Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 19.3.1997 Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu Republike Hrvatske za »Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA »PROGRAM INVESTIRANJA U LOKALNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA« IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu Republike Hrvatske za »Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša« između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. veljače 1997.

Broj: 01-97-402/1
Zagreb, 10. ožujka 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA »PROGRAM INVESTIRANJA U LOKALNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA« IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu Republike Hrvatske za »Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša« između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj sklopljen u Splitu 9. prosinca 1996. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o jamstvu Republike Hrvatske za »Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša« između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj sklopljen u Splitu 9. prosinca 1996. u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik te tekst Ugovora o zajmu (Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (MEIP) između Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske banke za obnovu i razvitak sklopljenog 9. prosinca 1996. u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR O JAMSTVU sklopljen 9. prosinca 1996. između REPUBLIKE HRVATSKE (»Jamac«) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«).

PREAMBULA

Jamac i Hrvatska banka za obnovu i razvoj (»Zajmoprimac») zatražili su pomoć od Banke za financiranje dijela Projekta;

U skladu sa Ugovorom o zajmu između Banke i Zajmoprimca (»Ugovor o zajmu«), koji je sklopljen istog datuma kao i ovaj Ugovor o jamstvu, Banka je spremna odobriti Zajmoprimcu zajam u visini od sto pet milijuna njemačkih maraka (105.000.000 DEM) (»Zajam«) pod uvjetima koji su određeni Ugovorom o zajmu, no samo pod uvjetom da je Jamac suglasan jamčiti za obaveze Zajmoprimca iz toga Zajma kako je navedeno ovim Ugovorom o jamstvu;

i

Jamac je suglasan, u odnosu na sklapanje Ugovora o zajmu između Banke i Zajmoprimca, jamčiti za obaveze Zajmoprimca po istom;

U skladu s naprijed navedenim, ugovorne strane ugovaraju kako slijedi:

ČLANAK I

STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE; NASLOVI

Stavak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta (»Standard Terms and Conditions«)

Sve odredbe Standardnih uvjeta od rujna 1994. ovime postaju sastavni dio ovog Ugovora o jamstvu i primjenjuju se u odnosu na isti te su pravovaljane i na snazi kao da su u cijelosti navedene u istom (navedene odredbe se u nastavku teksta nazivaju Standardni uvjeti).

Stavak 1.02. Pojmovi

Kada su upotrijebljeni u ovom Ugovoru o jamstvu ili u Prilozima istom, osim ako nije izričito suprotno određeno, pojmovi koji su utvrđeni u Preambuli imaju značenja koja su im u Preambuli pripisana, pojmovi utvrđeni u Standardnim uvjetima i Ugovora o jamstvu imaju značenja koja su im tim dokumentima pripisana, a niže utvrđeni pojmovi imaju značenja kako slijedi:

»Ovlašteni zastupnik Jamca« znači Jamčev ministar financija.

Stavak 1.03. Naslovi

Naslovi članka i stavaka kao i sadržaj nalaze se u tekstu samo radi navoda i ne mogu se koristiti za tumačenje ovog Ugovora o jamstvu.

ČLANAK II

JAMSTVO; OBAVEZE JAMCA

Stavak 2.01. Jamstvo

Jamac ovime bezuvjetno jamči, kao prvenstveni dužnik a ne samo kao jamac, uredno i pravodobno plaćanje svakog i svih iznosa koji dospijevaju po Ugovoru o zajmu bilo po utvrđenim ili prijevremenim dospijećima, te pravodobno izvršavanje svih drugih obveza Zajmoprimca sukladno sa Ugovorom o zajmu.

Stavak 2.02. Ostale obveze

Jamac neće nametnuti izravne niti neizravne poreze za strane savjetnike koje zaposli Zajmoprimac u okviru provedbe Projekta koji se financiraju iz sredstava Zajma ili iz sredstava za tehničku suradnju što ih Banka stavi na raspolaganje u vidu bespovratnih sredstava.

ČLANAK III

RAZNO

Stavak 3.01. Obavijesti

Niže navedene adrese služe za namjene iz Stavka 10.01. Standardnih uvjeta.

za Jamca:

Ministarstvo financija Hrvatske

n/r: Ministar financija

Katančićeva 5

10000 Zagreb

Hrvatska

telefon: (385-1) 4591 256

telefax: (385-1) 433 446

za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

Attention: Loan Administration Unit

One Exchange Square

London EC2A 2EH

England

Telephone: (44-71) 338 6000

Telefax: (44-71) 338 6100

Telex: 881 2161

Stavak 3.02. Preduvjeti za valjanost; Pravno mišljenje

U smislu Stavka 9.03 (b) Standardnih uvjeta, mišljenje ili mišljenja savjetnika u ime Jamca daje ministar pravosuđa.

U svjedočanstvo naprijed navedenog, ugovorne strane putem svojih uredno ovlaštenih zastupnika potpisuju ovaj Ugovor o jamstvu u tri primjerka i sklapaju ga u Splitu, Republika Hrvatska na naprijed navedeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar financija

EUROPSKA BANKA

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Johan Bastin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Direktor

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR sklopljen dana 9. prosinca 1996. između EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«) i HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (»Zajmoprimac«).

PREAMBULA

Banka je osnovana u cilju davanja financijskih sredstava za određene projekte kojima se pomaže prijelaz na tržišno gospodarstvo i razvitak privatne i poduzetničke inicijative u zemljama srednje i istočne Europe koje su se opredijelile za principe višestranačke demokracije, pluralizma i tržišne ekonomije;

Zajmoprimac namjerava realizirati projekt opisan u Prilogu 1 Ugovora o zajmu (»Projekt«), a koji je sačinjen da bi se pomoglo Zajmoprimcu pri financiranju izgradnje i sanacije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, kao i kapaciteta za tretman otpadnih voda;

Republika Hrvatska (»Jamac«) i Zajmoprimac zatražili su pomoć od Banke u financiranju Dijelova 1, 2, 3 i 4 Projekta opisanog u Prilogu 1 ovom Ugovoru; i

Dijelove 1, 2, 3 i 4 Projekta izvršit će Krajnji korisnici (definirani u nastavku ovog Ugovora) uz pomoć Zajmoprimca i, kao dio ove pomoći, Zajmoprimac će staviti na raspolaganje tim Krajnjim korisnicima sredstva Podzajma (definirani u nastavku ovog Ugovora) kako je utvrđeno u ovom Ugovoru; i

Zajmoprimac namjerava sklopiti s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (»IBRD«) Ugovor o zajmu u iznosu od šezdesetpet milijuna njemačkih maraka (65.000.000 DEM) kao pomoć u financiranju Dijelova 5.1 i 5.2 Projekta prema uvjetima utvrđenim u Ugovoru o zajmu (»Ugovor o zajmu IBRD») koji će sklopiti Zajmoprimac i IBRD; i

Ugovorom (»Ugovorom o jamstvu«) sklopljenog istog datuma između Republike Hrvatske (»Jamca«) i Banke, Jamac je suglasan dati jamstvo (»Jamstvo«) za obaveze Zajmoprimca; i

Banka je suglasna na temelju, između ostalog, naprijed navedenog, Zajmoprimcu odobriti zajam u visini od stopet milijuna njemačkih maraka (105.000.000 DEM) (»Zajam«) pod uvjetima koji su određeni Ugovorom o jamstvu;

U skladu s naprijed navedenim, sporazumne strane sporazumijevaju se o slijedećem:

ČLANAK I - STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE; NASLOVI

Stavak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta (»Standard Terms and Conditions«)

Sve odredbe Standardnih uvjeta od rujna 1994. ovime postaju sastavni dio ovog Ugovora o zajmu i primjenjuju se u odnosu na isti te su pravovaljane i na snazi kao da su u cijelosti navedene u istom.

Stavak 1.02. Definicije

Kada su upotrebljeni u ovom Ugovoru o zajmu ili u Prilozima istom, osim ako nije izričito suprotno određeno, pojmovi koji su definirani u Preambuli imaju značenja koja su im u Preambuli pripisana, pojmovi definirani u Standardnim uvjetima imaju značenja koja su im time propisana, a niže definirani pojmovi imaju značenja kako slijedi:

»Krajnji korisnici«  JKP Vodovod i kanalizacija Split, Komunalno poduzeće Pula, Vodoprivredno i komunalno poduzeće Rijeka (ili njihovi sljednici - poduzeća prihvatljiva za Banku) i Hrvatske Vode, za koje Zajmoprimac predlaže davanje Podzajma za Potprojekte u okviru Dijelova 1, 2, 3 i 4 Projekta;

»Ovlašteni predstavnik Zajmoprimca« predsjednik Uprave Zajmoprimca i još jedan član Uprave Zajmoprimca;

»Izjava Zajmoprimca o strategiji« Nacrt izjave koja se navodi u Stavku 6.01(b) ovog Ugovora koju će pripremiti Zajmoprimac uz navođenje njegove srednjoročne strategije poslovanja koja će, između ostalog, uključiti njegovu ulogu u financiranju komunalne infrastrukture i zaštite okoliša u Hrvatskoj i glavna područja poslovanja;

»Standardi adekvatnosti kapitala« izdanje Međunarodne konvergencije mjerenja kapitala i standarda kapitala koje je Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices prihvatio u srpnju 1988, i dopunio 6. studenog 1991; te svako novodopunjeno izdanje;

»Omjer pokrića servisiranja duga« procijenjeni novčani tijek za dato razdoblje podijeljen s procijenjenim potrebama servisiranja duga (kamata i pristojbe plus otplata glavnice na sva nenamirena dugovanja) za dato razdoblje;

»Njemačka marka« ili DEM zakonska valuta Savezne Republike Njemačke;

»Izvješće o procjeni izvješće koje dokumentira postupak procjene utjecaja na okoliš« na okoliš koji bi mogao nastati uslijed Projekta, po obliku i sadržaju zadovoljavajuće za Banku;

»PFOUP« Program za financijsko i operativno unapređenje poslovanja, definirano u Stavku 3 (b)(i) Priloga 4 ovom Ugovoru;

»Slobodni novčani tijek« dobit prije amortizacije, plaćene kamate i poreza (EBDIT), umanjen za plaćeni porez, uvećan/umanjen za promjenu u obrtnim sredstvima, uvećan za sredstva zajma, umanjen za troškove kapitala;

»Hrvatske Vode« hrvatsko državno tijelo odgovorno za upravljanje nacionalnim izvorima vode, koje od siječnja 1996. zamjenjuje Hrvatsku Vodoprivredu;

»Početna povećanja tarifa« povećanja tarifa za vodu koja se navode u Klauzulama 3(e), 4(e) i 5(e) Priloga 2 ovom Ugovoru;

»Datum konverzije kamata« Datum plaćanja kamata koji Zajmoprimac izabere u skladu sa Stavkom 2.02 (g)(iii) ovog Ugovora;

»Datum utvrđivanja kamate« Radni dan koji Zajmoprimac izabere kao takav u skladu Stavkom 2.02 (g)(iii) ovog Ugovora;

»Program za jačanje institucije« plan postupaka Zajmoprimac koji se navodi u Stavku 4.05(b) ovog Ugovora o svrhu jačanja njegove organizacije i poslovanja, posebice u provođenju komunalnih zajmova, mogućnosti za procjenu zajma i ocjenu investicija, a Zajmoprimac isti može od vremena do vremena dopunjavati i mijenjati u dogovoru s Bankom;

»Ugovor o jamstvu grada i potpori projektu« ugovor po obliku i sadržaju zadovoljavajući za Banku koji su sklopili Zajmoprimac i krajnji korisnik - grad sukladno Stavku 3.01(b) ovog Ugovora, koji se može od vremena do vremena mijenjati, a kojime Grad izdaje jamstvo o ispunjavanju obaveza i zaduženja Krajnjeg korisnika prema Ugovoru o podzajmu i obavezuje se financirati dio investicijskih troškova Projekta u iznosima koje dogovore Zajmoprimac i Banka;

»Jamstvo gradova« za svakog Krajnjeg korisnika, grad koji ima vlasnički udio u poduzeću Krajnjeg korisnika;

»Osnovna tarifa za kanalizaciju u Puli« dio postojeće ukupne tarife za vodoopskbu i kanalizaciju koja se plaća Komunalnom poduzeću Pula (bez dijela koji se plaća Vodoprivrednom poduzeću Pula), a prikuplja je direktno Komunalno poduzeće Pula (od nekućanstava) ili Vodoprivredno poduzeće Pula (od kućanstava), bez dodatne pristojbe za projekt Butoniga i, po mogućnosti, dodatnih pristojbi Hrvatskih Voda i poreza na dodanu vrijednost;

»Osnovna kombinirana tarifa za vodoopskrbu i kanalizaciju u Puli« zbroj komponenata postojeće ukupne tarife za vodoopskrbu i kanalizaciju koje se plaćaju Vodoprivrednom poduzeću Pula i Komunalnom poduzeću Pula, ali bez dodatne pristojbe za projekt Butoniga i, po mogućnosti, dodatnih pristojba Hrvatskih Voda i poreza na dodanu vrijednost;

»Komunalno poduzeće Pula« postojeće komunalno poduzeće »KD Pula-Herculanea« d.o.o. koje su zajednički osnovali grad Pula i susjedne općine;

»Poseban doprinos za kanalizaciju Pula« novi doprinos koji će se prikupljati od svih korisnika usluga priključenih na vodoopskrbnu mrežu, ali koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu grada Pule, a koji će odrediti i prikupljati Vodoprivredno poduzeće Pula u korist komunalnog poduzeća Pula, u iznosu koji je jednak Osnovnoj tarifi za kanalizaciju u Puli po kubičnom metru;

»Vodoprivredno poduzeće Pula« postojeće komunalno poduzeće u većinskom vlasništvu grada Pule, »Vodovod Pula d.o.o.«, koje su zajednički osnovali grad Pula i susjedne općine, a čija je svrha osigurati usluge vodoopskrbe za stanovnike grada Pule i susjednih općina;

»Osnovna kombinirana tarifa za vodovod i kanalizaciju u Rijeci« dio postojeće ukupne tarife za vodoopskrbu i kanalizaciju koja se plaća Vodoprivrednom i komunalnom poduzeću Rijeka, ali po mogućnosti, bez dodatnih pristojbi Hrvatskih Voda i poreza na dodatnu vrijednost;

»Vodoprivredno i komunalno poduzeće Rijeka« postojeće komunalno poduzeće »KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka«, koje su zajednički osnovali grad Rijeka i susjedne općine;

»Posebni račun« Posebni račun koji se navodi u Stavku 2.03 i Prilogu 3 ovom Ugovoru;

»Osnovna kombinirana tarifa za vodovod i kanalizaciju u Splitu« dio postojeće ukupne tarife za vodoopskrbu i kanalizaciju koja se plaća Vodoprivrednom i komunalnom poduzeću Split i primjenjiva komunalna naknada, ali po mogućnosti, bez dodatnih pristojbi Hrvatskih Voda i poreza na dodatnu vrijednost;

»Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split« komunalno poduzeće koje će zajednički osnovati grad Split i općine koje trenutno posjeduju postojeće Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split (JKP Vodovod i Kanalizacija Split s.p.o.);

»Podzajam« zajam kojeg Zajmoprimac odobri ili predloži iz sredstava zajma Krajnjem korisniku za Potprojekt u sklopu Dijelova 1, 2, 3 i 4 Projekta;

»Ugovor o Podzajmu« Ugovor o zajmu između Zajmoprimca i Krajnjeg korisnika prema kojem je Zajmoprimac suglasan dati Podzajam Krajnjem korisniku sukladno Stavku 3.01.(a) ovog Ugovora, koji se s vremena na vrijeme može mijenjati;

»Potprojekt« zasebni investicijski projekt kojeg će u okviru Dijelova 1, 2, 3 i 4 Projekta ostvariti Krajnji korisnik, kako je opisano u Prilogu 1 ovom Ugovoru;

»Telerate stranice 3750« stranice na monitoru s »London interbank offered rates« (LIBOR) najznačajnijih banaka na depozite u Valuti zajma koja se zove stranica 3750 Telerate servisa (ili neka druga takva stranica koje može zamijeniti Telerate stranicu 3750) a koja služi za prikazivanje LIBOR stopa na depozite u valuti zajma;

»Ugovor o suradnji« Ugovor koji se navodi u Stavku 3.01(e) ovog Ugovora koji će sklopiti Zajmoprimac i zapadnoeuropska komunalna kreditna banka, po obliku i sadržaju zadovoljavajući za Banku kako bi se Zajmoprimcu pomoglo u pripremi, usvajanju i realizaciji Programa za jačanje institucije.

Stavak 1.03. Naslovi

Naslovi članaka i stavaka kao i sadržaj nalaze se u tekstu samo radi navoda i ne mogu se koristiti za tumačenje ovog Ugovora o zajmu.

ČLANAK II - OSNOVNI UVJETI ZAJMA

Stavak 2.01. Iznos zajma i Valuta zajma

(a) Banka je suglasna odobriti zajam zajmoprimcu pod uvjetima koji su navedeni ili izneseni u ovom Ugovoru o zajmu u visini od stopet milijuna njemačkih maraka (105.000.000 DEM).

b) Zajam će biti na raspolaganju Zajmoprimcu u četiri Tranše, kako slijedi:

(i) Tranša A u iznosu od sedamdesettri milijuna šesto tisuća njemačkih maraka (73.600.000 DEM);

(ii) Tranša B u iznosu dvadeset milijuna osamsto tisuća njemačkih maraka (20.800.000 DEM);

(iii) Tranša C u iznosu šest milijuna petstožezdeset tisuća njemačkih maraka (6.560.000 DEM); i

(iv) Tranša D u iznosu tri milijuna njemačkih maraka (3.000.000 DEM).

Stavak 2.02. Ostali financijski uvjeti zajma

(a) Najniži iznos povlačenja

(vidi Standardne uvjete, Stavak 3.01. (b))

Najniži iznos povlačenja je 100.000 DEM.

(b) Najniži iznos prijevremene otplate

(vidi Standardne uvjete, Stavak 3.07 (d))

Najniži iznos prijevremene otplate je 1.000.000 DEM.

(c) Najniži iznos za opoziv

(vidi Standardne uvjete, Stavak 3.08 (a))

Najniži iznos za opoziv je 1.000.000 DEM.

(d) Datumi plaćanja kamata i Datumi otplate zajma

Datumi plaćanja kamata kao i Datumi otplate zajma su 10. travnja i 10. listopada.

