Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 11.6.1997. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hwatske i Vlade Republike Francuske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. svibnja 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE

Članak 1.

Povrđuje se Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske, potpisan u Zagrebu, 27. siječnja 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske, na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBILKE FRANCUSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Francuske u daljnjem tekstu ugovorne stranke;

Članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu 7. prosinca 1994. godine.

Želeći sklopiti dodatni sporazum spomenutoj Konvenciji u namjeri uspostavljanja zračnog prometa između i preko svojih teritorija;

dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

IZRAZI

Radi primjene ovog Sporazuma, osim ako nije drugačije određeno:

1. Izraz »Konvencija« znači Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu 7. prosinca 1994., a uključuje: svaku dopunu toj Konvenciji koja je stupila na snagu na temelju članka 94.(a) i koju su obje ugovorne stranke ratificirale; svaki Dodatak ili svaku dopunu Dodatku koji su usvojeni u skladu s člankom 90. Konvencije, ako su taj Dodatak ili ta dopuna obvezujući za obje ugovorne stranke.

2. Izraz »zrakoplovne vlasti«, što se tiče Republike Hrvatske, znači Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a što se tiče Republike Francuske, Glavnu upravu civilnog zrakoplovstva ili bilo koju osobu ili tijelo koje bi jedna od ugovornih strana ovlastila da vrši bilo koju funkciju koje sada vrši Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ili Glavna uprava francuskog civilnog zrakoplovstva.

3. Izraz »određeni zračni prijevoznik« znači zračnog prijevoznika koji je određen i ovlašten u skladu sa člankom 4. ovog Sporazuma.

4. Izraz »teritorij« ima značenje kako je navedeno u članku 2. Konvencije.

5. Izrazi »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik«, »nekomercijalno međuslijetanje« imaju značenje određeno u članku 96. Konvencije.

6. Izraz »utvrđene linije« znači linije određene na dodatku koji je priložen ovom Sporazumu.

7. Izraz »ugovoreni promet« znači međunarodni zračni promet koji, u skladu s odredbama ovog Sporazuma, može biti uspostavljen na utvrđenim linijama.

8. Izraz »tarifa« znači tarifu ili cijenu za prijevoz putnika i njihove prtljage i/ili robe (isključujući poštu) na redovnim zračnim linijama, koje prijevoznici, uključujući i predstavništva, naplaćuju kao i uvjete prema kojima se određuju raspoložive tarife ili cijene.

9. Izraz »Dodatak« označava Dodatak ovom Sporazumu ili svakom drugom dodatku promijenjenom u skladu s odredbama članka 22. ovog Sporazuma. Ovi Dodaci su sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 2.

ODREDBE KONVENCIJE IZ CHICAGA KOJE SE PRIMJENJUJU NA USLUGE U MEĐUNARODNOM ZRAČNOM PROMETU

U primjeni ovog Sporazuma ugovorne stranke će se ravnati prema odredbama Konvencije u onoj mjeri u kojoj se rečene odredbe mogu primijeniti na usluge u međunarodnom zračnom prometu.

Članak 3.

DAVANJE PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka daje drugoj ugovornoj stranci sljedeća prava u pogledu svih propisanih i nepropisanih usluga u međunarodnom zračnom prometu:

- prelijetanje teritorija druge ugovorne stranke bez slijetanja;

- nekomercijalno međuslijetanje na teritorij druge ugovorne stranke.

2. Svaka ugovorna stranka daje drugoj ugovornoj stranci prava specificirana u ovom Sporazumu zbog uspostavljanja i vršenja usluga u međunarodnom zračnom prometu na linijama navedenim na popisu linija u dodatku ovom Sporazumu. Za prometovanje u ugovorenom prometu na utvrđenim linijama, zračni prijevoznik kojega određuje svaka od ugovornih stranaka uživat će, osim prava specificiranih u stavku 1. ovog članka, i pravo slijetanja na teritorij druge ugovorne stranke na mjestima označenim na utvrđenim linijama zbog ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, robe ili pošte kad se radi o kombiniranom prometu u smjeru, ili iz smjera teritorija stranke koja ga je odredila.

3. Nijedna odredba ovog Sporazuma se ne može tumačiti kao da jedna ugovorna stranka daje pravo prijevozniku kojega je odredila da na teritoriju druge ugovorne stranke ukrcava putnike, robu ili poštu, uz naplatu ili na temelju ugovora o najmu, određene za drugo mjesto na teritoriju te druge ugovorne stranke.

