Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998 Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine" br. 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 1998. godine donijela

UREDBU

POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE DANSKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor Između Vlade Republike Hrvatske I vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, potpisan u Kopenhagenu, 19. ožujka 1997. gpdine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE DANSKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Danske, želeći unaprijediti prijevoz putnika i stvari motornim vozilima između dvije države, dogovorile su se kako slijedi:

I. PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 1.

Režim izdavanja dozvola

1. Svaki prijevoz putnika motornim vozilima, koji se obavlja kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, između dviju država i u tranzitu preko njihovih teritorija, osim prijevoza naznačenih u članku 3. ovog Ugovora, podložan je režimu izdavanja dozvola.

2. Izraz »putničko motorno vozilo« označava svako vozilo na motorni pogon koje ima više od devet sjedišta, uključujući i sjedište za vozača, te koje je registrirano u državi jedne od ugovornih stranaka.

Članak 2.

Redovni linijski prijevoz

1. Redovni linijski prijevoz između dviju država ili u tranzitu preko njihovih teritorija zajednički će odobravati nadležna tijela ugovornih stranaka.

2. Izraz »redovni linijski prijevoz« označava usluge prijevoza putnika prema unaprijed određenoj dinamici i na zacrtanoj liniji, pri čemu se putnici mogu ukrcavati ili iskrcavati na unaprijed određenim stajalištima.

3. Svako nadležno tijelo izdat će dozvolu za onaj dio prijevoza koji se obavlja na njegovom teritoriju.

4. Nadležna tijela zajednički će odrediti uvjete izdavanja dozvola, tj. vrijeme na koje se izdaju dozvole, učestalost prijevoza, redove vožnji i cjenike koji će se primjenjivati, kao i sve druge detalje potrebne za besprijekorno i djelotvorno obavljanje usluga linijskog prometa.

5. Molba za izdavanje dozvole upućuje se nadležnom tijelu države u kojoj je vozilo registrirano, a to tijelo ima pravo prihvatiti ili odbiti dotičnu molbu.

Ukoliko nema primjedbi na primljenu molbu, gore spomenuto nadležno tijelo prosljeđuje je nadležnom tijelu druge ugovorne stranke.

6. Uz molbu se trebaju priložiti dokumenti sa svim potrebnim detaljima (predloženi redovi vožnje, cjenici i opisi linija, period unutar godine u kojem će se linijski prijevoz obavljati i datum početka linijskog prometa). Nadležna tijela mogu zahtijevati sve detalje za koje smatraju da su potrebni.

Članak 3.

Povremene autobusne vožnje

1. Dozvole nisu potrebne za povremene autobusne vožnje putnika. Prijevoz putnika smatra se povremenim kada se iste osobe prevoze istim vozilom:

a) na kružnom putovanju koje počinje i treba se završiti u zemlji registracije vozila, ili

b) na putovanju koje počinje na nekom mjestu u državi registracije vozila, te koje završava u nekom odredištu na teritoriju druge ugovorne stranke, s tim da se vozilo treba vratiti prazno u državu registracije vozila, osim ako nije drukčije odobreno, ili

c) na tranzitnoj liniji povremenog karaktera, ili

d) ako se radi o zamjeni pokvarenog vozila drugim vozilom.

2. U slučaju iz stavaka 1a) - c), tijekom vožnji iz stavaka 1a), b) i c) ovog članka, vozač mora tijekom vožnje, u vozilu imati popunjen putni list s popisom putnika, te s potpisom i pečatom nadležnih carinskih vlasti.

Članak 4.

Ostale autobusne vožnje

Dozvole se trebaju ishoditi za sve ostale vrste prijevoza koji se obavljaju autobusima, a nisu spomenuti u prethodnom članku 3. Molbe za ishođenje dozvola trebaju se podnijeti nadležnim tijelima ugovorne stranke na čijem teritoriju se nalazi sjedište prijevoznika, a ta tijela proslijedit će molbe (sa svojim napomenama) nadležnim tijelima druge ugovorne stranke. Po zahtjevu će se postupiti u roku od 14 dana. Zahtjev mora sadržavati naziv prijevoznika, rok važenja potrebne dozvole, učestalost i točan broj vožnji, te mjesto polaska i odredište.

