Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 11.6.1997. Odluka o objavi Ugovora o slobodnoj trgovini, izmedu Republike Hrvatske i Republike Makedonije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE

I.

Objavljuje se Ugovor o slobodnoj trgovini, između Republike Hrvatske i Republike Makedonije, sklopljen u Skopju dana 9. svibnja 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom i makedonskom jeziku.

II.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

U G O V O R O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE PREAMBULA
Republika Hrvatska i Republika Makedonija, u daljnjem tekstu Ugovorne stranke, Spremne su produbljivati gospodarsku suradnju, kao i unaprjeđivati razvoj trgovinske suradnje, sa namjerom da se omogući veća usuglašenost, kao i proširivanje strukture i povećanja obujma međusobne trgovinske razmjene, Potvrđujući svoju namjeru da aktivno sudjeluju u procesu gospodarskog udruživanja u Europi, i izražavajući svoju spremnost na suradnju u pronalaženju načina i sredstava za učvršćivanje toga procesa; Potvrđujući svoje čvrsto opredjeljenje za načela tržišnog gospodarstva, koje tvori osnovu za njihove odnose, Odlučne da u tom cilju postupno odstrane ograničenja u međusobnoj trgovini sukladno odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994; Čvrsto uvjerene da će ovaj Ugovor potaknuti jačanje međusobno korisnih trgovinskih odnosa među zemljama, te pridonijeti procesu povezivanja u Europi; Podrazumijevajući da se niti jedna odredba ovoga Ugovora neće tumačiti tako da izuzima Ugovorne stranke od njihovih obveza iz drugih međunarodnih sporazuma, osobito Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994 i Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije; ugovorile su kako slijedi:
Članak 1. Ciljevi
 1. Ugovorne stranke će u prijelaznom razdoblju, koje završava najkasnije 1. siječnja 2000., sukladno odredbama ovog Ugovora, te sukladno članku XXIV Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994, postupno uspostaviti zonu slobodne trgovine

 1. Ciljevi ovoga Ugovora su:

 1. širenjem trgovine poticati usuglašen razvitak međusobnih gospodarskih odnosa i ubrzati napredak gospodarskih djelatnosti, poboljšavanje životnih uvjeta i mogućnosti zapošljavanja, te povećanje produktivnosti i financijske stabilnosti,

 1. osigurati pravične uvjete za konkurenciju u trgovinskoj razmjeni među Ugovornim strankama,

 1. uklanjanjem prepreka u trgovini, pridonositi skladnom razvitku i širenju svjetske trgovine.

GLAVA I - INDUSTRIJSKI PROIZVODI Članak 2. Predmet primjene
 1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na industrijske proizvode podrijetlom iz Ugovornih stranaka.

2. Izraz "industrijski proizvodi" za potrebe ovoga Ugovora znači proizvode obuhvaćene u poglavljima 25 do 97 sukladno Harmoniziranom sustavu naziva i šifarskih oznaka robe.


Članak 3. Uvozne carine
 1. U međusobnoj trgovini Ugovorne stranke neće uvoditi nove uvozne carine.

 1. Republika Hrvatska ukida sve uvozne carine na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije, osim carine od 1%, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

 1. Republika Makedonija ukida sve uvozne carine na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske, osim pristojbe od 1% u svrhu carinskog evidentiranja, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.
Članak 4. Posebne carinske pristojbe
 1. U trgovini između Ugovornih stranaka neće se uvoditi nove posebne carinske pristojbe.

 1. Ugovorne stranke međusobno s danom stupanja na snagu ovog Ugovora, ukidaju sve posebne pristojbe.


Članak 5. Fiskalna davanja
Ugovorne stranke neće primjenjivati niti uvoditi uvozne pristojbe fiskalne naravi.
Članak 6. Izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom
 1. Ugovorne stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nove izvozne carine ili pristojbe s jednakim učinkom.

 1. Ugovorne stranke međusobno s danom stupanja na snagu ovog Ugovora, ukidaju sve izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom.


Članak 7. Količinska ograničenja uvoza i mjere s jednakim učinkom
 1. Ugovorne stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničavanja uvoza ili mjere s jednakim učinkom

 1. Sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na uvoz proizvoda podrijetlom iz Ugovornih stranaka ukidaju se s danom stupanja na snagu ovog Ugovora.


Članak 8. Količinska ograničenja izvoza i mjere s jednakim učinkom
 1. Ugovorne stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja izvoza ili mjere s jednakim učinkom.

 1. Sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na izvoz proizvoda podrijetlom iz Ugovornih stranaka ukidaju se s danom stupanja na snagu ovog Ugovora.
	

Članak 9. Ukidanje tehničkih prepreka u trgovini
 1. Ugovorne stranke surađivati će i razmjenjivati podatke na području normizacije, mjeriteljstva, utvrđivanja sukladnosti i akreditacije, s ciljem da se smanje tehničke prepreke u trgovini.

 1. Ugovorne stranke mogu, za ukidanje tehničkih prepreka i za učinkovito ostvarivanje ovog Ugovora, na temelju istog, sklopiti ugovor o međusobnom priznavanju izvješća o ispitivanju, certifikata o sukladnosti i drugim dokumentima koji se neposredno ili posredno odnose na utvrđivanje sukladnosti proizvoda, koji su predmet robne razmjene između Ugovornih stranaka, a na temelju propisa važećih u državi uvoznici.

3. Specifikaciju uvjeta i metoda za utvrđivanje sukladnosti, međusobnim dogovorima pripremaju institucije koje nadležno državno tijelo određuje za provođenje postupaka za utvrđivanje sukladnosti na osnovu propisa koji vrijede u državi izvoznici.GLAVA II POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI Članak 10. Predmet primjene
 1. Odredbe ove Glave odnose se na poljoprivredne i prehrambene proizvode podrijetlom iz Ugovornih stranaka.

 1. Izraz "poljoprivredni i prehrambeni proizvodi" za potrebe ovoga Ugovora znači proizvode iz poglavlja 1 do 24 sukladno Harmoniziranom sustavu naziva i šifarskih oznaka robe.
	

Članak 11. Razmjena koncesija
 1. Ugovorne stranke odobravaju jedna drugoj koncesije navedene u Protokolu 1 ovog Ugovora sukladno odredbama ove Glave, te sukladno odredbama Protokola 1 ovog Ugovora.

 1. Uzimajući u obzir ulogu poljoprivrede u svojim gospodarstvima, razvitak trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima među Ugovornim strankama, naročitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, propise na području njihove poljoprivredne politike, rezultate multilateralnih pregovora o trgovini u okviru Općeg Sporazuma o carinama i trgovini 1994., Ugovorne stranke ispitat će mogućnost odobravanja daljnjih međusobnih koncesija.


Članak 12. Koncesije i poljoprivredna politika
 1. Odredbe ove glave ni na koji način ne ograničavaju Ugovornim strankama provedbu njihove poljoprivredne politike ili poduzimanje bilo kojih mjera sukladno toj politici uključujući i provedbu rezultata sporazuma u okviru Svjetske trgovinske organizacije, pod uvjetom da se sačuvaju koncesije dodijeljene sukladno Članku 11 i njihova vrijednost.

 1. Ugovorne stranke obavještavat će Zajednički odbor iz članka 33. ovog Ugovora o promjenama u svojoj poljoprivrednoj politici ili mjerama koje bi mogle utjecati na uvjete trgovine poljoprivrednim proizvodima među njima, sukladno odredbama ovog Ugovora. Na zahtjev bilo koje od stranaka odmah će se održati konzultacije kako bi se ispitalo nastalo stanje.


Članak 13. Posebne zaštitne mjere
Bez obzira na ostale odredbe ovoga Ugovora, osobito članka 26, te s obzirom na posebnu osjetljivost tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ukoliko uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne Ugovorne stranke za koje vrijede koncesije odobrene ovim Ugovorom, prouzroči ozbiljan poremećaj na tržištu druge Ugovorne stranke, Ugovorne stranke će odmah stupiti u konzultacije radi pronalaženja prikladnog rješenja. Ako to traže okolnosti, pogođena Ugovorna stranka može donijeti mjere koje smatra potrebnima i to na određeno vrijeme ili toliko dugo, koliko traju poremećaji na tržištu, tj. dok Ugovorne stranke ne pronađu zajedničko rješenje. Takve mjere ne smiju dovesti do nepovoljnijeg tretmana proizvoda podrijetlom iz Ugovornih stranaka u odnosu na proizvode podrijetlom iz trećih zemalja, sukladno statusu najpovlaštenije nacije.
Članak 14. Sanitarne i fitosanitarne mjere
 1. Ugovorne stranke primjenjivati će svoje propise u veterinarskim, fitosanitarnim i zdravstvenim područjima, osobito u dijelu sustava informiranja o kretanju zaraznih bolesti domaćih životinja i karantenskih bolesti, štetnika i korova kod biljaka, kao i usuglašavanje potrebnih dokumenata u robnoj razmjeni i transportu roba.

 1. Ugovorne stranke primjenjivati će svoje propise u veterinarskim, fitosanitarnim i zdravstvenim područjima na nediskriminacijski način, te neće donositi nove mjere koje mogu imati učinak neopravdanog ograničavanja trgovine.

GLAVA III - OPĆE ODREDBE Članak 15.
Pravila o podrijetlu robe i suradnji u carinskim poslovima
 1. Protokol 2 ovog Ugovora utvrđuje pravila o podrijetlu robe te načine administrativne suradnje u svezi s njima.

 1. Ugovorne stranke poduzet će odgovarajuće mjere, uključujući i redovite konzultacije od strane Zajedničkog odbora iz članka 33 ovog Ugovora, te dogovore oko administrativne suradnje, radi osiguranja učinkovite i usklađene primjene odredaba Protokola 2 ovog Ugovora i članaka 2 do 9, 11, 16 i 27 ovoga Ugovora, te radi smanjenja formalnosti u trgovini i radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja za sve poteškoće koje proiziđu iz provedbe tih odredbi.

3. Protokol 3 ovog Ugovora uređuje zajedničku pomoć i suradnju na području carine.


Članak 16. Unutarnje oporezivanje
 1. Ugovorne stranke suzdržat će se od svake mjere ili aktivnosti porezne prirode, koja izravno ili neizravno stvara poreznu diskriminaciju među proizvodima podrijetlom iz Ugovornih stranaka.

 1. Izvoznici ne mogu ostvariti veći povrat unutarnjeg poreza od onog koji je izravno ili neizravno propisan, a za proizvode izvezene na teritorij jedne od Ugovornih stranaka.

3. U odnosu na porezno opterećenje proizvoda podrijetlom iz Ugovornih strana, dvije države se obvezuju dati nacionalni tretman uvezenim robama najkasnije od 01. 01. 1998.


Članak 17. Opća izuzeća
Ovaj Ugovor ne sprječava zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili prometa roba u tranzitu iz razloga: - javnog morala, javnog reda ili javne sigurnosti; - zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka; - zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; - zaštite intelektualnog vlasništva; - propisa koji se odnose na zlato i srebro; - zaštitu okoliša, te poglavito ,očuvanje ograničenih prirodnih izvora, ukoliko se takve mjere provode zajedno s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje ili u suglasnosti s međunarodnim ugovorima. Takve zabrane ili ograničenja neće, međutim, biti sredstvo za samovoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine između Ugovornih stranaka. Članak 18. Sigurnosna izuzeća Odredbe ovog Ugovora ne sprječavaju Ugovorne stranke u poduzimanju bilo koje odgovarajuće mjere nužne radi: 1. Zaštite informacija bitnih za sigurnost Ugovornih stranaka; 2. Zaštite bitnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika; i) u svezi s prometom oružja, streljiva i ratnog materijala, pod uvjetom da takve mjere ne pogoršavaju uvjete za konkurentnost proizvoda koji nisu namijenjeni isključivo za vojne svrhe, kao i u svezi s prometom drugim takvim robama, materijalima i uslugama izravno ili neizravno namijenjenima opskrbi vojske; ili ii) u svezi s neširenjem bioloških ili kemijskih oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih materijala, ili iii) mjera poduzetih u vrijeme rata ili druge ozbiljne međunarodne napetosti. 3. Sukladno važećim propisima Ugovornih stranaka, za one proizvode za koje prilikom uvoza-izvoza vrijedi režim dozvola koji je propisan međunarodnim sporazumima i konvencijama, nadležne institucije će izdavati dozvole za uvoz, odnosno izvoz. 4. Za međusobni promet roba podrijetlom iz Ugovornih stranaka koje zagađuju čovjekov okoliš, Ugovorne stranke će primjenjivati odredbe propisa sukladno međunarodnim sporazumima i konvencijama.
Članak 19. Državni monopoli
 1. Ugovorne stranke postupno će prilagođavati svaki državni monopol komercijalne naravi kako bi do kraja pete godine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora bili osigurani nediskriminacijski uvjeti za plasman i marketing roba iz obje Ugovorne stranke. Zajednički odbor će biti izvješten o mjerama poduzetim za postizanje tog cilja.

 1. Odredbe ovog članka primjenjuju se na bilo koje tijelo putem kojega nadležna tijela Ugovornih stranaka, pravno ili u praksi, izravno ili neizravno nadziru, određuju ili znatnije utječu na uvoz ili izvoz među Ugovornim strankama. Ove odredbe također se primjenjuju na monopole koje jedna od Ugovornih stranaka prenese na druga tijela.


	Članak 20.
	Plaćanja

 1. Svi obračuni i plaćanja na osnovu prometa roba, usluga i prava na nematerijalna dobra između Ugovornih stranaka biti će u konvertibilnoj valuti u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvima.

 1. Obračuni i plaćanja mogu biti izvršeni i u drugom obliku sukladno s nacionalnim zakonodavstvima Ugovornih stranaka.
	

Članak 21. Pravila konkurencije u poduzetništvu
1. Niže navedeno je u suprotnosti s valjanim funkcioniranjem ovoga Ugovora ukoliko može negativno utjecati na trgovinu među Ugovornim strankama: (a) svi ugovori između poduzeća, odluke udruga poduzetnika ili dogovorno djelovanje poduzetnika kojemu je cilj ili učinak sprječavanje, ograničavanje ili ometanje konkurencije; (b)zlouporaba dominantnog položaja od strane jednog ili više poduzetnika na teritoriju Ugovornih stranaka ili na njegovu znatnijem dijelu. 2. Odredbe stavka 1. ovog članka, primjenjuju se na aktivnosti svih poduzetnika, uključujući i poduzeća te poduzetnike kojima Ugovorne stranke odobre posebna ili ekskluzivna prava. Poduzeća kojima su povjerene uslužne djelatnosti od općeg gospodarstvenog interesa ili ona koja su po svojoj naravi monopol koji ostvaruje dohodak, podliježu odredbama stavka 1 ukoliko primjena tih mjera ne ometa provedbu, pravno ili u praksi, odgovarajućih javnih ovlasti koje su im dodijeljene. 3. Za proizvode iz Glave II odredbe iz stavka 1(a) ovog članka neće se primjenjivati na one ugovore, odluke i aktivnosti koje čine sastavni dio ustroja nacionalnog tržišta. 4. Ako neka od Ugovornih stranaka smatra da je određena aktivnost u suprotnosti sa stavcima 1., 2. i 3. ovog članka te ako takva aktivnost nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete za interese te Ugovorne stranke ili materijalne štete za njezinu domaću industriju, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 31. ovog Ugovora.
Članak 22. Državna pomoć
 1. Svaka pomoć odobrena od strane države koja je Ugovorna stranka ovoga Ugovora ili iz državnih izvora u bilo kojemu obliku, koja ometa ili prijeti ometanjem konkurencije davanjem prednosti određenim osobama ili proizvodnji određenih roba, u suprotnosti je s pravilnim funkcioniranjem ovoga Ugovora ukoliko negativno utječe na trgovinu između Ugovornih stranaka.

