Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 19.3.1997 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije o poticanju i zaštiti ulaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. užujka 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije o poticanju i zaštiti ulaganja, potpisan u Zagrebu dana 5. studenoga 1996. godine, na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Italije (u daljnjem tekstu »Ugovorne stranke«),

U želji da stvore povoljne uvjete za poboljšanu gospodarsku suradnju između dviju zemalja, te naročito glede ulaganja kapitala ulagatelja jedne Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke;

i

Potvrđujući da će poticanje i pružanje međusobne zaštite takvom ulaganju doprinijeti poticanju poslovnih pothvata koji će pospješiti napredak obiju Ugovornih stranaka,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

1. Izraz »ulaganje« znači svaku vrstu imovine koju je prije - unazad 30. svibnja 1990. - ili nakon stupanja ovog Ugovora na snagu uložila fizička ili pravna osoba jedne Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke u skladu sa zakonima i propisima te stranke. Glede ulaganja koja su izvršena prije 30. svibnja 1990. ona će biti zaštićena prema uvjetima ovog Ugovora pod uvjetom da još uvijek postoje i funkcioniraju.

Ne ograničavajući općenitosti gore iznijetoga, izraz »ulaganje« poglavito uključuje, ali ne isključivo:

a) pokretnu i nepokretnu imovinu i svako stvarno vlasničko pravo, uključujući stvarna jamstvena prava nad imovinom treće stranke u mjeri u kojoj se ona može uložiti;

b) udjele, zadužnice, vlasničke udjele, ili bilo koje druge kreditne instrumente, kao i državne i javne vrijednosne papire općenito;

c) kredite za novčane iznose ili svako uslužno pravo koje ima gospodarsku vrijednost u svezi s ulaganjem, kao i ponovno uložene prihode i kapitalne dobitke;

d) autorsko pravo, trgovački zaštitni znak, patente, industrijski dizajn i ostala prava intelektualnog i industrijskog vlasništva, know-how, poslovne tajne, trgovačka imena i ugled tvrtke (»goodwill«);

e) svaka gospodarska prava proizašla iz zakona ili ugovora i svaku licencu i franšizu odobrenu u skladu s važećim odredbama o gospodarskim aktivnostima, uključujući pravo na istraživanje, vađenje i iskorištavanje prirodnih izvora;

f) svaki porast vrijednosti početnog ulaganja.

Bilo kakva promjena oblika ulaganja, dopuštena u skladu sa zakonima i propisima Ugovorne stranke na čijem teritoriju je ulaganje izvršeno, ne utječe na prirodu samog ulaganja.

2. Izraz »ulagatelj« znači svaku fizičku ili pravnu osobu jedne Ugovorne stranke koja ulaže na teritoriju druge Ugovorne stranke, kao i inozemne podružnice, sestrinska društva i ogranke koje na bilo koji način kontroliraju gore navedene fizičke i pravne osobe.

3. Izraz »fizička osoba« glede bilo koje Ugovorne stranke znači svaku fizičku osobu koja ima državljanstvo te države u skladu s njenim zakonima.

4. Izraz »pravna osoba« glede bilo koje Ugovorne stranke znači svaki subjekt koji ima svoje sjedište na teritoriju jedne od Ugovornih stranaka i koja ga priznaje, kao što su javne institucije, korporacije, partnerstva, zaklade i udruženja, bez obzira na to je li njihova odgovornost ograničena ili ne.

5. Izraz »prihod« znači novac koji nastane kod nekog ulaganja, uključujući poglavito dobit ili kamate, prihod od kamata, kapitalne dobitke, dividende, tantijeme ili plaćanja za pomoć, tehničke usluge i drugo, kao i svaka plaćanja u naturi kao što su, ali ne isključivo, sirovine, poljodjelski ili stočarski proizvodi.

6. Izraz »teritorij« znači, osim područja koja se nalaze unutar kopnenih granica, i »pomorske zone«. Ove potonje također obuhvaćaju morske i podmorske zone nad kojima Ugovorne stranke vrše suverenitet i suverena ili prava nadležnosti prema međunarodnom pravu.

7. »Ugovor o ulaganju« znači sporazum između jedne Ugovorne stranke (ili njenih agencija ili posrednika) i ulagatelja druge Ugovorne stranke glede ulaganja.

