Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 11.6.1997. Odluka o objavi Revidiranog dodatnog Sporazuma o pružanju tehničke pomoći Vladi Republike Hrvatske od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI REVIDIRANOG DODATNOG SPORAZUMA O PRUŽANJU TEHNICKE POMOĆI VLADI REPUBLIKE HRVATSKE OD STRANE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU

I.

Objavljuje se Revidirani dodatni Sporazum o pružanju tehničke pomoći Vladi Republike Hrvatske od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju, sklopljen u Zagrebu dana 24. ožujka 1997. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

II.

Tekst Revidiranog dodatnog Sporazuma o pružanju tehnieke pomoći Vladi Republike Hrvatske od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju, u izvorniku na engleskom jeziku i prijevodu na hrvatski jezik glasi:

REVISED SUPPLEMENTARY AGREEMENT CONCERNING THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE BY THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFčCROATIA

THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (hereinafter called the »Agency«) and THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA (hereinafter called the »Government«) hereby enter into this Agreement concerning the provision of technical assistance to the Government by or through the Agency.

Article I

STANDARD BASIC ASSISTANCE AGREEMENT

The Government and the Agency shall apply to the technical assistance provided to the Government by or through the Agency the provisions of the Standard Basic Assistance Agreement concluded on 12 of March 1996 between the Government and the United Nations Development Programme.

Article II

SAFETY STANDARDS AND MEASURES

The Government shall apply to the operations making use of the technical assistance provided to it pursuant to this agreement the Agencyžs Safety Standards and Measures defined in document INFCIRC/18/Rev.l and the applicable safety standards as the are established in accordance with that document and as the may be revised from time to time.

Article III

PEACEFUL USE UNDERTAKING AND SAFEGUARDS

l. The Government undertakes that the technical assistance it receives pursuant to this Agreement shall be used only for peaceful applications of atomic energy and, in particular, that such assistance shall not be used for the manufacture of nuclear weapons, for the furtherance of any military purpose and for uses which could contribute to the proliferation of nuclear weapons, such as research on, development, testing or manufacture of a nuclear explosive device.

2. To this end and to the extent required by the Board of Governors of the Agency, the Agencyžs safeguards rights and responsibilities provided for in paragraph A of Article XII of itsStatute shall be implemented and maintained with respect to a project subject to this Agreement pursuant to an applicable safeguards agreement which is in force between the Government and the Agency or, in the absence of such an agreements, pursuant to a safeguards agreement to be concluded between the Government and the Agency prior to the itnplementatiori of the assistance aporoved for the project.

Article IV

PHYSICAL PROTECTION

To the extent relevant, the Government shall tako all the measures necessary for the physical protection of nuclear facilities, equipment and materials relating directly to technical assistance provided by or through the Agency. The Government shall be guided by the recommendations of the Agency set forth in documentINFCIRC/255/Rev.3, and as they may be revised from time to time.

Article V

TITLE OF EQUIPMENT OR MATERIAL

Unless otherwise agreed by the Parties to this Agreement; title to the equipment and materials provided to the Governmerit by or through the Agency in relation to a project sčbject to this Agreement shall vest in the Government upon receipt of the notification by the Agency that the implementation of the technical assistance relating to the project is completed. The Govemment shall thereupon assume full and exclusive responsibiaity and all liabilities for the handling, use, maintenance, storage and disposal of such equipment and materials. Upon such transfer of litle to the equipment or materials, the Government undertakes that:

(a) it shall ensure the proper operation and adequate maintenance of the equipment;

(b) the equipment shall be made available for use by any expert provided by or through the Agency as may be required for the discharge of this professional duties; and .

(c) to the extent relevant, the use of the equipment and materials shall be subject to the provisions of Article III of the Agreement.

Article VI

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement which cannot be settled by negotiation or another agreed mode of settlement shall be submitted to arbitration at the request of either Party to this Agreement. Each Party shall appoint one arbitrator, and two arbitrators so appointed shall elect a third, who shall be the Ćhainnan. If within thirty days of the request for arbitration either Party has not appointed an arbitrator or within fifteen days of the appointment of the second arbitrator the third arbitrator has not been elected, either Party may reguest the Secretary General of the United nations to appoint an arbitrator. A majority of the members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum, and all decisiohs shall be made by majority vote: The arbitral procedure shall be established by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute.

Article VII

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date upon which the Agency receives from Government writen notification that all necessary requirements in the Republic of Croatia for its entry into force have been met.

Done at Zagreb on 24 Mareh 1997, in two original copies in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CROATIA:

Davor ŠTERN
(Signature)
Minister of Economy
(Title)

FOR THE INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY (IAEA):

Zygmund DOMARATZKI
(Signature)
Deputy Director General, Dept. of
Nuclear Safety (Title)

REVIDIRANI DODATNI SPORAZUM O PRUŽANJU TEHNIČKE POMOĆI VLADI REPULIKE HRVATSKE OD STRANE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU

Medunarodna agencija za atomsku energiju (u daljnjem tekstu: Agencija) i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ovime sklapaju Ugovor o pružanju tehničke pomoći Vladi putem ili od strane Agencije.

Članak 1.

STANDARDNI OSNOVNI SPORAZUM O POMOĆI

Vlada i Agencija će na tehničku pomoć pružanu Vladi putem ili od strane Agencije primjenjivati odredbe Standardnog osnovnog Sporazuma o pomoći zaključenog 12. ožujka 1996. godine izmedu Republike Hrvatske i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.