 1. Zajednički odbor će, u roku od 3 godine od stupanja na snagu ovog Ugovora, usvojiti kriterije na temelju kojih će procjenjivati koje su aktivnosti u suprotnosti sa stavkom 1, kao i propise za njihovu provedbu.

 1. Ugovorne stranke međusobno će osigurati transparentnost na području državne pomoći, između ostalog, putem godišnjih izvješća Zajedničkom odboru o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljene pomoći, te će na zahtjev druge Ugovorne stranke dostaviti informacije o programima pomoći i konkretnim pojedinačnim slučajevima državne pomoći.

 1. Ako neka od Ugovornih stranaka smatra da je određena aktivnost:

- u suprotnosti s odredbama stavka 1. ovog članka, te nije odgovarajuće riješena provedbenim pravilima iz stavka 3. ovog članka ili

	- u pomanjkanju takvih pravila iz stavka 3, ako ta aktivnost nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te Ugovorne stranke ili materijalne štete za njezinu domaću industriju,

ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s odredbama navedenim u članku 31.

Takve mjere mogu se poduzeti jedino u skladu s postupcima i pod uvjetima Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994., te svih drugih odnosnih instrumenata dogovorenih na njegovoj osnovi, koji su primjenjivi između Ugovornih stranaka.Članak 23. Javne nabave
 1. Ugovorne stranke smatraju liberalizaciju svojega tržišta javnih nabava jednim od ciljeva ovoga Ugovora.

 1. Ugovorne stranke postupno će razrađivati svoje propise, uvjete i postupke, glede javnih nabava s ciljem da se dobavljačima druge Ugovorne stranke najkasnije do kraja prijelaznog razdoblja iz članka 1. ovog Ugovora odobri pristup postupcima za dodjelu ugovora na njihovim tržištima javnih nabava sukladno odredbama Sporazuma o nabavama vlada, sklopljenog u okviru Svjetske trgovinske organizacije.

 1. Zajednički odbor pratit će razvitak prilika u svezi s postizanjem ciljeva iz ovog članka te može preporučiti praktične načine provedbe odredbi stavka 2. ovog članka.

4. Ugovorne stranke nastojat će pristupiti Ugovoru o vladinim nabavama, sklopljenim u okviru Svjetske trgovinske organizacije.Članak 24. Zaštita intelektualnog vlasništva
 1. Ugovorne će stranke građanima, poduzećima i institucijama druge Ugovorne stranke, kao i njihovim pravnim nasljednicima osigurati zaštitu prava intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo te autorska i srodna prava) suglasno nacionalnom zakonodavstvu, pod istim uvjetima potvrđenim za svoje građane, poduzeća i institucije.

 1. Ugovorne stranke suglasne su, osim toga, uzajamno poštovati prava intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, te autorska i srodna prava) svojih građana, poduzeća i institucija, suglasno standardima o zaštiti, koji ne mogu biti niži od onih predviđenih Bernskom, Rimskom i Pariškom konvencijom.

Članak 25. Damping
 1. Ako jedna od Ugovornih stranaka smatra da u trgovinskim odnosima iz ovoga Ugovora dolazi do dampinga u smislu iz članka VI Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994, ista može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih aktivnosti sukladno članku VI Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994 te Sporazumu o primjeni članka VI Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994 pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 30. ovog Ugovora.

 1. Ako jedna od Ugovornih stranaka utvrdi pojavu uvoza iz druge Ugovorne stranke pod uvjetima dampinga ili subvencije, biti će dužna izvjestiti o tome drugu Ugovornu stranku prije nego što donese odluku o započinjanju postupka.

 1. Prije konačnog poduzimanja antidamping mjera ili prije uvođenja izravnjavajućih davanja, Ugovorne stranke nastojati će postići odgovarajuće pravedno rješenje.


Članak 26. Opće zaštitne mjere
Kad se bilo koji proizvod uvozi u tako povećanim količinama i pod uvjetima koji nanose ili prijete nanošenjem: (a) ozbiljne štete za domaće proizvođače sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području Ugovorne stranke uvoznice, ili (b) ozbiljnih poremećaja u bilo kojem povezanom sektoru gospodarstva, ili poteškoća koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u određenom području; Ugovorna stranka koje se to tiče može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 30. ovog Ugovora.
Članak 27. Strukturno prilagođavanje
 1. Bilo koja od Ugovornih stranaka može poduzeti iznimne privremene mjere ograničenog trajanja koje nisu u skladu sa člankom 3. ovog Ugovora, u obliku povećanih carina. Te mjere mogu se odnositi samo na industrije u početnoj fazi razvitka ili na određene sektore koji su u procesu restrukturiranja ili onima koji se suočavaju s ozbiljnim teškoćama, osobito tamo gdje te poteškoće stvaraju značajne socijalne probleme.

 1. Uvozne carine primjenjive u odnosnoj Ugovornoj stranki na proizvode podrijetlom iz druge Ugovorne stranke na osnovi mjera iz stavka 1. ovog članka neće premašivati 25% ad valorem, te će zadržati element povlastice glede carinske stope za proizvode podrijetlom iz druge Ugovorne stranke. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda na koje se odnose te mjere neće premašivati 15% od ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz druge Ugovorne stranke navedenih u Glavi I ovog Ugovora tijekom zadnje godine za koju su dostupni statistički podaci.
 2. Privremene mjere primjenjivat će se tijekom razdoblja koje neće premašivati četiri godine, osim ukoliko Zajednički odbor ne odobri duže trajanje. Najkasnije će se prestati primjenjivati s istekom prijelaznog perioda.

 1. Privremene mjere neće se uvoditi za proizvod ako je prošlo više od tri godine od stupanja na snagu ili ukidanja svih carina i količinskih ograničenja ili pristojbi ili mjera s jednakim učinkom u odnosu na taj proizvod.

 1. Odnosna Ugovorna stranka obavijestiti će Zajednički odbor o svim privremenim mjerama koje namjerava poduzeti te će se održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora o tim mjerama i sektorima na koje se one odnose, i to prije njihove primjene. Kod poduzimanja takvih mjera odnosna Ugovorna stranka dostavit će Zajedničkom odboru vremenski raspored ukidanja carina iz ovog članka. Taj raspored obuhvatit će postupno ukidanje tih carina najkasnije dvije godine nakon njihova uvođenja, po jednakim godišnjim stopama. Zajednički odbor može donijeti odluku o drugačijem vremenskom rasporedu.	Članak 28.
	Ponovni izvoz i ozbiljna nestašica

Kad postupanje sukladno odredbama članaka 6. i 8. dovodi do:

(a) ponovnog izvoza u neku treću zemlju za koju u Ugovornoj stranki izvoznici glede odnosnog proizvoda postoje izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe koje imaju jednak učinak; ili
(b) ozbiljne nestašice ili prijetnje nestašicom proizvoda koji je bitan za Ugovornu stranku izvoznicu;

te kad gore navedena stanja dovedu ili će vjerojatno dovesti do većih poteškoća za Ugovornu stranku izvoznicu, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 30. ovog Ugovora.Članak 29. Izvršenje obveza
 1. Ugovorne stranke poduzet će sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjenje njihovih obveza iz ovog Ugovora, da bi se osiguralo postizanje svih ciljeva navedenih u ovom Ugovoru.

 1. Ako jedna Ugovorna stranka smatra da druga stranka nije ispunila neku svoju obvezu iz ovoga Ugovora, prva Ugovorna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 30 ovog Ugovora.
Članak 30. Postupak za primjenu zaštitnih mjera
 1. Prije pokretanja postupka za primjenu zaštitnih mjera izloženih u slijedećim stavcima ovoga članka Ugovorne stranke nastojat će riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama.

 1. U slučaju da neka od Ugovornih stranaka uvoz proizvoda koji bi mogao prouzročiti stanje navedeno u članku 27. ovog Ugovora podvrgne upravnom postupku sa svrhom brzog pribavljanja informacija o kretanju robnih tokova, o tome će obavijestiti drugu Ugovornu stranku.

 1. Bez obzira na stavak 7. ovog članka, Ugovorna stranka koja namjerava pribjeći zaštitnim mjerama odmah će o tome pismeno izvijestiti drugu Ugovornu stranku i dostaviti joj sve informacije s tim u svezi. Ugovorne stranke bez odgode će održati konzultacije radi pronalaženja rješenja unutar Zajedničkog odbora.


(a)Glede članaka 25., 26. i 28. ovog Ugovora, Zajednički odbor će ispitati slučaj ili stanje te može donijeti svaku potrebnu odluku za okončanje poteškoća o kojima izvjesti odnosna ugovorna stranka. Ako odluka izostane u roku od 30 dana od dana upućivanja predmeta Zajedničkom odboru, odnosna Ugovorna stranka može usvojiti potrebne mjere za poboljšanje stanja.

(b)Glede članka 30 ovog Ugovora, odnosna Ugovorna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon obavljenih konzultacija ili isteka roka od tri mjeseca od dana prve pisane obavijesti drugoj Ugovornoj stranki.

(c)Glede članaka 21. i 22. ovog Ugovora, odnosna Ugovorna stranka pružit će Zajedničkom odboru svu potrebnu pomoć za ispitivanje slučaja te će tamo gdje treba dokinuti spornu praksu. Ako Ugovorna stranka ne prekine sa spornom praksom u roku kojega odredi Zajednički odbor ili ako Zajednički odbor ne postigne suglasnost u roku od 60 dana o predmetu koji mu je upućen, druga ugovorna stranka može usvojiti odgovarajuće mjere radi otklanjanja teškoća proizašlih iz sporne prakse.

5. O zaštitnim mjerama odmah se izvješćuje druga Ugovorna stranka. Opseg i trajanje mjera ograničavaju se na najnužnije za poboljšanje stanja koje je dovelo do njihove primjene, te neće premašivati štetu prouzročenu spornom praksom ili poteškoćom. Mjere koje poduzima Ugovorna stranka protiv nekog djela ili propusta druge Ugovorne stranke mogu utjecati isključivo na trgovinu s tom strankom.

6. Poduzete zaštitne mjere bit će predmet povremenih konzultacija u Zajedničkom odboru radi njihova što skorijeg ublažavanja ili ukidanja kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje.

7. Ako je zbog izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nemoguće prethodno proučiti predmet, odnosna Ugovorna stranka može u slučajevima iz članaka 25., 26. i 28. ovog Ugovora primjenjivati privremene mjere nužne za poboljšanje stanja. O tim mjerama bez odgode će pismeno izvijestiti drugu Ugovornu stranku te će Ugovorne stranke u najkraćem mogućem roku obaviti konzultacije.	Članak 31.
	Poteškoće u svezi s platnom bilancom

 1. Ugovorne stranke nastojat će izbjeći uvođenje restriktivnih mjera, uključujući mjere u svezi s ograničenjem uvoza zbog poteškoća u svezi s platnom bilancom.

 1. Kad jedna od Ugovornih stranaka ima ozbiljnih teškoća s platnom bilancom ili joj to neposredno prijeti, ista može sukladno odnosnim odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994 usvojiti restriktivne mjere, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenog trajanja i neće prelaziti ono što je nužno za poboljšanje stanja platne bilance. Te mjere postupno će se ublažavati s poboljšanjem stanja platne bilance te će se ukinuti kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje. Odnosna Ugovorna stranka odmah će o njihovu uvođenju i, gdje je to moguće, o vremenskom rasporedu njihova postupnog ukidanja izvijestiti drugu Ugovornu stranku.


Članak 32. Razvojna klauzula
 1. Kad jedna Ugovorna stranka smatra da bi u interesu gospodarstava Ugovornih stranaka bilo korisno razviti i produbiti odnose uspostavljene ovim Ugovorom njihovim proširenjem na područja koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, uputit će drugoj Ugovornoj stranki obrazložen zahtjev. Ugovorne stranke mogu dati naputak Zajedničkom odboru da ispita takav zahtjev i tamo gdje je to opravdano dade svoje preporuke, osobito radi započinjanja pregovora.

 1. Ugovori koji proizađu iz postupka spomenutog u stavku 1. podliježu ratifikaciji ili potvrđivanju Ugovornih stranaka u skladu s njihovim unutarnjim zakonodavstvom.

	
Članak 33. Zajednički odbor
 1. Ovime se osniva hrvatsko-makedonski Zajednički odbor za pitanja gospodarske suradnje i trgovine.

 1. U svrhu pravilne provedbe ovoga Ugovora, Ugovorne stranke razmjenjivat će informacije, te će na zahtjev bilo koje od Ugovornih stranaka, obavljati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor stalno će razmatrati mogućnost daljnjeg uklanjanja prepreka trgovini među strankama.

 1. Danom stupanja na snagu ovog Ugovora prestaje djelovati Zajednički hrvatsko-makedonski odbor iz članka 8. stavak 1. Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije, od 6. srpnja 1994. godine. Nadležnosti navedenog Odbora prelaze u nadležnost Zajedničkog Odbora iz stavka 1. ovog članka.

 1. Zajednički odbor iz stavka 1. ovog članka može donositi odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom. U ostalim slučajevima Zajednički odbor može davati preporuke.


Članak 34 Postupci Zajedničkog odbora
 1. U svrhu pravilne provedbe ovoga Ugovora, Zajednički odbor sastajat će se kad god to bude potrebno a najmanje jednom godišnje. Svaka od stranaka može zahtijevati održavanje sastanka.

 1. Zajednički odbor djeluje na temelju konsenzusa.

 1. Ako predstavnik jedne od Ugovornih stranaka u Zajedničkom odboru prihvati neku odluku uz rezervu ispunjenja ustavnih uvjeta, ta odluka stupa na snagu, ukoliko ne sadrži neki kasniji datum, na dan pismene obavijesti o povlačenju rezerve.

 1. Zajednički odbor može donijeti odluku o osnivanju pododbora i radnih skupina za koje smatra da su mu potrebni kao pomoć u izvršavanju njegovih zadaća.