Zajmoprimac će otplatiti zajam u skladu s niže danim planom otplate:

datum dospijeća dospjeli iznos

10. travnja 2001. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2001. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2002. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2002. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2003. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2003. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2004. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2004. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2005. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2005. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2006. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2006. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2007. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2007. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2008. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2008. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2009. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2009. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2010. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2010. 4.772.727,27 DEM

10. travnja 2011. 4.772.727,27 DEM

10. listopada 2011. 4.772.727,33 DEM

Ukupno 105.000.000 DEM

(e) Posljednji datum korištenja

Posljednji datum korištenja, u skladu sa stavkom 3.01(a) Standardnih uvjeta, je 31. ožujka 2001. Ukoliko raspoloživi iznos, ili neki njegov dio, podliježe fiksnoj kamatnoj stopi, svako odgađanje posljednjeg datuma korištenja može rezultirati nepredviđenim troškovima koje Zajmoprimac ili Banka, ovisno o slučaju, odmah mora platiti.

(f) Pristojba za rezervaciju sredstava

(vidi Standardne uvjete, Stavak 3.05.(a))

(i) Do Datuma utvrđivanja kamate, Pristojba za rezervaciju sredstava je pola posto (0,5%) godišnje.

(ii) S početkom od Datuma utvrđivanja kamate, Pristojba za rezervaciju sredstava je jedan posto (1%) godišnje.

(g) Kamatna stopa

(i) Do Datuma konverzije kamata, na Zajam se zaračunava Varijabilna kamatna stopa. U smislu Stavka 3.04.(b) Standardnih uvjeta, Relevantna tržišna kamatna stopa je ona ponuđena stopa koja se nalazi na Telerate stranici 3750 u 11.00 sati po londonskom vremenu na relevantni Datum za utvrđivanje kamata za razdoblje koje je najbliže roku relevantnog kamatnog razdoblja (ili, ukoliko su dva roka jednako bliska trajanju relevantnog kamatnog razdoblja, prosjeku ta dva roka); uz uvjet da:

(A) ukoliko, iz bilo kojeg razloga, Relevantnu tržišnu kamatnu stopu nije moguće utvrditi u dotično vrijeme koje se navodi na Telerate stranici 3750, Relevantna tržišna kamatna stopa bit će stopa koju Banka utvrdi kao aritmetičku sredinu (zaokruženu naviše, ukoliko bude potrebno, najbližoj (1/16%) od ponuđenih stopa za depozite u Valuti zajma u iznosu koji je jednak dijelu zajma koji će biti otvoren za vrijeme relevantnog kamatnog razdoblja za razdoblje jednako Kamatnom razdoblju o kojima Banku obavijeste tri glavne banke prisutne na međubankarskom tržištu u Londonu koje izabere sama Banka; i

(B) ukoliko Banka utvrdi da depoziti u Valuti zajma nisu ponuđeni na međubankarskom tržištu u Londonu u takvim iznosima ili za takvo razdoblje, Relevantna tržišna kamatna stopa bit će trošak Banke za financiranje dijela Zajma koji će prema planu biti otvoren za vrijeme relevantnog Kamatnog razdoblja iz bilo kojih izvora koje izabere.

(ii) S početkom na Datum konverzije kamata, na Zajam se zaračunava Fiksna kamatna stopa prema izboru zajmoprimca. U smislu Stavka 3.04.(a) Standardnih uvjeta, Relevantna tržišna kamatna stopa bit će fiksna kamatna stopa za Valutu zajma koja je dostupna Banci na »swap« tržištu kamatne stope i opcija na Datum utvrđivanja kamata za razdoblje koje započinje na Datum konverzije kamata i završava na posljednji Datum otplate zajma, uzimajući u obzir Posljednji datum korištenja te plan otplate glavnice i kamate za zajam. Banka će odrediti Fiksnu kamatnu stopu na Datum utvrđivanja kamate i o tome odmah obavijestiti Zajmoprimca i Jamca.

(iii) Zajmoprimac će izabrati Datum utvrđivanja kamate i Datum konverzije kamata putem obavijesti Banci najmanje pet Radnih dana prije predloženog Datuma utvrđivanja kamate.

(h) Nepredviđeni troškovi

U slučaju opoziva od stranke Banke sukladno Stavku 7.02 Standardnih uvjeta, bilo koji Nepredviđeni troškovi koji nastaju na strani Banke vezano za takav opoziv, a koji procijeni Banka i o kojem obavijesti Zajmoprimca, bit će odmah naplativi Zajmoprimcu ili Banci, ovisno o slučaju.

(i) Pristojba za prijevremenu otplatu

Pored plaćanja administrativne pristojbe za prijevremenu otplatu sukladno Stavku 3.07(b) Standardnih uvjeta i, ovisno o slučaju, Nepredviđenih troškova sukladno Stavku 3.07(c) Standardnih uvjeta, za bilo koju prijevremenu otplatu zajma Zajmoprimac će plaćati pristojbu za prijevremenu otplatu od tri posto (3%) glavničkog iznosa zajma koji se prijevremeno otplaćuje.

Stavak 2.03. Povlačenje i Posebni račun

(a) Raspoloživi iznos se može od vremena do vremena povući u skladu s odredbama Priloga 2 Ugovora o zajmu za (i) plaćanje jednokratne provizije i (ii) financiranje podzajma.

(b) Zajmoprimac opunomoćuje Banku za povlačenje iznosa u visini koja odgovara jednokratnoj proviziji te da u ime Zajmoprimca namiri svoje potraživanje.

(c) Zajmoprimac će za potrebe Projekta kod poslovne banke koja je prihvatljiva za Banku otvoriti i voditi posebni depozitni račun u njemačkim markama pod uvjetima koji su zadovoljavajući za Banku, uključujući i odgovarajuću zaštitu od prebijanja, oduzimanja ili zapljene. Kada Zajmoprimac želi povući sredstva u cilju polaganja istih na Posebni račun ili vršenja isplata sa Posebnog računa (umjesto da povlači sredstva u skladu s gore navedenim potparagrafom (a)), tada se povlačenja vrše u skladu s odredbama Priloga 3 Ugovora o zajmu.

ČLANAK III - REALIZACIJA PROJEKTA

Stavak 3.01. Ugovori o podzajmovima; Ugovori o jamstvu grada i potpori projektu; ostale odredbe projekta

Zajmoprimac će, osim ukoliko Banka ne odobri drugačije, pored općih obaveza koje su utvrđene Člankom IV Standardnih uvjeta:

(a) sklapati Ugovore o podzajmovima s Krajnjim korisnicima u cilju proslijeđivanja sredstava zajma Krajnjim korisnicima pod uvjetima koji su navedeni ili napomenuti u Prilogu 4 ovom Ugovoru;

(b) sklapati Ugovore o jamstvu grada i potpori projektu s Gradovima jamče pod uvjetima koji su navedeni ili napomenuti u Prilogu 5 ovom Ugovoru;

(c) ostvarivati svoja prava po svakom Ugovoru o podzajmu i Ugovoru o jamstvu grada i potpori projektu na takav način da se zaštite interesi Banke i Zajmoprimac, da se osigura poštivanje Ugovora o zajmu i ispunjenje namjene zajma, te neće ustupiti, nadopuniti, poništiti ili se odreći bilo kojeg Ugovora o podzajmu ili Ugovora o jamstvu grada i potpori projektu ili bilo koje odredbe po istim;

(d) uredno izvršavati sve svoje obaveze po Ugovorima o podzajmovima i Ugovorima o jamstvima grada i potpori projektu te neće poduzeti niti sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti koja bi imala za posljedicu ustupanje, nadopunu, poništenje, raskid ili odricanje bilo kojih svojih prava po Ugovorima o podzajmovima i Ugovorima o jamstvu grada i potpori projektu;

(e) naložiti Krajnjim korisnicima i gradovima - jamcima da izvrše Dijelove 1, 2, 3 i 4 Projekta i provedu svoja prava i obaveze u skladu s odredbama Ugovora o podzajmovima i Ugovorima o jamstvu grada i potpori projektu i poduzeti, ili naložiti Krajnjim korisnicima i Gradovima jamcima da poduzme sve mjere, uključujući osiguranje sredstava, zemljišta, kapaciteta, usluga i drugih izvora, koji su neophodni ili prikladni kako bi se Krajnjim korisnicima i Gradovima jamcima omogućilo da izvrše svoje obaveze navedene u Ugovore o podzajmu i Ugovore o jamstvu grada i potpori projektu;

(f) u roku šest mjeseci po Datumu operativnosti, sklopiti Ugovor o suradnji prema uvjetima zadovoljavajućima za Banku;

(g) u roku šest mjeseci po datumu realizacije Ugovora o suradnji, pripremiti i usvojiti Program za jačanje institucije; i

(h) dostaviti Banci, zajedno s bilo kojim zahtjevom za povlačenje prema Ugovoru o zajmu, potvrdu o postupanju (i) Zajmoprimac u skladu sa svim odredbama navedenim u ovom Ugovoru, (ii) Krajnjeg(ih) korisnika u skladu sa svim odredbama navedenim u predmetnom Ugovoru(ima) o podzajmu, i (iii) Grada(ova) jamaca u skladu sa svim odredbama navedenim u predmetnom Ugovoru(ima) o jamstvu grada i potpori projektu.

Stavak 3.02. Nabava

(a) U smislu Stavka 4.03. Standardnih uvjeta, savjetnici koje će zaposliti Zajmoprimac da bi pružili pomoć pri realizaciji Projekta, birat će se u skladu s postupcima iznesenim u Poglavlju 5 EBRD Pravila za nabavu.

(b) Svi Ugovori za usluge savjetnika podliježu prethodnoj kontroli Banke.

Stavak 3.03. Savjetnici

(a) Radi osiguranja pomoći pri realizaciji Projekta, Zajmoprimac će, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno s Bankom, zaposliti ili osigurati zapošljavanje, ovisno o slučaju, te koristiti savjetnike čije su kvalifikacije, iskustvo i preporuke zadovoljavajuće za Banku.

(b) Zajmoprimac će bez naknade svim savjetnicima koji su zaposleni kao suradnici u pitanjima koja se odnose na Projekt ili operacije Zajmoprimca staviti na raspolaganje sva sredstva i dati pomoć potrebnu za obavljanje njihovih funkcija, kao i sve dokumente, materijale i ostale informacije koje su bitne za njihov rad.

Stavak 3.04. Učestalost izvješćivanja i zahtjevi za dostavljanjem istih

(a) Periodična izvješća o Projektu koja se spominju u Stavku 4.04. (a) (iv) Standardnih uvjeta podnosit će se kvartalno u roku od 30 dana nakon kraja razdoblja o kojem se izvješćuje, za svako tromjesečno razdoblje koje završava 1. siječnja, 1. travnja, 1. srpnja i 1. listopada, a po prvi puta na prvi od ovih datuma nakon Datuma operativnosti, sve dok Projekt ne bude dovršen. Takva izvješća trebaju uključivati slijedeće specifične karakteristike:

(i) slijedeće opće informacije:

(A) izvršeno fizičko napredovanje u realizaciji projekta do datuma izvješća i za vrijeme razdoblja izvješćivanja (uključujući plan radova, koji sadržava građevinske radove i nabavu robe i stvarne isplate izvršene za 3 prethodna mjeseca) uz navođenje razloga za bilo koja odstupanja od plana realizacije projekta;

(B) raspored stvarnih radova za slijedeća 3 mjeseca;

(C) očekivane izmjene u datumu dovršenja Projekta;

(D) korištenje sredstava podzajma i zajma prema Ugovoru o zajmu IBRD, te korištenje bilo kojih sredstava od dotacija osiguranih za Projekt;

(E) bilo koja pitanja koja bi mogla utjecati na trošak Projekta; i

(F) bilo koji postupak ili aktivnost koja bi mogla utjecati na ekonomsku održivost Projekta ili bilo kojeg njegovog dijela koji će izvršiti Krajnji korisnici.

(ii) izvješće o napredovanju bilo kojeg postupka koji je neophodan kako bi se zadovoljili standardi Europske Unije definirani u Izvješću o procjeni utjecaja koje je odobrila Banka sukladno Klauzulama 3(f), 4(f) i 5(f) Priloga 2 Ugovoru o zajmu za Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split i Komunalno poduzeće Pula ili kao posljedica programa praćenja kvalitete morske vode.

(d) Zajmoprimac će izjaviti i jamčiti Banci da izvješća navedena u gornjim paragrafima (a), (b) i (c) točno prikazuju pravo i stvarno napredovanje realizacije Projekta, pravo i stvarno financijsko stanje i postupanje Zajmoprimca, Krajnjih korisnika i jamstva gradova u skladu s odredbama.

ČLANAK IV - FINANCIJSKE I OPERATIVNE ODREDBE

Stavak 4.01. Financijske bilješke i izvješća

(a) Zajmoprimac će voditi postupke, bilješke i račune tako da u skladu s međunarodno priznatim računovodstvenim standardima u dovoljnoj mjeri odražavaju operacije i financijsko stanje Zajmoprimca i njegovih podružnica, ako ih ima, te da primjereno prate i bilježe napredak Projekta (uključujući njegove troškove i buduće prihode).

(b) Zajmoprimac će:

(i) voditi vlastite bilješke, račune i financijska izvješća (bilance, izvješća o prihodu i rashodu i srodna izvješća), uključujući Posebni račun i bilješke, račune i financijska izvješća svojih podružnica za svaku fiskalnu godinu, koji su revidirani od strane neovisnih revizora, koji su prihvatljivi Banci, u skladu s međunarodno priznatim načelima i standardima revidiranja, koji su dosljedno primjenjivani;

(ii) Banci predočiti, čim mu budu stajali na raspolaganju, ali u svakom slučaju ne kasnije od šest mjeseci nakon kraja fiskalne godine: (A) ovjerene kopije svojih financijskih izvješća za tu fiskalnu godinu za koju je izvršena revizija; i (B) izvješće takve revizije od strane spomenutih revizora u onoj mjeri i toliko detaljno, koliko je to Banka opravdano zatražila; i (C) izvješće o svim financijskim transakcijama između zajmoprimca i svake od njegovih podružnica i filijala; i

(iii) Banci predočiti ostale informacije s obzirom na takve bilješke, račune i financijska izvješća, kao i njihovu reviziju, kada to Banka s vremena na vrijeme opravdano zatraži.

Stavak 4.02. Račun za otplaćivanje podzajma

Zajmoprimac će u svezi s otplaćivanjima koja mu se vrše po Ugovorima o podzajmovima:

(a) otvoriti do datuma na koji prima prvu otplatu glavnice po bilo kojem Ugovor o podzajmu, te ga nakon toga zadržati, odvojeni račun u svojim knjigama u skladu s odredbama stavka 4.01.(a) ovog Ugovora;

(ii) slijedeće financijske informacije o Zajmoprimcu i/ili Krajnjim korisnicima:

(A) Zajmoprimčev omjer adekvatnosti kapitala koji je prilagođen riziku prema standardima adekvatnosti kapitala;

(B) izvješće o svim dospjelim ali neplaćenim zajmovima koje obuhvaća ukupnu vrijednost, broj zajma u odnosu na sveukupni portfelj zajmoprimca ili, ukoliko nema dospjelih neplaćenih zajmova izjavu u tom smislu;

(C) ukupni iznos svih potencijalnih obveza; i

(D) ukupni iznos i svi detalji s obzirom na pravo retencije, zaloga i hipoteke na imovinu Zajmoprimca, ako to Banka zatraži.

(E) novčani tijek i Slobodan novčani tijek Zajmoprimca i svakog Krajnjeg korisnika; i

(F) kvartalna financijska izvješća i godišnja revidirana financijska izvješća Zajmoprimca i svakog Krajnjeg korisnika.

(iii) slijedeće izjave:

(A) izjavu o postupanju svakog Krajnjeg korisnika u skladu sa svim odredbama Ugovora o podzajmu i svakog Grada jamca u skladu s njegovim obvezama prema Ugovoru o jamstvu grada i potpori projektu;

(B) izjavu o postupanju Zajmoprimca u skladu sa svim odredbama sadržanim u Ugovoru o zajmu; i

(C) izjavu o osiguranju koje Zajmoprimcu prema Ugovoru o jamstvu grada i potpori projektu daju Gradovi i, postupcima ili koracima koje poduzimaju Gradovi u svojstvu jamca kako bi takvo osiguranje održali na snazi ili obnovili.

(b) Na polugodišnjoj osnovi, u roku od 30 dana nakon kraja dotičnog razdoblja, Korisnik će dostaviti Banci polugodišnja izvješća o zajmovnoj sposobnosti svakog Krajnjeg korisnika i, u slučaju eventualnog propusta Krajnjeg korisnika u okviru obaveza servisiranja duga, postupke koje Zajmoprimac namjerava poduzeti ili nametnuti Krajnjem korisniku kako bi ograničio svoju izloženost riziku.

(c) U roku šezdeset dana od kraja svake kalendarske godine, Zajmoprimac će dostaviti Banci:

(i) izvješća o kvaliteti vode i podudaranju s nacionalnim standardima i standardima Europske Unije na područjima u koja Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split i Komunalno poduzeće Pula ispuštaju tretirane otpadne vode;

(b) nakon primitka svake takve otplate, istu pripisati navedenom zasebnom računu, i

(c) iskoristiti sve tako pripisane iznose isključivo za namirenje svojih obaveza plaćanja prema Banci po ovom Ugovoru.

Stavak 4.03. Negativne financijske odredbe

Zajmoprimac neće, osim ako Banka ne bude suglasna sa suprotnim, poduzeti jednu od slijedećih radnji, osim u normalnom tijeku poslovanja, i pružit će Banci sve informacije o tome koje bi Banka mogla opravdano zatražiti:

(a) izvršiti nikakvu prijevremenu otplatu (bilo dobrovoljno ili nedobrovoljno) ili otkupiti bilo koji dug (osim zajma) ukoliko istovremeno ne izvrši, ako to Banka traži, proporcionalnu prijevremenu otplatu ili otplatu glavničkog iznosa koji još nije otplaćen po zajmu u skladu s odredbama Stavka 3.07 Standardnih uvjeta (osim u slučaju da iznos takve prijevremene otplate ne ovisi o zahtjevima Najnižeg iznosa prijevremene otplate);

(b) prodati, prenijeti, dati u najam ili na neki drugi način raspolagati cjelokupnom ili značajnim dijelom svoje imovine (bilo u okviru jedne ili više transakcija, na srodan ili neki drugi način); i

(c) poduzeti ili odobriti bilo kakvo spajanje, konsolidaciju ili reorganizaciju.

