Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 25.2.1997 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i Vlade Republike Hrvatske,
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I REPUBLIKE HRVATSKE I UGOVORA O ZAJMOVIMA IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I DALMATINSKE BANKE, PRIVREDNE BANKE, RIJEČKE BANKE, SLAVONSKE BANKE, SPLITSKE BANKE I ZAGREBAČKE BANKE, SKLOPLJENIH UZ JAMSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i Vlade Republike Hrvatske, Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i Republike Hrvatske i Ugovora o zajmovima između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i Dalmatinske banke, Privredne banke, Riječke banke, Slavonske banke, Splitske banke i Zagrebačke banke, sklopljenih uz jamstvo Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.

Broj: 01-97-254/1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I REPUBLIKE HRVATSKE I UGOVORA O ZAJMOVIMA IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I DALMATINSKE BANKE, PRIVREDNE BANKE, RIJEČKE BANKE, SLAVONSKE BANKE, SPLITSKE BANKE I ZAGREBAČKE BANKE, SKLOPLJENIH UZ JAMSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i Vlade Republike Hrvatske, Ugovor o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Republike Hrvatske, Ugovor o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Dalmatinske banke, Republika Hrvatska, Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Privredne banke, Republika Hrvatska, Ugovor o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Riječke banke, Republika Hrvatska, Ugovor o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Slavonske banke, Republika Hrvatska, Ugovor o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Splitske banke, Republika Hrvatska i Ugovor o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Zagrebačke banke, Republika Hrvatska.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i Vlade Republike Hrvatske sklopljenog 15. lipnja 1996. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

S obzirom na Sporazum o suradnji između Fonda Vijeća Europe za ponovno naseljavanje, koji djeluje pod nazivom Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak (CEF) i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, potpisan 15. lipnja 1986. godine, te

S obzirom na zajmove, koji su dodijeljeni slijedom rečenog Sporazuma o suradnji preko Fonda za financiranje rasta zapošljavanja u gospodarski nerazvijenim i područjima izrazitih migracija bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije:

- DEM 33.000.000 od 12. veljače 1987. godine,

- DEM 29.000.000 od 14. travnja 1988. godine,

- DEM 33.000.000 od 30. kolovoza 1989. godine,

- DEM 30.000.000 od 30. srpnja 1990. godine.

S obzirom na to da se dio korisnika gore navedenih zajmova nalazi na teritoriju Republike Hrvatske; te

s obzirom na status povlaštenog vjerovnika Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak

ugovoreno je slijedeće:

Vlada Republike Hrvatske

- želi imati zdrave i stabilne financijske odnose s CEF-om,

- prihvaća raspodjelu zajmova kako je navedeno u dodatku,

- izvršit će namiru dospjelih neizmirenih dugovanja koja se odnose na rečene zajmove dodijeljene zajmoprimateljima u Republici Hrvatskoj, kako je navedeno u rečenom dodatku,

- organizirat će i osigurati kao jamac servisiranje rečenih zajmova u budućnosti.

Ovaj dogovor omogućit će potpisivanje službenih sporazuma o zajmu između CEF-a i zajmoprimatelja u Republici Hrvatskoj za servisiranje zajmova.

Svi potrebni postupci su izvršeni i ovaj Sporazum će biti podnešen Saboru Republike Hrvatske na potvrđivanje.

Ovaj dogovor nema utjecaja na prava i obveze CEF-a slijedom gore navedenih zajmova i sporazuma o garancijama.

Dokument potpisan na engleskom jeziku u dva izvorna primjerka.

Pariz, 15. lipnja 1996. godine.

Za Vladu Republike Hrvatske, Za Fond Vijeća Europe za

Zagreb, socijalni razvitak, Pariz

Veleposlanik Republike Hrvatske Guverner

Smiljan Šimac Raphael Alomard

DODATAK

REPUBLIKA HRVATSKA

STANJE: 15. 07. 1996.


DEM Dospjelo neizmireno

Korisnik Grad Iznos Tranša Banke Grad Kamata Glavnica Ukupno Dug

zajma


Čaraparija Čakovec 1,011,429.00 A (Ljubljanska Ljubljana 123,394.32 449,524.00 572,918.32 224,762.00
banka)


Velebit Karlovac 1,311,380.00 B (Ljubljanska Ljubljana 159,988.34 582,835.56 742,823.90 291,417.77
banka)

Vlado Bagat Zadar 1,927,313.00 B Dalmatinska Zadar 280,852.35 1,070.729.40 1,351,581.76 428,291.77
banka

Pamučna Glina 2,373,993.00 B (Jugobanka) Zagreb 345,943.53 1,318,885.00 1,664,828.53 527,554.00
predionica

Agrodelta Ploče 1,477,455.00 C PBS Glavna Kardeljevo 317,160.33 656,646.68 973,807.01 656,646.65
filijala

Zdenka 1 V. Zdenci 577,788.00 C Privredna Zagreb 0.00 0.00 0.00 256,794.65
banka

Ličanka Srb 1,548,324.00 C Privredna Zagreb 0.00 0.00 0.00 688,144.00
banka

RIZ Slunj 1,949,957.00 D Privredna Zagreb 0.00 0.00 0.00 1,083,309.44
banka

Zdenka 2 V. Zdenci 818,899.00 D Privredna Zagreb 0.00 0.00 0.00 454,943.88
banka

Torpedo Rijeka 3,007,082.70 A Riječka Rijeka 358,310.95 1,656,637.40 2,014,948.35 334,120.30
banka

Opeka Đakovo 1,462,841.00 C Slavonska Osijek 0.00 0.00 0.00 650,151.55
banka

Trnovača Sinj 1,133,486.00 D Splitska Split 378,615.81 503,771.56 882,387.37 629,714.44
banka

Kordun 1 Karlovac 1,190.000.00 B Zagrebačka Zagreb 0.00 0.00 0.00 264,444.46
banka

Kordun 2 Karlovac 1,019,549.00 C Zagrebačka Zagreb 0.00 0.00 0.00 453,132.90
banka

Bor Novi Marof 942,857.00 C Zagrebačka Zagreb 0.00 0.00 0.00 419,047.55
banka

Suvremena Zagreb 451,985.00 C Zagrebačka Zagreb 0.00 0.00 0.00 200,882.20
žena banka

Virovitičanka 1 Virovitica 586,089.00 D Zagrebačka Zagreb 0.00 0.00 0.00 325,605.00
banka

Virovitičanka 2 Virovitica 350,000.00 D Zagrebačka Zagreb 0.00 0.00 0.00 194,444.44
banka

Sveukupno 23,140,427.70 1,964,265.63 6,239,029.60 8,203,295.24 8,083,407.00

Članak 3.

Tekst Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Republike Hrvatske, sklopljenog 22. srpnja 1996. godine, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK PARIZ I REPUBLIKE HRVATSKE

FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK (u daljnjem tekstu: »Fond«), kao prva stranka i

REPUBLIKA HRVATSKA,

(u daljnjem tekstu: »zajmoprimatelj«), kao druga stranka,

- S obzirom na ugovore o zajmovima između Fonda Vijeća Europe za ponovno naseljavanje i Fonda za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- Uvažavajući nastanak novih neovisnih država koje potječu iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- S obzirom na Sporazum od 15. srpnja 1996. godine između Fonda i Republike Hrvatske,

- Razmatrajući da ovim ugovorom Republika Hrvatska preuzima obvezu za dio spomenutih zajmova dodijeljenih korisnicima na teritoriju Republike Hrvatske,

- Uvažavajući Treći dopunski protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe,

- Uvažavajući članke Fondovog pravilnika o zajmovima od 6. listopada 1970,

UGOVORILI SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Ovaj zajam dodjeljuje se pod općim uvjetima Fondovog pravilnika o zajmovima koji je na snazi od datuma potpisivanja ovog ugovora (vidi također i članak 16. u daljnjem tekstu) i sukladno posebnim uvjetima utvrđenim ovim ugovorom.

Članak 2.

Izvorni ukupni iznos zajam obuhvaćen ovim ugovorom iznosio je: DEM 6.174.257,00. Glavnice i dospjela kamata plaćeni su do 14. listopada 1991.

Ukupni preostali iznos koji dospjeva je: DEM 1.700.380,42 (jedanmilijunsedamstotisućatristoosamdeset njemačkih maraka i četrdesetdva feniga)

Dodijeljeni zajam iskoristili su sljedeći korisnici:

Popis korisnika i iznosa prema uvjetima zajma:

Korisnici Mjesto Iznos zajma Tranša Datumi zajmova

Čaraparija Čakovec 1.011.429,00 B 14. 04. 1986.

Velebit Karlovac 1.311.380,00 B 14. 04. 1986.

Pamučna

predionica Glina 2.373.993,00 B 14. 04. 1986.

Agrodelta Ploče 1.477.455,00 C 30. 08. 1989.

Prema uputama Fonda, zajmoprimatelj će tijekom financiranja upućivati Fondu izvješće najmanje jedanput godišnje u kojem se navodi stanje iskorištenosti zajma i napredak radova. Na kraju realizacije projekta zajmoprimatelj će predati konačno izvješće koje će sadržavati ocjenu gospodarskih, financijskih i socijalnih učinaka projekta.

Zajmoprimatelj se, osim toga, obvezuje da će povremeno primiti eventualne delegacije informativnih misija Fonda ili vanjske konzultante koje Fond zaposli i pružiti im potrebnu suradnju u svrhu informiranja.

Članak 3.

Izvorni zajam imao je rok trajanja od 10 godina od čega 1 godinu počeka za otplatu glavnice, prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak III.).

Kamatne stope su:

Tranša B: 6,10% godišnje,

Tranša C: 6,90% godišnje.

Kamate obračunate natemelju 360 dana godišnje i 30 dana mjesečno plaćat će se polugodišnje po dospjeću prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I.). Plaćanja će se izvršiti za tranšu B 14. travnja i 14. listopada i za tranšu C 20. veljače i 20. kolovoza svake godine.

Zajmoprimatelj preuzima dospjeća počevši od 20. kolovoza 1996.

Otplata glavnice vršit će se prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I). Zajmoprimatelj preuzima dospjeća počevši od 20. kolovoza 1996.

Članak 4.

Dospjeli neplaćeni iznosi od 14. listopada 1991. do 20. 08. 1996. od DEM 3.954.377,76, kao što je navedeno u Dodatku III. bit će isplaćeni u dva obroka, prvi u iznosu od DEM 1.977.188,88 do 30. kolovoza 1996. godine, a ostatak u iznosu od DEM 1.977,188,88 do 30. studenog 1996. godine.

Članak 5.

Zajmoprimatelj polaže kod Fonda, na potrebno vrijeme, promesu koja je priložena ovom ugovoru. (Dodatak II).

Promesa je sačinjena i plativa u DEM.

Članak 6.

Isplata predviđena promesom oslobađa zajmoprimatelja od njegovih dospjelih obveza određenih u članku 3. ovoga ugovora. Kad ukupna svota glavnice ovoga zajma kao i sve kamate ili drugi proistekli troškovi, a posebice oni iz članka 9. ovoga ugovora, budu uredno plaćeni, zajmoprimatelj će u potpunosti biti oslobođen svih obveza prema Fondu.

Članak 7.

Počevši od datuma potpisivanja, bez utjecaja na sredstva kojima Fond upravlja slijedom ovog ugovora, ili onima koja proistječu iz Pravilnika o zajmovima, ako zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili drge iznose koje duguje temeljem zajma, ili kasni s isplatom s obzirom na datume dospijeća utvrđene ovim ugovorom, zajmoprimatelj će morati platiti zatezne kamate na ukupni iznos koji nije u cijelosti plaćen po mjesečnoj stopi LIBOR na datum dospjeća (ako je subota, nedjelja ili dan praznika, prvi slijedeći radni dan) u 11 sati (po lokalnom vremenu u Londonu) uvećane za 2,5% godišnje računajući od dana dospjeća tog iznosa do dana izvršenja plaćanja.

Članak 8.

Svi iznosi koje zajmoprimatelj duguje temeljem zajma plaćaju se u korist Fonda u DEM, na račun broj: 499/8 198 068 00 kod Dresdner Bank AG, Frankfurt, uz obavijest teleksom koju Fondu upućuje banka zadužena od zajmoprimatelja za isplatu i to najmanje 5 dana prije svake isplate.

Članak 9.

Sve pristojbe, prirezi i porezi, te sva druga davanja, kao i svi troškovi do kojih može doći bilo prilikom zaključivanja, izvršenja, ukidanja, poništenja ili prekida ovog ugovora, bilo zbog garancije ili refinanciranja odobrenog zajma, u cijelosti ili nekim svojim dijelom, kao i svi troškovi sudskih ili izvan sudskih postupaka u svezi s ovim zajmom, bit će na teret zajmoprimatelja.

Članak 10.

Zajmoprimatelj izjavljuje da, s obzirom na ovaj ugovor, nije prihvaćena niti će u budućnosti biti prihvaćena obveza koja bi trećim strankama dala povlašten položaj, poglavito plaćanja, te jamstvo ili garanciju bilo koje prirode koja bi dala jača prava trećim strankama (u daljnjem tekstu: »jamstvo«).

Ako je takvo jamstvo ipak dano, zajmoprimatelj se obvezuje da će sačiniti ili pribaviti u korist Fonda istovjetno jamstvo, a ako je u tome spriječen izričito će ugovoriti davanje jednakovrijednog jamstva u korist Fonda.

Nepoštivanje ovih odredbi predstavljalo bi slučaj nepoštivanja obveza kako je definirano u članku 13. Fondovog pravilnika o zajmovima. Povlačenje državnog jamstva za zajmoprimatelja opravdalo bi primjenu istih odredbi.

Članak 11.

Ugovorne stranke obvezuju se da se neće koristiti nikakvim povlasticama, imunitetom ili zakonodavstvom pred bilo kojim sudom ili sudskim tijelima, bilo nacionalnim ili međunarodnim, u svrhu osporavanja mogućeg prinudnog izvršenja neke odluke donesene pod uvjetima predviđenim glavom 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 12.

U okviru korištenja zajma, zajmoprimatelj ne smije koristiti bilo kakve činjenice, koje su u svezi s njegovim odnosima sa trećim strankama, da bi izbjegao u potpunosti ili djelomice obveze koje proistječu iz ovoga ugovora.

Fond se obvezuje da će izvijestiti Fond za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o potpisivanju ovoga ugovora.

Fond će biti umiješan u sporove, u slučaju parnica, do kojih bi moglo doći između zajmoprimatelja i trećih stranaka.

Članak 13.

Svaka izmjena ili neispunjenje namjene zajma onako kako je opisano u članku 2. ovoga ugovora, bez prethodne suglasnosti Fonda, smatrat će se dovoljnim razlogom za pokretanje postupka za prekidanje, poništenje ili za isplatu zajma, sukladno odredbama glave 3. članka 13. (h) Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu na datum potvrđivanja u Saboru Republike Hrvatske. Preliminarna primjena ugovora započinje s datumom potpisivanja.

Članak 15.

Ovaj ugovor i isprave osiguranja plaćanja u svezi s njim uređene su propisom o Fondu, što je točno određeno odredbama članka 1. stavak 3. Trećeg dopunskog protokola od 6. ožujka 1959., sukladno Općem sporazumu o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe od 2. rujna 1949., kao i važećim francuskim propisima.

Sporovi između ugovornih stranaka podliježu arbitraži pod uvjetima utanačenim u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 16.

Fondov pravilnik o zajmovima, kojega je 6. listopada 1970. prihvatilo Upravno vijeće Fonda, predstavlja sastavni dio ovog ugovora, kao i svi Dodaci ovom ugovoru.

U slučaju neslaganja između bilo koje odredbe Pravilnika i bilo koje odredbe ovoga ugovora, prevladavaju odredbe ovog ugovora.

Zajmoprimatelj izjavljuje da je upoznat sa Fondovim pravilnikom o zajmovima koji je naveden u ovom ugovoru.

Članak 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u dva primjerka, a svaki od njih jednako je vjerodostojan.

Svaka ugovorna stranka zadržava po jedan primjerak ovoga ugovora.

Sačinjeno 22. srpnja 1996.

Za REPUBLIKU HRVATSKU:

Ministar financija

Božo Prka

Sačinjeno u Parizu

1. kolovoza 1996.

Za FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK,

Pariz

Guverner:

Raphael Alomard

Dodatak I.1.

