razdoblje, sve dok ga šest mjeseci prije isteka roka važenja ne otkaže jedna od ugovornih stranaka, diplomatskim putem.

Sklopljeno u Beču dana 22. siječnja 1998. godine, u dva izvomika, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE                        ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE                                                         AUSTRIJE

Sergej Morsan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                                 dr. Johannes Farnleitner, v, r.
ministar turizma                                                ministar gospodarstva
Republike Hrvatske                                            Republike Austrije

III.

Za izvršenje Sporazuma iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo turizma.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum iz točke I. ove Odluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zčcona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 334-OS/97-02/02
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 2. srpnja 1998.

Potpredsjednik
dr. Borislav Skegro; v, r.