Stavak 4.04. Negativni zalog

(a) Zajmoprimac se obvezuje da će, osim ako se Banka ne složi sa suprotnim;

(i) ako Zajmoprimac sačini pravo retencije na bilo koju od svoje imovine kao osiguranje za neki dug, takvo će pravo retencije jednako i po ratama osigurati plaćanje iznosa glavnice, te kamata i ostalih troškova po zajmu, a kod sačinjavanja svakog takvog prava retencije donose se izričite odredbe u tom smislu, za koje Banka ne snosi nikakve troškove; i

(ii) ako se sačini statutorno pravo retencije na bilo koju od imovine Zajmoprimca kao osiguranje za neki dug, Zajmoprimac će Banci dati bez troška jednako pravo retencije koje zadovoljava Banku, kako bi se osiguralo plaćanje iznosa glavnice te kamata i ostalih troškova zajma.

(b) Naprijed navedene obveze se neće odnositi na:

(i) bilo koje pravo retencije odobreno na imovinu u vrijeme njene kupovine, samo kao osiguranje za plaćanje kupovne cijene te imovine ili kao osiguranje za plaćanje duga nastalog u cilju financiranja kupovine te imovine;

(ii) bilo koje pravo retencije koje se pojavi u običnom tijeku bankovnih transakcija za osiguranje duga koji dospijeva ne kasnije od godinu dana nakon datuma potpisivanja istog.

Stavak 4.05. Poslovanje i operacije

Zajmoprimac će, osim ako se Banka ne složi sa suprotnim:

(a) poslovati i provoditi operacije u skladu s međunarodno priznatim zdravim administrativnim, financijskim i ostalim relevantnim standardima i postupcima za sektor bankarstva;

(b) nakon što Program za jačanje institucije bude pripremljen i odobren, poduzeti sve korake koji su potrebni ili poželjni za realizaciju preporuka iz istog i voditi svoje poslove i operacije u skladu s tim preporukama;

(c) promptno poduzimati sve korake unutar svojih ovlasti u cilju održavanja svog pravnog opstanka, izvršavanja svojih poslova, pribavljanja, održavanja i obnavljanja svojih prava, imovine, ovlasti, privilegija i licenci koje su potrebne za njegovo poslovanje, uključujući i izvršavanje Projekta;

(d) promptno obavještavati Banku o svakom prijedlogu za nadopunu, obustavu ili opoziv bilo koje odredbe svog Statuta, uključujući svaku odluku Vlade, te će pružiti Banci odgovarajuću priliku komentiranja takvog prijedloga prije nego što poduzme bilo koji korak u tom smislu; i

(e) u svako doba sačiniti odgovarajuće odredbe kako bi se zaštitio od bilo kojeg gubitka nastalog kao posljedica promjene tečaja između valuta u kojima Zajmoprimac posluje ili ima obveze, uključujući no ne ograničavajući se na njemačku marku i hrvatsku kunu.

ČLANAK V - OBUSTAVA; UBRZANJE DOSPIJEĆA; RASKID

Stavak 5.01. Obustava

Slijedeće je specificirano kao dodatni uvjeti za obustavu prava Zajmoprimac na povlačenja po zajmu, no samo za dio zajma koji se stavlja na raspolaganje posebnim Ugovorom o podzajmu, u smislu stavka 7.01.(a) (xiii) Standardnih uvjeta:

(a) ukoliko je zakonodavni i regulativni okvir koji se odnosi na bilo kojeg Krajnjeg korisnika ili Gradove u svojstvu jamca izmijenjen ili ukoliko je zajmoprimac poduzeo bilo koji drugi korak koji ima za posljedicu promjenu sposobnosti bilo kojeg Krajnjeg korisnika ili Grada jamca (i) za sklapanje Ugovora o podzajmu ili Ugovora o jamstvu grada i potpori projektu, (ii) za realizaciju Projekta ili njegovih dijelova, ili (iii) za ispunjenje svojih obaveza po bilo kojem Ugovoru o podzajmu ili Ugovoru o jamstvu grada i potpori projektu; i

(b) ukoliko bilo koji Krajnji korisnik ili Grad jamac ne ispuni odredbe Ugovora o podzajmu ili Ugovora o jamstvu grada i potpori projektu.

Stavak 5.02. Prijevremeno dospijeće

U nastavku se nalaze dodatni uvjeti za ubrzanje dospijeća u smislu Stavka 7.06 (f) Standardnih uvjeta no samo za onaj dio zajma koji se stavlja na raspolaganje predmetnim Ugovorom o podzajmu:

(a) ukoliko bilo koji Krajnji korisnik ne ispuni bilo koju svoju obavezu po Ugovoru o podzajmu u roku od 30 dana nakon dana nastanka tog propusta; i

(b) ukoliko bilo koji Grad jamac ne ispuni bilo koju od svojih obaveza po Ugovorom o jamstvu grada i potpori projektu u roku od 30 dana nakon dana nastanka tog propusta.

Stavak 5.03. Raskid

Ukoliko:

(a) u bilo koje doba Banka utvrdi da je izvršeno plaćanje s Posebnog računa ili da je korišten Posebni račun na način koji se ne slaže sa zahtjevima Priloga 3 i utvrdi iznos zajma na koji se odnosi takva zloupotreba, ili

(b) u bilo kojem trenutku Banka utvrdi da upotreba zajma ili podzajma nije bila u skladu s Porjektom ili Ugovorom o podzajmu,

Banka može, uz obavijest Zajmoprimcu i Jamcu okončati pravo Zajmoprimca na povlačenja po zajmu s obzirom na taj iznos. Nakon davanja takve obavijesti, taj se iznos zajma poništava.

ČLANAK VI - OPERATIVNOST

Stavak 6.01. Preduvjeti za operativnost

Kao dodatni uvjeti za operativnost Ugovora o zajmu u smislu stavka 9.02.(c) Standardnih uvjeta, specificirano je slijedeće:

(a) Jamac je prihvatio i objavio odluku o odobravanju dotacije Krajnjim korisnicima u visini od 79.000.000 DEM u skladu s Prilogom 6 ovom Ugovoru a za komponente kapitalnog investiranja u Projekt u skladu s planom realizacije projekta koji se nalazi u prilogu svakom Ugovoru o podzajmu; i

(b) Zajmoprimac je pripremio i dostavio na pregled Banci Izjavu Zajmoprimca o strategiji koja je po obliku i sadržaju prihvatljiva za Banku. Taj dokument će elaborirati radnje koje će se tražiti od Zajmoprimca u cilju jačanja njegovih sposobnosti za vođenje i praćenje realizacije zajma, za kontrolu i procjenu investicijskih prijedloga u komunalnom i ekološkom sektoru, za poslove strukturnog kreditiranja, procjenu zajmovne sposobnosti komunalnih korisnika, i procjenu, praćenje i vođenje izloženosti komunalnom riziku.

Stavak 6.02. Pravno mišljenje

(a) U smislu Stavka 9.03(a) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje ili mišljenja u ime Zajmoprimca daje gospodin Nikša Jančić ili neki drugi vanjski savjetnik koji je prihvatljiv za Banku.

(b) U smislu Stavka 9.03(b) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje ili mišljenja u ime Jamca daje ministar pravosuđa Republike Hrvatske.

Stavak 6.03. Okončanje zbog neuspješne operativnosti

Datum koji pada 90 dana od datuma ovog Ugovora o zajmu je specificiran u smislu Stavka 9.04. Standardnih uvjeta.

ČLANAK VII - RAZNO

Stavak 7.01. Obavijesti

Slijedeće adrese određene su u smislu Stavka 10.01 Standardnih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

gđa. Biserka Biruš, Rukovoditelj Direkcije međunarodnih zajmova

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: (385 1) 4591 667 Telefaks: (385 1) 4591 600

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

za: Operation Administration Unit

One Exchange Square

London EC2A 2EH

England

Telefon: (44-171) 338 6000

Telefaks: (44-171) 338 6100

Teleks: 881 2161 EBRD LG

Stavak 7.02. Pristojbe i Troškovi

Zajmoprimac će snositi sve profesionalne, bankarske troškove, troškove transfera ili konverzije kao i troškove koji nastanu tijekom pripreme, izvršenja i registriranja ovog Ugovora, Ugovora o jamstvu, ukoliko postoji, te srodnih dokumenata.

KAO ŠTO SVJEDOČE potpisi ugovornih strana, putem njihovih valjano ovlaštenih predstavnika, Ugovor o zajmu potpisan je u četiri primjerka i zaključen u Splitu, Hrvatska na datum naveden na početku Ugovora.

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

v.r. Johan Bastin

Ime: Johan Bastin

Titula: Direktor

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

v.r. Anton Kovačev

Ime: Anton Kovačev

Titula: Predsjednik Uprave

v.r. Krešimir Leko

Ime: Krešimir Leko

Titula: Član Uprave

PRILOG 1 - OPIS PROJEKTA

1. Namjena Projekta je pružanje pomoći Zajmoprimcu u cilju:

(a) financiranja potprojekata obnove i unapređenja komunalnih vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava te poboljšanja kvalitete i pouzdanosti vodoopskrbnih i kanalizacijskih usluga u Splitu, Solinu, Kaštelima, Trogiru, Puli i Rijeci;

(b) jačanja operativnih i financijskih sposobnosti krajnjih korisnika i poboljšanja njihovog kredibiliteta; i

(c) uspostavljanja decentraliziranog sustava financiranja investicija na polju komunalne infrastrukture.

2. Projekt se sastoji od slijedećih dijelova, kako je opisano u Prilogu 1 svakom Ugovoru o podzajmu između Zajmoprimca i svakog krajnjeg korisnika, a koji podliježu modifikacijama ovisno o povremenim dogovorima između Banke i Zajmoprimca:

Dio 1 Investicijski program izgradnje infrastrukture za otpadne vode te obnova i proširenje infrastrukture za vodoopskrbu u Splitu, Solinu, Kaštelima i Trogiru uključujući slijedeće dijelove:

Dio 1.1: projektna i natječajna dokumentacija za dijelove 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, 1.8 i 1.9.

Dio 1.2: izgradnja cjevovoda i pumpnih stanica za otpadne vode Kaštela - Trogir.

Dio 1.3: postavljanje podmorskog cjevovoda do otoka Čiovo.

Dio 1.4: probijanje i učvršćivanje tunela otok Čiovo.

Dio 1.5: radovi na obnovi i izgradnji u okviru
proširenja vodoopskrbne pumpne stanice Ravne Njevne i stanice za pročišćavanje vode
Kunceva Gradne.

Dio 1.6: izgradnja Split-Solin cjevovoda za otpadnu
vodu, tunela, stanice za pročišćavanje
otpadnih voda i podmorskog ispusta u Brački
kanal.

Dio 1.7: postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda
Kaštel-Trogir.

Dio 1.8: postavljanje podmorskog ispusta od stanice za
pročišćavanje otpadnih voda Čiovo do
Splitskog kanala.

Dio 1.9: izgradnja stanice za pročišćavanje otpadnih
voda Čiovo.

Dio 1.10: kupnja zemljišta

Dio 2 Investicijski program za grad Pula

Dio 2.1: projektna i natječajna dokumentacija za dio
2.2.

Dio 2.2: postavljanje cjevovoda i izgradnja pumpnih
stanica za dio kanalizacijskog podsustava
u centru Pule.

Dio 3 Investicijski program za grad Rijeka

Dio 3.1: projektna i natječajna dokumentacija za
dio 3.2.

Dio 3.2: postavljanje kolektora i tlačnih cjevovoda
te izgradnja pumpne stanice za kanalizacijski
podsustav Draga.

Dio 4 Oprema za ispitivanje morske vode

Dio 4.1: oprema za laboratorije i ispitivanje a za
praćenje posljedica
puštanja otpadnih voda u more nakon
provedenih investicija na kanalizacijskim
sustavima u Splitu, Solinu, Kaštelima,
Trogiru, Rijeci i Puli.

3. Dovršenje Projekta se planira za 31. ožujka 2001.

PRILOG 2 - KATEGORIJE I POVLAČENJA

1. Slijedeća tabela navodi kategorije pojedinih stavki koje će se financirati iz sredstava zajma, preraspodjelu iznosa zajma za svaku kategoriju, te postotak izdataka za pojedine stavke koje će se tako financirati u svakoj kategoriji.

2. Bez obzira na odredbe gornjeg paragrafa 1, prije datuma Ugovora o zajmu neće se izvršiti bilo kakvo povlačenje vezano za izdatke, osim povlačenja u ukupnom iznosu od najviše 1.440.000 DEM koja se mogu izvršiti vezano za kategorije 1, 2, 3. i 4 na račun plaćanja za izdatke prije datuma Ugovora o zajmu, ali poslije 1. studenog 1996.

3. Obaveza Banke da Tranšu A stavi na raspolaganje Zajmoprimcu podliježe ispunjenju, po obliku i sadržaju zadovoljavajućima za Banku, slijedećih preduvjeta:

(a) da je nastupio Datum operativnosti:

(b) Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split (»JKP Vodovod i kanalizacija Split s.p.o.«) bit će konstituirano u obliku zadovoljavajućem za Zajmoprimca i Banku, sa svim sredstvima kojima posluje Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split i vlasničkim pravima prenesenima na Vodovod i kanalizaciju Split;

(c) Zajmoprimac će sklopiti Ugovor o podzajmu s Vodoprivrednim i komunalnim poduzećem Split, a ovaj Ugovor o podzajmu bit će valjano potvrđen, izvršen i dostavljen, te pravno obvezujući za uključene strane i zakonski provediv u skladu s njegovim uvjetima, a svi preduvjeti za njegovu operativnost ili za pravo Vodoprivrednog i komunalnog poduzeća Split da izvrši povlačenja prema tom Ugovoru bit će ispunjeni;

(d) Zajmoprimac će sklopiti Ugovor o jamstvu i potpori projektu s gradovima Split, Solin, Kaštela i Trogir, a Ugovor o jamstvu i potpori projektu bit će valjano potvrđen, izvršen i dostavljen, te pravno obvezujući za gradove Split, Solin, Kaštela i Trogir i zakonski provediv u skladu s njegovim uvjetima, a svi preduvjeti za njegovu operativnost bit će ispunjeni;

(e) Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split realno će povećati osnovnu kombiniranu tarifu za vodoopskrbu i kanalizaciju u Splitu za najmanje 70% za kućanstva i ne-kućanstva;

(f) Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split će pripremiti i dostaviti za pregled Banci Izvješće o ocjeni utjecaja na okoliš i Banka će ga smatrati zadovoljavajućim; i

(g) Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split će otvoriti odvojen račun za primitak, isplatu i otplatu Podzajma, kako je utvrđeno u Stavku 4.01. Ugovora o zajmu.

4. Obveza Banke da tranšu B stavi na raspolaganje Zajmoprimcu podliježe ispunjenju, po obliku i sadržaju zadovoljavajućima za Banku, slijedećih preduvjeta:

(a) da je nastupio Datum operativnosti;

(b) da je potpuno vlasništvo sredstava za tretman otpadnih voda i prijenosnih sredstava kojima trenutno posluje Komunalno poduzeće Pula preneseno Komunalnom poduzeću Pula;

(c) Zajmoprimac će sklopiti Ugovor o podzajmu s Komunalnim poduzećem Pula, a ovaj Ugovor o podzajmu bit će valjano potvrđen, izvršen i dostavljen, te pravno obvezujući za uključene strane i zakonski provediv u skladu s njegovim uvjetima, a svi preduvjeti za njegovu operativnost ili za pravo Komunalnog poduzeća Pula da izvrši povlačenja prema tom Ugovoru bit će ispunjeni:

(d) Zajmoprimac će sklopiti Ugovor o jamstvu i potpori projektu s gradom Pula, a Ugovor o jamstvu i potpori projektu bit će valjano potvrđen, izvršen i dostavljen, te pravno obvezujući za grad Pulu i zakonski provediv u skladu s njegovim uvjetima, a svi preduvjeti za njegovu operativnost bit će ispunjeni;

(e) Komunalno poduzeće Pula realno će povećati osnovnu kombiniranu tarifu za vodoopskrbu i kanalizaciju u Puli za najmanje 25%. Ovo povećanje provest će se putem:

(i) povećanja postojeće osnovne tarife za kanalizaciju u Puli za najmanje 130% za kućanstva i ne-kućanstva; i

(ii) uvođenja novog posebnog doprinosa za kanalizaciju Pula koji će prikupljati Vodoprivredno poduzeće Pula u korist, i koji će se otplatiti (proslijediti), Komunalnom poduzeću Pula, od svih korisnika priključenih na vodoopskrbnu mrežu, ali koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu grada Pule, u iznosu jednakom primjenjivoj osnovnoj tarifi za kanalizaciju grada Pule;

(f) Komunalno poduzeće Pula će pripremiti i dostaviti za pregled Banci Izvješće o ocjeni utjecaja na okoliš i Banka će ga smatrati zadovoljavajućim; i

(g) Komunalno poduzeće Pula će otvoriti odvojen račun za primitak, isplatu i otplatu Podzajma, kako je utvrđeno u Stavku 4.01. Ugovora o zajmu.

5. Obaveza Banke da Tranšu C stavi na raspolaganje Zajmoprimcu podliježe ispunjenju, po obliku i sadržaju zadovoljavajućima za Banku, slijedećih preduvjeta:

(a) da je nastupio Datum operativnosti;

(b) da je potpuno vlasništvo sredstava za tretman otpadnih voda i prijenosnih sredstava kojima trenutno posluje Vodoprivredno i komunalno poduzeće Rijeka preneseno Vodoprivrednom i komunalnom poduzeću Rijeka;

(c) Zajmoprimac će sklopiti Ugovor o podzajmu s Vodoprivrednim i komunalnim poduzećem Rijeka, a Ugovor o podzajmu bit će valjano potvrđen, izvršen i dostavljen, te pravno obvezujući za uključene strane i zakonski provediv u skladu s njegovim uvjetima, a svi preduvjeti za njegovu operativnost ili za pravo Vodoprivrednog i komunalnog poduzeća Rijeka da izvrši povlačenja prema tom Ugovoru bit će ispunjeni;

(d) Zajmoprimac će sklopiti Ugovor o jamstvu i potpori projektu s gradom Rijeka, a ovaj Ugovor o jamstvu i potpori projektu bit će valjano potvrđen, izvršen i dostavljen, te pravno obvezujući za grad Rijeka i zakonski provediv u skladu s njegovim uvjetima, a svi preduvjeti za njegovu operativnost bit će ispunjeni;

(e) Vodoprivredno i komunalno poduzeće Rijeka realno će povećati osnovnu kombiniranu tarifu za vodopskrbu i kanalizaciju u Puli za najmanje 5% za kućanstva i ne-kućanstva.

(f) Vodoprivredno i komunalno poduzeće Rijeka će pripremiti i dostaviti za pregled Banci Izvješće o ocjeni utjecaja na okoliš i Banka će ga smatrati zadovoljavajućim; i

(g) Vodoprivredno i komunalno poduzeće Rijeka će otvoriti odvojen račun za primitak, isplatu i otplatu Podzajma, kako je utvrđeno u Stavku 4.01. Ugovora o zajmu.