8. »Nediskriminacijski uvjeti« znače uvjete koji su barem jednako povoljni ili povoljniji od nacionalnog tretmana ili statusa najpovlaštenije nacije.

9. »Pravo pristupa« znači pravo dopuštenja vršenja ulaganja na teritoriju druge Ugovorne stranke.

Članak 2.

POTICANJE I ZAŠTITA ULAGANJA

1. Obje Ugovorne stranke će poticati ulagatelje druge Ugovorne stranke da vrše ulaganja na njihovom teritoriju i dopustiti takva ulaganja u skladu sa svojim zakonima i propisima.

2. Ulagatelji jedne Ugovorne stranke će imati pravo pristupa ulagateljskim djelatnostima na teritoriju druge Ugovorne stranke ne manje povoljno od onoga što je odobreno u članku 3.

3. Obje Ugovorne stranke će u svako doba osigurati pravedne i poštene uvjete za ulaganja ulagatelja druge Ugovorne stranke. Obje Ugovorne stranke će osigurati da upravljanje, održavanje, korištenje, preobrazba, uživanje ili prijenos ulaganja koja su na njenom teritoriju izvršili ulagatelji druge Ugovorne stranke, kao i društva i poduzeća u kojima su ta ulaganja izvršena, ne smiju niti na koji način biti podvrgnuta neopravdanim ili diskriminacijskim mjerama.

4. Svaka Ugovorna stranka će stvoriti i provoditi na svom teritoriju zakonski okvir koji je u stanju jamčiti ulagateljima kontinuitet zakonskih uvjeta, uključujući odobrenje, u dobroj vjeri, svih pothvata preuzetih glede svakog pojedinog ulagatelja.

Članak 3.

NACIONALNI TRETMAN I KLAUZULA O STATUSU NAJPOVLAŠTENIJE NACIJE

1.Obje Ugovorne stranke će, unutar granica svojih vlastitih teritorija, pružiti ulaganjima koja su izvršili ulagatelji druge Ugovorne stranke i prihodima koji su nastali u svezi s njima uvjete ne manje povoljne od onih koji su pruženi ulaganjima koje su izvršili njeni vlastiti državljani ili ulagatelji treće države i prihodima koji su nastali u svezi s njima.

2. U slučaju ako bi, prema zakonodavstvu jedne od Ugovornih stranaka ili međunarodnim obvezama koje su na snazi ili mogu stupiti na snagu u budućnosti za jednu od Ugovornih stranaka, nastao zakonski okvir prema kojemu bi ulagateljima druge Ugovorne stranke bili pruženi uvjeti povoljniji od onih koji su predviđeni ovim Ugovorom, uvjeti koji su pruženi ulagateljima tih drugih stranaka odnositi će se također na odnose koji su u tijeku.

3. Odredbe iz točke 1. i 2. ovog članka ne odnose se na prednosti i privilegije koje jedna Ugovorna stranka može odobriti ulagateljima trećih država na temelju njihovog članstva u carinskoj ili gospodarskoj uniji, u zajedničkom tržištu, u zoni slobodne trgovine, u regionalnom ili subregionalnom sporazumu, u međunarodnom multilateralnom gospodarskom sporazumu ili prema sporazumima koji su potpisani radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja ili omogućavanja pogranične trgovine.

Članak 4.

NAKNADA ZA ŠTETE ILI GUBITKE

Ako bi ulagatelji jedne od Ugovornih stranaka pretrpjeli gubitke ili štete na svojim ulaganjima na teritoriju druge Ugovorne stranke zbog rata, drugih oblika oružanog sukoba, izvanrednog stanja, razdora unutar građanstva, ili drugih sličnih događaja, Ugovorna stranka na čijem je teritoriju izvršeno ulaganje pružiti će adekvatnu naknadu glede tih gubitaka ili šteta, bez obzira na to jesu li te gubitke ili štete prouzrokovale vladine snage ili drugi subjekti. Isplate za naknadu će se moći slobodno prenositi bez nepotrebnog odlaganja.

Dotičnim ulagateljima će se pružiti uvjeti jednaki onima koji se pružaju državljanima druge Ugovorne stranke i, u svakom slučaju, ne manje povoljni od onih koji se pružaju ulagateljima treće države.

Članak 5.

