Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 12.11.1997. Uredba o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja, potpisan u Beču, 19. veljače 1997. godine, na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

REPUBLIKA HRVATSKA i REPUBLIKA AUSTRIJA (u daljnjem tekstu: »Ugovorne stranke«)

U ŽELJI da stvore povoljne uvjete za veću gospodarsku suradnju između Ugovornih stranaka;

SVJESNE da poticanje i zaštita ulaganja mogu ojačati spremnost za ta ulaganja, i da će time dati važan doprinos razvoju gospodarskih odnosa;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Ugovora:

(1) izraz »ulaganje« obuhvaća svaku imovinu vezanu za poslovne djelatnosti, te poglavito, ali ne isključivo:

a) pokretnu i nepokretnu imovinu kao i sva ostala stvarna prava kao što su hipoteke, prava zadržaja, založna prava, plodouživanje i slična prava;

b) udjele i ostale vrste sudjelovanja u pravnim subjektima;

c) potraživanja na novac koji je stavljen na raspolaganje u svrhu stvaranja gospodarske vrijednosti ili potraživanja glede bilo koje činidbe koja ima gospodarsku vrijednost;

d) intelektualna i prava industrijskog vlasništva, kako su definirana u multilateralnim ugovorima zaključenim pod okriljem Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, u mjeri u kojoj su obje Ugovorne stranke njihove stranke, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, zaštitne znakove, patente, industrijski dizajn i tehničke postupke, prava glede sorti biljaka, know how, poslovne tajne, trgovačka imena i ugled tvrtke (»goodwill«);

e) poslovne koncesije prema javnom pravu za istraživanje i eksploataciju prirodnih izvora.

(2) izraz »ulagatelj« u odnosu na obje Ugovorne stranke znači:

a) državljane Ugovorne stranke koji vrše ulaganja na teritoriju druge Ugovorne stranke;

b) pravne subjekte uključujući društvo, korporaciju, poslovno udruženje, ortakluk i organizaciju koji su osnovani u skladu sa zakonodavstvom jedne Ugovorne stranke i imaju svoje sjedište te obavljaju stvarnu poslovnu djelatnost na teritoriju iste Ugovorne stranke i vrše ulaganja na teritoriju druge Ugovorne stranke;

c) svaki pravni subjekt, ili ortakluk, koji je osnovan u skladu sa zakonodavstvom Ugovorne stranke ili treće stranke na čijem teritoriju ulagatelj naveden pod a) ili b) vrši dominantan utjecaj.

(3) izraz »povrati« znači iznose ostvarene ulaganjem, te poglavito, ali ne isključivo, dobit, kamatu, prihode od kapitala, dividende, tantijeme, licencu i ostale pristojbe.

(4) izraz »izvlaštenje« također obuhvaća nacionalizaciju ili svaku drugu mjeru koja ima isti učinak.

(5) izraz »teritorij« znači teritorij svake od Ugovornih stranaka kao i ona morska područja koja se nastavljaju na vanjsku granicu teritorijalnog mora, uključujući morsko dno i podzemlje Ugovornih stranaka na kojima dotična Ugovorna stranka vrši, u skladu s međunarodnim pravom, svoja suverena prava i nadležnosti.

(6) izraz »bez nepotrebnog odlaganja« znači ono razdoblje koje je uobičajeno potrebno za okončanje potrebnih formalnosti za prijenos plaćanja. Navedeno razdoblje započinje danom podnošenja zahtjeva za prijenosom, te ne može ni u kojem slučaju biti duže od jednog mjeseca.

Članak 2.

Poticanje i zaštita ulaganja

(1) Svaka Ugovorna stranka će na svom teritoriju poticati, po mogućnosti, ulaganja ulagatelja druge Ugovorne strane, dopustiti takva ulaganja u skladu sa svojim zakonodavstvom, te u svakom slučaju pružiti takvim ulaganjima poštene i pravične uvjete.

