Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 19.9.1997. Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, potpisan u Oslu 6. ožujka 1996. godine, na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na engleskom jeziku i prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Norveške, u daljnjem tekstu ugovorne stranke, želeći unaprijediti prijevoz putnika i stvari između dviju zemalja, kao i olakšati prijevoz između njihovih teritorija, a

uzimajući u obzir Europske procese liberalizacije kojima se potiče slobodan prijevoz stvari i usluga, te istovremeno želeći potaknuti inicijative glede zaštite okoliša i sigurnosti cestovnog prometa, dogovorile su se kako slijedi:

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

Prijevoznik koji je u svojoj državi ovlašten za obavljanje usluga međunarodnog cestovnog prijevoza, ima pravo obavljati usluge prijevoza za, iz ili u tranzitu preko teritorija druge države u skladu s uvjetima propisanim ovim Ugovorom.

Članak 2.

Nacionalno zakonodavstvo

Prijevoznici i posada vozila dužni su poštivati zakone i propise koji važe na teritoriju druge ugovorne stranke prilikom obavljanja usluga cestovnog prijevoza na teritoriju te ugovorne stranke.

Članak 3.

Mješovita komisija

Radi kontrole primjene ovog Ugovora, te uspješnog rješavanja svih nereguliranih pitanja, ugovorne stranke će osnovati Mješovitu komisiju. Mješovita komisija bit će sastavljena od predstavnika nadležnih organa dviju strana.

II. PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 4.

Dozvole

Za sve prijevoze koji se obavljaju putničkim motornim vozilima na relacijama između teritorija ugovornih stranaka i u tranzitu preko njihovih teritorija, od čega se izuzimaju prijevozi spomenuti u članku 6. potrebno je ishoditi odgovarajuće dozvole izdane od nadležnog organa druge ugovorne stranke. Izraz putničko motorno vozilo označava bilo koje vozilo na motorni pogon koje ima više od devet sjedišta, uključujući i sjedište za vozača.

Članak 5.

Linijski i naizmjenični prijevoz

1. Linijski i naizmjenični prijevoz između teritorija ugovornih stranaka ili u tranzitu preko njihovih teritorija unaprijed će odobravati nadležni organi tih zemalja.

2. Izraz »linijski prijevoz« označava prijevoz putnika prema određenoj dinamici i zacrtanom itinereru, pri čemu se putnici mogu ukrcavati ili iskrcavati na unaprijed određenim stajalištima.

3. Izraz »naizmjenični prijevoz« označava putovanja kod kojih se unaprijed formirane grupe putnika prevoze u toku više vožnji u odlasku i povratku od istog polazišta do istog odredišta. Svaka grupa sastavljena od putnika koji su zajednički obavili putovanje u polasku, kasnije se vraća na mjesto polaska.

4. Prijevoznici trebaju uputiti zahtjev za izdavanje dozvole nadležnom organu svoje matične države. Ukoliko taj nadležni organ pozitivno riješi zahtjev, proslijedit će ga nadležnom organu druge ugovorne stranke zajedno s preporukom. Uz zahtjev se trebaju priložiti dokumenti koji sadržavaju sve informacije koje nadležni organ smatra potrebnim. Pri obavljanju linijskog prijevoza, vozači moraju imati u vozilu originalnu dozvolu ili kopiju ovjerenu od organa koji ju izdao.

Članak 6.

Slobodan prijevoz putnika

Dozvola se ne treba ishoditi za slobodan prijevoz putnika. Slobodnim prijevozom smatra se prijevoz kada se isti putnici prevoze istim putničkim motornim vozilom:

a) u toku kružnog putovanja koje počinje i koje se treba završiti na teritoriju države registracije vozila, ili

b) u toku putovanja koje počinje na teritoriju države registracije vozila i završava na nekom odredištu unutar teritorija druge ugovorne stranke, s tim da se vozilo treba prazno vratiti u zemlju u kojoj je registrirano, ili

c) na tranzitnom putovanju u slobodnom prijevozu.

Pri obavljanju prijevoza iz stavka 1. a) do c) ovog članka vozač mora u vozilu imati ispunjen putni list koji sadržava popis putnika, potpisan od strane prijevoznika i ovjeren od strane nadležnih carinskih organa.

III. PRIJEVOZ STVARI

Članak 7.

Dozvola

Prijevoznici mogu bez ishođenja dozvole obavljati prijevoz stvari između teritorija ugovornih stranaka isto kao i u tranzitu preko njihovih teritorija.

Prijevoznici jedne ugovorne stranke mogu obavljati usluge prijevoza stvari između teritorija druge ugovorne stranke i trećih država samo ukoliko su prethodno ishodili dozvolu od nadležnog organa druge ugovorne stranke.

IV. OSTALE ODREDBE

Članak 8.

