Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 14.10.1997. - SPORAZUM
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIHVATU POVRATNIKA (SPORAZUM O PRIHVATU POVRATNIKA), S PROTOKOLOM ZA PROVEDBU SPORAZUMA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika), s Protokolom za provedbu Sporazuma, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19. rujna 1997.

Broj: 081-97-1518/1
Zagreb, 29. rujna 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIHVATU POVRATNIKA (SPORAZUM O PRIHVATU POVRATNIKA), S PROTOKOLOM ZA PROVEDBU SPORAZUMA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika), potpisan u Bonnu dana 25. travnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Potvrđuje se Protokol za provedbu Sporazuma od 25. travnja 1994. godine između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika), potpisan u Bonnu dana 25. travnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Tekst Protokola za provedbu Sporazuma o prihvatu povratnika u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
I
VLADA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

polazeći od prijateljskih odnosa između dviju država i njihovih naroda

nastojeći olakšati prihvat povratnika koji su iz Savezne Republike Njemačke doputovali u Republiku Hrvatsku, i koji su iz Republike Hrvatske doputovali u Saveznu Republiku Njemačku, u skladu s općim načelima međunarodnog prava te u duhu suradnje i dobrosusjedstva.

dogovorile su sljedeće:

Članak 1.

(1) Vlada Savezne Republike Njemačke prihvaća na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, bez posebnih formalnosti

1. njemačke državljane i

2. osobe koje su na područje Republike Hrvatske doputovale s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom Savezne Republike Njemačke, ili kojima je za vrijeme boravka na području Republike Hrvatske izdana putovnica ili osobna iskaznica Savezne Republike Njemačke,

ako se dokaže ili pruže vjerodostojne činjenice da pripadaju krugu osoba navedenih u točki 1. i 2.

(2) Vlada Savezne Republike Njemačke prihvaća u svako doba bez prethodnog zahtjeva i bez posebnih formalnosti sve osobe, koje posjeduju valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu Savezne Republike Njemačke.

(3) Vlada Savezne Republike Njemačke svim će njemačkim državljanima koji borave u Republici Hrvatskoj, a nemaju valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu, izdati putovnicu ili osobnu iskaznicu ili neku drugu ispravu koja im omogućuje ulazak u Saveznu Republiku Njemačku.

Članak 2.

(1) Vlada Republike Hrvatske prihvaća na zahtjev Vlade Savezne Republike Njemačke, bez posebnih formalnosti

1. hrvatske državljane i

2. osobe koje su s valjanom hrvatskom putovnicom doputovale u Saveznu Republiku Njemačku ili kojima je za vrijeme njihovog boravka u Saveznoj Republici Njemačkoj izdana hrvatska putovnica, ako se dokaže ili pruže vjerodostojne činjenice da pripadaju krugu osoba navedenih u točki 1. ili 2.

(2) Vlada Republike Hrvatske prihvaća u svako doba bez prethodnog zahtjeva i bez posebnih formalnosti sve osobe, koje posjeduju valjanu hrvatsku putovnicu.

(3) Vlada Republike Hrvatske svim će hrvatskim državljanima koji borave u Saveznoj Republici Njemačkoj, a nemaju valjanu putovnicu, izdati putovnicu ili neku drugu ispravu, koja im omogućuje ulazak u Republiku Hrvatsku.

Članak 3.

(1) Nadležne službe ugovornih stranaka pisano obavještavaju jedna drugu o namjeravanoj predaji.

(2) Nadležna služba ugovorene stranke kojoj se dostavlja zahtjev za prihvat povratnika odgovara odmah, a najkasnije u roku od 8 dana. Rok teče od prispjeća zahtjeva za preuzimanje u nadležnu službu ugovorne stranke kojoj je podnešen zahtjev. Nakon isteka ovog roka smatra se da je dobivena suglasnost za prihvat.

(3) Ugovorna stranka koja podnosi zahtjev preuzima natrag bez posebnih formalnosti osobu koju je već prihvatila ugovorna stranka kojoj je podnešen zahtjev, ako se provjerom u roku od šest mjeseci utvrdi, da nisu postojali uvjeti iz članka 1. stavka 1., odnosno članka 2. stavka 1.

Članak 4.

(1) Ostale odredbe potrebne za provedbu ovoga Sporazuma dogovorit će Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke i Ministarstvo unutarnjih poslova te Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske protokolom za provedbu Sporazuma.

(2) Ugovorne stranke notificiraju jedna drugoj slube nadležne za provedbu ovoga Sporazuma, bude li za nadležnu službu određena neka druga služba umjesto Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 5.