Članak 35. Trgovinski odnosi regulirani ovim ili drugim ugovorima
Ovaj Ugovor ne priječi održavanje ili uspostavu carinskih unija, zona slobodne trgovine ili sporazuma o malograničnoj trgovini u mjeri u kojoj isti ne utječu negativno na trgovinski režim, te osobito na odredbe u svezi s propisima o podrijetlu robe predviđene ovim Ugovorom.
Članak 36. Prilozi, Protokoli, izmjene i dopune
 1. Prilozi i Protokoli ovoga Ugovora su njegovi sastavni dijelovi. Zajednički odbor može odlučiti o izmjenama i dopunama Priloga i Protokola ovog Ugovora sukladno odredbama stavka 3. članka 34. ovog Ugovora..

 1. Prijedlozi o izmjenama i dopunama ovog Ugovora, osim onih u skladu s Stavkom 3. članka 34. i koji su odobreni od Zajedničkog odbora, biti će predloženi drugoj Ugovornoj stranki i stupit će na snagu ukoliko budu prihvaćeni od obje Ugovorne stranke.


Članak 37. Stupanje na snagu
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti u pisanom obliku diplomatskim putem kojima Ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom Ugovornih stranaka za njegovo stupanje na snagu.
Članak 38. Privremena primjena
Ugovorne stranke suglasne su da će do stupanja na snagu ovog Ugovora sukladno Članku 37, Ugovor početi primjenjivati privremeno, tridesetog dana od dana potpisivanja ovog Ugovora. Svaka ugovorna stranka može prestati privremeno primjenjivati Ugovor time što će prva diplomatskim putem u pisanom obliku izvijestiti drugu ugovornu stranku. Privremena primjena Ugovora prestaje 6 mjeseci od datuma primitka takve pisane obavijesti.
Članak 39. Rok važenja i otkazivanje
Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka od Ugovornih stranaka može otkazati Ugovor putem pisane obavijesti diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranki. Otkazivanje stupa na snagu prvog dana sedmog mjeseca nakon dana na koji je druga stranka primila pisanu obavijest. U POTVRDU TOGA niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor. Sastavljeno u --------------------- dana ---------------------, u dva izvornika na hrvatskom i makedonskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna. Za Republiku Hrvatsku Za Republiku Makedoniju
ZAPISNIK O RAZUMIJEVANJU
1. Ugovorne stranke su suglasne da će njihove nadležne institucije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, sklopiti posebni ugovor iz stavka 2., članka 9. ovog Ugovora. 2. U slučaju neslaganja oko sadržaja Priloga II Protokola 2. ovog Ugovora, za tumačenje će se, kao mjerodavan, koristiti Prilog II iz izvornika Harmoniziranih europskih preferencijalnih pravila podrijetla. 3. Uvozna davanja iz stavaka 2. i 3. članka 3. ovog Ugovora ni u kojem slučaju ne mogu biti veća od 1% ad valorem. 4. U slučaju ukidanja carinske evidencije od 1% koja se primjenjuje u Republici Makedoniji, za potrebe ovog Ugovora, ista će biti zamijenjena carinom u visini od 1%. 5. Zajednički odbor će, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, dogovoriti način primjene članka 14. Protokola 2 ovog Ugovora.
PROTOKOL 1 (iz stavka 1. Članka 11.) RAZMJENA KONCESIJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE


 1. Za proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije navedene u Prilogu 1, ovog Protokola ,s danom stupanja na snagu ovog Ugovora, pri uvozu u Republiku Hrvatsku, naplaćivat će se carina od 1%, a u okviru carinskih kvota utvrđenih u Prilogu 1. ovog Protokola.
 2. Za proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske navedene u Prilogu 2, ovog Protokola, s danom stupanja na snagu ovog Ugovora, pri uvozu u Republiku Makedoniju, naplaćivat će se carinska evidencija od 1%, a u okviru carinskih kvota utvrđenih u Prilogu 2. ovog Protokola.
 3. Za proizvode iz Poglavlja 1-24 Harmoniziranog sustava naziva i šifarskih oznaka robe koji nisu navedeni u Prilozima 1. i 2. ovog Protokola, primjenjuje se carinska stopa sukladno načelu (klauzuli) najpovlaštenije nacije.
 4. Carinske kvote za proizvode s koncesijskih lista utvrđivat će Zajednički odbor, iz članka 33 ovog Ugovora, godišnje, a najkasnije jedan mjesec prije početka nove kalendarske godine. Kvote će se raspodjeljivati najviše 2 puta godišnje, s time da će se voditi računa o sezonskom karakteru proizvoda.
 5. Pri utvrđivanju godišnjih kvota za proizvode iz koncesijskih lista ovog Protokola, moguće je da one budu više ili niže nego u prethodnoj godini. Koncesijske liste mogu se proširivati dogovorom.
 6. Ugovorne stranke će se međusobno obavještavati o raspodjeli kvota za proizvode s koncesijskih lista najkasnije u roku od mjesec dana od dana raspodjele.
 7. Budući da će se ovaj Ugovor primjenjivati u drugoj polovici 1997., Zajednički odbor će naknadno, a najkasnije do dana potpisivanja ovog Ugovora, utvrditi kvote iz koncesijskih lista ovoga Protokola posebno za to razdoblje.
PRILOG 1 KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE
PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE MAKEDONIJE (PREMA HRVATSKOJ CARINSKOJ TARIFI)
Tarifni broj
Naziv
Količina tona
0204.10 Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto: - janjeći trupovi i polovice, svježi ili rashlađeni 800
0702.00 Rajčica, svježa ili rashlađena 4.000
0703.109 Crveni luk, ljutika, češnjak, poriluk i ostale vrste luka, svježi ili rashlađeni: ---ostalo 1.500
0704.90 Kupus, cvjetača, koraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili rashlađeno: -ostalo 2.000
0707.00 Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni 1.200
0709.60 Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno: - paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta 3.500
0710.801 Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto: - ostalo povrće: --- paprika 400
0710.90 Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto: -mješavine povrća 100
0712.20 Sušeno povrće, cijelo, rezano u komade ili mljeveno, ali dalje nepripremljeno: - crveni luk 20
0712.90 Sušeno povrće, cijelo, rezano u komade ili mljeveno, ali dalje nepripremljeno: - ostalo povrće; mješavina povrća 100
0713.33 Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno: -grah (Vigna spp., Phaseolus spp.): -- grah obični (Phaseolus vulgaris) 100
0806.109 Grožđe, svježe ili suho: - svježe: ---ostalo 8.000
0807.11 Dinje, lubenice i papaje, svježe: - dinje (uključujući lubenice) -- lubenice 7.500
0807.19 Dinje, lubenice i papaje, svježe: - dinje (uključujući lubenice) -- ostalo 800
0808.10 Jabuke, kruške i dunje, svježe: - jabuke 1.000
0904.20 Papar roda Piper; suha, drobljena ili mljevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta: - paprika roda Capsicum ili roda Pimenta, suha, drobljena ili mljevena 300
1006.30 Riža: -riža, poluvaljana (polubijela) ili valjana (bijela), uključujući poliranu ili glaziranu 3.000
1207.91 Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući lomljeno ili drobljeno: - ostalo: -- sjeme maka 300
1211.90 Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove), svježe ili sušeno, rezano ili cijelo, drobljeno ili mljeveno, vrsta koje se poglavito upotrebljavaju u parfimeriji, farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili u slične svrhe: - ostalo 200
1704.90 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa: - ostalo 100
18.06 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 150
19.04 Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu 50
1905.30 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske prizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi: - keksi i njima slični proizvodi, slatki; vafli i oblate 400
1905.90 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske prizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi: -ostalo 70
2001.10 Povrće, voće, uključujući koštuničavo (lupinasto) voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini: - krastavci i kornišoni 400
2001.902 Povrće, voće, uključujući koštuničavo (lupinasto) voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini: - ostalo: --- ostala paprika 150
2001.909 Povrće, voće, uključujući koštuničavo (lupinasto) voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini: - ostalo: --- ostalo 400
20.02 Rajčice pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini 1.500
2005.909 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06: - ostalo povrće i mješavine povrća: --- ostalo 1.200
2007.99 Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od koštuničavog (lupinastog) voća dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje: - ostalo: - ostalo 100
2008.11 Voće, uključujući i koštuničavo (lupinasto) voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje ili alkohola, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu: - koštunićavo (lupinasto) voće, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući mješavine tog voća: -- kikiriki 150
2008.60 Voće, uključujući i koštuničavo (lupinasto) voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje ili alkohola, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu: - trešnje i višnje 150
2008.70 Voće, uključujući i koštuničavo (lupinasto) voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje ili alkohola, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu: - breskve 200
2009.70 Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje: - sok od jabuka 300
2009.90 Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje: - mješavine sokova 300
2102.10 Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja 30.02); pripremljeni prašci za peciva: - aktivni kvasci 100
2103.20 Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf): - "ketchup" i ostali umaci od rajčica 600
21.05 Sladoled i njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka kakaa 1.000
22.04 Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa osim mošta iz tar. broja 20.09 4.000
2208.202 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića: - alkoholna pića dobivena destilacijom vina, kljuka ili komine, od grožđa: --- lozovača i komovica 100
2208.902 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića: -ostalo: --- vinski destilat 500
2208.909 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića: -ostalo: --- ostalo 100
2401.10 Duhan sirovi ili neprerađeni; duhanski otpaci: - duhan, neižiljeni 2.500
2402.20 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana: - cigarete koje sadrže duhan 180
PRILOG 2 KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE
PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE (PREMA MAKEDONSKOJ CARINSKOJ TARIFI)
Tarifni broj
Naziv
Količina tona
0207 12 00 00 Meso domaćih kokoši, neisječeno, smrznuto 700
0207 14 00 00 Meso domaćih kokoši, isječeno na komade, smrznuto 500
0210 Meso i jestivi mesni i drugi klaonični proizvodi; soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni 200
0302 69 00 10 Slatkovodne ribe, svježe ili rashlađene 250
0401 20 00 10 Mlijeko i vrhnje, s udjelom masti iznad 1% do 6% po masi 600
0401 30 00 10 Vrhnje s udjelom masti iznad 6% po masi 100
0402 21 Mlijeko u prahu, bez dodatka šećera ili drugih tvari za zaslađivanje 10
0403 10 91 00 Jogurt, aromatizirani ili s dodatkom voća ili kakaa: -ostalo 150
0403 90 Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje - ostalo 300
0405 10 Maslac 50
0406 30 00 00 Topljeni sir 150
0406 90 00 90 Ostali sir: -ostalo 150
0701 90 Krumpir, svjež ili rashlađen: - ostali 2.500
1601 Kobasice i slični proizvodi od mesa, od drugih klaoničnih jestivih proizvoda ili od krvi 400
1602 Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, od drugih klaoničnih proizvoda ili od krvi 1.000
1604 Pripremljena ili konzervirana riba, osim tar.br. 1601 30 00 00- kavijar 1.500
1704 90 Proizvodi od šećera, bez kakaa: - ostalo 200
1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 500
1901 10 00 00 Proizvodi za dječju prehranu ili za kuhanje, za prodaju na malo 120
1901 90 Ostalo, sladni ekstrakti, dijetetska hrana, mliječni pudinzi, ostalo 160
1905 30 00 00 Slatki biskviti, vafli i oblate 600
1905 90 00 00 Ostali pekarski proizvodi 100
2007 99 00 00 Đemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i paste od voća dobiveni ukuhavanjem voća: -ostalo 100
2009 19 00 00 Sok od naranče: -ostali 200
2009 30 00 00 Sok od ostalih agruma 100
2009 90 00 00 Mješavine sokova 300
2102 10 31 00 Kvasci za mješanje: -ostali 10
2103 30 00 90 Pripremljena gorušica (senf) 40
2103 90 00 90 Ostalo, miješani začini i miješana začinska sredstva: -ostalo 150
2104 10 00 00 Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode 400
2105 00 00 00 Sladoled i njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka kakaa 1.000
2106 Prehrambeni proizvodi nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu: -dojenačka, dječja hrana i dijetetski proizvodi 500
2202 90 00 00 Ostali bezalkoholni napitci: - ostalo 300
2208 20 00 00 Alkoholna pića dobivena destilacijom vina, kljuka ili komine, od grožđa (vinjak, konjak, armanjak, brendi) 800
2209 Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline 500
2401 10 Duhan, neižiljeni 2.500

ME124.DOC

PRILOG II

LISTA PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PRAVOG PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM
HS Tarifni brojOpis proizvoda
Obrada ili prerada što je valja obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
(1)
(2)
(3) ili
(4)
Poglavlje 01Žive životinje Sve životinje iz Poglavlja 1 moraju biti cjelovito dobivene
Poglavlje 02Meso i drugi jestivi klaonički proizvodi Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz Poglavlja 1 i 2 moraju biti cjelovito dobiveni
Poglavlje 03Ribe, ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni
ex Poglavlje 04Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirordni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; osim za: Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 4 moraju biti cjelovito dobiveni
0403Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili kiselo mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodatkom šećera ili drugih tvari za zaslađivanje, aromatiziranje, i dodacima voća ili kakaoa Proizvodnja u kojoj:

- materijali upotrebljeni u poglavlju 4 moraju biti cjelovito dobiveni;

- upotrebljeni sok od voća (osim ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz 2009 mora biti cjelovito dobiveni;

- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne smije premašiti 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 05Proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu, osim: Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 5 moraju biti cjelovito dobiveni
ex 0502Čekinje i dlake od pitome ili divlje svinje, prerađene Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka
Poglavlje 06Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće Proizvodnja u kojoj:

- materijali upotrebljeni u poglavlju 6 moraju biti cjelovito dobiveni;

- vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 07Jestivo povrće, korijenje i gomolji Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 7 moraju biti cjelovito dobiveni
Poglavlje 08Jestivo voće i koštunjičavo (lupinasto) voće; kore agruma, dinja i lubenica Proizvodnja u kojoj:

- voće i koštunjičavo voće upotrebljeni moraju biti cjelovito dobiveni;

- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne smije premašiti 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 09Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim: Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 9 moraju biti cjelovito dobiveni
0901Kava, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže kavu bilo u kojem postotku Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
0902čaj, aromatizirani ili nearomatizirani Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
ex 0910Mješavine začina Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
Poglavlje 10Žitarice Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 10 moraju biti cjelovito dobiveni
ex Poglavlje 11Proizvodi mlinarske industrije slad, škrob, inzulin; pšenični gluten; osim: Proizvodnja u kojoj upotrebljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz 0714 moraju biti cjelovito dobiveni
ex 1106Brašno i krupica od sušena mahunastog povrća iz 0713, ljuštena Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708
Poglavlje 12Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i glomazna stočna hrana Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 12 moraju biti cjelovito dobiveni
1301Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole (na primjer balzami) Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica
1302Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani
- sluzi i zgušćivači dobiveni iz biljnih proizvoda, modificirani