6. Obveza Banke da tranšu D stavi na raspolaganje Zajmoprimcu (u nastavku: Zajmoprimac) podliježe ispunjenju, po obliku i sadržaju zadovoljavajućima za Banku, slijedećih preduvjeta:

(a) da je nastupio Datum operativnosti; i

(b) Zajmoprimac će sklopiti Ugovor o podzajmu s Hrvatskim Vodama, a ovaj Ugovor o podzajmu bit će valjano potvrđen, izvršen i dostavljen, te pravno obvezujući za uključene strane i zakonski provediv u skladu s njegovim uvjetima, a svi preduvjeti za njegovu operativnost ili za pravo Hrvatskih Voda da izvrši povlačenja prema tom Ugovoru bit će ispunjeni.

7. Kao dio dokaza koji će se dostaviti Banci o ispunjenju preduvjeta navedenih u gornjim klauzulama 3 do 6, u ime Zajmoprimac pravno mišljenje ili mišljenja dati će gospodin Nikša Jančić ili drugi vanjski savjetnik koji je prihvatljiv za Banku.

8. Kao dio dokaza koji će se dostaviti Banci o ispunjenju preduvjeta navedenih u gornjoj klauzuli 3, u ime gradova Split, Solin, Kaštela i Trogir pravno mišljenje ili mišljenja dati će glavni pravni službenik gradova Split, Solin, Kaštela i Trogir.

9. Kao dio dokaza koji će se dostaviti Banci o ispunjenju preduvjeta navedenih u gornjoj klauzuli 4, u ime grada Pule pravno mišljenje ili mišljenja dati će glavni pravni službenik grada Pule.

10. Kao dio dokaza koji će se dostaviti Banci o ispunjenju preduvjeta navedenih u gornjoj klauzuli 5, u ime grada Rijeke pravno mišljenje ili mišljenja dati će glavni pravni službenik grada Rijeke.

  1. Kao dio dokaza koji će se dostaviti Banci o ispunjenju preduvjeta navedenih u gornjoj klauzuli 6, u ime Hrvatskih Voda pravno mišljenje ili mišljenja dati će glavni pravni službenik Hrvatskih Voda.

          DODATAK PRILOGU 2

Kategorija Dodijeljeni % izdataka
iznos
koji će se
financirati

1. Tranša A

Podzajam Vodoprivrednom 73.600.000 DEM 100%

i komunalnom poduzeću Split (isključivši

sukladno Ugovoru o podzajmu pristojbe i

u okviru Dijela 1 Projekta poreze)

2. Tranša B

Podzajam Komunalnom podu- 20.800.000 DEM 100%

zeću Pula sukladno Ugovoru (isključivši

o podzajmu u okviru Dijela pristojbe i

2 Projekta poreze)

3. Tranša C

Podzajam Vodoprivrednom 6.560.000 DEM 100%

i komunalnom poduzeću (isključivši

Rijeka sukladno Ugovoru pristojbe

o podzajmu u okviru Djela i poreze)
3 Projekta

4. Tranša D

(a) Podzajam Hrvatskim 3.000.000 DEM 100%

Vodama sukladno Ugovoru (isključivši

o podzajmu u okviru Dijela pristojbe

4 Projekta i poreze)

(b) Jednokratna provizija 1.040.000 DEM 100%

Ukupno 105.000.000 DEM

PRILOG 3 - POSEBNI RAČUN

1. U svrhu ovog Priloga, slijedeći pojmovi imat će slijedeće značenje:

»prihvatljiva kategorija« znači kategorije 1, 2, 3 i 4 navedene u tabeli u Dodatku Prilogu 2 Ugovoru o zajmu;

»prihvatljivi izdaci« znači izdaci koji se odnose na razumne troškove roba, radova i usluga potrebnih za Projekt i koji će se financirati iz sredstava zajma koja se s vremena na vrijeme namjenjuju za prihvatljivu kategoriju sukladno odredbama Priloga 2 Ugovora o zajmu;

»Najviši saldo Posebnog računa« znači iznos koji je jednak desetmilijuna njemačkih maraka (10.000.000 DEM);i

»Najmanji iznos povlačenja s Posebnog računa« znači iznos koji je jednak dvjestotisuća njemačkih maraka (200.000 DEM).

2. Plaćanje s Posebnog računa vršit će se isključivo za Prihvatljive izdatke sukladno odredbama ovog Priloga.

3. Kada Banka zaprimi zadovoljavajući dokaz da je Posebni račun valjano otvoren sukladno uvjetima prihvatljivima za Banku, uključujući odgovarajuću zaštitu protiv prebijanja oduzimanja ili zapljene, Zajmoprimac može iz raspoloživog iznosa povući i položiti na Poseban račun početni iznos koji neće premašiti najviši saldo posebnog računa, niti biti manji od najmanjeg iznosa povlačenja s Posebnog računa.

4. Nakon toga, Zajmoprimac može od raspoloživog iznosa povlačiti dodatne iznose i položiti takve iznose na Poseban račun, ovisno o ograničenjima navedenima u paragrafu 6 dolje i zadovoljenju slijedećih uvjeta za svako zatraženo povlačenje:

(a) Zajmoprimac će predočiti Banci izvode i dokumente po računu, te bilo koji drugi dokaz koji zatraži Banka, kako bi pokazao da su iznosi isplaćeni s Posebnog računa pravilno upotrebljeni;

(b) Nakon odobrenja zatraženog povlačenja od raspoloživog iznosa i pologa iznosa takvog povlačenja na Poseban račun, saldo Posebnog računa ne smije premašiti najviši saldo Posebnog računa; i

(c) Osim ako Banka s vremena na vrijeme drugačije ne odredi, iznos zatraženog povlačenja od raspoloživog iznosa za polog na Poseban račun ne smije biti manji od najmanjeg iznosa povlačenja s Posebnog računa.

5. Bez predrasude prema zahtjevu iz paragrafa 4 (a) gore, zajmoprimac će, u bilo koje vrijeme kada Banka to opravdano zatraži, predočiti izvješće o saldu i drugim pojedinostima Posebnog računa, uključujući izvode po računu i sve druge dokumente i dokaze koje Banka može zatražiti kako bi pokazao da su plaćanja izvršena s Posebnog računa izvršena u skladu sa zahtjevima navedenim u ovom Prilogu.

6. Bez obzira na odredbe paragrafa 4 ovog Priloga, Zajmoprimac neće povlačiti sredstva od raspoloživog iznosa za polog na Poseban račun, ukoliko Banka ne odredi drugačije:

(a) ako, u bilo koje vrijeme, Banka odredi da sva daljnja povlačenja od raspoloživog iznosa treba izvršiti sukladno odredbama Stavka 2.03 (a) ovog Ugovora; ili

(b) kada raspoloživi iznos namijenjen prihvatljivim kategorijama bude jednak dvostrukom iznosu najvišeg salda Posebnog računa.

Nakon toga, povlačenja od raspoloživog iznosa namijenjenog prihvatljivim kategorijama slijedit će one postupke koje će Banka specificirati u obavijesti Zajmoprimcu. Takva daljnja povlačenja vršit će se samo kada i ako Banka bude zadovoljena u smislu da će svi takvi iznosi na pologu na Posebnom računu s datumom takve obavijesti biti korišteni kod plaćanja za prihvatljive izdatke.

7. (a) Ukoliko Banka u bilo koje vrijeme utvrdi da bilo koje plaćanje iz, ili bilo koje korištenje Posebnog računa:

(i) je izvršeno za neki izdatak ili u iznosu koji nije prihvatljiv sukladno paragrafu 2 ovog Priloga; ili

(ii) nije opravdano dokazom predočenim Banci;

(b) tada Banka može zatražiti od Zajmoprimca da:

(i) pruži takav dodatan dokaz koji Banka može zatražiti; ili

(ii) položi na Poseban račun (ili, ukoliko Banka tako zatraži, otplati Banci) iznos koji je jednak iznosu takvog plaćanja ili njegovom dijelu koji nije prihvatljiv ili opravdan.

U slučaju da Banka utvrdi slučaj pod (a) (i) ili (ii) gore, neće se vršiti daljnja povlačenja od raspoloživog iznosa za polog na Poseban račun (ukoliko Banka ne odredi drugačije) dok zajmoprimac (b) ne položi na Poseban račun ili otplati Banci iznos koji je jednak iznosu takvog plaćanja (ili njegovog dijela) za koji je utvrđeno da nije prihvatljiv ili opravdan, ili (c) ne pruži dodatan dokaz, koji je prihvatljiv za Banku, da su iznosi prethodno isplaćeni s Posebnog računa pravilno upotrebljeni.

8. (a) Ukoliko Banka u bilo koje vrijeme utvrdi da neki iznos koji je preostao na Posebnom računu neće biti potreban za pokriće daljnjih plaćanja prihvatljivih izdataka, tada će Zajmoprimac, odmah po primitku obavijesti od Banke prijevremeno vratiti Banci takav iznos. Isto tako, ukoliko Banka naredi Zajmoprimcu da otplati Banci iznos sukladno paragrafu 7 (b) (ii), tada će Zajmoprimac odmah po obavijesti Banke prijevremeno vratiti Banci takav iznos. U tu svrhu, uvjet prema kojem prijevremena otplata zajma treba uslijediti na Datume plaćanja kamate se ukida, ovisno o paragrafu 8 (c) dolje.

(b) Zajmoprimac, uz prethodnu obavijest Banci u skladu sa Stavkom 3.07 (a) Standardnih uvjeta može na bilo koji Datum plaćanja kamate prijevremeno otplatiti sva ili bilo koji dio sredstava položenih na Poseban račun.

(c) Bilo koje prijevremene otplate iznosa navedenih u gornjim potparagrafima (a) i (b) treba izvršiti u skladu sa Stavkom 3.07 Standardnih uvjeta, ali pod uvjetom da:

(i) takve prijevremene otplate ne podliježu minimalnom iznosu prijevremene otplate navedenom u Stavku 2.02 (b) Ugovora o zajmu; i

(ii) da bilo koje prijevremene otplate koje su izvršene na datum koji nije Datum plaćanja kamate podliježu plaćanju Nepredviđenih troškova od strane Zajmoprimca koje procijeni Banka i o kojima obavijesti Zajmoprimca.

Nadalje, prijevremene otplate iznosa navedenih u potparagrafima (a) i (b) gore Banka će upotrijebiti kako je određeno u Stavku 3.07 (d) (ii) Standardnih uvjeta.

PRILOG 4 - OSNOVNI UVJETI UGOVORA O PODZAJMU

1. Financijski uvjeti svakog Ugovora o podzajmu

Valuta: Hrvatska kuna

Kamatna stopa: prosječna kamatna stopa na zajam i zajam IBRD plus minimalna marža od jedno cijelo pet posto (1.5%) godišnje, od najviše dva posto (2%); ova marža će pokriti trošak pristojbe za jamstvo, relevantne administrativne troškove kao i premiju za rizik neplateža od strane Krajnjih korisnika.

Rok: neće premašiti 15 godina, uključujući poček od 4 godine.

Otplata: jednaki polugodišnji obroci sukladno Datumima plaćanja kamate utvrđenih u Ugovoru o zajmu.

Iznos Podzajma JKP Vodovod i kanalizacija Split: 73.600.00 DEM

Iznos Podzajma Komunalnom poduzeću Pula: 20.800.000 DEM

Iznos Podzajma Vodoprivrednom i komunalnom podzeću Rijeka: 6.560.000 DEM

Iznos Podzajma Hrvatskim Vodama: 3.000.000 DEM

2. Ostali Uvjeti za svaki Ugovor o podzajmu

2.1. Zajmoprimac će dobiti, putem odvojenog Ugovora o podzajmu sa svakim Krajnjim korisnikom, odgovarajuća prava za zaštitu interesa Banke i Zajmoprimca, uključujući odredbe, ukoliko bude moguće, koje će svaki Krajnji korisnik izvršiti kako bi:

(a) vodio svoje poslovanje i izvršio i vodio Potprojekt uz dužno zalaganje i djelotvornost u skladu sa svim primjenjivim zakonima (uključujući ekološke standarde koji su na snazi u zakonodavstvu u kojem je smješten Potprojekt i postojećim ekološkim standardima u Europskoj Uniji na datum ovog Ugovora ili, u slučaju da takvi standardi ne postoje u Europskoj Uniji, kako je navedeno u Priručniku Svjetske banke za prevenciju i ublažavanje onečišćenja) te dobrim i valjanim administrativnim, financijskim, tehničkim, ekološkim, menadžerskim standardima i pravilima, te standardima komunalnih poduzeća u vodoprivrednom i komunalnom sektoru;

(b) vodio svoje poslovanje i operacije i izvršio i vodio Potprojekt uz dužno poštovanje ekoloških faktora, uključujući postupanje u skladu s ekološkim i urbanističkim zakonima i propisima, i u skladu s priznatim i valjanim standardima za zaštitu zdravlja i sigurnosnim standardima; te osigurati da se kapaciteti Potprojekta izrade, puste u pogon, vode i održavaju u strogoj suglasnosti sa svim primjenjivim nacionalnim i lokalnim ekološkim zakonima i propisima, te propisima o zdravlju i sigurnosti radnika;

(c) nabavio robu, radove i usluge koje će se financirati iz sredstava Podzajma u skladu s Pravilima EBRD-a za nabavu i koristiti ih isključivo u izvršavanju Potprojekata;

(d) u svako vrijeme nakon prve isplate u okviru svakog predmetnog Ugovora o podzajmu, održavao omjer pokrića servisiranja duga od najmanje 1,25 mjerenog u toku financijske godine, bez bilanci gotovog novca i pričuva;

(e) u roku šest mjeseci od kraja svake fiskalne godine, a počevši od fiskalne godine 1997, dao pripremiti i revidirati godišnje spise, račune i financijska izvješća u skladu s opće prihvaćenim revizijskim postupcima koje dosljedno primjenjuju nezavisni revizori prihvatljivi za Zajmoprimca, te ih dostavio Zajmoprimcu zajedno s izvješćem revizora;

(f) omogućio Banci i Zajmoprimcu da nadgleda lokacije, radove i izgradnju uključene u Potprojekt, poslovanje istih, te bilo koje relevantne spise i dokumente (uključivši bilo koje planove, specifikacije, podatke o ekološkom praćenju, izvješća, sporazume, dokumentaciju i planove izgradnje i nabave za Potprojekt);

(g) s odgovornim osiguravateljima zaključio i održavao osiguranje za slučaj takvih rizika i u takvim iznosima, koji će biti u skladu s valjanim postupcima poslovanja (bez ikakvog ograničenja naprijed navedenog, takvo osiguranje će pokriti rizike nastale vezano za nabavu, prijevoz i isporuku robe financirane iz sredstava zajma do mjesta korištenja ili puštanja u pogon, a svaka naknada u okviru istog izvršit će se u valuti koju će Krajnji korisnik slobodno koristiti za zamjenu ili popravak takve robe);

(h) pripremio i odmah dostavio Zajmoprimcu za proslijeđivanje Banci, ukoliko Banka tako zatraži, sve informacije koje Banka ili Zajmoprimac opravdano zatraži u svezi naprijed navedenog, kao i u svezi administracije, poslovanja i financijskog stanja Krajnjeg korisnika i koristi koje će proizaći iz Potprojekta;

(i) na prvu godišnjicu datuma svakog od Početnog povećanja tarifa navedenog u Klauzulama 3(e), 4(e) i 5(e) Priloga 2 Ugovora o zajmu, te na svaku slijedeću godišnjicu datuma, pregledao tarife za naknade korisnika usluga te ih, ukoliko bude potrebno, povećao, a o rezultatima pregleda i potrebi neophodnog povećanja tarife izvijestio Zajmoprimca, kako bi se osiguralo da u svako doba bude ostvaren dostatan prihod u gotovom novcu za pokrivanje u svakoj financijskoj godini:

(i) troškova poslovanja i održavanja;

(ii) servisiranja duga (uključujući plaćanje glavnice i kamate i drugih pristojbi) za relevantan podzajam i drugih dugovanja;

(iii) povećanja kapitala, u skladu s Planom razvoja poduzeća; i

(iv) svih troškova kapitala za neophodnu zamjenu i sanaciju sredstava koja je potrebna kako bi se kapaciteti i sistemi mreže održali u dobrom stanju za poslovanje.

(j) u slučaju podzajma koji financiraju kupnju korištenih sredstava, dobio nezavisnu procjenu vrijednosti takvih sredstava;

(k) obavijestio, a kada to zahtijeva nacionalno ili lokalno zakonodavstvo i/ili propisi, savjetovao se s lokalnim stanovništvom uključenim u pripremu i realizaciju Potprojekta, kako bi se u skladu s tim pravilima mogle poduzeti planirane investicije;

(l) kvartalno i s početkom tri mjeseca nakon dotičnog datuma operativnosti svakog Ugovora o podzajmu, dostavio Zajmoprimcu za pregled i komentar Izvješće o napredovanju projekta po obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Zajmoprimca uključujući:

(i) fizičko provođenje Potprojekta do datuma izvješćivanja i za vrijeme razdoblja izvješćivanja;

(ii) ostvaren plan stvarnog rada i razloge za odstupanja od plana provođenja Projekta;

(iii) plan stvarnog rada za slijedeća tri mjeseca;

(iv) isplate i korištenja sredstava dotičnog Podzajma;

(v) rashode u okviru Potprojekta;

(vi) predmete koji bi mogli utjecati na datum dovršenja i trošak Projekta;

(vii) kvartalna financijska izvješća; i

(viii) potvrdu o usklađenju sa svakom od odredaba navedenih u dotičnom Ugovoru o podzajmu.

(m) ne kasnije od tri mjeseca prije početka svake fiskalne godine, a počevši od fiskalne godine 1998, dostavio Zajmoprimcu, u obliku prihvatljivom za Zajmoprimca i u skladu s općenito prihvaćenim revizijskim postupcima koji se dosljedno primjenjuju:

(i) projekciju novčanog tijeka;

(ii) projekciju dobiti; i

(iii) projekciju usklađenja tarifa.

(n) u roku šest mjeseci po dovršenju Potprojekta dostavio Zajmoprimcu i Banci Izvješće o dovršenju projekta u obliku zadovoljavajućem za Banku; i

(o) sačuvao i održao svoje zakonsko postojanje te sva prava, privilegije i licence potrebne ili poželjne za uobičajeno vođenje poslovanja.

