Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998 Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju Međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 1998. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O KULTURNOJ, PROSVJETNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji, potpisan u Zagrebu 13. lipnja 1995. godine, u dva izvorna primjerka na hrvatskom i bugarskom jeziku.

Članak 2.

Tekest Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O KULTURNOJ, PROSVJETNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke)

- u želji za razvijanjem uzajamno korisne suradnje u području kulture, prosvjete i znanosti;

- u uvjerenju da će ova suradnja pridonijeti daljnjem učvršćenju ukupnih odnosa dviju zemalja;

- odlučne u primjeni odredaba Završnog dokumenta helsinške konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji i Pariške povelje o novoj Europi,

odlučile su sklopiti Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji, te su dogovorile slijedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke promicat će suradnju na svim područjima kulture, prosvjete i znanosti, i to posebno putem razmjene iskustava i informacija i dokumentacije od uzajamnog interesa za njihov razvoj.

Članak 2.

Ugovorne stranke promicat će i ostvarivati suradnju u okviru međunarodnih međuvladinih organizacija u području kulture, prosvjete i znanosti.

Članak 3.

Ugovorne stranke pružat će osobitu potporu i stimulirat će:

- suradnju između odgovarajućih ustanova koje se bave znanošću i znanstvenim istraživanjem, između školskih ustanova i kulturnih ustanova, kao i između stvaralačkih zajednica predstavnika kulture, obrazovanja i znanosti;

- ostvarivanje uzajamne razmjene gostujućih lektora i stručnjaka, kao i razmjenu informacija, dokumentacije i publikacija u odgovarajućim područjima;

- razmjenu i tiskanje knjiga i publikacija u području književnosti, znanosti i umjetnosti, obrazovanja i povijesti;

- organiziranje koncerata, kazališnih predstava, izložaba umjetničkih djela, fotografskih izložaba i drugih priredaba u svrhu popularizacije umjetnosti i kulture druge zemlje;

- izravne kontakte i razmjenu predstavnika kulture, umjetnosti, prosvjete i znanosti, te novinara i športaša.

Članak 4.

Ugovorne stranke poticat će uzajamno priznavanje školskih svjedodžaba, diploma i akademskih stupnjeva zaključivanjem posebnog ugovora.

Članak 5.

Ugovorne stranke pružat će potporu zajedničkim aktivnostima za pravilno prikazivanje povijesti, zemljopisa i društveno-ekonomskog razvoja obiju zemalja u školskim udžbenicima, sveučilišnim programima, enciklopedijama i drugim publikacijama objavljenim u drugoj zemlji. U tu svrhu osnovat će se zajednička komisija.

Članak 6.

Ugovorne stranke podržavat će interes prema kulturnoj baštini i prema suvremenim kulturnim dostignućima druge države.

Članak 7.

Ugovorne stranke će, u skladu s ciljem ovoga Ugovora, poticati suradnju i sklapanje ugovora između ustanova, organizacija i osoba obiju zemalja na području koje obuhvaća ovaj Ugovor.

U tome cilju ugovorne stranke poticat će:

- suradnju na raznim područjima znanosti, prosvjete i kulture, uključujući razmjenu znanstvenika, provedbu zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata, organiziranje zajedničkih znanstvenih seminara, konferencija i drugih znanstvenih skupova, razmjenu publikacija i informacija i sve ostale oblike suradnje o kojima će se ugovorne stranke ili pojedine relevantne ustanove obiju zemalja naknadno dogovoriti.

- suradnju na području tehnologije, računalstva i informacijskog managementa, posebno će pomagati i poticati prijenos i razvoj novih tehnologija kao i uvođenje i razvijanje modernih informacijskih sustava između dviju zemalja;

- suradnju između visokoškolskih ustanova, razmjenu sveučilišnih profesora, dodjele stipendija studentima i mladim znanstvenicima.

Članak 8.

Ugovorne stranke podupirat će suradnju u području zaštite autorskih prava i srodnih prava, uključujući i intelektualno vlasništvo. Ova prava mogu biti predmet posebnog ugovora u skladu s međunarodnim konvencijama i sporazumima, koje su obje ugovorne stranke potpisale, te u skladu s unutarnjim zakonodavstvom svake ugovorne stranke.

Članak 9.

Ugovorne stranke podržavat će suradnju u području kinematografije putem razmjene, uključujući i na tržišnom načelu, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, jednako tako, poticat će sudjelovanje predstavnika obiju stranaka na nacionalnim i međunarodnim filmskim festivalima, zajedničku proizvodnju filmova, te razmjenu informacija.

Članak 10.

Ugovorne stranke zajednički će surađivati u izučavanju i razvoju znanstvenih istraživanja u području hrvatskog i bugarskog jezika i književnosti, nacionalne povijesti i njihovog populariziranja u drugoj zemlji putem otvaranja lektorata, sudjelovanja u ljetnim seminarima, te razmjene lektora.

Članak 11.

Ugovorne stranke, u skladu sa svojim zakonodavstvom, stvorit će preduvjete za pristup znanstvenicima i stručnjacima druge ugovorne stranke arhivskim materijalima, knjižnicama i muzejskim fondovima radi znanstveno-istraživačkog rada, te omogućavati razmjenu informacija u području kulturno-povijesne baštine i arhivske građe.

Članak 12.

Ugovorne stranke doprinosit će razvoju i proširivanju izravnih veza između radio i televizijskih organizacija dviju zemalja.

Članak 13.

Ugovorne stranke izražavaju želju za potpisivanjem ugovora o otvaranju i radu kulturno-informacijskih centara u svakoj od zemalja.

Članak 14.

Ugovorne stranke poticat će povezivanje i sudjelovanje kulturnih, prosvjetnih i znanstvenih djelatnika na kongresima, konferencijama, simpozijima, seminarima i umjetničkim festivalima, te drugim međunarodnim priredbama koje se organiziraju na njihovom teritoriju.

Članak 15.

Ugovorne stranke poticat će razvoj športske suradnje direktnim kontaktima ustanova i pojedinaca iz ovog područja, jednako kao i razmjenom grupa športaša i stručnjaka

Članak 16.

Ugovorne stranke poticat će kontakte i razmjenu između organizacija mladih putem potpisivanja sporazuma o izravnoj suradnji.

Članak 17.

Radi provedbe ovog Ugovora ugovorne stranke potpisivat će periodične međuvladine ili međuresorske programe, u kojima će se utvrditi konkretni financijski i drugi uvjeti razmjene.

U tu svrhu ugovorne će stranke osnovati zajedničku mješovitu komisiju od jednakog broja članova koja će se sastajati po potrebi naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Bugarskoj.

Članak 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideseti dan od primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem jedne ugovorne stranke drugoj o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Članak 19.

Ovaj se Ugovor sklapa na razdoblje od 5 godina, istekom kojih se automatski produžuje na daljnjih 5 godina, ukoliko ga nijedna od ugovornih stranaka ne otkaže pismeno, i to diplomatskim putem, najmanje 6 mjeseci prije isteka navedenog razdoblja valjanosti.

U slučaju otkazivanja ovog Ugovora neće se poremetiti započete aktivnosti proizašle iz odredaba ovog Ugovora, osim ako se obje ugovorne stranke posebno drugačije ne dogovore.

Zaključeno u Zagrebu, dana 13. lipnja 1995. godine, u dva izvorna primjerka na hrvatskom i bugarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE MAĐARSKE

Potpredsjednik Vlade Republike Ministar vanjskih poslova

Hrvatske i ministar vanjskih poslova

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Georgi Pirinski, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-01/93-01/08
Urbroj: 5030104-98-2
Zagreb, 26. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.