RASPORED OTPLATE: F/P 728 (1986) - tranša B

Zajmoprimatelj: Korisnici: Čaraparija, Čakovec Republika Hrvatska Velebit, Karlovac

Pamučna predionica, Glina

Valuta: DEM: Iznos: 4.696.802,00

Kamata: 6,1% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti:14. 04. 1988. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

14. 10. 1996. 1.043.733,77 0,00 31.833,88 31.833,88

14. 04. 1997. 521.866,88 521.868,89 31.833,88 553.700,77

14. 10. 1997. 521.866,88 0,00 15.916,94 15.916,94

14. 04. 1998. 0,00 521.866,88 15.916,94 537.783,82

UKUPNO: 1.043.733,77 95.501,64 1.139.235,41

Dodatak I.2.

RASPORED OTPLATE: F/P 873 (1989) - tranša C

Zajmoprimatelj: Korisnik: Agrodelta, Ploče

Republika Hrvatska

Valuta: DEM Iznos: 1.477.455,00

Kamata: 6,9% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 30. 08. 1989. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

20. 08. 1996. 492.484,98 164.161,67 22.654,31 186,815,98

20. 02. 1997. 492.484,98 0,00 16.990,73 16.990,73

20. 08. 1997. 328.323,31 164.161,67 16.990,73 181.152,40

20. 02. 1988. 328.323,31 0,00 11.327,15 11.327,15

20. 08. 1998. 164.161,64 164.161,67 11.327,15 175,488,82

20. 02. 1999. 164.161,64 0,00 5.663,58 5.663,58

20. 08. 1999. 0,00 164.161,64 5.663,58 169.825,22

UKUPNO: 656.646,65 90.617,23 747.263,88

Dodatak II.1.

F/P 728 (1986) - tranša B

873 (1989) - tranša C

REPUBLIKA HRVATSKA

PROMESA

4.708.271,66 DEM 22. srpnja 1996.

ZA PRIMLJENI IZNOS, potpisana:

REPUBLIKA HRVATSKA,

ovom promesom daje obećanje da će platiti Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak, ili nekom drugom, glavnicu u iznosu od:

četiri milijuna sedam stotina osam tisuća dvije stotine sedamdeset jednu njemačku marku i šezdeset šest feniga, u obrocima, na datume prema donjem rasporedu.

Na te datume dospijeća izvršit će se plaćanje kako je navedeno u daljnjem tekstu, i to ukupnih iznosa koji sadrže dospjele obroke glavnice i kamate na neotplaćeni iznos glavnice.

Datum Iznos u DEM

20. 08. 1996. 186.815,98

30. 08. 1996. 1.977.188,88

14. 10. 1996. 31.833,88

30. 11.1996. 1.977.188,88

20. 02. 1997. 16.990,73

14. 04. 1997. 553.700,77

20. 08. 1997. 181.152,40

14. 10. 1997. 15.916,94

20. 02. 1998. 11.327,15

14. 04. 1998. 537.783,82

20. 08. 1998. 175.488,82

20. 02. 1999. 5.663,58

20. 08. 1999. 169.825,22

REPUBLIKA HRVATSKA

Božo Prka

Ministar financija

Dodatak II.2.

Spomenuta plaćanja izvršit će se kod:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

u korist Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, bez odbitaka za ili zbog bilo kakvih postojećih ili budućih poreza, pristojbi ili bilo kakvih drugih troškova, koji bi mogli biti nametnuti ili obračunani u svezi s ovom promesom ili primicima na temelju nje od strane ili unutar

REPUBLIKE HRVATSKE,

odnosno bilo kojeg njezina političkog ili poreznog tijela.

Ova promesa odnosi se na zajam što ga je Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak odobrio:

REPUBLICI HRVATSKOJ,

dana 22. srpnja 1996.

U slučaju neizvršenja točnog i potpunog plaćanja bilo kojeg iznosa kamate po ovoj promesi, cijeli iznos glavnice i pripadajuće kamate do datuma plaćanja će se odmah smatrati dospjelim i plati će se imatelju ove promese, po njegovom izboru i na njegov zahtjev.

Propust imatelja promese da ostvari bilo koje pravo koje mu na temelju nje pripada ni u kojem slučaju neće značiti odreknuće od bilo kojeg od njegovih prava u tome, ili u bilo kojem drugom slučaju.

REPUBLIKA HRVATSKA

Božo Prka

Ministar financija

Članak 4.

Tekst Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Dalmatinske banke, Republika Hrvatska, sklopljenog 22. srpnja 1996. godine u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK, PARIZ I DALMATINSKE BANKE, REPUBLIKA HRVATSKA

FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK (u daljnjem tekstu: »Fond«), kao prva stranka i

DALMATINSKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

(u daljnjem tekstu: »zajmoprimatelj«), kao druga stranka,

- S obzirom na ugovore o zajmovima između Fonda Vijeća Europe za ponovno naseljavanje i Fonda za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- Uvažavajući nastanak novih neovisnih država koje potječu iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- S obzirom na Sporazum od 15. srpnja 1996. godine između Fonda i Republike Hrvatske,

- S obzirom da ovim ugovorom zajmoprimatelj, uz jamstvo Republike Hrvatske, preuzima obvezu za dio spomenutih zajmova dodijeljenih korisnicima na teritoriju Republike Hrvatske,

- Uvažavajući Treći dopunski protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe,

- Uvažavajući članke Fondovog pravilnika o zajmovima od 6. listopada 1970,

UGOVORILI SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Ovaj zajam dodjeljuje se pod općim uvjetima Fondovog pravilnika o zajmovima koji je na snazi od datuma potpisivanja ovog ugovora (vidi također i članak 16. u daljnjem tekstu) i sukladno posebnim uvjetima utvrđenim ovim ugovorom.

Članak 2.

Izvorni ukupni iznos zajma obuhvaćen ovim ugovorom iznosio je: DEM 1.927.313. Glavnice i dospjela kamata plaćeni su do 14. listopada 1991.

Ukupni preostali iznos koji dospijeva je: DEM 428.291,78 (četiristodvadesetosamtisućadvjestodevedesetjedna njemačka marka i sedamdesetosam feninga)

Dodijeljeni zajam iskoristio je Vlado Bagat, Zadar.

Prema uputama Fonda, zajmoprimatelj će tijekom financiranja upućivati Fondu izvješće najmanje jednom godišnje u kojem se navodi stanje iskorištenosti zajma i napredak radova. Na kraju realizacije projekta zajmoprimatelj će predati konačno izvješće koje će sadržavati ocjenu gospodarskih, financijskih i socijalnih učinaka projekta.

Zajmoprimatelj se, osim toga, obvezuje da će povremeno primiti eventualne delegacije informativnih misija Fonda ili vanjske konzultante koje Fond zaposli i pružiti im potrebnu suradnju u svrhu informiranja.

Članak 3.

Izvorni zajam imao je rok trajanja od 10 godina od čega 1 godinu počeka za otplatu glavnice, prema priloženom rasporedu otplate u Dodatku III.

kamatna stopa iznosi 6,10% godišnje.

Kamate obračunate na temelju 360 dana godišnje i 30 dana mjesečno plaćat će se polugodišnje po dospijeću prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I.).

Plaćanje će se izvršiti 14. travnja i 14. listopada svake godine.

Zajmoprimatelj preuzima dospijeća počevši od 14. listopada 1996.

Isplata glavnice vršit će se prema priloženoj tablici otplate (Dodatak I), počevši od 14. travnja 1997.

Članak 4.

Dospjeli neplaćeni iznos između 14. listopada 1991. i 14. listopada 1996., kao što je navedeno u Dodatku III. DEM 1.351.581,75 bit će isplaćen u dva obroka, prvi u iznosu od DEM 675.791,00 do 30. kolovoza 1996. godine, a ostatak u iznosu od DEM 675.790,75 do 30. studenog 1996.

Članak 5.

Zajmoprimatelj polaže kod Fonda, na potrebno vrijeme, promesu koja je priložena ovom ugovoru (Dodatak II).

Promesa je sačinjena i plativa u DEM.

Članak 6.

Isplata predviđena promesom oslobađa zajmoprimatelja od njegovih dospjelih obveza određenih u članku 3. ovoga ugovora. Kad ukupna svota glavnice ovoga zajma kao i sve kamate ili drugi proistekli troškovi, a posebice oni iz članka 9. ovoga ugovora, budu uredno plaćeni, zajmoprimatelj će u potpunosti biti oslobođen svih obveza prema Fondu.

Članak 7.

Počevši od datuma potpisivanja, bez utjecaja na sredstva kojima Fond upravlja slijedom ovog ugovora, ili onima koja proistječu iz Pravilnika o zajmovima, ako zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili druge iznose koje duguje temeljem zajma, ili kasni s isplatom s obzirom na datume dospijeća utvrđene ovim ugovorom, zajmoprimatelj će morati platiti zatezne kamate na ukupni iznos koji nije u cijelosti plaćen po mjesečnoj stopi LIBOR na datum dospijeća (ako je subota, nedjelja ili dan praznika, prvi slijedeći radni dan) u 11 sati (po lokalnom vremenu u Londonu) uvećane za 2,5% godišnje računajući od dana dospijeća tog iznosa do dana izvršenja plaćanja.

Članak 8.

Svi iznosi što ih zajmoprimatelj duguje temeljem zajma plaćaju se u korist Fonda u DEM, na račun broj: 499/8 198 068 00 kod Dresdner Bank AG, Frankfurt, uz obavijest teleksom koju Fondu upućuje banka zadužena od zajmoprimatelja za isplatu i to najmanje 5 dana prije svake isplate.

Članak 9.

Sve pristojbe, prirezi i porezi, općenito kojigod, dospjeli i naplaćeni te svi troškovi do kojih može doći bilo prilikom zaključivanja, izvršenja, ukidanja, poništenja ili prekida ovog ugovora, bilo zbog garancije ili refinanciranja odobrenog zajma, u cijelosti ili nekim svojim dijelom, kao i svi troškovi sudskih ili izvansudskih postupaka u svezi s ovim zajmom, bit će na teret zajmoprimatelja.

Međutim, na troškove arbitražnog postupka predviđene u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima, primjenjuju se odredbe članka 25. spomenute glave.

Članak 10.

Zajmoprimatelj izjavljuje da, s obzirom na ovaj ugovor, nije prihvaćena niti će u budućnosti biti prihvaćena obveza koja bi trećim strankama dala povlašten položaj, poglavito plaćanja, te jamstvo ili garanciju bilo koje prirode koja bi dala jača prava trećim strankama (u daljnjem tekstu: »jamstvo«).

Ako je takvo jamstvo ipak dano, zajmoprimatelj se obvezuje da će sačiniti ili pribaviti u korist Fonda istovjetno jamstvo, a ako je u tome spriječen izričito će ugovoriti davanje jednakovrijednog jamstva u korist Fonda.

Nepoštivanje ovih odredbi predstavljalo bi slučaj nepoštivanja obveza kako je definirano u članku 13. Fondovog pravilnika o zajmovima. Povlačenje državnog jamstva za zajmoprimatelja opravdalo bi primjenu istih odredbi.

Članak 11.

Ugovorne stranke obvezuju se da se neće koristiti nikakvim povlasticama, imunitetom ili zakonodavstvom pred bilo kojim sudom ili sudskim tijelima, bilo nacionalnim ili međunarodnim, u svrhu osporavanja mogućeg prinudnog izvršenja neke odluke donesene pod uvjetima predviđenim glavom 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 12.

U okviru korištenja zajma, zajmoprimatelj ne smije koristiti bilo kakve činjenice, koje su u svezi s njegovim odnosima sa trećim strankama, da bi izbjegao u potpunosti ili djelomice obveze koje proistječu iz ovoga ugovora.

Fond se obvezuje da će izvijestiti Fond za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o potpisivanju ovoga ugovora.

Fond neće biti umiješan u sporove, u slučaju parnica, do kojih bi moglo doći između zajmoprimatelja i trećih stranaka.

Članak 13.

Svaka izmjena ili neispunjenje namjene zajma onako kako je opisano u članku 2. ovoga ugovora, bez prethodne suglasnosti Fonda, smatrat će se dovoljnim razlogom za pokretanje postupka za prekidanje, poništenje ili za isplatu zajma, sukladno odredbama glave 3. članka 13. (h) Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu na datum potvrđivanja u Saboru Republike Hrvatske. Preliminarna primjena ugovora započinje s datumom potpisivanja.

Članak 15.

Ovaj ugovor i isprave osiguranja plaćanja u svezi s njim uređene su propisom o Fondu, što je točno određeno odredbama članka 1. stavak 3. Trećeg dopunskog protokola od 6. ožujka 1959., sukladno Općem sporazumu o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe od 2. rujna 1949., kao i važećim francuskim propisima.

Sporovi između ugovornih stranaka podliježu arbitraži pod uvjetima utanačenim u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 16.

Fondov pravilnik o zajmovima, koji je 6. listopada 1970. prihvatilo Upravno vijeće Fonda, predstavlja sastavni dio ovog ugovora, kao i svi dodaci ovom ugovoru.

U slučaju neslaganja između bilo koje odredbe Pravilnika i bilo koje odredbe ovoga ugovora, prevladavaju odredbe ovog ugovora.

Zajmoprimatelj izjavljuje da je upoznat sa Fondovim pravilnikom o zajmovima koji je naveden u ovom ugovoru.

Članak 17.

Ovaj je ugovor sačinjen u dva primjerka, a svaki od njih jednako je vjerodostojan.

Svaka ugovorna stranka zadržava po jedan primjerak ovoga ugovora.

Sačinjeno 22. srpnja 1996.

Za DALMATINSKU BANKU,

REPUBLIKA HRVATSKA

Neven Dobrović

predsjednik Uprave banke

Sačinjeno u Parizu

1. kolovoza 1996.

Za FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK,

Pariz

Guverner:

Raphael Alomard

Za jamstvo Republike Hrvatske

Ministar financija

Božo Prka

Dodatak I.

RASPORED OTPLATE: F/P 728 (1986) - Tranša B

Zajmoprimatelj: Korisnik: Vlado Bagat, Zadar  Dalmatinska banka

Valuta: DEM: Iznos: 1.927.313,00

Kamata: 6,1% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 14. 4. 1988. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

14. 10. 1996. 428.291,77 0,00 13.062,90 13.062,90

14. 04. 1997. 214.145,88 214.145,89 13.062,90 227.208,79

14. 10. 1997. 214.145,88 0,00 6.531,45 6.513,45

14. 04. 1998. 0,00 214.145,88 6.531,45 220.677,33

UKUPNO: 428.291,77 39.188,70 467.480,47

Dodatak II.1.

F/P 728 (1986) - Tranša B

DALMATINSKA BANKA

REPUBLIKA HRVATSKA

PROMESA

1.499.021,18 DEM 22. srpnja 1996.

ZA PRIMLJENI IZNOS, potpisana:

DALMATINSKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

ovom promesom daje obećanje da će platiti Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak, ili nekom drugom, glavnicu u iznosu od:

jednog milijuna, četiri stotine i devedeset devet tisuća, dvadeset jednu njemačku marku i osamnaest feniga, u obrocima, na datume prema donjem rasporedu.

Na te datume dospijeća izvršit će se plaćanje, kako je navedeno u daljnjem tekstu, i to ukupnih iznosa koji sadrže dospjele obroke glavnice i kamate na neotplaćeni iznos glavnice.

Datum Iznos u DEM

30. 08. 1996. 675.791,00

14. 10. 1996. 13.062,90

30. 11. 1996. 675.790,75

14. 04. 1997. 227.208,79

14. 10. 1997. 6.531,45

14. 04. 1998. 220.677,33

DALMATINSKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Predsjednik Uprave banke Ministar financija

Neven Dobrović Božo Prka

Dodatak II.2.

Spomenuta plaćanja izvršit će se kod:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

u korist Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, bez odbitaka za ili zbog bilo kakvih postojećih ili budućih poreza, pristojbi ili bilo kakvih drugih troškova, koji bi mogli biti nametnuti ili obračunani u svezi s ovom promesom ili primicima na temelju nje od strane ili unutar

REPUBLIKE HRVATSKE,

odnosno bilo kojeg njezina političkog ili poreznog tijela.

Ova promesa odnosi se na zajam što ga je Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak odobrio:

DALMATINSKOJ BANCI, REPUBLIKA HRVATSKA,

dana 22. srpnja 1996.

