Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 26.11.1997. Zakon o potvrdivanju Ugovora o socijalnom osiguranju izmedu Republike Hrvatske i Slovačke Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. studenog 1997.

Broj: 081-97-1848/1
Zagreb, 13. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike, potpisan u Bratislavi 29. siječnja 1997. u izvorniku na hrvatskom i slovačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

Republika Hrvatska i Slovačka Republika
(u daljnjem tekstu: ugovorne stranke)
radi uređenja i promicanja međusobnih odnosa na području socijalnog osiguranja sklapaju sljedeći ugovor:

ODJELJAK I.

Opće odredbe

Članak 1.

(1) U ovom Ugovoru znače izrazi:

a) »državljanin«

- u odnosu na Republiku Hrvatsku hrvatskoga državljanina,

- u odnosu na Slovačku Republiku slovačkoga državljanina,

b) »pravni propisi«

- zakone i druge pravne propise ugovornih stranaka iz članka 2. ovoga Ugovora,

c) »mjerodavno tijelo«

- u odnosu na Republiku Hrvatsku: Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo znanosti,

- u odnosu na Slovačku Republiku: Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji i Ministarstvo zdravstva,

d) »nositelj«

- ustanovu ili tijelo mjerodavno za primjenu pravnih propisa iz članka 2. ovoga Ugovora,

e) »mjerodavni nositelj«

- nositelja, mjerodavnog za pružanje davanja, prema pravnim propisima iz članka 2. ovoga Ugovora,

f) »tijela za vezu«

- tijela koja će mjerodavna tijela odrediti za održavanje neposredne međusobne veze između nositelja ugovornih stranaka radi provedbe Ugovora,

g) »zaposlenik«

- zaposlenu osobu ili osobu koja obavlja samostalnu djelatnost kao i svaku izjednačenu osobu osiguranu na osnovi vlastite djelatnosti, prema pravnim propisima iz članka 2. ovoga Ugovora,

h) »osiguranik«

- osobu osiguranu prema pravnim propisima iz članka 2. ovoga Ugovora,

i) »član obitelji«

- osobu određenu ili priznatu kao takvu prema pravnim propisima svake ugovorne stranke,

j) »prebivalište«

- mjesto stalnog stanovanja,

k) »boravak«

- privremeni boravak osobe na području jedne ugovorne stranke koja ima prebivalište na području druge ugovorne stranke,

l) »razdoblje osiguranja«

- razdoblja plaćanja doprinosa ili zaposlenja ili profesionalne djelatnosti ili izjednačena razdoblja koja su utvrđena kao razdoblja osiguranja ili razdoblja mirovinskog staža, prema pravnim propisima ugovornih stranaka u kojima su navršena,

m) »činjenice«

- sve činjenice i okolnosti koje se uzimaju u obzir radi stjecanja prava prema pravnim propisima iz članka 2. ovoga Ugovora,

n) »davanja u naravi«

- usluge koje se pružaju u okviru zdravstvene zaštite, prema odredbama ovoga Ugovora,

o) »davanje u novcu«

- mirovine i sva druga novčana davanja uključujući sve njihove dijelove te sve povišice, dodatke, izravnanja i doplatke kao i sva kapitalna plaćanja i naknade, priznate prema pravnim propisima iz članka 2.,

p) »davanja za djecu«

- doplatak za djecu prema pravnim propisima obiju ugovornih stranaka.

2) U ovom Ugovoru ostali izrazi imaju ono značenje koje im pripada, prema pravnim propisima iz članka 2. ovoga Ugovora.

Članak 2.

(1) Ovaj se Ugovor odnosi na pravne propise:

- u Republici Hrvatskoj o:

a) zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti,

b) mirovinskom i invalidskom osiguranju (uključujući osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti),

c) davanju za slučaj nezaposlenosti,

d) doplatku za djecu,

- Slovačkoj Republici o:

a) bolesničkom osiguranju i to:

1. naknada za vrijeme bolovanja,

2. novčana pripomoć u slučaju majčinstva,

3. potpora u slučaju njege bolesnoga člana obitelji,

4. izravnavajući doprinos za vrijeme trudnoće i majčinstva radi premještaja na slabije plaćeno radno mjesto,

5. potpora u slučaju rođenja djeteta,

6. pogrebnina,

b) zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju,

c) mirovinskom osiguranju i to:

1. starosna mirovina,

2. invalidska mirovina,

3. djelomična invalidska mirovina,

4. mirovina za udovicu,

5. mirovina za udovca,

6. mirovina za siročad,

d) nezaposlenost,

e) doplatku za djecu.

