Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 19.3.1997 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. ožujka 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ARGENTINE O ZNANSTVENOJ I TEHNOLOŠKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, potpisan 2. prosinca 1994. godine u Buenos Airesu, u izvorniku na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ARGENTINE O ZNANSTVENOJ I TEHNOLOŠKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Argentine (u daljnjem tekstu »Ugovorne stranke«);

Cijeneći važnost znanosti i tehnologije u razvoju uspješnih nacionalnih gospodarstava i društava;

Uvjereni u značaj promicanja, u najvećoj mogućoj mjeri, znanja i spoznaja znanstvenih i tehnoloških dostignuća obiju zemalja;

Uvjereni da će međunarodna suradnja na ovim područjima učvrstiti prijateljske veze i razumijevanje između dvaju naroda;

Uvjereni u potrebu daljnjeg obostranog razvoja znanstvene i tehnološke suradnje sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke razvijat će, pomagati i omogućavati znanstvenu i tehnološku suradnju između dviju zemalja na načelima jednakosti i obostrane koristi.

Članak 2.

Ugovorne stranke će, u skladu s ciljem ovog Ugovora, poticati uspostavljanje kontakata i suradnje između institucija, organizacija i osoba obiju zemalja na području koje obuhvaća ovaj Ugovor.

U tom cilju Ugovorne stranke poticat će:

a) Suradnju na raznim područjima znanosti, uključujući razmjenu znanstvenika, provedbu zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata, organiziranje zajedničkih znanstvenih seminara, konferencija i drugih znanstvenih skupova, razmjenu publikacija i informacija i sve ostale oblike suradnje o kojima će se Ugovorne stranke ili pojedine relevantne institucije obiju zemalja zajednički dogovoriti;

b) Suradnju na području tehnologije, računalstva i informacijskog managementa, posebno će pomagati i poticati prijenos i razvoj novih tehnologija kao i uvođenje i razvijanje modernih informacijskih sustava između dviju zemalja.

c) Suradnju na području biologije mora i pripadajućih tehnologija, kao i istraživanja u svezi zaštite okoline i ekologije mora.

Članak 3.

U primjeni odredaba ovog Ugovora poštivat će se akademska sloboda i neovisnost znanstvenih i drugih akademskih ustanova u uspostavljanju i održavanju uzajamnih odnosa.

Članak 4.

Svaka od Ugovornih stranaka promicat će i potpomagati sudjelovanje druge Ugovorne stranke u znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s trećom strankom pod pokroviteljstvom međunarodnih organizacija (kao što su Europska Unija, Ujedinjeni Narodi, Svjetska Zdravstvena Udruga, transnacionalne gospodarske tvrtke itd.).

Članak 5.

Akademske aktivnosti i razmjene obuhvaćene ovim Ugovorom provodit će se na temelju uzajamnosti, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Članak 6.

Znanstvenici, tehnički stručnjaci i ustanove drugih zemalja ili međunarodnih organizacija mogu biti pozvani, uz suglasnost obiju Ugovornih stranaka, da na osobni trošak, ako nije drugačije dogovoreno, sudjeluju u aktivnostima koje se ostvaruju u skladu s ovim Ugovorom.

Članak 7.

Ugovorne stranke, u skladu sa svojim zakonima i propisima, postaju zajednički vlasnici bilo kojih izuma, tehnika, postupaka i ostalih korisnih rezultata kao intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz aktivnosti uređene ovim Ugovorom. Podliježući obostranom sporazumu, Ugovorne ih stranke mogu registrirati sukladno svojim zakonima o industrijskom vlasništvu, a u odnosu na autorska prava mogu ih regulirati sukladno svojim zakonima o autorskom pravu.

Nijedna ugovorna stranka neće proslijediti informacije o predmetnim djelatnostima trećim osobama bez prethodne suglasnosti druge Ugovorne stranke.

Članak 8.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom kojim su Ugovorne stranke obavijestile jedna drugu, pismenim putem, o ispunjenju ustavnih pretpostavki za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2. Ovaj Ugovor valjan je pet (5) godina i automatski se obnavlja za razdoblja istog trajanja, osim ako ga jedna od Ugovornih stranaka diplomatskim putem, pismeno ne otkaže najmanje šest (6) mjeseci prije njegova isteka.

Prestanak ovog Ugovora neće utjecati na provedbu programa i projekata koji su u tijeku za vrijeme dok je ovaj Ugovor na snazi, osim ako se Ugovorne stranke drugačije ne dogovore.

Stupanjem na snagu ovog Ugovora:

1. Ugovor o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade Republike Argentine, potpisan u Beogradu, 21. rujna 1977. i

2. Ugovor o ekonomskoj i tehničkoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade Republike Argentine, potpisan u Beogradu, 21. rujna 1977. prestaju važiti u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Argentine.

Članak 9.

Nesuglasice u tumačenju ili primjeni ovog Ugovora između Ugovornih stranaka, ako je moguće, riješit će se diplomatskim putem.

POTVRĐUJUĆI gore navedene odredbe Ugovora, ovlašteni potpisnici potpisali su ovaj Ugovor.

ZAKLJUČENO u Buenos Airesu, 2. prosinca 1994. godine, u dva izvorna primjerka na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku; pri čemu su tri teksta jednako vjerodostojna.

U slučaju nesuglasica u tumačenju mjerodavan je engleski tekst Ugovora

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-01/96-01/02
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 6. ožujka 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.