Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 9.10.1997. Zakon o potvrđivanju Konvencije o sprječavanju mučenja ili neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O SPRJEČAVANJU MUČENJA I NELJUDSKOG ILI PONIŽAVAJUĆEG POSTUPANJA ILI KAŽNJAVANJA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19. rujna 1997.

Broj: 081-97-1513/1
Zagreb, 29. rujna 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O SPRJEČAVANJU MUČENJA I NELJUDSKOG ILI PONIŽAVAJUĆEG POSTUPANJA ILI KAŽNJAVANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Konvencija o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, sastavljena u Strasbourgu, 26. studenoga 1987. godine u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

EUROPSKA KONVENCIJA O SPRJEČAVANJU MUČENJA I NELJUDSKOG ILI PONIŽAVAJUĆEG POSTUPANJA ILI KAŽNJAVANJA

Države članice Vijeća Europe, potpisnice ove Konvencije,

Uzimajući u obzir odredbe Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

Prisjećajući se da prema članku 3. iste Konvencije, »nitko ne može biti podvrgnut mučenju ili neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju,

Ističući da mehanizmi definirani tom Konvencijom djeluju vezano za osobe koje tvrde da su žrtve kršenja članka 3.,

Uvjereni da se zaštita osoba lišenih slobode od mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja može pojačati nesudskim putem preventivnog karaktera na temelju posjeta,

Sporazumjele su se o sljedećem:

POGLAVLJE I.

Članak 1.

Uspostavit će se Europski odbor za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (u daljnjem tekstu: Odbor). Odbor će putem posjeta provjeravati postupanje prema osobama lišenih slobode kako bi jačao, ukoliko je potrebno, zaštitu tih ljudi od mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Članak 2.

Svaka stranka će dopustiti posjete, sukladno ovoj Konvenciji, svakom mjestu unutar svoje nadležnosti gdje su osobe lišene slobode od strane državnih vlasti.

Članak 3.

U primjeni ove Konvencije, Odbor i nadležne nacionalne vlasti dotične stranke surađivat će međusobno.

POGLAVLJE II.

Članak 4.

1. Odbor će se sastojati od onoliko članova koliko ima stranaka.

2. Članovi Odbora biraju se među osobama visokih moralnih kvaliteta, kojima je kompetentnost na području ljudskih prava priznata ili koji imaju profesionalno iskustvo na područjima koja su obrađena ovom Konvencijom.

3. Nijedna dva člana Odbora ne mogu biti državljani iste države.

4. Članovi će obavljati svoju dužnost u svom pojedinačnom svojstvu, bit će nezavisni i nepristrani te će učinkovito obavljati svoju dužnost u Odboru.

Članak 5.

1. Članove Odbora bira Odbor ministara Vijeća Europe apsolutnom većinom glasova, prema popisu kandidata kojeg će pripremiti Ured Savjetodavne skupštine Vijeća Europe. Svako nacionalno izaslanstvo stranaka u Savjetodavnoj skupštini predlaže tri kandidata, od kojih će barem dva biti državljani te države.

2. Isti će se postupak provoditi prilikom popunjavanja praznih mjesta.

3. Članovi odbora biraju se na razdoblje od četiri godine. Oni se mogu ponovo izabrati budu li ponovno kandidirani. Međutim, među članovima koji će biti odabrani u prvim izborima mandat tri člana prestaje nakon dvije godine. Članove čiji mandat prestaje krajem prvobitnog razdoblja od dvije godine bira ždrijebom glavni tajnik Vijeća Europe neposredno nakon prvih izbora.

Članak 6.

1. Odbor se sastaje iza zatvorenih vrata. Kvorum će biti jednak većini njegovih članova. Odluke Odbora donosi većina prisutnih članova, podložno uvjetima članka 10. stavka 2.

2. Odbor sam donosi svoja pravila postupanja.

3. Tajništvo Odbora osigurat će glavni tajnik Vijeća Europe.

POGLAVLJE III.

Članak 7.

1. Odbor će organizirati posjete mjestima opisanim u članku 2. Osim periodičkih posjeta, Odbor može organizirati druge posjete ovisno o potrebama u datim okolnostima.

2. Prema općenitom pravilu posjete mogu izvršavati najmanje po dva člana Odbora. Odbor može, ukoliko smatra potrebnim, primati pomoć stručnjaka i prevoditelja.

Članak 8.

1. Odbor će izvjestiti Vladu dotične stranke o svojoj namjeri obavljanja posjeta. Nakon takve obavijesti može u bilo koje vrijeme posjetiti bilo koje mjesto opisano u članku 2.