U slučaju neizvršenja točnog i potpunog plaćanja bilo kojeg iznosa kamate po ovoj promesi, cijeli iznos glavnice i pripadajuće kamate do datuma plaćanja će se odmah smatrati dospjelim i platit će se imatelju ove promese, po njegovom izboru i na njegov zahtjev.

Propust imatelja promese da ostvari bilo koje pravo koje mu na temelju nje pripada ni u kojem slučaju neće značiti odreknuće od bilo kojeg od njegovih prava u tome, ili u bilo kojem drugom slučaju.

DALMATINSKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Predsjednik Uprave banke Ministar financija

Neven Dobrović Božo Prka

Članak 5.

Tekst Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Privredne banke, Republika Hrvatska, sklopljenog 22. srpnja 1996. godine u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK, PARIZ I PRIVREDNE BANKE, REPUBLIKA HRVATSKA

FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK (u daljnjem tekstu: »Fond«), kao prva stranka i

PRIVREDNA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

(u daljnjem tekstu: »zajmoprimatelj«), kao druga stranka,

- S obzirom na ugovore o zajmovima između Fonda Vijeća Europe za ponovno naseljavanje i Fonda za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- Uvažavajući nastanak novih neovisnih država koje potječu iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- S obzirom na Sporazum od 15. srpnja 1996. godine između Fonda i Republike Hrvatske,

- S obzirom da ovim ugovorom zajmoprimatelj uz jamstvo Republike Hrvatske preuzima obvezu za dio spomenutih zajmova dodijeljenih korisnicima na teritoriju Republike Hrvatske,

- Uvažavajući Treći dopunski protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe,

- Uvažavajući članke Fondovog pravilnika o zajmovima od 6. listopada 1970,

UGOVORILI SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Ovaj zajam dodjeljuje se pod općim uvjetima Fondovog pravilnika o zajmovima koji je na snazi od datuma potpisivanja ovog ugovora (vidi također i članak 16. u daljnjem tekstu) i sukladno posebnim uvjetima utvrđenim ovim ugovorom.

Članak 2.

Izvorni ukupni iznos zajam obuhvaćen ovim ugovorom iznosio je: DEM 4.894.968,00. Glavnice i dospjela kamata plaćeni su do 20. veljače 1996.

Ukupni preostali iznos koji dospijeva je: DEM 2.483.191,97

(dvamilijunačetiristotineosamdesettritisućestotinudevedesetjedna njemačkih maraka i devedesetsedam feniga)

Dodijeljeni zajam iskoristili su sljedeći korisnici:

(popis korisnika i iznosa, prema uvjetima zajma):

Korisnici Mjesto Iznos zajma Tranša Datumi zajmova

Zdenka 1 V. Zdenci 577.788,00 C 30. 08. 1989.

Ličanka Srb 1.548.324,00 C 30. 08. 1989.

RIZTZ Slunj 1.949.957,00 D 30. 07. 1990.

Zdenka 2 V. Zdenci 818.899,00 D 30. 07. 1990.

Prema uputama Fonda, zajmoprimatelj će tijekom financiranja upućivati Fondu izvješće najmanje jednom godišnje u kojem se navodi stanje iskorištenosti zajma i napredak radova. Na kraju realizacije projekta zajmoprimatelj će predati konačno izvješće koje će sadržavati ocjenu gospodarskih, financijskih i socijalnih učinaka projekta.

Zajmoprimatelj se, osim toga, obvezuje da će povremeno primiti eventualne delegacije informativnih misija Fonda ili vanjske konzultante koje Fond zaposli i pružiti im potrebnu suradnju u svrhu informiranja.

Članak 3.

Izvorni zajam imao je rok trajanja od 10 godina od čega 1 godinu počeka za otplatu glavnice, prema priloženom rasporedu otplate u Dodatku III.

Kamatne stope iznose:

Tranša C: 6,90% godišnje,

Tranša D: 9,25% godišnje.

Kamate obračunate na temelju 360 dana godišnje i 30 dana mjesečno plaćat će se polugodišnje po dospijeću prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I.). Plaćanja će se izvršiti za tranšu C 20. veljače i 20. kolovoza i za tranšu D 30. siječnja i 30. srpnja svake godine.

Slijedeće dospijeće je 30. srpnja 1996.

Članak 4.

Otplata glavnice vršit će se prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I). Slijedeće dospijeće je 30. srpnja 1996.

Članak 5.

Zajmoprimatelj polaže kod Fonda, na potrebno vrijeme, promesu koja je priložena ovom ugovoru. (Dodatak II).

Promesa je sačinjena i plativa u DEM.

Članak 6.

Isplata predviđena promesom oslobađa zajmoprimatelja od njegovih dospjelih obveza određenih u članku 3. ovoga ugovora. Kad ukupna svota glavnice ovoga zajma kao i sve kamate ili drugi proistekli troškovi, a posebice oni iz članka 9. ovoga ugovora, budu uredno plaćeni, zajmoprimatelj će u potpunosti biti oslobođen svih obveza prema Fondu.

Članak 7.

Počevši od datuma potpisivanja, bez utjecaja na sredstva kojima Fond upravlja slijedom ovog ugovora, ili onima koja proistječu iz Pravilnika o zajmovima, ako zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili druge iznose koje duguje temeljem zajma, ili kasni s isplatom s obzirom na datume dospijeća utvrđene ovim ugovorom, zajmoprimatelj će morati platiti zatezne kamate na ukupni iznos koji nije u cijelosti plaćen po mjesečnoj stopi LIBOR na datum dospijeća (ako je subota, nedjelja ili dan praznika, prvi slijedeći radni dan) u 11 sati (po lokalnom vremenu u Londonu) uvećane za 2,5% godišnje računajući od dana dospijeća tog iznosa do dana izvršenja plaćanja.

Članak 8.

Svi iznosi što ih zajmoprimatelj duguje temeljem zajma plaćaju se u korist Fonda u DEM, na račun broj: 499/8 198 068 00 kod Dresdner Bank AG, Frankfurt, uz obavijest teleksom koju Fondu upućuje banka zadužena od zajmoprimatelja za isplatu i to najmanje 5 dana prije svake isplate.

Članak 9.

Sve pristojbe, prirezi i porezi, općenito koji god, dospjeli i naplaćeni te svi troškovi do kojih može doći bilo prilikom zaključivanja, izvršenja, ukidanja, poništenja ili prekida ovog ugovora, bilo zbog garancije ili refinanciranja odobrenog zajma, u cijelosti ili nekim svojim dijelom, kao i svi troškovi sudskih ili izvansudskih postupaka u svezi s ovim zajmom, bit će na teret zajmoprimatelja.

Međutim, na troškove arbitražnog postupka predviđene u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima, primjenjuju se odredbe članka 25. spomenute glave.

Članak 10.

Zajmoprimatelj izjavljuje da, s obzirom na ovaj ugovor, nije prihvaćena niti će u budućnosti biti prihvaćena obveza koja bi trećim strankama dala povlašten položaj, poglavito plaćanja, te jamstvo ili garanciju bilo koje prirode koja bi dala jača prava trećim strankama (u daljnjem tekstu: »jamstvo«).

Ako je takvo jamstvo ipak dano, zajmoprimatelj se obvezuje da će sačiniti ili pribaviti u korist Fonda istovjetno jamstvo, a ako je u tome spriječen izričito će ugovoriti davanje jednakovrijednog jamstva u korist Fonda.

Nepoštivanje ovih odredbi predstavljalo bi slučaj nepoštivanja obveza kako je definirano u članku 13. Fondovog pravilnika o zajmovima. Povlačenje državnog jamstva za zajmoprimatelja opravdalo bi primjenu istih odredbi.

Članak 11.

Ugovorne stranke obvezuju se da se neće koristiti nikakvim povlasticama, imunitetom ili zakonodavstvom pred bilo kojim sudom ili sudskim tijelima, bilo nacionalnim ili međunarodnim, u svrhu osporavanja mogućeg prinudnog izvršenja neke odluke donesene pod uvjetima predviđenim glavom 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 12.

U okviru korištenja zajma, zajmoprimatelj ne smije koristiti bilo kakve činjenice, koje su u svezi s njegovim odnosima sa trećim strankama, da bi izbjegao u potpunosti ili djelomice obveze koje proistječu iz ovoga ugovora.

Fond se obvezuje da će izvijestiti Fond za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o potpisivanju ovoga ugovora.

Fond neće biti umiješan u sporove, u slučaju parnica, do kojih bi moglo doći između zajmoprimatelja i trećih stranaka.

Članak 13.

Svaka izmjena ili neispunjenje namjene zajma onako kako je opisano u članku 2. ovoga ugovora, bez prethodne suglasnosti Fonda, smatrat će se dovoljnim razlogom za pokretanje postupka za prekidanje, poništenje ili za isplatu zajma, sukladno odredbama glave 3. članka 13. (h) Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu na datum potvrđivanja u Saboru Republike Hrvatske. Preliminarna primjena ugovora započinje s datumom potpisivanja.

Članak 15.

Ovaj ugovor i isprave osiguranja plaćanja u svezi s njim uređene su propisom o Fondu, što je točno određeno odredbama članka 1. stavak 3. Trećeg dopunskog protokola od 6. ožujka 1959., sukladno Općem sporazumu o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe od 2. rujna 1949., kao i važećim francuskim propisima.

Sporovi između ugovornih stranaka podliježu arbitraži pod uvjetima utanačenim u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 16.

Fondov pravilnik o zajmovima, koji je 6. listopada 1970. prihvatilo Upravno vijeće Fonda, predstavlja sastavni dio ovog ugovora, kao i svi dodaci ovom ugovoru.

U slučaju neslaganja između bilo koje odredbe Pravilnika i bilo koje odredbe ovoga ugovora, prevladavaju odredbe ovog ugovora.

Zajmoprimatelj izjavljuje da je upoznat sa Fondovim pravilnikom o zajmovima koji je naveden u ovom ugovoru.

Članak 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u tri primjerka, a svaki od njih jednako je vjerodostojan.

Svaka ugovorna stranka zadržava po jedan primjerak ovoga ugovora.

Sačinjeno 22. srpnja 1996.

Za PRIVREDNU BANKU,

REPUBLIKA HRVATSKA

Ivan Gerovac, član Uprave banke

Ante Đerek, član Uprave banke

Sačinjeno u Parizu

1. kolovoza 1996.

Za FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK, Pariz

Guverner:

Raphael Alomard

Za jamstvo Republike Hrvatske

Ministar financija

Božo Prka

Dodatak I.1.

RASPORED OTPLATE: F/P 873 (1986) - Tranša B

Zajmoprimatelj: Privredna Korisnici: Zdenka 1, V. banka Zdenci, Ličanka, Srb

Valuta: DEM Iznos: 2.126.112,00

Kamata: 6,9% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti:30. 08. 1989. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

20. 08. 1996. 708.703,98 263.234,67 32.600,39 268.835,06

20. 02. 1997. 708.703,98 0,00 24.450,29 24.450,29

20. 08. 1997. 472,469,31 263.234,67 24.450,29 260.684,96

20. 02. 1998. 472.469,31 0,00 16.300,19 16.300,19

20. 08. 1998. 236.234,64 236.234,67 16.300,19 252.534,86

20. 02. 1999. 236.234,64 0,00 8.150,09 8.150,09

20. 08. 1999. 0,00 236.234,64 8.150,09 244.384,73

UKUPNO: 944.938,65 130.401,53 1.075.340,18

Dodatak I.2.

RASPORED OTPLATE: F/P 919 (1990) - Tranša D

Zajmoprimatelj: Korisnik: Zdenka 2, V.

Privredna banka Zdenci, RIZTZ, Slunj

Valuta: DEM Iznos: 2.768.856,00

Kamata: 9,25% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 30. 07. 1990. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

30. 07. 1996. 1.230.602,65 307.650,67 71.144,21 378.794,88

30. 01 1997. 1.230.602,65 0,00 56.915,37 56.915,37

30. 07. 1997. 922.951,98 307.650,67 56.915,37 364.566,04

30. 01. 1998. 922.951,98 0,00 42.686,53 42.686,53

30. 07. 1998. 615.301,31 307.650,67 42.686,53 350.337,20

30. 01. 1999. 615.301,31 0,00 28.457,68 28.457,68

30. 07. 1999. 307.650,64 307.650,67 28.457,68 336.108,35

30. 01. 2000. 307.650,64 0,00 14.228,84 14.228,84

30. 07. 2000. 0,0 307.650,64 14.228,84 321.879,48

UKUPNO: 1.538.253,32 355.721,05 1.893.974,37

Dodatak II.1.

F/P 873 (1989) - Tranša C

919 (1990) - Tranša D

PRIVREDNA BANKA

REPUBLIKA HRVATSKA

PROMESA

2.483.191,97 DEM 22. srpnja 1996.

ZA PRIMLJENI IZNOS, potpisana:

PRIVREDNA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

ovom promesom daje obećanje da će platiti Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak, ili nekom drugom, glavnicu u iznosu od:

dvamilijunačetiristotineosamdesettritisućestotinudevedesetjednu njemačku marku i devedesetsedam feniga, u obrocima, na datume prema donjem rasporedu.

Na te datume dospijeća izvršit će se plaćanje, kako je navedeno u daljnjem tekstu, i to ukupnih iznosa koji sadrže dospjele obroke glavnice i kamate na neotplaćeni iznos glavnice.

Datum Iznos u DEM

30. 07. 1996. 378.794,88

20. 08. 1996. 268.835,06

30. 01. 1997. 56.915,37

20. 02. 1997. 24.450,29

30. 07. 1997. 364.566,04

20. 08. 1997. 260.684,96

30. 01. 1998. 42.686,53

20. 02. 1998. 16.300,19

30. 07. 1998. 350.337,20

20. 08. 1998. 252.534,86

30. 01. 1999. 28.457,68

20. 02. 1999. 8.150,09

30. 07. 1999. 336.108,35

20. 08. 1999. 244.384,73

30. 01. 2000. 14.228,84

30. 07. 2000. 321.879,48

PRIVREDNA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Ivan Gerovac, član Uprave banke Božo Prka, ministar Ante Đerek, član Uprave banke financija

Dodatak II.2.

Spomenuta plaćanja izvršit će se kod:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

u korist Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, bez odbitaka za ili zbog bilo kakvih postojećih ili budućih poreza, pristojbi ili bilo kakvih drugih troškova, koji bi mogli biti nametnuti ili obračunani u svezi s ovom promesom ili primicima na temelju nje od strane ili unutar

REPUBLIKE HRVATSKE,

odnosno bilo kojeg njezina političkog ili poreznog tijela.

Ova promesa odnosi se na zajam što ga je Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak odobrio:

PRIVREDNOJ BANCI, REPUBLIKA HRVATSKA,

dana 22. srpnja 1996.

U slučaju neizvršenja točnog i potpunog plaćanja bilo kojeg iznosa kamate po ovoj promesi, cijeli iznos glavnice i pripadajuće kamate do datuma plaćanja će se odmah smatrati dospjelim i platit će se imatelju ove promese, po njegovom izboru i na njegov zahtjev.

Propust imatelja promese da ostvari bilo koje pravo koje mu na temelju nje pripada ni u kojem slučaju neće značiti odreknuće od bilo kojeg od njegovih prava u tome, ili u bilo kojem drugom slučaju.

PRIVREDNA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Ivan Gerovac, član Uprave banke Božo Prka, ministar

Ante Đerek, član Uprave banke financija

Članak 6.

Tekst Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Riječke banke, Republika Hrvatska, sklopljenog 22. srpnja 1996. godine u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK PARIZ I RIJEČKE BANKE REPUBLIKA HRVATSKA

FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK (u daljnjem tekstu: »Fond«), kao prva stranka i

RIJEČKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

(u daljnjem tekstu: »zajmoprimatelj«), kao druga stranka,

- S obzirom na ugovore o zajmovima između Fonda Vijeća Europe za ponovno naseljavanje i Fonda za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- Uvažavajući nastanak novih neovisnih država koje potječu iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- S obzirom na Sporazum od 15. srpnja 1996. godine između Fonda i Republike Hrvatske,

- S obzirom da ovim ugovorom zajmoprimatelj, uz jamstvo Republike Hrvatske, preuzima obvezu za dio spomenutih zajmova dodijeljenih korisnicima na teritoriju Republike Hrvatske,

- Uvažavajući Treći dopunski protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe,

- Uvažavajući članke Fondovog pravilnika o zajmovima od 6. listopada 1970,

UGOVORILI SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Ovaj zajam dodjeljuje se pod općim uvjetima Fondovog pravilnika o zajmovima koji je na snazi od datuma potpisivanja ovog ugovora (vidi također i članak 16. u daljnjem tekstu) i sukladno posebnim uvjetima utvrđenim ovim ugovorom.

