Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 19.9.1997. Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o priznavanju svjedodžbi o školskoj spremi, diploma i stupnjeva visokoškolskog obrazovanja stečenih u Republici Hrvatskoj i Republici Mađarskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1997. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O PRIZNAVANJU SVJEDODŽBI O ŠKOLSKOJ SPREMI, DIPLOMA I STUPNJEVA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA STEČENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI MAĐARSKOJ

I.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o priznavanju svjedodžbi o školskoj spremi, diploma i stupnjeva visokoškolskog obrazovanja stečenih u Republici Hrvatskoj i Republici Mađarskoj, sklopljen u Budimpešti, 16. lipnja 1997. godine u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o priznavanju svjedodžbi o školskoj spremi, diploma i stupnjeva visokoškolskog obrazovanja stečenih u Republici Hrvatskoj i Republici Mađarskoj na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O PRIZNAVANJU SVJEDODŽBI O ŠKOLSKOJ SPREMI, DIPLOMA I STUPNJEVA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA STEČENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI MAĐARSKOJ

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (dalje: ugovorne stranke),

- s obzirom na prijateljske odnose dviju država,

- u interesu proširenja obrazovne i znanstvene suradnje dviju država,

- u namjeri jačanja suradnje na području kulture i prosvjete,

- sukladno članku 6. Ugovora o prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske, potpisanog 16. ožujka 1994. u Zagrebu,

- u duhu Lisabonske konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u Europskoj regiji, od 11. travnja 1997. godine,

- imajući u vidu dostignuća u usklađivanju međunarodne razmjene studenata i sveučilišnih nastavnika u državama članicama Vijeća Europe i UNESCO-a,

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

1) Svjedodžba o završenom osmom razredu osnovne škole u Republici Hrvatskoj daje pravo za nastavak srednjeg obrazovanja u Republici Mađarskoj.

2) Svjedodžba o završenom osmom razredu osnovne škole u Republici Mađarskoj daje pravo za nastavak srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Maturalne svjedodžbe stečene u Republici Mađarskoj i gimnazijske maturalne svjedodžbe i završne svjedodžbe srednje stručne škole, koje odgovaraju maturalnoj svjedodžbi stečenoj u Republici Hrvatskoj, jednake su vrijednosti glede nastavka školovanja.

Članak 3.

1) Republika Hrvatska priznat će diplome stečene u Republici Mađarskoj u redovnoj nastavi od najmanje tri godine kao visokoškolsku spremu.

2) Republika Mađarska priznat će diplome stečene u Republici Hrvatskoj u visokoobrazovnim ustanovama s najmanje dvogodišnjim nastavnim planom redovnog obrazovanja kao školsku spremu visokog stupnja.

Članak 4.

1) Sveučilišne diplome stečene u Republici Hrvatskoj u visokoobrazovnim ustanovama s nastavnim planom od najmanje četiri godine redovnog obrazovanja priznat će se u Republici Mađarskoj kao diplome osnovnog sveučilišnog obrazovanja.

2) Sveučilišne diplome stečene u Republici Mađarskoj u visokoobrazovnim ustanovama s nastavnim planom od najmanje četiri godine redovnog obrazovanja priznat će se u Republici Hrvatskoj kao diplome sveučilišnog obrazovanja.

Članak 5.

1) Republika Hrvatska priznaje diplome stečene u poslijediplomskom sveučilišnom obrazovanju kao završeni magisterij u Republici Mađarskoj.

2) Republika Mađarska priznaje diplome o završenom magisteriju znanosti stečene u Republici Hrvatskoj kao posljediplomsku spremu u stupnju magistra u Republici Mađarskoj.

3) Ugovorne stranke uzajamno priznaju visokoškolske i sveučilišne diplome o završenom stručnom poslijediplomskom obrazovanju od najmanje jedne godine.

Članak 6.

1) Stupanj doktora znanosti, ovisno o stručnom smjeru obrazovanja, koji je stečen u Republici Hrvatskoj, priznaje se u Republici Mađarskoj kao stupanj doktora (PhD) ili doktora znanosti u području umjetnosti (DLA) koji se mogu steći u Republici Mađarskoj.

2) Republika Hrvatska priznaje stupanj doktora znanosti (PhD) stečen na visokoobrazovnim ustanovama u Republici Mađarskoj, odnosno i stupanj kandidata znanosti koji će se izdavati od strane ovlaštenih tijela Akademije znanosti Republike Mađarske.

Članak 7.

1) Odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se na one svjedodžbe, diplome i stupnjeve koji su stečeni u Republici Mađarskoj i Republici Hrvatskoj nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2) Svjedodžbe o školskoj spremi i diplome koje su stečene u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i Mađarskoj Narodnoj Republici uzajamno se priznaju kao ekvivalentne u skladu sa Sporazumom potpisanim 7. ožujka 1980. godine u Budimpešti, a koji i dalje vrijedi za one svjedodžbe, diplome i stupnjeve koji su stečeni u Republici Hrvatskoj i Republici Mađarskoj prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 8.

1) Priznanje svjedodžbi, diploma i stupnjeva o stručnoj spremi ugovorne stranke provode na temelju vlastitih pravnih propisa.

2) Svjedodžbe, diplome, stupnjeve obrazovanja, odnosno priznavanje stručne spreme daje pravo za daljnje obrazovanje i za zaposlenje u drugoj državi prema važećim pravnim propisima te države.

Članak 9.

Za rješavanje svih pitanja koja proizlaze iz ovog Sporazuma i promjena u sustavu obrazovanja obiju država, te o rješavanju promjena pravnih propisa koja se na ovo odnose, ugovorne stranke će osnovati Mješovito povjerenstvo koje će se sastati prema potrebi ali najmanje jedanput godišnje. Mjesto sastanka će se uvijek uskladiti diplomatskim putem.

Članak 10.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca nakon onog mjeseca u kojem su ugovorne stranke razmijenile diplomatskim putem pisane obavijesti o ispunjavanju svih uvjeta za stupanje Sporazuma na snagu predviđenih internim zakonodavstvom ugovornih stranaka.

Članak 11.

Ovaj Sporazum je zaključen na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može Sporazum otkazati upućivanjem pisane obavijesti diplomatskim putem s otkazanim rokom od jedne godine.

Potpisano u Budimpešti dana 16. lipnja 1997. godine, u dva izvorna primjerka na hrvatskom i mađarskom jeziku od kojih je svaki jednako vjerodostojan.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Republike Mađarske

Dr. Ivica Kostović, potpredsjednik Balint Magyar, ministar

Vlade Republike Hrvatske i ministar kulture

znanosti i tehnologije

III.

Za izvršenje Sporazuma iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum iz točke I. ove Odluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 605-01/97-01/04
Urbroj: 5030104-97-5
Zagreb, 11. rujna 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.