2. Stranka će Odboru osigurati sljedeće uvjete za obavljanje zadatka:

a) pristup svom teritoriju i pravo na kretanje bez ograničenja;

b) potpune podatke o mjestima gdje su zadržane osobe lišene slobode;

c) neograničen pristup svakom mjestu gdje se nalaze osobe lišene slobode, uključujući pravo na kretanje unutar tih mjesta bez ograničenja;

d) druge podatke koje Stranka ima na raspolaganju a potrebni su Odboru u izvršavanju zadatka. U traženju tih podataka Odbor će se pridržavati važećih odredaba nacionalnog zakona i profesionalne etike.

3. Odbor može ne samo ispitati osobe lišene slobode.

4. Odbor može slobodno komunicirati sa svakom osobom za koju smatra da može dati relevantne podatke.

5. Ukoliko bude potrebno Odbor može neodložno prenijeti svoja promatranja nadležnim vlastima dotične stranke.

Članak 9.

1. U izuzetnim okolnostima nadležne vlasti dotične stranke mogu izjaviti Odboru neslaganje u vezi posjeta u vrijeme ili na mjestu koje Odbor predloži. Takva izjava o neslaganju može se temeljiti jedino na razlozima nacionalne obrane, javne sigurnosti, ozbiljnih nereda na mjestima gdje se nalaze osobe lišene slobode, zdravstvenog stanja osobe ili hitnog ispitivanja koje je u tijeku i odnosi se na ozbiljno kazneno djelo.

2. Nakon davanja takve izjave o neslaganju, stranka i Odbor odmah će započeti razgovore kako bi se pojasnila situacija i omogućilo Odboru obavljanje njegovih funkcija. Ti dogovori mogu obuhvaćati transfer osobe koju je Odbor želio posjetiti na bilo koje drugo mjesto. Do trenutka održavanja posjeta stranka će Odboru dati podatke o svim dotičnim osobama.

Članak 10.

1. Nakon svakog posjeta Odbor će napisati izvješće o činjenicama otkrivenim tijekom posjeta, navodeći sve primjedbe koje je podnijela dotična stranka. Dotičnoj će stranci dostaviti to izvješće koje će sadržavati sve preporuke koje Odbor smatra potrebnim. Odbor se može savjetovati sa strankom kako bi predložio, ukoliko je potrebno, poboljšanja u zaštiti osoba lišenih slobode.

2. Ukoliko stranka odbije suradnju ili odbije poboljšanje situacije sukladno preporukama Odbora, Odbor može odlučiti nakon što je dopustio stranci da se izjasni o svojim stajalištima, dvotrećinskom većinom svojih članova da dade javnu izjavu o tome.

Članak 11.

1. Podaci koje prikupi Odbor prilikom posjete, njegovo izvješće kao i konzultacije s dotičnom strankom bit će povjerljive prirode.

2. Odbor će svoje izvješće objaviti zajedno sa svim primjedbama dotične stranke, kad god to dotična stranka želi.

3. Međutim, osobni podaci se neće objavljivati bez izričitog dopuštanja dotične osobe.

Članak 12.

Podložno pravilima povjerljivosti navedenim u članku 11. Odbor će Odboru ministra svake godine podnositi opće izvješće o svojim aktivnostima koje će tada biti predano Savjetodavnoj skupštini i objavljeno.

Članak 13.

Članovi Odbora, stručnjaci i druge osobe koje pomažu Odboru moraju tijekom i nakon završenog mandata čuvati povjerljivost činjenica ili podataka koje su doznali tijekom obavljanja svoje funkcije.

Članak 14.

1. Imena osoba koje pomažu Odboru bit će navedeni u obavijesti iz članka 8. stavka 1.

2. Stručnjaci će raditi prema naputku i pod nadležnošću Odbora. Imat će posebno znanje i iskustvo na poljima ove Konvencije te će biti vezani istim uvjetima nezavisnosti, nepristranosti i raspoloživosti kao i članovi Odbora.

3. Stranka može u izuzetnim okolnostima izjaviti da stručnjak ili bilo koja druga osoba koja pomaže Odboru ne smije sudjelovati u posjetu mjestu unutar njene nadležnosti.

POGLAVLJE IV.

Članak 15.

Svaka će stranka izvjestiti Odbor o nazivu i adresi tijela nadležnih za primanje obavijesti naslovljenih na vladu te časniku za vezu kojeg postavi.

Članak 16.

Odbor, njegovi članovi i stručnjaci navedeni u članku 7. stavak 2. uživat će povlastice i imunitete navedene u aneksu ovoj Konvenciji.

Članak 17.