Članak 2.

Izvorni ukupni iznos zajma obuhvaćen ovim ugovorom iznosio je: DEM 3.007.082,70. Glavnice i dospjela kamata plaćeni su do 12. kolovoza 1991.

Ukupni preostali iznos koji dospjeva je: DEM 334.120,30 (tristotridesetčetiritisućestodvadeset njemačkih maraka i trideset feninga)

Dodijeljeni zajam iskoristio je Torpedo, Rijeka.

Prema uputama Fonda, zajmoprimatelj će tijekom financiranja upućivati Fondu izvješće najmanje jedanput godišnje u kojem se navodi stanje iskorištenosti zajma i napredak radova. Na kraju realizacije projekta zajmoprimatelj će predati konačno izvješće koje će sadržavati ocjenu gospodarskih, financijskih i socijalnih učinaka projekta.

Zajmoprimatelj se, osim toga, obvezuje da će povremeno primiti eventualne delegacije informativnih misija Fonda ili vanjske konzultante koje Fond zaposli i pružiti im potrebnu suradnju u svrhu informiranja.

Članak 3.

Izvorni zajam imao je rok trajanja od 10 godina od čega 1 godinu počeka za otplatu glavnice, prema priloženom rasporedu otplate u Dodatku III.

Kamatna stopa iznosi 6,50% godišnje.

Kamate obračunate na temelju 360 dana godišnje i 30 dana mjesečno plaćat će se polugodišnje po dospjeću prema priloženom rasporedu otplate u Dodatku I.

Plaćanja će se izvršiti 12. kolovoza 1996. i 12. veljače 1997.

Zajmoprimatelj preuzima dospjeća počevši od 12. kolovoza 1996.

Isplata glavnice vršit će se prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I), počevši od 12. veljače 1997.

Članak 4.

Dospjeli neplaćeni iznosi između 12. kolovoza 1991. i 12. kolovoza 1996. to jest DEM 2.014.948,35, kao što je navedeno u Dodatku III. bit će plaćeni u dva obroka, prvi u iznosu od DEM 1.007.474,00 do 30. kolovoza 1996. godine, a ostatak u iznosu od DEM 1.007.474,35 do 30. studenog 1996. godine.

Članak 5.

Zajmoprimatelj polaže kod Fonda, na potrebno vrijeme, promesu koja je priložena ovom ugovoru (Dodatak II).

Promesa je sačinjena i plativa u DEM.

Članak 6.

Isplata predviđena promesom oslobađa zajmoprimatelja od njegovih dospjelih obveza određenih u članku 3. ovoga ugovora. Kad ukupna svota glavnice ovoga zajma kao i sve kamate ili drugi proistekli troškovi, a posebice oni iz članka 9. ovoga ugovora, budu uredno plaćeni, zajmoprimatelj će u potpunosti biti oslobođen svih obveza prema Fondu.

Članak 7.

Počevši od datuma potpisivanja, bez utjecaja na sredstva kojima Fond upravlja slijedom ovog ugovora, ili onima koja proistječu iz Pravilnika o zajmovima, ako zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili druge iznose koje duguje temeljem zajma, ili kasni s isplatom s obzirom na datume dospijeća utvrđene ovim ugovorom, zajmoprimatelj će morati platiti zatezne kamate na ukupni iznos koji nije u cijelosti plaćen po mjesečnoj stopi LIBOR na datum dospjeća (ako je subota, nedjelja ili dan praznika, prvi slijedeći radni dan) u 11 sati (po lokalnom vremenu u Londonu) uvećane za 2,5% godišnje računajući od dana dospjeća tog iznosa do dana izvršenja plaćanja.

Članak 8.

Svi iznosi koje zajmoprimatelj duguje temeljem zajma plaćaju se u korist Fonda u DEM, na račun broj: 499/8 198 068 00 kod Dresdner Bank AG, Frankfurt, uz obavijest teleksom koju Fondu upućuje banka zadužena od zajmoprimatelja za isplatu i to najmanje 5 dana prije svake isplate.

Članak 9.

Sve pristojbe, prirezi i porezi, te sva druga davanja, kao i svi troškovi do kojih može doći bilo prilikom zaključivanja, izvršenja, ukidanja, poništenja ili prekida ovog ugovora, bilo zbog garancije ili refinanciranja odobrenog zajma, u cijelosti ili nekim svojim dijelom, kao i svi troškovi sudskih ili izvan sudskih postupaka u svezi s ovim zajmom, bit će na teret zajmoprimatelja.

Međutim, na troškove arbitražnog postupka predviđene u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima, primijenjuju se odredbe članka 25. spomenute glave.

Članak 10.

Zajmoprimatelj izjavljuje da, s obzirom na ovaj ugovor, nije prihvaćena niti će u budućnosti biti prihvaćena obveza koja bi trećim strankama dala povlašten položaj, poglavito plaćanja, te jamstvo ili garanciju bilo koje prirode koja bi dala jača prava trećim strankama (u daljnjem tekstu: »jamstvo«).

Ako je takvo jamstvo ipak dano, zajmoprimatelj se obvezuje da će sačiniti ili pribaviti u korist Fonda istovjetno jamstvo, a ako je u tome spriječen izričito će ugovoriti davanje jednakovrijednog jamstva u korist Fonda.

Nepoštivanje ovih odredbi predstavljalo bi slučaj nepoštivanja obveza kako je definirano u članku 13. Fondovog pravilnika o zajmovima. Povlačenje državnog jamstva za zajmoprimatelja opravdalo bi primjenu istih odredbi.

Članak 11.

Ugovorne stranke obvezuju se da se neće koristiti nikakvim povlasticama, imunitetom ili zakonodavstvom pred bilo kojim sudom ili sudskim tijelima, bilo nacionalnim ili međunarodnim, u svrhu osporavanja mogućeg prinudnog izvršenja neke odluke donesene pod uvjetima predviđenim glavom 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 12.

U okviru korištenja zajma, zajmoprimatelj ne smije koristiti bilo kakve činjenice, koje su u svezi s njegovim odnosima sa trećim strankama, da bi izbjegao u potpunosti ili djelomice obveze koje proistječu iz ovoga ugovora.

Fond se obvezuje da će izvijestiti Fond za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o potpisivanju ovoga ugovora.

Fond će biti umiješan u sporove, u slučaju parnica, do kojih bi moglo doći između zajmoprimatelja i trećih stranaka.

Članak 13.

Svaka izmjena ili povreda namjene zajma onako kako je opisano u članku 2. ovoga ugovora, bez prethodne suglasnosti Fonda, smatrat će se dovoljnim razlogom za pokretanje postupka za prekidanje, poništenje ili za isplatu zajma, sukladno odredbama glave 3. članka 13. (h) Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu na datum potvrđivanja u Saboru Republike Hrvatske. Preliminarna primjena ugovora započinje s datumom potpisivanja.

Članak 15.

Ovaj ugovor i isprave osiguranja plaćanja u svezi s njim uređene su propisom o Fondu, što je točno određeno odredbama članka 1. stavak 3. Trećeg dopunskog protokola od 6. ožujka 1959., sukladno Općem sporazumu o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe od 2. rujna 1949., kao i važećim francuskim propisima.

Sporovi između ugovornih stranaka podliježu arbitraži pod uvjetima utanačenim u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 16.

Fondov pravilnik o zajmovima, kojega je 6. listopada 1970. prihvatilo Upravno vijeće Fonda, predstavlja sastavni dio ovog ugovora, kao i svi Dodaci ovom ugovoru.

U slučaju neslaganja između bilo koje odredbe Pravilnika i bilo koje odredbe ovoga ugovora, prevladavaju odredbe ovog ugovora.

Zajmoprimatelj izjavljuje da je upoznat sa Fondovim pravilnikom o zajmovima koji je naveden u ovom ugovoru.

Članak 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u dva primjerka, a svaki od njih jednako je vjerodostojan.

Svaka ugovorna stranka zadržava po jedan primjerak ovoga ugovora.

Sačinjeno 22. srpnja 1996.

Za RIJEČKU BANKU,

REPUBLIKA HRVATSKA

Osoba ovlaštena za zastupanje banke u postupku sanacije

Ivan Štokić

Sačinjeno u Parizu

1. kolovoza 1996.

Za FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK,

Pariz

Guverner:

Raphael Alomard

Za jamstvo Republike Hrvatske

Ministar financija

Božo Prka

Dodatak I.

RASPORED OTPLATE: F/P 728 (1986) - Tranša A

Zajmoprimatelj: Korisnik: Torpedo, Rijeka  Riječka banka

Valuta: DEM: Iznos: 3.007.082,70

Kamata: 6,5% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 12. 02. 1987. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

12. 08. 1996. 334.120,30 0,00 10.858,91 10.858,91

12. 02. 1997. 0,00 334.120,30 10.858,91 344.979,21

UKUPNO: 334.120,30 21.717,82 355.838,12

Dodatak II.1.

F/P 728 (1986) - Tranša A

RIJEČKA BANKA

REPUBLIKA HRVATSKA

PROMESA

1.990.757,70 DEM 22. srpnja 1996.

ZA PRIMLJENI IZNOS, potpisana:

RIJEČKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

ovom promesom daje obećanje da će platiti Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak, ili nekom drugom, glavnicu u iznosu od:

jedanmilijundevetskodevedesettisućasedamstopedesetsedam njemačkih maraka i sedamdeset feniga, u obrocima, na datume prema donjem rasporedu.

Na te datume dospijeća izvršit će se plaćanje kako je navedeno u daljnjem tekstu, i to ukupnih iznosa koji sadrže dospjele obroke glavnice i kamate na neotplaćeni iznos glavnice.

Datum Iznos u DEM

12. 08. 1996. 10.858,91

30. 08. 1996. 1.007.474,00

30. 11. 1996. 1.007.474,35

12. 02. 1997. 344.979,21

RIJEČKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Osoba ovlaštena za zastupanje Ministar financija

banke u postupku sanacije Božo Prka

Ivan Štokić

Dodatak II.2.

Spomenuta plaćanja izvršit će se kod:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

u korist Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, bez odbitaka za ili zbog bilo kakvih postojećih ili budućih poreza, pristojbi ili bilo kakvih drugih troškova, koji bi mogli biti nametnuti ili obračunani u svezi s ovom promesom ili primicima na temelju nje od strane ili unutar

REPUBLIKE HRVATSKE,

odnosno bilo kojeg njezina političkog ili poreznog tijela.

Ova promesa odnosi se na zajam što ga je Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak odobrio:

RIJEČKOJ BANCI, REPUBLICI HRVATSKOJ,

dana 22. srpnja 1996.

U slučaju neizvršenja točnog i potpunog plaćanja bilo kojeg iznosa kamate po ovoj promesi, cijeli iznos glavnice i pripadajuće kamate do datuma plaćanja će se odmah smatrati dospjelim i platit će se imatelju ove promese, po njegovom izboru i na njegov zahtjev.

Propust imatelja promese da ostvari bilo koje pravo koje mu na temelju nje pripada ni u kojem slučaju neće značiti odreknuće od bilo kojeg od njegovih prava u tome, ili u bilo kojem drugom slučaju.

RIJEČKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Osoba ovlaštena za zastupanje Ministar financija

banke u postupku sanacije Božo Prka

Ivan Štokić

Članak 7.

Tekst Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Slavonske banke, Republika Hrvatska, sklopljenog 22. srpnja 1996. godine u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK PARIZ I SLAVONSKE BANKE REPUBLIKE HRVATSKE

FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK (u daljnjem tekstu: »Fond«), kao prva stranka i

SLAVONSKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

(u daljnjem tekstu: »zajmoprimatelj«), kao druga stranka,

- S obzirom na ugovore o zajmovima između Fonda Vijeća Europe za ponovno naseljavanje i Fonda za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- Uvažavajući nastanak novih neovisnih država koje potječu iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- S obzirom na Sporazum od 15. srpnja 1996. godine između Fonda i Republike Hrvatske,

- S obzirom da ovim ugovorom zajmoprimatelj, uz jamstvo Republike Hrvatske, preuzima obvezu za dio spomenutih zajmova dodijeljenih korisnicima na teritoriju Republike Hrvatske,

- Uvažavajući Treći dopunski protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe,

- Uvažavajući članke Fondovog pravilnika o zajmovima od 6. listopada 1970,

UGOVORILI SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Ovaj zajam dodjeljuje se pod općim uvjetima Fondovog pravilnika o zajmovima koji je na snazi od datuma potpisivanja ovog ugovora (vidi također i članak 16. u daljnjem tekstu) i sukladno posebnim uvjetima utvrđenim ovim ugovorom.

Članak 2.

Izvorni ukupni iznos zajam obuhvaćen ovim ugovorom iznosio je: DEM 1.462,841,00. Glavnice i dospjela kamata plaćeni su do 20. veljače 1996. Ukupni preostali iznos koji dospjeva je: DEM 650,151,55 (šeststopedesettisućastopedesetjednu njemačku marku i pedesetpet feninga)

Dodijeljeni zajam iskoristila je Opeka, Đakovo.

Prema uputama Fonda, zajmoprimatelj će tijekom financiranja upućivati Fondu izvješće najmanje jedanput godišnje u kojem se navodi stanje iskorištenosti zajma i napredak radova. Na kraju realizacije projekta zajmoprimatelj će predati konačno izvješće koje će sadržavati ocjenu gospodarskih, financijskih i socijalnih učinaka projekta.

Zajmoprimatelj se, osim toga, obvezuje da će povremeno primiti eventualne delegacije informativnih misija Fonda ili vanjske konzultante koje Fond zaposli i pružiti im potrebnu suradnju u svrhu informiranja.

Članak 3.

Izvorni zajam imao je rok trajanja od 10 godina od čega 1 godinu počeka za otplatu glavnice, prema priloženom rasporedu otplate u Dodatku III.

Kamatna stopa iznosi 6,90% godišnje.

Kamate obračunate na temelju 360 dana godišnje i 30 dana mjesečno plaćat će se polugodišnje po dospijeću prema priloženom rasporedu otplate u Dodatku I.

Plaćanja će se izvršiti 20. veljače i 20. kolovoza svake godine.

Sljedeće dospijeće je 20. kolovoza 1996.

Članak 4.

Isplata glavnice vršit će se prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I). Prvo sljedeće dospijeće je 20. kolovoza 1996. godine.

Članak 5.

Zajmoprimatelj polaže kod Fonda, na potrebno vrijeme, promesu koja je priložena ovom ugovoru. (Dodatak II).

Promesa je sačinjena i plativa u DEM.

Članak 6.

Isplata predviđena promesom oslobađa zajmoprimatelja od njegovih dospjelih obveza određenih u članku 3. ovoga ugovora. Kad ukupna svota glavnice ovoga zajma kao i sve kamate ili drugi proistekli troškovi, a posebice oni iz članka 9. ovoga ugovora, budu uredno plaćeni, zajmoprimatelj će u potpunosti biti oslobođen svih obveza prema Fondu.

Članak 7.

Počevši od datuma potpisivanja, bez utjecaja na sredstva kojima Fond upravlja slijedom ovog ugovora, ili onima koja proistječu iz Pravilnika o zajmovima, ako zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili druge iznose koje duguje temeljem zajma, ili kasni s isplatom s obzirom na datume dospijeća utvrđene ovim ugovorom, zajmoprimatelj će morati platiti zatezne kamate na ukupni iznos koji nije u cijelosti plaćen po mjesečnoj stopi LIBOR na datum dospjeća (ako je subota, nedjelja ili dan praznika, prvi slijedeći radni dan) u 11 sati (po lokalnom vremenu u Londonu) uvećane za 2,5% godišnje računajući od dana dospjeća tog iznosa do dana izvršenja plaćanja.

Članak 8.

Svi iznosi koje zajmoprimatelj duguje temeljem zajma plaćaju se u korist Fonda u DEM, na račun broj: 499/8 198 068 00 kod Dresdner Bank AG, Frankfurt, uz obavijest teleksom koju Fondu upućuje banka zadužena od zajmoprimatelja za isplatu i to najmanje 5 dana prije svake isplate.

Članak 9.

