Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 12.12.1997. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRIHVATU OSOBA

KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrdivanju Ugovora izmedu Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. studenog 1997.

Broj: 081-97-1942/1
Zagreb, 26. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT

Članak 1.

Potvrduje se Ugovor izmedu Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, potpisan u Rimu, 27. lipnja 1997. godine na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora izmedu Republike Hrvatske i TalijanskP Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Talijanske Republike (u daljnjem tekstu: ugovome stranke), potaknute željom za proširenjem medusobne suradnje i za osiguranjem bolje primjene njihovih odredaba o kretanju osoba, poradi olakšavanja prihvata osoba kojih je boravak protuzakonit, a djelujući u duhu suradnje i uzajamnosti,

sporazumjele su se o sljedećem:

I - PRIHVAT DRŽAVLJANA UGOVORNIH STRANAKA

Članak 1.

1. Svaka ugovorna stranka će bez posebnih formalnosti prihvatiti na zahtjev druge ugovorne stranke svaku osobu, koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete ulaska ili boravka, koji se primjenjuju na teritoriju ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, i to ako se može neprijeporno utvrditi ili učiniti vjerojatnim da ta osoba posjeduje državljanstvo ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

2. Ugovoma stranka koja zahtijeva prihvat primit će natrag pod istim uvjetima osobu za koju se kasnijom provjerom utvrdi da u trenutku izlaska s teritorija te ugovorne stranke, nije imala državljanstvo druge ugovorne stranke, osim ako se radi o slučaju prihvata osobe prema članku 3. ovoga Ugovora.

Članak 2.

l. Posjedovanje državljanstva osobe koja se prihvaća utvrduje se na temelju sljedećih isprava:

- osobne iskaznice, domovnice ili javne isprave s osobnim podacima izdate od nadležnog tijela,

- putovnice ili druge putne isprave izdate od nadležnog tijela,

- vojne knjižice ili bilo koje druge isprave izdate od nadležnih vojnih tijela,

- isprave izdate od nadležnog konzularnog tijela,

- pomorske isprave.

2. Državljanstvo se smatra pretpostavljenim na temelju:

- isprava navedenih u prethodnom stavku kojima je rok važenja istekao,

- isprava koje su izdala službena tijela ugovorne stranke kojoj se podnosi zahtjev a u kojoj je iskazan identitet osobe (vozačka dozvola itd.),

- isteklih dozvola i isprava boravka,

- preslika jedne od prethodno navedenih isprava,

- iskaza osobe sadržanog .u zapisniku upravnih ili sudskih tijela ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat,

- zapisnički zabilježenih iskaza vjerodostojnih svjedoka.

3. Ukoliko se državljanstvo pretpostavlja, a ne postoje isprave iz stavka 2. ovog članka, državljanstvo će se moći utvrditi uz pomoć konzularnih tijela ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

4. U slučaju da se državljanstvo potvrdi, konzularna tijela ugovome stranke od koje se zahtijeva prihvat bez odgadanja će izdati isprave koje su potrebne za povrat u državu čiji je državljanin.

II - PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA

Članak 3.

1. Svaka ugovorna stranka prihvatit će na zahtjev druge ugovorne stranke državljane treće države, koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete ulaska ili boravka, koji se primjenjuju na teritoriju ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, ako se utvrdi da su ti strani državljani ušli protuzakonito prije 6 mjeseci, ali ne duže od tog roka, na teritorij ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, nakon zakonitog ulaska na teritorij ili prolaska kroz teritorij ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

2. Svaka ugovorna stranka prihvatit će na zahtjev druge ugovorne stranke bez posebnih formalnosti državljane treće države koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete ulaska ili boravka, koji se primjenjuju na teritoriju ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, ukoliko ti državljani imaju važeću vizu ili dozvolu boravka, koje je izdala ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat.

3. Obveza prihvata ne odnosi se:

a) na državljane treće države, koje je ugovorna stranka, od koje se zahtijeva prihvat, potjerala sa svog teritorija u njihovu matičnu zemlju ili treću državu i to zbog kršenja javnog reda ili državne sigurnosti na njenom državnom teritoriju.

b) na državljane trećih država kojima je ugovoma stranka, koja zahtijeva prihvat, izdala dozvolu boravka u različite svrhe.