NACIONALIZACIJA ILI IZVLAŠTENJE

1. Ulaganja na koja se odnosi ovaj Ugovor neće biti podvrgnuta nikakvoj mjeri koja bi mogla ograničiti pravo vlasništva, posjedovanje, kontrolu ili uživanje ulaganja, trajno ili privremeno, osim gdje je to posebno predviđeno važećim državnim ili lokalnim zakonodavstvom i/ili propisima i uredbama koje donose nadležni sudovi.

2. Ulaganja ulagatelja jedne od Ugovornih stranaka neće biti, »de iure« ili »de facto«, izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, nacionalizirana, izvlaštena, rekvirirana ili izvrgnuta bilo kojim mjerama koje imaju jednak učinak na teritoriju druge Ugovorne stranke, osim u javne svrhe ili zbog državnog interesa, te u zamjenu za hitnu, potpunu i učinkovitu naknadu, i pod uvjetom da su te mjere poduzete na nediskriminacijskoj osnovi i u skladu sa svim zakonskim odredbama i postupcima.

3. Pravedna naknada treba se ustanoviti ne temelju tržišne vrijednosti neposredno prije trenutka najave ili javne objave odluke o nacionalizaciji ili izvlaštenju.

U nedostatku dogovora između Ugovorne stranke domaćina i ulagatelja tijekom postupka nacionalizacije ili izvlaštenja, naknada će se temeljiti na istim referentnim parametrima i deviznim tečajevima, koji su uzeti u obzir u dokumentima o osnivanju ulaganja.

Devizni tečaj koji će se primijeniti kod bilo koje naknade te vrste, biti će onaj koji važi na dan neposredno prije trenutka najave ili javne objave nacionalizacije ili izvlaštenja.

4. Ne ograničavajući opseg gornjeg stavka, u slučaju da je predmet nacionalizacije, izvlaštenja ili sličnog, društvo s inozemnim kapitalom, ocjena udjela ulagatelja biti će u valuti ulaganja, ne niža od početne vrijednosti, uvećana za porast kapitala i revalorizaciju kapitala, nedistribuiranu dobit i rezervne fondove, a umanjena za vrijednost smanjenja kapitala i gubitaka.

5. Naknada će se smatrati stvarnom, ako bude isplaćena u istoj valuti u kojoj je inozemni ulagatelj izvršio ulaganje, u mjeri u kojoj ta valuta jest - ili ostaje - konvertibilna, ili u bilo kojoj valuti koju prihvaća ulagatelj.

6. Naknada će se smatrati pravovremenom ako se obavi bez nepotrebnog odlaganja te, u svakom slučaju, u roku od tri mjeseca od dana podnošenja odgovarajućeg zahtjeva.

7. Naknada će uključiti kamate izračunate na šestomjesečnoj LIBOR osnovi od dana nacionalizacije ili izvlaštenja do dana plaćanja, te će se moći slobodno prenositi.

8. Dotični ulagatelj će imati pravo, prema zakonu Ugovorne stranke koja vrši izvlaštenje, na hitno preispitivanje od strane sudskih ili drugih nadležnih tijela vlasti te Ugovorne stranke, svoga ili njenog slučaja kako bi se ustanovilo da li je to izvlaštenje i svaka naknada koja proizlazi iz toga, u skladu s načelima ovog članka.

9. Odredba stavka 2. ovog članka će se također primjenjivati na dobit koja nastaje kod nekog ulaganja te, u slučaju zatvaranja, na prihod od likvidacije.

10. Ako nakon izvlaštenja dotična roba nije bila korištena, u potpunosti ili djelomično, u tu svrhu, vlasnik ili njegovi cesionari imaju pravo ponovno kupiti tu robu po tržišnoj cijeni.

Članak 6.

REPATRIJACIJA KAPITALA, DOBITI I PRIHODA

1. Svaka Ugovorna stranka, na čijem su teritoriju izvršena ulaganja ulagatelja druge Ugovorne stranke, će odobriti tim ulagateljima slobodan prijenos plaćanja koja se odnose na ta ulaganja, te poglavito, ali ne isključivo:

a) kapitala i dodatnog kapitala, uključujući ponovno uloženi prihod korišten za održavanje i povećanje ulaganja;

b) neto prihoda, dividendi, tantijema, plaćanja za pomoć i tehničke usluge, kamata i ostale dobiti;

c) prihoda dobivenog potpunom ili djelomičnom prodajom ili potpunom ili djelomičnom likvidacijom ulaganja;

d) sredstva za otplatu zajmova povezanih s ulaganjem i za plaćanje kamata u svezi s njima;

e) naknade i dodatke isplaćene državljanima druge Ugovorne stranke za rad i usluge obavljene u svezi s ulaganjem koje je izvršeno na teritoriju druge Ugovorne stranke, u iznosu i na način koji su propisani važećim nacionalnim zakonodavstvom i propisima.