- ostalo

Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi i zgušćivača

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 14Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 14 moraju biti cjelovito dobiveni
ex Poglavlje 15Masti i ulja životinjskog i biljnog podrijetla te proizvodi njihova razlaganja; prerađene jestive masti: životinjski i biljni voskovi, osim; Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
1501Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tar. br. 02.09 ili 15.03
- Masti iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz 0506
- ostaloProizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjećega podrijetla iz 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz 0207
1502masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tar. br. 15.03
- Masti iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0201, 0202 ili 0204 ili 0206 ili od kostiju iz 0506
- ostaloProizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 2 moraju biti cjelovito dobiveni
1504Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani
- čvrste frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz 1504
- ostaloProizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni
ex 1505rafinirani lanolin Proizvodnja od sirove masti od vune iz 1505
1506Ostale životinjske masti i njihove frakcije, rafinirane i ne rafinirane, ali kemijski neobrađene
- čvrste frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz 1506
- ostaloProizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 2 moraju biti cjelovito dobiveni
1507 do 1515Biljna ulja i njihove frakcije
- sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palmine jezgre, »babassu« ulje, tungovo ulje, oitikika ulje voska od mirike i japanskog voska, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničku ili industrijsku primjenu, ne za ljudsku prehranu Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
- čvrste frakcije osim onim od ulja i jojobe Proizvodnja iz drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515
- ostaloProizvodnja u kojoj upotrebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobivene
1516Masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni: Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 2, moraju biti cjelovito dobiveni

- sve upotrebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobivene. Međutim materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrebljeni

1517Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516, Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 2 i 4 moraju biti cjelovito dobiveni;

- sve upotrebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobivene; ipak materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 ili 1513 mogu biti upotrebljeni

Poglavlje 16Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka Proizvodnja od životinja iz poglavlja 1: Svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni
ex Poglavlje 17Šećer i proizvodi od šećera, osim Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 1701Šećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju, aromatizirani i bojani Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
1702Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju, šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojanje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
- kemijski čista maltoza i fruktoza Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz 1702
- ostali šećeri u krutom stanju, aromatizirani ili obojan Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti cjelovito dobiveni
ex 1703Malse dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodacima za aromu ili boju Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
1704Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali trebaju biti iz različitog tarifnog broja od tarifnog broja proizvoda;

- vrijednost ostalih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 18Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali trebaju biti iz različitog tarifnog broja od tarifnog broja proizvoda;

- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

1901Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez dodanog kakao praha ili s dodanim kakao prahom u količini manjoj od 40% po masi računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodanog kakao praha ili s dodanim kako prahom u količini manjoj od 5% po masi računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu;
- sladni ekstraktPrerada žitarica iz poglavlja 10
-ostaloProizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost ostalih upotrebljenih materijala iz pogl. 17 ne smije premašiti 30% proizvoda fco tvornica

1902Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drugačije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, »couscous« (kuskus) pripremljeni ili nepripremljeni
- koji sadrže 20% ili manje težine mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca mekušaca Proizvodnja u kojoj upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata), trebaju biti cjelovito dobiveni
- koji sadrže više od 20% od ukupne težine mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca Proizvodnja u kojoj:

- sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata) moraju biti cjelovito dobiveni

- svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni

1903Tapioka i nadomjstak tapioke pripremljene od škroba, u obliku ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja od krumpirova škroba iz tbr. 1108
1904Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili pahuljicama ili drugačije pripremljene (osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz 1806;

- u kojoj sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrdog žita i njegovih prerađevina) moraju biti cjelovito dobiveni;

- u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije prelaziti 30% cijene prozvoda fco tvornica

1905Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodataka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi Proizvodnja iz materijala iz svih tarifnih brojeva osim onih iz poglavlja 11
ex Poglavlje 20Proizvodi od povrća, voća, koštunjičavog (lupinastog) voća i ostalih dijelova biljaka, osim: Proizvodnja u kojoj sve voće, koštunjičavo voće i povrće mora biti cjelovito dobiveno
ex 2001Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi povrća koji sadrže 5% ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 2004 i ex 2005Krumpir u obliku brašna, jela ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
2006Povrće, voće, orasi, kore od voća i drugi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (ocijeđeno, preliveno ili kristalizirano) Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
2007Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od koštuničavog (lupinastog) voća dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2008- Jezgričavo voće, bez dodatka šećera ili alkohola Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenog cjelovito dobivenog jezgričavog voća i uljnatog sjemenja pravog podrijetla iz 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60% vrijednosti proizvoda fco tvornica
- maslac od kikirikija, mješavine na bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
- ostalo osim voća i jezgričavog voća, ukuhano drugačije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornice

2009Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje; Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 21Razni prehrambeni proizvodi osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
2101Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate čaja, pržena cikorija i drugi nadomjesci kave Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- upotrebljena cikorija mora biti cjelovito dobivena

2103Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)
- preparati za umake i pripremljeni umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljenu gorušicu
- brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
ex 2104Juhe i mesne juhe i preparati za te proizvode Proizvodnja materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od prerađena ili konzerviranog povrća iz 2002 do 2005
2106Prehrambeni proizvodi nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu: Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašitit 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 22Pića, alkoholi i ocat, osim: Proizvodnja u kojoj:

-svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- upotrebljeno grožđe i bilo koji materijal dobiven iz grožđa mora biti cjelovito dobiven

2202Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili amortizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar. br. 2009 Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica;

- upotrebljeni voćni sokovi (osim ananasa, limete te grejpa) moraju biti cjelovito dobiveni

2208Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića Proizvodnja:

- od materijala koji nisu razvrstani u tar. br. 2207 ili 2208;

- u kojoj sve grožđe ili upotrebljene prerađevine od grožđa moraju biti cjelovito dobiveni ili ako svi drugi upotrebljeni materijali već s podrijetlom, arrack (rakija od riže ili palminog vina) može biti upotrebljen do 5% ukupnog volumena

ex poglavlje 23Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 2301Brašno, prah, pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni
ex 2303Ostaci od proizvodnje škroba iz kukuruza (izuzevši koncentrirane tekućine iz namakanja), što sadrže u suhoj tvari više od 40% proteina Proizvodnja u kojoj upotrebljeni kukuruz mora biti cjelovito dobiven
ex 2306Pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinova ulja, sadrže više od 3% maslinova ulja Proizvodnja u kojoj upotrebljene masline moraju biti cjelovito dobivene
ME125.DOC
2309Proizvodi što ih se upotrebljava za životinjsku hranu Proizvodnja u kojoj:

- upotrebljene žitarice, šećer, melasa, meso ili mlijeko moraju biti cjelovito dobiveni;

- svi materijali iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni

ex Poglavlje 24Duhan i prerađeni nadomjesci duhana Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 24 moraju biti cjelovito dobiveni
2402Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana Proizvodnja u kojoj najmanje 70% težine upotrebljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tbr. 2401 mora biti cjelovito dobiveno
ex 2403 Duhan za pušenje Proizvodnja u kojoj najmanje 70% težine upotrebljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tbr. 2401 mora biti cjelovito dobiveno
ex Poglavlje 25Sol; sumpor; zemlja i kamen;sadra; vapno i cement, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 2504Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita
ex 2515Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drugačije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine Obrada mramora debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drugačije (i ako je već ispiljen)
ex 2516Granit, porfir, bazalt, pješčani kamen te drugo kamenje za spomenike i građenje, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 centimetara debljine Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drugačije (i ako je već ispiljen)
ex 2518Kalcinirani dolomit Kalciniranje nekalcinirana dolomita
ex 2519Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čist illi ne, osim topljena magnezijeva oksida ili »mrtvo« pečena magnezijeva oksida Proizvodnja u kojoj se dopušta upotreba materijala samo iz drugoga tarifnog broja od tar. br. proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita)
ex 2520Sadra, posebno obrađena za zubarstvo Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali ne smiju premašiti 50% u vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 2524Prirodno azbestno vlakno Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)
ex 2525Tinjac u prahu Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca
ex 2530Zemljane boje, kalcinirane ili u prahu Mljevenje ili kalciniranje zemljanih boja
Poglavlje 26Rude, troske i pepeli Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
ex Poglavlje 27Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
ex 2707Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65% njihova opsega na temperaturi do 250 stupnjeva C (uključivši mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2709Kruta ulja dobivena iz bitumenskih minerala Destruktivna destilacija bitumenskih materijala
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2711Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2712Vazelin; parafin, mikro-kristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni: Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1
ili
Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica
2713Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenskih minerala Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tar. br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2714Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski i uljni škriljevci i terpijesak, asfaltiti i asfaltne stijene Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tar. br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog taf. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2715Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cutback«): Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tar. br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 28 Anorganski kemijski proizvodi; organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata i izotopa, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tar.br koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, mogu se koristiti materijali iz istog tar. br.pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 2805»Mischemetall« Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrebljenih materijal ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
ex 2811sumporni trioksid Proizvodnja iz sumpornog dioksidaProizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 2833Aluminijski sulfat Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 2840Natrij perborati Proizvodnja iz disodium tetraborata pentahidrat Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex Poglavlje 29Organski kemijski spojevi, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco-tvornica
ex 2901Aciklički hidrokarburatori što ih se upotrebljava kao pogonsko ili toplinsko gorivo Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog taf. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2902Ciklani i cikleni (izuzevši azulena, benzeni, tolueni i ksileni, upotrebljeni kao pogonsko ili toplinsko gorivo Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2905Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tar. br., te od etanola ili glicerina Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz 2905: Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti samo ako njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
2915Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksid-kiseline; njihovi halogeni, sulfo-nitro ili nitrozni-derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tbr. 2915 i 2916 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica. Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco-tvornica
ex 2932- interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tbr. 2909 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
- ciklični acetati i hemiacetali, te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
2933Heterociklički spojevi isključivo s heteroatomima dušika Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tbr. 2932 i 2933 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvoornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
2934Nukleinske kiseline i njihove soli; ostali heterociklički spojevi Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex Poglavlje 30Farmaceutski proizvodi,

osim

Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3002Ljudska krv; životinjska krv pripremljena u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

- proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu ili ne pomiješani proizvodi za ove srhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju

- ostalo:


Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar. br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
- ljudska krvProizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar. br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % vrijednosti proizvoda fco tvornica
- životinjska krv pripremljena za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključuju materijale iz tar. br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
frakcije krvi osim
antiseruma, hemoglobina i
serum globulina
Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar. br. 3002. Maaterijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo od uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
- Hemoglobin, globulin od krvi i serum-globulin Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar. br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3003 i 3004Lijekovi (osim proizvoda iz 3002, 3005 ili 3006):

- dobiveni iz amikacina iz tar. br. 2941Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar tbr. 3003 i 3004 mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ostaloProizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti iz tbr. različitog od proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar tbr. 3003 i 3004 mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 31Gnojiva, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar. br. mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3105Mineralna ili kemijska gnojiva sa dva ili tri elementa: dušik, fosfori i kalij; ostala gnojiva;

proizvodi iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakiranjima do ukupne težine 10 kg, osim:

- natrij-nitrata

- kalcij-cianomida

- kalijeva sulfata

- magnezium kalium sulfata

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex Poglavlje 32Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati: pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi; tinte;

osim za

Proizvodnja u kojoj svi uupotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tbr. mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3201Tanini i njihove soli, eteri, esteri i drugi derivati Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog podrijetla Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3205Lak boje; preparati na osnovi lak boja navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje1 Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tbr., osim tbr. 3203, 3204 i 3205. Međutim materijal iz tbr. 3205 se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex Poglavlje 33Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički i higijenski proizvodi; osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od proizvoda . Međutim, materijali razvrstani unutar istog tbr. mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3301Eterična ulje (bez terpentina ili s terpentinom), uključujući takozvane konkrete i absolue; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite »grupe»2 ovog tar. br. Međutim, materijali iste grupe mogu biti korišteni, pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex Poglavlje 34Sapuni, organska površinski aktivna sredstva, sredstva za rublje, sredstva za podmazivanje, umjetni voskovi, sredstva za laštenje ili održavanje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, »zubarski voskovi« i zubarska sredstva na osnovi sadre, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3403Sredstva za podmazivanje što sadrže u masi manje od 70% naftnog ulja ili ulja od bituminoznih minerala Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa1

ili

Druge radnje u kojima su svi upotrebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3404Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi

-na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova od

Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju

1 Za specijalne uvjete glede »specifičnih procesa« vidi Uvodne bilješke 7 1 i 7.3

1 Za specijalne uvjete glede »specijalnih procesa« vidi Uvodne bilješke 7 1 i 7.3

1 Za specijalne uvjete glede »specijalnih procesa« vidi Uvodimo bilješke 7 1 i 7.3

1 Za specijalne uvjete glede »specijalnih procesa« vidi Uvodne bilješke 7 1 i 7.3

1 Napomena 3 uz poglavlje 32 određuje da su ovdje uključeni preparati za bojenje bio kakva materijala, odnosno koji su namijenjeni kao sastojak u proizvodnji sredstava za bojanje, pod uvjetom da nisu uvršteni u neki drugi tar. br. u poglavlju 32.1 Ova odredba vrijedi za proizvode što se sastoje od spomenutih materijala iz tar. br. 3901 do 3906 i od materijala iz tar. br. 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po težini proizvoda

1 Slijedeće folije se smatraju prozirnima: folije, čije optičko dimljenje se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor) - je manji od 2 posto

1 Ova odredba vrijedi za proizvode što se sastoje od spomenutih materijala iz tar. br. 3901 do 3906 i od materijala iz tar. br. 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po težini proizvoda

1 Slijedeće folije se smatraju prozirnima: folije, čije optičko dimljenje se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor) - je manji od 2 posto
ME126.DOC
bituminoznih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ostaloProizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim:

- hidrogenih ulja koja imaju svojstva voskova iz 1516,

- kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tar.br. 3823

- materijali iz tar.br. 3404

Međutim, ti materijali se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 35Albuminoze tvari; modificirani škrobovi; ljepila, encimi,
osim:
Proizvodnja u kojoj sviupotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20%
vrijednosti ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
Proizvodnja ukojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3505Dekstrini i ostali modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi);
ljepila od škroba, dekstrina i drugih modificiranih škrobova:
- škrobni eteri i esteri Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br., uključujući ostale materijale iz 3505 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
- ostaliProizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br., uključujući i ostale materijale iz 1108 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3507Prerađeni encimi, neobuhvaćeni i neimenovani drugdje Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% prijednost proizvoda fco tvornica
Poglavlje 36Barut i eksploziv; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforičke smjese; zapaljive tvari Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni sami pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex Poglavlje 37Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3701Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu fotografiju, osjetljivi na svijetlost, neosvijetljeni u ili bez kazeta
- film za kolor fotografiju, u kazetama Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ili 3702. Međutim, materijali iz tar. br. 3702 mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
- ostaliProizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ili 3702. Međutim,, materijali iz tar. br. 3701 i 3702 mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost skupa ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3702Fotografski filmovi u smocima, neosvijetljena, smotana, od svih tvari, osim papira, kartona ili tekstila; filmska vrpca za trenutno razvijanje, smotrana fotoosjetljiva, neosvijetljenja Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ili 3702. Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3704Fotografske ploče, filmski papir, karton i tkanine, osvijetljeni ali ne i razvijeni Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva od 3701 do 3704 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex Poglavlje 38Razni proizvodi kemijske industrije osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3801- koloidni grafit u otopini ulja i polukoloidni grafit; karbonska pasta za elektrode Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala ne smije prijeći 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica
- grafit u obliku paste, gdje mješavina grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više od 30% težine Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz tar. br. 3403 ne smije premašiti 20% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3803rafinirano tal-ulje Rafiniranje sirovog tal-uljaProizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3805Alkohol sulfatnog terpentina, prečišćeni pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3806smolni esteri Proizvodnja od smolnih kiselinaProizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala neprelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 3807katran od drva (smola drvnog katrana) Destilacija drvnoga katranaProizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
3808Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima pakirani za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primjer posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha) Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3809Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenje i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, nespomenuta i neobuhvaćena na drugom mjestu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3810Preparati za dekapiranje kovinskih površina, talitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; prašci i paste za lemljenje i zavarivanje; koje se sastoje od kovina i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3811Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšavači viskoznosti, preparati za sprečavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao mineralna ulja
- Pripremljeni dodaci za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaliProizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3812Pripremljeni ubrzivači vuklanizacije, složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; preparati za spriječavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu i plastične mase: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3813Preparati i punila za aparate za gašenje požara: napunjene granate za gašenje požara Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3814Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premazanih sredstava ili lakova Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijena proizvoda fco tvornica
3818Kemijski elementi dopirani za uprabu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika: kemijski spojevi dopirani za upotrebu u elektronici Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3819Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi, naftnog ulja, ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3820Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3822Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3823Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi
- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije. Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda
- industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tar. br. 3923
3824Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre, kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:
- Slijedeće iz ovog tarifnog broja:

Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda

Naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

Sorbitol osim sorbitola iz tar. br. 2905

Sulfonat nafte, osim sulfonata nafte alkalnih kovina, nastavak amonija ili etanolimina; tiofenizirane sulfonske kiseline ulja dobivenih od bitumenskih ruda i njihove soli

Razmjenjivači iona

Sušači vakuumskih cijevi

Ikalinizirani željezni oksidi za pročišćavanje plina

Tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina

Sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi, te njihovi esteri

Fusel-ulje i Dippel-ulje

Mješavine soli što sadrže rezne anione

Želatinaste paste za grafičke reprodukcije, sa ili bez papirne ili tekstilne podloge

Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali trebaju biti unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar. br. mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
- OstaloProizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
3901 do 3915Plastične tvari u primarnim oblicima, strugotine i ostaci plastičnih tvari, osim proizvoda ex 3907 i 3912 za koje važe pravila u nastavku:
- Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera Proizvodnja u kojoj:
- vrijednost upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
i
- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi20% cijene proizvoda fco tvornica1
Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
- ostalo- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica1 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
ex 3907Kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril - butadien - styrene kopolimera (ABS) Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali trebaju biti unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar. br. mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica1
- poliesterProizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica i/ili proizvodnja iz policarbonata tetrabroma (bisfenol A)
3912Celuloza i njezini kemijski derivati, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
3916 do 3921Poluproizvodi i proizvodi od plastike, osim proizvoda iz ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede slijedeća pravila:
- ravni proizvodi bolje obrađeni no samo površinski ili razrezani drugačije no četvrtasto ili pravokutno i ostali proizvodi obrađeni bolje no samo površinski Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
- Ostalo:
- Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera Proizvodnja u kojoj:
- vrijednost upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
i
Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
- vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica1
- ostaloProizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica1 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
ex 3916 i ex 3917profili i cijevi Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica;

- vrijednost upotrebljenih materijala koji su razvrstani unutar istog tbr. kao i proizvod, ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
ex 3920Ploče ili prevlake ionomera Proizvodnja od termoplastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
- listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala koji su razvrstani unutar istog tbr. kao i proizvod ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
ex 3921Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona1 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
3922 do 3926Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
ex Poglavlje 40Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani u različiti tarifni broj od proizvoda
ex 4001Laminirane ploče ili krep guma za potplate Laminiranje listova prirodnoga kaučuka
4005- Mješavina gume, nevulkanizirane, u primarnim oblicima, pločama, listovima ili vrpcama Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
4012Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama i izmjenjivi protektori i štitnici od gume:
- Protektirane gume, pune gume i gume za napuhavanje od gume Protektiranje upotrebljavanih guma
- ostaloProizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim 4011 ili 4012
ex 4017Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume
ex Poglavlje 41Sirova krupna i sitna koža (osim krzna) i štavljena koža, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 4120Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune Struganje ovčjih i janjećih koža sa vunom
4104 do 4107Koža, bez dlake ili vune, osim kože iz 4108 ili 4109 Ponovno štavljenje koža ili prerada u kojoj su svi upotrebljeni materijali iz različitog tar. br. od broja proizvoda
4109Lakirana koža i lakirana slojevita koža, koža sa slojem kovine Prerada koža iz 4104 do 4107 pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda fco tvornica
Poglavlje 42Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ME127.DOC
proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)
ex poglavlje 43Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
ex 4302Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

- nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna
- ostaloProizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna
4303Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih kožica krzna nesastavljenih iz 4302
ex poglavlje 44Drvo i drvni proizvodi; drveni ugljen, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali klasi-ficirani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 4403Drvo, grubo, četvrtasto tesano Proizvodnja od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili okresanog
ex 4407Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem, siječenjem ili ljuštenjem u debljini većoj od 6 mm, ravno brušeno ili zupčasto spojeno Blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje
ex 4408Listovi furnira i listovi za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, siječeno nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili zupčasto spojeno Spajanje, blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje
ex 4409Drvo profilirano po dužini bilo kojeg ruba ili lica, brušeno ili zupčasto spojeno
- brušeno ili zupčasto spojeno Brušenje ili zupčasto spajanje
- rubne letvice i vijenci Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca
ex 4410 do

4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, unutarnje ukrase, električne vodilice i slično Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca
ex 4415Drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama
ex 4416Drvene bačve, burad, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi i dijelovi Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drugačije obrađenih
ex 4418- Građevinska stolarija i građa, drvena Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali moraju biti iz različitog tar. broja od broja proizvoda. Mogu se pak upotrijebiti celulozne daske od drva, »šingle« i šejl«
- Rubne letvice i vijenci Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca
ex 4421Drvo obrađeno za šibice; drvene zakovice za cipele Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz 4409
ex poglavlje 45Pluto i proizvodi od pluta, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
4503Proizvodi o prirodnog pluta Proizvodnja od pluta iz 4501
Poglavlje 46Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
Poglavlje 47Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitod od broja proizvoda
ex poglavlje 48Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 4811Papir i karton, namotan, sa crtama ili kockama Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47
4816Karbon-papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje (izuzevši iz 4809), matrice za umnožavanje i offset-ploče, od papira, u kutijama ili ne Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47
4817Kuverte, pisma-kuverte, dopisnice i karte za dopisivanje od papira ili kartona: kutije, vrećice i slično, od papira ili kartona, uključujući i setove za dopisivanje Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog odbroja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4818Toaletni papir Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47
ex 4819Kartoni, kutije, sanduci, vreće i drugo za pakiranje od papira, kartona, celulozne vate ili vrpce od celuloznog vlakna Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4820Blokovi listovnog papira Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
ex 4823Ostali papiri, kartoni, celulozna vata te vrpce celuloznih vlakana, rezani u određene veličine i oblik Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz glave 47
ex poglavlje 49Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
4909Poštanske razglednice tiskane ili ilustrirane; čestitke i karte s osobnim porukama, ilustrirane ili neilustrirane, sa ili bez kuverti, ili ukrasa Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, izuzevši 4909 ili 4911
4910Sve vrste tiskanih kalendara, uključivši kalendarske blokove:
»Vječiti« kalendari ili kalendari s promjenjivim listovima na podlozi što nije ni papir ni karton Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrebljeni materijali obvezno iz tar. br. koji je različit od broja proizvoda,

- vrijednost svih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

- ostaloProizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, izuzevši 4909 i 4911
ex poglavlje 50Svila, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 5003Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupana vlakna tkanina), grebani ili češljani Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka
5004 do

ex 5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka Proizvodnja iz:1

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5007Tkanine od svile ili svilenih otpadaka:

- koje sadrže gumene nitiProizvodnja od jednonitne pređe1
- ostaloProizvodnja iz:1

- kokosova vlakna

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drugačije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 51Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske glake, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda
5106 do

5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake Proizvodnja iz:1

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje,

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5111 do

5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:
- koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe/1
- ostaloProizvodnja iz:1

- kokosova vlakna

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drugačije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 52Pamuk, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar različitog tar. broja proizvoda
5204 do
5207
Pamučna pređa i konac Proizvodnja iz:1

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5208 do
5212
Pamučne tkanine
- koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe/1
- ostaloProizvodnja iz:1

- kokosova vlakna

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drugačije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 53Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna pređa i tkanine od papirne pređe osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
5306 do

5308

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana, papirna pređa Proizvodnja iz:1

- sirove svile, ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5309 do

5311

Tkanina od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanina od papirnih vlakana:
- koja sadrži gumene niti, Proizvodnja od jednonitne pređe/1
- ostaloProizvodnja iz:1

- kokosova vlakna

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drugačije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5401 do

5406

Pređa, monofilament i

sintetskih vlakna

Proizvodnja iz:1

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5407 i 5408Tkanine od sintetske filament pređe

- koje sadrže gumene niti

- ostalo


Proizvodnja od jednonitne pređe/1

Proizvodnja iz:1

- kokosova vlakna

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drugačije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje tkanina, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5501 do

5507

Kablovi od umjetnih vlakana Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
5508 do

5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih rezanih vlakana Proizvodnja iz:1

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala od kojih se radi papir

5512 do

5516

Tkanina od umjetnih rezanih vlakana
- koja sadrži gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe/1
- ostaloProizvodnja iz:1

- kokosova vlakna

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drugačije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 56Vata, pust i netkani materijal; specijalna pređa, konopi, užad, konopci i kabeli i proizvodi od njih Proizvodnja iz:1

- kokosova vlakna

- prirodnih vlakana

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

5602Pust, impregniran ili neimpregniran, prevučen, pokriven ili slojevit:
- Iglani pust Proizvodnja od1:

- prirodnih vlakana

- kemijskih materijala ili tekstilnih materijala

Međutim:

- predivo od polipropilenskog vlakna iz 5402

- rezano polipropilensko vlakno iz 5503 ili 5506

ili

- filament kučine od polipropilenskog vlakna iz 5501, pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

- ostaloProizvodnja iz:1

- prirodnih vlakana

- rezanih vlakana dobivenih od kazeina ili kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

5604Gumene niti i užad, prekriveni tekstilom; tekstilna pređa, vrpce i slični oblici iz 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni obloženi gumom ili plastikom:
- gumene niti ili užad, Proizvodnja od gumenih niti

1 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu bilješku 5.
ME128.DOC
prekriveni tekstilom ili jezgri koje nisu prekrivene tkaninom
- ostaloProizvodnja iz: 1

- prirodnih vlakana, negrebenanih i nečešljanih, a ni drugačije obrađenih za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

5605Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpci ili sličnoga iz 5404 i 5405, kombinirano s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, ili presvučeno kovinom Proizvodnja iz: 1

- prirodnih vlakana

- sintetskog i umjetnog vlakna, nevlačenog i nečešljanog, ni drugačije obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

5606Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tbr. 5404 ili 5405 (osim iz tbr. 5606 i isprepletenog vlakna od konjske strune); žanila pređa (uključujući flokiranu žanila pređu); efektna pređa Proizvodnja iz:

- prirodnih vlakana

- negrebenanog i nečešljanog, a ni drugačije obrađenog sintetskog ili umjetnog vlakna

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

Poglavlje 57Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači
- od iglanog pustaProizvodnja iz:1

- prirodnih vlakana,

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim:

- predivo od polipropilenskog vlakna iz 5402

- polipropilensko vlakno iz 5503 ili 5506 ili

- filament kučine od polipropilenskog vlakna iz 5501 pri čemu je učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, smije se upotrijebiti do vrijednosti od 40% u cijene proizvoda fco tvornica

- od ostalog pustaProizvodnja iz 1

- prirodnih vlakana

negrebenanih i nečešljanih, a ni drugačije obrađenih za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- ostaloProizvodnja iz 1

- kokosovog vlakna

- sintetskog ili umjetnog vlakna

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drugačije obrađenog rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna

ex poglavlje 58Posebne tkanine; taftirane tkanine; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezovi; osim:
- kombinirane sa gumenim nitima

- ostalo

Proizvodnja od jednonitne pređe 1

Proizvodnja iz:1

- kokosova vlakna

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drugačije obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje tkanina, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5805Tapiserije, ručno tkane, vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Bauveais i slično i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim bodom i križićima), uključujući i konfekcionirane Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda
5810Vezene cjeline, vrpce ili motivi Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni - proizvoda fco tvornica

5901Tkanine prevučene ljepilom ili škrobnim tvarima što služe za ukoričavanje knjiga, za uvezivanje i sl.; platno za precrtavanje ili prozirno za crtanje; platno za oslikavanje bojama: krute tkanine i

bugram za izradu šešira

5902Tkanine za autogume izrađene od prediva velike čvrstoće, od najlona, drugih poliamida, poliestera ili viskoznih niti:
- sa sadržajem 90% ili manje tekstilnih tvari u masi Proizvodnja od prediva
- ostalo Proizvodnjaod kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
5903Tkanine impregnirane; premazane, pokrivene ili u sloju s plastičnim tvarima, izuzevši tkanine iz broja 5902 Proizvodnja iz prediva1
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
5904Linoleum, rezani ili nerezani, podni pokrivači prevučeni ili nanijeti na tekstilnu podlogu, rezani ili nerezani Proizvodnja od prediva1
5905Zidne tapete od tkanine - impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim Proizvodnja od prediva
- ostaloProizvodnja iz: 1

- kokosova vlakna

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drugačije obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje tkanina, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5906Gumirane tkanine, osim iz 5902
- pletene ili kačkane tkanine Proizvodnja iz 1

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drugačije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna - kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Ostale tkanine od pređe na osnovni sintetskog vlakna, što sadrže više od 90% tekstilnih tvari u masi Proizvodnja od kemijskih materijala
- ostaloProizvodnja od prediva
5907Tkanine impregnirane, na drugi način, premazane ili prevučene; obojeno platno za kazališne ukrase, za unutrašnjost ateliera ili slično Proizvodnja iz prediva
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenjih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
5908Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevaste pletene tkanine za čarapice; impregnirane ili neimpregnirane
- čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna za plinsku rasvjetu
- ostaloProizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali različitog tarifnog broja od onog broja kojeg je proizvod
5909 do 5911Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu
- diskovi i krune za poliranje, osim od pusta iz 5911 Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310
- Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnirane ili neimpregnirane ili presvučene, okrugli, beskonačni ili sa jednim ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkani sa više osnova i/ili potki iz 5911 Proizvodnja iz:1

- kokosove pređe

- slijedećih materijala

- pređe od politetraflouroetilena2

- predivo, višenitno, od poliamida, presvučeno, impregnirano ili prekriveno fenolskom smolom,

