Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 16.1.1998 Odluku o objavi Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o veterinarskoj suradnji
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU

0 OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE 0

VETERINARSKOJ SURADNJI

I.

Objavljuje se Ugovor izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o veterinarskoj suradnji, potpisan u Sofiji, 15. srpnja 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom i bugarskom jeziku.

II.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE 0

VETERINARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog podrijetla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog podrijetla, kao i da razvijaju suradnju u veterinarstvu, odlučile su sklopiti ovaj Ugovor.

Ugovorne stranke suglasile su se u ovome:

Članak 1.

Uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: pošiljka) može se obaviti samo ako je udovoljeno propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog tijela zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čijeg se teritorija pošiljka provozi.

Nadležna tijela ugovomih stranaka razmjenjivat će kopije veterinarsko-sanitarnih svjedodžbi (certifikata) koje trebaju pratiti pošiljke u Republiku Hrvatsku, odnosno Republiku Bugarsku.

Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe moraju biti otiskane na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Nadležna tijela ugovomih stranaka:

I. razmjenjivat će veterinarsko-sanitarne uvjete za uvoz i provoz pošiljaka;

2. razmjenjivat će mjesečne informacije o stanju zaraznih bolesti životinja koje u njihovim zemljama podliježu obaveznom prijavljivanju, navodeći imena mjesta, oznaku i naziv epizootiološkog područja;

3. uzajamno će pismeno u roku od 24 sata, izvješćivati jedna drugu o svakoj pojavi zaraznih bolesti životinja s »A« liste Kodeksa Medunarodnog ureda za epizootije i tijeku bolesti, a pri pojavi slinavke i šapa navesti tip virusa, karakter bolesti, poduzete mjere i izvor bolesti.

Članak 3.

U svrhu razvijanja suradnje u veterinarstvu nadležna tijela ugovornih stranaka:

1. razmjenjivat će propise iz veterinarstva i druge stručne publikacije;

2. razmjenjivat će godišnje informacije o rezultatima inspekcijske kontrole biorezidua u namirnicama životinjskog podrijetla, a prema potrebi i druge informacije;

3. ostvarit će suradnju izmeQu znanstvenih institucija u proučavanjčt i istraživanju bolesti životinja i sustava veterinarskosanitarne kontrole namimica životinjskog podrijetla te suradnju izmedu dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4. pmžat će uzajamnužpomoć u proizvodnji i nabavi potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i liječenje životinja;

5. razmjenjivat će, u slučaju potrebe, sojeve uzročnika zaraznih i parazitamih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe kao i dijagonostička sredstva;

6. razmjenjivat će veterinarske stručnjake radi upoznavanja s organizacijom i djelovanjem veterinarske službe, stanjem izvoznih objekata te stanjem zdravlja životinja.

Članak 4.

Ako se na graničnom prijelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne udovoljava uvjetima iz veterinarsko-sanitame svjedodžbe, ,nadležno tijelo jedne ugovorne stranke odmah će o tome izvijesti ti nadležno tijelo druge ugovorne stranke i poduzeti odreQene mjere u skladu sa svojim propisima.

Članak 5.

Ako se utvrdi na teritoriju jedne ugovome stranke neka od zaraznih bolesti, nadležno tijelo druge ugovome stranke ima pravo ograničiti ili zabraniti uvoz i provoz životinja koje pripadaju vrstama prijemčivim na tu zarazu, s teritorija na kojem se zaraza pojavila. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se proširiti uz iste uvjete i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Članak 6.

Sporna pitanja nastala primjenom odredaba ovog Ugovora rješavat će se na razini predstavnika nadležnih tijela ugovomih stranaka. Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, spoma će se pitanja rješavati diplomatskim putem.

Članak 7.

Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj jest Uprava za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva sa sjedištem u Zagrebu. Nadležno tijelo u Republici Bugarskoj jest Nacionalna veterinarska služba pri Ministarstvu poljoprivrede, šuma i agrarne reforme sa sjedištem u Sofiji.

Članak 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvi dan prvog mjeseca nakon što obje stranke medusobno izmijene obavijesti diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta koji su predvideni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor će se privremeno primjenjivati od dana potpisivanja.

Ovaj Ugovor će biti na snazi za razdoblje od pet godina. Ukoliko ga niti jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pismenim putem šest mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Ugovor se prešutno produžuje za slijedećih pet godina.

Potpisano u Sofiji dana 15. srpnja 1997. godine, u dva izvornika, na hrvatskom i bugarskom jeziku, pri čemu su tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA VLADU                                                ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE              REPUBLIKE BUGARSKE

Dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                    Vencislav Vasilev Vrbanov, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

potpredsjednik Vlade                            ministar poljoprivrede,
Republike Hrvatske                                šumarstva i agramih
       i ministar                                     reformi Republike Bugarske
vanjskih poslova                          

III.

Za izvršenje Ugovora iz točke I, ove Odluke nadležno je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Na dan donošenja ove Odluke Ugovor iz točke I, ove Odluke nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od 15. srpnja 1997. godine, a stupit će na snagu sukladno odredbi članka 8. Ugovora, 2e će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3.

Zako na o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 322-O l /95-O 1 /04

Urbroj: 5030114-97-5

Zagreb, 30. prosinca 1997.

Predsjednik mr.
Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.