Članak 4.

Svaka ugovoma stranka se takoder obvezuje primiti natrag putnike, koji stižu zrakoplovima s teritorija druge ugovorne stranke, koja ih nije prihvatila, pod uvjetom da te osobe posjeduju identifikacijski obrazac, utvrden aneksom 9 Čikaške konvencije kojom je 1944. utemeljen ICAO.

Članak 5.

Ugovorna stranka, koja je zahtijevala prihvat, primit će natrag na svoj teritorij državljane treće dtžave, za koje je druga ugovorna stranka nakon izvršenog prihvata naknadnim provjerama utvrdila, da u trenutku izlaska s teritorija ugovome stranke, koja je zahtijevala prihvat, nisu ispunjavali uvjete utvrdene člankom 3. ovog Ugovora.

III - POSTUPAK PRIHVATA OSOBA

Članak 6.

l. Zahtjeve za prihvat, koji su podneseni u smislu članka 3. ovog Ugovora rješavaju Ministarstva unutamjih poslova ugovornih stranaka.

2. U zahtjevu za prihvat moraju biti navedeni osobni podaci o državljaninu treće države, podaci o osobnim ispravama koje on posjeduje. podaci o njegovom boravku na području ugovome stranke od koje se zahtijeva prihvat kao i podaci o okolnostima protuzakonitog ulaska te osobe na teritorij ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat. Ti podaci morju biti u toj mjeri iscrpni da mogu zadovoljiti zahtjeve nadležnih državnih tijela.

3. Zamoljena stranka mora ugovornoj stranci, koja zahtijeva prihvat, svoju odluku priopćiti pismenim putem i to u roku od 48 sati, koji se eventualno može produžiti na najviše pet dana.

Odobrenje za prihvat vrijedi tri mjeseca od datuma primitka. Ukoliko ta osoba mora biti na raspolaganju sudbenim vlastima države koja zahtijeva prihvat, Ministarstva unutarnjih poslova će se dogovoriti oko produživanja tog vremenskog roka.

Članak 7.

Nadležna tijela na državnoj granici zamoljene ugovorne stranke prihvatit će na zahtjev nadležnih tijela na državnoj granici druge ugovome stranke, bez posebnih formalnosti, državljane treće države koji su morskim putem protuzakonito ušli na teritorij ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat i to pod uvjetom:

- da postoji dokaz da izravno dolaze s teritorija ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat (npr. putna karta, ulazna viza, pečat graničnog prijelaza, hotelski račun itd.);

- da je protuzakonit prelazak državljana treće države utvrden prilikom kontrole izvršene na području od 10 km udaljenosti od državne granice.

Članak 8.

Ugovoma stranka koja zahtijeva prihvat snosi troškove prijevoza osoba za koje se zahtijeva prihvat do državne granice zamoljene ugovome stranke. Ukoliko je to potrebno ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat snosi i troškove povratka.

IV - ODOBRAVANJE TRANZITA

Članka 9.

1. Svaka ugovoma stranka dopustit će na zahtjev druge ugovorne stranke tranzit kroz svoj teritorij državljanima treće države, protiv kojih su u državi, koja traži za njih dozvolu tranzita, poduzete mjere udaljavanja.

2. Ugovorna stranka koja zahtijeva dozvolu tranzita, odgovorna je za nastavak putovanja stranog državljanina iz stavka 1. ovog članka sve do države odredišta te se obvezuje brinuti o tom stranom državljaninu ako se iz bilo kojih razloga ne mogu izvršiti mjere udaljavanja.

3. Ugovoma stranka koja zahtijeva dozvolu tranzita jamči zamo(jenoj ugovornoj stranci, da stranac kojem je odobren tranzit, posjeduje putnu kariu do države odredišta.

Članak 10.