1. Ova Konvencija neće prejudicirati odredbe unutarnjeg zakona ili bilo kojeg međunarodnog sporazuma koji pružaju veću zaštitu osobama lišenim slobode.

2. Ništa se u ovoj Konvenciji neće smatrati ograničavajućim ili štetnim za nadležnost tijela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava ili za obveze preuzete od stranaka prema toj Konvenciji.

3. Odbor neće posjećivati mjesta koja predstavnici ili pripadnici zaštitnih snaga ili Međunarodnog odbora crvenog križa redovno posjećuju sukladno Ženevskoj konvenciji od 12. kolovoza 1949. i Dopunskim protokolima od 8. lipnja 1977. nadalje.

POGLAVLJE V.

Članak 18.

Ova Konvencija otvorena je za potpisivanje svakoj državi članici Vijeća Europe. Podliježe potvrđivanju, prihvatu ili odobrenju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 19.

1. Ova Konvencija stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca pošto je sedam država članica Vijeća Europe izrazilo pristanak da budu vezane Konvencijom sukladno odredbama članka 18.

2. Što se tiče bilo koje države članice koja naknadno izrazi pristanak da bude vezana Konvencijom, Konvencija stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon polaganja isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

Članak 20.

1. Svaka država može u vrijeme potpisivanja ili polaganja isprava o potvrđivanju, prihvatu ili odobrenju specificirati teritorij ili teritorije na koje će se odnositi ova Konvencija.

2. Svaka država može kasnije, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ove Konvencije na bilo koji drugi teritorij naveden u izjavi. Što se tiče tog teritorija Konvencija stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca po zaprimanju takve izjave od strane glavnog tajnika.

3. Svaka izjava koja je dana u skladu s prethodna dva stavka može, u odnosu na bilo koji teritorij naveden u izjavi, biti povučena notifikacijom glavnom tajniku. Takvo povlačenje imat će učinak prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca po zaprimanju takve notifikacije od strane glavnog tajnika.

Članak 21.

Nikakve se rezerve ne mogu učiniti glede odredaba ove Konvencije.

Članak 22.

1. Svaka stranka može u bilo kojem trenutku otkazati ovu Konvenciju notifikacijom glavnom tajniku Vijeća Europe.

2. Takvo otkazivanje će steći učinak prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka razdoblja od dvanaest mjeseci po zaprimanju notifikacije od strane glavnog tajnika.

Članak 23.

Glavni tajnik Vijeća Europe izvijestit će države članice Vijeća Europe o:

a) svakom potpisivanju;

b) polaganju svake isprave o potvrđivanju, prihvatu ili odobrenju;

c) o svakom datumu stupanja na snagu ove Konvencije sukladno člancima 19. i 20.

d) svakoj drugoj odluci, notifikaciji ili priopćenju koji se odnose na ovu Konvenciju osim aktivnosti poduzetih sukladno člancima 8. i 10.

U potvrdu ovoga nižepotpisani, na osnovi urednih ovlaštenja, potpisali su ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Strasbourgu, 26. studenog 1987., na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji će biti pohranjen u arhivu Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe uputit će ovjerovljene prijepise svakoj državi članici Vijeća Europe.

ANEKS

POVLASTICE I IMUNITETI

(Članak 16.)

U svrhu ovog aneksa kada se navode članovi Odbora podrazumijevat će se da to uključuje stručnjake navedene u članku 7. stavak 2.

Članovi Odbora će tijekom obavljanja svojih funkcija i tijekom putovanja u svrhu obavljanja svojih funkcija uživati sljedeće povlastice i imunitete:

a) imunitet od osobnog uhićenja ili pritvora, te od zapljene osobne prtljage i vezano za izgovorene ili napisane riječi te sva djela koja učine u obavljanju službenih dužnosti - imunitet od svih vrsta pravnih postupaka;

b) izuzeće od svih ograničenja slobode kretanja: na izlazak i povratak u zemlju prebivališta, na ulazak i izlazak iz zemlje u kojoj obavljaju svoje funkcije, te od prijava kod stranaca u zemlji koju posjećuju ili kroz koju prolaze u obavljanju svojih funkcija.

Tijekom putovanja u svrhu obavljanja svojih funkcija članovima Odbora će glede carinske i financijske kontrole biti dati:

a) od vlade njihove države iste olakšice kao i dužnosnicima koji putuju u inozemstvo radi obavljanja privremenih službenih dužnosti:

b) od vlada drugih država potpisnica iste olakšice kao što se daju predstavnicima stranih vlada na obavljanju privremenih dužnosti.

Dokumenti i spisi Odbora kada se odnose na posao Odbora bit će nepovredivi.