Sve pristojbe, prirezi i porezi, općenito koji god, dospjeli i naplaćeni te svi troškovi do kojih može doći bilo prilikom zaključivanja, izvršenja, ukidanja, poništenja ili prekida ovog ugovora, bilo zbog garancije ili refinanciranja odobrenog zajma, u cijelosti ili nekim svojim dijelom, kao i svi troškovi sudskih ili izvan sudskih postupaka u svezi s ovim zajmom, bit će na teret zajmoprimatelja.

Međutim, na troškove arbitražnog postupka predviđene u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima, primijenjuju se odredbe članka 25. spomenute glave.

Članak 10.

Zajmoprimatelj izjavljuje da, s obzirom na ovaj ugovor, nije prihvaćena niti će u budućnosti biti prihvaćena obveza koja bi trećim strankama dala povlašten položaj, poglavito plaćanja, te jamstvo ili garanciju bilo koje prirode koja bi dala jača prava trećim strankama (u daljnjem tekstu: »jamstvo«).

Ako je takvo jamstvo ipak dano, zajmoprimatelj se obvezuje da će sačiniti ili pribaviti u korist Fonda istovjetno jamstvo, a ako je u tome spriječen izričito će ugovoriti davanje jednakovrijednog jamstva u korist Fonda.

Nepoštivanje ovih odredbi predstavljalo bi slučaj nepoštivanja obveza kako je definirano u članku 13. Fondovog pravilnika o zajmovima. Povlačenje državnog jamstva za zajmoprimatelja opravdalo bi primjenu istih odredbi.

Članak 11.

Ugovorne stranke obvezuju se da se neće koristiti nikakvim povlasticama, imunitetom ili zakonodavstvom pred bilo kojim sudom ili sudskim tijelima, bilo nacionalnim ili međunarodnim, u svrhu osporavanja mogućeg prinudnog izvršenja neke odluke donesene pod uvjetima predviđenim glavom 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 12.

U okviru korištenja zajma, zajmoprimatelj ne smije koristiti bilo kakve činjenice, koje su u svezi s njegovim odnosima sa trećim strankama, da bi izbjegao u potpunosti ili djelomice obveze koje proistječu iz ovoga ugovora.

Fond se obvezuje da će izvijestiti Fond za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o potpisivanju ovoga ugovora.

Fond će biti umiješan u sporove, u slučaju parnica, do kojih bi moglo doći između zajmoprimatelja i trećih stranaka.

Članak 13.

Svaka izmjena ili neispunjenje namjene zajma onako kako je opisano u članku 2. ovoga ugovora, bez prethodne suglasnosti Fonda, smatrat će se dovoljnim razlogom za pokretanje postupka za prekidanje, poništenje ili za isplatu zajma, sukladno odredbama glave 3. članka 13. (h) Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu na datum potvrđivanja u Saboru Republike Hrvatske. Preliminarna primjena ugovora započinje s datumom potpisivanja.

Članak 15.

Ovaj ugovor i isprave osiguranja plaćanja u svezi s njim uređene su propisom o Fondu, što je točno određeno odredbama članka 1. stavak 3. Trećeg dopunskog protokola od 6. ožujka 1959., sukladno Općem sporazumu o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe od 2. rujna 1949., kao i važećim francuskim propisima.

Sporovi između ugovornih stranaka podliježu arbitraži pod uvjetima utanačenim u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 16.

Fondov pravilnik o zajmovima, kojega je 6. listopada 1970. prihvatilo Upravno vijeće Fonda, predstavlja sastavni dio ovog ugovora, kao i svi Dodaci ovom ugovoru.

U slučaju neslaganja između bilo koje odredbe Pravilnika i bilo koje odredbe ovoga ugovora, prevladavaju odredbe ovog ugovora.

Zajmoprimatelj izjavljuje da je upoznat sa Fondovim pravilnikom o zajmovima koji je naveden u ovom ugovoru.

Članak 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u tri primjerka, a svaki od njih jednako je vjerodostojan.

Svaka ugovorna stranka zadržava po jedan primjerak ovoga ugovora.

Sačinjeno 22. srpnja 1996.

Za SLAVONSKU BANKU,

REPUBLIKA HRVATSKA

Zamjenik predsjednika Uprave banke, Josip Sić

Sačinjeno u Parizu

1. kolovoza 1996.

Za FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK,

Pariz

Guverner:

Raphael Alomard

Za jamstvo Republike Hrvatske

Ministar financija

Božo Prka

Dodatak I.

RASPORED OTPLATE: F/P 873 (1989) - Tranša C

Zajmoprimatelj: Korisnik: Opeka, Đakovo

Slavonska banka

Valuta: DEM: Iznos: 1.462.841,00

Kamata: 6,9% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 30. 08. 1989. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

20. 08. 1996. 487.613,66 162.573,89 22.430,23 184.968,12

20. 02. 1997. 487.613,66 0,00 16.822,67 16.822,67

20. 08 1997. 325.075,77 162.573,89 16.822,67 179.360,56

20. 02. 1998. 325,075,77 0,00 11.215,11 11.215,11

20. 08. 1998. 162.537,88 162,537,89 11.215,11 173.753,00

20. 02. 1999. 162.537,88 0,00 5.607,56 5.607,56

20. 08. 1999. 0,00 162.537,88 5.607,56 168.145.44

UKUPNO: 650.151,55 89.720,91 739.872,46

Dodatak II.1.

F/P 873 (1989) - Tranša C

SLAVONSKA BANKA

REPUBLIKA HRVATSKA

PROMESA

650.151,55 DEM 22. srpnja 1996.

ZA PRIMLJENI IZNOS, potpisana:

SLAVONSKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

ovom promesom daje obećanje da će platiti Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak, ili nekom drugom, glavnicu u iznosu od:

šeststotinapedesettisućastopedesetjedna njemačka marka i pedesetpet feninga, u obrocima, na datume prema donjem rasporedu.

Na te datume dospijeća izvršit će se plaćanje kako je navedeno u daljnjem tekstu, i to ukupnih iznosa koji sadrže dospjele obroke glavnice i kamate na neotplaćeni iznos glavnice.

Datum Iznos u DEM

20. 08. 1996. 184.968,12

20. 02. 1997. 16.822,67

20. 08. 1997. 179.360,56

20. 02. 1998. 11.215,11

20. 08. 1998. 173.753.000

20. 02. 1999. 5.607,56

20. 08. 1999. 168.145,44

SLAVONSKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Zamjenik predsjednika Ministar financija

Uprave banke

Josip Sić Božo Prka

Dodatak II.2.

Spomenuta plaćanja izvršit će se kod:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

u korist Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, bez odbitaka za ili zbog bilo kakvih postojećih ili budućih poreza, pristojbi ili bilo kakvih drugih troškova, koji bi mogli biti nametnuti ili obračunani u svezi s ovom promesom ili primicima na temelju nje od strane ili unutar

REPUBLIKE HRVATSKE,

odnosno bilo kojeg njezina političkog ili poreznog tijela.

Ova promesa odnosi se na zajam što ga je Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak odobrio:

SLAVONSKOJ BANCI, REPUBLIKA HRVATSKA,

dana 22. srpnja 1996.

U slučaju neizvršenja točnog i potpunog plaćanja bilo kojeg iznosa kamate po ovoj promesi, cijeli iznos glavnice i pripadajuće kamate do datuma plaćanja će se odmah smatrati dospjelim i plati će se imatelju ove promese, po njegovom izboru i na njegov zahtjev.

Propust imatelja promese da ostvari bilo koje pravo koje mu na temelju nje pripada ni u kojem slučaju neće značiti odreknuće od bilo kojeg od njegovih prava u tome, ili u bilo kojem drugom slučaju.

SLAVONSKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Zamjenik predsjednika Ministar financija

Uprave banke

Josip Sić Božo Prka

Članak 8.

Tekst Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Splitske banke, Republika Hrvatska, sklopljenog 22. srpnja 1996. godine u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK, PARIZ I SPLITSKE BANKE, REPUBLIKA HRVATSKA

FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK (u daljnjem tekstu: »Fond«), kao prva stranka i

SPLITSKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

(u daljnjem tekstu: »zajmoprimatelj«), kao druga stranka,

- S obzirom na ugovore o zajmovima između Fonda Vijeća Europe za ponovno naseljavanje i Fonda za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- Uvažavajući nastanak novih neovisnih država koje potječu iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- S obzirom na Sporazum od 15. srpnja 1996. godine između Fonda i Republike Hrvatske,

- S obzirom da ovim ugovorom zajmoprimatelj, uz jamstvo Republike Hrvatske, preuzima obvezu za dio spomenutih zajmova dodijeljenih korisnicima na teritoriju Republike Hrvatske,

- Uvažavajući Treći dopunski protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe,

- Uvažavajući članke Fondovog pravilnika o zajmovima od 6. listopada 1970,

UGOVORILI SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Ovaj zajam dodjeljuje se pod općim uvjetima Fondovog pravilnika o zajmovima koji je na snazi od datuma potpisivanja ovog ugovora (vidi također i članak 16. u daljnjem tekstu) i sukladno posebnim uvjetima utvrđenim ovim ugovorom.

Članak 2.

Izvorni ukupni iznos zajam obuhvaćen ovim ugovorom iznosio je: DEM 1.133.486,00. Glavnice i dospjela kamata plaćeni su do 30. srpnja 1991.

Ukupni preostali iznos koji dospjeva je: DEM 629.714,44 (šestodvadesetdevet tisuća sedamstočetrnaest njemačkih maraka i četrdesetčetiri feniga)

Dodijeljeni zajam iskoristila je tvrtka Trnovača, Sinj.

Prema uputama Fonda, zajmoprimatelj će tijekom financiranja upućivati Fondu izvješće najmanje jedanput godišnje u kojem se navodi stanje iskorištenosti zajma i napredak radova. Na kraju realizacije projekta zajmoprimatelj će predati konačno izvješće koje će sadržavati ocjenu gospodarskih, financijskih i socijalnih učinaka projekta.

Zajmoprimatelj se, osim toga, obvezuje da će povremeno primiti eventualne delegacije informativnih misija Fonda ili vanjske konzultante koje Fond zaposli i pružiti im potrebnu suradnju u svrhu informiranja.

Članak 3.

Izvorni zajam imao je rok trajanja od 10 godina od čega 1 godinu počeka za otplatu glavnice, prema priloženom rasporedu otplate u Dodatku III.

Kamatna stopa iznosi 9,25% godišnje.

Kamate obračunate na temelju 360 dana godišnje i 30 dana mjesečno plaćat će se polugodišnje po dospjeću prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I.).

Plaćanja će se izvršiti 30. siječnja i 30. srpnja svake godine.

Zajmoprimatelj preuzima dospjeća počevši od 30. srpnja 1996.

Isplata glavnice vršit će se prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I), počevši od 30. srpnja 1996.

Članak 4.

Dospjeli neplaćeni iznosi između 30. srpnja 1991. i 30. srpnja 1996. to jest DEM 882.387,37 bit će plaćeni u dva obroka, prvi u iznosu od DEM 441.193,37 do 30. kolovoza 1996. godine, a ostatak u iznosu od DEM 441.194,00 do 30. studenog 1996. godine.

Članak 5.

Zajmoprimatelj polaže kod Fonda, na potrebno vrijeme, promesu koja je priložena ovom ugovoru (Dodatak II).

Promesa je sačinjena i plativa u DEM.

Članak 6.

Isplata predviđena promesom oslobađa zajmoprimatelja od njegovih dospjelih obveza određenih u članku 3. ovoga ugovora. Kad ukupna svota glavnice ovoga zajma kao i sve kamate ili drugi proistekli troškovi, a posebice oni iz članka 9. ovoga ugovora, budu uredno plaćeni, zajmoprimatelj će u potpunosti biti oslobođen svih obveza prema Fondu.

Članak 7.

Počevši od datuma potpisivanja, bez utjecaja na sredstva kojima Fond upravlja slijedom ovog ugovora, ili onima koja proistječu iz Pravilnika o zajmovima, ako zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili druge iznose koje duguje temeljem zajma, ili kasni s isplatom s obzirom na datume dospijeća utvrđene ovim ugovorom, zajmoprimatelj će morati platiti zatezne kamate na ukupni iznos koji nije u cijelosti plaćen po mjesečnoj stopi LIBOR na datum dospjeća (ako je subota, nedjelja ili dan praznika, prvi slijedeći radni dan) u 11 sati (po lokalnom vremenu u Londonu) uvećane za 2,5% godišnje računajući od dana dospjeća tog iznosa do dana izvršenja plaćanja.

Članak 8.

Svi iznosi koje zajmoprimatelj duguje temeljem zajma plaćaju se u korist Fonda u DEM, na račun broj: 499/18 198 068 00 kod Dresdner Bank AG, Frankfurt, uz obavijest teleksom koju Fondu upućuje banka zadužena od zajmoprimatelja za isplatu i to najmanje 5 dana prije svake isplate.

Članak 9.

Sve pristojbe, prirezi i porezi, općenito kojigod, dospjeli i naplaćeni te svi troškovi do kojih može doći bilo prilikom zaključivanja, izvršenja, ukidanja, poništenja ili prekida ovog ugovora, bilo zbog garancije ili refinanciranja odobrenog zajma, u cijelosti ili nekim svojim dijelom, kao i svi troškovi sudskih ili izvan sudskih postupaka u svezi s ovim zajmom, bit će na teret zajmoprimatelja.

Međutim, na troškove arbitražnog postupka predviđene u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima, primijenjuju se odredbe članka 25. spomenute glave.

Članak 10.

Zajmoprimatelj izjavljuje da, s obzirom na ovaj ugovor, nije prihvaćena niti će u budućnosti biti prihvaćena obveza koja bi trećim strankama dala povlašten položaj, poglavito plaćanja, te jamstvo ili garanciju bilo koje prirode koja bi dala jača prava trećim strankama (u daljnjem tekstu: »jamstvo«).

Ako je takvo jamstvo ipak dano, zajmoprimatelj se obvezuje da će sačiniti ili pribaviti u korist Fonda istovjetno jamstvo, a ako je u tome spriječen izričito će ugovoriti davanje jednakovrijednog jamstva u korist Fonda.

Nepoštivanje ovih odredbi predstavljalo bi slučaj nepoštivanja obveza kako je definirano u članku 13. Fondovog pravilnika o zajmovima. Povlačenje državnog jamstva za zajmoprimatelja opravdalo bi primjenu istih odredbi.

Članak 11.

Ugovorne stranke obvezuju se da se neće koristiti nikakvim povlasticama, imunitetom ili zakonodavstvom pred bilo kojim sudom ili sudskim tijelima, bilo nacionalnim ili međunarodnim, u svrhu osporavanja mogućeg prinudnog izvršenja neke odluke donesene pod uvjetima predviđenim glavom 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 12.

U okviru korištenja zajma, zajmoprimatelj ne smije koristiti bilo kakve činjenice, koje su u svezi s njegovim odnosima sa trećim strankama, da bi izbjegao u potpunosti ili djelomice obveze koje proistječu iz ovoga ugovora.

Fond se obvezuje da će izvijestiti Fond za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o potpisivanju ovoga ugovora.

Fond neće biti umiješan u sporove, u slučaju parnica, do kojih bi moglo doći između zajmoprimatelja i trećih stranaka.

Članak 13.

Svaka izmjena ili povreda namjene zajma onako kako je opisano u članku 2. ovoga ugovora, bez prethodne suglasnosti Fonda, smatrat će se dovoljnim razlogom za pokretanje postupka za prekidanje, poništenje ili za isplatu zajma, sukladno odredbama glave 3. članka 13. (h) Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu na datum potvrđivanja u Saboru Republike Hrvatske. Preliminarna primjena ugovora započinje s datumom potpisivanja.

Članak 15.

Ovaj ugovor i isprave osiguranja plaćanja u svezi s njim uređene su propisom o Fondu, što je točno određeno odredbama članka 1. stavak 3. Trećeg dopunskog protokola od 6. ožujka 1959., sukladno Općem sporazumu o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe od 2. rujna 1949., kao i važećim francuskim propisima.

Sporovi između ugovornih stranaka podliježu arbitraži pod uvjetima utanačenim u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 16.

Fondov pravilnik o zajmovima, kojega je 6. listopada 1970. prihvatilo Upravno vijeće Fonda, predstavlja sastavni dio ovog ugovora, kao i svi Dodaci ovom ugovoru.

U slučaju neslaganja između bilo koje odredbe Pravilnika i bilo koje odredbe ovoga ugovora, prevladavaju odredbe ovog ugovora.