4. Zbog primjene odredbi ovog članka svaka ugovorna stranka ima pravo pobliže označiti smjer puta iznad svog teritorija i zračne luke koje može koristiti prijevoznik kojega je odredila druga ugovorna stranka. Zračni prijevoznik kojega je odredila svaka ugovorna stranka uživat će u tom pogledu bar isto toliko povoljan postupak kakav se primjenjuje na prijevoznika koji vrši slične usluge u međunarodnom prometu.

Članak 4.

ODREĐIVANJE ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA I DOZVOLE ZA PROMETOVANJE

1. Svaka ugovorna stranka ima pravo drugoj ugovornoj stranci odrediti zračnog prijevoznika zbog obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama. Obavijest o izboru se šalje diplomatskim putem.

2. Čim jedna od stranaka primi obavijest o izboru zračnog prijevoznika, a pod uvjetom odredbi stavaka 3. i 4. ovog članka, zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke će zračnom prijevozniku koji je određen u skladu s odredbama stavka 1. ovog članka bez odlaganja dati potrebne dozvole za prometovanje.

3. Svaka ugovorna stranka ima pravo odbiti izbor predviđen ovim člankom, ili nametnuti uvjete koje bi mogla smatrati potrebnima, kako bi određeni zračni prijevoznik mogao ostvarivati prava specificirana u članku 3. ovog Sporazuma, u svim slučajevima kad rečena ugovorna stranka smatra da nema dokaza da su vlasništvo i stvarna kontrola prijevoznika u rukama ugovorne stranke koja je odredila odnosnog prijevoznika, ili u rukama njezinih državljana.

4. Da bi mogle jamčiti pravedne i iste mogućnosti zrakoplovne vlasti jedne od ugovornih stranaka mogu od zračnog prijevoznika kojega je odredila druga ugovorna stranka zahtijevati da im u bilo kojem trenutku, kad se radi o korištenju prava iz članka 3. ovog Sporazuma, dokaže da može zadovoljiti odredbe ovog Sporazuma i uvjete propisane zakonima i propisima koji se primjenjuju na zračnog prijevoznika kojega je odredila ta ugovorna stranka za prometovanje prema ovom Sporazumu.

5. Tako imenovani i ovlašteni zračni prijevoznik može u bilo koje vrijeme započeti sa obavljanjem ugovorenog prometa, pod uvjetom da poštuje odredbe ovog Sporazuma.

Članak 5.

OPOZIVANJE ILI PRIVREMENA OBUSTAVA OBAVLJANJA PROMETA

1. Svaka ugovorna stranka ima pravo zračnom prijevozniku kojega je imenovala druga ugovorna stranka oduzeti dozvolu za korištenje ili privremeno obustaviti korištenje prava datih na temelju ovog Sporazuma, ili za korištenje tih prava nametnuti uvjete koje smatra potrebnima:

- u svim slučajevima kad smatra da nema dokaza da su vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika u rukama ugovorne stranke koja je odredila odnosnog prijevoznika ili u rukama njezinih državljana;

- u svim slučajevima kad se zrakoplovni prijevoznik ne pokorava zakonima i propisima ugovorne stranke koja mu je dala ta prava, ili nije u stanju zadovoljiti odredbe stavka 4. članka 4;

- u svim slučajevima kad tvrtka ne koristi odobrene usluge pod uvjetima propisanima ovim Sporazumom.

2. Osim ako ne treba hitno opozvati, obustaviti ili nametnuti uvjete predviđene u stavku 1. ovog članka kako bi se izbjegla nova kršenja spomenutih zakona i propisa ili odredbi ovog Sporazuma, takvo pravo se može koristiti tek nakon dogovora s drugom ugovornom strankom. Dogovaranje se vrši u roku od trideset (30) dana od datuma kad ga jedna od ugovornih stranki zatraži, osim ako se zajednički ne odluči drugačije.

Članak 6.

NAČELA O KORIŠTENJU ODOBRENIH USLUGA

1. Svaka ugovorna stranka zračnim prijevoznicima koje su odredile obje ugovorne stranke jamči mogućnost korištenja pravičnih i jednakih mogućnosti za korištenje odobrenih usluga koje su navedene u ovom Sporazumu. Svaka od ugovornih stranaka provjerava da zračni prijevoznik kojega je odredila radi u uvjetima koji omogućavaju da se to načelo poštuje.

2. Zbog korištenja odobrenih usluga svaka ugovorna stranka provjerava da zračni prijevoznik kojega je odredila vodi računa o interesima zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke da ne bi bile nepravedno ugrožene usluge koje ta stranka osigurava na svim, ili na dijelu zajedničkih linija.

