Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 19.9.1997. Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1997. godine, donijela

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O UKIDANJU ULAZNIH VIZA

I.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza, sklopljen razmjenom pisama u Rimu, 27. lipnja 1997. godine u izvorniku na talijanskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza u izvorniku na talijanskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

Rim, 27. lipnja 1997.

Njegovoj Ekselenciji

Gospodinu Lambertu Diniju

Ministru vanjskih poslova

Talijanske Republike

Rim

Ekselencijo,

čast mi je predložiti u ime Vlade Republike Hrvatske Vladi Talijanske Republike sklapanje Sporazuma o ukidanju ulaznih viza, pod slijedećim uvjetima:

1. Hrvatski državljani, nositelji putovnice ili druge odgovarajuće valjane isprave koju talijanska tijela priznaju prikladnom za ulazak, mogu ulaziti bez vize na teritorij Talijanske Republike, pod uvjetom da razlog boravku nije zapošljavanje te da boravak ne traje dulje od tri mjeseca. Takav boravak uređen je odredbama važećeg zakona u Italiji.

2. Talijanski državljani, nositelji putovnice ili druge odgovarajuće valjane isprave koju hrvatska tijela priznaju prikladnom za ulazak, mogu ulaziti bez vize na teritorij Republike Hrvatske, pod uvjetom da razlog boravku nije zapošljavanje te da boravak ne traje dulje od tri mjeseca. Takav boravak uređen je odredbama važećeg zakona u Hrvatskoj.

3. Hrvatskim državljanima odobrit će se ulazak na talijanski teritorij u smislu ovog sporazuma ako posjeduju jednu od niže navedenih isprava:

a) običnu putovnicu

b) diplomatsku putovnicu

c) službenu putovnicu

d) zajedničku putovnicu

e) osobnu iskaznicu

f) pomorsku knjižicu.

4. Talijanskim državljanima odobrit će se ulazak na hrvatski teritorij u smislu ovog sporazuma ako posjeduju jednu od niže navedenih isprava:

a) običnu putovnicu

b) diplomatsku putovnicu

c) službenu putovnicu

d) zajedničku putovnicu

e) osobnu iskaznicu

f) osobnu iskaznicu državnih službenika

g) pomorsku knjižicu.

5. Ukoliko nakon stupanja na snagu ovog sporazuma bilo koja od dviju stranaka uvodi neku novu ispravu, dužna je o tome izvijestiti drugu stranku diplomatskim putem, te u privitku dostaviti uzorak takve isprave; obavijest će stupiti na snagu trideset dana nakon što je druga stranka primila takvu obavijest.

6. Ovim se sporazumom državljni bilo koje od stranaka tijekom svog boravka na teritoriju druge stranke ne izuzimaju od obveze poštovanja zakona i drugih važećih propisa na teritoriju druge stranke.

7. Nadležna tijela svake od stranaka pridržavaju pravo uskratiti ulazak nepoželjnim osobama i otkazati njihov boravak.

8. Svaka od stranaka može u cijelosti ili djelomično obustaviti primjenu gornjih odredbi iz razloga javnog reda, sigurnosti, zdravlja ili drugih opravdanih razloga. O takvoj obustavi, kao i o njenom opozivu dužna je odmah izvijestiti drugu sranku diplomatskim putem.

9. Ovaj će sporazum stupiti na snagu po uzajamnoj obavijesti o okončanju postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom za odobrenje.

10. Ovaj sporazum može se otkazati putem obavijesti diplomatskim putem koja će stupiti na snagu devedeset dana od datuma te obavijesti.

Ukoliko se talijanska Vlada suglasi s ovim prijedlogom, ovo pismo i odgovor Vaše Ekselencije činit će Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza.

Molim izvolite primiti, Ekselencijo, izraze mog najdubljeg poštovanja.

dr. Mate Granić


Rim, 27. lipnja 1997.

Njegovoj Ekselenciji

Gospodinu Mati Graniću

Ministru vanjskih poslova

Republike Hrvatske

Zagreb

Ekselencijo,

Čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma od 27. lipnja 1997. godine, sljedećeg sadržaja:

Ekselencijo,

čast mi je predložiti u ime Vlade Republike Hrvatske Vladi Talijanske Republike sklapanje Sporazuma o ukidanju ulaznih viza, pod slijedećim uvjetima:

1. Hrvatski državljani, nositelji putovnice ili druge odgovarajuće valjane isprave koju talijanska tijela priznaju prikladnom za ulazak, mogu ulaziti bez vize na teritorij Talijanske Republike, pod uvjetom da razlog boravku nije zapošljavanje te da boravak ne traje dulje od tri mjeseca. Takav boravak uređen je odredbama važećeg zakona u Italiji.

