Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998. Odluka o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBAVLJANJU ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

I.

Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju od 9. travnja 1996., potpisan 24. studenoga 1997., objavljuje se u izvorniku na hrvatskom jeziku.

II.

Tekst Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju od 9. travnja 1996. glasi:

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Primjenom članka 29. slova a Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju od 9. travnja 1996., u daljnjem tekstu »Ugovor«, nadležna su tijela, tj.

za Republiku Hrvatsku:

Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo zdravstva

i

za Švicarsku Konfederaciju:

Savezni ured za socijalno osiguranje,

ugovorila sljedeće odredbe:

PRVI ODJELJAK

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Izrazi koji se primjenjuju u ovom administrativnom sporazumu imaju isto značenje kao i u Ugovoru.

Članak 2.

Tijela za vezu prema članku 29. slovu b Ugovora jesu;

A. u Švicarskoj:

i. Švicarska odštetna blagajna u Ženevi (u daljnjem tekstu »Švicarska odštetna blagajna«) - za starosno osiguranje, osiguranje nadživjelih članova obitelji i invalidsko osiguranje,

ii. Švicarski zavod za osiguranje u slučaju nesreće u Luzernu (u daljnjem tekstu »Suva«) - za osiguranje u slučaju nesreće na poslu i izvan posla, te profesionalne bolesti, i

iii. Savezni ured za socijalno osiguranje u Bernu - za sve ostale slučajeve;

B. u Hrvatskoj:

i. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Direkcija - za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, uključujući liječenje u slučaju nesreće na poslu i profesionalne bolesti, i

ii. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Centralna služba u Zagrebu - za mirovinsko i invalidsko osiguranje, uključujući osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti, te doplatak za djecu.

Članak 3.

1. Nadležna tijela obiju država ugovornica ili, s njihovim ovlaštenjem, tijela za vezu sporazumno određuju tiskanice za provedbu Ugovora i ovog administrativnog sporazuma.

2. Radi pojednostavljenja provedbe Ugovora i ovog administrativnog sporazuma tijela za vezu prema mogućnostima dogovaraju mjere za uspostavljanje i daljnje vođenje elektroničke razmjene podataka.

3. Za slanje osobnih podataka vrijede unutrašnji pravni propisi dotične zemlje o zaštiti podataka. Ti se podaci smiju upotrijebiti isključivo u svrhu provedbe Ugovora i ovog administrativnog sporazuma.

DRUGI ODJELJAK

PRAVNI PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU

Članak 4.

1. U slučajevima iz članka 7. stavka 1. prve rečenice Ugovora nositelji navedeni u stavku 2. državne ugovornice, čiji će se pravni propisi i dalje primjenjivati, na zahtjev potvrđuju da će za dotičnu osobu ti pravni propisi i dalje vrijediti.

2. Potvrda iz stavka 1. izdat će se na predviđenoj tiskanici, i to:

a. u Švicarskoj - od nadležne odštetne blagajne za starosno osiguranje, osiguranje nadživjelih članova obitelji i invalidsko osiguranje, te nadležnog osiguravatelja za slučaj nesreće;

b. u Hrvatskoj - od nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

3. Zahtjevi za produženje detašmana trebaju se podnijeti prije isteka potvrde nadležnom tijelu države ugovornice s čijeg je područja osoba izaslana, i to: u slučaju detašmana iz Hrvatske - Ministarstvu rada i socijalne skrbi, a u slučaju detašmana iz Švicarske - Saveznom uredu za socijalno osiguranje. Odobri li to tijelo zahtjev, o tome pismeno izvješćuje tijelo druge države ugovornice i priopćava svoju odluku podnositelju zahtjeva i zainteresiranim nositeljima u njegovoj zemlji.

Članak 5.

1. Radi korištenja prava na izbor, predviđenog člankom 8. st. 2. i 3. Ugovora

a. osobe zaposlene u Švicarskoj daju izjavu o svome izboru Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Direkciji.

b. osobe zaposlene u Hrvatskoj daju izjavu o svome izboru Švicarskoj odštetnoj blagajni u Bernu i predstavništvu Suve u Bernu.

