Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998. Odluka o objavljivanju Sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBAVLJANJU SPORAZUMA O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE

I.

Sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije od 16. siječnja 1997., potpisan 11. travnja 1997., objavljuje se u izvorniku na hrvatskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije glasi:

SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE

Na osnovi članka 25. stavka 1. Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije od 16. siječnja 1997. - u daljnjem tekstu »Ugovora« - nadležna su tijela u svrhu provedbe Ugovora dogovorila sljedeće:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE POJMOVA

U ovom se sporazumu izrazi utvrđeni u članku 1. Ugovora upotrebljavaju u istom značenju koje im je dano u navedenom članku.

Članak 2.

TIJELA ZA VEZU

Tijela za vezu sukladno članku 26. Ugovora jesu:

U Hrvatskoj

za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za mirovinsko i invalidsko osiguranje:

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,

za osiguranje u slučaju nezaposlenosti:

Hrvatski fzavod za zapošljavanje;

U Austriji

za zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nesreće na poslu i mirovinsko osiguranje:

Glavni savez austrijskih nositelja socijalnog osiguranja, za novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti:

Pokrajinska služba Servisa tržišta rada Štajerske.

Članak 3.

OBVEZE TIJELA ZA VEZU

(1) Tijela za vezu obvezna su izvršavati obveze utvrđene ovim sporazumom. Pri provedbi Ugovora ona mogu stupati u vezu međusobno kao i sa zainteresiranim osobama odnosno osobama koje one ovlaste. Tijela za vezu obvezna su međusobno si pomagati pri provedbi Ugovora.

(2) Tijela za vezu obvezna su sporazumno utvrditi postupak i tiskanice potrebne za provedbu Ugovora i ovog sporazuma.

ODJELJAK II.

PRIMJENA ODREDABA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU

Članak 4.

IZASLANI DJELATNICI, IZBOR PRAVNIH PROPISA DRŽAVE ŠILJATELJICE

(1) U slučajevima iz članka 7. Ugovora ili u slučajevima izbora sukladno članku 8. Ugovora nositelj države ugovornice čiji će se pravni propisi primjenjivati obvezan je na zahtjev izdati potvrdu u kojoj se kaže da za zaposlenika glede dotičnog zaposlenja vrijede ti pravni propisi.

(2) Potvrde iz stavka 1. izdaje

u primjeni hrvatskih pravnih propisa:

mjesno nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

u primjeni austrijskih pravnih propisa:

nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja.

ODJELJAK III.

PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

Poglavlje 1.

Bolest i majčinstvo

Članak 5.

ZBRAJANJE RAZDOBLJA OSIGURANJA

(1) Radi primjene članka 10. Ugovora od strane nositelja jedne države ugovornice dotična je osoba obvezna dostaviti potvrdu o razdobljima osiguranja koja dolaze u obzir prema pravnim propisima druge države ugovornice. Potvrdu na zahtjev dotične osobe izdaje

u Hrvatskoj:

mjesno nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

u Austriji:

nositelj zdravstvenog osiguranja.

(2) Ako dotična osoba ne dostavi potvrdu, nadležni nositelj može od nositelja druge države ugovornice, navedenog u stavku 1., zatražiti da izda i pošalje potvrdu.

Članak 6.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI

(1) Radi primjene članka 11. Ugovora dotična je osoba obvezna nositelju koji dolazi u obzir prema članku 14. Ugovora, radi dokazivanja prava dostaviti potvrdu nadležnog nositelja. Ako dotična osoba ne dostavi potvrdu, nadležni je nositelj obvezan na zamolbu pomoćnog nositelja u slučajevima iz članka 11. stavka 1. slova a) i b) takvu potvrdu izdati naknadno.

(2) Nositelj u mjestu boravka ili prebivalištu obvezan je provesti kontrolu bolesnika, kao da se radi o vlastitom osiguraniku; nadležnog nositelja treba obavijestiti o rezultatu kontrole.

(3) Odobri li se bolničko liječenje, nositelj koji dolazi u obzir prema članku 14. Ugovora obvezan je neodgodivo obavijestiti nadležnog nositelja o danu prijama u bolnicu i predviđenom trajanju bolničkog liječenja, kao i o danu otpuštanja iz bolnice.

(4) Davanja u smislu članka 11. stavak 2. Ugovora jesu:

1. Proteze, ortopedska pomagala i sprave za oslanjanje, uključujući obloženi ortopedski steznik s dopunskim dijelovima, priborom i alatom;

2. ortopedske cipele po mjeri, po potrebi zajedno s pripadajućom normalnom cipelom (koja nije ortopedska);

3. plastika čeljusti i lica, vlasulje;

4. otisci na bazi uzoraka (imitacije različitih dijelova tijela), pomoću kojih se prilagođavaju predmeti navedeni pod točkama 1. do 3;

5. umjetne oči, kontaktne leće, naočale za povećavanje i naočale s dalekozorom;

6. slušna pomagala;

7. umjetni zubi (čvrsti i koji se vade) i proteze za zatvaranje usne šupljine;

8. vozila za bolesnike, invalidska kolica i ostala mehanička pomagala za kretanje;

9. zamjena predmeta navedenih pod točkama 1. do 8.;

10. psi-vodiči za slijepe;

11. liječenje i boravak u domovima za odmor i oporavak ili liječilištima;

12. mjere medicinske i profesionalne rehabilitacije;

13. sva ostala pomoćna sredstva za liječenje, pomagala i sl. čija nabavna cijena u Austriji premašuje 7.000 ATS, a u Hrvatskoj 3.500 kuna.