2. Ne ograničavajući opseg članka 3. ovoga Ugovora, Ugovorne stranke se obvezuju da će prijenosima spomenutim u stavku 1. i 2. ovog članka odobriti uvjete koji nisu manje povoljni od onih koji su odobreni prijenosima koji su nastali ulaganjem ulagatelja treće države.

Članak 7.

SUBROGACIJA

U slučaju da je jedna Ugovorna stranka ili njena institucija pružila jamstvo glede nekomercijalnih rizika za ulaganja koja je izvršio jedan od njenih ulagatelja na teritoriju druge Ugovorne stranke, te da je izvršila plaćanje spomenutom ulagatelju na temelju tog jamstva, druga Ugovorna stranka će priznati prijenos prava ulagatelja na prvo imenovanu Ugovornu stranku. Glede transfera plaćanja Ugovornoj stranci ili njezinoj instituciji temeljem tog prijenosa primjenjivat će se odredbe članka 4., 5. i 6. ovoga Ugovora.

Članak 8.

POSTUPAK KOD PRIJENOSA

1. Prijenosi navedeni u člancima 4., 5., 6. i 7. izvršit će se bez nepotrebnog odgađanja i, u svakom slučaju, u roku od šest mjeseci nakon što su ispunjene sve fiskalne obveze, te će se obaviti u konvertibilnoj valuti. Svi prijenosi će se izvršiti po deviznom tečaju koji se primjenjuje na dan kada ulagatelj zatraži dotični prijenos, izuzimajući odredbe u točki 3. članka 5. glede deviznog tečaja koji se primjenjuje u slučaju nacionalizacije ili izvlaštenja.

2. Smatra se da su zadovoljene fiskalne obveze iz prethodnog stavka kada ulagatelj ispuni zahtjeve u skladu s postupkom koji je predviđen zakonom Ugovorne stranke na čijem je teritoriju izvršeno ulaganje.

Članak 9.

RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU ULAGATELJA I UGOVORNIH STRANAKA

1. Bilo koji spor koji može nastati između jedne od Ugovornih stranaka i ulagatelja druge Ugovorne stranke u svezi s ulaganjem, uključujući sporove glede iznosa naknade, riješit će se, po mogućnosti, prijateljskim putem.

2. U slučaju da su ulagatelj i jedan subjekt jedne od stranaka dogovorili ugovor o ulaganju, primjenjivat će se postupak koji je predviđen tim ugovorom o ulaganju.

3. U slučaju da se takav spor ne može riješiti prijateljskim putem u roku od šest mjeseci od dana pisanog zahtjeva za rješenjem, dotični ulagatelj može po svom izboru uputiti spor na rješavanje:

a) sud Ugovorne stranke koji ima teritorijalnu nadležnost;

b) nekom od arbitražnih sudova utemeljenih na »ad hoc« osnovi, u skladu s Pravilima o arbitraži Komisije Ujedinjenih naroda o međunarodnom trgovačkom pravu (UNCITRAL);

c) Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova radi provedbe arbitražnog postupka prema Washingtonskoj konvenciji od 18. ožujka 1965. godine o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država, ako ili čim su obje Ugovorne stranke pristupile Konvenciji;

4. Arbitražna odluka će se temeljiti na:

- odredbama ovog Ugovora;

- nacionalnom zakonu Ugovorne stranke na čijem je teritoriju izvršeno ulaganje, uključujući pravila koja se odnose na sukob zakona;

- pravima i općenito prihvaćenim načelima međunarodnog prava.

5. Arbitražna odluka bit će konačna i obvezujuća za stranke u sukobu. Svaka Ugovorna stranka se obvezuje da će provoditi odluke u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

6. Obje Ugovorne stranke će se suzdržati od pregovora diplomatskim putem o bilo kojem pitanju u svezi s arbitražnim ili sudskim postupkom koji su u tijeku sve do zaključenja tih postupaka, i kada se jedna od Ugovornih stranaka nije pridržavala presude arbitražnog suda ili suda u roku koji je predviđen presudom ili unutar razdoblja koje se može odrediti na temelju međunarodnih ili domaćih zakonskih odredbi koje se mogu primijeniti na dotični slučaj.