(2) Ovaj se Ugovor odnosi i na sve pravne propise koji obuhvaćaju, mijenjaju ili dopunjavaju pravne propise navedene u stavku 1. ovoga članka.

(3) Ovaj se Ugovor ne odnosi na pravne propise kojima se uvode nove grane socijalnog osiguranja, ako se ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

Članak 3.

(1) Ovaj se Ugovor primjenjuje na državljane ugovornih stranaka koji podliježu ili su podlijegali pravnim propisima jedne ili obje ugovorne stranke, navedenima u članku 2. ovoga Ugovora.

(2) Ugovor se također odnosi na članove obitelji državljana navedenih u stavku 1. ovoga članka kao i na druge osobe, ako njihova prava potječu od prava državljana iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Ako ovaj Ugovor ne određuje drugačije, državljani ugovornih stranaka i članovi njihovih obitelji, izjednačeni su u pravima i obvezama, prema pravnim propisima iz članka 2. ovoga Ugovora.

Članak 5.

(1) Osobi koja ima pravo na davanja u novcu, prama pravnim propisima jedne od ugovornih stranaka, ta se davanja ne smiju ukinuti, mijenjati ili obustaviti zbog toga što osoba ima prebivalište na području druge ugovorne stranke. To se ne odnosi na davanje za slučaj nezaposlenosti.

(2) Davanja u novcu, prema pravnim propisima jedne ugovorne stranke, državljanima druge ugovorne stranke i osobama navedenim u članku 3. stavku 2. ovoga Ugovora, koji imaju prebivalište u nekoj trećoj državi, pružat će se pod istim uvjetima i u istom opsegu kao i državljanima prve ugovorne stranke koji imaju prebivalište u toj trećoj državi.

Članak 6.

Radi pristupa dobrovoljnom, produženom osiguranju, prema hrvatskim pravnim propisima, uvjet prethodnoga staža osiguranja se smatra ispunjenim ako je odgovarajući staž osiguranja navršen prema slovačkim pravnim propisima.

Članak 7.

(1) Ako je prema pravnim propisima jedne ugovorne stranke za stjecanje, održavanje i ponovno stjecanje prava na davanja potrebno određeno razdoblje osiguranja ili duljina boravka, ili neke druge činjenice, taj se uvjet smatra ispunjenim ako su razdoblja osiguranja ili duljina boravka ili odgovarajuće činjenice bile ostvarene na području druge ugovorne stranke.

(2) Ako je državljanin stekao razdoblje osiguranja ili duljinu boravka, prema pravnim propisima jedne i druge ugovorne stranke, ista će se razdoblja za stjecanje prava na davanja zbrojiti uz pretpostavku da se ta razdoblja ne poklapaju.

ODJELJAK II.

Primjena pravnih propisa

Članak 8.

Ako se člancima 9. i 10. ovoga Ugovora ne određuje drugačije na zaposlenike se primjenjuju pravni propisi o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti i propisi o mirovinskom i invalidskom osiguranju one ugovorne stranke u kojoj obavljaju svoju djelatnost. Ovo vrijedi za posloprimce i onda kada se sjedište poslodavca nalazi na području druge ugovorne stranke.

Članak 9.

(1) Zaposlenik kod poslodavca, sa sjedištem u jednoj ugovornoj stranci, koji obavlja poslove u drugoj ugovornoj stranci u ograničenom razdoblju, ostaje osiguranik prve ugovorne stranke ako obavljanje njegove djelatnosti na području druge ugovorne stranke vremenski ne potraje duže od 24 mjeseca. Ako se obavljanje takve djelatnosti mora produžiti za razdoblje duže od predviđena 24 mjeseca, primjena pravnih propisa ugovorne stranke u kojoj poslodavac ima sjedište, moći će se iznimno produžiti za još 24 mjeseca, uz suglasnost mjerodavnih tijela obiju ugovornih stranaka.

(2) Osoblje u službi poduzeća sa sjedištem na području jedne ugovorne stranke koje se bavi zračnim, željezničkim, riječnim ili cestovnim prometom, a koje poduzeće šalje na područje druge ugovorne stranke, spada isključivo pod pravne propise prve ugovorne stranke kao da su zaposleni na njenom području.