II. PRIJEVOZ STVARI

Članak 5.

Režim izdavanja dozvola

1. Prijevoznici jedne ugovorne stranke, koji u skladu sa svojim zakonodavstvom, imaju pravo obavljati usluge međunarodnog prijevoza stvari koristeći pritom komercijalna motorna vozila, mogu obavljati takve prijevoze, osim prijevoza naznačenih u članku 6., između teritorija dviju ugovornih stranki i u tranzitu preko njihovih teritorija, na temelju dozvola za međunarodni prijevoz koje izdaju ugovorne stranke u skladu s postupcima, kontingentima dozvola i pravilima koja određuje Mješovita komisija iz članka 13. ovog Ugovora.

2. Izraz »komercijalno motorno vozilo« označava svako vozilo na motorni pogon koje se koristi u cestovnom prijevozu stvari. U smislu ovog Ugovora izraz »komercijalno motorno vozilo« također se odnosi i na bilo koju prikolicu ili poluprikolicu koja je priključena na komercijalno motorno vozilo, te na bilo koju kombinaciju vozila.

Članak 6.

Dozvolu nije potrebno ishoditi kada se radi o slijedećim vozilima ili praznim vozilima priključenim na takva vozila ako prevoze:

a) stvari i opremu za sajmove i izložbe,

b) kazališnu opremu i pribor,

c) muzičke instrumente i opremu za radijska ili televizijska snimanja ili za snimanje filmova,

d) trkaće konje, vozila i drugu sportsku opremu za sportske priredbe,

e) oštećena vozila,

f) pokućstvo kod preseljenja,

g) tijela umrlih osoba,

h) stvari motornim vozilima čija najveća dopuštena bruto masa zajedno s prikolicom ne prelazi 6 tona ili čija dopuštena korisna masa zajedno s prikolicom ne prelazi 3,5 tona,

i) humanitarnu pomoć u slučaju elementarnih nepogoda,

j) ostale vrste prijevoza sukladno preporukama CEMT-a.

III. OSTALE ODREDBE

Članak 7.

Kabotaža i promet za ili iz trećih država

1. Prijevoznik sa sjedištem na teritoriju jedne ugovorne stranke ne smije prevoziti stvari ili putnike između dvije točke na teritoriju druge ugovorne stranke, osim ako za to ne dobije posebnu dozvolu od druge ugovorne stranke.

2. Prijevoznik jedne ugovorne stranke ne smije obavljati usluge prijevoza sa teritorija druge ugovorne stranke na teritorij neke treće države ili obratno, osim ako za to ne dobije posebnu dozvolu od druge ugovorne stranke.

Članak 8.

Težina i dimenzije vozila

1. Obje se ugovorne stranke obvezuju da u pogledu težine i dimenzija vozila neće za vozila registrirana na teritoriju druge ugovorne stranke primjenjivati propise strože od onih koji se odnose na vozila registrirana na svom vlastitom teritoriju.

2. Prijevoznici obiju ugovornih stranki obvezuju se da će na teritoriju druge ugovorne stranke poštivati njene zakone i propise glede težine i dimenzija vozila.

3. Ukoliko težina i/ili dimenzije vozila koje se koristi za prijevoz prekoračuju maksimalnu težinu i/ili dimenzije dozvoljene na teritoriju ugovorne stranke u kojoj se obavlja prijevoz, tada je dotični prijevoznik dužan prethodno ishoditi posebnu dozvolu od nadležnog tijela te ugovorne strane, u kojem slučaju standardna dozvola nije potrebna.

Članak 9.