Službena korespondencija i druga službena komunikacija Odbora ne smiju se zadržavati niti cenzurirati.

Kako bi se svim članovima Odbora osigurala potpuna sloboda govora i potpuna nezavisnost u obavljanju dužnosti, imunitet od pravnih postupaka vezanih za izgovorene i napisane riječi te za sva djela učinjena tijekom obavljanja dužnosti vrijedi i dalje bez obzira na to jesu li dotične osobe prestale obavljati te dužnosti.

Povlastice i imuniteti dati članovima Odbora nisu za osobnu korist samih pojedinaca već radi zaštite nezavisnosti njihovih funkcija. Jedino će Odbor imati nadležnost odreći se imuniteta svojih članova; Odbor ima ne samo pravo već i obvezu odreći se imuniteta bilo kojeg člana kada bi prema njegovu mišljenju imunitet osujetio tijek pravde i kada ga se može odreći bez štete po svrhu zbog koje je dodijeljen.


EUROPEAN CONVENTION FOF THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Having regard to the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

Recalling that, under Article 3 of the same Convention, »no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment«;

Noting that the machinery provided for in that Convention operates in relation to persons who allege that they are victims of violations of Article 3;

Convinced that the protection of persons deprived of their liberty against torture and inhuman or degrading treatment or punishment could be s trenghened by non-judicial means of a preventive character based on visits,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Article 1

There shall be established a European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter referred to as »the Committee«). The Committee shall, by means of visits, examine the treatment of persons deprived of their liberty with a view to strengthening, if necessary, the protection of such persons from torture and from inhuman or degrading tretment or punishment.

Article 2

Each Party shall permit visits, in accordance with this Convention, to any place within its jurisdiction where persons are deprived of their liberty by a public authority.

Article 3

In the application of this Convention, the Committee and the competent national authorities of the Party concerned shall co-operate with each other.

CHAPTER II

Article 4

1. The Committee shall consist of a number of members equal to that of the Parties.

2.The members of the Committee shall be chosen from among persons of high moral character, known for their-competence in the field of human rights or having professional experience in the areas covered by this Convention.

3. No two members of the Committee may be nationals of the same State.

4. The members shall serve in their individual capacity, shall be independent and impartial, and shall be available to serve the Committee effectively.

Article 5

1. The members of the Committee shall be elected by the Committee of Ministers of the Council of Europe by an absolute majority of votes , from a list of names drawn up by the Bureau of the Consultative Assembly of the Council of Europe; each national delegation of the Parties in the Consultative Assembly shall put forward three candidates, of whom two at least shall be its nationals.

2. The same procedure shall be followed in filling casual vacancies.

3.The members of the Committee shall be elected for a period of four years. They may only be re-elected once. However, among the members elected at the first election, the terms of three members shall expire at the end of two years. The members whose terms are to expire at the end of the initial period of two years shall be chosen by lot by the Secretary General of the Council of Europe immediately after the first election has been completed.

Article 6

1. The Committee shal meet in camera. A quorum shall be equal to the majority of its members. The decisions of the Committee shal be taken by a majority of the members present, subject to the provisions of Article 10, paragraph 2.

2. The Committee shall draw up its own rules of procedure.

3. The Secretariat of the Committee shall be provided by the Secretary General of the Council of Europe.

CHAPTER III

Article 7

1. The Committee shall organise visits to places referred to in Article 2. Apart from periodic visits, the Committee may organise such other visits as appear to it to be required in the circumstances.

2. As a general rule, the visits shall be carried out by at least two members of the Committee. The Committee may, if it considers it necessary, be assisted by experts and interpreters.

Article 8

1. The Committee shal notify the Government of the Party concerned of its intention to carry out a visit. After such notification, it may at any time visit any place referred to in Article 2.

2. A Party shall provide the Committee with the following facilities to carry out its task:

a. access to its territory and the right to travel without restriction:

b. full information on the places where persons deprived of their liberty are being held;

c. unlimited access to any place where persons are deprived of their liberty, including the right to move inside such places without restriction;

d. other information available to the Party which is necessary fot the Committee to carry out its task. In seeking such information, the Committee shall have regard to applicable rules of national law and professional ethics.

3. The Committee may interview in private persons deprived of their liberty.

4. The Committee may communicate freely with any person whom it believes can supply relevant information.

5. If necessary, the Committee may immediately communicate observations to the competent authorities of the Party concerned.

Article 9

1. In exceptional circumstances, the competent authorities of the Party concerned may make representations to the Committee against a visit at the time or to the particular place proposed by the Committee. Such representations may only be made on grounds of national defence, public safety, serious disorder in laces where persons are deprived of their liberty, the medical condition of a person or that an urgent interrogation relation to a serious crime is in progress.