2. Talijanski državljani, nositelji putovnice ili druge odgovarajuće valjane isprave koju hrvatska tijela priznaju prikladnom za ulazak, mogu ulaziti bez vize na teritorij Republike Hrvatske, pod uvjetom da razlog boravku nije zapošljavanje te da boravak ne traje dulje od tri mjeseca. Takav boravak uređen je odredbama važećeg zakona u Hrvatskoj.

3. Hrvatskim državljanima odobrit će se ulazak na talijanski teritorij u smislu ovog sporazuma ako posjeduju jednu od niže navedenih isprava:

a) običnu putovnicu

b) diplomatsku putovnicu

c) službenu putovnicu

d) zajedničku putovnicu

e) osobnu iskaznicu

f) pomorsku knjižicu.

4. Talijanskim državljanima odobrit će se ulazak na hrvatski teritorij u smislu ovog sporazuma ako posjeduju jednu od dolje navedenih isprava:

a) običnu putovnicu

b) diplomatsku putovnicu

c) službenu putovnicu

d) zajedničku putovnicu

e) osobnu iskaznicu

f) osobnu iskaznicu državnih službenika

g) pomorsku knjižicu.

5. Ukoliko nakon stupanja na snagu ovog sporazuma bilo koja od dviju stranaka uvodi neku novu ispravu, dužna je o tome izvijestiti drugu stranku diplomatskim putem, te u privitku dostaviti uzorak takve isprave; obavijest će stupiti na snagu trideset dana nakon što je druga stranka primila takvu obavijest.

6. Ovim se sporazumom državljani bilo koje od stranaka tijekom svog boravka na teritoriju druge stranke ne izuzimaju od obveze poštovanja zakona i drugih važećih propisa na teritoriju druge stranke.

7. Nadležna tijela svake od stranaka pridržavaju pravo uskratiti ulazak nepoželjnim osobama i otkazati njihov boravak.

8. Svaka od stranaka može u cijelosti ili djelomično obustaviti primjenu gornjih odredbi iz razloga javnog reda, sigurnosti, zdravlja ili drugih opravdanih razloga. O takvoj obustavi, kao i o njenom opozivu dužna je odmah izvijestiti drugu stranku diplomatskim putem.

9. Ovaj će sporazum stupiti na snagu po uzajamnoj obavijesti o okončanju postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom za odobrenje.

10. Ovaj sporazum može se otkazati putem obavijesti diplomatskim putem koja će stupiti na snagu devedeset dana od datuma te obavijesti.

Ukoliko se talijanska Vlada suglasi s ovim prijedlogom, ovo pismo i odgovor Vaše Ekselencije činit će Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza.

Molim izvolite primiti, Ekselencijo, izraze mog najdubljeg poštovanja.«

Čast mi je izvijestiti Vas, Ekselencijo da se Vlada Talijanske Republike slaže sa sadržajem navedenog pisma, te se također slaže da pismo Vaše Ekselencije i ovaj odgovor predstavljaju Sporazum između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o ukidanju ulaznih viza.

Molim izvolite primiti, Ekselencijo, izraze mog najdubljeg poštovanja.

Lamberto Dini

Roma, 27. giugno 1997.

A Sua Eccellenza

Signor Lamberto Dini

Ministro degli Affari Esteri

della Repubblica Italiana

Roma

Eccellenza,

ho lžonore di proporre a nome del Governo della Repubblica di Croazia al Governo della Repubblica Italiana la conclusione di un accordo sullžabolizione dei visti džingresso, nei seguenti termini:

1. I cittadini croati, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validit- e riconosciuto dalle Autorit- italiane come idoneo per lžingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica Italiana, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo č regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

2. I cittadini italiani, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validit- e riconosciuto dalle Autorit- croate come idoneo per lžingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di Croazia, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo č regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Croazia.

3. Ai cittadini croati sar- concesso di entrare in territorio italiano ai sensi del presente Accordo, se saranno in prossesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;

b) passaporto diplomatico;

c) passaporto di servizio;

d) passaporto collettivo;

e) carta di identit- ;

f) libretto di navigazione.

