Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998. Odluka o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA O PROVEDBI SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE

I.

Administrativni sporazum o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije od 28. travnja 1997., potpisan 12. prosinca 1997., objavljuje se u izvorniku na hrvatskom jeziku.

II.

Tekst Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije glasi:

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE

Na osnovi članka 27. stavka 1. Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije od 28. travnja 1997. (u daljnjem tekstu: »Sporazum«) nadležna tijela sporazumijela su se o sljedećem:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE POJMOVA

U ovom administrativnom sporazumu definicije pojmova iz članka 1. Sporazuma upotrebljavaju se u istom značenju kao i u navedenom članku.

Članak 2.

TIJELA ZA VEZU

Tijela za vezu iz članka 27. stavka 2. Sporazuma jesu:

u Hrvatskoj:

za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

za mirovinsko i invalidsko osiguranje

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,

za osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Hrvatski Zavod za zapošljavanje;

u Sloveniji:

za zdravstveno osiguranje

Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije,

za mirovinsko i invalidsko osiguranje

Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Slovenije,

za osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Republički zavod za zapošljavanje.

Članak 3.

ZADAĆE TIJELA ZA VEZU

(1) Zadaće tijela za vezu utvrđene su Sporazumom i ovim administrativnim sporazumom. Pri provedbi Sporazuma tijela za vezu međusobno se povezuju, a mogu se i izravno obraćati nadležnim tijelima, nositeljima i osobama na koje se Sporazum primjenjuje. Pri provedbi Sporazuma tijela za vezu međusobno si pomažu.

(2) Tijela za vezu obvezna su dogovorno utvrditi sadržaj i oblik dvojezičnih tiskanica potrebnih za provedbu Sporazuma i primjenu ovog administrativnog sporazuma.

ODJELJAK II.

PRIMJENA PRAVNIH PROPISA

Članak 4.

Stanje zaposlenika na područje druge države ugovornice

(1) U slučajevima iz članka 8. Sporazuma ili u slučajevima izuzeća iz članka 10. Sporazuma, nadležni nositelj države ugovornice, čiji će se pravni propisi primjenjivati, obvezan je na zajednički zahtjev zaposlenika i njegova poslodavca izdati potvrdu da će, u svezi s određenim zaposlenicima, vrijediti ti pravni propisi.

(2) Potvrde iz stavka 1. ovog članka izdaju:

pri primjeni hrvatskih pravnih propisa:

nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

pri primjeni slovenskih pravnih propisa:

nadležna područna jedinica Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije.

ODJELJAK III.

PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

Poglavlje 1

Bolest i majčinstvo

Članak 5.

NOSITELJ NADLEŽAN ZA IZDAVANJE POTVRDE O RAZDOBLJU OSIGURANJA

(1) Radi primjene članka 11. Sporazuma, podnositelj zahtjeva obvezan je priložiti potvrdu nadležnog nositelja o razdoblju osiguranja, priznatom prema pravnim propisima druge države ugovornice. Takvu potvrdu na zahtjev podnositelja izdaje:

u Hrvatskoj

nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

u Sloveniji

nadležna područna jedinica Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne priloži potvrdu, nadležni nositelj prve države ugovornice može zatražiti potvrdu izravno od nadležnog nositelja druge države ugovornice, iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI

(1) Radi primjene čl. 12. do 15. Sporazuma podnositelj zahtjeva je obvezan pomoćnom nositelju priložiti potvrdu nadležnog nositelja kao dokaz o pravu. Ako podnositelj zahtjeva ne priloži potvrdu nadležni nositelj može, na zahtjev pomoćnog nositelja koji pruža davanje u naravi, naknadno izdati tu potvrdu. U slučajevima iz članka 12. stavka 1. Sporazuma, nadležni nositelj je obvezan naknadno izdati potvrdu.

(2) Pomoćni nositelj je obvezan osobi osiguranoj, prema pravnim propisima druge države ugovornice, osigurati davanja u naravi kao da se radi o vlastitom osiguraniku.

(3) Ako je potrebno bolničko liječenje pomoćni je nositelj obvezan, kada za to sazna, odmah izvijestiti nadležnog nositelja o datumu primitka bolesnika u bolnicu, predviđenom trajanju liječenja i danu otpuštanja iz bolnice.

(4) Za davanja u naravi veće vrijednosti prema članku 12. stavku 4. Sporazuma, smatraju se ona davanja u naravi kojima vrijednost prelazi svotu od 300 DEM, izraženo u domaćoj valuti.

Članak 7.

OBAVIJEST O VISINI TROŠKOVA

U slučaju odstupanja od predviđenog postupka, pomoćni je nositelj obvezan nadležnom nositelju, na njegov zahtjev, dostaviti obavijest o visini troškova za pružena davanja u naravi.

Članak 8.

ODOBRENJE NOVČANIH DAVANJA

Nadležni nositelj isplaćuje novčana davanja izravno korisnicima, ako nisu sastavni dio paušala.