(2) Ulaganja dopuštena u skladu sa člankom 1. stavak (1) i njihovi povrati, uživat će punu zaštitu prema ovom Ugovoru. Isto vrijedi, bez prejudiciranja propisa iz stavka (1), također za njihove povrate u slučaju ponovnog ulaganja tih povrata. Pravno proširenje, izmjena ili promjena oblika ulaganja smatra se novim ulaganjem.

Članak 3.

Postupak s ulaganjima

(1) Svaka Ugovorna stranka pružat će ulagateljima druge Ugovorne strane i njihovim ulaganjima uvjete koji nisu manje povoljni od onih koje pruža svojim vlastitim ulagateljima i njihovim ulaganjima, ili ulagateljima neke treće države i njihovim ulaganjima.

(2) Odredbe stavka (1) ovog članka neće se tumačiti u smislu da obvezuju jednu Ugovornu stranku da proširi na ulagatelje druge Ugovorne stranke i njihova ulaganja sadašnju ili buduću korist od bilo kojih uvjeta, povlastice ili privilegije koje proistječu iz:

a) bilo koje carinske unije, zajedničkog tržišta, područja slobodne trgovine ili članstva u gospodarskoj zajednici;

b) bilo kojeg međunarodnog ugovora, međunarodnog sporazuma ili domaćeg zakonodavstva koje se odnosi na oporezivanje;

c) bilo kojeg propisa radi omogućavanja pograničnog prometa.

Članak 4.

Naknada

(1) Ulaganja ulagatelja niti jedne od Ugovornih stranaka neće biti izvlaštena na teritoriju druge Ugovorne stranke, osim u javnu svrhu, zakonskim putem i uz naknadu.

(2) Takva naknada bit će jednaka poštenoj tržišnoj vrijednosti ulaganja, kao što je određeno u skladu s priznatim načelima vrednovanja, uzimajući u obzir na primjer, inter alia uloženi kapital, vrijednost zamjene, povećanje vrijednosti, tekuće povrate, ugled tvrtke (»goodwill«) i ostale relevantne čimbenike, neposredno prije ili u vrijeme najave odluke o izvlaštenju, ili kada javnost o njoj sazna, što je od toga ranije. U slučaju odlaganja plaćanja naknade, ta naknada će biti isplaćena u iznosu koji bi ulagatelja stavio u položaj ne manje povoljan od položaja u kojem bi se on nalazio da je naknada bila isplaćena odmah na dan izvlaštenja. Da bi se to postiglo, naknada će uključiti kamatu po važećoj komercijalnoj stopi, međutim, niti u kojem slučaju manju od tekuće LIBOR stope ili ekvivalenta od dana izvlaštenja do dana plaćanja. Konačno određeni iznos naknade bit će odmah plaćen ulagatelju u slobodno konvertibilnoj valuti i moći će se slobodno prenositi bez odlaganja. Regulativa za utvrđivanje i plaćanje te naknade donijet će se na primjeren način ne kasnije od trenutka izvlaštenja.

(3) Kada jedna Ugovorna stranka izvlasti imovinu društva koje se smatra društvom te Ugovorne stranke u skladu sa stavkom (2) članka 1. ovog Ugovora i u kojem ulagatelj druge Ugovorne stranke posjeduje udjele, ona će primijeniti odredbe stavka (1) ovog članka kako bi se osigurala primjerena naknada ovom ulagatelju.

(4) Ulagatelj će imati pravo preispitati legalnost izvlaštenja od strane nadležnih vlasti Ugovorne stranke koja je pokrenula izvlaštenje.

(5) Ulagatelj će imati pravo preispitati iznos i mjere za plaćanje naknade bilo od strane nadležnih vlasti Ugovorne stranke koja je pokrenula izvlaštenje ili od strane međunarodnog arbitražnog suda u skladu s člankom 9. ovog Ugovora.

Članak 5.