Uzimajući u obzir ratna razaranja i posljedice rata za Republiku Hrvatsku kao i teret kojeg snosi prihvatom prognanika i izbjeglica, naročito onih iz Republike Bosne i Hercegovine, za povrat bivših hrvatskih ratnih izbjeglica koje su doputovale u Saveznu Republiku Njemačku, vrijedi sljedeće:

1. Vraćanje bivših ratnih izbjeglica uslijedit će u etapama, počevši od 1. svibnja 1994.

2. Vraćanje bivših ratnih izbjeglica,

- koje su dokažljivo došle iz mjesta, koje se nalazi u zaposjednutom, kriznom ili u razorenom području u Republici Hrvatskoj, te

- hrvatskih ratnih izbjeglica iz Republike Bosne i Hercegovine,

odgađa se privremeno do siječnja 1995. godine.

Postojanje uvjeta navedenih u prethodnoj rečenici dokazuje se potvrdom diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj.

3. Odgoda vraćanja istječe prije siječnja 1995. godine,

- ako u Republici Bosni i Hercegovini nasutpi primirje, nakon kojega nema više potrebe daljnjeg izbjeglištva ili

- ako Republika Hrvatska počne vraćati ratne izbjeglice u Republiku Bosnu i Hercegovinu.

4. Privremena odgoda povratka ne vrijedi za osobe koje su se ogriješile o kaznene zakone Savezne Republike Njemačke.

5. Netaknuto ostaje pravo bivših ratnih izbjeglica da se dobrovoljno vrate u Republiku Hrvatsku.

6. Sada još zaposjednuta i krizna područja u Republici Hrvatskoj označena su u zemljovidu priloženim uz ovaj Sporazum. Vlada Republike Hrvatske neodložno će Vladi Savezne Republike Njemačke dostaviti potpuni popis svih mjesta u okupiranim, kriznim i razorenim područjima.

7. Prva faza povratka traje od svibnja 1994. do kraja listopada 1994. godine. Vlada Savezne Republike Njemačke vodit će pri tome računa o obiteljskim i gospodarskim prilikama bivših ratnih izbjeglica.

8. Vlada Republike Hrvatske i Vlada Savezne Republike Njemačke usko će surađivati prigodom vraćanja bivših ratnih izbjeglica. U tu će svrhu biti formiran zajednički odbor na razini stručnjaka.

9. Ugovorne će stranke zajednički nastojati surađivati s Visokim Povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR-om).

10. Inače članci 2. i 3. ostaju nepromijenjeni.

Članak 6.

Sve troškove nastale u svezi s prihvatom povratnika do granice ugovorne stranke kojoj je podnešen zahtjev, uključujući i one za prolaz kroz treće zemlje, snosit će stranka koja podnosi zahtjev.

Članak 7.

(1) U mjeri u kojoj se za provedbu ovog Sporazuma trebaju dostaviti osobni podaci, informacije se smiju odnositi samo:

1. na osobne podatke osobe koja se preuzima i eventualno srodnika (prezime, ime, eventualno i ranije prezime, nadimci ili pseudonimi, druga imena, datum i mjesto rođenja, spol, sadašnje i ranije državljanstvo),

2. na putovnicu, osobnu iskaznicu i druge indentifikacijske i putne isprave (broj, rok valjanosti, datum izdavanja, služba izdavanja, mjesto izdavanja itd.),

3. na ostale podatke potrebne za identifikaciju osobe koja se preuzima,

4. na ranija i sadašnja mjesta boravka unutar i izvan Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske, kao i puteve kretanja,

5. na ostale podatke na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, potrebne za provjeru uvjeta za prihvat u smislu ovog Sporazuma.

(2) Korištenje osobnih podatka mora biti u skladu sa načelima navedenim u protokolu ovog Sporazuma.

Članak 8.

(1) Primjena Sporazuma od 28. srpnja 1951. o pravnom statusu izbjeglica u veziji Protokola od 31. siječnja 1987. o pravnom statusu izbjeglica ostaje netaknuta.

(2) Obveze ugovornih stranaka iz međudržavnih sporazuma ostaju netaknute.

Članak 9.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu onog dana, kada ugovorne stranke jedna drugoj pisanom notom jave, da su za stupanje na snagu ispunjeni svi potrebni unutarnjepravni uvjeti. Kao dan stupanja na snagu važi dan primitka posljednje notifikacije.

(2) Ugovorne stranke dogovorile su privremenu primjenu ovog Sporazuma počevši od osmog dana nakon potpisa.

Dogovoreno u Bonnu, dne 25. travnja 1994. u dva originala, po jedan na hrvatskom i njemačkom jeziku, od kojih su oba jednako obvezujuća.