2.2 Svaki Ugovor o podzajmu također će sadržati odredbe, ukoliko bude prikladno, da će se, dok se svaka Tranša u cijelosti ne otplati, svaki Krajnji korisnik obavezati, osim ako Zajmoprimac drugačije ne dogovori, da neće poduzeti bilo koji od slijedećih postupaka, te da će Zajmoprimcu dostaviti sve informacije o istome koje Zajmoprimcu opravdano može zatražiti:

(a) izmijeniti svoj pravni status ili vrstu poslovnih aktivnosti na području vodoopskrbe i prikupljanja i tretmana otpadnih voda;

(b) zaključiti bilo koju transakciju koja nije na osnovi izvršenih radova;

(c) ukinuti, dopuniti ili se odreći bilo koje odredbe bilo kojeg Ugovora o podzajmu;

(d) izložiti se bilo kojem zaduženju za posuđeni novac koji nisu:

(i) zajmovi za financiranje troškova kapitala uz uvjet da Krajnji korisnik može utvrditi, na temelju razumne projekcije njegovog prihoda i rashoda gotovog novca, da će Omjer pokrića servisiranja duga za trajanja svakog takvog novog zajma kojem je izložen biti barem jedank 1,25; i

(ii) kratkoročna trgovačka zaduženja pretrpljena u uobičajenom toku poslovanja.

3. Dodatni uvjeti za Ugovor o podzajmu s JKP Vodovod i kanalizacija Split

Pored uvjeta navedenih u gornjem paragrafu 2, Ugovor o podzajmu između Vodoprivrednog i komunalnog poduzeća Split i Zajmoprimca će također uključiti slijedeće odredbe kojima će se JKP Vodovod i kanalizacija Split obavezati:

(a) da će sklopiti, u roku šest mjeseci od datuma operativnosti Ugovora o podzajmu, ugovora s vodoprivrednim poduzećem prihvatljivim za Zajmoprimca i Banku koji će pomoći Vodoprivrednom i komunalnom poduzeću Split u provođenju Dijela 1 Projekta i pripremiti, usvojiti i provesti Plan za razvoj poduzeća;

(b) da će usvojiti i dostaviti Zajmoprimcu i Banci, u roku devet mjeseci od izvršavanja ugovora navedenog gore pod (a), Plan za razvoj poduzeća, po obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Zajmoprimca i Banku, uključujući bez ograničenja:

(i) Program za financijsko i operativno unapređenje poslovanja (PFOUP), koje će, između ostalog, uključiti:

(A) računovodstvene sisteme u skladu s međunarodnim standardima;

(B) mjere za povećanje efikasnosti administracije prihoda (fakturiranje, prikupljanje, administraciju zakašnjelih dugova i smanjenje neutjerivih dugova);

(C) financijsko upravljanje;

(D) mjere za smanjenje jediničnih troškova poslovanja;

(E) pokazatelje poslovanja kojima se omogućava mjerenje napredovanja u unapređenju poslovanja; i

(F) prijedlog i vremenski plan za racionalizaciju tarifa s obzirom na efikasno organiziranje postupka određivanja tarifa, smanjenje i ukidanje unakrsnih subvencija između potrošačkih grupa, dok se istovremeno ostvaruje potpun povrat troškova.

(ii) Program investicija;

(iii) Program za upravljanje potrebom za smanjenje gubitka vode; i

(iv) pregled raspoloživih opcija i, ukoliko je moguće, strategiju i vremenski plan, za unapređenje financijskog i operativnog poslovanja Vodoprivrednog i komunalnog poduzeća Split putem uključenja iskusnog privatnog vodoprivrednog operatora i investitora;

(c) da će s gradovima Split, Solin, Kaštela i Trogir, te Hrvatskim Vodama osnovati, i, u svako vrijeme za realizacije Potprojekta, opskrbiti Poduzeće za upravljanje projektom s adekvatnim izvorima i odgovarajuće kvalificiranim osobljem, prema smjernicama prihvatljivim za Banku i Zajmoprimca, kako bi koordinirao, upravljao, pratio i procijenio sve aspekte provođenja Dijela 1 Projekta; i

(d) kao preduvjete za operativnost Podzajma:

(i) da će realno povećati osnovnu kombiniranu tarifu za vodoopskrbu i kanalizaciju u Splitu za najmanje 70% za kućanstva i ne-kućanstva;

i

(ii) da će pripremiti i dostaviti za pregled Banci Izvješće o procjeni utjecaja na okoliš i Banka će ga smatrati zadovoljavajućim.

4. Dodatni uvjeti za Ugovor o podzajmu s Komunalnim poduzećem Pula

Pored uvjeta navedenih u gornjem paragrafu 2, Ugovor o podzajmu između Komunalnog poduzeća Pula i Zajmoprimca će također uključiti slijedeće odredbe kojima će se Komunalno poduzeće Pula obavezati:

(a) da će predložiti i usvojiti, u roku devet mjeseci nakon izvršenja Ugovora između Vodoprivrednog i komunalnog poduzeća Split i operatora vodoprivrednog poduzeća, Program za financijsko i operativno unapređenje poslovanja (PFOUP) zajedno sa strategijom za provođenje prihvatljivom za Zajmoprimca i Banku;

(b) da će osnovati s Hrvatskim Vodama, i, u svako vrijeme za izvršenja Potprojekta, opskrbiti Jedinicu za upravljanje projektom s adekvatnim izvorima i odgovarajuće kvalificiranim osobljem, prema smjernicama prihvatljivim za Banku i Zajmoprimca, kako bi koordinirao, upravljao, pratio i procijenio sve aspekte provođenja Dijela 2 Projekta; i

(c) kao preduvjete za operativnost Podzajmu:

(i) da će realno povećati osnovnu kombiniranu tarifu za vodoopskrbu i kanalizaciju u Puli za najmanje 25%. Ovo povećanje provest će se putem:

(A) povećanja postojeće osnovne tarife za kanalizaciju u Puli za najmanje 130% za kućanstva i ne-kućanstva; i

(B) uvođenja novog posebnog Doprinosa za kanalizaciju Pula koji će prikupljati Vodoprivredno poduzeće Pula u korist, i koji će se otplatiti (proslijediti), Komunalnom poduzeću Pula, od svih korisnika priključenih na vodoopskrbnu mrežu, ali koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu grada Pule, u iznosu jednakom primjenjivoj osnovnoj tarifi za kanalizaciju grada Pule:

(ii) da će pripremiti i dostaviti za pregled Banci Izvješće o procjeni utjecaja na okoliš i Banka će ga smatrati zadovoljavajućim.

5. Dodatni uvjeti za Ugovor o podzajmu s Vodoprivrednim i komunalnim poduzećem Rijeka

Pored uvjeta navedenih u gornjem paragrafu 2, Ugovor o podzajmu između Vodoprivrednog i komunalnog poduzeća Rijeka i Zajmoprimca će također uključiti slijedeće odredbe kojima će se Vodoprivredno i komunalno poduzeće Rijeka obavezati:

(a) da će predložiti i usvojiti, u roku devet mjeseci nakon izvršenja Ugovora između Vodoprivrednog i komunalnog poduzeća Split i operatora vodoprivrednog poduzeća, Program za financijsko i operativno unapređenje poslovanja (PFOUP) zajedno sa strategijom za provođenje prihvatljivom za Zajmoprimca i Banku;

(b) da će osnovati s Hrvatskim Vodama, i, u svako vrijeme za izvršenja Potprojekta, opskrbiti Jedinicu za upravljanje projektom s adekvatnim izvorima i odgovarajuće kvalificiranim osobljem, prema smjernicama prihvatljivim za Banku i Zajmoprimca, kako bi koordinirao, upravljao, pratio i procijenio sve aspekte provođenja Dijela 3 Projekta; i

(c) kao preduvjete za operativnost Podzajmu:

(i) da će realno povećati osnovnu kombiniranu tarifu za vodoopskrbu i kanalizaciju u Rijeci za najmanje 5% za kućanstva i ne-kućanstva; i

(ii) da će pripremiti i dostaviti za pregled Banci Izvješće o procjeni utjecaja na okoliš i Banka će ga smatrati zadovoljavajućim.

6. Dodatni uvjeti za Ugovore o podzajmu Hrvatskim vodama

Pored uvjeta navedenih u gornjem paragrafu 2, Ugovor o podzajmu između Hrvatskih Voda i Zajmoprimca će također uključiti slijedeću odredbu kojom će se Hrvatske Vode obavezati da će utvrditi, voditi i održavati sistem praćenja pomorskih područja u koja će Vodoprivredno i komunalno poduzeće Split i Komunalno poduzeće Pula ispuštati tretirane otpadne vode putem podmorskih ispusta financiranih u okviru Projekta u svrhu utvrđivanja, u roku dvije godine po dovršenju podmorskih ispusta, da li je potreban drugi stupanj tretmana kako bi se udovoljilo nacionalnim ekološkim standardima i standardima Europske Unije.

7. Ostala pitanja

(a) Svaki Ugovor o podzajmu između Zajmoprimca i Krajnjeg korisnika će također sadržati odredbe kojima će se osigurati pravo Zajmoprimca na obustavljanje ili ukidanje prava Krajnjeg korisnika na korištenje sredstava Podzajmu ukoliko postoji (i) bilo koji tekući ili predvidivi postupak Krajnjeg korisnika koji nije u skladu s bilo kojom odredbom relevantnog Ugovora o podzajmu, uključujući propust korištenja sredstava Podzajmu isključivo za namjene Potprojekta ili (ii) postupanje Zajmoprimca u skladu s bilo kojom odredbom Ugovora o zajmu između Banke i Zajmoprimca.

(b) Prema Ugovoru o podzajmu neće se izvršiti nikakva isplata osim za potrebe pokrivanja izdataka za robu ili usluge neophodne za Potprojekt.

PRILOG 5 - OSNOVNI UVJETI UGOVORA O JAMSTVU OPĆINE I POTPORI PROJEKTU

Zajmoprimac će dobiti, putem odvojenog Ugovora o jamstvu grada i potpori projektu sa svakim jamcem - gradom, odgovarajuća prava za zaštitu interesa Banke i Zajmoprimca, uključujući odredbe, ako je moguće, kojima će se svaki Grad jamčiti i obavezati se:

(a) da će Zajmoprimcu dati osiguranje koje je na raspolaganju prema hrvatskim zakonima (tj. mjenicu s jamstvom gradskog vijeća, akceptni nalog ili hipoteku), čije sačinjavanje i potpunost će Zajmoprimcu biti potvrđeno pravnim mišljenjem koje izdaje pravni savjetnik u suglasnosti s Zajmoprimcem i koje plaćaju Gradovi jamci;

(b) da će financirati dio troškova kapitalnih investicija svakog Potprojekta u iznosima o kojima se usuglase Zajmoprimac i Banka, što uključuje ali nije ograničeno na poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se kupilo ili na neki drugi način steklo neko zemljište ili prava prolaska koja Grad jamac financira za bilo koji Podprojekt;

(c) da će naložiti Vodoprivrednom i komunalnom poduzeću Split, Komunalnom poduzeću Pula i Vodoprivrednom i komunalnom poduzeću Rijeka da usvoji i provede Početna povećanja tarifa i naredna povećanja tarifa koja se navode u Stavku 2.1(i) Priloga 4 Ugovora o zajmu; i

(d) da će poduzeti sve potrebne mjere uključujući, posebice ali bez ograničavanja na, ubiranje novih pristojbi, kako bi se omogućila realizacija Početnog povećanja tarifa i narednih povećanja tarifa koja se navode u Stavku 2.1(i) Priloga 4 Ugovoru o zajmu.

PRILOG 6 - DOPRINOS DRŽAVE PROJEKTU

Vlada Hrvatske i gradovi Split, Solin, Kaštela, Trogir, Rijeka i Pula stavit će na raspolaganje 79.000.000 DEM kada to bude potrebno za financiranje Dijelova 1, 2, 3, 4, 5 i 6 investicijskog programa kako je opisano u Prilogu jedan Ugovora, te će se raspodijeliti sukladno tablici u nastavku.

      DEM (u 000) 1997 1998 1999 2000

Vodoprivredno i komunalno
poduzeće Split 29,037 14,492 18,107 7,071

Vodoprivredno i komunalno
poduzeće Rijeka 1,735 600 0 0

Komunalno poduzeće Pula 2,541 5,417 0 0

GUARANTEE AGREEMENT

GUARANTEE AGREEMENT, dated 9 December 1996 between the REPUBLIC OF CROATIA (the »Guarantor«) and the EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«).

PREAMBLE

WHEREAS the Guarantor and Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (the »Borrower«) have requested assistance from the Bank in the financing of part of the Project;

WHEREAS by a loan agreement of even date herewith between the Bank and the Borrower (the »Loan Agreement«) the Bank has agreed to extend to the Borrower a loan in the amount of one hundred five million Deutsche Marks (DM105,000,000) (the »Loan«) upon the terms and conditions set forth in the Loan Agreement, but only on condition that the Guarantor agrees to guarantee the obligations of the Borrower in respect of such Loan as provided in this Guarantee Agreement; and

WHEREAS the Guarantor, in consideration of the Bankžs entering into the Loan Agreement with the Borrower, has so agreed to guarantee such obligations of the Borrower;

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

ARTICLE I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS; HEADINGS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All the provisions of the Standard Terms and Conditions, dated September 1994, are hereby incorporated into and made applicable to this Guarantee Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein (said provisions being hereinafter called the Standard Terms and Conditions).

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Guarantee Agreement or the Schedules hereto, except where stated otherwise, the terms defined in the Preamble have the respective meanings ascribed therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement shall have the respective meanings ascribed therein, and the following terms have the following meanings:

»Guarantoržs Authorised Representative« means the Guarantosžs Minister of Finance.

Section 1.03. Headings

The headings of Articles and Sections, as well as the Table of Contents, are inserted for convenience of reference only and shall not be used to interpret this Guarantee Agreement.

ARTICLE II

GUARANTEE; OBLIGATIONS OF THE GUARANTOR

Section 2.01. Guarantee

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity or upon prematuring, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Section 2.02. Other Obligations

The Guarantor shall not impose any direct or indirect taxes on foreign consultants employed by the Bank or the Borrower in the implementation of the Project and financed out of the proceeds of the Loan or the technical co-operation funds arranged on a grant basis by the Bank.

ARTICLE III
MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

The following addresses are specified for the purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions.

For the Guarantor:

Ministry of Finance of Croatia

Attention: Minister of Finance

Katanciceva 5

41000 Zagreb

Croatia

Telephone: (385 1) 4591 256

Telefax: (385 1) 433 446

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

Attention: Operation Administration Unit

One Exchange, Square

London EC2A 2EH

England

Telephone: (44 171) 338 6000

Telefax: (44 171) 338 6100

Telex: 881 2161 EBRD L G

Section 3.02. Conditions Precedent to Effectiveness; Legal Opinion

For the purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto acting through their duly authorised representatives, have caused this Guarantee Agreement to be signed in three (3) copies and delivered at Split, Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By:

Name: Božo Prka

Title: Minister of Finance

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By:

Name: Johan Bastin

Title: Director

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated 9 December 1996 between the EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«) and HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (the »Borrower«).

PREAMBLE

WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics; and

WHEREAS, the Borrower intends to implement the project described in Schedule 1 to the Loan Agreement (the »Project«), which is designed to assist the Borrower in financing the construction and rehabilitation of water supply and waste water network and treatment facilities; and

WHEREAS, the Republic of Croatia (the »Guarantor«) and the Borrower have requested assistance from the Bank in the financing of Parts 1, 2, 3 and 4 of the Project described in Schedule 1 to this Agreement; and

WHEREAS, Parts 1, 2, 3 and 4 of the Project will be carried out by the Beneficiaries (as hereinafter defined) with the Borroweržs assistance and, as part of this assistance, the Borrower will make available to such Beneficiaries the proceeds of the Sub-loans (as hereinafter defined) as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Borrower intends to contract from the International Bank for Reconstruction and Development (»IBRD«) a loan in an amount of sixty five million Deutsche Mark (DM 65,000,000) to assist in financing Parts 5.1 and 5.2 of the Project on the terms and conditiones set forth in a loan agreement (the »IBRD Loan Agreement«) to be entered into between the Borrower and IBRD; and

WHEREAS, by an agreement (the »Guarantee Agreement«) of even date herewith between the Guarantor and the Bank, the Guarantor has guaranteed the obligations of the Borrower in respect of the Loan; and

WHEREAS, the Bank has agreed on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend a loan to the Borrower in the amount of one hundred five million Deutsche Mark (DM 105,000,000) (the »Loan«) upon the terms and conditions set forth in this Agreement.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1 - STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS; HEADINGS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All the provisions of the Standard Terms and Conditions dated September 1994 (the »Standard Terms and Conditions«) are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein.