3. Odobrene usluge koje obavljaju zračni prijevoznici koje su odredile ugovorne stranke moraju biti strogo prilagođene zahtjevima korisnika o prometu na specificiranim linijama, a njihov prvenstveni cilj je ponuditi, uz razumni koeficijent popunjenosti, usklađen s tarifama određenim na temelju odredbi članka 17. ovog Sporazuma, kapacitet koji odgovara stvarnim i razumno predvidivim potrebama prijevoza putnika, robe i pošte tako da se podupire dobro raspoređen i gospodarski uravnotežen razvoj zračnih usluga između teritorija dviju ugovornih stranaka.

4. Zračni prijevoznik kojega je odredila jedna od ugovornih stranaka može uzgredno upotrijebiti dodatni kapacitet onoliko koliko to opravdavaju potrebe prometa na utvrđenim linijama. Za dodatni kapacitet određeni zračni prijevoznici moraju se dogovoriti i dobiti odobrenje od zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 7.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni, propisi i postupci jedne ugovorne stranke kojima se uređuje ulazak na njezin teritorij, kao i izlazak s njena teritorija zrakoplova kojima se obavljaju usluge u međunarodnom zračnom prometu, ili kojima se uređuje korištenje i vođenje tih letjelica, primjenjuju se na zrakoplove zračnog prijevoznika kojega je odredila druga ugovorna stranka, a rečeni zrakoplovi ih moraju poštivati pri dolasku, odlasku, i za vrijeme nazočnosti na teritoriju prve ugovorne stranke.

2. Zakoni i propisi jedne od ugovornih stranaka koji se tiču formalnosti za ulazak, odlazak, tranzit, useljenje, carinskih formalnosti i karantenu primjenjuju se na putnike, prtljagu, posade, robu i poštu koje prevoze zrakoplovi zračnog prijevoznika kojega je odredila druga ugovorna stranka za vrijeme njihova boravka na teritoriju prve ugovorne stranke.

3. Zakoni i propisi spomenuti u stavcima 1. i 2. ovog članka su isti kao oni koji se primjenjuju na domaće zrakoplove koji se koriste za slične usluge u međunarodnom zračnom prometu kao i na putnike, prtljagu, posade, robu i poštu koji se prevoze tim zrakoplovima.

Članak 8.

SVJEDODŽBE, POTVRDE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I DOZVOLE

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o stručnoj osposobljenosti i dozvole koje je izdala ili ovjerila jedna od ugovornih stranki druga ugovorna stranka priznaje valjanima za korištenje odobrenih usluga na linijama utvrđenim u Prilogu I ovog Sporazuma, uz rezervu da uvjeti za dobijanje tih svjedodžbi i dozvola nisu manje strogi od uvjeta propisanih u Konvenciji.

2. Svaka ugovorna stranka si, međutim, pridržava pravo da ne prizna, zbog preleta svog teritorija i slijetanja na svoj teritorij, svjedodžbe o osposobljenosti i dozvole izdane vlastitim državljanima koje je ovjerila druga ugovorna stranka ili treća država.

Članak 9.

TEHNIČKA SIGURNOST LETOVA

1. Svaka ugovorna stranka poduzima potrebne mjere da bi na svom teritoriju osigurala provođenje odobrenih usluga u zadovoljavajućim tehničkim uvjetima za sigurnost letova. Pazi da im se zračni prijevoznik kojega je odredila pokorava, u onome što se odnosi na njega.

2. Kad jedna ugovorna stranka ima ozbiljnog razloga vjerovati da druga ugovorna stranka ne primjenjuje te mjere, prva ugovorna stranka može zahtijevati hitan dogovor s drugom ugovornom strankom.

Članak 10.

NAKNADE ZA USLUGE

1. Naknade za usluge koje nadležne vlasti ili organi mogu nametnuti zračnim prijevoznicima za korištenje javnih zračnih luka, sigurnosne opreme i navigacijskih uređaja, i drugih uređaja koje kontroliraju, su pravedne, razumne, nediskriminirajuće i pravedno podijeljene između kategorija korisnika. Nisu više od onih koje za korištenje rečenih zrakoplovnih luka i drugih uređaja plaća svaki zračni prijevoznik koji obavlja slične usluge u međunarodnom zračnom prometu.

2. Te naknade mogu odražavati, bez pretjerivanja, pravični dio ukupnih troškova koje snose nadležne vlasti ili organi, zbog stavljanja na raspolaganje opreme i usluga zračnih luka i opreme za sigurnost zračne plovidbe. Oprema i usluge za koje se naknade naplaćuju stavljaju se na raspolaganje, ili daju na stvarnoj i gospodarskoj osnovi. Nadležne vlasti ili organi svake ugovorne stranke nastoje obavijestiti zračnog prijevoznika kojega je odredila druga ugovorna stranka o svakoj namjeravanoj značajnoj promjeni u vezi naknada, u razumnom roku u odnosu na stupanje takvih promjena na snagu. Svaka ugovorna stranka podupire dogovor između nadležnih vlasti ili organa na svom teritoriju i zračnih prijevoznika koji koriste usluge i opremu u slučaju povećanja naknada.