2. Odaberu li zaposlene osobe iz članka 8. st. 2. i 3. Ugovora pravne propise države ugovornice koju predstavljaju, nadležni nositelji te državne ugovornice izdaju im potvrdu u kojoj se izriče da se na njih primjenjuju ti pravni propisi.

Članak 6.

U slučajevima iz članka 11. stavka 2. Ugovora dotične se osobe prijavljuju kantonalnoj odštetnoj blagajni kantona na čijem im je području bilo zadnje prebivalište.

TREĆI ODJELJAK

POSEBNE ODREDBE

1. Poglavlje
Bolest i majčinstvo

Članak 7.

1. Radi korištenja olakšica predviđenih člankom 12. Ugovora, dotična osoba podnosi švicarskom osiguravatelju, kojem je podnijela zahtjev za prijam u osiguranje, potvrdu o datumu istupanja iz hrvatskog zdravstvenog osiguranja, te o tamo navršenom razdoblju osiguranja.

2. Potvrdu na molbu osobe koja podnosi zahtjev izdaje nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ako osoba koja podnosi zahtjev nema potvrdu, švicarski osiguravatelj koji rješava zahtjev za prijam može se obratiti izravno ili preko Saveznog ureda za socijalno osiguranje nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi pribavljanja potvrde.

Članak 8.

1. Radi primjene članka 13. slova b Ugovora dotična osoba podnosi nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje potvrdu o datumu istupanja iz švicarskog zdravstvenog osiguranja, te o tamo navršenom razdoblju osiguranja.

2. Potvrdu na molbu dotične osobe izdaje švicarski osiguravatelj. Ako dotična osoba nema potvrdu, nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje može se obratiti izravno ili preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje švicarskom osiguravatelju radi pribavljanja potvrde.

2. Poglavlje
Starost, invalidnost i smrt

Članak 9.

1. Osobe s prebivalištem u Hrvatskoj koje podnose zahtjev za davanja iz švicarskog starosnog osiguranja, osiguranja nadživjelih članova obitelji ili invalidskog osiguranja predaju zahtjev na tiskanici predviđenoj za to nadležnom nositelju hrvatskog mirovinskog i invalidskog osiguranja. Ta služba upisuje na tiskanicu datum primitka i prosljeđuje je tijelu za vezu, navedenom u članku 2. slovu B točki ii.

2. Osobe s prebivalištem u Švicarskoj koje podnose zahtjev za davanja iz hrvatskog mirovinskog i invalidskog osiguranja predaju zahtjev na tiskanici predviđenoj za to švicarskom tijelu za vezu, koje upisuje datum primitka na tiskanicu.

3. Osobe s prebivalištem u trećoj državi koje podnose zahtjev za davanja iz švicarskog starosnog osiguranja, osiguranja nadživjelih članova obitelji ili invalidskog osiguranja, odnosno hrvatskog mirovinskog i invalidskog osiguranja, obraćaju se izravno ili preko jednoga od tijela za vezu nadležnom nositelju.

4. Tijelo za vezu provjerava cjelovitost zahtjeva, utvrđuje jesu li priložene sve potrebne isprave i potvrđuje, također na tiskanici, valjanost priloženih službenih dokumenata. Nakon toga prosljeđuje zahtjev, isprave i priložene dokumente tijelu za vezu druge države ugovornice. To tijelo za vezu može od prvog tijela za vezu tražiti i druge obavijesti i potvrde, ili ih može zahtijevati izravno od podnositelja zahtjeva ili njihovih poslodavaca.

Članak 10.

1. Na zahtjev tijela za vezu navedenog u članku 2. slovu B točki ii, Švicarska odštetna blagajna dostavlja pregled razdoblja osiguranja prema švicarskim pravnim propisima.

2. Na zahtjev Švicarske odštetne blagajne tijelo za vezu navedeno u članku 2. slovu B točki ii dostavlja sve podatke potrebne za provedbu članka 15. slova c Ugovora.

Članak 11.