(3) Zaposlenici poduzeća, s glavnim sjedištem na području jedne ugovorne stranke, koje pružaju usluge u područjima telekomunikacija, prijevoza putnika i robe u željezničkom, cestovnom, riječnom i zračnom prometu i na bilo kojim drugim područjima, koja će naknadno biti utvrđena razmjenom diplomatskih nota, a koji su zaposleni na području druge ugovorne stranke u podružnici ili stalnom zastupništvu toga poduzeća, ostaju pod pravnim propisima prve ugovorne stranke kao da su u njoj zaposleni.

(4) Za članove posade pomorskog broda, koji nosi zastavu jedne od ugovornih stranaka, primjenjuju se pravni propisi ugovorne stranke pod čijom zastavom brod plovi. Zaposlenici koji obavljaju poslove utovara i istovara broda, popravka ili nadzora broda, dok se on nalazi u luci druge ugovorne stranke, spadaju pod pravne propise ugovorne stranke kojoj pripada luka.

(5) Zaposlenici u državnim i javnim službama, službeni predstavnici i s njima izjednačene osobe jedne od ugovornih stranaka, koje se zbog obavljanja svoje djelatnosti upućuju na područje druge ugovorne stranke, zajedno sa članovima svoje obitelji ostaju osiguranici ugovorne stranke koja ih šalje.

Članak 10.

(1) Diplomati i članovi diplomatskog osoblja oslobođeni su, s obzirom na svoju službu za državu iz koje dolaze, od primjene pravnih propisa koji vrijede u državi dolaska, s izuzetkom stavka 4. ovoga članka.

(2) a) Izuzeće od primjene propisa predviđeno stavkom 1. ovoga članka vrijedi i za članove upravnog i tehničkog osoblja misije kao i za članove službenog kućnog osoblja misije koji nisu državljani države dolaska niti u njoj imaju prebivalište.

b) Iznimno od odredbe slova a) članovi upravnog i tehničkog osoblja misije, koji su državljani države odakle dolaze, a koji imaju prebivalište u državi dolaska, mogu u roku od 3 mjeseca, nakon stupanja na snagu Ugovora, odnosno nakon početka zaposlenja, izabrati primjenu pravnih propisa države iz koje su poslani.

(3) Izuzeće od primjene propisa predviđeno u stavku 1. ovoga članka vrijedi i za zaposlenike koji su isključivo privatno zaposleni kod nekog diplomata ili kod nekog člana diplomatskog osoblja ako:

a) nisu državljani države dolaska niti u njoj imaju prebivalište, a

b) obuhvaćeni su pravnim propisima koji vrijede u državi iz koje su došli ili u nekoj trećoj državi.

(4) Zapošljava li neki diplomat ili član diplomatskog osoblja osobe na koje se ne primjenjuje izuzeće od propisa predviđeno u stavku 3. ovoga članka, dužan je pridržavati se pravnih propisa koji vrijede za poslodavca u državi dolaska.

(5) Stavci od 1. do 4. ovoga članka jednako vrijede i za članove konzularnih zastupstava kao i za članove kućnog osoblja koji su isključivo u njihovoj službi.

Članak 11.

Na zajednički zahtjev zaposlenika i njegovog poslodavca mjerodavna tijela ugovornih stranaka mogu dogovorno utvrditi iznimke od primjene odredaba članka 9. ovoga Ugovora.

ODJELJAK III.

Posebne odredbe

POGLAVLJE 1.

Bolesti i majčinstvo

Članak 12.

(1) Ako državljanin s područja jedne ugovorne stranke preseli na područje druge ugovorne stranke, pravo na bolesničko osiguranje ostvaruje prema pravnim propisima te druge ugovorne stranke u kojoj ima prebivalište. Ako je to potrebno radi stjecanja prava na isplatu davanja iz bolesničkog osiguranja uzimaju se u obzir i ona razdoblja osiguranja ostvarena prema pravnim propisima prve ugovorne stranke.

(2) Ako državljanin na temelju ovoga Ugovora ili prema unutarnjim pravnim propisima ugovornih stranaka ima od obje ugovorne stranke pravo na davanja iz bolesničkog osiguranja za ista razdoblja radne nesposobnosti, davanja bolesničkog osiguranja isplaćivat će se prema pravnim propisima one ugovorne stranke na čijem je on području bio posljednji put bolesnički osiguran.

(3) Ako roditelj, prema ovom Ugovoru ili prema unutarnjim pravnim propisima ugovornih stranaka, stekne od obje ugovorne stranke pravo na uzastupnu novčanu pomoć za vrijeme porodnog dopusta, stranka mjerodavna za isplatu te vrste davanja je ona ugovorna stranka na čijem je području roditelj bio posljednji put bolesnički osiguran.