Težine i dimenzije

Ukoliko ukupna masa i/ili dimenzije vozila koje se primjenjuju u obavljanju usluga prijevoza prelaze maksimalno vrijednosti dozvoljene na teritoriju druge ugovorne stanke, tada se treba zatražiti posebna dozvola od:

u Hrvatskoj Ministarstva pomorstva, prometa i veza

Prisavlje 14

10000 Zagreb, Hrvatska

u Norveškoj Norveška uprava za javne ceste

Postboks 8142 Dep

N-0033 Oslo, Norveška

Članak 9.

Kabotaža

Prijevoznik sa sjedištem na teritoriju jedne ugovorne stranke ne smije prevoziti stvari i osobe između dvije točke na teritoriju druge ugovorne stranke, osim ako za to ne dobije posebnu dozvolu od nadležnog organa druge ugovorne stranke.

Članak 10.

Cestovne pristojbe

Prijevoznici su dužni plaćati naknade za korištenje cesta prilikom obavljanja prijevoza na teritoriju druge ugovorne stranke, ali se pritom mora poštivati princip nepristranosti.

Iznos koji se treba platiti i mogućnosti izuzeća od plaćanja naknada za korištenje cesta odredit će Mješovita komisija.

Članak 11.

Kršenje propisa

Ukoliko prijevoznik jedne ugovorne stranke prekrši bilo koju odredbu ovog Ugovora pri obavljanju prijevoza na teritoriju druge ugovorne stranke, tada će ugovorna stranka na čijem je teritoriju počinjen prekršaj obavijestiti drugu ugovornu stranku o dotičnom prekršaju, što ga ne sprečava da primijeni bilo koju zakonsku sankciju primjenjivu na svom teritoriju. Ugovorne stranke će se međusobno izvještavati o izrečenim kaznenim mjerama.

Članak 12.

Nadležni organi

Nadležni organi ugovornih stranaka razmjenjivat će podatke o svim obvezama koje proizlaze iz ovog Ugovora, kao što su izdavanje dozvola, povrat dozvola nakon korištenja, prekršaji itd.

Nadležni organi su:

u Hrvatskoj Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

Prisavlje 14

10000 Zagreb

u Norveškoj: Ministry of Transport and

Communications

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prethodno izdane dozvole

Dozvole već izdate za obavljanje autobusnog prijevoza, a koje još nisu istekle, smatrat će se važećima sve do potpisivanja ovog Ugovora.

Članak 14.

Stupanje na snagu i trajanje

1. Ugovorne stranke će se pismeno diplomatskim putem izvijestiti o izvršenju svih mjera potrebnih za stupanje na snagu ovog Ugovora. Ovaj Ugovor stupit će na snagu po isteku 30 dana od primitka zadnje od ovih obavijesti, a privremeno će se primjenjivati od dana potpisivanja.

2. Ovaj Ugovor ostaje na snazi godinu dana, a nakon toga ostaje na snazi, ukoliko ga bilo koja od ugovornih stranka ne raskine pismenom obaviješću poslanom diplomatskim putem šest mjeseci unaprijed drugoj ugovornoj stranci.

3. Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari potpisan u Beogradu, 22. studenog 1971. godine između Vlade Kraljevine Norveške i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, nije važeći u odnosima između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Niže potpisani službeno ovlašteni predstavnici Vlada potpisali su ovaj Ugovor i time potvrdili da su suglasni sa svim njegovim odredbama.

Sačinjeno u Oslu dana 6. ožujka 1996. godine u dva primjerka na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE KRALJEVINE NORVEŠKE

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Bjorn Thore Godal, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Potpredsjednik Vlade Ministar vanjskih poslova

Republike Hrvatske Kraljevine Norveške

i ministar vanjskih poslova

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY RELATING TO INTERNATIONAL TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS ON ROAD

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Norway (hereinafter referred to as the Contracting Parties)

wishing to contribute to the development of transport of passengers and goods between the two counties and to facilitate traffic passing across their territories, and

talking into account the European liberal processes favouring free circulation of goods and services and at the same time encouraging further development of environmental protection and safety in road traffic,

have agreed as follows:

I. GENERAL

Article 1

Scope

A carrier who in his home country is entitled to perform international road transport operations, may perform such operations to, from, or in transit through the other countryžs territory on the terms specified in this Agreement.

Article 2

National legislation

Carriers and vehicle crews must comply with the laws and regulations applicable in the territory of the other Contracting Party while performing road transport operations within that Partyžs territory.

Article 3

Mixed Commission

To control the application of this Agreement and to effectively settle unresolved issues, the Contracting Parties shall establish a Mixed Commission. The Mixed Commission shall consist of representatives from relevant authorities of the two parties.