Naknada za štetu ili gubitak

(1) Kada ulaganja ulagatelja jedne od Ugovornih stranaka pretrpe gubitak ili štetu uslijed rata ili drugog oružanog sukoba, izvanrednog stanja u zemlji, pobune, građanskih nemira, ustanka, nereda ili sličnih događaja na teritoriju druge Ugovorne stranke, potonja Ugovorna stranka će im pružiti uvjete glede restitucije, odštete, naknade ili drugačijeg rješenja, ne manje povoljne od onih koje potonja Ugovorna stranka pruža svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima treće države, što je od toga povoljnije.

(2) Bez pejudiciranja stavka (1) ovog članka, ulagatelji jedne Ugovorne stranke koji u bilo kojem od slučajeva koji se spominju u tom stavku pretrpe štetu ili gubitak na teritoriju druge Ugovorne stranke koji su posljedica:

a) rekviviranja njihovog vlasništva ili dijela vlasništva od strane njenih snaga ili tijela vlasti;

b) blokiranja vitalnih isporuka za potonju Ugovornu stranku; ili

c) uništenja njihovog vlasništva ili dijela vlasništva od strane njenih snaga ili tijela vlasti koje nije bilo uzrokovano borbenom akcijom ili nije bilo neophodno u datoj situaciji,

dobit će hitnu restituciju, i, gdje je to primjereno, hitnu, adekvatnu i učinkovitu naknadu za štetu ili gubitak koji su pretrpjeli tijekom razdoblja rekviviranja ili blokiranja ili kao posljedicu uništenja njihovog vlasništva. Proizišla plaćanja bit će izvršena u slobodno konvertibilnoj valuti i moći će se slobodno prenositi bez nepotrebnog odlaganja.

Članak 6.

Prijenosi

(1) Svaka Ugovorna stranka će jamčiti ulagateljima druge Ugovorne strane bez nepotrebnog odlaganja slobodan prijenos u slobodno konvertibilnoj valuti plaćanja u svezi s ulaganjem, te poglavito, ali ne isključivo:

a) kapitala i dodatnih iznosa za održavanje ili proširenje ulaganja;

b) iznosa određenih za pokrivanje troškova glede upravljanja ulaganjem;

c) povrata;

d) otplate zajmova;

e) prihoda od cjelokupne ili djelomične likvidacije ili prodaje ulaganja;

f) naknade u skladu s člankom 4. stavak (1) ovog Ugovora.

g) plaćanja koja su proizišla iz rješenja spora.

(2) Plaćanja koja se spominju u ovom članku vršit će se po tečajnim stopama koje važe na dan prijenosa plaćanja na teritoriju Ugovorne stranke iz koje se vrši prijenos.

(3) Prijenosi će se vršiti po tržišnom deviznom tečaju koji postoji na dan prijenosa glede promptnih transakcija u valuti koja se treba doznačiti. U nedostatku deviznog tržišta, tečaj koji se treba koristiti bit će tečaj koji je zadnji važio za strana ulaganja ili devizni tečaj koji je zadnji važio za konverziju valuta u Specijalna prava vučenja, što je od toga povoljnije za ulagatelja.

Članak 7.

Subrogacija

Kada jedna Ugovorna stranka ili od nje ovlaštena institucija vrši plaćanja svom ulagatelju temeljem jamstva o ulaganju na teritoriju druge Ugovorne stranke, druga Ugovorna stranka će, bez prejudiciranja prava ulagatelja prve Ugovorne stranke prema članku 9. ovog Ugovora te prava prve Ugovorne stranke prema članku 10. ovog Ugovora, priznati prijenos na prvu Ugovornu stranku svih prava i zahtjeva tog ulagatelja prema zakonu ili u skladu s pravnom transakcijom. Potonja Ugovorna stranka će također priznati subrogaciju svih takvih prava ili zahtjeva na prvu Ugovornu stranku, koje će ta Ugovorna stranka imati pravo ostvarivati u istom opsegu kao i vlasnik prije nje. Glede prijenosa plaćanja na dotičnu Ugovornu stranku temeljem takvog prijenosa, članak 4., članak 5., i članak 6. ovog Ugovora primjenjivat će se mutatis mutandis.