Za Vladu Za Vladu
Republike Hrvatske Savezne Republike Njemačke
dr. Ivica Kostović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Manfred Kanther, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

potpredsjednik Vlade savezni ministar unutarnjih
Republike Hrvatske poslova Savezne Republike
Njemačke

PROTOKOL ZA PROVEDBU SPORAZUMA OD 25. TRAVNJA 1994. IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIHVATU POVRATNIKA (SPORAZUM O PRIHVATU POVRATNIKA)

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Vladin Ured za prognanike i izbjeglice Republike Hrvatske
i
Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke

dogovorili su na temelju članka 4. Sporazuma od 25. travnja 1994. godine između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika)

sljedeće:

Članak 1.

(1) Državljanstvo prema članku 1. stavak 1. točka 1. i članku 2. stavak 1. točka 1. Sporazuma o prihvatu povratnika može se dokazivati naročito sljedećim dokumentima:

- domovnicom,

- putovnicom svih vrsta (putovnice, diplomatske putovnice, službene putovnice, putni list sa slikom),

- osobnim iskaznicama (također privremenim i pomoćnim iskaznicama),

- privremenim identifikacijskim potvrdama,

- dječjim iskaznicama kao zamjenom za putovnicu,

- podacima organa vlasti s jasnim iskazima.

(2) Predočenjem isprava navedenih u stavku 1 dokazano se državljanstvo priznaje među ugovornim stranama obvezujućim, bez potrebe daljnjeg provjeravanja.

(3) Vjerojatnost državljanstva može se potkrijepiti naročito uz predočenje:

- putnih isprava obrambenih snaga ili vojnih iskaznica kao i drugih isprava, koje dokazuju pripadnost oružanim snagama jedne od ugovornih strana,

- vozačke dozvole,

- rodnog lista,

- iskaznice poduzeća,

- dokaza o osiguranju,

- pomorskih knjižica,

- knjižica riječne plovidbe,

- iskaza svjedoka,

- vlastitih iskaza dotične osobe,

- jezika dotične osobe.

(4) Ako se pruže vjerodostojne činjenice o državljanstvu ugovorne stranke smatraju da je utvrđeno državljanstvo dokle god ugovorna stranka kojoj je podnesen zahtjev to ne opovrgne.

(5) Dokumenti navedeni u stavcima 1. i 3. dovoljni su za dokazivanje ili vjerojatnost državljanstva također i onda ako su nezakonito izdani, ili im je istekao rok valjanosti.

(6) Ugovorna stranka kojoj se podnosi zahtjev prema članku 1. stavka 1. odnosno članku 2. stavka 1. dužna je prihvatiti i onu osobu koja je tijekom svog boravka na državnom teritoriju ugovorne stranke koja podnosi zahtjev izgubila državljanstvo ugovorne stranke kojoj se podnosi zahtjev, a nije stekla neko drugo državljanstvo.

Članak 2.

(1) Vlada Savezne Republike Njemačke podnosi zahtjev za prihvat povratnika Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a ako se radi o osobama navedenim u članku 5. Sporazuma o prihvatu povratnika, nadležnom inozemnom predstavništvu Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj. Vlada Republike Hrvatske podnosi zahtjev za prihvat povratnika Direkciji granične zaštite Savezne Republike Njemačke.

(2) Zahtjev za prihvat povratnika u smislu članka 3. stavka 2. Sporazuma o prihvatu mora po mogućnosti sadržavati sljedeće podatke:

- osobne podatke osobe koju se predaje (imena, prezimena, datum i mjesto rođenja, te posljednje mjesto prebivališta na suverenom području ugovorne stranke kojoj je podnešen zahtjev) te prema potrebi i njenih roditelja,

- dokaz o državljanstvu ili vjerojatnom državljanstvu,

- eventualnu potrebnu pomoć, njegu ili zbrinjavanje u slučaju bolesti ili starosti osobi koju se predaje te postojeće dokaze o osiguranju,

- ostale potrebne mjere zaštite i sigurnosti u pojedinim slučajevima preuzimanja,

- granični prijelaz na kojemu osoba treba biti predana.

(3) S obzirom na trenutno postojeće posebne okolnosti vrijedi za razliku od članka 3. stavka 2. rečenica 1 Sporazuma o prihvatu povratnika da nadležne vlasti Republike Hrvatske na zahtjev za prihvat povratnika odgovore odmah, najkasnije za 14 dana ako je dokazano hrvatsko državljanstvo, a najkasnije za mjesec dana ako su pružene vjerodostojne činjenice o državljanstvu. Nakon isteka ovih rokova smatra se da je dobivena suglasnost za prihvat. Vlada Republike Hrvatske obavijestit će odmah Vladu Savezne Republike Njemačke o prestanku posebnih okolnosti za gore navedene produžene rokove.