Naknade i pristojbe

1. Putnička i komercijalna motorna vozila registrirana na teritoriju jedne ugovorne stranke i privremeno uvezena na teritorij druge ugovorne stranke oslobođena su, na načelu uzajamnosti plaćanja, bilo kakvih naknada taksi i ostalih pristojbi koje se na tom teritoriju naplaćuju za sudjelovanje u prometu ili za posjedovanje vozila.

2. Oslobađanja iz ovog članka ne odnose se na porez na dodanu vrijednost (V.A.T.), na carinske pristojbe, te na porez na potrošnju goriva motornih vozila, od čega se izuzima gorivo koje se nalazi u standardnom spremniku motornih vozila.

Članak 10.

Carinski ugovori

Rezervni dijelovi potrebni za popravljanje već uvezenog vozila uvozit će se privremeno pod režimom privremenog uvoza bez plaćanja carinskih pristojbi i ostalih dadžbina i bez obzira na uvozne zabrane i restrikcije. Zamijenjeni stari dijelovi trebaju se carinski obraditi, ponovno izvesti ili uništiti pod kontrolom i nadzorom carinskih službi.

Članak 11.

Domaći propisi

U svezi sa svim pitanjima koja nisu regulirana odredbama ovog Ugovora ili odredbama međunarodnih konvencija koje ugovorne stranke priznaju, prijevoznici i vozači vozila jedne ugovorne stranke dužni su poštivati pravne odredbe i propise druge ugovorne stranke, kada voze po njenom teritoriju.

Članak 12.

Kršenje odredbi ovog Ugovora

1. Ako prijevoznik jedne ugovorne stranke prekrši bilo koju odredbu ovog Ugovora kada se nalazi na teritoriju druge ugovorne stranke, tada nadležno tijelo ugovorne stranke na čijem je teritoriju izvršen prekršaj može izvijestiti drugu ugovornu stranku o dotičnom prekršaju, s tim da ga to ne sprječava da primijeni bilo koju zakonsku sankciju primjenjivu na svom teritoriju.

2. Ukoliko se dogodi bilo kakav prekršaj spomenut u stavku 1. ovog članka, tada nadležno tijelo ugovorne stranke na čijem je teritoriju izvršen prekršaj može zahtijevati da nadležno tijelo druge ugovorne stranke:

a) izda opomenu dotičnom prijevozniku u kojoj treba navesti da bi se nakon ponovljenog prekršaja njegovom vozilu mogao zabraniti ulaz na teritorij ugovorne stranke gdje je prekršaj počinjen i to za razdoblje za koje naznači nadležno tijelo te ugovorne stranke, ili

b) izvijesti prijevoznika da je njegovom vozilu privremeno ili stalno zabranjen ulaz na teritorij druge ugovorne stranke.

3. Nadležno tijelo koje primi takav zahtjev od nadležnog tijela druge ugovorne stranke dužno je postupiti po tom zahtjevu i u što kraćem roku izvijestiti drugo nadležno tijelo o mjerama koje je poduzelo.

Članak 13.

Nadležna tijela i Mješovita komisija

1. Svaka ugovorna stranka dužna je izvijestiti drugu ugovornu stranku o nadležnom tijelu ovlaštenom za rješavanje pitanja u svezi s primjenom ovog Ugovora.

2. Nadležna tijela ugovornih stranki dužna su međusobno održavati stalne veze glede svih pitanja koja se odnose na primjenu ovog Ugovora.

3. Predstavnici nadležnih tijela mogu se po potrebi sastajati u okviru Mješovite komisije radi određivanja postupaka i kontingenata dozvola, te radi reguliranja ostalih prijevoznih aktivnosti i rješavanja eventualnih problema glede primjene ovog Ugovora.

Članak 14.

Stupanje na snagu i trajanje Ugovora

1. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, u odnosima između Reublike Hrvatske i Kraljevine Danske, prestaje važiti Ugovor između Vlade Kraljevine Danske i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, od 14. listopada 1967. godine.

2. Ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti obavijesti o tome da su ispunjeni uvjeti nacionalnog zakonodavstva za valjanost ovog Ugovora.

3. Ovaj Ugovor stupa na snagu po isteku 30 dana od prijema zadnje obavijesti iz točke 2. ovog članka, a privremeno se primjenjuje danom potpisa ovog Ugovora.

4. Ugovor vrijedi dvije godine od datuma njegovog stupanja na snagu, i nakon toga se prešutno produžuje iz godine u godinu, osim ako ga jedna od ugovornih stranki ne odluči prekinuti, a to se mora izvršiti diplomatskim putem najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće kalendarske godine.

Sačinjeno u Kopenhagenu dana 19. ožujka 1997. godine u dva istovjetna primjerka na engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vrijedna.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Kraljevine Danske

mr. Mario Mikolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Bo Tarp, v.r.

veleposlanik Republike Hrvatske direktor u Ministarstvu

u Kraljevini Danskoj prometa Kraljevine Danske

PROTOKOL

uz Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari

Za svrhe ovog Ugovora, nadležna tijela su

Za hrvatsku stranu:

sukladno člancima 2., 4., 7., 8., 12. i 14.:

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

Prisavlje 14

10000 Zagreb

Tel: 385 1 61 69 111

Fax: 385 1 61 16 252

Za dansku stranu:

a) sukladno člancima 2., 4., 7. i 12.:

Danska agencija za sigurnost prometa (Faerdselsstyrelsen)

Adelgade 13

DK-1304 Copenhagen K

Tel: (45) 33 92 91 00

Fax: (45) 33 93 22 92

b) sukladno člancima 8. i 14.:

Ministarstvo prometa

NYTORV 11

DK - 11450 Copenhagen K

Tel: (45) 33 92 33 55

Fax: (45) 33 93 27 80

Sačinjeno u Kopenhagenu dana 19. ožujka 1997. godine.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Kraljevine Danske

mr. Mario Mikolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Bo Tarp, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

veleposlanik Republike Hrvatske direktor u Ministarstvu

u Kraljevini Danskoj prometa Kraljevine Danske

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK ON INTERNATIONAL TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS BY ROAD

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Denmark desirous of promoting the transport of passengers and goods by motor vehicles between the two countries, have agreed as follows:

I. PASSENGER TRANSPORT

Article 1

Licensing regime

1. All passenger transport operations for hire or reward by passenger motor vehicles, between the two countries, and in transit through their territories, except those specified in Article 3, are subject to the licensing regime.

2. »Passenger motor vehicle« means any power driven vehicle having more than nine seats, including the driveržs seat, and registered in either Contracting Party.

Article 2

Regular services

1. Regular services between the two countries or in transit through their territories shall be approved jointly by the competent authorities of the Contracting Parties.

2. »Regular service« means service which provides for the transport of passengers of specified frequency along routes, whereby passengers may be taken up and set down a predeterminated stopping points.

3. Each competent authority shall issue the license for that portion of the itinerary which is performed in each territory.

4. The competent authorities shall jointly determine the conditions of issue of the license, namely its duration, the frequency of the transport operations, the timetables and the scale of tariffs to be applied, as well as any other detail necessary for the smooth and efficient operation of the regular service.

5. The application for a license shall be addressed to the competent authority of the country of registration of the vehicle, which has the right to accept it or not.

In case the application does not raise objection, this competent authority shall communicate it to the competent authority of the other Contracting Party.

6. The application shall be furnished with documents containing the necessary details (proposed timetables, tariffs and route, period during which the service is to be operated during the year and the date of which it is intended to begin the service). The competent authorities may require such details as they deem appropriate.

Article 3

Occasional services

1. The occasional transport of passengers is not subject licensing. A transport service is considered occasional when the same persons are transported by the same passenger motor vehicle either:

a) on a round trip beginning and intended to end in the country of registration of the vehicle, or

b) on a journey starting at a place in the country of registration of the vehicle and ending at a destination in the territory of the other Contracting Party, provided that, save where otherwise authorized, the vehicle returns empty to the country of registration, or

c) on a transit service of occasional character, or

d) in case of the substition of a motor vehicle, which has broken down, with another vehicle.