- predivo od sintetičke tekstilno vlakno aromatiziranog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-
-fenolenediamina i isoftalične kiseline,

- monofil od politetrafloureotilena 2

- predivo od sintetčkog tekstilnog vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,

- predivo od staklenih vlakana, presvučeno fenolnom smolom i pojačano akrilnom pređom 2

- copoliester monofilament i smola tereftalične kiseline i 1,4 cikloheksanedimetanol i isoftalična kiselina,

- prirodna vlakna

- umjetna vlakna nečešljana i nevlačena niti drugačije pripremljena za pređu, ili

- kemijski materijali i tekstilna pulpa

- ostalo Proizvodnja iz1

- kokosove pređe

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drugačije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna

- kemijski materijali ili tekstilna pula

Poglavlje 60Pleteni ili kačkani materijali Porizvodnja iz 1

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana

nevlačenih ili nečešljaih ili drugačije obrađenih za pređenje, ili

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Poglavlje 61Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani
- dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova trikotaže, što su bili razrezani u krojne oblike ili bili proizvedeni već oblikovani Proizvodnja od prediva 1,2
- ostalo Proizvodnja od 1

- prirodnih vlakana

- rezanih sintetskih ili

umjetnih vlakana, negrebanih ni češljanih, ni drugačije obrađenih za predenje ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ex poglavlje 62Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kačkanih, osim: Proizvodnja od prediva 1,2
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211 Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni Proizvodnja od prediva 2 ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40%2
6210 i 6216Protupožarna oprema od tkanine pokrivena poliesterskom aluminiziranom folijom Proizvodnja od prediva 1 ili Proizvodnja od nepresvučenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1
6213 i 6214Rupčići, šalovi, ešarpe, marame, koprene i slični proizvodi
- vezeniProizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva1,2

ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1

- ostaloProizvodnja od jednožičnog, nebijeljena prediva 1,2 ili Slaganje koje slijedi tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacije, čupavljenja, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) gdje vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne premašuje 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
6217ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212
- vezeniProizvodnja od prediva1

ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1

Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom Proizvodnja od prediva 1

ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1

Pribor za ovratnike i orukvice, razrezana Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali su razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost upotrebljenog materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- ostaloProizvodnja od prediva 1
ex Poglavlje 63Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od proizvoda
6301 do 6304Pokrivači, posteljno rublje,itd; zavjese, itd; ostali proizvodi za uređenje stana:
- od pusta, od netkanog materijala Proizvodnja od2

- prirodnih vlakana ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- ostali:

- vezeni

Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva1,2

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih) s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40%

- ostaloproizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva 1,2
6305Vreće i vrećice za pakiranje robe Proizvodnja od: 1

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drugačije pripremljenih za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

6306Cerade, jedra za plovila, za surf i sl., vanjske platnene zavjese, šatori i proizvodi za kamp:
- od netkanog materijala Proizvodnja od 1,3

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- ostaloProizvodnja od jednostavne nebijeljene pređe 1,3
6307Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
6308Setovi sastavljeni od tkanine i konca sa ili bez pribora, za izradu podnih pokrivača, tapiserija, vezenih stolnjaka ili ubrusa, ili sličnih tekstilnih proizvoda, u pakiranju za maloprodaju Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u selu mogu biti proizvodi bez pravoga podrijetla, ako njihova ukupna vrijednost ne premaši 15% u cijeni seta fco tvornica
ex poglavlje 64Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz 6406
6406Dijelovi obuće (uključujući gornjište koje je pričvršćeno ili ne na potplat osim na vanjski potplat); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex poglavlje 65Šeširi, kape i ostala pokrivala glave i njihovi dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
6503Šeširi i druga pustena pokrivala za glavu, izrađena iz pustenih tuljaka ili sličnoga iz 6501, sa ili bez ukrasa Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana1
6505Šeširi i druga trikotažna pokrivala za glavu ili izrađeno od čipke, pusta ili drugih tekstilnih proizvoda u komadima (ne u vrpcama), neukrašeni ili ukrašeni; mrežice za kosu od svih tvari, ukrašeno ili neukrašeno Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana 1
ex poglavlje 66Kišobrani i suncobrani, štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

1 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu bilješku 5

1 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidi Uvodnu bilješku 5

1 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu bilješku 5

1 Za specijalne uvjete glede proizvoda iz mješavina tekstilnih materijala, vidi Uvodnu bilješku 5

2 Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina kakve se koriste za strojeve za izradu papira

Za specijalne uvjete glede proizvoda iz mješavina tekstilnih materijala, vidi Uvodnu bilješku 5

1 Vidi uvodnu napomenu 6

2 Vidi uvodnu napomenu 6

2 Za specijalne uvjete glede proizvoda od mješavina tekstilnih materijala, vidi Uvodnu notu 5

1 Vidi uvodnu notu 6

1 Za specijalne uvjete glede proizvoda od mješavine tekstilnih materijala, vidi Uvodnu bilješku 5

1,2 Vidi Uvodnu notu 6

2 U vezi s pletenima i kačkanim proizvodima što nisu ni elastični ni gumirani, dobiveni spajanjem dijelova trikotaže (rezanih ili odmah oblikovanih) vidi Uvodnu bilješku 6

3 Za specijalne uvjete glede proizvoda od mješavine tekstilnih materijala, vidi Uvodnu bilješku 5

1 Vidi Uvodnu bilješku 7
ME129.DOC
6501Kišobrani, suncobrani (uključivši kišobrane-štapove, vrtne suncobrane i slične proizvode) Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
Poglavlje 67Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex poglavlje 68Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 6603Proizvodi od prirodna ili aglomerirana škriljevca Proizvodnja od obrađena škriljevca
ex 6612Proizvodi od azbesta ili mješavine na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
ex 6614Proizvodi od tinjaca; obuhvaćen je i aglomerirani ili rekonstruirani tinjac, na papirnoj, kartonskoj i drugoj podlozi Proizvodnja od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)
Poglavlje 69Keramički proizvodi Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex poglavlje 70Staklo i stakleni proizvodi, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 7003, ex 7004 i ex 7005Staklo bez nereflektirajućeg sloja Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
7006Staklo iz tarifnog broja 7003, 7004 i 7005, savijeno s obrađenim rubovima gravirano, brušeno, emajlirano, ili drugačije obrađeno, neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
7007Sigurnosno staklo, od kaljena stakla ili lijepljena slojevita stakla Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
7008Izolirajuće staklo za pregradne stijenke Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
7009Staklena zrcala, neuokvirena ili uokvirena, uključivši i retrovizorska Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
7010Opletene boce, boce, staklenke, lonci, epruvete, ampule i druga šuplja tijela za transport ili pakiranje, od stakla; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i drugi zatvarači od stakla Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali trebaju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ili
rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica
7013Stakleni predmeti za posluživanje za stolom, za kuhinju, za higijenske svrhe, za ured, ukrašavanje stana ili slične namjene, izuzevši predmete iz 7010 ili 7018 Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali trebaju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ili
rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica
ili
Ukrašavanje rukom (izuzevši štampanje svile) puhanih staklenih proizvoda, ako vrijednost puhanoga staklenog predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica
ex 7019Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva) Proizvodnja od:
- neobojenih svitaka, roving- prediva, prediva ili rezanog vlakna, ili od
- staklene vune
ex poglavlje 71Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemenite kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih, imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 7101Prirodni ili kultivirani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
ex 7102
ex 7103 i
ex 7104
Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani) Proizvodnja iz neobrađenih dragulja ili poludragulja
7106, 7108 i 7110Plemenite kovine:
- neobrađeneProizvodnja od materijala što nisu uvršteni u 7106, 7108 ili 7110 ili Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz 7106, 7108 ili 7110 ili Međusobno legiranje plemenitih kovina iz 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama
- poluobrađena ili u prahu Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih kovina
ex 7107,
ex 7109 i
ex 7111
Kovine obložene plemenitim kovinama, u poluprerađenom obliku Proizvodnja od plemenitih kovina, neobrađenih
7116Predmeti od prirodnih ili uzgojenih bisera, dragog kamenja, prirodna, sintetskoga ili rekonstruirana Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
7117Imitacija nakita Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ili
Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih materijala ne premaši 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 72Željezo i čelik, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
7207Poluproizvodi od željeza ili nelegiranoga čelika Proizvodnja od materijala iz 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205
7208 do 7216Valjani ravni proizvodi: žica, šipke, profili od željeza ili nelegirana čelika Proizvodnja od željeza i nelegirana čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz 7206
7217Žice od željeza i nelegirana čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz 7207
ex 7218,
7219 do
7222
Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, šipke i profili od nerđajućega čelika Proizvodnja od nerđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz 7218
7223Žice od nerđajućega čelika proizvodnja od poluproizvoda od nerđajućega čelika iz 7218
ex 7224,
7225 do
7228
Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, toplovaljana žica i šipka, nepravilno namotani na kolutovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika Proizvodnja od nelegirana čelika u ingorima i drugim primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224
7229Žica od ostalih legiranih čelika Proizvodnja od poluproizvoda ostalih legiranih čelika iz 7224
ex poglavlje 73Proizvodi od željeza ili čelika, osim: Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 7301TalpeProizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206
7302Dijelovi za željezničke i tramvajske tračnice od lijevanoga željeza ili čelika; tračnice, tračnice-vodilice i nazubljene tračnice, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi dijelovi križanja ili skretnica, pragovi, vezice, tračnički stolci, klinovi, ležišta, pločice za kočenje, pričvrsne pločice, razdvojne ploče i šipke i drugi dijelovi posebno napravljeni za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica Proizvodnja od materijala iz 7206
7304, 7305 i
7306
Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206, 7207, 7218 ili 7224
ex 7307Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji iz više dijelova Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, bušenje, pjeskarenje od neobrađenih materijala čija vrijednost ne prelazi 35% cijene proizvoda fco tvornica
7308Strukture i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi, dijelovi mostova, vrata za ustave, tornjevi, stupovi nosivi, stupovi, krovne konstrukcije, krovišta, vrata i prozori i njihovi okviri, okviri i pragovi, roletne, ograde), od lijevanog željeza ili čelika, (osim montažnih konstrukcija iz 9406; lomovi šipke, profili, cijevi i slično, od lijevanog željeza ili čelika, oblikovani za upotrebu u graditeljstvu Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali unutar tar. br. različitog od proizvoda. Međutim, zavarene kutove, kalupe i profile iz 7301 ne smije se upotrijebiti
ex 7315Lanci protiv klizanja Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz 7315 ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 74Bakar i proizvodi od bakra, osim: Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7401Bakrenac, cement bakar (precipitat bakar) Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
7402Nerafinirani bakar; bakrene sonde za elektrolitičku rafinaciju Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
7403Rafinirani bakar i slitina bakra, sirovi
- rafinirani bakarProizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
- slitine bakra i rafinirani bakar koji sadrži druge elemente Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova ili od strugotina
7404Otpaci i ostaci bakra Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
7405Predslitine bakra Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex poglavlje 75Nikl i proizvodi od nikla,

osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda:

- vrijednost svih

upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7501 do
7503
Niklov kamenac, sinterirani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, sirovi nikl; otpaci i ostaci nikleni Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex poglavlje 76Aluminij i proizvodi od aluminija,

osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih

upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7601Sirovi aluminij Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegirana aluminija ili od otpadaka aluminija
7602Otpaci i ostaci aluminija Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 7616Proizvodi aluminija, osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih (uključivši beskrajne vrpce) od aluminijske žice, te ekspandirane kovine - aluminija Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda: Međutim, smije se upotrijebiti žičane mreže, ograde, rešetke, proizvode za pojačanje i slično (uključivši beskrajne vrpce) od aluminijske žice, kao i ekspandiranu kovinu aluminija

- vrijednost upotrebljenih

materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 77Rezervirano za eventualnu novu upotrebu u HS
ex poglavlje 78Olovo i olovni proizvodi,

osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica

7801Sirovo olovo
- rafinirano olovoProizvodnja od olova u prvoj obradi ili »obrađeno« olovo
- ostaloProizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7802 se mogu koristiti
7802Ostaci i otpaci olova Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex poglavlje 79Cink i proizvodi od cinka,

osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali

moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda,

- vrijednost upotrebljenih

materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica

7901Sirovi cinkProizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7902 se mogu koristiti
7902Ostaci i otpaci cinka Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex poglavlje 80Kositar i proizvodi od kositra,

osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi su upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

8001Sirovi kositarProizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 8002 se mogu koristiti
8002 i 8007Ostaci i otpaci kositra, ostali artikli od kositra Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
Poglavlje 81Ostale obične kovine, kermeti, proizvodi od njih
- ostale obične kovine, sirove, i proizvodi od njih, osim: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala razvrstanih unutar istog tarifnog broja ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex poglavlje 82Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina, osim Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
8206Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva 8202 do 8205, složeni u setovima za maloprodaju Proizvodnja u kojoj su upotrebljeni materijali obvezno iz različita tar. broja no što su brojevi od 8202 do 8205: Međutim, alate iz 8202 do 8205 može se upotrijebiti u sklopu setova, ako njihova vrijednost ne premašuje 15% cijene proizvoda fco tvornica
8207Izmjenljivi dijelovi za ručne alate, mehanički ili nemehanički, za alatne strojeve (npr. za prešanje, otiskivanje, bušenje, uvijanje, glodanje, probijanje, rezanje, tokarenje), uključivši i matrice za izvlačenje ili rastezanje kovina, kao i alat za svrdlanje i sondiranje Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8208Noževi i sječiva za strojeve ili mehaničke aparate Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8211Noževi sa sječivom, nazubljeni ili nenazubljeni (uključivši i vrtlarske noževe), osim noževa iz 8208 Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina
8214Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za striženje i šišanje, mesarske i kuhinjske satare, noževi za papir) pribor i setovi za manikiranje i pedikiranje (uključujući turpije za nokte) Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina
8215Žlice, vilice, kuhače, kutljače, lopatice za posluživanje kolača, posebni noževi za ribe ili maslac, štipaljke za šećer i slični proizvodi Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina
ex poglavlje 83Razni proizvodi od običnih kovina Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 8302Ostali proizvodi okovi, i slični artikli prikladni za građenje, automatski zatvarači vrata Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ostali materijali iz tarifnog broja 8302 pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex 8306Statuete i ostali ukrasni predmeti od ostalih kovina Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, ostale tvari iz 8306 mogu biti upotrebljene do 30% u cijeni proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 84Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji, njihovi dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih

upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8401Nuklearni gorivi elementi Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda1 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8402Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih

upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8403 i ex 8404Kotlovi za centralno grijanje, osim onih iz 8402, i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar različitog tarifnog broja osim 8403 ili 8404 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8406Turbine na vodenu i drugu paru: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8407Klipni motori s izmjeničnim ili rotacijskim kretanjem, paljenje iskrom Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8408Klipni motori, paljenje kompresijom (dizel ili poludizel-motor) Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8409Dijelovi prikladni isključivo ili poglavito za motore iz 8407 ili 8408 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ME130.DOC
8411Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8412Ostali pogonski strojevi i motori Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8413Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8414Industrijski ventilatori, i slično Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8415Uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i dijelovima za podešavanje topline i vlažnosti, uključivši uređaje, gdje se stupanj vlažnosti ne može posebno podešavati Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8418Hladnjaci, zamrzivači i ostali strojevi i uređaji za hlađenje, na električni ili drugi pogon; toplinske crpke, osim strojeva i uređaja za klimatizaciju zraka iz 8415 Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost materijala bez podrijetla ne smije promašiti vrijednost upotrebljenih materijala što jesu pravog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
ex8419Strojevi i uređaji za proizvodnju drva, papirne mase i kartonske industrije Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8420Kalenderi i strojevi za valjanje, osim onih za kovine i staklo, te cilindri za te strojeve Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8423Vage, (osim vaga osjetljivost do 5 centigrama ili više), uključujući strojeve za brojenje i kontrolu koje rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta; Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8425 do 8428Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, istovar ili utovar Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica:

