Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/ 96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: Ugovor), potpisan u Skoplju, dana 4. prosinca 1995. u izvorniku na hrvatskom i makedonskonijeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke):

- u želji za jačanjem i razvijanjem prijateljskih odnosa između dviju zemalja i njihovih naroda;

- uvjerene da razmjena i suradnja u podrneju kulture i prosvjete pridonosi boljem uzajamnom upoznavanju i razumijevanju između hrvatskog i makedonskog naroda;

- nastojanju za proširenjem međusobne uspješne i svestrane suradnje; .

- odlučne u primjeni odredaba Završnog dokumenta helsinške konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji i Pariške povelje o novoj Europi ugovorile su slijedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke promicat će suradnju u svim područjima kulture i prosvjete.

Članak 2.

Svaka ugovorna stranka promicat će učenje i studije jezika, književnosti, povijesti i civilizacije zemlje drnge ugovorne stranke.

U tom cilju poticat će razmjene studenata, nastavnika, profesora, predavača, sveučilišnih profesora i drugih stručnjaka.

Obje ugovorne stranke poticat će i potpomagati studij hrvatskog i makedonskog jezika i književnosti, i to: osnivanjem katedri i lektorata na svojim obrazovnim ustanovama; razmjenom lektora; sudjelovanjem na ljetnim tečajevima.

Obje strane podupirat će djelatnosti kojima se ostvaruje dopunska nastava na materinskom jeziku i djelatnosti iz nacionalne kulture za djecu iz Republike Makedonije koja borave ili žive u Republici-Hrvatskoj odnosno za djecu iz Republike Hrvatske koja žive ili borave u Republici Makedoniji.

Članak 3.

Svaka ugovorna stranka pružat će potporu zajedničkim aktivnostima, uključujući stayljanje na raspolaganje određenog dokumentacijskog materijala i osnivanje zajedničkih komisija za pravilno prikazivanje povijesti, zemljopisa i drnštveno-ekonomskog razvoja svoje zemlje u školskim udžbenicima, sveučilišnim programima, enciklopedijama i ostalim publikacijama objavljenim u zemlji druge ugovorne stranke. ;

Članak 4.

Ugovorne stranke dodjeljivat će, prema potrebama i mogućnostima; stipendije za studij i usavršavanje studentima i diplomiranim studentima svih struka iz prosvjete i kulture te stipendije za seminare jezika, književnosti i kulture studentima i stručnjacima hrvatskog odnosno makedonskog jezika.

Članak 5.

Ugovorne stranke poticat će suradnju i izravne kontakte između akademije znanosti i umjetnosti, sveučilišta, fakulteta, akademija, visokih škola, instituta, arhiva, knjižnica, muzeja i umjetničkih galerija te drugih kulturnih i prosvjetnih ustanova i udruga.

Članak 6.

Ugovorne stranke razmotrit će uvjete za uzajamno priznavanje svjedodžbi, diploma, akademskih stupnjeva i zvanja i, ukoliko smatraju potrebnim, sklopiti poseban ugovor.

Članak 7.

Ugovorne stranke međusobno će potpomagati nastojanja za širenjem znanja o svojoj kulturi u zemlji druge ugovorne stranke, i to: razmjenom posjeta kulturnih djelatnika, pisaca i umjetnika; razmjenom knjiga, časopisa i drugih publikacija; predavanjima; koncertima, umjetničkim i drugim izložbama; kazališnim i ostalim scenskim predstavama; uzajamnim prevođenjem književnih djela te razmjenama filmova, audio i video kazeta i drugih sredstava reprodukcije.

Članak 8.

Obje ugovorne stranke poticat će pozivanje i sudjelovanje osoba iz područja kulture i prosvjete zemlje drnge ugovorne stranke na konferencijama, simpozijima, seminarima i umjetničkim festivalima te drugim međunarodnim priredbama koje se organiziraju na njihovom teritoriju.

Članak 9.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na podrnčju zaštite i očuvanja kulturne'baštine.

Članak 10.

Ugovorne stranke podržavat će suradnju strukovnih organizacija, filmskih institucija, radio i televizijskih ustanova, novinskih agencija, te tiskovnih i nakladnih poduzeća na temelju neposrednih ugovora. Obje strane suradivat će na području zaštite autorskih prava.

Članak 11.

Obje ugovorne stranke podržavat će suradnju na podrnčju tjelesne kulture i športa na temelju ugovora između odgovarajućih organizacija, posebice u dijelu koji se odnosi na šport djece i mladeži, natjecateljski šport i športsku rekreaciju.

Članak 12.

Ugovorne strane poticat će me8usobne kontakte mladeži izravnu suradnju između udrnga mladeži u dvjema zemljama.

Članak 13.

Ugovorne stranke poticat će izravnu suradnju i razmjenu između međunarodnih nevladinih organizacija u svim područjima na koja se odnosi ovaj ugovor.

Članak 14.

Ugovorne stranke poticat će na svojem teritoriju osnivanje kulturnih i informacijskih centara druge ugovorne stranke radi obavljanja djelatnosti koje su svrha ovog ugovora i pružat će sve pogodnosti u granicama svojeg zakonodavstva i svojih mogućnosti u cilju potpomaganja takvih centara.

Članak 15.

U cilju primjene ovog ugovora obje ugovorne stranke imenovat će predstavnike ili delegate iz svojih nadležnih ministarstava ili ustanova koji će se u zajedničkoj komisiji periodično sastajati naizmjenično u Zagrebu i Skoplju.

Komisija ugovara međuvladine i/ili međuresorske programe suradnje i razmjene za razdoblja o kojima će se dogovoriti dvije stranke te ustanoviti oblike suradnje, načine provedbe i financijske uvjete.

Članak 16.

Ugovorne stranke suglasne su da ovaj ugovor ne isključuje mogućnost i drugih oblika suradnje koji nisu sadržani u ugovoru, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 17.

Sve djelatnosti pokrivene ovim ugovorom bit će u skladu s važećim zakonima i propisima u državi ugovorne stranke u kojoj se one odvijaju.

Članak 18.

Ovaj ugovor stupa na snagu po primitku zadnje obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka predvideni uvjeti za stupanje na snagu ovog ugovora.

Ovaj ugovor zaključuje se na razdoblje od 5 godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredno petogodišnje razdoblje, ukoliko ga niti jedna od ugovornih stranaka ne otkaže diplomatskim putem najkasnije šest mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. ,

U slučaju otkaza ovog ugovora, u skladu s odredbama ovog članka, svaki program razmjena, dogovor ili projekt započet prema ovom ugovoru, a koji je još uvijek u tijeku, važit će do njegova dovršenja.

Sastavljeno u Skoplju, dana 4. prosinca 1995. u dva izvornika, na hrvatskom i makedonskom jeziku, s tim da su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršavanje ovog Ugovora nadležni su:

1. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
2. Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:605-01/94-01/01
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 23. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.