(4) Ako roditelj stekne pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta, prema pravnim propisima jedne i druge ugovorne stranke, za isplatu te vrste pomoći mjerodavna je ona ugovorna stranka na čijem se području dijete rodilo.

Zdravstvena zaštita

Članak 13.

(1) Osobama navedenim u člancima 9. i 10. ovoga Ugovora ugovorna zdravstvena ustanova jedne ugovorne stranke pruža zdravstvenu zaštitu prema istim cijenama koje vrijede za osiguranike te ugovorne stranke.

(2) Državljaninu jedne ugovorne stranke, čije zdravstveno stanje zahtijeva nužnu i neodgodivu zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka na području druge ugovorne stranke, zdravstvenu će zaštitu pružiti ugovorna zdravstvena ustanova druge ugovorne stranke, na njegov teret, prema istim cijenama koje vrijede za osiguranike te druge ugovorne stranke.

Članak 14.

(1) Korisnik mirovine priznate prema pravnim propisima obiju ugovornih stranaka, kao i članovi njegove obitelji, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, sukladno pravnim propisima one ugovorne stranke na čijem području imaju prebivalište.

(2) Korisnik mirovine priznate prema pravnim propisima samo jedne ugovorne stranke koji ima prebivalište na području druge ugovorne stranke, kao i članovi njegove obitelji koji tamo prebivaju, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu, prema pravnim propisima one ugovorne stranke na čijem području imaju prebivalište.

POGLAVLJE 2.

Invalidnost, starost i smrt

Članak 15.

(1) a) Ako osiguranik ne ispunjava uvjete za stjecanje prava na davanja, predviđena pravnim propisima jedne ugovorne stranke, isključivo na osnovi razdoblja osiguranja ostvarenih prema pravnim propisima te ugovorne stranke nositelj će, primjenjujući odredbe članka 7. ovoga Ugovora, uzeti u obzir razdoblje osiguranja ostvarena prema pravnim propisima druge ugovorne stranke.

b) Ako pravni propisi jedne ugovorne stranke podređuju odobrenje pojedinih davanja uvjetu da su razdoblja osiguranja navršena u djelatnosti koja podliježe posebnom sustavu, radi određivanja prava na davanja, zbrajaju se samo razdoblja navršena u odgovarajućem sustavu ugovorne stranke ili, u slučaju da on ne postoji, u istoj djelatnosti ili zanimanju, iako u drugoj ugovornoj stranci ne postoji poseban sustav za iste djelatnosti ili zanimanja. Ako zbroj ovih razdoblja osiguranja ne omogućava stjecanje prava na davanja u posebnom sustavu, uračunata će se razdoblja uzeti u obzir za stjecanje prava na davanja u općem sustavu osiguranja.

(2) Ako osiguranik ispunjava uvjete predviđene pravnim propisima jedne ugovorne stranke za stjecanje prava na davanja, bez potrebe zbrajanja razdoblja osiguranja prema stavku 1. ovoga članka, nositelj te ugovorne stranke odobrava svotu davanja obračunatu isključivo na osnovi razdoblja osiguranja navršenih u sklopu pravnih propisa koje on primjenjuje. Ova odredba primjenjuje se i u slučaju kada osiguranik u drugoj ugovornoj stranci ima pravo na davanja prema stavku 1. ovoga članka, obračunata u smislu stavka 3. ovoga članka.

(3) Davanje iz stavka 1. ovoga članka, uz primjenu odredaba članka 7. ovoga Ugovora, nositelj svake ugovorne stranke utvrdit će na sljedeći način:

a) - najprije će utvrditi teoretsku svotu davanja na koju bi osiguranik imao pravo kada bi sva zbrojena razdoblja osiguranja bila navršena prema vlastitim pravnim propisima,

b) - zatim će utvrditi stvarnu svotu davanja na koju osiguranik ima pravo, tako što će teoretsku svotu svesti na omjer između razdoblja osiguranja navršenih u smislu pravnih propisa koje on primjenjuje i ukupno zbrojenih razdoblja osiguranja, prema pravnim propisima obiju ugovornih stranaka,

c) - ako su ukupna razdoblja osiguranja, zbrojena prema stavku 1. ovoga članka, duža od najdužega trajanja razdoblja osiguranja, utvrđenog hrvatskim pravnim propisima za izračunavanje maksimalne svote davanja, hrvatski će nositelj za izračunavanje davanja prema slovu a) i b) uzeti u obzir to najduže trajanje, umjesto ukupno zbrojenih razdoblja.