(4) Članak 2. Sporazuma o prihvatu povratnika i odredbe ovog Protokola primjenjivat će se na odgovarajući način na bivše jugoslavenske državljane, koji su prije dolaska u Saveznu Republiku Njemačku imali prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(5) Za prihvat povratnika može se odrediti bilo koji cestovni granični prijelaz ili granični prijelaz u nekoj zračnoj luci. Predaja se obavlja po mogućnosti u vremenu od 8.00 do 20.00 sati.

Članak 3.

Članak 5. Sporazuma o prihvatu povratnika obuhvaća bivše ratne izbjeglice, koje su iz Republike Hrvatske doputovale u Saveznu Republiku Njemačku do 22. svibnja 1992. godine, kao i ratne izbjeglice koje su iz Republike Bosne i Hercegovine doputovale u Saveznu Republiku Njemačku i nakon evidentiranja kod ureda za strance u Saveznoj Republici Njemačkoj do 28. veljače 1994. godine dobile putovnicu ili podnijele zahtjev za izdavanje putovnice kod hrvatskog diplomatsko-konzularnog predstavništva u Saveznoj Republici Njemačkoj. Za ovu posljednju grupu povratak je predviđen u nekom kasnijem terminu, ovisno o razvoju događaja u Republici Bosni i Hercegovini.

Članak 4.

Za priopćavanje osobnih podataka prema Članku 6. Sporazuma o prihvatu povratnika vrijede poštujući pravne propise svake ugovorne stranke, slijedeća načela:

1. Primatelj smije koristiti podatke samo za navedenu svrhu i pod uvjetima propisanim od ugovorne stranke, koja te podatke daje.

2. Primatelj podataka obavještava priopćitelja na njegov zahtjev o korištenju priopćenih podataka i o na taj način postignutim rezultatima.

3. Osobni podaci smiju biti dostavljeni samo nadležnim službama. Podaci se smiju proslijediti drugim službama samo uz prethodnu suglasnost službe koja je podatke priopćila.

4. Služba koja daje podatke mora paziti na njihovu točnost kao i potrebu i broj podataka s obzirom na svrhu koja se želi postići dostavom podataka. Pri tome treba poštovati interne propise dotične države o zabrani davanja podataka. Ako se utvrdi da su priopćeni netočni podaci ili podaci koji ne smiju biti priopćeni potrebno je smjesta obavijestiti primatelja. On je dužan ispraviti ili uništiti te podatke.

5. Osoba o kojoj se radi dobiva na svoj zahtjev obavijest o postojećim informacijama o sebi kao i o predviđenoj svrsi njihovih korištenja. Obveza davanja informacija ne postoji, ako se ocijeni da je opći interes nedavanja obavijesti ispred interesa dotične osobe o dobivanju informacija. Uostalom se pravo dotične osobe na informaciju o postojećim podacima o njoj ravna prema unutarnjepravnim propisima ugovorne stranke na čijem se području traži obavijest.

6. Služba koja daje podatke ukazuje prilikom davanja podataka na rokove za brisanje podataka koji vrijede prema njezinim propisima. Neovisno o tim rokovima brišu se dobiveni osobni podaci, čim više nisu potrebni za svrhu radi koje su dostavljeni.

7. Služba koja dostavlja i služba koja prima podatke dužne su urudžbirati dostavu i primitak osobnih podataka.

8. Služba koja dostavlja i služba koja prima podatke dužne su onemogućiti pristup do osobnih podataka neovlaštenim osobama, štititi ih od neovlaštenih izmjena i neovlaštenog obznanjivanja. Priopćeni podaci imaju u svakom slučaju barem onoliku zaštitu koju imaju takvi isti podaci na temelju propisa ugovorne stranke koja ih je dobila.

Članak 5.

Ovaj protokol stupa na snagu prema članku 9. stavak 1. Sporazuma o prihvatu povratnika. Primjenjuje se privremeno prema članku 9. stavak 2. Sporazuma o prihvatu povratnika.

Dogovoreno u Bonnu dne 25. travnja 1994. u dva originala, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku pri čemu svaki tekst jednako obvezuje.

Za Ministarstvo
unutarnjih poslova
Republike Hrvatske
Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar unutarnjih
poslova Republike
Hrvatske

Za Vladin ured za
prognanike i izbjeglice
Republike Hrvatske
dr. Adalbert Rebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

predstojnik Vladina
ureda za prognanike
i izbjeglice

Za Savezno Ministarstvo
unutarnjih poslova
Savezne Republike Njemačke
Manfred Kanther, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

savezni ministar
unutarnjih poslova
Savezne Republike Njemačke

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-04/94-01/04
Zagreb, 19. rujna 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.