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement or the Schedules hereto, except where stated otherwise, the terms defined in the Preamble have the respective meanings ascribed therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions have the respective meaning ascribed therein, and the following terms have the following meanings:

»Beneficiaries« means the Split Water and Sewerage Corporation, the Pula Communal Services Corporation, the Rijeka Water and Sewerage Corporation (or their respective successor companies acceptable to the Bank) and Hrvatske Vode, to each of which the Borrower proposes to make a Subloan for a Sub-project under Parts 1, 2, 3 and 4 of the Project;

»Borroweržs Authorised Representative« means the President of the Managing Board of the Borrower and one another member of the Managing Board of the Borrower;

»Borroweržs Strategy Statement« means a draft statement referred to in Section 6.01(b) of this Agreement to be prepared by the Borrower outlining its medium-term business strategy covering, inter alia, its role in municipal and environmental infrastructure financing in Croatia and the main areas of operational focus;

»Capital Adequacy Standards« means the International Convergence Capital Measurements and Capital Standards adopted in July 1988 by the Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices and amended od 6 November 1991, as the same may be amended from time to time;

»Debt Service Coverage Ratio« means the estimated Free Cash Flow for a given period divided by the estimated debt service requirements (interest and fees plus the principal repayment due on all outstanding debts) for the given period;

»Deutsche Mark« or »DM« means the lawful currency of the Federal Republic of Germany;

»Environmental Impact Assessment Report« menas a report documenting the process of evaluating the environmental impacts likely to arise from the Project in form and substance satisfactory to the Bank;

»FOPIP« means the Financial and Operational Performance Improvement Programme, as defined in Section 3(b)(i) of Schedule 4 to this Agreement;

»Free Cash Flow« means Earnings Before Depreciation, Interest and Tax paid (EBDIT), minus tax paid, decreased or increased by the change in working capital, plus any proceeds of loans, minus capital expenditure;

»Hrvatske vode« means the Croatian State body responsible for national water resource management, replacing since January 1996 the Hrvatska Vodoprivreda;

»Initial Tariff Increases« means the water tariff increases referred to in Clauses 3(e), 4(e) and 5(e) of Schedule 2 to this Agreement;

»Interest Conversion Date« means an Interest Payment Date selected by the Borrower as such in accordance with Section 2.02(g)(iii) of this Agreement;

»Interest Fixing Date« means a Business Day selected by the Borrower as such in accordance with Section 2.02(g)(iii) of this Agreement;

»Institutional Strengthening Programme« means the plan of action of the Borrower referred to in Section 4.05(b) of this Agreement for the purposes of strengthening its organisation and operations, in particular its municipal loan implementation, credit assessment and investment appraisal capacity, as the same may be amended and revised from time to time by the Borrower in consultation with the Bank;

»Municipal Guarantee and Project Support Agreement« means an agreement in form and substance satisfactory to the Bank entered into between the Borrower and a Beneficiaryžs Municipal Guarantor pursuant to Section 3.01(b) of this Agreement, as the same may be amended from time to time, whereby such Municipal Guarantor guarantees the performance of the obligations and liabilities of such Beneficiary under the Sub-loan Agreement and undertakes to finance part of the capital investment cost of the Project in amounts agreed by the Borrower and the Bank;

»Municipal Guarantors« means, for each Beneficiary, a municipality having an ownership share in such Beneficiary;

»Pula Base Sewerage Tariff« means the portion of the existing total water supply and waste water tariff accruing to the Pula Communal Services Corporation (excluding the portion accruing to the Pula Water Supply Corporation), whether levied directly by the Pula Communal Services Corporation (on non-domestic customers) or by the Pula Water Supply Corporation (on domestic customers), but specifically excluding the surcharge for the Butoniga project and, as applicable, Hrvatske Vode surcharges and VAT;

»Pula Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff« means the sum of the components of the existing total water supply and waster tariff acruing to the Pula Water Supply Corporation and the Pula Communal Services Corporation, but specifically excluding the surcharge for the Butoniga project and, as applicable, Hrvatske vode surcharges and VAT;

»Pula Communal Services Corporation« means the existing communal corporation »KD Pula - Herculanea d.o.o.« jointly established between the city of Pula and its adjacent municipalities;

»Pula Specific Sewerage Contribution« means a new contribution to be levied on all users connected to the water supply system but not connected to the sewerage system in the city of Pula, and to be established and levied by the Pula Water Supply Corporation on behalf of the Pula Communal Services Corporation, in an amount per cubic meter equal to the Pula Base Sewerage Tariff;

»Pula Water Supply Corporation« means the existing communal corporation majorityowned by the city of Pula »Vodovod Pula d.o.o.«, jointly established between the city of Pula and its adjacent municipalities and whose purpose is to provide water supply services to the population of the city of Pula and the neighbouring municipalities;

»Rijeka Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff« means the portion of the existing total water supply and waste water tariff accruing to the Rijeka Water and Sewerage Corporation, but specifically excluding, if applicable, Hrvatske Vode surcharges and VAT;

»Rijeka Water and Sewerage Corporation« means the existing communal corporation »KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka«, jointly established between the city of Rijeka and its adjacent municipalities;

»Special Account« means the Special Account referred to in Section 2.03 and Schedule 3 to this Agreement;

»Split Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff« means the portion of the existing total water supply and waste water tariff accruing to the Split Water and Sewerage Corporation and the applicable municipal surcharge, but specifically excluding, if applicable, Hrvatske Vode surcharges and VAT;

»Split Water and Sewerage Corporation« means a communal corporation to be jointly established by the city of Split and the municipalities currently owning the existing Split Water and Sewerage Enterprise (»JKP Vodovod i Kanalizacija Split s.p.o.«);

»Sub-loan« means a loan made or proposed to be made by the Borrower to a Beneficiary out of the proceeds of the Loan for a Sub-project under Part 1, 2, 3 and 4 of the Project;

»Sub-loan Agreement« means a loan agreement between the Borrower and a Beneficiary purusuant to which the Borrower agrees to make a Sub-loan to such Beneficiary in accordance with Section 3.01(a) of this Agreement, as the same may be amended from time to time;

»Sub-project« means a specific investment project to be carried out by a Beneficiary under Parts 1, 2, 3 and 4 of the Project, as described in Schedule 1 to this Agreement;

»Telerate Page 3750« means the display page of London interbank offered rates (commonly known as »LIBOR«) of major banks for deposits in the Loan Currency, designated as page 3750 on the Telerate Service (or such other page as may replace page 3750 on the Telerate Service 3750 for the purpose of displaying such LIBOR rates for deposits in the Loan Currency); and

»Twinning Agreement« means the agreement referred to in Section 3.01(e) of this Agreement to be entered into between the Borrower and an experienced municipal credit bank, in form and substance satisfactory to the Bank in order to assist the Borrower to prepare, adopt and implement the Institutional Strengthening Programme.

Section 1.03. Headings

The headings of Articles and Sections, as well as the Table of Contents, are inserted for convenience of reference only and shall not be used to interpret this Agreement.

ARTICLE II - PRINCIPAL TERMS OF THE LOAN

Section 2.01. Loan Amount and Loan Currency

(a) The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Loan Agreement, an amount of one hundred five million Deutsche Mark (DM 105,000,000).

(b) The Loan shall be available to the Borrower in four Tranches, as follows:

(i) Tranche A shall be in the amount of seventy three million six hundred thousand Deutsche Mark (DM 73,600,000);

(ii) Tranche B shall be in the amount of twenty million eight hundred thousand Deutsche Mark (DM 20,800,000);

(iii) Tranche C shall be in the amount of six million five hundred sixty thousand Deutsche Mark (DM 6,560,000); and

(iv) Tranche D shall be in the amount of three million Deutsche Mark (DM 3,000,000).

Section 2.02. Other Financial Terms of the Loan

(a) Minimum Drawdown Amount

(see Standard Terms and Conditions, Section 3.01(b))

The Minimum Drawdown Amount shall be DM 100,000.

(b) Minimum Prepayment Amount

(see Standard Terms and Conditions, Section 3.07(d))

The Minimum Prepayment Amount shall be DM 1,000,000.

(c) Minimum Cancellation Amount

(see Standard Terms and Conditions, Section 3.08(a))

The Minimum Cancellation Amount shall be DM 1,000,000.

(d) Interest Payment Dates and Loan Repayment Dates

The Interest Payment Dates, as well as the Loan Repayment Dates, shall be 10 April and 10 October. The Borrower shall repay the Loan in accordance with the amortisation schedule set forth below:

Date Payment Due Amount Due

10 April 2001 DM 4,772,727.27

10 October 2001 DM 4,772,727.27

10 April 2002 DM 4,772,727.27

10 October 2002 DM 4,772,727.27

10 April 2003 DM 4,772,727.27

10 October 2003 DM 4,772,727.27

10 April 2004 DM 4,772,727.27

10 October 2004 DM 4,772,727.27

10 April 2005 DM 4,772,727.27

10 October 2005 DM 4,772,727.27

10 April 2006 DM 4,772,727.27

10 October 2006 DM 4,772,727.27

10 April 2007 DM 4,772,727.27

10 October 2007 DM 4,772,727.27

10 April 2008 DM 4,772,727.27

10 October 2008 DM 4,772,727.27

10 April 2009 DM 4,772,727.27

10 October 2009 DM 4,772,727.27

10 April 2010 DM 4,772,727.27

10 October 2010 DM 4,772,727.27

10 April 2011 DM 4,772,727.27

10 October 2011 DM 4,772,727.33

Total DM 1,050.000.00

(e) Last Availability Date

The Last Availability Date, as referred to in Section 3.01(a) of the Standard Terms and Conditions, shall be 31 March 2001. If the Available Amount, or any part thereof, is subject to a Fixed Interest Rate, any postponement of the Last Availability Date may incur Unwinding Costs which shall be immediately payable by the Borrower or the Bank, as the case may be.

(f) Commitiment Charge

(see Standard Terms and Conditions, Section 3.05(a))

(i) Until the Interest Fixing Date, the rate of the commitment charge shall be one half of one percent (0.5%) per annum.

(ii) Commencing on the Interest Fixing Date, the rate of the commitment charge shall be one per cent (1%) per annum.

(g) Interest Rate.

(i) Until the Interest Conversion Date, the Loan shall be subject to a Variable Interest Rate. For purposes of Section 3.04(b) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the offered rate that appears on the Telerate Page 3750 as of 11:0 a.m., London time, on the relevant Interest Determination Date for the period which is closest to the duration of the relevant Interest Period (or, if two periods are equally close to the duration of the relevant Interest Period, the average of the two periods); provided that:

(A) if. for any reason, the Relevant Market Interest Rate cannot be determined at such time by reference to Telerate Page 3750, the Relevant Market Interest Rate shall be the rate which the Bank determines to be the arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to nearest (1/16%) of the offered rates for deposits in the Loan Currency in an amount comparable to the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period for a period equal to such Interest Period which are advised to the Bank by three major banks active in the London interbank market selected by the Bank; and

(B) if the Bank determines that deposits in the Loan Currency are not being offered in the London interbank market in such amounts or for such period, the Relevant Market Interest Rate shall be the cost to the Bank of funding the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period from whatever sources it selects.

(ii) Commencing on the Interest Conversion Date, the Loan shall be subject to a Fixed Interest Rate. For purpose of Section 3.04(a) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the forward fixed interest rate for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap market and options on the Interest Fixing Date for the period commencing on the Interest Conversion Date and ending on the final Loan Repayment Date, taking into account the Last Availability Date and the principal repayment and interest payment schedules for the Loan. The Bank shall determine the Fixed Interest Rate on the Interest Fixing Date and promptly give notice thereof to the Borrower and the Guarantor.

(iii) The Borrower shall select the Interest Fixing Date and the Interest Conversion Date by notice to the Bank not less than five Business Days prior to the proposed Interest Fixing Date.

(h) Unwinding Costs

In the event of cancellation by the Bank pursuant to Section 7.02 of the Standard Terms and Conditions, any Unwinding Costs incurred by the Bank in connection with such cancellation, as assessed by the Bank and notified to the Borrower, shall be immediately payable by the Borrower or the Bank as the case may be.

(i) Prepayment Fee

In addition to the payment of a prepayment administrative fee pursuant to Section 3.07(b) of the Standard Terms and Conditions and, as the case may be, Unwinding Costs pursuant to Section 3.07(c) of the Standard Terms and Conditions, any prepayment of the Loan shall be subject to payment by the Borrower of a prepayment fee of three per cent (3%) of the principal amount of the Loan being prepaid.

Section 2.03. Drawdowns and Special Account

(a) The Available Amount may be drawn from time to time in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement for (i) payment of the front-end commission and (ii) financing Sub-loans.

(b) The Borrower authorises the Bank to draw down an amount equal to the frontend commission and pay to itself the front-end commission on behalf of the Borrower.

(c) The Borrower shall for the purposes of the Project open and maintain a special desposit account in a commercial bank acceptable to the Bank denominated in Deutsche Mark on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate pretection against set-off, seizure or attachment. Where the Borrower wishes to make drawdowns for deposit into, and direct payments out of, the Special Account (instead of drawdowns pursuant to subparagraph (a) above), such drawdowns shall be made in accordance with the provisions of Schedule 3 to this Agreement.

ARTICLE III - EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01. Sub-Loan Agreements; Municipal Guarantee and Project Support Agreements; Other Project Coven-ants

In addition to the general undertakings set forth in Article IV of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank shall otherwise agree:

(a) enter into Sub-loan Agreements with the Beneficiaries for the purpose of relending the proceeds of the Loan to the Beneficiaries, on the terms and conditions set forth or referred to in Schedule 4 to this Agreement;

(b) enter into Municipal Guarantee and Project Support Agreements with the Municipal Guarantors on terms and conditions set forth or referred to in Schedule 5 to this Agreement;

(c) exercise its rights under each Sub-loan Agreement and Municipal Guarantee and Project Support Agreement in such manner as to protect the interests of the Bank and the Borrower, to comply with the provisions of the Loan Agreement and to accomplish the purposes of the Loan, and not assign, amend, abrogate or waive any Sub-loan Agreement or Municipal Guarantee and Project Support Agreement or any provision thereof;

(d) duly perform ali of its obligations under the Sub-loan Agreements and the Municipal Guarantee and Project Support Agreements, and not take or concur in any action which would have the effect of assigning, amending, abrogating, cancelling or waiving any of its rights under any Sub-loan Agreement or any Municipal Guarantee and Project Support Agreement;

(e) cause the Beneficiaries and the Municipal Guarantors to carry out Parts 1, 2, 3 and 4 of the Project and to perform their rights and obligations in accordance with the provisions of the Sub-loan Agreements and Municipal Guarantee and Project Support Agreements and take, or cause the Beneficiaries and Municipal Guarantors to take, all actions, including the provisions of funds, land, facilities, services and other resources, necessary or appropriate to enable the Beneficiaries and the Municipal Guarantors to perform their obligations as set forth in the Sub-loan Agreements and Municipal Guarantee and Project Support Agreem-ents;

(f) within six months following the Effective Date, enter into a Twinning Agreement on terms and conditions satisfactory to the Bank;

(g) within six months following the date of execution of the Twinning Agreement, prepare and adopt the Institutional Strengthening Programme: and

(h) provide the Bank, along with any drawdown application under the Loan Agreement, a certificate of the status of compliance of (i) the Borrower with all the convenants set forth in this Agreement, (ii) the Beneficiary (ies) with all the covenants set forth in the respective Sub-loan Agreement(s), and (iii) the Municipal Guarantor(s) with all the covenants set forth in the respective Municipal Guarantee and Project Support Agreement(s).

Section 3.02. Procurement

(a) For the purposes of Section 4.03 of the Standard Terms and Conditions, consultants to be employed by the Borrower to assist in the carrying out of the Project shall be selected in accordance with the procedures set out in Chapter 5 of the EBRD Procurement Rules.

(b) All contracts for consultantsž services shall be subject to prior review by the Bank.

Section 3.03. Consultants

(a) In order to assist in the implementation of the Project, the Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, employ or cause to be employed, as required, and use consultants whose qualifications, experience and terms of reference shall be satisfactory to the Bank.

(b) The Borrower shall provide, without charge, to any consultants engaged to assist in matters relating to the Project or the operations of the Borrower all facilities and support necessary fort the carrying out of their functions, as well as all documents, materials and other information as may be relevant to their work.

Section 3.04. Reporting Frequency and Submission Requirements

(a) The periodic Project reports referred to in Section 4.04(a) (iv) of the Standard Terms and Conditions shall be submitted quarterly in respect of each period of three months ending on January 1. April 1, July 1 and October 1, and for the first time on the first of these dates after the Effective Date, within 30 days the end of the period being reported on, until the Project has been completed. Such reports shall include the following specific features:

(i) the following general information:

(A) the physical progress accomplished in the implementation of the project to the date of the report and during the reporting period (including work schedule, comprising civil works and supplies of goods and actual disbursements made for the preceding 3 months) plus reasons for any deviation from the project implementation;

(B) actual work schedule for the coming 3 months;

(C) expected changes in the completion date of the Project;

(D) use of proceeds of the Sub-loans and the loan under the IBRD Loan Agreement, and use of any grant funds provided for the Project;

(E) any matters which may affect the Project cost; and

(F) any development or activity likely to affect the economic viability of the Project or any part thereof to be carried out by the Beneficiaries.

(ii) the following financial information on the Borrower and/or the Beneficiaries:

(A) the Borroweržs risk adjusted capital adequacy ratio according to the Capital Adequacy Standards;

(B) a report on all overdue loans itemised as to total, number of loans and ratio to the Borroweržs total loan portfolio or, if there are no overdue loans, then a statement to that effect;

(C) the aggregate amount of all contingent liabilities;

(D) the aggregate amount and all details regarding all liens, pledges and encumbrances on the Borroweržs assets as may be requested by the Bank;

(E) cash flow statement and Free Cash Flow of the Borrower and each of the Beneficiaries; and

(F) the quarterly financial statements and annual audited financial statements of the Borrower and each of the Beneficiaries.

(iii) the following statements:

(A) a statement of the status of compliance by each Beneficiary with all covenants in the Sub-loan Agreements and by each Municipal Guarantor with its obligations under its Municipal Guarantee and Project Support Agreement;

(B) a statement of the status of compliance by the Borrower with the covenants contained in the Loan Agreement; and

(C) a statement of the status of the security granted by the Municipal Guarantors to the Borrower under the Municipal Guarantee and Support Agreements and, if required, the actions or steps taken by the Municipal Guarantors to maintain in force or to renew such security.

(b) On semi-annual basis, within 30 days after the end of any relevant period, the Borrower shall submit to the Bank semi-annual reporting on the credit-worthiness of each of the Beneficiaries and, in the case of a potential default by a Beneficiary under its debt service obligations, actions that the Borrower purports to take or impose on the Beneficiary to limit its risk exposure.

(c) Within 60 days of the end of each calendar year, the Borrower will submit to the Bank:

(i) reports on water quality and compliance with the relevant national and European Union standards in the areas into which the Split Water and Sewerage Corporation and the Pula Communal Services Corporation discharge treated waste water; and

(ii) a report on progress of any action required to achieve European Union standards as defined in the al Impact Assessment Report approved by the Bank pursuant to Clauses 3(f), 4(f) and 5(f) of Schedule 2 to this Agreement for the Split Water and Sewerage Corporation and the Pula Communal Services Corporation or as the result of the seawater quality monitoring program.

(d) The Borrower will represent and warrant to the Bank that the reports referred to in paragraphs (a), (b) and (c) above accurately portray the true and actual progress on the Project implementation, the true and actual financial situation and the covenant compliance of the Borrower, the Beneficiaries and the Municipal Guarantors.

ARTICLE IV - FINANCIAL AND OPERATIONAL COVENANTS

Section 4.01. Financial Records and Reports

(a) The Borrower shall maintain procedures, records and accounts adequate to reflect in accordance with internationally accepted accounting standards the operations and financial condition of the Borrower and its subsidiaries, if any, and adequate to monitor and record the progress of the Project (including its costs and the benefits to be derived from it).

(b) The Borrower shall:

(i) have its records, accounts and financial statements (balance sheets, statements of income and expenses and related statements), including the Special Account, and the records, accounts and financial statements of its subsidiaries, for each fiscal year, audited in accordance with internationally accepted auditing principles and standards consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank;

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each fiscal year, (A) certified copies of its financial statements for such fiscal year as so audited, and (B) the report of such audit by said auditors of such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably requested, and (C) a statement of all financial transactions between the Borrower and each of its subsidiaries and affiliates; and

(iii) furnish to the Bank such other information concerning such records, accounts and financial statements as well as the audit thereof, as the Bank shall from time to time reasonably request.