1. Ako na osnovi članka 16. stavka 3. ili 5. Ugovora hrvatski državljani ili nadživjeli članovi njihovih obitelji mogu birati između isplate mirovine ili otpremnine, Švicarska im odštetna blagajna istodobno priopćava svotu koja bi im se eventualno odobrila umjesto mirovine. Osim toga, izvješćuje ih o ukupnoj dužini uračunatih razdoblja osiguranja.

2. Korisnik prava mora svoje pravo na izbor iskoristiti u roku od 60 dana nakon primitka obavijesti Švicarske odštetne blagajne.

3. Ne iskoristi li korisnik svoje pravo na izbor u navedenom roku, nadležna švicarska služba dodjeljuje mu otpremninu.

Članak 12.

Nadležni nositelj dostavlja svoje rješenje o pravu na davanja s uputom o pravnom lijeku izravno podnositelju zahtjeva, a jedan primjerak šalje tijelu za vezu druge države ugovornice.

Članak 13.

Nositelji obvezni na davanja isplaćuju davanja izravno korisnicima u rokovima predviđenim pravnim propisima koji vrijede za obveznog nositelja.

3. Poglavlje
Nesreće na poslu i profesionalne bolesti

Članak 14.

1. U slučajevima iz članka 21. stavka 1. Ugovora davanja u naravi u Švicarskoj odobrava Suva, a u Hrvatskoj nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ako podnositelj zahtjeva dokaže svoje pravo na ta davanja.

2. Nositelj u mjestu boravka prema potrebi traži od nadležnog nositelja da mu dostavi potvrdu o pravu na davanja.

Članak 15.

Primjenom članka 21. stavka 2. Ugovora nadležni nositelj izdaje osiguranoj osobi potvrdu o njenom pravu na davanja nakon promjene mjesta boravka. Ta se potvrda može dostaviti i nositelju u mjestu boravka.

Članak 16.

Svote koje nositelji država ugovornica trebaju nadoknaditi sukladno članku 23. Ugovora nadoknađuju se nakon primitka detaljnog obračuna s medicinskom dokumentacijom za svaki pojedini slučaj, najkasnije tri mjeseca nakon primitka zahtjeva.

Članak 17.

1. Osobe s prebivalištem u Hrvatskoj koje podnose zahtjev za davanje zbog nesreće na poslu ili profesionalne bolesti, prema švicarskim pravnim propisima, predaju zahtjev izravno nadležnom švicarskom osiguravatelju za slučaj nesreće. Zahtjev se može podnijeti i nadležnom nositelju hrvatskog mirovinskog i invalidskog osiguranja. On prosljeđuje zahtjev preko tijela za vezu, navedenog u članku 2. slovu B točki ii, i Suve izravno nadležnom nositelju za slučaj nesreće.

2. Osobe s prebivalištem u Švicarskoj koje podnose zahtjev za davanje zbog nesreće na poslu ili profesionalne bolesti, prema hrvatskim pravnim propisima, predaju zahtjev izravno ili preko Suve tijelu za vezu navedenom u članku 2. slovu B točki ii. To tijelo prosljeđuje zahtjev, ako je to potrebno, nadležnom hrvatskom nositelju mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Članak 18.

Nadležni nositelj dostavlja svoje rješenje o pravu na davanja s uputom o pravnom lijeku izravno podnositelju zahtjeva.

Članak 19.

1. Osobe s prebivalištem u Hrvatskoj mogu protiv rješenja švicarskog osiguravatelja za slučaj nesreće podnijeti žalbu istome, a protiv žalbenog rješenja podnijeti tužbu kantonalnom sudu socijalnog osiguranja, navedenom u uputi o pravnom lijeku. Protiv presude kantonalnog suda socijalnog osiguranja može se naknadno podnijeti upravnosudski prigovor Švicarskom sudu socijalnog osiguranja u Luzernu. Žalbe i prigovori predaju se izravno ili preko tijela za vezu, navedenih u članku 2. slovu B. U potonjem slučaju dotično tijelo za vezu treba na pravni podnesak upisati datum primitka.

