Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 12.12.1997. Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o uzajamnom oslobadanju od plaćanja poreza i naknada za ceste na cestovna vozila u međunarodnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/ 96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. studenoga 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O UZAJAMNOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA POREZA I NAKNADA ZA CESTE NA CESTOVNA VOZILA U MEĐUNARODNOM PROMETU

Članak 1.

Potvrduje se Ugovor izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemaćke o uzajamnom oslobadanju od plaćanja poreza i naknada začceste na cestovna vozila u medunarodnom prometu, potpisan u Zagrebu, 9. prosinca 1996. godine, na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE 0 UZAJAMNOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA POREZA I NAKNADA ZA CESTE NA CESTOVNA VOZILA U MEĐUNARODNOM PROMETU VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I VLADA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

U želji olakšavanja odvijanja cestovnog prometa izmedu dviju država, kao i tranzitiranja njihovih teritorija

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

U svrhu ovog Ugovora izraz »vozilo« označava svako cestovno vozilo na motorni pogon, kao i svako priključno vozilo (prikolica i1i poluprikolica), koje može biti priključeno na takvo vozilo.

Članak 2.

Vozila koja su registrirana na teritoriju jedne ugovorne stranke, a koja se uvoze na teritorij druge ugovorne stranke radi privremenog boravka, oslobodena su za jednu godinu:

- naknada za ceste što se plaća na strana vozila na teritoriju Republike Hrvatske

- poreza na motorna vozila na teritoriju Savezne Republike Njemačke.

Članak 3.

( 1 ) Odredbe članka 2. ovog Ugovora ne odnose se na vozila koja su namijenjena prijevozu stvari i boravak kojih na teritoriju druge ugovorne stranke prelazi četrnaest uzastopnih dana. Pri računanju trajanja boravka vozila uračunavaju se dani ulaska i izlaska kao puni dani.

(2) Nadležni organi ugovomih stranaka mogu izuzeti od roka navedenog u stavku ( 1 ) ovog članka slučajeve poglavito kada se vozilo koristi za sajmove, izložbe ili slične manifestacije, odnosno ako se obavlja njegov popravak.

Članak 4.

(1) Ugovorne stranke notificiraju jedna drugoj o ispunjenju svih uvjeta nacionalnih zakonodavstava za stupanje na snagu ovog Ugovora. Ugovor će stupiti na snagu mjesec dana nakon dana kojeg je primljena druga notifikacija.

(2) Ovaj Ugovor važit će godinu dana. Nakon toga Ugovor će se prešutno produživati, ukoliko ga tri mjeseca unaprijed ne otkaže jedna od ugovornih stranaka pismenim putem.

Sačinjeno u Zagrebu dana 9. prosinca 1996. godine u dva originalna primjerka, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako obvezujuća.

ZA VLADU                                                                                                 ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE                                                                          SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                                                                            Volker Haak, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar pomorstva, prometa                                                                          veleposlanik Savezne Republike                                                                                 i veza Republike Hrvatske                                                                              Njemačke u Republici Hrvatskoj

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 340-01/93-03/06
Urbroj:5030114-97-2
Zagreb, 27. studenoga 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.