II. PASSENGER TRANSPORT

Article 4

Authorization

All transport operations by passenger motor vehicle between the territories of the Contracting Parties and in transit through their territories, except the transport operations specified in Article 6, must have proper authorization issued by the competent authority of the other Contracting Party. A passenger motor vehicle is defined as any power driven vehicle having more than nine seats, including the driver seat.

Article 5

Regular and shuttle services

1. Regular and shuttle services between the territories of the Contracting Parties or in transit through their territories shall be approved in advance by the competent authorities.

2. »Regular service« means passenger transport of a specified frequency along routes, whereby passengers may enter or exit the vehicle an predetermined stops.

3. »Shuttle service« means service whereby, by means of repeated outward and return journeys, groups of passengers assembled in advance are carried from a single area of departure to a single area of destination. Theres groups, made up of passengers who have completed the outward journey, are carried back to the place of departure in the course of the subsequent journey.

4. Carriers must address applications for authorizations to the competent authority of their home country. If that competent authority approves the application, it shall forward the application to the competent authority of the other Contracting Party along with a recommendation. The application must be accompanied by documents containing all information considered necessary by the competent authorities. When operating regular services, drivers must have in the vehicle the original of the authorization or a copy certified by the issuing authority.

Article 6

Occasional services

Occasional transport of passengers is not subject to authorizations. A transport service is considered occasional when the same passengers are transported by the same passenger motor vehicle either:

a) on a round trip beginning and intending to end in the territory of the vehicležs country of registration, or

b) on a journey beginning in the territory of the vehicležs country of registration and ending at a destination in the territory of the other contracting party, provided that the vehicle returns empty to its country of registration, or

c) on a transit service of occasional character.

When operating occasional services specified in paragraph a) through c) of this Article, the driver must have in the vehicle a properly filled-in journey record containing a list of passengers, signed by the carrier and certified by the competent customs office.

III. GOODS TRANSPORT

Article 7

Authorization

Carriers may perform goods transport between the territories of the Contracting Parties as well as transit transport through their territories without authorizations.

Carriers of one contracting party may perform good transport between the territory of the other Contracting Party and third countries only by virtue of a previously obtained authorization from the competent authority of the other Contracting Party.

IV. OTHER PROVISIONS

Article 8

Weights and dimensions

If the total weight and/or dimensions of vehicles used in transport operations exceed maximum permissible limits permitted in the territory of the other Contracting Party, a special permit must be applied for,

in Croatia: At the Ministry of Maritime

Affairs, Transport and

Communication,

Prisavlje 14,

10000 Zagreb, Croatia

in Norway: At the Norwegian Public Roads

Administration

Postboks 8142 Dep

N-0033 Oslo, Norway

Article 9

Cabotage

Carriers based in the territory of one Contracting Party are not allowed to transport goods and passengers between two points in the territory of the other Contracting Party, unless a special permit is granted by the competent authority of that Contracting Party.

Article 10

Road taxes

Carriers must pay road-use charges for transport performed on the territory of the other Contracting Party on a non - discriminatory basis.

The amount to be paid and the possibilities of exemption from paying road-use charges will be determined by the Mixed Commission.

Article 11

Infringements

In the event of any infringement of the provisions of this Agreement by a carrier of a Contracting Party while operating transport services in the territory of the other Contracting Party, the Contracting Party in whose territory the infringement occurred shall, without prejudice to its own legal proceedings, notify the other Contracting Party. The Contracting Parties will inform each other about penal reactions imposed.

Article 12

Competent authorities

The competent authorities of the Contracting Parties will exchange information about all agreed obligations related to this Agreement, such as the issuance of authorizations, return of authorizations after sue, infringements, etc.

The competent authorities are:

in Croatia: The Ministry of Maritime

Affairs, Transport and

Communication,

Prisavlje 14,

10000 Zagreb, Croatia

in Norway: The Ministry of Transport

and Communications

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 13

Previously issued authorizations

Authorizations already issued for the operation of bus lines that have not yet expired, shall be considered valid until the signing of this Agreement.

Article 14

Entry into force and duration

1. Each Contracting Party shall notify the other in writing through diplomatic channels of the completion of all measures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force 30 days after the date of the latter of the said notifications, and shall be provisionally applied from the date of its signature.

2. This Agreement shall remain in force for one year, and shall thereafter continue in force unless it is denounced by either Contracting Party upon six months written notice to the other Contracting Party trough diplomatic channels.

3. The Agreement on International Road Transport of Passengers and Goods, signed in Belgrade on November 22, 1971 between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, is not in force between the Republic of Croatia and the Kingdom of Norway.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Olso on the 6th of March, 1996. in duplicate in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF CROATIA THE KINGDOM OF NORWAY

dr. Mate Granić, Bjorn Thore Godal,

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 340-01/93-03/04
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 11. rujna 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>