Članak 10.

RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU UGOVORNIH STRANAKA

1. Bilo koji sporovi koji mogu nastati između Ugovornih stranaka glede tumačenja i primjene ovog Ugovora će se, po mogućnosti, riješiti na prijateljski način diplomatskim putem.

2. U slučaju da se spor ne može riješiti u roku od šest mjeseci od dana kad je jedna od Ugovornih stranaka obavijestila pisanim putem drugu Ugovornu stranku, spor će se na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka predati »ad hoc« arbitražnom sudu, kako je predviđeno u ovom članku.

3. Arbitražni sud će se utemeljiti na sljedeći način: u roku od dva mjeseca od trenutka kada je primljen zahtjev za arbitražom, svaka od dvije Ugovorne stranke će imenovati jednog člana suda. Ta dva arbitra će imenovati Predsjednika koji će biti državljanin treće države koja održava diplomatske odnose s obje Ugovorne stranke. Predsjednik će se imenovati u roku od tri mjeseca od dana imenovanja druge dvojice članova.

4. Ako u roku navedenom u stavku 3. ovog članka nisu obavljena imenovanja, svaka od dvije Ugovorne stranke može, u nedostatku drugog dogovora, zatražiti od Predsjednika Međunarodnog suda da obavi imenovanje. U slučaju da je Predsjednik Suda državljanin jedne od Ugovornih stranaka ili nije, iz bilo kojeg razloga, u mogućnosti obaviti imenovanje, zahtjev će se uputiti Potpredsjedniku Suda. Ako je Potpredsjednik Suda državljanin jedne od Ugovornih stranaka ili nije u stanju obaviti imenovanje iz bilo kojeg razloga, pozvat će se najstariji član Međunarodnog suda, koji nije državljanin niti jedne od Ugovornih stranaka, da obavi imenovanje.

5. Zavisno od ostalih odredbi Ugovornih stranaka, Sud će sam odrediti svoj postupak. Sud će donijeti odluku većinom glasova.

6. Odluke Suda su konačne i obvezujuće za svaku Ugovornu stranku.

7. Svaka Ugovorna stranka će snositi troškove svog vlastitog člana suda i svog zastupanja u arbitražnom postupku; troškove Predsjednika i ostale troškove stranke će platiti u jednakim dijelovima. Međutim, Sud može odlučiti da veći dio troškova snosi jedna od Ugovornih stranaka, i ta će odluka biti obvezujuća za obje Ugovorne stranke.

Članak 11.

PRIMJENA DRUGIH ODREDBI

1. Ako je pitanje regulirano kako ovim Ugovorom tako i drugim međunarodnim sporazumom čije su potpisnice obje Ugovorne stranke ili općim međunarodnim zakonskim odredbama, na Ugovorne stranke i njihove ulagatelje će se primjenjivati najpovoljnije odredbe.

2. Uvijek kada su uvjeti koje jedna Ugovorna stranka odobrava ulagateljima druge Ugovorne stranke u skladu sa njezinim zakonima i propisima ili drugim odredbama ili posebnim ugovornim ili ulagateljskim ovlaštenjima ili sporazumima, povoljniji od onih koji su predviđeni ovim Ugovorom, primjenjivat će se po-voljniji uvjeti.

U slučaju kada Ugovorna stranka domaćin ne primjenjuje takve uvjete u skladu s gore iznijetim, a ulagatelj pretrpi štetu kao posljedicu toga, ulagatelji će imati pravo na naknadu te štete u skladu s člankom 4.

3. Uvijek kada, nakon dana kada je izvršeno ulaganje, dođe do izmjene u zakonima, propisima, aktima ili mjerama gospodarske politike koje izravno ili neizravno reguliraju ulaganje, na zahtjev ulagatelja primjenjivat će se uvjeti jednaki onima koji su se primjenjivali na to ulaganje u trenutku kada je ono izvršeno.

Članak 12.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor će stupiti na snagu danom zadnje obavijesti jedne od Ugovornih stranaka drugoj o ispunjenju svojim zakonodavstvom predviđenih uvjeta za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Članak 13.