2. In cases under paragraph 1 a)-c) the driver must have a completed waybill, including list of passengers, signed by the carrier and stamped by the competent customs authorities, in the vehicle during a transport service mentioned in paragraph 1 a), b), c) of this article.

Article 4

Non-regular services subject to licensing

Any other non-regular service, not covered by the previous Article 3, is subject to licensing. Applications for licenses shall be submitted to the competent authorities of the Contracting Party in whose territory the operator is established, who transmit these applications to the competent authorities of the other Contracting Party with their remarks. The applications will be processed withim 14 days. Applications should include the name of the carrier, the period of validity of the licence required, frequences and exact number of journeys as well as places of departures and destinations.

II. GOODS TRANSPORT

Article 5

Licensing regime

1. Hauliers of one Contracting Party, who in accordance with their national legislation have the right to perform international transport of goods by use of commercial motor vehicles, may perform such transport, except those specified in Article 6, between the territories of the two Contracting Parties and in transit across these territories, with a license for international transport issued by the Contracting Parties in accordance with the procedures and the contingent of licenses and the procedures established by the Mixed Commissions mentioned in Article 13.

2. »Commercial motor vehicle« means any power driven vehicle which is normally used for transport of goods by road. For the purposes of this agreement the term »commercial motor vehicle« also applies to any trailer or semitrailer, coupled to any commercial vehicle, as well as any combination of vehicles.

Article 6

No license shall be required for the following vehicles or an empty vehicle connected to vehicles, carrying:

a) goods and equipment intended for fairs and exhibitions;

b) theatrical scenery and accessories;

c) musical instruments and equipment for sound or television broadcasts or for making films;

d) racehorses, vehicles and other sports equipment intended for sporting events;

e) damaged vehicles;

f) household removal goods;

g) corpses;

h) transport of goods in motor vehicles when the permitted gross laden weight, including trailers, does not exceed 6 tonnes, or when the permitted payload, including trailers does not exceed 3.5 tonnes;

i) transports concerning humanitarian aids or natural disasters;

j) other transports in accordance with the ECMT recommendation.

III. OTHER PROVISIONS

Article 7

Cabotage and third country traffic

1. An operator domiciled in the territory of a Contracting Party shall not undertake the transport of passengers or goods between two points in the territory of the other Contracting Party, unless a special license is granted by the competent authorities of the other Contracting Party.

2. The undertaking of a transport operation by an operator of one of the two Contracting Parties from the territory of the other to any third country and vice-versa is prohibited, unless a special license is granted by the competent authorities of the other Contracting party.

Article 8

Weight and dimensions of the vehicles

1. As regards the weight and dimensions of the vehicles, each Contracting Party undertakes not to impose on vehicles registered in the territory of the other Contracting Party conditions which are more restrictive than those imposed on vehicles registered within its own territory.

2. Operators of either of the Contracting Parties shall be bound to comply with the laws and regulations of the other Contracting Party, as regards the weight and the dimensions of vehicles on entering the territory of that Party.

3. In case the weight and/or the dimensions of the vehicle used for transport exceed the maximum weight and/or dimensions permitted in the territory of the Contracting Party, where the transport operation is to take place, the operator has to obtain previously a special authorization from the competent authority of that Contracting Party, in which case a normal license is not necessary.

Article 9

Taxes and charges

1. Passenger and commercial motor vehicles which are registered in the territory of one of the Contracting Parties, and temporarily imported into the territory of the other Contracting Party, shall be exempted on a reciprocal basis from all taxes, fees, and other charges levied on the circulation or possession of vehicles in that territory.