Članak 11.

CARINA I TAKSE

1. Pri dolasku na teritorij jedne od ugovornih stranki zrakoplovi zračnog prijevoznika kojega je odredila druga ugovorna stranka kojima se obavljaju usluge u međunarodnom zračnom prometu, njihova uobičajena oprema, gorivo, maziva, potrošna tehnička roba, rezervni dijelovi uključujući i motore, opskrba zrakoplova uključujući, a ne ograničavajući se samo na to, i hranu, napitke i alkohol, duhanske i druge proizvode namijenjene prodaji putnicima ili za konzumaciju u razumnim količinama za vrijeme leta, i drugi predmeti predviđeni ili koji se samo koriste u vezi s korištenjem ili održavanjem letjelica u međunarodnom zračnom prometu su, na temelju uzajamnosti, oslobođene svih ograničenja prilikom uvoza, poreza na pravo vlasništva i taksi na kapital, carine, poreza na potrošnju i sličnih davanja i taksi koje određuju nacionalne ili lokalne vlasti, pod uvjetom da ta oprema i opskrba ostaju u zrakoplovu.

2. Također, na temelju uzajamnosti, oslobođeni su poreza, davanja, taksi i pristojbi iz stavka 1. ovog članka, osim pristojbi koje se temelje na cijeni pružene usluge:

- opskrba zrakoplova koja se unosi ili isporučuje na teritoriju jedne od ugovornih stranaka i prihvaća u zrakoplov, u razumnim količinama, da bi se koristila na letjelicama zračnog prijevoznika kojega je odredila druga ugovorna stranka koja obavlja usluge u međunarodnom zračnom prometu, pri odlasku s tog teritorija, čak i ako je ta opskrba namijenjena za korištenje na dijelu puta iznad teritorija ugovorne stranke na kojem je ukrcana u zrakoplov;

- uobičajena oprema i rezervni dijelovi, uključujući motore, ukrcani na teritoriju jedne ugovorne stranke za održavanje, servisiranje, popravak i snabdijevanje zrakoplova zračnog prijevoznika kojega je odredila druga ugovorna stranka koja obavlja usluge u međunarodnom zračnom prometu,

- gorivo, maziva i potrošna tehnička sredstva utovarena ili isporučena na teritoriju jedne ugovorne stranke zbog korištenja na zrakoplovima zračnog prijevoznika kojega je odredila druga ugovorna stranka koja vrši usluge zračnog prijevoza, čak i ako su ta sredstva namijenjena za korištenje na dijelu puta iznad teritorija ugovorne stranke na kojem su utovarena u zrakoplov;

- komercijalni materijal svake vrste uključujući, bez ograničenja, karte i informatički materijal i rezervne dijelove potrebne za rad zračnog prijevoznika kojega je odredila jedna od ugovornih stranki na teritoriju druge ugovorne stranke;

- reklamni predmeti i tiskani dokumenti koje je utovario zračni prijevoznik kojega je odredila druga ugovorna stranka, a koji su namijenjeni za besplatnu podjelu.

3. Može se zahtijevati da oprema i sredstva navedena u stavcima 1. i 2. ovog članka budu stavljena pod nadzor ili kontrolu nadležnih vlasti.

4. Oslobođenja predviđena u ovom članku također se odobravaju ako je zračni prijevoznik kojega je odredila jedna od ugovornih stranaka sklopio ugovor s drugim zračnim prijevoznikom kojega je druga ugovorna stranka također oslobodila istih plaćanja, zbog stavljanja na raspolaganje ili zbog prelaska preko teritorija druge ugovorne stranke predmeta specificiranih u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Članak 12.

ODNOSI IZMEĐU ODREĐENIH ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA

Zračni prijevoznici koje su odredile ugovorne stranke moraju se sporazumjeti o svim komercijalnim i tehničkim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Sporazumom ili drugim sporazumima između ugovornih stranaka, u svezi s korištenjem usluga ili prijevozom putnika, prtljage, robe i pošte na odobrenim linijama kao i o pitanjima komercijalne suradnje, posebice izradi redova letenja, kapaciteta u skladu s odredbama stavka 4. članka 6. ovog Sporazuma, i učestalosti letova. Sporazum postignut između određenih zračnih prijevoznika i sve unijete promjene podliježu odobrenju zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 13.