Članak 8.

Ostale obveze

(1) Ukoliko zakonske odredbe jedne od Ugovornih stranaka ili postojeće međunarodne obveze između Ugovornih stranaka ili one koje će nastati, sadrže, uz ovaj Ugovor, pravilo, bilo općenito ili specifično, koje ulaganjima ulagatelja druge Ugovorne stranke daje pravo na povoljnije uvjete od onih koji su predviđeni ovim Ugovorom, takvo pravilo će, u mjeri u kojoj je povoljnije, prevladati nad ovim Ugovorom.

(2) Svaka Ugovorna stranka će poštivati svaku ugovornu obvezu koju je preuzela u odnosu na ulagatelja druge Ugovorne stranke glede ulaganja koja je odobrila na svom teritoriju.

Članak 9.

Rješenje sporova o ulaganju

(1) Svaki spor koji nastane iz ulaganja između Ugovorne stranke i ulagatelja druge Ugovorne stranke nastojat će se, po mogućnosti, riješiti prijateljskim putem među strankama u sporu.

(2) Ukoliko spor prema stavku (1) ovog članka ne može biti riješen u roku od tri mjeseca nakon pisane obavijesti o dovoljno detaljnim zahtjevima, spor će na zahtjev Ugovorne stranke ili ulagatelja druge Ugovorne stranke podlijegati sljedećim postupcima:

a) pomirbi ili arbitraži Međunarodnog centra za rješavanje sporova o ulaganju, koji je osnovan Konvencijom o rješavanju sporova o ulaganju između država i državljana drugih država, Washington 18. ožujka 1965. U slučaju arbitraže, svaka Ugovorna stranka ovim Ugovorom neopozivo i unaprijed daje suglasnost, čak i ako ne postoji poseban ugovor o arbitraži između Ugovorne stranke i ulagatelja, da će svaki takav spor podnijeti ovom Centru. Ova suglasnost podrazumijeva odustajanje od zahtjeva da se iscrpe unutrašnja upravna i sudbena pravna sredstva; ili

b) arbitraži od strane tri arbitra u skladu s Arbitražnim pravilima UNCITRAL-a, kako je dopunjeno posljednjim amandmanom prihvaćenim od obiju Ugovornih stranaka, u vrijeme podnošenja zahtjeva za pokretanjem arbitražnog postupka. U slučaju arbitraže, svaka Ugovorna stranka ovim Ugovorom neopozivo i unaprijed daje suglasnost, čak ako i ne postoji poseban ugovor o arbitraži između Ugovorne stranke i ulagatelja, da će svaki takav spor podnijeti na spomenuti sud.

(3) Odluka će biti konačna i obvezujuća; izvršit će se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom; svaka Ugovorna stranka će osigurati priznanje i provođenje arbitražne odluke u skladu sa svojim relevantnim zakonima i propisima.

(4) Ugovorna stranka koja je stranka u sporu, neće niti u kojoj fazi postupka pomirbe ili arbitraže ili provođenja odluke, uložiti prigovor da je ulagatelj, koji je druga stranka u sporu, primio odštetu temeljem jamstva glede ukupnog ili dijela njegovih gubitaka.

Članak 10.

Rješenje sporova između Ugovornih stranaka

(1) Sporovi između Ugovornih stranaka koji se odnose na tumačenje ili primjenu ovog Ugovora će se, po mogućnosti, riješiti prijateljskim pregovorima.

(2) Ukoliko spor prema stavku (1) ovog članka nije moguće riješiti u roku od šest mjeseci, on će se na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka uputiti arbitražnom sudu.

(3) Takav arbitražni sud osnovat će se na ad hoc osnovi kako slijedi: svaka Ugovorna stranka će imenovati jednog člana i ta dva člana će se dogovoriti o izboru državljana treće države za njihovog predsjedatelja. Ti članovi će biti imenovani u roku od dva mjeseca od dana kada je jedna Ugovorna stranka obavijestila drugu Ugovornu stranku da namjerava uputiti spor na rješavanje arbitražnom sudu, čiji će predsjedatelj biti imenovan tijekom dva slijedeća mjeseca.

