Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 26.11.1997. Uredba o potvrdivanju Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Madarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O MEĐUNARODNOM KOMBINIRANOM PRIJEVOZU STVARI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari, potpisan u Zagrebu, 22. rujna 1997. godine, na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O MEĐUNARODNOM KOMBINIRANOM PRIJEVOZU STVARI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke)

svjesne potrebe povećanja obujma međunarodnog prijevoza stvari zbog rastućih potreba međunarodne razmjene,

shvativši potrebe stvaranja takvog suvremenog sustava prijevoza stvari željeznicom i vodenim putovima koji će zbog ekoloških razloga, ali i zbog ograničavanja obujma cestovnog prometa, biti prihvatljiva alternativa cestovnom prijevozu stvari kako s gospodarskog tako i sa stajališta zaštite stanovništva i prirode,

uvjerene da sustav kombiniranog prijevoza stvara velike mogućnosti za rješavanje problema međunarodnog prijevoza stvari,

uzimajući u obzir međunarodne sporazume o zaštiti okoliša i prirode kao i nacionalne pravne propise u toj materiji,

pozivajući se na međunarodne sporazume o kombiniranom prijevozu stvari sporazumjele su se o sljedećem:

Područje primjene

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je:

- međunarodni kombinirani prijevoz stvari koji se djelomice obavlja željeznicom, djelomice vodenim putovima, ali djelomice i cestom i to prijevoznim sredstvima registriranim u jednoj od ugovornih stranaka,

- međunarodni kombinirani prijevoz stvari koji se obavlja između ugovornih stranaka ili u tranzitu preko teritorija jedne ili obadviju ugovornih stranaka.

Definiranje pojmova

Članak 2.

U smislu ovog Ugovora:

a) Međunarodni kombinirani prijevoz stvari je svaki prijevoz stvari kada cestovno prijevozno sredstvo (cestovno vozilo sa ili bez prikolice) natovareno ili prazno jedan dio prijevoza obavlja cestom a drugi dio željeznicom ili vodenim putem s teritorije jedne na teritoriju druge ugovorne stranke ili u tranzitu preko teritorija jedne ugovorne stranke. Tijekom prijevoza cestovno vozilo koristi cestu samo od mjesta utovara (pošiljalac) do terminala (željeznica, luka, pristanište) ili od terminala do primatelja.

b) Sredstvo za prijevoz stvari u kombiniranom prijevozu je kontejner (najmanje duljine 6 metara), izmjenjivi sanduk koji se može skinuti i pretovarati s vozila (prilagođen uporabi dizalice ili ne), prikolica i poluprikolica, ako su osposobljeni za prijevoz stvari.

c) Prethodni ili naknadni prijevoz je prijevoz cestom koji se obavlja na početku ili završetku prijevoza od odnosno do najbližeg terminala kombiniranog prometa, Ro-Ro luke ili Ro-Ro pristaništa. Preostali dio prijevoza se obavlja željeznicom ili Ro-Ro brodovima.

d) Kombiterminal, Ro-Ro luka i Ro-Ro pristanište su mjesta gdje se obavlja manipulacija sredstava za prijevoz u kombiniranom prometu i cestovnih vozila, tj. njihov utovar, istovar ili pretovar s jednog na drugo prijevozno sredstvo.

e) Praćeni kombinirani prijevoz je prijevoz cestovnih vozila sa ili bez prikolice željeznicom (Ro-La-kotrljajuća cesta) ili brodom (Ro-Ro), a vozač cestovnog vozila putuje zajedno s vozilom.

f) Nepraćeni kombinirani prijevoz je prijevoz sredstava za prijevoz stvari u kombiniranom prijevozu željeznicom ili brodom (Ro-Ro) bez pratnje vozača vozila.

g) Nagradna dozvola je dozvola za cestovni prijevoz koja se stječe za obavljeni Ro-La i Ro-Ro prijevoz i oslobođena je od plaćanja naknada.

Praćeni kombinirani prijevoz

Članak 3.