1. Ugovorna stranka koja je poduzela mjere udaljavanja mora naznačiti ugovornoj stranci od koje traži dozvolu tranzita da li je potrebno osigurati pratnju za osobu koja se uda(java. ZamoIjena ugovoma stranka može u tu svrhu tranzita:

- odlučiti hoće li osigurati pratnju iz redova vlastitog osoblja

- ili osigurati pratnju u suradnji sa ugovornom strankom koja je poduzela mjere udaljavanja.

2. Ukoliko se pratnja obavlja kopnenim putem ugovorne stranke će se dogovoriti o potrebi i načinu organiziranja pratnje.

Članak 11.

1. Zahtjev za tranzit dostavlja Ministarstvo unutarnjih poslo-, va jedne ugovome stranke izravno Ministarstvu unutamjih poslova ugovorne stranke.

2. U tom zahtjev se navode svi podaci koji se odnose na identitet i državljanstvo stranca, datum putovanja, sat i mjesto ulaska u državu tranzita, sat i mjesto odlaska iz države tranzita prema državi odredišta. Zahtjev takoder mora sadržavati i jam stvo da će dotični državljanin biti primljen u državu odredišta, a po potrebi i sve podatke o osobama koje obavljaju pratnju.

Članak 12.

Tranzit zbog udaljavanja može se odbiti:

- ako stranom državljaninu u državi odredišta prijeti sudski progon zbog njegove rase, vjere, nacionalnosti ili pripadnosti odredenoj društvenoj skupini ili zbog njegovih političkih nazora;

- ako je strani državljanin izložen opasnosti da se protiv njega pokrene sudski postupak te da bude osuden na temelju Kaznenog zakona odredišne zemlje zbog kaznenih djela koja je počinio prije tranzita;

- ako se stranac ne može prihvatiti ili ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak u državi kroz koju je za njega zatražen tranzit.

Članak 13.

Troškove vezane uz prijevoz do državne granice države odredišta kao i za eventualni povratak snosi ugovoma stranka koja je zahtijevala tranzit.

V - OPĆE ODREDBE

Članak 14.

Odredbe ovoga Ugovora ne utječu na obveze ugovotnih stranaka glede prihvata ili ponovnog prihvata stranih državljana, koje proizlaze iz primjene drugih medunarodnih ugovora o Ijudskim pravima, kojih su obje ugovorne stranke potpisnice.

Članak 15.

Nadležna tijcla za provedbu ovog Ugovora su Ministarstva unutatnjih poslova ugovornih stranaka koja će u tu svrhu definirati odgovarajući protokol za provedbu ovog Ugovora.

Članak 16.

Sporna pitanja koja bi mogla proizaći iz primjene i tumačenja ovog Ugovora ugovorne stranke rješavat će pregovorima diplomatskim putem.

Članak 17.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvim danom drugog mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je primljena posljednja pisana obavijest diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti u skladu s unutarnjim zakonodavstvom ugovomih stranaka za stupanje ovog Ugovora na snagu.

2. Svaka ugovorna stranka može privremeno, u cijelosti ili djelomice, suspendirati primjenu ovog Ugovora, uz iznimku članka 1. i 2. ovog Ugovora, zbog zaštite države te javnog reda ili zdravlja gradana upućivanjecn pisanog priopćenja drugoj ugovornoj stranci. Suspenzija može odmah stupiti na snagu.

3. Ovaj se Ugovor sklapa na neodredeno vrijeme. Svaka ugovoma stranka može raskinuti ovaj Ugovor pismeno diplomatskim putem u kojem slučaju Ugovor prestaje važiti istekom 90 dana od primitka pismenog priopćenja.

U potvrdu navedenog, niže potpisani, odgovarajuće ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Rimu dana 27. lipnja 1997. u dva istovjetna pri mjerka, svaki od njih na hrvatskom i talijanskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U IME VLADE                                                                                                U IME VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE                                                                              TALIJANSKE REPUBLIKE
dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                                                                                        Lamberto Dini, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske                                                         ministar vanjskih poslova
i ministar vanjskih poslova

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora izmedu Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/97-01/12
Zagreb, 21. studenoga 1997.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.