(4) Ako pravni propisi jedne ugovorne stranke predviđaju izračunavanje mirovinske osnovice prema plaći ili zaradi, odnosno prema uplaćenim doprinosima, nositelj te ugovorne stranke uzima u obzir isključivo primljenu plaću ili zaradu, odnosno uplaćene doprinose, prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

(5) Bez obzira na odredbu stavka 1., ako ukupno trajanje razdoblja osiguranja, navršenog u smislu pravnih propisa jedne ugovorne stranke, ne dosegne 12 mjeseci i ako uzimajući u obzir samo ova razdoblja ne proizlazi pravo na davanja, u smislu navedenih pravnih propisa, nositelj te ugovorne stranke nije dužan pružiti davanja za ta razdoblja. Ova će razdoblja osiguranja uzeti u obzir nositelj druge ugovorne stranke kako zbog stjecanja prava na davanja u smislu pravnih propisa te ugovorne stranke, tako i za njihovo obračunavanje, kao da je to razdoblje navršeno prema pravnim propisima te ugovorne stranke.

Članak 16.

Ako pravni propisi jedne ugovorne stranke uvjetuju ostvarenje prava na davanje time da osiguranik podliježe tim pravnim propisima u trenutku nastanka osiguranog slučaja, ovaj se uvjet smatra ispunjenim ako u tom trenutku osiguranik podliježe pravnim propisima druge ugovorne stranke ili ako u njoj već ostvaruje pravo na davanje.

Članak 17.

(1) Ako za stjecanje prava na davanje nisu istodobno ispunjeni uvjeti prema pravnim propisima obiju ugovornih stranaka, pravo se na davanje određuje prema pravnim propisima svake ugovorne stranke posebno, prema tome kada se ispune potpisani uvjeti.

(2) Kasnije stečeno davanje, prema pravnim propisima druge ugovorne stranke, nema utjecaja na prije utvrđeno davanje, prema pravnim propisima prve ugovorne stranke.

Članak 18.

(1) Pravni propisi jedne ugovorne stranke, prema kojima na stjecanje, isplatu ili visinu davanja utječe neko primanje korisnika ili članova obitelji, primijenjuju se i na primanja koja se ostvaruju na području druge ugovorne stranke.

(2) Ako se korisniku mirovine iz mirovinskog osiguranja Slovačke Republike istovremeno iz Republike Hrvatske isplaćuje mirovina prema nekoj drugoj osnovi, Uredba o istovremenom isplaćivanju mirovina neće se primjenjivati.

Članak 19.

Odredbe članka 15. do 18. ovoga Ugovora jednako se primjenjuju i pri ostvarivanju prava na obiteljska davanja u slučaju smrti osiguranika.

POGLAVLJE 3.

Nesreće na poslu i profesionalne bolesti

Članak 20.

Za davanje u naravi primjenjuju se odredbe članka 13. do 14. ovoga Ugovora.

Članak 21.

(1) Istovrsna davanja za profesionalne bolesti, koja se naknađuju prema pravnim propisima obiju ugovornih stranaka, padaju na teret nositelja one ugovorne stranke na čijem je području posljednji put obavljanja djelatnost koja je utjecala na nastanak profesionalne bolesti.

(2) Ako je osiguranik, koji boluje od profesionalne bolesti, primao ili prima davanje na teret nositelja jedne ugovorne stranke, i ako, nakon što je prema pravnim propisima druge ugovorne stranke obavljao djelatnost koja je mogla uzrokovati profesionalnu bolest, traži zbog pogoršanja zdravstvenog stanja naknadu od nositelja druge ugovorne stranke, tada nositelj prve ugovorne stranke i nadalje snosi troškove davanja, bez obzira na pogoršanje, prema pravnim propisima koji vrijede za njega; nositelj druge ugovorne stranke odobrava davanje u visini razlike između davanja koje bi pripadalo nakon pogoršanja i davanja koje bi pripadalo prema njegovim pravnim propisima prije pogoršanja, da je bolest bila nastupila prema tim pravnim propisima.

Članak 22.

U slučaju kada se prema hrvatskim pravnim propisima za procjenu stupnja nesposobnosti ili tjelesnog oštećenja uzimaju u obzir prijašnje nesreće na poslu i profesionalne bolesti, uzet će se u obzir i nesreće na poslu i profesionalne bolesti koje su nastale prije, prema slovačkim pravnim propisima.

