Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998. Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o turističkoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O TURISTIČKOJ SURADNJI

I.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o turističkoj suradnji, sklopljen u Ankari, 19. lipnja 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku.

II.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O TURISTIČKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Turske - u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«,

vođene zajedničkom željom za produbljivanjem postojećih prijateljskih odnosa, te potrebom razvoja sveobuhvatne i mnogostruke međunarodne suradnje na području turizma,

svjesne sve veće važnosti turizma ne samo za gospodarstvo dviju država, već i za razumijevanje između dvaju naroda,

u namjeri da turistička suradnja bude učinkovita i na dobrobit oba naroda odlučile su zaključiti ovaj Ugovor i dogovorile se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke će, u okviru svojih mogućnosti, razvijati i potpomagati međusobnu suradnju između poduzeća, organizacija, te drugih odgovarajućih institucija obje države na području turizma, te poduzimati za to potrebite mjere.

Članak 2.

Suradnja iz članka 1. obuhvaća:

1. Poticanje međusobne turističke razmjene, organiziranje pojedinačnih i grupnih turističkih putovanja, uključujući putovanja za mladež, poduzetih sa svrhom oživljavanja turističkog prometa u oba smjera.

2. Marketinške aktivnosti na promociji turizma u obje države.

3. Razmjenu informacija i publikacija o razvoju turističke ponude u obje zemlje, te o bitnim pitanjima privatizacije i problemima, koji se javljaju kod ulaganja stranog kapitala.

4. Razmjenu iskustava na području turizma i zajedničko istraživanje tržišta.

5. Razmjenu statističkih podataka o turizmu.

Članak 3.

Osobito pozorno razmotrit će se mogućnosti međusobnih ulaganja i uvjeti realizacije konkretnih projekata, te mogućnosti razmjenjivanja i uvođenja menađerskog »know-how-a« u turistička poduzeća obiju država.

Članak 4.

Ugovorne stranke dat će potporu međusobnim posjetima i razmjeni novinara sa radijskih i TV postaja, kao i drugih sredstava javnog priopćavanja radi boljeg obavješćivanja javnosti o turističkim potencijalima dviju zemalja.

Članak 5.

Ugovorne stranke će nastojati što više olakšati i pojednostaviti granične formalnosti za turiste iz država ugovornih stranaka.

Članak 6.

Ugovorne stranke će nastojati pružati pomoć turistima druge države potpisnice ovog Ugovora u okvirima njihova zakonodavstva.

Članak 7.

Ugovorne stranke su se dogovorile da će za ostvarivanje ciljeva ovog Ugovora osnovati mješovitu Radnu grupu za turizam, sastavljenu od predstavnika vlada obiju država.

Radna grupa će se sastajati jedanput u dvije godine, naizmjenično u svakoj od dviju država potpisnica ovog Ugovora.

Radna grupa posebice:

- brine se za provođenje ovog Ugovora,

- procjenjuje rezultate suradnje za proteklo vremensko razdoblje,

- osigurava razmjenu informacija glede promjene propisa u državama ugovornih stranaka,

- predlaže konkretne aktivnosti i druge oblike međusobne suradnje za sljedeće vremensko razdoblje.

Članak 8.

Nadležne institucije na području turizma obiju ugovornih stranaka, ostvarivat će promidžbene aktivnosti u svakoj od zemalja ugovornih stranaka.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti, kojom ugovorne stranke izvijeste jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

Članak 10.

Ovaj Ugovor će biti na snazi za razdoblje od pet godina od dana njegova stupanja na snagu. Nakon toga, Ugovor će se automatski produžavati za sljedeće petogodišnje razdoblje ukoliko jedna ugovorna stranka ne izvijesti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem u pisanom obliku, šest mjeseci unaprijed o namjeri otkaza Ugovora.

Sastavljeno u Ankari dana 19. lipnja 1996. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako valjana.

U slučaju nesuglasica u tumačenju, engleski tekst će biti mjerodavan.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Republike Turske

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Emre Gonensay, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

potpredsjednik Vlade Republike ministar vanjskih poslova

Hrvatske i ministar Republike Turske

vanjskih poslova

III.

Za izvršenje Ugovora iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo turizma.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Ugovor iz točke I. ove Odluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 334-05/96-01/03
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 19. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.