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

1. Zbog provođenja odredbi ovog Sporazuma svaka ugovorna stranka nastoji olakšati administrativne postupke koje nalažu zakoni i nacionalne i lokalne propisane obveze te zračnom prijevozniku kojega je odredila druga ugovorna stranka neće nametati nikakve obveze nespojive s ovim Sporazumom.

2. Zračni prijevoznik kojega je odredila jedna od ugovornih stranaka ne podliježe strožim propisanim obvezama ili administrativnim postupcima od onih koje je druga ugovorna stranka nametnula zračnom prijevozniku kojega je odredila za obavljanje sličnih usluga u međunarodnom zračnom prometu.

Članak 14.

KOMERCIJALNA PREDSTAVNIŠTVA ODREĐENIH ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA

1. Svaka od ugovornih stranki, na osnovi reciprociteta, odobrava zračnom prijevozniku kojega je odredila druga ugovorna stranka pravo da na njenom teritoriju drži tehničke, prometne, administrativne i komercijalne ili druge službe potrebne za njegov rad.

2. Određeni zračni prijevoznik svake ugovorne stranke ima pravo, u skladu sa zakonima i propisima druge ugovorne stranke o ulasku, stalnom boravku i zaposlenju, dovesti i uzdržavati na teritoriju druge ugovorne stranke vlastito osoblje za upravljanje, komercijalno, tehničko, za eksploataciju ili drugo specijalizirano osoblje potrebno za obavljanje zračnog prijevoza.

3. Određeni zračni prijevoznik svake ugovorne stranke ima pravo, u skladu sa zakonima i propisima na snazi, otvoriti urede na teritoriju druge ugovorne stranke zbog promidžbe zračnog prijevoza.

4. Svaka ugovorna stranka, na osnovi reciprociteta, daje predstavnicima određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke pravo pristupa zračnoj luci, zonama u kojima se obavljaju radnje na aparatu, posadi i putnicima određenog zračnog prijevoznika.

5. Osim toga, svaka ugovorna stranka odobrava, kratkotrajni boravak na svom teritoriju koji ne prelazi devedeset (90) dana, uz poštovanje zakona i propisa na snazi, dodatnom osoblju koje je privremeno potrebno određenom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke zbog normalnog obavljanja djelatnosti.

6. Ugovorne stranke jamče da putnici, bez obzira na nacionalnost, pri kupnji karata za put na odobrenim linijama, mogu birati prijevoznika i kupiti te karte u valuti zemlje ili u slobodno konvertibilnim devizama. Ta načela se primjenjuju i na prijevoz robe.

7. Na osnovi reciprociteta, određeni prijevoznik svake ugovorne stranke, na teritoriju druge ugovorne stranke, ima pravo prodavati u valuti koja vrijedi na tom teritoriju ili u bilo kojoj slobodno konvertibilnoj devizi, svoje vlastite karte za putnike ili robu, u vlastitim uredima ili preko ovlaštenih slobodno izabranih predstavnika. Da bi to mogao raditi na teritoriju druge ugovorne stranke ima pravo držati na svoje ime, bankovne račune otvorene u valuti jedne ili druge ugovorne stranke ili bilo koje druge slobodno konvertibilne valute po svom izboru.

Članak 15.

AERODROMSKE USLUGE

1. Određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke zadužuje određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke, ili davaocu usluga kojega ona izabere, da osigura aerodromske usluge na teritoriju druge ugovorne stranke. On uživa usluge jednake onima kakve uživaju prijevoznici koji nude slične usluge u međunarodnom zračnom prometu.

2. Ako ugovorne stranke zajednički utvrde na svojim teritorijima postojanje kvalitetno usporedivih alternativnih aerodromskih usluga, određeni zračni prijevoznici mogu zanemariti odredbu prethodnog stavka.

3. Cijene usluga dogovaraju se temeljem utvrđenih stvarnih troškova na teritoriju svake ugovorne stranke, kao i kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika međusobno ponuđenih usluga; njihova revizija moguća je samo uz prethodnu najavu od najmanje trideset (30) dana.

Članak 16.

PRIJENOS VIŠKA PRIHODA

1. Zračni prijevoznik kojega je odredila svaka ugovorna stranka ima pravo, na osnovi reciprociteta, pretvoriti i prenijeti u svoju zemlju, na običan zahtjev, višak lokalno ostvarenog prihoda u odnosu na lokalne troškove. Pretvaranje i prijenos se promptno odobravaju po tečaju koji se primjenjuje na poslovanje ili na prijenos u trenutku zahtjeva.

2. Određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke ima mogućnost korištenja cijelog, ili dijela ostvarenog viška prihoda u lokalnom novcu na teritoriju druge ugovorne stranke za plaćanje u lokalnom novcu svih troškova nastalih njegovim prijevozničkim radom kao i zemaljskim uslugama izravno vezanima za zračni prijevoz.

3. Ukoliko se način plaćanja između ugovornih stranaka regulira posebnim sporazumom, primjenjuje se taj sporazum.

Članak 17.

TARIFE

1. Tarife koje naplaćuje određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne strane za prijevoz do, ili od teritorija druge ugovorne stranke utvrđuje se po razumnom tečaju uzimajući u obzir sve elemente za procjenu, posebice sve troškove eksploatacije, razumnu zaradu, kao i tarife drugih zračnih prijevoznika. Zrakoplovne vlasti dviju ugovornih stranaka budno paze da određeni zračni prijevoznici poštuju gore određene kriterije.

2. Ukoliko zrakoplovne vlasti jedne od ugovornih stranaka smatraju da cijena, ili cijene koje naplaćuje određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke ne odgovaraju kriterijima određenima u stavku 1. ovog članka, mogu, bez prejudiciranja u svezi s primjenom odredbi članka 5., tražiti dogovor o tome sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke. Dogovaranje mora biti obavljeno u roku od trideset (30) dana od dana zahtjeva.

3. Zračni prijevoznici koje su odredile ugovorne stranke se, ako je moguće, zajednički dogovaraju o cijenama iz stavka 1. ovog članka. Određeni zračni prijevoznici određuju te cijene, ako je moguće, u okviru postupka koji je odredila IATA ili slična organizacija.

4. Zrakoplovne vlasti dviju ugovornih stranaka moraju odobriti tako dogovorene cijene koje im se daju na uvid najmanje šezdeset (60) dana prije njihove primjene. U specijalnim slučajevima ovaj rok može biti kraći, ako se rečene vlasti slože. Zrakoplovne vlasti javljaju određenim zračnim prijevoznicima svoju odluku o cijenama u roku od trideset (30) dana od predaje.

5. Ako se tarife ne mogu odrediti u skladu s odredbama stavka 3. ovog članka, ili ako zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke obavijeste zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke da se ne slažu sa svim tarifama određenim u skladu s odredbama stavka 3. ovog članka, zrakoplovne vlasti dviju ugovornih stranaka će se potruditi da ih sporazumno dogovore. Dogovaranje se mora izvršiti u roku od trideset (30) dana nakon što je ustanovljeno neslaganje.

6. Ako se zrakoplovne vlasti dviju ugovornih stranaka ne mogu dogovoriti o odobrenju tarifa predloženih u skladu sa stakvom 4. ovog članka, niti odrediti tarife u skladu sa člankom 5. ovog članka, spor će se rješavati prema odredbama članka 23. ovog Sporazuma.

7. Tarife određene u skladu s odredbama ovog članka važe sve dok ne budu određene nove tarife. Međutim, valjanost tarifa se ne može produžiti na temelju ovog stavka duže od dvanaest (12) mjeseci nakon datuma kad je valjanost trebala isteći.

Članak 18.

ODOBRAVANJE PROGRAMA

1. Program prometovanja zračnog prijevoznika kojega je odredila svaka ugovorna stranka daje se na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

2. Program se dostavlja najmanje trideset (30) dana prije početka korištenja, a sadrži raspored letenja, učestalost usluga, tipove aparata koji se koriste i njihovu konfiguraciju.

3. Zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke moraju odobriti svaku moguću naknadnu promjenu.

Članak 19.

TRANZIT

1. Putnici u tranzitu kroz teritorij druge ugovorne stranke prolaze pojednostavljenu kontrolu.

2. Prtljaga i roba u tranzitu kroz teritorij jedne ugovorne stranke su oslobođene svih carina, troškova pregleda i sličnih taksi.

Članak 20.

STATISTIKE

Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke će na zahtjev zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke dati statistike ili sve druge slične informacije koje se odnose na korištenje odobrenih usluga.

Članak 21.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. U skladu s pravima i obvezama na temelju međunarodnog prava, ugovorne stranke potvrđuju da su u svojim uzajamnim odnosima obvezne štititi sigurnost civilnog zrakoplovstva od nezakonitog uplitanja, što je sastavni dio ovog Sporazuma.