Zajmoprimatelj izjavljuje da je upoznat sa Fondovim pravilnikom o zajmovima koji je naveden u ovom ugovoru.

Članak 17.

Ovaj je ugovor sačinjen u tri primjerka, a svaki od njih jednako je vjerodostojan.

Svaka ugovorna stranka zadržava po jedan primjerak ovoga ugovora.

Sačinjeno 22. srpnja 1996.

Za SPLITSKU BANKU,

REPUBLIKA HRVATSKA

Direktor Sektora deviznih poslova

Davor Barbarić

Sačinjeno u Parizu

1. kolovoza 1996.

Za FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK,

Pariz

Guverner:

Raphael Alomard

Za jamstvo Republike Hrvatske

Ministar financija

Božo Prka

Dodatak I.

RASPORED OTPLATE: F/P 919 (1990) - Tranša D

Zajmoprimatelj: Korisnik: Trnovača, Sinj Splitska banka

Valuta: DEM Iznos: 1.133.486,00

Kamata: 9,25% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 30. 07. 1990. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

30. 07. 1996. 503.771,55 125.942,89 29.124,29 155.067,18

30. 01. 1997. 503.771,55 0,00 23.299,43 23.299,43

30. 07. 1997. 377.828,66 125.942,89 23.299,43 149.242,32

30. 01. 1998. 377.828,66 0,00 17.474,58 17.474,58

30. 07. 1998. 251.885,77 125.942,89 17.474,58 143.417,47

30. 01. 1999. 251.885,77 0,00 11.649,72 11.649,72

30. 07. 1999. 125.942,88 125.942,89 11.649,72 137.592,61

30. 01. 2000. 125.942,88 0,00 5.824,86 5.824,86

30. 07. 2000. 0,00 125.942,88 5.824,86 131.767,74

UKUPNO: 629.714,44 145.621,47 775.335,91

Dodatak II.1.

F/P 919 (1990) - Tranša D

SPLITSKA BANKA

REPUBLIKA HRVATSKA

PROMESA

1.133.486,00 DEM 22. srpnja 1996.

ZA PRIMLJENI IZNOS, potpisana:

SPLITSKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

ovom promesom daje obećanje da će platiti Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak, ili nekom drugom, glavnicu u iznosu od:

jedan milijun stotinu i trideset tri tisuće četiristotine i osamdeset šest njemačkih maraka u obrocima, na datume prema donjem rasporedu.

Na te datume dospijeća izvršit će se plaćanje kako je navedeno u daljnjem tekstu, i to ukupnih iznosa koji sadrže dospjele obroke glavnice i kamate na neotplaćeni iznos glavnice.

Datum Iznos u DEM

30. 07. 1996. 155.067,18

30. 08. 1996. 441.193,37

30. 11. 1996. 441.194,00

30. 01. 1997. 23.299,43

30. 07. 1997. 149.242,32

30. 01. 1998. 17.474,58

30. 07. 1998. 143.417,47

30. 01. 1999. 11.649,72

30. 07. 1999. 137.592,61

30. 01. 2000. 5.824,86

30. 07. 2000. 131.767,74

SPLITSKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Direktor Sektora deviznih poslova Ministar financija

Davor Barbarić Božo Prka

Dodatak II.2.

Spomenuta plaćanja izvršit će se kod:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

u korist Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, bez odbitaka za ili zbog bilo kakvih postojećih ili budućih poreza, pristojbi ili bilo kakvih drugih troškova, koji bi mogli biti nametnuti ili obračunani u svezi s ovom promesom ili primicima na temelju nje od strane ili unutar

REPUBLIKE HRVATSKE,

odnosno bilo kojeg njezina političkog ili poreznog tijela.

Ova promesa odnosi se na zajam što ga je Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak odobrio:

SPLITSKOJ BANCI, REPUBLIKA HRVATSKA,

dana 22. srpnja 1996.

U slučaju neizvršenja točnog i potpunog plaćanja bilo kojeg iznosa kamate po ovoj promesi, cijeli iznos glavnice i pripadajuće kamate do datuma plaćanja će se odmah smatrati dospjelim i platit će se imatelju ove promese, po njegovom izboru i na njegov zahtjev.

Propust imatelja promese da ostvari bilo koje pravo koje mu na temelju nje pripada ni u kojem slučaju neće značiti odreknuće od bilo kojeg od njegovih prava u tome, ili u bilo kojem drugom slučaju.

SPLITSKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Direktor Sektora deviznih poslova Ministar financija

Davor Barbarić Božo Prka

Članak 9.

Tekst Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Zagrebačke banke, Republika Hrvatska, sklopljenog 22. srpnja 1996. godine u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK PARIZ I ZAGREBAČKE BANKE, REPUBLIKE HRVATSKE

FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK (u daljnjem tekstu: »Fond«), kao prva stranka i

ZAGREBAČKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

(u daljnjem tekstu: »zajmoprimatelj«), kao druga stranka,

- S obzirom na ugovore o zajmovima između Fonda Vijeća Europe za ponovno naseljavanje i Fonda za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- Uvažavajući nastanak novih neovisnih država koje potječu iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

- S obzirom na Sporazum od 15. srpnja 1996. godine između Fonda i Republike Hrvatske,

- S obzirom da ovim ugovorom zajmoprimatelj, uz jamstvo Republike Hrvatske, preuzima obvezu za dio spomenutih zajmova dodijeljenih korisnicima na teritoriju Republike Hrvatske,

- Uvažavajući Treći dopunski protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe,

- Uvažavajući članke Fondovog pravilnika o zajmovima od 6. listopada 1970,

UGOVORILI SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Ovaj zajam dodjeljuje se pod općim uvjetima Fondovog pravilnika o zajmovima koji je na snazi od datuma potpisivanja ovog ugovora (vidi također i članak 16. u daljnjem tekstu) i sukladno posebnim uvjetima utvrđenim ovim ugovorom.

Članak 2.

Izvorni ukupni iznos zajam obuhvaćen ovim ugovorom iznosio je: DEM 4.540.480,00. Glavnice i dospjela kamata plaćeni su do 14. travnja 1996. Ukupni preostali iznos koji dospijeva je: DEM 1.857.556,55 (jedanmilijunosamstopedesetsedamtisuća- petstopedesetšest njemačkih maraka i pedesetpet feniga)

Dodijeljeni zajam iskoristili su sljedeći korisnici:

Popis korisnika i iznosa, prema uvjetima zajma:

Korisnici Mjesto Iznos zajma Tranša Datumi zajmova

Kordun 1 Karlovac 1.190.000,00 B 14. 04. 1988.

Kordun 2 Karlovac 1.019.549,00 C 30. 08. 1989.

Bor Novi Marof 942.857,00 C 30. 08. 1989.

Suvremena

žena Zagreb 451.985,00 C 30. 08. 1989.

Virovitičanka 1 Virovitica 586.089,00 D 30. 07. 1990.

Virovitičanka 2 Virovitica 350.000,00 D 30. 07. 1990.

Prema uputama Fonda, zajmoprimatelj će tijekom financiranja upućivati Fondu izvješće najmanje jedanput godišnje u kojem se navodi stanje iskorištenosti zajma i napredak radova. Na kraju realizacije projekta zajmoprimatelj će predati konačno izvješće koje će sadržavati ocjenu gospodarskih, financijskih i socijalnih učinaka projekta.

Zajmoprimatelj se, osim toga, obvezuje da će povremeno primiti eventualne delegacije informativnih misija Fonda ili vanjske konzultante koje Fond zaposli i pružiti im potrebnu suradnju u svrhu informiranja.

Članak 3.

Izvorni zajam imao je rok trajanja od 10 godina od čega 1 godinu počeka za otplatu glavnice, prema priloženom rasporedu otplate u Dodatku III.

Kamatne stope iznose:

Tranša B: 6,10% godišnje,

Tranša C: 6,90% godišnje,

Tranša D: 9,25% godišnje.

Kamate obračunate na temelju 360 dana godišnje i 30 dana mjesečno plaćat će se polugodišnje po dospjeću prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I.).

Plaćanja će se izvršiti:

za tranšu B 14. travnja i 14. listopada svake godine,

za tranšu C 20. veljače i 20. kolovoza svake godine i

za tranšu D 30. siječnja i 30. srpnja svake godine.

Slijedeće dospijeće je 30. srpnja 1996.

Članak 4.

Otplata glavnice vršit će se prema priloženom rasporedu otplate (Dodatak I).

Slijedeće dospijeće je 30. srpnja 1996.

Članak 5.

Zajmoprimatelj polaže kod Fonda, na potrebno vrijeme, promesu koja je priložena ovom ugovoru (Dodatak II).

Promesa je sačinjena i plativa u DEM.

Članak 6.

Isplata predviđena promesom oslobađa zajmoprimatelja od njegovih dospjelih obveza određenih u članku 3. ovoga ugovora. Kad ukupna svota glavnice ovoga zajma kao i sve kamate ili drugi proistekli troškovi, a posebice oni iz članka 9. ovoga ugovora, budu uredno plaćeni, zajmoprimatelj će u potpunosti biti oslobođen svih obveza prema Fondu.

Članak 7.

Počevši od datuma potpisivanja, bez utjecaja na sredstva kojima Fond upravlja slijedom ovog ugovora, ili onima koja proistječu iz Pravilnika o zajmovima, ako zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili druge iznose koje duguje temeljem zajma, ili kasni s isplatom s obzirom na datume dospijeća utvrđene ovim ugovorom, zajmoprimatelj će morati platiti zatezne kamate na ukupni iznos koji nije u cijelosti plaćen po mjesečnoj stopi LIBOR na datum dospjeća (ako je subota, nedjelja ili dan praznika, prvi slijedeći radni dan) u 11 sati (po lokalnom vremenu u Londonu) uvećane za 2,5% godišnje računajući od dana dospjeća tog iznosa do dana izvršenja plaćanja.

Članak 8.

Svi iznosi što ih zajmoprimatelj duguje temeljem zajma plaćaju se u korist Fonda u DEM, na račun broj: 499/8 198 068 00 kod Dresdner Bank AG, Frankfurt, uz obavijest teleksom koju Fondu upućuje banka zadužena od zajmoprimatelja za isplatu i to najmanje 5 dana prije svake isplate.

Članak 9.

Sve pristojbe, prirezi i porezi, općenito kojigod, dospjeli te svi troškovi do kojih može doći bilo prilikom zaključivanja, izvršenja, ukidanja, poništenja ili prekida ovog ugovora, bilo zbog garancije ili refinanciranja odobrenog zajma, u cijelosti ili nekim svojim dijelom, kao i svi troškovi sudskih ili izvan sudskih postupaka u svezi s ovim zajmom, bit će na teret zajmoprimatelja.

Međutim, na troškove arbitražnog postupka predviđene u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima, primijenjuju se odredbe članka 25. spomenute glave.

Članak 10.

Zajmoprimatelj izjavljuje da, s obzirom na ovaj ugovor, nije prihvaćena niti će u budućnosti biti prihvaćena obveza koja bi trećim strankama dala povlašten položaj, poglavito plaćanja, te jamstvo ili garanciju bilo koje prirode koja bi dala jača prava trećim strankama (u daljnjem tekstu: »jamstvo«).

Ako je takvo jamstvo ipak dano, zajmoprimatelj se obvezuje da će sačiniti ili pribaviti u korist Fonda istovjetno jamstvo, a ako je u tome spriječen izričito će ugovoriti davanje jednakovrijednog jamstva u korist Fonda.

Nepoštivanje ovih odredbi predstavljalo bi slučaj nepoštivanja obveza kako je definirano u članku 13. Fondovog pravilnika o zajmovima. Povlačenje državnog jamstva za zajmoprimatelja opravdalo bi primjenu istih odredbi.

Članak 11.

Ugovorne stranke obvezuju se da se neće koristiti nikakvim povlasticama, imunitetom ili zakonodavstvom pred bilo kojim sudom ili sudskim tijelima, bilo nacionalnim ili međunarodnim, u svrhu osporavanja mogućeg prinudnog izvršenja neke odluke donesene pod uvjetima predviđenim glavom 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 12.

U okviru korištenja zajma, zajmoprimatelj ne smije koristiti bilo kakve činjenice, koje su u svezi s njegovim odnosima sa trećim strankama, da bi izbjegao u potpunosti ili djelomice obveze koje proistječu iz ovoga ugovora.

Fond se obvezuje da će izvijestiti Fond za povećanje zaposlenosti u gospodarski nedovoljno razvijenim i izrazito migracijskim područjima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o potpisivanju ovoga ugovora.

Fond neće biti umiješan u sporove, u slučaju parnica, do kojih bi moglo doći između zajmoprimatelja i trećih stranaka.

Članak 13.

Svaka izmjena ili neispunjenje namjene zajma onako kako je opisano u članku 2. ovoga ugovora, bez prethodne suglasnosti Fonda, smatrat će se dovoljnim razlogom za pokretanje postupka za prekidanje, poništenje ili za isplatu zajma, sukladno odredbama glave 3. članka 13. (h) Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu na datum potvrđivanja u Saboru Republike Hrvatske. Preliminarna primjena ugovora započinje s datumom potpisivanja.

Članak 15.

Ovaj ugovor i isprave osiguranja plaćanja u svezi s njim uređene su propisom o Fondu, što je točno određeno odredbama članka 1. stavak 3. Trećeg dopunskog protokola od 6. ožujka 1959., sukladno Općem sporazumu o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe od 2. rujna 1949., kao i važećim francuskim propisima.

Sporovi između ugovornih stranaka podliježu arbitraži pod uvjetima utanačenim u glavi 4. Fondovog pravilnika o zajmovima.

Članak 16.

Fondov pravilnik o zajmovima, koji je 6. listopada 1970. prihvatilo Upravno vijeće Fonda, predstavlja sastavni dio ovog ugovora, kao i svi dodaci ovom ugovoru.

U slučaju neslaganja između bilo koje odredbe Pravilnika i bilo koje odredbe ovoga ugovora, prevladavaju odredbe ovog ugovora.

Zajmoprimatelj izjavljuje da je upoznat sa Fondovim pravilnikom o zajmovima koji je naveden u ovom ugovoru.

Članak 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u dva primjerka, a svaki od njih jednako je vjerodostojan.

Svaka ugovorna stranka zadržava po jedan primjerak ovoga ugovora.

Sačinjeno 22. srpnja 1996.

Za ZAGREBAČKU BANKU,

REPUBLIKA HRVATSKA

Milivoj Goldštajn,  direktor Sektora za devizne poslove

Vera Hrgović, zamjenik direktora Sektora za devizne poslove

Sačinjeno u Parizu

1. kolovoza 1996

Za FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK,

Pariz

Guverner:

Raphael Alomard

Za jamstvo Republike Hrvatske

Ministar financija

Božo Prka

Dodatak I.1.

RASPORED OTPLATE: F/P 728 (1986) - Tranša B

Zajmoprimatelj: Korisnik: Kordun 1, Karlovac

Zagrebačka banka

Valuta: DEM: Iznos: 1.190.000,00

Kamatna stopa: 6,1% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 14. 04. 1998. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

14. 10. 1996. 264.444,46 0,00 8.065,56 8.065,56

14. 04. 1997. 132.222,24 132.222,22 8.065,56 140.287,78

14. 10. 1997. 132.222,24 0,00 4.032,78 4.032,78

14. 04. 1998. 0,00 132.222,24 4.032,78 136.255,02

UKUPNO: 264.444,46 24.196,68 288.641,14

Dodatak I.2.

RASPORED OTPLATE: F/P 873 (1989) - Tranša C

Zajmoprimatelj: Korisnici: Kordun 2,

Zagrebačka banka Karlovac, Bor, Novi

Marof, Suvremena žena,

Zagreb

Valuta: DEM Iznos: 2.414.391,00

Kamatna stopa: 6,9% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 30. 08. 1989. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

20. 08. 1996. 804.796,98 268.265,67 37.020,67 305.286,34

20. 02. 1997. 804.796,98 0,00 27.765,50 27.765,50

20. 08. 1997. 536.531,31 268,265,67 27.765,50 296.031,17

20. 02. 1998. 536.531,31 0,00 18.510,33 18.510,33

20. 08. 1998. 268.265,64 268.265,67 18.510,33 286.776,00

20. 02. 1999. 268.265,64 0,00 9.255,16 9.255,16

20. 08. 1999. 0,00 268.265,64 9.255,16 277.520,80

Ukupno: 1.073.062,65 148.082,65 1.221.145,30

Dodatak I.3.