Članak 23.

Ako na putovanju iz jedne ugovorne stranke, poduzetom radi stupanja na posao u drugoj ugovornoj stranci, nastane nesreća na putu, smatrat će se kao da je nesreća nastala na području druge ugovorne stranke u koju se zaposlenik uputio.

Članak 24.

Ako zaposlenik ima pravo na davanja za nesreću na poslu ili profesionalnu bolest, prema pravnim propisima jedne ugovorne stranke, za štetu uzrokovanu od treće osobe na području druge ugovorne stranke, i ako na osnovi pravnih propisa te ugovorne stranke zaposlenik može zahtijevati naknadu štete od treće osobe, nositelj te druge ugovorne stranke pružit će pravnu pomoć, u skladu sa svojim pravnim propisima, nositelju prve ugovorne stranke koji je odobrio davanje prigodom ostvarivanja prava na naknadu štete.

POGLAVLJE 4.

Nezaposlenost

Članak 25.

(1) Razdoblja zaposlenja, navršena prema pravnim propisima jedne ugovorne stranke, uzimaju se u obzir za odobrenje davanja prema pravnim propisima druge ugovorne stranke, ako je nezaposlena osoba u onoj ugovornoj stranci, u kojoj ostvaruje pravo na takvo davanje u posljednjih 36 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za takvo davanje, bila zaposlena kao posloprimac, plaćajući doprinose za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, ukupno najmanje 12 mjeseci bez povrede pravnih propisa o zapošljavanju stranaca.

(2) Uvjet minimalnog razdoblja zapošljavanja od 12 mjeseci utvrđen u stavku 1. ovoga članka ne vrijedi za one nezaposlene osobe čije je zaposlenje bilo predviđeno na duži rok, ali je završeno bez njihove krivnje prije navršenih 12 mjeseci.

(3) Trajanje primanja naknade smanjuje se za ono razdoblje za koje je nezaposlena osoba u drugoj ugovornoj stranci unutar posljednjih 36 mjeseci, prije dana podnošenja zahtjeva, već primala novčanu naknadu zbog nezaposlenosti.

POGLAVLJE 5.

Doplatak za djecu

Članak 26.

(1) Pravo na doplatak za djecu ima državljanin prema uvjetima ustanovljenim unutarnjim pravnim propisima one ugovorne stranke na čijem području državljanin ima prebivalište.

(2) Ako je za stjecanje prava na doplatak za djecu potrebno uzeti u obzir razdoblje osiguranja ili boravka, u duljinu toga razdoblja obračunava se i razdoblje osiguranja ili boravka stečeno na području druge ugovorne stranke s obzirom na članak 7. i 18. stavak 1. ovoga Ugovora.

ODJELJAK IV.

Razne odredbe

Članak 27.

(1) Mjerodavna tijela utvrdit će postupak primjene ovoga Ugovora posebnim sporazumom koji će stupiti na snagu istodobno kada i ovaj Ugovor.

(2) Sporazumom iz stavka 1. ovoga članka mjerodavna tijela ustanovljuju tijela za vezu, radi lakše primjene Ugovora, osobito zbog uspostave jednostavnog i brzog povezivanja nositelja koji s obje strane dolaze u obzir.

Članak 28.

Mjerodavna tijela obiju ugovornih stranaka međusobno će se izvještavati o:

a) svim poduzetim mjerama radi primjene ovoga Ugovora,

b) svim teškoćama u primjeni odredaba ovoga Ugovora,

c) svim izmjenama pravnih propisa koje se odnose na primjenu ovoga Ugovora.

Članak 29.

(1) Mjerodavna tijela, nositelji i tijela za vezu obiju ugovornih stranaka obvezuju se na uzajamnu pomoć i suradnju pri primjeni ovoga Ugovora. Ta pomoć je besplatna. Ako su potrebna dokazna sredstva iz druge ugovorne stranke mogu se koristiti i posredovanja diplomatskih i konzularnih tijela dotične ugovorne stranke.

(2) Liječničke preglede osoba koje imaju prebivalište ili boravak na teritoriju druge ugovorne stranke obavlja nositelj u mjestu prebivališta ili boravka osobe, na zahtjev i na teret mjerodavnog nositelja koji je to tražio. Troškovi liječničkog pregleda se ne naknađuju ako su obavljeni u interesu nositelja obiju ugovornih stranaka.

Članak 30.