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8429Buldožeri, angledožeri, ravnjači, skreperi, mehanički bageri, kopači, utovarivači, nabijači i valjci-nabijači, samokretni:
- valjci-nabijači Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaliProizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8430Ostali strojevi za nabijanje, kopanje, nasipavanje, ravnanje, struganje, vađenje ili buđenje zemlje, ruda ili minerala; strojevi za izvlačenje i vučenje trupaca; strojevi za čišćenje snijega Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8431Dijelovi namijenjeni poglavito ili isključivo ugradnji valjaka za nabijanje Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8439Uređaji i strojevi za proizvodnju mase od vlaknastih celuloznih tvari, za proizvodnju i finalnu proizvodnju papira ili kartona Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije biti veća od 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8441 Ostali uređaji i strojevi za proizvodnju papirne mase, papira ili kartona, uključivši razlike svih vrsta Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije biti veća od 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8444 do 8447Strojevi iz ovog tarifnog broja za tekstilnu industriju Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8448Pomoćni strojevi za strojeve iz 8444 i 8445 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8452Šivaći strojevi, osim strojeva za prošivanje knjiga iz 8440; pokućstvo, stalci i poklopci namijenjeni strojevima za šivanje; igle za šivaće strojeve:
- šivaći strojevi (samo strojevi sa verižnim bodom), kad im glava teži najviše 16 kg, bez motora, ili 17 kg sa motorom Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 40% u cijeni proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala za slaganje glave (bez motora) bez podrijetla, ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

- uređaji za zatezanje niti, za kačkanje i uređaji za cik-cak moraju imati pravo podrijetlo

- ostaloProizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8456 do 8466Strojevi i alatni strojevi iz 8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima i priborom Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda tvornica
8469 do 8472Uredski strojevi i uređaji (npr. pisaći strojevi, od računskih strojeva za automatsku obradu podataka, umnožavanje i spajanje) Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8480Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
8482Kuglični i valjni ležajevi Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8484Brtvila i slične spojnice od kovina i drugih materijala ili višeslojnih kovina; setovi tih brtvila i sličnih sponica, različitih po sastavu materijala, upakirano u vrećicama, omotima ili slično, mehaničke lemilice Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8485Dijelovi strojeva i uređaja, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugome mjestu u ovom poglavlju, bez električnih priključaka, bez električno izoliranih dijelova, kontakata ili drugih električnih osobina Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 85Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode, osim: Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8501Elektromotori i generatori, osim generatorskih agregata Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8503 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8502Eletrični generatorski agregati i rotacijski konverteri (pretvarači) Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8501 i 8503 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8504Električni transformatori, statički konvertori (npr. ispravljači) i industrijski svici: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8518Mikrofoni i njihovi stalci; zvučnici sa ili bez zvučnih kutija, audio-frekvencijska električna pojačala; setovi električnih uređaja za podešavanje zvuka Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8519Gramofoni, elektrofoni, kazetofoni i ostali uređaji za reprodukciju zvuka bez ugrađena uređaja za snimanje zvuka Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8520Magnetofoni i drugi uređaji za reprodukciju zvuka, sa ili bez ugrađena uređaja za snimanje zvuka Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8521Uređaji za snimanje i reprodukciju slike, bez ili sa video tunerom

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8522Dijelovi i pribor prikladni za upotrebu jedino ili uglavnom s uređajima iz 8519 do 8521 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8523Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili sličnoga, izuzevši proizvode iz poglavlja 37 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8524Ploče, vrpce i ostale podloge za snimanje zvuka i sličnog, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz poglavlja 37
- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8523 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8525Uređaji za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radio-difuziju ili televiziju, uključujući ugrađene uređaje za prijam, snimanje ili reprodukcija zvuka, televizijske kamere; video kamere za statičke slike i druge videokamere (kamkorderi) Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8526Uređaji za radiodetekciju i radiosondiranje (radar), uređaji za radionavigaciju i uređaji za radiotelekomande Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8527Prijemni uređaji za radiotelefoniju, radiotelegrafiju ili radiodifuziju, kombinirani ili ne s uređajima za snimanje ili reprodukciju zvuka ili satnim mehanizmom u istome kućištu s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili satom Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8528Televizijski prijemnici, s ugrađenim prijemnikom za radiodifuziju ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili bez njega; video monitori i video projektori Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8529Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnog broja 85.25 do 85.28
- namijenjeni poglavito ili isključivo video-uređajima za snimanje i reprodukciju Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda foc tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% fco tvornica
8535 i 8536Uređaji za uklapanje, isklapanje, zaštitu, usmjeravanje, prekidanje, ponovno uklapanje strujnih krugova Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8537Radne površine, stolovi, pultovi, ormari, (uključivši pultove s numeričkim upravljanjem) i ostale podloge s nekoliko uređaja iz 8535 ili 8536 za električno upravljanje i distribuciju struje, uključivši i one u koje su ugrađeni uređaji za poglavlje 90, osim komutacijskih uređaja iz 8517 Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8541Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi: fotoosjetljivi poluvodički elementi, osim još neizrezanih čip ploča Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8542Elektronski integrirani krugovi i elektronski mikrosklopovi Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 8541 ili 8542 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
8544Izolirana žica (lak-žica i anodizirana žica), kabeli (uključivši koaksijalne kabele) i ostali izolirani elektro-provodnici sa ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno presvučenih vlakana, kombinirano ili ne s elektro-provodnicima, sa ili bez konektora Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8545Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za svjetiljke, za baterije i ostale proizvode od grafita ili od drugog ugljena, sa ili bez kovina, namijenjeno provođenje elektriciteta Proizvodnaj u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8546Električni izolatori od bilo koje tvari Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8547Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim komponentama od kovina (npr. čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme prešanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 85.46; cijevi za električne vodiče i spojnice za njih, od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8548Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 86Tračnička vozila i njihovi dijelovi: željeznički i tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za promet svih vrsta, osim: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8608Stalna oprema za tračnički promet; mehanički uređaji (uključivši i elektromehaničke) za signalizaciju, za sigurnost, nadzor ili upravljanje prometom željeznica, tramvaja, na cestama, unutarnjim vodama, parkiralištima, lukama i zračnim lukama; dijelovi Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 87Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor, osim: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8709Samohodna teretna vozila, bez uređaja za dizanje tereta, što ih se upotrebljava u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; teretna vozila što ih se upotrebljava na željezničkim stanicama; dijelovi Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8710Tenkovi i ostala oklopna bojna vozila, sa motorom, opremljena ili neopremljena oružjem, i dijelovi takvih vozila Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8711Motocikli (uključujući mopede) i bicikli s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

- sa stapnim (klipnim) motorom s unutaršnjim izgaranjem, obujma cilindra:

- 50 cm³Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije biti većom od vrijednosti upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
- preko 50 cm³ - Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije biti veća od vrijednosti upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije biti većom od vrijednosti upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednsot svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ME131.DOC
ex 8712Bicikli bez kotrljajućih ležaja Proizvodnja iz materijala koji nisu razvrstani unutar tar.br. 8714 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8715Dječja kolica i dijelovi Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
8716Prikolice i poluprikolice; ostala nesamohodna vozila i dijelovi Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog boja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 88Zrakoplovi, svemirske letjelice i njihovi dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex 8804Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 8804 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
8805Uređaji i oprema za lansiranje letjelica; uređaji i oprema za spuštanje letjelica na nosač aviona te slični uređaji i oprema; uređaji na zemlji za podizanje letjelica; dijelovi Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijai moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
Poglavlje 89Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, trupove broda iz tarifnog broja 9806 se ne smije upotrebljavati Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 90Optički, fotografski, konematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski i kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim: Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
9001Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz 8544; polarizirajući materijali u listovima i pločama; leće (uključivši i kontaktne leće), prizme, zrcala, i ostali optički elementi od svih tvari, nemontirani, osim staklenih, optički neobrađenih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9002Leće, prizme, zrcala, i ostali optički elementi od svih tvari, montirani, za instrumente ili uređaje, osim staklenih, optički neobrađenih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9004 Naočale i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex 9005Dalekozori, durbini, optički teleskopi i njihova postolja, izuzevši uređaje za astronomiju ili kozmografiju i njihova postolja Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednosti svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex 9006Fotografski aparati; aparati i uređaji, uključivši svjetiljke i cijevi, za bljeskalice pri fotografiranju, osim žarulja i cijevi s električnim paljenjem Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
9007Kinematografske kamere i projektori, uključivši one s ugrađenim uređajima za snimanje ili reprodukciju zvuka Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
9011Optički mikroskopi, uključivši mikroskope za mikrofotografiju, mikrokinofotografiju ili mikroprojekciju Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex 9014Ostali instrumenti i uređaji za navigaciju Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9015Instrumenti i uređaji za geodeziju (uključujući fotogrametriju), hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju ili geofiziku, izuzevši kompase i daljinomjere Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9016Vage osjetljivosti do pet centigrama, sa ili bez utega Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9017Instrumenti za crtanje, obilježavanje ili računanje (npr. uređaji za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za računanje, ravnala i šestari); instrumenti za ručno mjerenje dužine (npr. metri i mikrometri) što nisu spomenuti u nekoj drugoj stavci ovog poglavlja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9018Instrumenti i aparati za medicinu, kirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida;
- zubarske stolice sa zubarskom opremom ili zubarske pljuvačnice Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tar br. 9018 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
9019Aparati za mehanoterapiju, aparati za masažu, aparati za psihološka testiranja, aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosolterapiju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
9020Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
9024Strojevi i aparati namijenjeni za ispitivanje tvrdoće, vlačne i tlačne čvrstoće, elastičnosti i ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. kovina, drva, tekstila, papira, plastičnih masa) Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9025Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i spirometri, sa i bez registratora i kombinaciji tih instrumenata Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9026Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, tlaka ili ostalih promjenjivih veličina tekućine ili plinova (npr. mjerila protoka, pokazivači razine, manometri, mjerila količine topline) osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 i 9032 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9027Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize (npr. polarimetri, refrakciometri, spektrometri, aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, diletacije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući ekspozimetre); mikrotomi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9028Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje:
- dijelovi i pribor Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- gdje vrijednost svih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

9029Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se razvrstavaju u tar. br. 9014 i 9015, stroboskopi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9030Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, isključujući mjerila iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih zračenja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9031Instrumenti i aparati i strojevi za mjerenje ili kontrolu, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; projektori profila Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9032Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9033Dijelovi i pribor (nespomenuti ili obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90 Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 91Satovi i njihovi dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9015ostali satoviProizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
9109Ostali satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
9110Kompletni satni mehanizmi nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni satni mehanizmi, sastavljeni; grubo kompletirani Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje, u spomenutim granicama, upotrebljeni materijali iz 9114 ne smiju premašiti vrijednost od 10% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
9111Kutije za satove i njihovi dijelovi Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
9112Kutije i ormarići za slične tipove ostalih roba iz ovog poglavlja i njihovi dijelovi Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
9113Narukvice za ručne satove, trake i dijelovi:
- od običnih kovina, pozlaćeni, posrebreni, platinirani ili presvučeni plemenitim kovinama Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
- ostaloProizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
Poglavlje 92Glazbala, dijelovi i pribor za te proizvode Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
Poglavlje 93Oružje, streljivo i njihovi dijelovi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 94Pokućstvo; oprema za krevete i slični proizvodi, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nespomenuta niti uključena; svijetleći znakovi, osvjetljene pločice s imenima ili slično; montažne zgrade, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
ex 9401 i ex 9403Pokućstvo od običnih kovina presvučeno pamučnom tkaninom - netapecirano - težine do najviše 300 g/m² Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

ili

Proizvodnja od pamučnih tkanina već proizvedenih u oblicima spremnima za uporabu u 9401 i 9403, pod uvjetom da:

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- svi ostali upotrebljeni materijali imaju podrijetlo i razvrstani su unutar tarifnog broja različitog od 9401 ili 9403

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
9405Svjetiljke za osvjetljenje uključujući projektore i dijelovi, nespomenuti i neuključeni negdje drugdje; reklamne svjetiljke, osvjetljeni znakovi poduzeća, osvjetljene ploče s imenom i slično sa stalnim svjetlosnim izvorom i dijelovi, nespomenuti i neuključeni drugdje Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
9406Montažne zgrade Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
ex poglavlje 95Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
9503Ostale igračke; smanjeni oblici i slično za igru, pokretni ili nepokretni; slagalice svih vrsta Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9506- golf štapovi i njihovi dijelovi Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za golf štapove se mogu upotrijebiti
ex poglavlje 96Razni proizvodi, osim: Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
ex 9601 i ex 9602Proizvodi od životinjskog, biljnoga ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje Proizvodnja od materijala za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva
ex 9603Metle i četke (osim metla i metlica od pruća, bez ili sa drškom i četki od dlake vjeverica i lasica), ručne metle ne na motorni pogon; ulošci i valjci za bojenje; strugalice od gume ili sličnoga mekoga materijala Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
9605Putni setovi za osobnu higijenu, za šivanje i čišćenje cipela i odjeće Svaki proizvod u setu mora udovoljavati pravilu što bi važilo za taj proizvod pojedinačno. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla, ali pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 15% u cijeni proizvoda fco tvornica
9606Dugmad i drukeri; dugmad za presvlačenje i drugi dijelovi dugmadi i drukera, nedovršena dugmad Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

9612Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce natopljene tiskarskom bojom ili drugima sredstvima za tisak; namotane na kaleme ili u kutijama, jastučići za žigove natopljeni ili ne, s kutijom ili bez kutije Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9613Upaljači za cigarete sa električnom iskrom Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 9613 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
ex 9614Lule za pušenje i usnici za cigare Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova
Poglavlje 97Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti) Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

PROTOKOL 3

(Iz stavka 3. članka 15.)

O CARINSKOJ SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI

Članak 1.