(1) Ugovorne stranke će na zasjedanju Mješovitog odbora za kombinirani promet utvrditi kontingente nagradnih dozvola za obje strane. Te dozvole se mogu dobiti za cestovna vozila registrirana u zemlji jedne ugovorne stranke koja su koristila Ro-La ili Ro-Ro prijevoz u ili iz jedne od zemalja ugovornih stranaka ili u tranzitu preko teritorije jedne ugovorne stranke.

(2) Omjer odnosno veličina Ro-La i Ro-Ro prijevoza za koji se može izdati nagradna dozvola ugovorne stranke utvrđuju prema mogućnostima i zahtjevima.

(3) Ugovorne stranke će recipročno u duhu odredaba ovog Ugovora, prethodni i naknadni prijevoz, koji je dio Ro-La i Ro-Ro prijevoza stvari, a obavlja se između najbližeg kombiterminala, Ro-Ro luke i Ro-Ro pristaništa i mjesta utovara ili istovara, oslobađati od plaćanja svih naknada na cestovna vozila. Za te prijevoze nije potrebno koristiti dozvolu za međunarodni prijevoz cestom.

(4) Ugovorne stranke će, kod nadležnih tijela u svojoj zemlji, poduzeti mjere da vrijeme zadržavanja Ro-La vlaka na državnoj granici ne prelazi preporučeno vrijeme u AGTC sporazumu (Europski sporazum o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i potrebnim uređajima).

Prijelaz državne granice

Članak 4.

(1) Dokumenti temeljem kojih se obavlja kombinirani prijevoz stvari moraju se nalaziti u vozilu prigodom svakog prijevoza i cijelo vrijeme prijevoza, a na zahtjev djelatnika nadležnih carinskih i policijskih organa mora ih se predočiti.

(2) Prijevozniku i cestovnom vozilu za koje posjeduje željezničku voznu ispravu za kombinirani prijevoz, kod praćenog kombiniranog prijevoza stvari, nadležne službe carine i granične policije omogućit će prelazak državne granice između ugovornih stranaka bez dozvola za međunarodni cestovni prijevoz stvari.

Nakanu uporabe kombiniranog prijevoza, prigodom izlaska iz zemlje, prijevoznik mora na granici dokazati CIM-UIRR dokumentima ili brodskim prijevoznim listom.

(3) Svaka zemlja ugovornih stranaka prigodom kontrole sredstava za prijevoz stvari u kombiniranom prijevozu, osoba i stvari, koji sudjeluju u kombiniranom prijevozu, kod prelaska državne granice (ulaz/izlaz) primjenjuje svoje unutarnje propise i pravne norme.

(4) Prijevoznici i osoblje sredstava za prijevoz stvari u kombiniranom prijevozu dužni su se pridržavati važećih propisa i pravnih normi zemlje ugovorne stranke na čijoj se teritoriji nalaze.

Potpora kombiniranom prijevozu stvari

Članak 5.

(1) Ugovorne stranke će poticati nacionalne željezničke uprave, kombi društva, brodarske kompanije i druga poduzeća na zaključivanje usuglašenih aranžmana s ciljem pomaganja razvitka kombiniranog prijevoza. Kod toga će se posebna pozornost poklanjati razvitku nepraćenog kombiniranog prijevoza stvari zbog njegovih prednosti.

(2) Ugovorne stranke će, sukladno svojim mogućnostima, pomagati razvoj nacionalnih željeznica i javnih luka, kao i njima pripadajuće infrastrukture, s ciljem unapređenja razvoja kombiniranog prijevoza stvari.

(3) Ugovorne stranke će nastojati osloboditi sudionike prethodnog i naknadnog prijevoza od zabrane prometa vikendom i blagdanom sukladno važećoj pravnoj regulativi u zemljama ugovornih stranaka.

(4) Ugovorne stranke će nastojati da se za prethodni i naknadni prijevoz omogući korištenje cestovnih vozila ukupne težine do 44 tone.

(5) Ugovorne stranke će poduzeti mjere da se carinjenje stvari, koje se prevoze kombiniranim prijevozom, obavi u kombiterminalima, Ro-Ro lukama i Ro-Ro pristaništima.

(6) Ugovorne stranke će poduzeti mjere kako bi se primopredaja željezničkih vagona kod kombiniranog prijevoza stvari obavljala temeljem povjerenja što bi trebalo postati stalnom praksom.