RASPORED OTPLATE: F/P 919 (1990) - Tranša D

Zajmoprimatelj: Korisnici: Virovitičanka 1,

Zagrebačka banka Virovitica, Virovitičanka 2,

Virovitica

Valuta: DEM Iznos: 936.089,00

Kamatna stopa: 9,25% Vrijednost izdavanja: 100%

Datum valjanosti: 30. 07. 1990. Rok otplate: 120 mjeseci

Datum Preostalo Dospijeća Dospijeća Ukupan

dospijeća dugovanje glavnice kamata dospjeli

iznos

30. 07. 1996. 416.039,55 104.009,89 24.052,29 128.062,18

30. 01. 1997. 416.039,55 0,00 19.241,83 19.241,83

30. 07. 1997. 312.029,66 104.009,89 19.241,83 123.251,72

30. 01. 1998. 312.029,66 0,00 14.431,37 14.431,37

30. 07. 1998. 208.019,77 104.009,89 14.431,37 118.441,26

30. 01. 1999. 208.019,77 0,00 9.620,91 9.620,91

30. 07. 1999. 104.009,88 104.009,89 9.620,91 113.630,80

30. 01. 2000. 104.009,88 0,00 4.810,46 4.810,46

30. 07. 2000. 0,00 104.009,88 4.810,46 108.820,34

Ukupno: 520.049,44 120.261,43 640.310,87

Dodatak II.1.

F/P 728 (1986) - Tranša B

873 (1989) - Tranša C

919 (1990) - Tranša D

ZAGREBAČKA BANKA

REPUBLIKA HRVATSKA

PROMESA

1.857.556,55 DEM 22. srpnja 1996.

ZA PRIMLJENI IZNOS, potpisana:

ZAGREBAČKA BANKA, REPUBLIKA HRVATSKA,

ovom promesom daje obećanje da će platiti Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak, ili nekom drugom, glavnicu u iznosu od:

jedanmilijunosamstotinapedesetsedamtisućapetstopedesetšest njemačkih maraka i pedesetpet feniga, u obrocima, na datume prema donjem rasporedu.

Na te datume dospijeća izvršit će se plaćanja, kako je navedeno u daljnjem tekstu, i to ukupnih iznosa koji sadrže dospjele obroke glavnice i kamate na neotplaćeni iznos glavnice.

Datum Iznos u DEM

30. 07. 1996. 128.062,18

20. 08. 1996. 305.286,34

14. 10. 1996. 8.065,56

30. 01. 1997. 19.241,83

20. 02. 1997. 27.765,50

14. 04. 1997. 140.287,78

30. 07. 1997. 123.251,72

20. 08. 1997. 296.031,17

14. 10. 1997. 4.032,78

30. 01. 1998. 14.431,37

20. 02. 1998. 18.510,33

14. 04. 1998. 136.255,02

30. 07. 1998. 118.441,26

20. 08. 1998. 286.776,00

30. 01. 1999. 9.620,91

20. 02. 1999. 9.255,16

30. 07. 1999. 113.630,80

20. 08. 1999. 277.520,80

30. 01. 2000. 4.810,46

30. 07. 2000. 108.820,34

ZAGREBAČKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Milivoj Goldštajn, direktor Ministar financija

Sektora za devizne poslove Božo Prka

Vera Hrgović, zamjenik direktora
Sektora za devizne poslove

Dodatak II.2.

Spomenuta plaćanja izvršit će se kod:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

u korist Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, bez odbitaka za ili zbog bilo kakvih postojećih ili budućih poreza, pristojbi ili bilo kakvih drugih troškova, koji bi mogli biti nametnuti ili obračunani u svezi s ovom promesom ili primicima na temelju nje od strane ili unutar

REPUBLIKE HRVATSKE,

odnosno bilo kojeg njezina političkog ili poreznog tijela.

Ova promesa odnosi se na zajam što ga je Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak odobrio:

ZAGREBAČKOJ BANCI, REPUBLIKA HRVATSKA,

dana 22. srpnja 1996.

U slučaju neizvršenja točnog i potpunog plaćanja bilo kojeg iznosa kamate po ovoj promesi, cijeli iznos glavnice i pripadajuće kamate do datuma plaćanja će se odmah smatrati dospjelim i platit će se imatelju ove promese, po njegovom izboru i na njegov zahtjev.

Propust imatelja promese da ostvari bilo koje pravo koje mu na temelju nje pripada ni u kojem slučaju neće značiti odreknuće od bilo kojeg od njegovih prava u tome, ili u bilo kojem drugom slučaju.

ZAGREBAČKA BANKA REPUBLIKA HRVATSKA

Milivoj Goldštajn, direktor Ministar financija

Sektora za devizne poslove Božo Prka

Vera Hrgović, zamjenik

direktora Sektora za devizne

poslove

Članak 10.

Tekst Pravilnika o zajmovima Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, koji je sastavni dio ugovora o zajmu iz članka 3., članka 4., članka 5., članka 6., članka 7., članka 8. i članka 9. ovog Zakona u izvorniku na engleskom i na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Vijeće Europe

FOND VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK
FOND ZA REINTEGRACIJU

PRAVILNIK O ZAJMOVIMA

Tekst prihvaćen na 66. sjednici Izvršnog Vijeća

(Fonds/CA PV 66/1970/)

GLAVA 1.

SVRHA PRAVILNIKA O ZAJMOVIMA

Članak 1.

Svrha ovog pravilnika je postaviti opće uvjete koji određuju dodjelu zajmova Fonda i garancije o zajmu.

Članak 2.

Fond može, putem odredbi u ugovorima o zajmu ili ugovorima o garanciji, osigurati izuzeća uvjetima postavljenim u ovom pravilniku.

Članak 3.

U slučaju da se uvjeti ovog pravilnika i jedan ili više uvjeta ugovora o zajmu ili ugovora o garanciji sukobljavaju, prevladat će ove posljednje.

GLAVA 2.

UVJETI KOJI ODREĐUJU DODJELU ZAJMOVA FONDA I GARANCIJE

Članak 4.

Fond će davati zajmove za financiranje projekata koji su sukladni njegovim ciljevima.

Članak 5.

Fond će dodijeliti zajmove vladama svojih članica ili ovlaštenim osobama u pogledu čega vlade osiguravaju Fondu garancije navedene u Članku VI. stavak 3. njegovog Sporazuma.

Fond može u garanciji postaviti zahtjeve koji se razlikuju od onih navedenih u prethodnom paragrafu. U slučaju da vlada Članice koja je podnijela zahtjev za zajam ne priloži i formalnu garanciju, ista će dati Fondu ozbiljnu obvezu obećavajući da će poduzeti potrebne mjere za vraćanje predmetnog zajma.

Članak 6.

Fond će odlučiti hoće li garancija navedena u prethodnom stavku biti dana posebnim ugovorom između Fonda i jamca ili putem jamčevog indosmana ugovora o zajmu.

Članak 7.

Ugovor o zajmu i, gdje je to primjenljivo, ugovor o garanciji koja se odnosi na isti će propisivati obveze zajmoprimca i jamca.

Takve će se obveze u oba slučaja odnositi na:

a) ukupni iznos koji treba biti vraćen, valutu u kojoj je zajam izražen i valutu u kojoj će biti izvršeno plaćanje:

b) datum do kojega zajam treba biti vraćen;

c) kamatnu stopu po kojoj je zajam dodijeljen, stopu bilo kojih drugih troškova navedenih u ugovoru, iznose kamata i predmetnih troškova, datume na koje će plaćanje biti izvršeno i valutu u kojoj će takva plaćanja biti izvršena;

d) izvješće o korištenju zajma koje zajmoprimac treba dostaviti Fondu.

Članak 8.

Financijske će obveze zajmoprimca dane u stavcima a), b) i c) gore navedenog Članka 7 biti izložene u rasporedu otplate koji će biti dodan ugovoru o zajmu.

Članak 9.

Jamac će biti oslobođen svojih obveza izvršenjem istih, ali samo ukoliko ih je izvršio. Takve obveze neće podlijegati niti jednom zahtjevu po ili radnji protiv jamca: one će, međutim, biti podložne izvještajima kojima će Fond izvještavati jamca o neizvršenim obvezama zajmoprimca prema Fondu.

Na obveze jamca neće utjecati nikakvi prolongati, popustljivosti ili ustupci dani zajmoprimcu, ni bilo kakva obrazloženja zahtjeva, niti propust u dokazivanju prava ili dopuštenih pogrešaka prema zajmoprimcu, ni propust u pogledu bilo kakvog osiguranja zajma, niti bilo koji propust zajmoprimca u ispunjenju uvjeta bilo kojeg zakona, dekreta ili pravilnika jamca ili bilo kojeg političkog ili izvršnog tijela podređenog jamcu.

Članak 10.

Fond će osigurati svoje zajmove tako što će tražiti od zajmoprimaca da potpišu instrumente osiguranja, i.e. promese, ubilježene mjenice ili bilo koje drugo osiguranje sukladno načinima i metodama koje se koriste u takvim transakcijama.

Ukoliko postoji jamac, od njega će se tražiti da indosira instrumente osiguranja.

Takva će osiguranja biti uručena Fondu, ne kasnije od datuma na koji ugovori o zajmu i, gdje je to slučaj, garancija po istima stupaju na snagu.

Bilo koje drugo pitanje koje se tiče instrumenata osiguranja biti će regulirano ugovorom o zajmu i ugovorom o jamstvu.

GLAVA 3
OBUSTAVA I PONIŠTENJE KREDITA; PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA; ZAHTJEVI ZA OTPLATU KREDITA

Članak 11.

Zajmoprimac koji poništava ili odgađa čitav kredit ili dio kredita prije potpune otplate će morati nadoknaditi Fondu štetu koja je rezultat takvog poništenja ili odgode, tako što će platiti jednokratnu naknadu po stopi koju će Fond utvrditi odnosno na omjer poništenog ili odgođenog kredita. Ukoliko postoji i jamac, ovaj će članak biti primijenjen i na njega.

Zajmoprimac i jamac će, kako je navedeno u prethodnom paragrafu, postati financijski odgovorni čim izvijeste Fond o njihovom prihvaćanju uvjeta zajmovnih transakcija navedenih u rezoluciji Izvršnog Vijeća o dodjeli zajma. Takvo prihvaćanje će uključivati i prihvaćanje ovog pravilnika.

Članak 12.

Fond može ovlastiti zajmoprimca za prijevremenu otplatu zajma. Fond će postaviti uvjete takve otplate.

Članak 13.

Fond može odgoditi i poništiti kredite ili zahtjev o otplati u slijedećim slučajevima:

a) kada zajmoprimac i jamac ne otplate glavnicu ili ne plate kamatu ili bilo koji drugi zaostao iznos po ugovoru o kreditu ili ugovoru o jamstvu između Fonda i zajmoprimca ili po ugovoru o kreditu ili ugovoru o jamstvu između Fonda i jamca, bilo da se njihovo neizvršavanje obveza odnosi na predmetni ugovor ili na bilo koji drugi ugovor sklopljen s istim zajmoprimcem i jamcem;

b) kada zajmoprimac i jamac ne izvrše obveze koje proizlaze iz bilo kojeg drugog uvjeta ili klauzule ovog pravilnika ili ugovora o zajmu, ugovora o jamstvu ili instrumenata osiguranja, bilo da se neizvršavanje odnosi na predmetni ugovor ili bilo koji drugi ugovor istog zajmoprimca i jamca i kada su interesi i ciljevi Fonda istim oštećeni;

c) kada dođe do izuzetne situacije kojom ispunjenje zajmoprimčevih ili jamčevih obveza postaje nesigurno;

d) kada zajmoprimac ili jamac poduzme mjere ili ovlasti instituciju ili dozvoli bilo koju proceduru kojom se nad bilo kojom imovinom koja mu pripada izvršava ili može izvršiti cesija, prijenos, ili kojom ta imovina može na bilo koji način biti prenesena službenom primatelju ili cesionaru, likvidatoru ili drugoj osobi, bilo da je tu osobu imenovao zajmoprimatelj, sud, ili jamac, ili kada dođe do djelovanja sukladnog bilo kojem zakonu, i kada navedene mjere ili procedure rezultiraju, ili dovedu do raspodjele takve imovine među kreditorima zajmoprimatelja ili jamca;

e) kada jamac ili bilo koje odgovorno vladino tijelo poduzme bilo koji korak kojim se poništava projekt ili završavaju aktivnosti zajmoprimca ili obustavljaju njegovi radovi;

f) kada zajmoprimac ili jamac prestanu biti članovi Fonda;

g) kada, nakon što su ugovor o zajmu i ugovor o jamstvu potpisani ali još nisu stupili na snagu, na bilo koji način dođe do kršenja ugovora;

h) kada bilo koji drugi događaj naveden u ugovoru o zajmu ili ugovoru o jamstvu dovede do primjene ovog članka.

Članak 14.

Ukoliko dođe do bilo kojeg slučaja opisanog u Članku 13, Fond može u bilo koje vrijeme obustaviti čitavo ili dio plaćanja zajma dajući izvješće o tome zajmoprimcu i jamcu.

Obustava će završiti datumom na koji će Fond izvjestiti zajmoprimca i jamca da uzrok obustavi više nije operativan.

Članak 15.

Ukoliko dođe do bilo kojeg slučaja opisanog u Članku 13, Fond također može trajno poništiti čitav ili dio zajma dajući izvješće o tome zajmoprimcu i jamcu. Takva odluka o poništenju zajma može biti donesena i nakon obustave.

Članak 16.

U slučaju da dođe do bilo koje okolnosti navedene u čl. 13, Fond može također zatražiti trenutnu isplatu cijelog zajma ili njegovog dijela koji se plaća sukladno jednom ili više ugovora o zajmu, zajedno s kamatama i troškovima koji se odnose na njega i to izvješćujući zajmoprimatelja i jamca, pod uvjetom da:

(a) je bilo koja od okolnosti iz čl. 13.(a) prevladavala duže od trideset dana;

(b) je jedna od okolnosti navedenih u stavku (b) istog članka prevladavala duže od šezdeset dana.

Članak 17.

Ako Fond pretrpi gubitak kao rezultat obustave, poništenja ili zahtjeva za isplatu, nastavno na čl. 14. 15. i 16. morat će se platiti i jednokratna naknada navedena u čl. 11. U slučaju zahtjeva za isplatu, iznos naknade utvrdit će Fond prema ukupnom iznosu zajmova za koje se zahtijeva isplata.

GLAVA 4
RJEŠAVANJE SPOROVA U VEZI SA ZAJMOVIMA FONDA ILI JAMSTVIMA KOJA SE NA NJEGA ODNOSE

Članak 18.

Bilo koji spor između ugovornih strana u zajmu ili, gdje je primjenjivo, u ugovoru o jamstvu, u vezi s tumačenjem ili izvršenjem takvih ugovora, ili u vezi s potraživanjima jedne od rečenih strana prema drugoj koja proizlaze iz ugovora o zajmu, ugovora o jamstvu, ovih pravilnika ili instrumenata osiguranja, a koji nije riješen sporazumom između strana bit će podnesen na arbitražu na dolje propisani način.

Članak 19.

Postupak arbitraže može pokrenuti bilo koja od strana navedenih u prethodnom odlomku zahtjevom o kojem su izvještene sve druge strane; u zahtjevu se mora navesti vrsta i predmet spora i odrediti potraživanja koja se podnose na arbitražu.

Članak 20.

U bilo kojem postupku arbitraže pokrenutom u vezi s ovim člankom, zajmoprimatelj ili jamac (ako isti postoji) može biti strana uz jamca ili zajmoprimatelja, već prema slučaju.

Članak 21.

Za bilo koji spor podnesen na arbitražu sukladno ovom članku, osnovat će se arbitražni sud. Sastojat će se od tri arbitra postavljena kako slijedi:

(a) Prvi arbitar bit će postavljen od strane Fonda.

(b) Drugi arbitar bit će postavljen od strane zajmoprimatelja ili, gdje je to primjenjivo, na temelju sporazuma između zajmoprimatelja i jamca ili, u slučaju neuspjeha sporazuma, od strane jamca.