Section 4.02. Sub-loan Repayment Account

The Borrower shall, in respect of repayments made to it under any Sub-loan Agreement:

(a) open, by the date on which it receives the first repayment of principal under any of the Sub-loan Agreements, and thereafter maintain, a separate account on its books in accordance with theh provisions of Section 4.01 (a) of this Agreement;

(b) upon receipt of each such repayment, credit the same to the said separate account; and

(c) utilise all amounts so credited exclusively to meet its repayment obligations to the Bank under this Agreement.

Section 4.03. Negative Financial Covenants

The Borrower shall not, except as the Bank shall otherwise agree, take any one of the following actions, other than in the ordinary course of business, and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank shall reasonably request:

(a) make any prepayment (whether voluntarily or involuntarily) or repurchase of any debt (other than the Loan), unless it shall, if the Bank so requires, contemporaneously make a proportionate prepayment or repayment of the principal amount then outstanding of the Loan in accordance with the provisions of Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions (except that the amount of any such prepayment shall not be subject to the Minimum Prepayment Amount requirements);

(b) sell, transfer, lease, or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets (whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise); and

(c) undertake or permit any merger, consolidation, or reorganisation.

Section 4.04. Negative Pledge

(a) The Borrower undertakes that, except as the Bank shall otherwise agree:

(i) if the Borrower creates any lien on any of its assets as security for any debt, such lien will equally and rateably secure the payment of the principal amount of, and interest and other charges on, the Loan, and in the creation of any such lien express provision will be made to that effect, at no cost to the Bank; and

(ii) if any statutory lien is created on any assets of the Borrower as security for any debt, the Borrower shall grant at no cost to the Bank an equivalent lien satisfactory to the Bank to secure the payment of the principal amount of, and interest and other charges on, the Loan.

(b) The foregoing undertakings shall not apply to:

(i) any lien created on property, at the time of purchase thereof, solely as security fot the payment of the purchase price of that property or as security for the payment of debt incurred for the purpose of financing the purchase of such property; and

(ii) any lien arising in the ordinary course of banking transactions and securing a debt maturing not more than one year after its date.

Section 4.05. Conduct of Business and Operations

The Borrowerr shall, except as the Bank shall otherwise agree:

(a) conduct its business and operations in accordance with internationally recognised sound administrative, financial, and other relevant standards and practices in the banking sector;

(b) when the Institutional Strengthening Programme shall have been prepared and approved, take all actions necessary or advisable to implement the recommendations set forth and conduct its business and operations in accordance with such recommendations;

(c) promptly take all actions within its powers to maintain its legal existence, to carry on its operations, and to acquire, maintain, and renew all rights, properties, powers, privileges, and licenses that are necessary for the conduct of its business, including the carrying out of the Project;

(d) promptly notify the Bank of any proposal to amend, suspend, or repeal any provisions of its Statutes, including any governmental decision, and shall afford the Bank an adequate opportunity to comment on such proposal prior to taking any action thereon; and

(e) at all times make adequate provision to protect itself against any loss resulting from changes in the rates of exchange between currencies in which the Borrower has dealings and obligations, including without limitation Deutsche Mark and Croatian Kuna.

ARTICLE V - SUSPENSION; ACCELARATION OF MATURITY; CANCELLATION

Section 5.01. Suspension

The following are specified as additional events for suspension of the right of the Borrower to make drawdowns under the Loan but only for the portion of the Loan to be made available under a specific Sub-loan Agreement, for the purposes of Section 7.01(a)(xiii) of the Standard Terms and Conditions:

(a) the legislative and regulatory framework applicable to any the Beneficiaries or Municipal Guarantors shall have been changed, or any other measure shall have been undertaken by the Borrower having the effect of changing the capacity of any of the Beneficiaries or Municipal Guarantors (i) to enter into the Sub-loan Agreements or the Municipal Guarantee and Project Support Agreements, (ii) to carry out the Project or parts thereof or (iii) to meet their obligations under any of the Sub-loan Agreements or the Municipal Guarantee and Project Support Agreements; and

(b) any of the Beneficiaries or Municipal Guarantors shall have failed to comply with the provisions of the Sub-loan Agreements or Municipal Guarantee and Project Support Agreements.

Section 5.02. Acceleration of Maturity

The following are specified as additional events for acceleration of maturity for the purposes of Section 7.06(f) of the Standard Terms and Conditions but only for the portion of the Loan made available under the Sub-loan Agreement concerned;

(a) Any of the Beneficiaries shall have failed to perform any of its obligations under a Sub-loan Agreement for 30 days from the date of such failure; and

(b) Any of the Municipal Guarantors shall have failed to perform any of its obligations under a Municipal Guarantee and Project Support Agreement for 30 days from the date of such failure.

Section 5.03. Cancellation

If:

(a) at any time the Bank determines that a payment from or any use of, the Special Account has been made inconsistently with the requirements of Schedule 3 and establishes the amount of the Loan as to which such misuse applies, or

(b) at any time the Bank determines that any use of the Loan or Sub-loans has been made inconsistently with the Project or the Sub-loan Agreements,

the Bank may, by notice to the Borrower and the Guarantor, terminate the right of the Borrower to make drawdowns under the Loan with respect to such amount. Upon the giving of such notice, such amount of the Loan shall be cancelled.

ARTICLE VI - EFFECTIVENESS

Section 6.01. Conditions Precedent to Effectiveness

The following are specified as additional conditions to the effectiveness of the Loan Agreement for the purposes of Section 9.02(c) of the Standard Terms and Conditions:

(a) the Guarantor has adopted and published a decision to make grant funding available to the Beneficiaries in an amount of DM 79,000,000 substantially in accordance with Schedule 6 to this Agreement, for the capital investment components of the Project in accordance with the project implementation schedule attached to each Sub-loan Agreement; and

(b) the Borrower has prepared and submitted for review to the Bank the Borroweržs Strategy Statement in a form and substance acceptable to the Bank. This document shall elaborate the actions the Borrower will be required to take to strengthen its capacity to manage and monitor loan implementation, review and appraise investment proposals in the municipal and environmental sector, structure lending operations, assess the creditworthiness of municipal borrowers, and assess, monitor and manage municipal risk exposure.

Section 6.02. Legal Opinion

(a) For the purposes of Section 9.03(a) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Borrower by Mr. Niksa Jancic or other outside counsel acceptable to the Bank.

(b) For the purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice of the Republic of Croatia.

Section 6.03. Termination for Failure to Become Effective

A date 90 days after the date of the Loan Agreement is specified for purposes of Section 9.04 of the Standard Terms and Conditions.

ARTICLE VII - MISCELLANEOUS

Section 7.01. Notices

The following addresses are specified for the purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Borrower:

Ms. Biserka Birus

Head of International Loans Division

Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak

Strossmayerov trg 9

10000 Zagreb

Croatia

Telephone: (385 1) 4591 667

Fax: (385 1) 4591 600

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

Attention: Operation Administration Unit

One Exchange Square

London EC2A 2EH

England

Telephone: (44 171) 338 6000

Telefax: (44 171) 338 6100

Telex: 881 2161 EBRD LG

Section 7.02. Fees and Costs

The Borrower shall bear any professional, banking, transfer or exchange fees and costs incurred in the preparation, execution and registration of this Agreement, the Guarantee Agreement, if any, and any related document.

IN WITNESS WHERE OF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused the Loan Agreement to be signed in four copies and delivered at Split. Croatia as of the day and year first above written.

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Anton Kovačev

President of the

Managing Board

Krešimir Leko

Member be the Managing

Board

SCHEDULE 1 - DESCRIPTION OF THE PROJECT

1. The purpose of the Project is to assist the Borrower to:

(a) finance sub-projects to rehabilitate and upgrade municipal water and sewerage systems to improve the quality and reliability of drinking water and sewerage services in the cities of Split, Solin, Kastela, Trogir, Pula and Rijeka;

(b) enhance the operational and financial performance of the Beneficiaries and enable them to improve their creditworthiness; and

(c) establish a decentralised system of municipal infrastructure investment funding.

2. The Project consists of the following Parts, as described in Schedule 1 to each Sub-loan Agreement between the Borrower and each Beneficiary, subject to such modifications thereof as the Bank and the Borrower may agree upon from time to time:

Part 1: Investment Programme for the construction of waste water infrastructure and the rehabilitation and expansion of water supply infrastructure in the cities of Split, Solin, Kastela and Trogir, including the following parts:

Part 1.1: Engineering Desing and Tender Documents for Parts 1.2, 1.3, 1.4 and 1.5.

Part 1.2: Laying of the Kastela-Trogir waste water transmission mains and construction of pump stations.

Part 1.3: Laying of a submarine pipeline crossing to Ciovo Island.

Part 1.4: Ciovo Island tunnel excavation and reinforcement.

Part 1.5: Rehabilitation and construction works to expand the Ravne Njevne water supply pumping station and Kunceva Greda Nyive water treatment works.

Part 1.6: Construction of the Split-Solin waste water transmission mains, tunnels, waste water treatment plant and submarine outfall to the Brac Channel.

Part 1.7: Laying of the Kastela-Trogir water supply transmission.

Part 1.8: Laying of the submarine outfall from Ciovo waste water treatment plant to the Split Channel.

Part 1.9: Construction of the Ciovo waste water treatment plant.

Part 1.10: Land acquisition.

Part 2: Investment Programme for the City of Pula

Part 2.1: Engineering Design and Tender Documents for Part 2.2.

Part 2.2: Laying of transmission mains and construction of pump stations for part of a sewerage sub-system in central Pula.

Part 3: Investment Programme for the City of Rijeka

Part 3.1: Engineering Design and Tender Documents for Part 3.2.

Part 3.2: Laying of collectors and a pressure pipeline, and construction of a pump station for the Draga sewerage sub-system.

Part 4: Seawater Monitoring Equipment in Kastela Bay

Part 4.1: Laboratory and testing equipment for monitoring the impact of discharging waste water to the sea from the waste water investments to be funded in the cities of Split, Solin, Kastela, Trogir, Rijeka and Pula.

3. The Project is expected to be completed by 31 March 2001.

SCHEDULE 2 - CATEGORIES AND DRAWDOWNS

1. The table attached here sets forth the categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each category, and the percentage of expenditures for items so to be financed in each category.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no drawdown shall be made in respect of payments made for expenditures prior to the date of the Loan Agreement, except that drawdowns in an aggregate amount not exceeding DM 1,440,000 may be made in respect of categories 1, 2, 3 and 4 on account of payments made for expenditures before the date of the Loan Agreement but after 1 November 1996.

3. The obligations of the Bank to make the Tranche A available to the Borrower is subject to the fulfilment, in form and substance satisfactory to the Bank, of the following conditions precedent:

(a) the Effective date shall have occurred;

(b) the Split Water and Sewerage Enterprise (»JKP Vodovod i Kanalizacija Split s.p.o.«) shall have been incorporated in a form satisfactory to the Borrower and the Bank, with all the assets operated by the Split Water and Sewerage Enterprise and ownership rights transferred to the Split Water and Sewerage Corporation;

(c) the Borrower shall have entered into a Sub-loan Agreement with the Split Water and Sewerage Corporation, and this Sub-loan Agreement shall have been duly authorised, executed and delivered, and be legally binding upon the parties and enforceable in accordance with its terms, and all conditions precedent to its effectiveness or to the right of the Split Water and Sewerage Corporation to make withdrawals thereunder shall have been fulfilled;

(d) the Borrower shall have entered into a Municipal Guarantee and Project Support Agreement with the cities of Split, Solin, Kastela and Trogir, and this Municipal Guarantee and Project Support Agreement shall have been duly authorised, executed and delivered, and be legally binding upon the cities of Split, Solin, Kastela and Trogir and enforceable in accordance with its terms, and all conditions precedent to its effectiveness shall have been fulfilled;

(e) the Split Water and Sewerage Corporation shall have increased the Split Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff by a minimum of 70% in real terms for both domestic and non-domestic customers;

(f) the Split Water and Sewerage Corporation shall have prepared and submitted to the Bank for its review an Environmental Impact Assessment Report and the Bank shall have considered it satisfactory; and

(g) the Split Water and Sewerage Corporation shall have opened a segregated account for the receipt, disbursement and repayment of the Sub-loan, as provided in Section 4.01 of this Agreement.

4. The obligations of the Bank to make the Tranche B available to the Borrower is subject to the fulfilment, in form and substance satisfactory to the Bank, of the following conditions precedent:

(a) the Effective date shall have occurred;

(b) the full ownership of all the waste water treatment and transmission assets currently operated by the Pula Communal Services Corporation shall have been transferred to the Pula Communal Services Corporation;

(c) the Borrower shall have entered into a Sub-loan Agreement with the Pula Communal Services Corporation, and this Sub-loan Agreement shall have been duly authorised, executed and delivered, and be legally binding upon the parties and enforceable in accordance with its terms, and all conditions precedent to its effectiveness or to the right of the Pula Communal Services Corporation to make withdrawals thereunder shall have been fulfilled;

(d) the Borrower shall have entered into a Municipal Guarantee and Project Support Agreement with the city of Pula and this Municipal Guarantee and Project Support Agreement shall have been duly authorised, executed and delivered, and be legally binding upon the city of Pula and enforceable in accordance with its terms, and all conditions precedent to its effectiveness shall have been fulfilled;

(e) the Pula Communal Services Corporation shall have increased the Pula Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff by a minimum of 25% in real terms. This increase shall have been be effected by means of:

(i) an increase of the existing Pula Base Sewerage Tariff by a minimum of 130% for both domestic and non domestic customers; and

(ii) the establishment of a new Pula Specific Sewerage Contribution to be levied by the Pula Water Supply Corporation on behalf of, and to be paid back (or passed on) to, the Pula Communal Services Corporation, on all users connected to the water supply system but not connected to the sewerage system in the city of Pula, in an amount equal to the applicable Pula Base Sewerage Tariff;

(f) the Pula Water Supply Corporation shall have prepared and submitted to the Bank for its review an Environmental Impact Assessment Report and the Bank shall have considered it satisfactory; and

(g) the Pula Water Supply Corporation shall have opened a segregated account for the receipt, disbursement and repayment of the Sub-loan, as provided in Section 4.01 of this Agreement.

5. The obligations of the Bank to make the Tranche C available to the Borrower is subject to the fulfilment, in form and substance satisfactory to the Bank, of the following conditions precedent:

(a) the Effective date shall have occurred;

(b) the full ownership of all the waste water treatment and transmission assets currently operated by the Rijeka Water and Sewerage Corporation shall have been transferred to the Rijeka Water and Sewerage Corporation;

(c) the Borrower shall have entered into a Sub-loan Agreement with the Rijeka Water and Sewerage Corporation, and this Sub-loan Agreement shall have been duly authorised, executed and delivered, and be legally binding upon the parties and enforceable in accordance with its terms, and all conditions precedent to its effectiveness or to the right of the Rijeka Water and Sewerage Corporation to make withdrawals thereunder shall have been fulfilled;

(d) the Borrower shall have entered into a Municipal Guarantee and Project Support Agreement with the city of Rijeka and this Municipal Guarantee and Project Support Agreement shall have been duly authorised, executed and delivered, and be legally binding upon the city of Rijeka and enforceable in accordance with its terms, and all conditions precedent to its effectiveness shall have been fulfilled;

(e) the Rijeka Water and Sewerage Corporation shall have increased the Rijeka Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff by a minimum of 5% in real terms for both domestic and non-domestic customers;

(f) the Rijeka Water and Sewerage Corporation shall have prepared and submitted to the Bank for its review an Environmental Impact Assessment Report and the Bank shall have considered it satisfactory; and

(g) the Rijeka Water and Sewerage Corporation shall have opened a segregated account for the receipt, disbursement and repayment of the Sub-loan, as provided in Section 4.01 of this Agreement.

6. The obligations of the Bank to make the Tranche D available to the Borrower is subject to the fulfilment, in form and substance satisfactory to the Bank, of the following conditions precedent:

(a) the Effective date shall have occurred; and

(b) the Borrower shall have entered into a Sub-loan Agreement with Hrvatske Vode, and this Sub-loan Agreement shall have been duly authorised, executed and delivered, and be legally binding upon the parties and enforceable in accordance with its tems, and all conditions precedent to its effectiveness or to the right of Hrvatske Vode to make withdrawals thereunder shall have been fulfilled.

7. As part of the evidence to be furnished to the Bank of the fulfilment of the conditions precedent set forth in clauses 3 to 6 above, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Borrower by Mr. Niksa Jancic.

8. As part of the evidence to be furnished to the Bank of the fulfilment of the conditions precedent set forth in clause 3 above, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the cities of Split, Solin, Kastela and Trogir by the chief legal officer of the cities of Split, Solin, Kastela and Trogir.

9. As part of the evidence to be furnished to the Bank of the fulfilment of the conditions precedent set forth in clause 4 above, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the city of Pula by the chief legal officer of the city of Pula.

10. As part of the evidence to be furnished to the Bank of the fulfilment of the conditions precedent set forth in clause 5 above, the opinion or opinions of councel shall be given on behalf of the city of Rijeka by the chief legal officer of the city of Rijeka.

  1. As part of the evidence to be furnished to the Bank of the fulfilment of the conditions precedent set forth in clause 6 above, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of Hrvatske Vode by the chief legal officer of Hrvatske Vode.

ATTACHMENT TO SCHEDULE 2

Category Amount of Loan Per cent of

Allocated in the expenditures to be

Loan Currency Financed

(1) Goods for 13,970,000 100% of value of

Parts 1.5. 1.9 2.2 contract excluding all

and 4.1 of the amounts representing

Project import duties and

direct taxes

(2) Works for 52,050,000 100% of value of

Parts 1.2, 1.4, contract excluding all

1.5, 2.2 and 3.2 amounts representing

of the Project import duties and

direct taxes

(3)Works for 17,530,000 75% of value of

Parts 2.2, and contract excluding all

3.2 of the amounts representing

Project import duties and

direct taxes

(4) Services for 5.040,000 100 % of value of

Parts 1.1, 2.1 and contract excluding all

3.1 of the amounts representing

Project import duties and

direct taxes

(5) Front-end fee 1,040,000

  1. Unallocated 18,970,000

TOTAL 105,000.000

SCHEDULE 3 - SPECIAL ACCOUNT

1. For the purposes of this Schedule the following terms shall have the following meaning:

»Eligible Category« means categories 1,2,3 and 4 set forth in the table in the Attachment to Schedule 2 to the Loan Agreement:

»Eligible Expenditures« means expenditures in respect of the reasonable cost of goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan allocated from time to time to the eligible category in accordance with the provisions of Schedule 2 to the Loan Agreement;

»Special Account Maximum Balance« means an amount equalling DM 10,000,000; and

»Special Account Minimum Drawdown Amount« means an amount equalling DM 200,000.