Odobre li se navedena davanja zbog nedvojbene hitnosti, nositelj iz članka 14. Ugovora obvezan je o tome neodgodivo izvijestiti nadležnog nositelja.

Članak 7.

NADOKNAĐIVANJE DAVANJA U NARAVI U SLUČAJU ODSTUPANJA OD PREDVIĐENOG POSTUPKA

Na zahtjev dotične osobe nadležni je nositelj obvezan nadoknaditi nastale troškove prema cjeniku koji vrijedi za nositelja navedenog u članku 14. Ugovora, ako se je moralo odstupiti od predviđenih pravila postupka. Nositelj naveden u članku 14. Ugovora obvezan je nadležnom nositelju na njegov zahtjev pružiti potrebne obavijesti.

Članak 8.

ODOBRENJE NOVČANIH DAVANJA

Nadležni nositelj izravno isplaćuje novčana davanja korisnicima; jednako vrijedi članak 6. stavak 2.

Članak 9.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI UMIROVLJENICIMA

Radi primjene članka 13. stavka 1. druga rečenica Ugovora, nositelju koji dolazi u obzir sukladno članku 14. Ugovora treba se kao dokaz o postojanju prava na mirovinu dostaviti potvrda nadležnog nositelja.

Poglavlje 2.

Nesreće na poslu i profesionalne bolesti

Članak 10.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI

U slučajevima iz članka 16. stavka 1. Ugovora jednako vrijede članci 6. i 7.

Članak 11.

ODOBRENJE NOVČANIH DAVANJA

Nadležni nositelji obvezni su rente i druga novčana davanja isplaćivati izravno korisnicima prava.

Članak 12.

STATISTIČKA IZVJEŠĆA

Nadležni nositelji obvezni su tijelu za vezu koje za njih dolazi u obzir dostavljati godišnja izvješća o rentama koje se sukladno članku 11. isplaćuju u drugu državu ugovornicu. Tijela za vezu obvezna su međusobno razmjenjivati takva statistička izvješća.

Poglavlje 3.

Starost, invalidnost i smrt (mirovine)

Članak 13.

OBRADA ZAHTJEVA ZA DAVANJA

(1) Nadležni nositelji obvezni su jedni druge neodgodivo izvijestiti o zahtjevu za davanja na koji se primjenjuje odjeljak III, poglavlje 3. u svezi s člankom 28. stavkom 2. Ugovora.

(2) Nadležni nositelji obvezni su ubuduće jedni drugima priopćavati i druge činjenice bitne za određivanje davanja, po potrebi uz prilaganje stručnog liječničkog mišljenja.

(3) Nadležni nositelji obvezni su jedni druge izvješćivati o odlukama u postupku utvrđivanja davanja.

Članak 14.

ISPLATA MIROVINA

Nadležni nositelji obvezni su mirovine i druga novčana davanja isplaćivati izravno korisnicima prava.

Članak 15.

STATISTIČKA IZVJEŠĆA

Članak 12. jednako vrijedi za mirovine.

Poglavlje 4.

Nezaposlenost

Članak 16.

POSTUPAK

U slučajevima iz članka 23. i 24. Ugovora dotična je osoba obvezna nadležnom nositelju jedne države ugovornice dostaviti potvrdu nadležnog nositelja druge države ugovornice iz koje se vide razdoblja osiguranja, navršena prema pravnim propisima druge države ugovornice i razdoblja tijekom kojih je primala nakandu za slučaj nezaposlenosti od druge države ugovornice. Ne dostavi li dotična osoba potvrdu, tijelo za vezu jedne države ugovornice može zamoliti tijelo za vezu druge države ugovornice da takvu potvrdu izda i pošalje.

ODJELJAK IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 17.

Radi primjene članka 15. i članka 16. stavka 3. Ugovora priznanje prava na nadoknađivanje troškova davanja u naravi mora se zatražiti nakon okončanja slučaja davanja ili za svako kalendarsko tromjesečje, a mora se ostvariti u roku od dva mjeseca od zaprimanja zahtjeva.

ODJELJAK V.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj sporazum stupa na snagu istodobno s Ugovorom i počinje vrijediti od 1. siječnja 1997.

SASTAVLJENO u Beču, dana 11. travnja 1997. u dva izvornika na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za ministra rada i socijalne Za Saveznu ministricu za rad, skrbi: zdravstvo i socijalna pitanja:

mr. sci. Damir Zorić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
dr. Helmut Siedl, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

direktor Republičkog fonda ministarski savjetnik u

mirovinskog i invalidskog Saveznom ministarstvu za

osiguranja radnika Hrvatske rad i socijalna pitanja

Za ministra zdravstva:

prim. dr. sci. Stjepan Turek, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

direktor Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

III.

Za provedbu Sporazuma iz točke I. ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/92-01/06
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 12. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.