Definicije

Sukladno ovom Protokolu znači:

1) "Carinski zakon": zakoni i propisi koje primjenjuju Carinske uprave Ugovornih stranaka a odnose se na:

 1. uvoz, izvoz, provoz i uskladištenje robe, načine i sredstva plaćanja;

 1. naplatu, jamstvo ili naknadu pristojbi i taksi pri uvozu i izvozu;

 1. kontrolu svake mjere zabrane i ograničenja pri uvozu, izvozu i provozu;

2) "Carina": carine i sve ostale pristojbe i druge troškove određene i sakupljene, na područjima Ugovornih stranaka koje primjenjuje Carinska uprava pri uvozu ili izvozu roba bez uključivanja pristojbi i troškova koji se odnose na pružanje usluga;

3) "Služba tražiteljica": Carinska uprava koja podnosi zahtjev za pomoć u skladu s ovim Protokolom ili koja prima takvu pomoć;

4) "Zatražena služba": Carinska uprava koja prima zahtjev za pomoć u skladu s ovim Protokolom ili daje takvu pomoć;

5) "Carinski prekršaj": svako kršenje ili pokušaj kršenja carinskih propisa;

6) "Carinska uprava": Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske za Republiku Hrvatsku, te Carinska uprava Republike Makedonije za Republiku Makedoniju;

Članak 2.

Cilj protokola
 1. Ugovorne stranke pomažu jedna drugoj na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Protokolom, osiguravajući da se carinsko zakonodavstvo ispravno primjenjuje, poglavito sprječavajući, otkrivajući i istražujući prekršaje tog zakonodavstva.

 1. Sva pomoć i suradnja koja se daje u skladu s ovim Protokolom bit će u skladu s domaćim zakonom zatražene službe u okviru nadležnosti carinskih organa i prema raspoloživim sredstvima.

Članak 3.

Suradnja po zahtjevu
 1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba pružiti će sve relevantne podatke kako bi se omogućila ispravna primjena carinskog zakonodavstva, uključujući, između ostalog, podatke u vezi s prijevozom i otpremom robe, kretanjem i odredištem takve robe, točno određivanje carinske vrijednosti, podrijetla i tarifnog broja robe za carinske potrebe, te autentičnost službenih dokumenata koji se prilažu uz carinsku deklaraciju robe a podnose se carinskoj službi tražiteljice, te podatke u vezi sa izvršenim ili planiranim djelima kojima se krši ili bi se kršilo to zakonodavstvo.

 1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavijestiti će da li je roba izvezena s područja jedne od Ugovornih stranaka ispravno uvezena na područje druge Ugovorne stranke, navodeći, kada je to korisno, koji je carinski postupak primijenjen.

 1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će u okviru svojih nadležnosti poduzeti potrebne mjere za osiguranje nastavka nadzora nad:

a) fizičkim i pravnim osobama za koje postoji osnovana sumnja da krše ili su kršili carinsko zakonodavstvo na području stranke tražiteljice;

b) mjestima gdje je roba uskladištena na način koji daje osnove za sumnju da je predviđena za ilegalni uvoz na područje stranke tražiteljice;

c) prometom roba o kome je obavijestila služba tražiteljica, kao mogućem povodu značajnog kršenja carinskog zakonodavstva na području stranke tražiteljice

d) sredstvima prijevoza i kontejnera za koje postoji osnovana sumnja da su bila korištena, ili bi se mogla koristiti za kršenje carinskog zakonodavstva na području stranke tražiteljice.

4. Ova suradnja isključuje svaki zahtjev za pritvor osoba. Isto tako, ovom suradnjom isključuje se svaka naplata i prisilna naplata carine, kazni i drugih troškova.

Članak 4.

Spontana suradnja

Carinske uprave Ugovornih stranaka će, u okviru svojih nadležnosti, međusobno surađivati kada to smatraju potrebnim zbog ispravne primjene carinskog zakonodavstva, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na:

- djela kojima je prekršen, kojima se krši ili će se kršiti to zakonodavstvo i koja bi mogla biti od značaja za drugu Ugovornu stranku;

- nova sredstva ili metode uporabljene za činjenje carinskih prekršaja;

- robe za koje je poznato da su predmet značajnih kršenja carinskog zakonodavstva na području druge Ugovorne stranke;

- pojedine osobe za koje se zna da su prekršioci ili su osumnjičene za izvršenje prekršaja zakonodavstva koje je na snazi na području Ugovorne stranke;

- sredstva prijevoza i kontejnere, o kojima postoji saznanje ili sumnja da su se upotrebljavali, da se upotrebljavaju ili bi se mogli upotrebljavati za izvršenje prekršaja carinskog zakonodavstva koje je na snazi na području druge Ugovorne stranke.

Članak 5.

Borba protiv nelegalnog prometa roba od posebnog značenja

Carinske uprave Ugovornih stranaka, samoinicijativno ili na zahtjev, prosljeđivat će jedna drugoj neophodne informacije o organiziranim akcijama koje se pripremaju ili koje su obavljene, a koje krše ili mogu kršiti carinske propise na teritoriju države jedne od Ugovornih stranaka, a odnose se na:

- prenošenje oružja, municije, eksploziva i eksplozivnih naprava;

- prenošenje antikviteta koji imaju osobitu povijesnu, umjetničku ili arheološku vrijednost za jednu od Ugovornih stranaka;

- prijevoz otrovnih materija kao i materije koje su opasne za životnu sredinu i zdravlje ljudi;

- prijenos roba koje se oporezuju visokim carinskim pristojbama, porezima ili akcizama.

Članak 6

Tehnička pomoć

1. Suradnja predviđena ovim Protokolom, uključiti će između ostalog pružanje podataka u vezi sa:

 1. postupcima provođenja zakona koji bi mogli biti korisni u prevenciji prekršaja;

 1. novim načinima izvršenja prekršaja;

 1. iskustvima i nalazima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika suzbijanja krijumčarenja;

 1. novim postupcima i poboljšanim načinima kontrole putnika i pošiljaka.

2. Carinske vlasti Ugovornih stranaka će, ukoliko to nije u suprotnosti s njihovim nacionalnim zakonima, težiti suradnji na:

 1. pokretanju, razvoju, ili poboljšanju programa obuke za svoje djelatnike;

 1. uspostavljanju i održavanju međusobnih priopćajnih kanala u cilju olakšavanja sigurne i brze razmjene podataka;

 1. omogućavanju djelotvorne međusobne koordinacije, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka, i određivanje službenika za vezu;
 2. razmatranju i ispitivanju nove opreme i postupaka;

 1. pojednostavljenju i harmoniziranju svojih osobitih carinskih postupaka;

 1. bilo kojim drugim općim administrativnim pitanjima koja bi mogla s vremena na vrijeme zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.


Članak 7.

Dostavljanje / Izvješćivanje

Zahtjevom službe tražiteljice, zamoljena služba će, u skladu sa svojim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne mjere da bi se:

- dostavili svi dokumenti,

- izvijestilo o svim odlukama

koje se u smislu ovog Protokola, odnose na adresata sa prebivalištem ili sjedištem na njenom području. U takvom slučaju, primijenit će se članak 8. stavak 3.

Članak 8.

Oblik i sadržaj zahtjeva za pomoć
 1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Protokola biti će u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za udovoljavanje takvim zahtjevima pratiti će zahtjev. Kada je to zbog hitnosti prilika potrebno, može se prihvatiti usmeni zahtjev, ali se mora odmah pismeno potvrditi.

 1. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka obuhvatiti će slijedeće podatke:

 1. naziv službe tražiteljice koja postavlja zahtjev;

 1. zahtjevane mjere;

 1. svrhu i razlog zahtjeva;

 1. zakone, pravila, i druge uključene pravne elemente;

 1. što točnije i opsežnije podatke o fizičkim i pravnim osobama na koje se zahtjev odnosi;

 1. sažetak relevantnih činjenica, osim u slučajevima predviđenim člankom 7.;

 1. povezanost između tražene pomoći i predmeta na koji se odnosi.

3. Zahtjevi će se podnositi na hrvatskom, makedonskom ili engleskom jeziku.

4. Suradnja će se odvijati neposrednom komunikacijom između dviju carinskih uprava.

U slučaju kada carinska vlast zatražene Ugovorne strane nije nadležno tijelo za udovoljavanje zahtjevu, ona će, nakon potrebnog savjetovanja, ili odmah proslijediti zahtjev nadležnom tijelu, koje će postupiti po zahtjevu prema svojim zakonskim ovlaštenjima, ili će uputiti službu tražiteljicu na pravilan postupak koji bi se slijedio u svezi takvog zahtjeva.

5. Ako zahtjev ne ispunjava formalne uvjete, može se tražiti njegov ispravak ili dopuna; međutim pri tome se mogu odrediti privremene mjere osiguranja.

Članak 9.

Izvršenje zahtjeva
 1. Zatražena služba će poduzeti sve odgovarajuće mjere u skladu sa domaćim zakonom, za izvršenje zahtjeva u što je moguće kraćem roku.

 1. Carinska uprava jedne Ugovorne stranke će, po zahtjevu carinske uprave druge Ugovorne stranke, provesti sve potrebne istrage, uključujući ispitivanje stručnjaka i svjedoka ili osoba osumnjičenih za izvršenje prekršaja, te poduzeti provjere, kontrole, i utvrditi činjenično stanje u svezi s predmetima na koje se odnosi ovaj Protokol.

 1. Kada u slučajevima predviđenim ovim Protokolom, djelatnici carinske uprave jedne države borave na području druge države moraju u svakom času biti u mogućnosti dolaziti svoj službeni status. Isti uživaju na tom području zaštitu koja vrijedi i za djelatnike carinske uprave te države prema važećem propisu.

 1. Služba tražiteljica će, ako se to zahtijeva, biti obaviještena o vremenu i mjestu poduzimanja radnji vezanih uz zahtjev, kako bi djelovanje moglo biti koordinirano.


Članak 10.

Oblik priopćavanja podataka
 1. Zatražena služba saopćiti će rezultate istraga službi tražiteljici u obliku dokumenata, ovjerenih kopija dokumenata, izvještaja i slično, te kada je potrebno, usmeno.

 1. Dokumente predviđene stavkom 1. mogu zamijeniti kompjuterizirani podaci sačinjeni u obliku koji je prihvatljiv drugoj Ugovornoj stranci. Sve obavijesti neophodne za tumačenje takvih kompjuterskih podataka biti će dostavljene istovremeno.


Članak 11.

Iznimke obveze pružanja suradnje
 1. U slučajevima gdje zatražena Ugovorna stranka smatra da bi udovoljavanje zahtjevu kršilo suverenitet, sigurnost, zvaničnu politiku ili neki drugi bitni državni interes, ili bi predstavljalo povredu gospodarske, poslovne ili službene tajne, pomoć se može odbiti ili se može učiniti zavisnom o udovoljavanju određenim uvjetima ili zahtjevima.

 1. U slučaju gdje služba tražiteljica zahtjeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti ako bi od nje bila zahtjevana, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu.

 1. Ako je suradnja odgođena ili odbijena, takva odluka i razlozi za nju dostaviti će se službi tražiteljici bez odgađanja.


Članak 12.

Obveza čuvanja povjerljivosti

Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku koji je u skladu s ovim Protokolom biti će povjerljivi po naravi. Biti će zaštićeni obavezom službene tajnosti te će uživati jednaku zaštitu po odnosnim zakonima na snazi u Ugovornoj strani koja podatke prima, a koja se pruža za istu vrstu podataka, ili drugih informacija pribavljenih na vlastitom teritoriju.


Članak 13.

Upotreba podataka
 1. Podaci, isprave, i ostala priopćenja primljena u tijeku međusobne pomoći mogu se upotrijebiti samo za svrhe navedene u ovom Protokolu, uključujući upotrebu u istražnim, sudskim i upravnim postupcima.

 1. Služba tražiteljica neće upotrebljavati dokaze ili podatke pribavljene prema ovom Protokolu u druge svrhe osim onih navedenih u zahtjevu bez ranije pismene suglasnosti zatražene službe.

 1. U slučaju razmjene podataka po ovom Protokolu, carinske uprave Ugovornih stranaka osigurati će da se podaci primjenjuju samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu sa bilo kojim uvjetima koje bi nametnula zatražena strana.

 1. Odredbe iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na podatke o prekršajima vezanim uz narkotične droge i psihotropne tvari. Takve obavijesti se mogu priopćiti tijelima Ugovorne strane tražiteljice koja su neposredno uključena u borbi protiv nezakonitog prometa droge.Članak 14.

Spisi, isprave i svjedoci
 1. Carinske uprave Ugovornih stranaka će, na zahtjev, pribaviti dokumente o prijevozu i otpremi robe iz kojih je vidljiva vrijednost, količina, podrijetlo i odredište robe.

 1. Originali spisa, isprava i ostalih materijala zahtijevat će se samo u slučajevima gdje prijepisi ne bi bili dovoljni. Na izričit zahtjev, kopije takvih spisa, isprava, i ostalih materijala biti će prikladno ovjerene.

 1. Originali spisa, isprava i ostalih materijala koji su otpremljeni službi tražiteljici, biti će vraćeni čim prije. Prava zatražene službe ili trećih strana u vezi s navedenim ostati će nedirnuta. Na zahtjev, originali potrebni za donošenje presuda ili slične svrhe, vratiti će se bez odgađanja.

 1. Na zahtjev carinske uprave jedne Ugovorne stranke, carinska uprava druge Ugovorne stranke će, prema svome nahođenju, ovlastiti svoje djelatnike da se pojave kao svjedoci u sudskim ili upravnim postupcima na području Ugovorne stranke tražiteljice, te da podnesu takve spise, isprave, i ostale materijale ili njihove ovjerene prijepise, koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu, naznačiti će se predmet, vrijeme, mjesto, i vrsta postupka, te u kojem će svojstvu djelatnik svjedočiti.


Članak 15.

Troškovi
 1. Carinske uprave Ugovornih stranaka odustati će od prava na povrat troškova nastalih izvršenjem ovog Protokola, osim troškova isplaćenih svjedocima, naknada isplaćenih vještacima, te troškova prevoditelja koji nisu zaposleni u državnim tijelima.

 1. Ako se traži podmirenje znatnih i neuobičajenih troškova potrebnih za ispunjenje zahtjeva, carinske uprave Ugovornih stranaka će se konzultirati radi određivanja načina i uvjeta za ispunjenje zahtjeva, te za podmirenje troškova.


Članak 16.

Provedba i primjena
 1. Provedba ovog Protokola biti će povjerena carinskim upravama Ugovornih stranaka. Oni će odlučiti o svim praktičnim mjerama potrebnim za njegovu primjenu, uzimajući u obzir pravila o zaštiti podataka.

 1. Nakon konzultiranja, carinske uprave Ugovornih stranaka mogu izdati upute potrebne za provedbu ovog Protokola, a isto tako mogu preuzeti inicijativu kod nadležnih organa svojih država za izmjenama i dopunama ovog Protokola.

 1. Carinske uprave Ugovornih stranaka mogu urediti da njihove istražne službe imaju neposrednu međusobnu komunikacijsku vezu. Potrebno je također da carinske uprave Ugovornih stranaka utvrde imena odgovornih osoba za međusobnu komunikacijsku vezu.

 1. Carinske uprave Ugovornih stranaka suglasile su se da se sastaju na traženje jedne od njih u svezi provedbe i primjene ovog Protokola.

 1. Protokol se primjenjuje na carinskom području dviju Ugovornih stranaka u skladu sa njihovim nacionalnim i pravnim odredbama.