Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 11.7.1997. Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o uzajamnom ukidanju viza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKOG SAVEZNOG VIJEĆA O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o uzajamnom ukidanju viza, potpisan u Zagrebu, 13. svibnja 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o uzajamnom ukidanju viza, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKOG SAVEZNOG VIJEĆA O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA

Vlada Republike Hrvatske i Švicarsko savezno vijeće, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke,

u namjeri da olakšaju putovanja između dviju država i međusobno ojačaju suradnju punu povjerenja i solidarnosti,

sporazumjele su se sljedeće:

Članak 1.

Državljani ugovornih stranaka, nositelji važeće putne isprave koji se u drugoj ugovornoj stranci ne namjeravaju zadržati dulje od tri mjeseca niti se tamo zaposliti, mogu bez vize ući na teritorij druge ugovorne stranke i tamo boraviti.

Članak 2.

Državljani ugovornih stranaka, koji se namjeravaju zadržati na području druge ugovorne stranke duže od tri mjeseca ili se tamo zaposliti, dužni su prije putovanja kod nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda druge ugovorne stranke ishoditi ulaznu vizu.

Članak 3.

Hrvatski i švicarski državljani s boravištem u drugoj ugovornoj stranci mogu se u nju vratiti bez vize ako imaju važeću i urednu dozvolu boravka.

Članak 4.

Državljani jedne ugovorne stranke oslobođeni su obveze da kod izlaska iz druge ugovorne stranke ishode izlaznu vizu ili ispune bilo kakvu drugu formalnost.

Članak 5.

Ovaj Sporazum ne oslobađa hrvatske i švicarske državljane obveze da se u pogledu ulaska i tijekom boravka na području druge ugovorne stranke pridržavaju tamo važećih zakona i drugih propisa.

Članak 6.

Nadležna tijela ugovornih stranaka zadržavaju pravo da uskrate ulazak ili otkažu boravak osobama koje mogu ugroziti javni red ili sigurnost države ili čija je nazočnost u zemlji nezakonita.

Članak 7.

Svaka ugovorna stranka može iz razloga javnog reda ili sigurnosti privremeno, u cijelosti ili djelomično, obustaviti primjenu gornjih odredbi. O obustavi i o njezinom prestanku mora se neodgodivo diplomatskim putem izvijestiti druga ugovorna stranka.

Članak 8.

Gore navedene odredbe primjenjuju se i na Kneževinu Lihtenštajn.

Članak 9.

Ovaj je Sporazum sačinjen na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba primjerka jednako vjerodostojna.

Članak 10.

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Može se u svako vrijeme otkazati uz pridržavanje roka od tri mjeseca. O otkazu se mora diplomatskim putem izvijestiti druga ugovorna stranka.

Članak 11.

Ovaj Sporazum podliježe odobrenju od strane nadležnih tijela ugovornih stranaka. Stupa na snagu 30 dana po potpisivanju.

Skopljen u Zagrebu, 13. svibnja 1997. godine, u dva istovjetna primjerka, na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba jednako vjerodostojna.

U potvrdu prethodno navedenog, opunomoćenici ugovornih stranaka potpisali su ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 216-03/97-01/01
Urbroj: 5030107-97-3
Zagreb, 19. lipnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.