TRAJANJE I PRESTANAK

1. Ovaj Ugovor će ostati na snazi za razdoblje od 10 godina od dana obavještenja prema članku 13., te će ostati na snazi za daljnje razdoblje od 5 godina nakon toga, osim ako, godinu dana prije prestanka početnog ili bilo kojeg drugog razdoblja koje slijedi, jedna od Ugovornih stranaka ne obavijesti drugu Ugovornu stranku o svojoj namjeri da otkaže Ugovor.

2. U slučaju ulaganja izvršenih prije datuma prestanka, kako je predviđeno u stavku 1. ovog članka, odredbe članaka 1. do 11. će ostati na snazi slijedećih pet godina nakon gore spomenutih datuma.

SASTAVLJEN u Zagrebu petog dana mjeseca studenog tisućudevetstodevedesetšeste godine, u dva izvornika, na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

U slučaju neslaganja u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

U POTVRDU NAVEDENOG, opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

PROTOKOL

Kod potpisivanja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije o poticanju i zaštiti ulaganja, Ugovorne stranke su se također sporazumjele o sljedećim klauzulama za koje se smatra da čine sastavni dio Ugovora.

1. OPĆA ODREDBA

Ovaj Ugovor i sve njegove odredbe koje se odnose na »ulaganja« primjenjuju se također na sljedeće pridružene djelatnosti:

organizaciju, kontrolu, rad, održavanje, i prodaju društava, ogranaka, agencija, ureda, tvornica i drugih objekata za vođenje poslovanja; izradu, izvršavanje i provedbu ugovora; stjecanje, korištenje, zaštitu i prodaju svih vrsta imovine, uključujući intelektualno vlasništvo; posuđivanje svih vrsta, uključujući intelektualno vlasništvo; posuđivanje sredstava; kupovanje, emisiju i prodaju dividendi i drugih vrijednosnih papira; te kupnju deviza za uvoz.

»Pridružene djelatnosti« također uključuju, bez ograničenja:

I. davanje franšiza ili licencnih prava;

II. dobivanje registracija, licenci, dozvola i drugih odobrenja neophodnih za vođenje komercijalnih djelatnosti, koje će u svakom slučaju biti izdane odmah, kako je predviđeno zakonodavstvom stranaka;

III. pristup financijskim institucijama u bilo kojoj valuti, te kreditnim i deviznim tržištima;

IV. pristup sredstvima koja se drže u financijskim institucijama;

V. uvoz i ugradnju opreme potrebne za normalno vođenje poslova, uključujući poglavito, ali ne isključivo, uredsku opremu i automobile, te izvoz bilo koje opreme i automobila koji su uvezeni na taj način;

VI. pružanje komercijalnih informacija;

VII. provođenje tržišnih studija;

VIII. imenovanje trgovačkih predstavnika, uključujući agente, savjetnike i distributere (tj. posrednike u distribuciji proizvoda koje oni sami nisu proizveli) i slično, njihovo sudjelovanje na trgovačkim sajmovima i drugim propagandnim manifestacijama;

IX. plasiranje roba i usluga na tržište, uključujući putem internih sustava distribucije i marketinga kao i putem reklamiranja i izravnog kontakta s državljanima i društvima;

X. plaćanje roba i usluga u domaćoj valuti.

2. GLEDE ČLANKA 2.

a) U cilju rješavanja spora može se za neku posebnu mjeru ustanoviti da je proizvoljna ili diskriminacijska, usprkos činjenici da je stranka u sporu imala ili iskoristila priliku da preispita tu mjeru na sudovima ili upravnim sudovima stranke.

b) Ugovorne stranke će s ulagateljima druge Ugovorne stranke, koji vrše ulaganja od nacionalnog interesa na njihovom teritoriju, utanačiti ugovor o ulaganju, koji će urediti specifične pravne odnose u svezi sa spomenutim ulaganjem.

c) Niti jedna od Ugovornih stranaka neće postavljati nikakve uvjete za stvaranje, proširenje ili nastavak ulaganja, koji mogu podrazumijevati preuzimanje ili nametanje bilo kakvih obveza izvoznoj proizvodnji, i koji posebno određuju da se roba mora nabaviti u zemlji ili slične uvjete;

d) Svaka Ugovorna stranka će pružiti djelotvorna sredstva za ostvarivanje zahtjeva i provedbu prava glede ulaganja i ovalštenja u svezi s njima i ugovora o ulaganju.