2. Osobe s prebivalištem u Švicarskoj mogu protiv rješenja nadležnog hrvatskog nositelja istome podnijeti žalbu, a protiv žalbenog rješenja podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu. Žalbe i tužbe predaju se izravno ili preko Suve. U potonjem slučaju dotično tijelo za vezu obvezno je na pravni podnesak upisati datum primitka.

Članak 20.

Odredbe ovog poglavlja vrijede po smislu i za neprofesionalne nesreće koje se obeštećuju prema švicarskim pravnim propisima.

ČETVRTI ODJELJAK
PROVEDBENE ODREDBE

Članak 21.

Tijela za vezu obiju država ugovornica šalju jedno drugom statističke podatke za svaku kalendarsku godinu o isplatama korisnicima, odobrenima u primjeni Ugovora. Statistički podaci obuhvaćaju, odvojeno za svaku vrstu davanja, broj korisnika i ukupnu svotu odobrenih davanja.

Članak 22.

1. Korisnici davanja prema pravnim propisima jedne države ugovornice, koji prebivaju na području druge države ugovornice, izvješćuju nadležnog nositelja, izravno ili preko tijela za vezu, o svim promjenama svojeg osobnog ili obiteljskog statusa, zdravstvenog stanja ili radne sposobnosti odnosno sposobnosti za privređivanje, koje bi mogle utjecati na njihova prava ili dužnosti na osnovi pravnih propisa navedenih u članku 2.Ugovora, te na osnovi odredaba Ugovora.

2. Nositelji se preko tijela za vezu međusobno izvješćuju o svim promjenama iz stavka 1. o kojima su obaviješteni.

Članak 23.

1. Nositelj jedne države ugovornice šalje na zahtjev nositelju druge države ugovornice besplatno sve raspoložive medicinske informacije i dokumente o invalidnosti osobe koja je tražila ili prima neko davanje.

2. Zatraži li nositelj jedne države ugovornice liječnički pregled osobe koja je podnijela zahtjev ili prima neko davanje, nositelj druge države ugovornice organizira traženi pregled na području na kojem prebiva dotična osoba, prema propisima koji za njega vrijede i na teret nositelja koji je zatražio pregled.

3. Troškovi navedeni u stavku 2. nadoknađuju se nakon dostave detaljnog obračuna s dokazima. Pojedinosti postupka nadoknađivanja sporazumno će utvrditi tijela za vezu.

Članak 24.

Prebiva li osoba koja je podnijela zahtjev ili prima invalidsku mirovinu, prema pravnim propisima jedne države ugovornice, na području druge države ugovornice nadležni nositelj može od tijela za vezu u svako doba tražiti da obavi liječničke preglede ili dostavi druge obavijesti prema pravnim propisima koji za njega vrijede. Nadležni nositelj može dopustiti osobi koja je podnijela zahtjev ili prima mirovinu da obavi pregled kod liječnika po vlastitom izboru.

Članak 25.

U slučajevima iz članka 34. stavka 2. Ugovora nositelj države ugovornice na čijem se području dužnik nalazi naplaćuje od njega cjelokupno potraživanje, ako to zatraži nositelj druge države ugovornice.

Članak 26.

Administrativne troškove koji proizlaze iz provedbe Ugovora i ovog sporazuma snose službe zadužene za provedbu.

Članak 27.

Ovaj administrativni sporazum stupa na snagu istovremeno s Ugovorom i vrijedi jednako dugo kao i on.

Sastavljeno u Bernu dne 24. studenog 1997., u dva izvornika, jedan na hrvatskom i jedan na njemačkom jeziku.

Za Ministarstvo rada i Za Savezni ured za socijalno socijalne skrbi osiguranje:

i

Ministarstvo zdravstva:

dr. Petar Šarčević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
M. V. Brombacher Steiner, v. r.

veleposlanik Republike zamjenica direktora Saveznog

Hrvatske u Švicarskoj vijeća za socijalna pitanja

Konfederaciji

III.

Za provedbu Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/96-01/01
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 12. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>