2. The exemptions under this Article shall not apply to value added taxes, nor to road tolls and taxes (user charges), nor to customs and excise duties on fuel consumption of the motor vehicles, except the fuel being in the normal fuel-tanks of the entering motor vehicles.

Article 10

Customs arrangements

Spare parts required for the repair of a vehicle already imported shall be admitted temporarily under a temporary importation title without payment of import duties and other taxes, and free of import prohibitions and restrictions. Replaced parts shall be cleared, re-exported or destroyed under customs control and supervision.

Article 11

National legislation

For all matters, which are not regulated by the provisions of this Agreement or those of international conventions to which the two countries are parties, operators and drivers of vehicles of one Contracting Party are bound to respect the legal provisions and regulations of the other Contracting Party, when they are driving in the territory of the latter.

Article 12

Infringements of the Agreement

1. If an operator of one Contracting Party, when in the territory of the other infringes any provision of this Agreement, the competent authority of the Contracting Party in whose territory the infringement was committed, may, without prejudice to any lawful sanction applicable in its own territory, inform the other Contracting Party of the circumstances of the infringement.

2. In case of any infringement referred to in paragraph 1 of this Article, the competent authority of the Contracting Party in whose territory the infringement occurred, may request the competent authority of the other Contracting Party:

a) to issue a warning to the operator concerned with a notification that any subsequent infringement may lead to a refusal of entry of his vehicles in the territory of the Contracting Party where the infringement occurred, for such a period as may be specified by the competent authority of this Contracting Party, or

b) to notify the operator that the entry of his vehicles in the territory of the other Contracting Party has been prohibited temporarily or definitely.

3. The competent authority, receiving any such request from the competent authority of the other Contracting Party shall comply therewith and shall as soon as possible inform the other competent authority of the action taken.

Article 13

Competent authorities. Mixed Commission

1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting party of the competent authorities authorised to deal with matters in relation to the application of the present Agreement.

2. The competent authorities of the Contracting Parties shall keep in constant contact with each other, regarding any question arising from the application of this Agreement.

3. The representatives of the competent authorities may meet, whenever it is necessary, in a Joint Commission for the purpose of establishing procedures and contingents of licences, regulating other transport activities and settling problems which may arise from the implementation of the present Agreement.

Article 14

Entry into force, validity

1. By entering into force of this Agreement, the Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia of October 14, 1967, will no longer be valid as regards the relations between the Republic of Croatia and the Kingdom of Denmark.

2. The contracting parties will exchange notes on the fulfillment of national legislative requirements for entering into force of this Agreement through diplomatic channels.

3. This Agreement will enter into force 30 days after the latter note mentioned in paragraph 2 of this article is received, and will be applied provisionally from the date of signature.

4. The Agreement will remain in force for two years from the date of its entry into force, and its validity will thereafter tacitly be extended from year to year, unless denounced by one of the Contracting Parties through diplomatic channels three months before the end of any calendar year.

Done in Copenhagen on the March 19, 1997, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

For the Government of For the Government of

the Republic of Croatia the Kingdom of Denmark

PROTOCOL

to the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Denmark on International Transport of Passengers and Goods by Road

For the purpose of this Agreement the competent authorities are

For the Croatian side:

According to Articles 2, 4, 7, 8, 12 and 14:

Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications

Prisavlje 14

10000 Zagreb

Tel.: (385) 1 61 69 111

Fax: (385) 1 61 16 252

For the Danish side:

a) according to articles 2, 4, 7 and 12

Danish Road Safety and Transport Agency (Faerdselsstyrelsen)

Adelgade 13

1304 Copenhagen K

Tel: (45) 33 92 91 00

Fax: (45) 33 93 22 92

b) according to articles 8 and 14

Ministry of Transport

Nytorv 11

DK-1450 Copenhagen K

Tel: (45) 33 92 33 55

Fax: (45) 33 93 27 80

Done in Copenhagen on March 19, 1997.

For the Government of For the Government of

the Republic of Croatia the Kingdom of Denmark

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/92-05/12
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 12. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.