4. Ai cittadini italiani sar- concesso di entrare in territorio croato ai sensi del presente accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;

b) passaporto diplomatico;

c) passaporto di servizio;

d) passaporto collettivo;

e) carta di identit- ;

f) tessera personale degli impiegati dello Stato;

g) libretto di navigazione.

5. Qualora una delle due parti dopo lžentrata in vigore del presente accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovr- notificarlo allžaltra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e la notifica avr- effetto dopo trenta giorni dalla notifica dellžaccettazione dellžaltra Parte.

6. Il presente Accordo non esonera i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dellžaltra Parte, dallžobbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.

7. Gli organi competenti di ciascuna delle due Parti si riservano il diritto di rifiutare lžingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno.

8. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanit- , o altri giustificati motivi, ciascuna delle due Parti potr- sospendere, in tutto o in parte, lžapplicazione delle disposizioni di cui sopra. Lžaltra Parte dovr- essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca.

9. Il presente Accordo entrer- in vigore alla notifica reciproca dellžavvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

10. Il presente Accordo potr- essere denunciato, mediante notifica effettuata per via diplomatica, che avr- effetto novanta giorni dopo la sua data.

Se il Governo italiano concorda su tale proposta, la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sullžabolizione dei visti džingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia piů alta considerazione.

Dr. Mate Granić

Roma, 27. giugno 1997.

A Sua Eccellenza

Signor Mate Granić

Ministro degli Affari Esteri

della Repubblica di Croazia

Zagabria

Eccellenza,

ho lžonore di confermare la ricezione della sua Lettera del 27 giugno 1997, del seguente tenore:

»Eccellenza,

ho lžonore di proporre a nome del Governo della Repubblica di Croazia al Governo della Repubblica Italiana la conclusione di un accordo sullžabolizione dei visti džingresso, nei seguenti termini:

1. I cittadini croati, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validit- e riconosciuto dalle Autorit- italiane come idoneo per lžingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica Italiana, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo č regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

2. I cittadini italiani, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validit- e riconosciuto dalle Autorit- croate come idoneo per lžingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di Croazia, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo č regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Croazia.

3. Ai cittadini croati sar concesso di entrare in territorio italiano ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;

b) passaporto diplomatico;

c) passaporto di servizio;

d) passaporto collettivo;

e) carta di identit;

f) libretto di navigazione.

4. Ai cittadini italiani sar concesso di entrare in territorio croato ai sensi del presente accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;

b) passaporto diplomatico;

c) passaporto di servizio;

d) passaporto collettivo;

e) carta di identit;

f) tessera personale degli impiegati dello Stato;

g) libretto di navigazione.

5. Qualora una delle due Parti dopo l entrata in vigore del presente accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovr notificarlo all altra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e la notifica avr effetto dopo trenta giorni dalla notifica dell accettazione dell altra Parte.

6. Il presente Accordo non esonera i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dell altra Parte, dall obbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.

7. Gli organi competenti di ciascuna delle due Parti si riservano il diritto di rifiutare l ingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno.

8. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanit, o altri giustificati motivi, ciascuna delle due Parti potr sospendere, in tutto o in parte, l applicazione delle disposizioni di cui sopra. L altra Parte dovr essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca.

9. Il presente Accordo entrer in vigore alla notifica reciproca del avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

10. Il presente Accordo potr essere denunciato, mediante notifica effettuata per via diplomatica, che avr effetto novanta giorni dopo la sua data.

Se il Governo italiano concorda su tale proposta, la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sullžabolizione dei visti džingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia piů alta considerazione.«

Ho lžonore di comunicarLe, Eccellenza, che il Governo della Repubblica Italiana concorda con il contenuto della Lettera sopra riportata e concorda inoltre che la Lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta costituiscono un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sullž abolizione dei visti di ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia piu alta considerazione.

Lamberto Dini

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti, potpisan u Ateni dana 10. ožujka 1995, objavljen u Narodnim novinama - međunarodni ugovori broj 11/1995, stupio na snagu dana 1. rujna 1997.

Klasa: 514.
Urbroj: 521-05-01-97-14-9092.
Zagreb, 5. rujna 1997.

Potpredsjednik Vlade
i ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

III.

Za izvršenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 216-03/97-01/04
Urbroj: 5030107-97-3
Zagreb, 11. rujna 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>