(4) Ako se ne poštuju vremenski rokovi propisani stavkom (3) ovog članka, svaka Ugovorna stranka može, u nedostatku drugog relevantnog sporazuma, pozvati Predsjednika Međunarodnog suda da obavi neophodna imenovanja. Ukoliko je Predsjednik Međunarodnog suda državljanin jedne od Ugovornih stranaka, ili je na drugi način spriječen u obavljanju spomenute funkcije, Potpredsjednik, ili u slučaju njegove nemogućnosti, slijedeći po rangu član Međunarodnog suda, bit će pozvan da pod istim uvjetima obavi neophodna imenovanja.

(5) Sud će imenovati vlastita pravila postupka.

(6) Arbitražni sudac će donijeti svoju odluku na temelju ovog Ugovora i u skladu s općenito priznatim pravilima međunarodnog prava. Sud će donijeti odluku većinom glasova; odluka je konačna i obvezujuća.

(7) Svaka Ugovorna stranka će snositi troškove svog člana i svog zastupanja u arbitražnom postupku na sudu. Troškove predsjedatelja suda i preostale troškove obje Ugovorne stranke će snositi u jednakim dijelovima. Arbitražni sud može, međutim, u svojoj odluci odrediti i drugačiju raspodjelu troškova.

Članak 11.

Primjena Ugovora

(1) Ovaj Ugovor se primjenjuje na ulaganja koja na teritoriju jedne Ugovorne stranke u skladu s njenim zakonodavstvom izvrše ulagatelji druge Ugovorne stranke, prije i nakon stupanja ovog Ugovora na snagu, ali se neće primjenjivati na ulaganja po kojima se već vodi postupak o rješenju spora prema Ugovoru između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o međusobnom poticanju i zaštiti ulaganja, od 25. listopada 1989. godine, koji će se nastaviti primjenjivati na njih dok se ne postigne rješenje spora.

(2) Ugovorne stranke nisu vezane ovim Ugovorom u mjeri u kojoj je inkompatibilan s pravnim propisima Europske unije (EU), koji su na snazi u bilo koje dano vrijeme.

(3) U slučaju dvojbe glede učinaka stavka (2) ovog članka Ugovorne stranke će započeti razgovore.

Članak 12.

Stupanje na snagu i trajanje

(1) Ovaj Ugovor stupit će na snagu prvog dana trećeg mjeseca od dana primitka posljednje diplomatske note kojom se potvrđuje da su Ugovorne stranke ispunile uvjete predviđene nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog Ugovora na snagu.

(2) Ovaj Ugovor ostaje na snazi tijekom razdoblja od 10 godina; on se nakon toga prešutno produžuje za neodređeno razdoblje i može se otkazati pisanim putem diplomatskim kanalima od strane bilo koje Ugovorne stranke uz otkazni rok od 12 mjeseci.

(3) Glede ulaganja koja su izvršena prije dana otkaza ovog Ugovora, odredbe članaka 1. do 11. ovog Ugovora ostat će na snazi tijekom daljnjeg razdoblja od 10 godina od dana otkaza ovog Ugovora.

(4) Na dan stupanja ovog Ugovora na snagu Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o međusobnom poticanju i zaštiti ulaganja, od 25. listopada 1989. godine, bit će otkazan, osim glede ulaganja po kojima se vodi postupak o rješenju spora, kao što je određeno u članku 11. stavak (1) ovog Ugovora.

SASTAVLJEN u Beču dana 19. veljače 1997. godine, u dva primjerka, na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

U slučaju neslaganja u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA REPUBLIKU AUSTRIJU

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Hannes Farnleitner, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar gospodarstva ministar gospodarstva

Republike Hrvatske Republike Austrije

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/96-01/03
Urbroj: 5030114-97-3
Zagreb, 30. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.