Diplomatska i konzularna tijela ugovornih stranaka mogu se izravno obraćati mjerodavnim tijelima, nositeljima i tijelima za vezu druge ugovorne stranke radi pribavljanja obavijesti i zaštite interesa svojih državljana, a mogu ih zastupati i bez posebne punomoći.

Članak 31.

(1) Oslobađanje ili smanjenje pristojbi za ovjeru, predviđeno pravnim propisima jedne ugovorne stranke za ostvarivanje prava iz članka 2. ovoga Ugovora, prema pravnim propisima te ugovorne stranke, vrijedi i za ostvarivanje prava iz istoga članka, prema pravnim propisima druge ugovorne stranke.

(2) Isprave, dokumente i pismene podneske bilo koje vrste, koje je potrebno priložiti za primjenu ovoga Ugovora, nije potrebno ovjeravati.

(3) Potvrde o izvornosti potvrda ili dokumenata koje izdaju mjerodavna tijela, nositelj i tijela za vezu jedne ugovorne stranke smatraju se važećim za mjerodavna tijela, nositelje i tijela za vezu druge ugovorne stranke.

Članak 32.

(1) Izvršne odluke sudova, izvršna rješenja i isprave nositelja ili mjerodavnih tijela jedne ugovorne stranke o doprinosima i drugim potraživanjima iz socijalnog osiguranja kao i zahtjev za vraćanje neopravdano primljenih davanja, priznaju se i u drugoj ugovornoj stranci.

(2) Priznavanje se može odbiti jedino ako se protivi pravnom poretku one ugovorne stranke u kojoj bi se odluka ili isprava trebala priznati.

(3) Izvršne odluke i isprave, priznate prema stavku 1. ovoga članka, izvršavaju se u drugoj ugovornoj stranci. Izvršni se postupak provodi prema pravnim propisima koji vrijede za izvršenje donijetih odgovarajućih odluka i isprava u ugovornoj stranci na čijem se području provodi izvršenje. Primjerak odluke ili isprave mora sadržavati potvrdu o njezinoj izvršnosti (klauzula o izvršenju).

(4) Uzajamna pomoć nositelja pri primjeni stavka 1. do 3. ovoga članka ne uključuje sudski postupak.

Članak 33.

(1) Ako osoba koja, prema pravnim propisima jedne ugovorne stranke, prima davanje zbog neke štete koja je nastala na području druge ugovorne stranke, prema njezinim pravnim propisima ima pravo na naknadu štete od treće osobe, tada pravo na naknadu štete prelazi na nositelja prve ugovorne stranke, prema pravnim propisima koji za njega vrijede.

(2) Ako pravo na naknadu štete zbog istovrsnih davanja iz istog slučaja štete pripada nositelju obje ugovorne stranke, treća osoba može ono pravo koje prema stavku 1. ovoga članka prelazi na oba nositelja namiriti uplatom jednom ili drugom nositelju. U međusobnom odnosu nositelji su se dužni razmjerno namiriti, prema davanjima koja isplaćuju.

Članak 34.

(1) Zahtjevi, izjave i žalbe podnijete radi primjene ovog Ugovora ili prema pravnim propisima jedne ugovorne stranke mjerodavnim tijelima, nositeljima i tijelima za vezu te ugovorne stranke, smatraju se kao zahtjevi, izjave i žalbe podnijete odgovarajućim tijelima, nositeljima ili tijelima za vezu druge ugovorne stranke.

(2) Zahtjev za davanje podnijet mjerodavnom nositelju jedne ugovorne stranke vrijedi istodobno i kao zahtjev podnijet za odgovarajuće davanje mjerodavnom nositelju druge ugovorne stranke.

(3) Mjerodavna tijela, nositelji i tijela za vezu jedne ugovorne stranke ne smiju odbiti zahtjeve, izjave i žalbe kao i dokumente samo zbog toga jer su napisane na službenom jeziku druge ugovorne stranke.

Članak 35.

(1) Pri primjeni ovoga Ugovora mjerodavnih tijela, nositelji i tijela za vezu dviju ugovornih stranaka uspostavljaju izravne međusobne odnose, kao i sa zainteresiranim osobama, odnosno s njihovim zastupnicima.

(2) Pri primjeni ovoga Ugovora upotrebljava se hrvatski i slovački jezik.

Članak 36.

(1) Nositelji mjerodavni za pružanje davanja prema odredbama ovoga Ugovora isplaćuju novčana davanja u valuti koja vrijedi u njihovoj državi.