2. Ugovorne stranke će, na zahtjev, jedna drugoj osiguravati svu potrebnu pomoć radi sprečavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova i drugih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti tih zrakoplova, njihovih putnika i posada, zračnih luka i navigacijskih uređaja i službi, kao i svake druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke djeluju u skladu s odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., te Protokola o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na zračnim lukama otvorenima za međunarodno civilno zrakoplovstvo, potpisanog u Montrealu 24. veljače 1988., i odredbama drugih sporazuma koji su na snazi između ugovornih stranaka.

4. Ugovorne stranke, u svojim međusobnim odnosima, djeluju u skladu sa sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu i, ukoliko ih primjenjuju, preporučenoj praksi Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u obliku Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu; od korisnika koji imaju glavno sjedište ili stalno mjesto boravka na njihovu teritoriju i od korisnika zračnih luka na njihovu teritoriju zahtijevaju da postupaju u skladu s tim odredbama o sigurnosti u zrakoplovstvu. U ovom stavku, spominjanje sigurnosnih odredbi u zrakoplovstvu uključuje i sve razlike o kojima je ugovorna stranka obavijestila. Svaka ugovorna stranka preliminarno obaviještava drugu ugovornu stranku o svojim namjerama notifikacije razlika od tih odredbi.

5. Svaka ugovorna stranka se slaže da se od zračnih prijevoznika može zahtijevati da poštuju odredbe o sigurnosti u zrakoplovstvu o kojima je riječ u stavku 4. ovog članka, koje bi druga ugovorna stranka propisala u skladu s člankom 7. ovog Sporazuma za ulazak, izlazak ili boravak na teritoriju te druge ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka pazi da se na njezinu teritoriju poduzmu učinkovite mjere za zaštitu zrakoplova, pregled putnika i njihove ručne prtljage, i za odgovarajuću kontrolu posada, roba i sredstava utovarenih u zrakoplov prije, i za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka isto tako pozitivno reagira na svaki zahtjev koji joj upućuje druga ugovorna strana u namjeri da se poduzmu posebne razumne sigurnosne mjere da bi se suprotstavilo određenoj prijetnji.

6. U slučaju otmice, ili prijetnje otmicom, zrakoplova ili drugih nezakonitih radnji usmjerenih protiv sigurnosti putnika, posada, zrakoplova, zračnih luka i navigacijskih uređaja, ugovorne stranke pomažu jedna drugoj olakšavanjem veza i drugim odgovarajućim mjerama zbog brzog i sigurnog okončanja incidenta ili prijetnje incidentom.

7. Kad jedna ugovorna stranka ima razumnih povoda misliti da je druga ugovorna stranka prekršila odredbe o sigurnosti zrakoplovstva predviđene u ovom članku, prva ugovorna stranka može tražiti žurni dogovor s drugom ugovornom strankom. Bez štete za odredbe članka 5., ako se u roku petnaest (15) dana , od datuma prijema zahtjeva za dogovor, ne postigne zadovoljavajući dogovor, to je razlog za obustavu prava dviju ugovornih stranaka na osnovi ovog Sporazuma, u roku devedeset (90) dana. Ako je to opravdano hitnim slučajem koji predstavlja izravnu i izvanrednu prijetnju za sigurnost putnika, posada ili zrakoplova jedne ugovorne stranke, i ako druga ugovorna stranka nije na odgovarajući način ispunila obveze koje je morala ispuniti na temelju stavaka 4. i 5. ovog članka, jedna ugovorna stranka može odmah poduzeti odgovarajuće privremene zaštitne mjere da bi izbjegla prijetnju. Svaka mjera koja je poduzeta u skladu s ovim stavkom se obustavlja čim se druga ugovorna strana pokori odredbama iz ovog članka.

Članak 22.

DOPUNE I IZMJENE

1. U duhu tijesne suradnje zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka se po potrebi dogovaraju u namjeri osiguravanja zadovoljavajuće primjene i poštovanja odredbi ovog Sporazuma i njegovog Dodatka. Konzultacije započinju što je moguće prije i u roku kraćem od šezdeset (60 ) dana računajući od datuma kad je druga ugovorna stranka primila zahtjev, osim ako zajednički nije drugačije odlučeno.

2. Odredbe ovog Sporazuma ili njegova Dodatka mogu se dopunjavati razmjenom pisama, ili putem konzultacija. Konzultacije započinju što je moguće prije i u roku kraćem od šezdeset (60) dana računajući od datuma kad je druga ugovorna stranka primila zahtjev, osim ako zajednički nije drugačije odlučeno.

3. Ako jedna od ugovornih strana želi dopuniti odredbe Dodatka ovom Sporazumu, razmjenu pisama ili konzulacije predviđene u stavku 2. ovog članka obavljaju zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka.