(7) Ugovorne stranke će poticati osnivanje zajedničkih društava kombiniranog prijevoza i njihovu suradnju.

(8) Ugovorne stranke će poduzimati mjere za unapređenje i stvaranje povoljnih odnosa u međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari.

Suradnja

Članak 6.

(1) Ugovorne stranke će poticati nacionalne željeznice da, u suradnji s kombi društvima, brodarskim kompanijama i drugim poduzećima sudionicima kombiniranog prijevoza, ponude konkretne uvjete za kombinirani način prijevoza, vodeći pri tome računa o kvaliteti prijevoza, skraćenju vremena i poštivanju rokova prijevoza, ali i o gospodarski prihvatljivim tarifama.

(2) Ugovorne stranke će nastojati da se u što većoj mjeri cestovni prijevoz preusmjeri na kombinirani prijevoz stvari.

(3) Ugovorne stranke poduzet će tehničke i organizacijske mjere kako bi se stvorili uvjeti da prethodni i naknadni prijevoz obavljaju domaće cestovne prijevozničke organizacije ili poduzetnici.

(4) Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije o poduzetim mjerama za unapređenje kvalitete i podizanje razine usluga u kombiniranom prijevozu stvari.

Kršenje odredaba ovog Ugovora

Članak 7.

(1) Prijevoznici odnosno špediteri kao i njihovi namještenici dužni su se držati važećih propisa i odredaba u zemlji druge ugovorne stranke.

(2) Ukoliko je prijevoznik ili osoblje prijevoznika u zemlji druge ugovorne stranke prekršilo odredbe ovog Ugovora, ta ugovorna stranka može zahtijevati poduzimanje određenih mjera od ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik odnosno vozilo registrirano. Ta zemlja može poduzeti sljedeće mjere:

a) pozvati prijevoznika na poštivanje važećih propisa

b) isključiti prijevoznika iz prometa.

(3) Nadležne službe ugovornih stranaka međusobno će se izvješćivati o poduzetim mjerama iz prethodnog stavka.

Zaštita podataka

Članak 8.

(1) Ugovorne stranke se obvezuju na zaštitu tajnosti podataka i informacija od trećih osoba za potrebe službenih statistika.

(2) Podaci i informacije mogu se dostavljati samo nadležnim tijelima kada služe u kaznenom postupku. Objavljivanje podataka moguće je samo uz prethodno dopuštenje ugovornih stranaka.

Prekid prometa

Članak 9.

Ugovorne stranke se obvezuju da će u slučaju više sile ili tehničkih teškoća, zbog kojih je došlo do prekida kombiniranog prometa duljeg od 12 sati, donijeti hitno zajedničku odluku o mjerama koje će se poduzeti.

Mješoviti odbor za kombinirani promet

Članak 10.

Radi provedbe ovog Ugovora, ugovorne stranke utemeljuju Mješoviti odbor za kombinirani promet. Sjednice Mješovitog odbora održavaju se najmanje jedanput godišnje naizmjenično u zemljama ugovornih stranaka. Mješoviti odbor ima pravo predlagati izmjene i dopune ovog Ugovora.

Stupanje na snagu

Članak 11.

Postupak prihvaćanja ovog Ugovora, ugovorne stranke će provesti sukladno svojim ustavnim i zakonskim odredbama o čemu će se međusobno izvijestiti diplomatskim putem. Sporazum stupa na snagu 30 dana od primitka zadnje obavijesti o prihvaćanju Ugovora.

Valjanost Ugovora

Članak 12.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovorne stranke mogu Ugovor raskinuti u bilo koje vrijeme, a njegova valjanost prestaje 6 mjeseci nakon uručenja obavijesti o otkazu.

Sklopljen u Zagrebu dana 22. rujna 1997. godine, u dva izvornika, na hrvatskom i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE MAĐARSKE mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
dr. Karoly Lotz, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
ministar pomorstva, prometa ministar prometa, veza i i veza Republike vodoprivrede Hrvatske Republike Mađarske

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 303-03/95-01/13 Urbroj: 5030114-97-3 Zagreb, 20. studenoga 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.