2. Following such representations, the Committee and the Party shall immediately enter into consultations in order to clarify the situation and seek agreement on arrangements to enable the Committee to exercise its functions expeditiously. Such arrangements may include the transfer to another place of any person whom the Committee proposed to visit. Until the visit takes place, the Party shall provide information to the Committee about any person concerned.

Article 10

1. After each visit, the Committee shall draw up a report on the facts found during the visit, taking account of any observations which may have been submitted by the Party concerned. It shall transmit to the latter its report containing any recommendations it considers necessary. The Committee may consult with the Party with a view to suggesting, if necesary, improvements in the protection of persons deprived of their liberty.

2. If the Party fails to co-operate or refuses to improve the situation in the light of the Committeežs recommendations, the Committee may decide, after the Party has had an opportunity to make known its views, by a majority of two-thirds of its members to make a public statement on the matter.

Article 11

1. The information gathered by the Committee in relation to a visit, its report and its consultations with the Party concerned shall be confidential.

2. The Committee shall publish its report, together with any comments of the Party concerned, whenever requested to do so by that Party.

3. However, no personal data shall be published without the express consent of the person concerned.

Article 12

Subject to the rules of confidentiality in Article 11, the Committee shall every year submit to the Committee of Ministers a general report on its activities which shall be transmitted to the Consultative Assembly and made public.

Article 13

The members of the Committee, experts and other persons assisting the Committee are required, during and after their terms of office, to maintain the conflidentiality of the facts or information of which they have become aware during the discharge of their functions.

Article 14

1. The names of persons assisting the Committee shall be specified in the notification under Article 8, paragraph 1.

2. Experts shall act on the instructions and under the authority of the Committee. They shall have particular knowledge and experience in the areas covered by this Convention and shall be bound by the same duties of independence, impartiality and availability as the members of the Committee.

3. A Party may exceptionally declare that an expert or other person assisting the Committee may not be allowed to take part in a visit to a place within its jurisdiction.

CHAPTER IV

Article 15

Each Party shall inform the Committee of the name and address of the authority competent to receive notifications to its Government, and of any liaison officer it may appoint.

Article 16

The Committee, its members and experts referred to in Article 7. paragraph 2 shall enjoy the privileges and immunities set out in the Annex to this Convention.

Article 17

1. This Convention shall not prejudice the provisions of domestic law or any international agreement which provide greater protection for persons deprived of their liberty.

2. Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from the competence of the organs of the European Convention on Human Rights of the organs of the European Convention on Human Rights or from the obligations assumed by the Parties under that Convention.

3. The Committee shall not visit places which representatives or delegates of Protecting Powers or the International Committee of the Red Cross effectively visit on a regular basis by virtue of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and the additional Protocols of 8 June 1977 thereto.

CHAPTER V

Article 18

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 19

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on whidh seven member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of Article 18.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first ay of the month following the expiration of a period of three months after the date of tne deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 20

1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date od receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receip of such notification by the Secretary General.

Article 21

No reservation may be made in respect of the provisions of this Convention.

Article 22

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of twelve months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 23

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 19 and 20;

d. any other act, notification or communication relating to this Convention, except for action taken in pursuance of Articles 8 and 10.

In witness thereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, the 26 November 1987. in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

ANNEX

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

(Article 16)

1. For the purpose of this annex, references to members of the Committee shall be deemed to include references to experts mentioned in Article 7. paragraph 2.

2. The members of the Committee shall, while exercising their functions and during journeys made in the exercise of their functions, enjoy the following privileges and immunities:

a. immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official capacity, immunity from legal process of every kind;

b. exemption from any restrictions on their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.

3. In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the members of the Committee shall, in the matter of customs and exchange control, be accorded:

a. by their own Government, the same facilities as those accorded to senior officials travelling abroad on temporary official duty;

b. by the Governments of other Parties, the same facilities as those accorded to representatives of foreign Governments on temporary official duty.

4. Documents and papers of the Committee, in so far as they relate to the business of the Committee, shall be inviolable.

The official correspondence and other official communications of the Committee may not be held up or subjected to censorship.

5. In order to secure for the members of te Committee complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

6. Privileges and immunitites are accorded to the members of the Committee, not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. The Committee alone shall be competent to waive the immunity of its members; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of one of its members in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

Članak 3.

Za izvršenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina nadležna su ministarstva i druga tijela državne uprave Republike Hrvatske u čiji djelokrug ulazi ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovom Konvencijom.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/97-02/02
Zagreb, 19. rujna 1997.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.