Članak 2.

SIGURNOSNI STANDARDI I MJERE

Vlada će na djelatnosti u korištenju tehničke pomoći koja joj bude pružena prema ovom Sporazumu, primijeniti Sigurnosne standarde i mjere Agencije, definirane u dokumentu INFCIRC/ 18(/Rev.l, kao i primjenjive sigurnosne standarde utvrđene u skladu s tim dokumentom i njegovim mogućim izmjenama.

Članak 3.

OBVEZA MIROLJUBIVOG KORIŠTENJA I GARANCIJE

1. Vlada se obvezuje da će tehničku pomoć koju primi prema ovom Sporazumu koristiti samo za miroljubivu primjenu atomske energije i, naročito, da takvu , pomoć ne bude korištena za proizvodnju nukleamog oružja, za unapredenje bilo kakvog vojnog cilja i korištenja koja bi mogla doprinijeti širenju nuklearnog oružja, kao što su istraživanja, razvoj, ispitivanja ili proizvodnja nukleamih eksplozivnih sredstava.

2. U tu svrhu i u granicama koje je postavilo Vijeće guvernera Agencije, prava i odgovornosti Agencije glede garancija navedeni u stavku A. članka XII njenog Statuta, bit će provedenii održavani glede projekta na koji se primjenjuje ovaj Sporazum, u skladu s Ugovorom o garancijama koji je na snazi izmedu Vlade i Agencije ili, u nedostatku takvog spotžazuma, u skladu sa Sporazumom o garancijama izmedu Vlade i žAgencije, zakIjučenom prije provedbe pomoći odobrene za projekt.

Članak 4.

FIZIČKA ZAŠTITA

Vlada će poduzeti, u odgovarajućem opsegu, sve mjere potrebne za fizičku zaštitu nuklearnih postrojenja, opreme i materijala koji žse direktno odnosi na tehničku pomoć pružanu putem ili od Agencije. Vlada će se rukovoditi preporukama koje je Agencija navela u dokumentu INFCIRC/225/Rev. 3., te u skladu s mogućim izmjenama tog dokumenta.

Članak 5.

PRAVO NA OPREMU I MATERIJALE

Ako se stranke ovog Sporazuma ne sporazumiju drugačije, pravo na opremu i materijale koje Vlada dobije putem ili od Agencije u svezi sa projektom na koji se primjenjuje ovaj Sporazum, pripast će Vladi po primitku notifikacije Agencije da je provedba tehničke pomoći koja se odnosi na, projekt dovršena. Vlada će potom preuzeti čpunu i isključivu odgovornost i sve obveze za rukovanje, korištenje, održavanje, uskladištenje i odlaganje takve opreme i materijala. Nakon takvog prijenosa prava na opremi ili materijalima, Vlada se obvezuje da će:

a) osigurati pravilno rukovanje i odgovarajuće održavanje opreme;

b) oprema biti dostupna za korištenje svakom stručnjaku angažiranom od ili putem Agencije ukoliko bi to bilo potrebno u izvršavanju njegovih profesionalnih dužnosti;

c) se na upotrebu opr:eme i materijala, u odgovarajućem opsegu, biti primijenjene odredbe članka 3. ovog Sporazuma.

Članak 6.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor koji nastane u tumačenju ili primjeni ovog Sporazuma koji ne može biti riješen putem pregovora ili nekim drugim načinom rješavanja sporova, bit će podvrgnut arbitraži na zahtjev jedne od stranaka ovog Sporazuma. Svaka stranka imenovat će jednog arbitra, a dva tako odredena arbitra izabrat će trećega, kao predsjednika. Ako u roku od trideset dana nakon podnošenja zahtjeva za arbitražom jedna ili druga stranka ne odredi arbitra, ili u roku od petnaest dana od imenovanja drugog arbitra treći arbitar nije izabran, svaka stranka može zatražiti Generalnog tajnika Ujedinjenih naroda da imenuje arbitra. Većina će članova arbitražnog suda činiti kvorum, a sve odluke donosit će se većinom glasova. Arbitražni će postupak utvrditi arbitri, a troškovi arbitraže, procijenjene od arbitara, snosit će stranke. Arbitražna odluka sadržavat će i razloge na kojima je utemeljena i stranke će je prihvatiti kao konačnu odluku o sporu.

Članak 7.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj će Sporazum stupiti na snagu onog dana kada Agencija primi od Vlade pisanu obavijest da su ispunjeni svi potrebni uvjeti u Republici Hrvatskoj za njegovo stupanje na snagu. Potpisano u Zagrebu dana 24. ožujka 1997. godine, u dva izvornika na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Davor ŠTERN
(potpis)
Ministar gospodarstva
(funkcija)

ZA MEĐUNARODNU AGENCIJU ZA
ATOMSKU ENERGIJU (IAEA)
Zygmund DOMARATZKI
(potpis)
Zamjenik generalnog direktora
IAEA za nuklearna sigurnost
(funkcija)

III.

Za izvršenje Revidiranog dodatnog Sporazuma iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan, donošenja ove Odluke međunarodni ugovor iz točke I. ove čluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupnju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o šklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 542-01 /94-01 /01
Urbroj: 5030114-97-4
Zagreb, 5. lipnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.