e) Građani jedne Ugovorne stranke koji su ovlašteni da rade na teritoriju druge Ugovorne stranke u svezi s ulaganjem prema ovom Ugovoru imat će pravo na primjerene uvjete rada radi obavljanja svojih profesionalnih djelatnosti.

f) Državljanima jedne Ugovorne stranke bit će dozvoljen ulazak i boravak na teritoriju druge Ugovorne stranke u svrhu osnivanja, razvijanja, upravljanja ili savjetovanja u svezi s radom ulaganja u koje su oni, ili društvo prve stranke koja ih zapošljava, uložili ili su u procesu ulaganja značajnog iznosa kapitala ili drugog razloga.

g) Društvima koja su zakonski osnovana prema važećim zakonima ili propisima jedne stranke i koje druga stranka posjeduje ili kontrolira, bit će dozvoljeno da zapošljavaju najviši poslovodni kadar, bez obzira na državljanstvo.

3. GLEDE ČLANKA 3.

a) Svim djelatnostima u svezi s nabavom, prodajom i prijevozom, ili sirovinama i prerađevinama, energijom, gorivima i proizvodnim sredstvima, kao i bilo kojoj drugoj vrsti poslovanja koja je u svezi s njima i koja je na neki način povezana s poduzetničkim djelatnostima prema ovom Ugovoru, odobrit će se na teritoriju svake Ugovorne stranke uvjeti koji nisu manje povoljni od onih koji su odobreni sličnim djelatnostima i inicijativama koje poduzimaju državljani koji žive u toj zemlji ili ulagatelji treće države.

b) Svaka Ugovorna stranka će regulirati u skladu sa svojim zakonima i propisima te, koliko god je to moguće, blagonaklono rješavati probleme vezane za ulazak, boravak, rad i kretanje državljana druge Ugovorne stranke na njenom teritoriju i članova njihovih obitelji koji obavljaju djelatnosti u svezi s ulaganjima prema ovom Ugovoru.

4. GLEDE ČLANKA 5.

a) Smatra se da je neko ulaganje, izravno ili neizravno, nacionalizirano ili izvlašteno u slučaju da su tijela vlasti druge Ugovorne stranke prekršila temeljna prava ulagatelja, stvorili prepreke dobrom funkcioniranju projekta o ulaganju, čime se utječe na interese pravog izvlaštenja - kao npr. pretjerano ili diskriminacijsko porezno opterećenje, ograničenje nabavke sirovina ili primjene diskriminacijskih mjera od strane lokalnih vlasti.

Takvo izvlaštenje se može dogoditi također u obliku određenog stava određenih dužnosnika ili privatnih osoba koje obavljaju javne dužnosti, kao i putem neizvršenja.

Svaka mjera poduzeta prema izvršenom ulaganju ulagatelja jedne Ugovorne stranke koja umanjuje financijska sredstva ili drugu imovinu ulaganja ili stvara prepreke djelatnostima ili značajnu štetu vrijednosti istoga ulaganja, kao i bilo koja druga mjera koja ima jednak učinak, smatrat će se jednom od mjera koje se spominju u stavku 2. članka 5. Ugovora.

5. POREZNE ODREDBE

1. Odredbe ovog Ugovora odnosit će se na porezna pitanja samo u sljedećem slučaju:

a) u slučaju kada porezni uvjeti imaju učinak jednak nacionalizaciji ili izvlaštenju prema članku 5. Ugovora, ili utječu na obveze Ugovornih stranaka prema članku 6.;

b) kada utječu na poštivanje ugovora o ulaganju od strane jedne od Ugovornih stranaka ili imaju učinak ovlaštenja koje daju tijela vlasti jedne od Ugovornih stranaka glede stranih ulaganja.

2. Primjena članka 9. je, međutim isključena ako je spor prema točkama 1. i 2. reguliran pravilima o rješavanju spora iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je na snazi među strankama, te je bio riješen u razumnom vremenskom razdoblju.

SASTAVLJEN u Zagrebu petog dana mjeseca studenog tisućudevetstodevedesetšeste godine, u dva izvornika, na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

U slučaju neslaganja u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

U POTVRDU NAVEDENOG, opunomoćenici su potpisali ovaj Protokol.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-02/93-01/05
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 6. ožujka 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.