(2) Naknade između nositelja, predviđene ovim Ugovorom, isplaćuju se u valuti one ugovorne stranke u kojoj se nalazi sjedište nositelja koji potražuje naknadu.

(3) Doznake na temelju ovoga Ugovora šalju se u drugu državu u skladu s ugovorom o platnom prometu između ugovornih stranaka.

Članak 37.

Ako je nositelj jedne ugovorne stranke isplatio davanje u većoj svoti od one koja korisniku pripada, taj nositelj može od mjerodavnog nositelja druge ugovorne stranke tražiti da zadrži više isplaćenu svotu od eventualne svote zaostataka davanja koju taj nositelj treba isplatiti korisniku. Ovako obustavljena svota isplaćuje se izravno nositelju koji je to tražio.

Članak 38.

(1) Sporove između nositelja ugovornih stranaka, pri primjeni i tumačenju ovoga Ugovora, rješavaju dogovoreno mjerodavna tijela.

(2) Ako mjerodavna tijela ne nađu rješenje prema stavku 1. ovoga Ugovora u roku od 6 mjeseci, spor će se iznijeti pred mirovni sud. Mirovni se sud sastoji od tri člana. Mjerodavna tijela ugovornih stranaka odredit će svaka po jednog člana, i oni biraju predsjednika koji nije državljanin niti jedne od ugovornih stranaka. Mirovni sud sam uređuje svoj postupak i donosi odluke, u skladu s ovim Ugovorom, koje su obvezujuće.

ODJELJAK V.

Prijelazne i zaključne odredbe

Članak 39.

(1) Odredbe ovoga Ugovora primjenjivat će se na zahtjeve za davanja koji budu podnijeti od datuma njegova stupanja na snagu. O zahtjevima za davanja u kojima nije odlučeno do dana stupanja na snagu ovoga Ugovora odlučit će se u skladu s odredbama ovoga Ugovora, ako je to za podnositelja zahtjeva povoljnije.

(2) Radi priznanja prava na davanja prema ovom Ugovoru uzimaju se u obzir i razdoblja osiguranja i izjednačena razdoblja i druge činjenice navršene prema propisima ugovornih stranaka, prije njegova stupanja na snagu, u opsegu i na način utvrđen ovim Ugovorom.

(3) Ovaj Ugovor ne daje pravo na isplatu davanja za razdoblje koje prethodi njegovom stupanju na snagu.

(4) prava na davanja, prema ovom Ugovoru, mogu se steći i za osigurane slučajeve koji su nastali prije njegova stupanja na snagu, pridržavajući se odredbe stavka 3. ovoga članka.

(5) Pravomoćne odluke donijete prije stupanja na snagu ovoga Ugovora ne smetaju njegovoj primjeni.

(6) O pravima osoba čiji je zahtjev za davanje odbijen ili je davanje utvrđeno prije stupanja na snagu ovoga Ugovora može se odlučiti ponovno, na zahtjev, u skladu s odredbama ovoga Ugovora. Ponovno utvrđivanje može uslijediti i po službenoj dužnosti. To ni u kojem slučaju ne smije smanjiti dosadašnja prava korisnika.

Članak 40.

(1) Ovaj Ugovor podliježe potvrđivanju. Međusobna razmjena isprava o potvrđivanju obavit će se --------- u ---------

(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem su razmijenjene isprave o potvrđivanju.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Ugovora, između ugovornih stranaka, prestaje vrijediti Konvencija o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Republike, potpisana 22. svibnja 1957. Davanja određena prema toj Konvenciji zadržavaju se i koriste u skladu s odredbama ovoga Ugovora.

(4) Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može diplomatskim putem, pismeno otkazani Ugovor s posljednjim danom tekuće kalendarske godine, pridržavajući se otkaznog roka od 6 mjeseci.

(5) U slučaju otkaza i dalje vrijede odredbe ovoga Ugovora za stečena prava, i to bez obzira na ograničavajuće odredbe koje bi sustavi, koji dolaze u obzir, predviđali za slučaj prebivališta korisnika u inozemstvu.

Sastavljeno u Bratislavi dne 29. siječnja 1997. u dva izvornika, po jedan na hrvatskom i slovačkom jeziku, i oba su teksta jednako pravnovaljana.

ZA REPUBLIKU ZA SLOVAČKU
HRVATSKU REPUBLIKU

Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Olga Keltošova, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar rada i socijalne skrbi ministrica rada i socijalne skrbi

Republike Hrvatske Slovačke Republike

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/96-01/02
Zagreb, 7. studenog 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.