4. Dopune ovom Sporazumu i njegovu Dodatku koje su dogovorile ugovorne stranke u skladu s odredbama stavka 2. i 3. ovog članka stupaju privremeno na snagu danom potpisivanja i potvrđuju se razmjenom diplomatskih nota.

Članak 23.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. U slučaju da dođe do spora između ugovornih stranaka zbog tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, ugovorne stranke će ga prvenstveno nastojati riješiti direktnim pregovaranjem ili diplomatskim putem.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje putem pregovaranja, spor će moći predati jednoj osobi ili ustanovi o kojima su se međusobno dogovorile, ili na zahjev jedne od ugovornih stranaka sudu sastavljenom od tri arbitra zbog donošenja odluke. Svaka ugovorna stranka će imenovati jednog arbitra, dok će trećeg, koji ne može biti državljanin jedne od ugovornih stranaka, izabrati druga dvojica i on će vršiti funkciju predsjednika suda. Svaka ugovorna stranka imenuje svog arbitra u roku od šezdeset (60) dana računajući od datuma kad je jedna od ugovornih strana predala diplomatsku notu kojom se traži arbitraža za rješavanje spora; treći arbitar se bira u roku četrdeset pet (45) dana nakon imenovanja prve dvojice. Ako jedna od ugovornih strana nije imenovala svog arbitra u roku od šezdeset (60) dana, ili ako se ne može postići dogovor o izboru trećeg arbitra u gore predviđenom roku, jedna od ugovornih stranaka može zamoliti predsjednika Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva da izvrši potrebno imenovanje.

3. Arbitražni sud slobodno određuje svoje procedure. Svaka ugovorna stranka snosi pripadne troškove za arbitra kojega je imenovala. Ugovorne stranke podjednako dijele ostale troškove.

4. Ugovorne stranke će se pokoriti svakoj odluci donijetoj na temelju stavka 2. ovog članka.

5. U svim slučajevima kad se jedna od stranaka ne bi pokorila odluci donijetoj na temelju gornjeg stavka 2., i tako dugo dok bi to trajalo, druga ugovorna stranka će ugovornoj stranci koja griješi moći ograničiti, obustaviti, ili opozvati ostvarivanje prava ili privilegija na temelju ovog Sporazuma.

Članak 24.

PRILAGODBA MULTILATERALNIM
KONVENCIJAMA

Ovaj sporazum i njegov Dodatak bit će usklađeni sa svim multilateralnim konvencijama koje bi istovremeno obvezivale ugovorne stranke.

Članak 25.

OTKAZ

Svaka ugovorna stranka može u bilo kojem trenutku diplomatskim putem službeno saopćiti drugoj ugovornoj stranci da otkazuje ovaj Sporazum. Službena obavijest se istovremeno javlja i Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. U tom slučaju Sporazum prestaje važiti dvanaest (12) mjeseci nakon što je druga ugovorna stranka primila službenu obavijest, osim ukoliko rečena obavijest nije sporazumno povučena prije isteka tog roka. Ako druga ugovorna stranka nije potvrdila primitak, smatra se da joj je službena obavijest stigla petnaest (15) dana nakon što ju je primila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

Članak 26.

REGISTRACIJA KOD MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

Ovaj Sporazum i njegov Dodatak bit će registrirani kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 27.

STUPANJE NA SNAGU

Svaka od ugovornih stranaka će službeno obavijestiti drugu o ispunjenju svih uvjeta predviđenih nacionalnim zakonodavstvom, za stupanje ovog Sporazuma na snagu, a on će stupiti na snagu onoga dana kad bude primljena posljednja obavijest. Odredbe ovog Sporazuma privremeno stupaju na snagu od dana njegova potpisivanja.

Sastavljen u Zagrebu dana 27. siječnja 1997. godine u dva primjerka, na hrvatskom i francuskom jeziku, a oba teksta su jednako vjerodostojna.

U potvrdu toga, propisno opunomoćeni predstavnici dviju Vlada potpisatli su ovaj Sporazum.

DODATAK I

POPIS LINIJA

1. Linija na kojoj određeni hrvatski zračni prijevoznik može održavati promet: od Hrvatske do Pariza i/ili nekog drugog mjesta u Francuskoj (1) i obratno.

(1) prema izboru hrvatske stranke. To će se mjesto moći mijenjati za svaku IATA-inu sezonu.

2. Linija na kojoj određeni francuski zračni prijevoznik može održavati promet: od Francuske do Zagreba i/ili nekog drugog mjesta u Hrvatskoj (1) i obratno.

(1) prema izboru francuske stranke. To će se mjesto moći mijenjati za svaku IATA-inu sezonu.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/95-01/05
Urbroj: 5030114-97-2
Zagreb, 22. svibnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.