Članak 9.

PRUŽANJE DAVANJA U NARAVI
UMIROVLJENICIMA

Radi primjene članka 15. stavka 2. Sporazuma, nadležni nositelj je obvezan pomoćnom nositelju dostaviti potvrdu o postojanju prava na davanja u naravi.

Poglavlje 2.

Nesreća na poslu i profesionalne bolesti

Članak 10.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI

U slučajevima iz članka 20. Sporazuma, odgovarajuće se primjenjuju članci 6. i 7. ovog administrativnog sporazuma.

Članak 11.

ODOBRENJE DAVANJA I RAZMJENA PODATAKA

(1) Za isplatu davanja iz članka 20. i 21. Sporazuma odgovarajuće vrijedi članak 13. stavak 1. ovog administrativnog sporazuma.

(2) Za razmjenu statističkih podataka odgovarajuće vrijedi članak 14. ovog administrativnog sporazuma.

Poglavlje 3.

Starost, invalidnost i smrt (mirovine)

Članak 12.

ZAHTJEV ZA DAVANJA

(1) Nadležni nositelji su obvezni međusobno se, neodgodivo izvijestiti o svakom zahtjevu za davanje na koji se odnosi odjeljak III. poglavlje 3. u svezi s člankom 29. Sporazuma.

(2) Nadležni nositelji su obvezni međusobno priopćavati i druge činjenice koje su bitne za stjecanje prava i utvrđivanje visine davanja, po potrebi uz prilaganje liječničkog mišljenja, pridržavajući se odredaba članaka od 22. do 25. Sporazuma.

(3) Potvrđivanje podataka u ugovorenim dvojezičnim tiskanicama zamjenjuje dostavu dokumentacije između nadležnih nositelja obiju država.

(4) Pri primjeni članka 22. stavka 2. Sporazuma nadležni nositelji država ugovornica prosljeđuju i podatke o razdobljima osiguranja, navršenim u trećim državama, ako njima raspolažu.

(5) Nadležni nositelji su obvezni nakon završenog postupka, izvijestiti jedni druge o odlukama.

Članak 13.

ISPLATA MIROVINA

(1) U skladu s člankom 5. Sporazuma, nadležni nositelji mirovine i druga novčana davanja, isplaćuju izravno korisnicima.

(2) Radi namirenja predujma davanja iz članka 32. stavka 1. Sporazuma, kao i eventualnih preplata nastalih u provedbi članka 37. stavka 2. točke b. i stavka 3. Sporazuma pri nositelju prve države ugovornice, nadležni nositelj druge države ugovornice svoje će neisplaćene svote davanja isplatiti nositelju prve države ugovornice, a tekuće svote davanja isplaćivat će izravno korisniku.

Članak 14.

RAZMJENA PODATAKA

Tijela za vezu obiju država ugovornica za svaku kalendarsku godinu razmjenjuju statističke podatke o isplatama davanja korisnicima, sukladno odredbama Sporazuma. Statistički podaci sadržavaju vrste davanja, broj korisnika i cjelokupnu visinu isplaćenih davanja.

Poglavlje 4.

Nezaposlenost

Članak 15.

POSTUPAK

U slučajevima iz članka 26. Sporazuma podnositelj zahtjeva je obvezan, nadležnom nositelju jedne države ugovornice, dostaviti potvrdu nadležnog nositelja druge države ugovornice iz koje se vidi razdoblje osiguranja navršeno prema pravnim propisima druge države ugovornice. Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi takvu potvrdu, tijelo za vezu jedne države ugovornice, može zatražiti izdavanje takve potvrde od tijela za vezu druge države ugovornice.

ODJELJAK IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 16.

NADOKNADA TROŠKOVA

(1) Nadležni nositelj nadoknađuje troškove za davanja u naravi pomoćnom nositelju tromjesečno, ako se tijela za vezu ne dogovore drugačije.

(2) Nadležni nositelj je obvezan nadoknaditi neprijeporne troškove pomoćnom nositelju, u roku od dva mjeseca od dana zaprimanja zahtjeva.

ODJELJAK V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Administrativni sporazum stupa na snagu istodobno sa Sporazumom.

Sastavljen u Zagrebu dne 12. prosinca 1997. u dva izvornika, svaki na hrvatskome i slovenskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Ministarstvo zdravstva Za Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske Republike Slovenije

Vera Babić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Nataša Belopavlovič, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

zamjenica ministra rada i državna sekretarka u Mi nistarstvu socijalne skrbi za rad, obitelj i socijalnu politiku

i

Za Ministarstvo rada i Za Ministarstvo za rad, obitelj i socijalne skrbi socijalna pitanja Republike

Republike Hrvatske Slovenije

Vera Babić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Nataša Belopavlovič, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

zamjenica ministra rada državna sekretarka u Ministarstvu i socijalne skrbi za rad, obitelj i socijalnu politiku

III.

Za provedbu Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/93-01/01
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 12. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.