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for Eligible Expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been duly opened in accordance with terms and conditions acceptable to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure, or attachment, the Borrower may draw down from the Available Amount and deposit into the Special Account an initial amount that shall not exceed the Special Account Maximum Balance nor be less than the Special Account Minimum Drawdown Amount.

4. Thereafter, the Borrower may draw down additional amounts from the Available Amount and deposit such amounts into the Special Account, subject to the limitations specified in paragraph 6 below and satisfaction of the following conditions for each requested drawdown:

(a) The Borrower shall have submitted to the Bank account statements and documents, and any other evidence requested by the Bank, to demonstrate that amounts disbursed from the Special Account have been properly applied;

(b) After giving effect to the requested drawdown from the Available Amount and deposit of the amount of such drawdown into the Special Account, the balance of the Special Account shall not exceed the Special Account Maximum Balance; and

(c) Except as the Bank may from time to time agree, the amount of the requested drawdown from the Available Amount for deposit into the Special Account shall not be less than the Special Account Minimum Drawdown Amount.

5. Without prejudice to the requirement of paragraph 4 (a) above, the Borrower shall furnish, at any time the Bank shall reasonably request, a report on the balance and other details of the Special Account, including account statements and such other docments and other evidence as the Bank may request to show that payments made from the Special Account have been made in accordance with the requirements set forth in this Schedule.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 4 of this Schedule, the Borrower shall not draw down funds from the Available Amount for deposit into the Special Account, unless the Bank agrees otherwise:

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further drawdowns from the Available Amount should be made in accordance with the provisions of Section 2.03 (a) of this Agreement; or

(b) once the Available Amount allocated to the Eligible Categories shall equal twice the amount of the Special Account Maximum Balance.

Thereafter, drawdowns from the Available Amount allocated to the Eligible Categories shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further drawdowns shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts reamining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilised in making payments for eligible expenditures.

7.(a) In the Bank shall have determined at any time that any payment out of, or any use of, the Special Account:

(i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule; or

(ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank;

(b) then the Bank may require the Borrower to:

(i) provide such additional evidence as the Bank may request; or

(ii) deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, repay to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified.

In the event the Bank makes such a determination under (a) (i) or (ii) above, no further drawdowns shall be made from the Available Amount for deposit into the Special Account (unless the Bank agrees otherwise) until such time as the Borrower has (x) deposited into the Special Account or repaid to the Bank an amount equal to the amount of such payment (or portion thereof) determined not to be eligible or justified, or (y) provided additional evidence, which satisfies the Bank, that the amounts previously disbursed from the Special Account were applied properly.

8.(a) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover further payments for Eligible Expenditures, then the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank prepay to the Bank such outstanding amount. Likewise, if the Bank shall direct the Borrower to repay to the Bank an amount pursuant to paragraph 7 (b) (ii), then the Borrower shall promptly upon notice form the Bank prepay to the Bank such outstanding amount. For these purposes, the requirement that prepayments of the Loan must occur on Interest Payment Dates is waived, subject to paragraph 8 (c) below.

(b) The Borrower, upon prior notice to the Bank given in accordance with Section 3.07 (a) of the Standard Terms and Condition, may prepay on any Interest Payment Date all or any portion of the funds deposited into the special Account.

(c) Any prepayments of the amounts identified in subparagraphs (a) and (b) above shall be made in accordance with Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions; provided,however, that:

(i) such prepayments shall not be subject to the Minimum Prepayment Amount specified in Section 2.02 (b) of the Loan Agreement, and

(ii) any prepayments that are made on a date other than an Interest Payment Date shall be subject to payment by the Borrower of any Unwinding Costs assessed by the Bank and notified to the Borrower.

Furthermore, prepayments of the amounts identified in subparagraphs (a) and (b) above shall be applied by the Bank as provided in Section 3.07 (d) (ii) of the Standard Terms and Conditions.

SCHEDULE 4 - PRINCIPAL TERMS OF THE SUB-LOAN AGREEMENTS

1. Financial Terms of Each Sub-loanAgreement

Currency: Croatian Kuna

Interest Rate: weighted average interest rate on the Loan and the IBRD Loan plus a minimum margin of one point five percent (1.5%) per annum, with a maximum of two percent (2%); this margin will cover the cost of the guarantte free, the relevant administration cost as well as a premium for the risk of default by Beneficiaries.

Term: not exceeding 15 years, inclusive of a grace period of 4 years.

Amortisation: equal semi-annual repayments in line with the Interest payment Dates set forth in the loan Agreement.

Amount of the Sub-loan to Split Water and Sewerage Corporation: DM73,600,000

Amount of the Sub-loan to Split Water and Sewerage Corporation: DM20,800,000

Amount of the Sub-loan to Rijeka Water and Sewerage Corporation: DM6,560,000

Amount of the Sub-loan to Hrvatske Vode: DM3,000,00

2. Other Terms and Conditions for Eash Sub-Loan Agreement

2.1 The Borrower shall obtain, by a separate Sub-loan Agreement with each of the Beneficiaries, rights adequate to protect the interests of the Bank and the Borrower, including provisions, if applicable, that each Beneficiary shall undertake to:

(a) conduct its business and carry out and operate the Sub-project with due diligence and efficiency in accordance with all applicable laws (including environmental standards in effect in the jurisdictionin which the Sub-project is located and with environmental standards existing within the European Unionon the date hereof or, in the event that such standards do not exist in the European Union as set fort in the World Bank Pollution Prevention and Abatement Handbook) and good and sound administrative, financial, technical, environmental, managerial and municipal utility standards and practices in the water supply and waste water sector;

(b) conduct its business and operations and carry out and operate the Sub-project with due regard to environmental factors, including compliance with applicable environmental and zoning laws and regulations, and in accordance with recognised and sound occupational health and safety standards; and ensure that the Sub-project facilities are designed, installed, operated and maintained in strict conformity with all applicable national and local environmental and worked health and safety laws and regulations;

(c) procure goods, works and services which are to be financed out of the proceeds of the Sub-loans in accordance with EBRD Procurement Rules and use them exclusively in the carrying out of the Sub-projects;

(d) maintain at all times after first disbursement under each respective Sub-loan Agreement, a Debt Service Coverage Ratio of at least 1.25 measured over the financial year, excluding cash balances and reserves;

(e) within six months of the end of each fiscal year, and starting with the fiscal year 1997, have its records, accounts and financial statements prepared and audited annually in acordance with generally accepted auditing principles consistently applied by independent auditors acceptable to the Borrower and furnish them, along with the auditorsž report to the Borrower;

(f) enable the Bank and the Borrower to inspect the sites, works and construction included in the Sub-project, the operation thereof, and any relevant records and documents (including any plans, specifications, environmental monitoring data, reports, contract documents and construction and procurement schedules for the Subproject);

(g) take out and maintain with responsible insurers such insurance, against such risks and in such amounts, as shall be consistent with sound business practices (without any limitation upon the foregoing, such insurance shall cover hazards incident to the acquisition, transportation and delivery of goods financed out of the proceeds of the Loan to the place of use or installation, any indemnity thereunder to be made payable in a currency freely usable by the Beneficiary to replace or repair such goods);

(h) prepare and promptly furnish to the Borrower for forwerding to the Bank if so requested by the Bank, all such information as the Bank or the Borrower shall reasonably request relating to the foregoing and to the administration, operations and financial condition of the Beneficiary and to the benefits to be derived from the Subproject;

(i) on the first anniversary date of each of the Initial Traiff Increases referred to in Clauses 3(e), 4(e) and 5(e) of Schedule 2 to the Loan Agreement, and on every subsequent anniversary date, review tariffs for used charges and, if necessary, increase them, with the findings of its review and the need for any required tariff increase reported to the Borrower, to ensure at all times that sufficient revenue will be generated in cash terms to cover in each fiscal year:

(i) operating and maintenance costs;

(ii) debt-service (including principal and interest payments and other charges) on the relevant Sub-loan and other debt;

(iii) capital improvements substantially in accordance with the Corporate Development Plan below; and

(iv) all capital expenditures for essential asset replacement and rehabilitation required to maintain the network facilities and systems in good operating conditions.

(j) in the case of Sub-loans which finance the purchase of used assets, obrtain and independent appraisal of the value of such assets;

(k) inform, and where required by national or local legislation and/or regulations, consult with the local population concerned for Sub-project preparation and implementation, so that scheduled investments can beundertaken in compliance with these rules;

(l) quarterly and commencing three months after the respective date of effectiveness of each Sub-loan Agreement, furnish the Borrower for its review and comment a Project Progress Report in form and scope acceptable to the Borrower including:

(i) physical implementation of the Sub-project to date of report and during the reporting period;

(ii) actual work schedule achieved and reasons for deviation from the Project implementation schedule;

(iii) actual work schedule for the coming three months;

(iv) disbursements and use of proceeds of the respective Sub-loan;

(v) expenditures incurred under the Sub-project;

(vi) matters which may affect the completion date and the Sub-project cost;

(vii) quarterly financial statements; and

(viii) certificate of compliance with each of covenants set fort in the respective Sub-loan Agreement.

(m) no later that three months before the start of any fiscal year and starting with the fiscal year 1998, submit to the Borrower, in a form acceptable to the Borrower and in accordance with generally accepted auditing principles consistently applied:

(i) a projected cash flow statement;

(ii) a projected income Statement; and

(iii) projected tariff adjustments.

(n) submit to the Borrower and the Bank a Project Completion Report in a form satisfactory to the Bank within six months of the completion of the Sub-project; and

(o) preserve and maintain its legal existence and all its rights, privileges and licenses necessary or desirable in the normal conduct of its business.

2.2. Each Sub-loan Agreement shall also include provisions, if applicable, that, until each Tranche shall have been fully repaid, each Beneficiary shall undertake, except as otherwise agreed by the Borrower, not to take any of the following actions, and shall provide to the Borrower all such information thereon as the Borrower shall reasonably request:

(a) change its legal status or the nature of its business activities in the areas of water supply and waste water collection and treatmant;

(b) enter into any transaction other than on an armžs length basis;

(c) terminate, amend or waive any provision of any Sub-loan Agreement,

(d) incur any indebtedness for borrowed money other than:

(i) loans to finance capital expenditure provided that the Beneficiary can establish, based upon a reasonable projection of its cash revenue and expenditure, that its Debt Service Coverage Ratio over the term of each such new loan incurred will be at least equal to 1.25; and

(ii) short term trade debts incurred in the ordinary course of business.

3. Additional Terms and Conditions for the Sub-Loan Agreement with the Split Water and
Sewerage Corporation

In addition to the terms and conditions set fort in paragraph 2 above, the Sub-Loan Agreement between the Split Water and Sewerage Corporation and the Borrower shall also include the following provisions that the Split Water and Sewerage Corporation shall undertake to:

(a) enter, within six months of the date of effectiveness of the Sub-loan Agreement, into an agreement with a water utility operator acceptable to the Borrower and the Bank to assist the Split Water and Sewerage Corparation to implement the Part 1 of the Project and to prepare, adopt and implement the Corporate Development Plan;

(b) adopt and submit to the Borrower and the Bank, within nine months of the execution of the agreement referred to in (a) above, a corporate Development Plan, in form and substance satisfactory to the Borrower and the Bank, including without limitation:

(i) a Financial and Operational Performance improvement Programme (FOPIP), including inter alia:

(A) accounting systems in accordance with international standards;

(B) measures to increase the efficiency of revenue administration (billing, collection, arrears administration and bad debts reduction);

(C) financial management;

(D) measures to reduce unit operating costs;

(E) performance indicators allowing measurement of progress in performance improvement; and

(F) a proposal and timetable to rationalise tariffs with a view to streamlining the tariff-setting process, reducing and substantially eliminating cross-subsidy between consumer groups while achieving full cost recovery.

(ii) a Capital Investment Programme;

(iii) a Water Loss Reduction Demand Management Programme; and

(iv) a review of options available and, if applicable, a strategy and time plan, to improve the Split Water and Sewerage Corporationžs financial and operational performance through involvement of an experienced private water operator and investor;

(c) establish with the cities of Split, Solin, Kastela and Trogir, and Hrvatske Vode, and, at all times during the execution of the Sub-project, operate a Project Management Company with adequate resources and suitably qualified personnel, under terms of reference acceptable to the Bank and the Borrower, in order to coordinate, manage, monitor and evaluate all aspects of the implementation fo Part 1 of the Project; and

(d) as conditions precedent to effectiveness of the Sub-loan:

(i) increase the Split Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff by a minimum of 70% in real terms for both domestic and non-domestic customers; and

(ii) prepare and submit to the Bank for its review and Environmental Impact Assessment Report and the Bank shall consider it satisfactory.

4. Additional Terms and Conditions for the Sub-Loan Agreement with the Pula Communal
Services Corporation

In addition to the terms and conditions set forth in paragraph 2 above, the Sub-Loan Agreement between the Pula Communal Services Corporation and the Borrower shall also include the following provisions that the Pula Communal Services Corporation shall undertake to:

(a) propose and adopt, within nine months following the execution of the agreement between the Split Water and Sewerage Corporation and a water utility operator, a Financial and Operational Performance Improvement Programme (FOPIP) together with an implementation strategy acceptable to the Borrower and the Bank;

(b) establish with Hrvatske Vlade, and at all times during the execution of the Subproject, operate a Project Implementation Unit with adequate resources and suitably qualified personnel, under terms of reference acceptable to the Bank and the Borrower, in order to co-ordinate, manage, monitor, and evaluate all aspects of the implementation of Part 2 of the Project; and

(c) as conditions precedent to effectiveness of the Sub-loan:

(i) increase the Pula Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff by a minimum of 25% in real terms. This increase shall be effected by means of:

(A) an increase of the existing Pula Base Sewerage Tariff by a minimum of 130% for both domestic and non domestic customers; and

(B) the establishment of a new Pula Specific Sewerage Contribution to be levied by the Pula Water Supply Corporation on behalf of, and to be paid back (or passed on) to, the Pula Communal Services Corporation, on all users connected to the water supply system but not connected to the sewerage system in the city of Pula, in an amount equal to the applicable Pula Base Sewerage Tariff;

(ii) prepare and submit to the Bank for its review and Environmental Impact Assessment Report and the Bank shall consider it satisfactory.

5. Additional Terms and Conditions for the Sub-Loan Agreement with the Rijeka Water and
Sewerage Corporation

In addition to the terms and conditions set forth in paragraph 2 above, the Sub-Loan Agreement between the Rijeka Water and Sewerage Corporation and the Borrower shall also include the following provisions that the Rijeka Water and Sewerage Corporation shall undertake to:

(a) propose and adopt, within nine months following the execution of the agreement between the Split Water and Sewerage Corporation and a water utility operator, a Financial and Operational Performance Improvement Programme (FOPIP) together with and implementation strategy acceptable to the Borrower and the Bank;

(b) establish with Hrvatske Vode, and at all times during the execution of the Subproject, operate a Project Implementation Unit with adequate resources and suitably qualified personnel, under terms of reference acceptable to the Bank and the Borrower, in order to co-ordinate, manage, monitor, and evaluate all aspects of the implementation of Part 3 of the Project;

(c) as conditions precedent to effectiveness of the Sub-loan:

(i) increase the Rijeka Combined Base Water Supply and Sewerage Tariff by a minimum of 5% in real terms for bort domestic and non-domestic customers; and

(ii) prepare and submit to the Bank for its review and Environmental Impact Assessment Report and the Bank shall consider it satisfactory.

6. Additional Terms and Conditions for the Sub-Loan Agreement with Hrvatske Vode

In addition to the terms and conditions set forth in paragraph 2 above, the Sub-Loan Agreement between Hrvatske Vode and the Borrower shall also include the following provision that Hrvatske Vode shall undertake to establish, operate and maintain a system of monitoring of the marine areas into which the Split Water and Sewerage Corporation and the Pula Communal Services Corporation discharge their treated sewage through the submarine outfalls financed under the Project with a view to determining, within two years of completion of the submarine outfalls, whether a secondary treatment stage is required to comply with national and European Union environmental standards.

7. Other Matters

(a) Each Sub-loan agreement between the Borrower and each Beneficiary shall also contain provisions to ensure the right of the Borrower to suspend or terminate the right of the Beneficiary to the use of the proceeds of the Sub-loan if there exists (i) any ongoing or foreseeable non-compliance by such Beneficiary with any provision of the relevant Sub-loan Agreement, including failure to use the proceeds of the Sub-loan exclusively for the purposes of the Sub-project or (ii) any compliance by the Borrower with any provision of the Loan Agreement between the Bank and the Borrower.

(b) No disbursement under a Sub-loan Agreement shall be made except as needed to meet expenditures for goods or services properly required for a Sub-project.

SCHEDULE 5 - PRINCIPAL TERMS OF THE MUNICIPAL GUARANTEE AND PROJECT SUPPORT AGREEMENTS

The Borrower shall obtain, by a separate Municipal Guarantee and Project Support Agreement with each of the Municipal Guarantors, rights adequate to protect the interests of the Bank and the Borrower, including provisions, if applicable, that eact Municipal Guarantor shall undertake to:

(a) grant to the Borrower a security available under Croatian law (e.g. a bill of exchange quaranteed by a city council, an acceptance order or an hypothec), whose creation and perfection shall have been confirmed to the Borrower by a legal opinion issued by a counsel agreed by the Borrower and paid by the Municipal Guarantors;

(b) finance part of the capital investment cost of each Sub-project in amounts agreed by the Borrower and the Bank;

(c) to cause the Split Water and Sewerage Corporation, the Pula Water Supply Corporation and the Rijeka Water and Sewerage Corporation to adopt and implement the Initial Tariff Increases and the subsequent tariff increases referred to in Section 2.1(i) of Schedule 4 to this Agreement; and

(d) to take all the necessary measures including, in particular but not limited to, levying new taxes, to enable to implementation fo the Initial Tariff Increases and the subsequent tariff increases referred to in Section 2.1(i) of Schedule 4 to this Agreement.

SCHEDULE 6 - STATE CONTRIBUTION TO THE PROJECT

The Government of Croatia and, as the case may be, the cities of Split, Solin, Kastela, Trogir, Rijeka and Pula as well as the municipalities, will make available DM 79.000,00 when and as needed to finance Parts 1, 2, 3 and 4 of the investment programme as described in Schedule 1 of this Agreement, to be allocated substantially as set out below.

(DM ž000s) 1997 1998 1999 2000

Split Water and
Sewerage Enterprise 29,037 14,492 18,107 7,071

Rijeka Water and
Sewerage Corporation 1,735 600 0 0

PulaCommunal
Services Corporation 2,541 5,417 0 0

Članak 3.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku na temelju Ugovora o jamstvu Republike Hrvatske za »Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša« između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, podmirivat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 1997. do 2011., te Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/95-01/01
Zagreb 28. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.