(c) Treći arbitar, nazvan i glavni, ujedno je i Predsjednik arbitražnog suda, a bit će postavljen zajedničkim dogovorom između strana, ili, u slučaju neuspjeha takvog dogovora, od strane Predsjednika Europskog Suda za ljudska prava ili ako je posljednji iste nacionalnosti kao i jamac ili zajmoprimatelj, od strane Dopredsjednika Suda, ili ako je i ovaj u istoj situaciji, od strane najstarijeg od onih Sudaca Suda koji nisu iste nacionalnosti ni kao jamac ni kao zajmoprimatelj.

(d) Postupak opisan u prethodnom stavku primijenit će se na zahtjev jedne od strana u sporu ako u roku jednog mjeseca od kad je predana obavijest o zahtjevu za arbitražu nije postignut sporazum u vezi postavljanja glavnog arbitra.

(e) Ako jedna od strana ne postavi arbitra, postavit će ga glavni arbitar.

Članak 22.

Arbitražni sud održat će svoju prvu sjednicu onog dana i na onom mjestu koje odredi glavni arbitar. Prema tome, sud će sam odlučiti gdje će i kada zasjedati.

Članak 23.

Arbitražni sud odlučivat će o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. On će propisati vlastita pravila postupka i izabrat će zakon koji će se primjenjivati, ako taj zakon nije naveden u ugovorima ili u sporazumu o arbitraži imajući u vidu odredbe članka 1 (3) Trećeg Protokola Općeg Sporazuma o Povlasticama i Imunitetu Vijeća Europe. Sve odluke suda donosit će se na temelju većine glasova.

Članak 24.

Sve odluke arbitražnog suda trebaju izložiti činjenice na kojima se temelje. Odluke će biti konačne i obvezujuće za sve strane navedene u članku 18. Od njih se može odustati u nedostatku podnesaka. (U slučaju nejasnoća, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku - op. prev.)

Članak 25.

Strana protiv koje je odluka donesena, snosit će troškove arbitražnog postupka ako arbitražni sud ne odluči drugačije ili ako se strane drugačije ne dogovore klauzulom ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu. Arbitražni sud donijet će konačnu odluku u vezi bilo kojeg spora oko troškova.

Članak 26.

Ugovor o zajmu i ugovor o jamstvu će sadržavati sve odredbe potrebne za osiguravanje, u vezi s Fondom zajmoprimateljem i jamcem izvršenja bilo kojih odluka suda donesenih vezano za ovu Glavu.

Članak 27.

Ako u roku od mjesec dana od uručenja originala odluke stranama nije došlo do izvršenja odluke, bilo koja od strana navedenih u članku 18 može pokrenuti postupke za provođenje odluke. Sud koji bude nadležan za takve postupke bit će određen pravilima građanskog postupka dotične države.

GLAVA 5

NADNEVCI STUPANJA NA SNAGU I ISTEKA UGOVORA O ZAJMU I UGOVORA O JAMSTVU

Članak 28.

Nadnevak stupanja na snagu ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu bit će naveden u njima. On može biti određen ovisno o uvjetu, u kojem slučaju ugovor neće stupiti na snagu dok se taj uvjet ne ispuni. Ako Fond ne može saznati o ispunjenju uvjeta, osim na način da ga se o tome izvijesti, zajmoprimatelj i jamac će provesti potrebno izvješćivanje.

Ni u kojem slučaju ugovor o zajmu ili ugovor o jamstvu neće stupiti na snagu, niti će iznos zajma biti isplaćen, ako najkasnije do nadnevka stupanja na snagu Fond ne bude u posjedu instrumenata osiguranja transakcije, propisno pripremljenih i propisanih od strane zajmoprimatelja i jamca.

Ako uvjet koji određuje stupanje na snagu ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu nije ispunjen, ili ako dođe do kašnjenja u davanju instrumenata osiguranja na raspoložbu Fondu, od zajmoprimatelja ili jamca bit će zatraženo da, ako je Fond pretrpio gubitak, plati Fondu jednokratnu naknadu po stopi koju će utvrditi Fond vezano na iznos naveden u ugovoru o zajmu.

Članak 29.

Ugovor o zajmu i ugovor o jamstvu kao i sve obveze dolje navedenih strana isteći će čim budu plaćeni cijela glavnica zajma i, gdje je to primjenjivo, premija za prijevremeni otkup instrumenata osiguranja, kao i sve kamate i ostali troškovi nastali po uvjetima ovih pravilnika, u vezi sa zajmom i kreditnim jamstvom.

GLAVA 6

RAZNE ODREDBE

Članak 30.

Bilo koje obavijesti ili zahtjevi koji moraju ili mogu biti dani po uvjetima ovih pravilnika, ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu moraju biti podneseni u pismenom obliku.

Članak 31.

Ugovori o zajmu i ugovori o jamstvu mogu biti sačinjeni u više primjeraka, od kojih će se svaki smatrati originalom .

Članak 32.

Ovi pravilnici sačinjeni su na engleskom i francuskom jeziku, a obje su verzije jednako vjerodostojne.

AGREEMENT BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVELOPMENT FUND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Considering the Agreement of Cooperation between the Council of Europe Resettlement Fund functioning under the name of the Council of Europe Social Development Fund (CEF) and the former Social Federal Republic of Yugoslavia (SFR of Yugoslavia) signed on 15th June 1986.

Considering the loans granted under the said Agreement of Cooperation through the Fund for Financing Increased Employment in the Economically Under Developed and Distinctly Migrant Regions of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia:

- DM 33.000.000 of 12th February 1987

- DM 29.000.000 of 14th April 1988

- DM 33.000.000 of 30th August 1989

- DM 30.000.000 of 30th July 1990

Considering that part of the beneficiaries of the loans indicated hereabove are located on the territory of the Republic of Croatia.

Considering the Preferred Creditor Status of the Council of Europe Social Development Fund.

The following is agreed:

The Government of the Republic of Croatia:

- desires to have sound and stable financial relations with the CEF;

- recognizes the distribution of the loans as listed in the annex;

- will settle the arrears related to the said loans granted to borrowers in the Republic of Croatia, as indicated in the said annex;

- will organize and ensure the service, as a guarantor, of the said loans in the future.

Such an arrangement will permit the signature of formal Loan Agreements between the CEF and the borrowers in the Republic of Croatia for the servicing of the loans.

All required procedures have been fulfilled and this Agreement will be submitted for ratification by the Parliament of the Republic of Croatia.

Such an arrangement does not affect the CEF rights and obligations under the loans and guarantee agreements indicated above.

Signed in English in two original versions.

Paris, 15th June 1996

For the Government of the For the Council of Europe

Republic of Croatia, Zagreb Social Development Fund, Paris

The Ambassador of the The Governor

Republic of Croatia Raphael Alomard

Smiljan Šimac

CROATIA

SITUATION at 15. 07. 1996

CROATIA SITUATION AT 15/07/1996

DEM   ARREARS

BENEFICIARIES CITY LOAN AMOUNT BANKS CITY Interesi Principal Total arrears Outslanding
TRANCHE debt

Čaraparija ČAKOVEC 1011 429,00 B (LJUBLJANSKA BANKA) (LJUBLJANA) 123 394,32 449 524,00 572 918,32 224762,00

Velebit KARLOVAC 1 311 380,00 B (LJUBLJANSKA BANKA) (LJUBLJANA) 159 988,34 582 835,66 742 823,90 291 417,77

Vlado Bagat ZADAR 1 927 313,00 B DALMATINSKA BANKA ZADAR 280 852,35 1 070 729,40 1 351 581,76 428 291,77

Pamučna Predion. GLINA 2 373 993,00 B (JUGOBANKA) ZAGREB 345 943,53 1 318 885,00 1 664 828,53 527 554,00

Agrodelta PLOČE 1 477 455,00 C (PBS GLAVNA FILIJALA) KARDELJEVO 317 160,33 656 646,68 973 807,01 656 646,65

Zdenka 1 V. Zdenci 577 788,00 C PRIVREDNA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 256 794,65

Ličanka SRB 1 548 324,00 C PRIVREDNA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 688 144,00

RIZETZ SLUNJ 1 949 957,00 D PRIVREDNA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1 083 309,44

Zdenka 2 V. ZDENCI 818 899,00 D PRIVREDNA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 454 943,88

Torpedo RIJEKA 3 007 082,70 A RIJEČKA BANKA RIJEKA 358 310,95 1 656 637,40 2 014 948,35 334 120,30

Opeka ĐAKOVO 1 462 841,00 C SLAVONSKA BANKA OSIJEK 0,00 0,00 0,00 650 151,55

Trnovaca SINJ 1 133 486,00 D SPLITSKA BANKA SPLIT 378 615,81 503 771,56 882 387,37 629 714,44

Kordun 1 KARLOVAC 1 190 000,00 B ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 264 444,46

Kordun 2 KARLOVAC 1 019 549,00 C ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 453 132,90

Bor NOVI MAROF 942 857,00 C ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 419 047,55

Suvremena Žena ZAGREB 451 985,00 C ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 200 882,20

Virovitičanka 1 VIROVITICA 586 089,00 D ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 325 605,00

Virovitičanka 2 VIROVITICA 350 000,00 D ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB 0,00 0,00 0,00 194 444,44

TOTAL 23 140 427,70 1 964 265,63 6 239 029,60 8 203 295,24 8 083 407,00

CONTRAT DE PRET ENTRE LE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE PARIS ET LA REPUBLIQUE DE CROATIE

Le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE (ci-aprčs appelč »Fonds«), džune part,

et la REPUBLIQUE DE CROATIE,

(ci-aprčs appelé »emprunteur«), džautre part,

- VU les contrats de pręt entre le Fonds de Réétablissement du Conseil de lžEurope et le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration,

- COMPTE TENU de la constitution de nouveaux Etats indépendants issus de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

- Vu lžaccord du 15 juillet 1996 entre le Fonds et la République de Croatie,

- CONSIDERANT que par le présent contrat la République de Croatie, prend en charge une partie des pręts sus-mentionnés distribuée - des bénéficiaires situés sur le territoire de la République de Croatie,

- VU le Troisičme Protocole Additionnel - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lžEurope,

- Vu les articles du Rčglement des Pręts du Fonds en date du 6 Octobre 1970,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent pręt est soumis aux conditions générales du Rčglement des Pręts du Fonds en vigueur - la date de la signature du présent contrat (voir aussi article 16 ci-dessous) et aux conditions particuličres fixées par le présent contrat.

Article 2

Le montant original des pręts couverts par le présent contrat était de DM 6.174.257,00. Les remboursements et intéręts ont été payés jusqužau 14 octobre 1991 inclu.

Le montant restant - échoir est de: DM 1.700.380,42 (One million seven hundred thousand three hundred eighty Deutsche Mark and fourty two pfennig)

Le produit du pręt a été utilisé par les bénéficiaires suivants:

Liste des bénéficiaires et des montants, correspondant aux conditions de ces pręts.

Bénéficiaire: Localisation: Montant du pręt: Tranche Date du prét:

Čaraparija ČAKOVEC 1.011.429,00 B 14.04.1986

Velebit KARLOVAC 1.311.380,00 B 14.04.1986

Pamučna-

Predionica GLINA 2.373.993,00 B 14.04.1986

Agrodelta PLOČE 1.477.455,00 C 30.08.1989

Pendant toute la durée du financement, lžemprunteur adressera au Fonds, au moins une fois par an, un rapport indiquant lžétat džutilisation du pręt et lžétat džavancement des travaux sur la base des indications fournies par le Fonds. Lžemprunteur présentera - la fin de la réalisation du projet un rapport final contenant une appréciation des effets économiques, financiers et sociaux du projet.

Lžemprunteur sžengage par ailleurs - accueillir favorablement les éventuelles missions džinformation effectuées par les agents du Fonds ou par des consultants extérieurs engagés par le Fonds, et - fournir toute la collaboration nécessaire - leur tâche džinformation.

Article 3

Le pręt initial avait une durée de 10 ans dont 1 an de franchise pour lžamortissement du capital, suivant les tableaux en Annexe III.

Les taux džintéręt sont de:

Tranche B: 6.10 % lžan,

Tranche C: 6.90 % lžan.

Les intéręts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement - terme échu, suivant le tableau džamortissement ci-annexé (Annexe 1). Les paiements auront lieu pour la tranche B tous les 14 avril et 14 octobre et pour la tranche C tous les 20 février et 20 aoűt de chaque année.

Lžemprunteur reprend les échéances - partir du 20 aoűt 1996.

Le remboursement du capital interviendra suivant les tableaux džamortissement ci-annexés (Annexe I). Lžemprunteur reprend les échéances - partir du 20 aoűt 1996.

Article 4

Les montants échus et non-payés entre le 14 octobre 1991 et le 20 aoűt 1996 soit DM 3.954.377,76 tels que précisés - lžAnnexe III, seront réglés en deux fois, la moitié, soit DM 1.977.188,88 avant le 30 aoűt 1996 et le reste, soit DM 1.977.188,88 avant le 30 novembre 1996.

Article 5

Lžemprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II).

La promissory-note est libellée et payable en DM.

Article 6

Le versement prévu sur la promissory-note libčre lžemprunteur - due concurrence de ses obligations définies - lžarticle 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent pręt, ainsi que tous les intéręts ou autres frais en découlant, notamment ceux de lžarticle 9 ci-dessous, seront dűment versés, lžemprunteur sera complčtement libéré de ses obligations envers le Fonds.

Article 7

A partir de la date de signature, sans préjudice des recours que le Fonds tient du présent contrat ou, autrement, tel qužil apparaît du Rčglement des Pręts, si lžemprunteur ne paie pas tous intéręts ou toute autre somme dű au titre de pręt, au plus tard - la date džéchéance stipulée par le présent contrat, lžemprunteur devra payer des intéręts supplémentaires sur le montant exigible et non payé intégralement, au taux LIBOR un mois - la date džéchéance (si samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant) - 11 h (heure locale - Londres), augmenté de 2,5% lžan - compter de la date džéchéance de ce montant jusquž- la date de paiement effectif.

Article 8

Toutes les sommes dues par lžemprunteur au titre du présent pręt sont payables en faveur du Fonds en DM, au compte du Fonds no 499/8 198 068 00 auprčs de Dresdner Bank AG, Frankfurt, sous avis télex - adresser au Fonds par la Banque chargée du paiement par lžemprunteur, au moins cinq jours avant chaque paiement.

Article 9

Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et per«us et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, lžexécution, la liquidation ou annulation ou suspension du présent contrat, en tout ou en partie, soit la garantie ou le refinancement du pręt accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce pręt, sont - la charge de lžemprunteur.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Rčglement des Préts du Fonds, les dispositions de lžarticle 25 dudit chapitre seront applicables.

Article 10

Lžemprunteur déclare qužaucun autre engagement nža été consenti ou ne sera consenti dans lžavenir, qui donnerait - des tiers au présent contrat un rang privilégié, une priorité de paiement, une sűreté ou garantie de quelque nature que ce soit ou un engagement qui confčrerait un renforcement des droits des tiers (ci aprčs une »sűreté«).

Si une telle sűreté était néanmoins consentie, lžemprunteur sžengage - constituer ou - fournir en faveur du Fonds une sűreté identique et si il en était empęché, une sűreté équivalente et - stipuler expressement la constitution džune telle sűreté au bénéfice du Fonds.

Le non respect de ces dispositions constituierait un cas de défaut tel que prévu - lžarticle 13 du Rčglement des Pręts du Fonds. Le retrait par lžEtat de sa garantie - lžemprunteur justifierait lžapplication des męmes dispositions.

Article 11

Les parties contractantes sžengagent - ne se prévaloir džaucun privilčge, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour sžopposer - lžexécution forcée éventuelle džune sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 12

Lžemprunteur ne pourra se prévaloir džaucun fait ayant trait, dans le cadre de lžutilisation du pręt, - ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat.

Le Fonds sžengage - aviser le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yugoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration, de la signature du présent contrat.

Le Fonds ne pourra ętre mis en cause - lžoccasion des litiges qui pourraient surgir entre lžemprunteur et des tiers.

Article 13

Tout changement ou tout manquement - lžaffectation du pręt telle quželle a été décrite - lžarticle 2 du présent contrat qui nžaurait pas re«u lžagrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu - la suspension, - lžannulation ou - lžexigibilité du pręt, conformément aux dispositions du chapitre 3, atricle 13 (h) du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 14

Le présent contrat entrera en vigueur - la date de la rafitication du Parlement de la République de la Croatie. Le présent contrat sera préliminairement appliqué dčs la date de la signature.

Article 15

Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qužil est précisé dans les dispositions de lžarticle ler, alinéa 3, du Troisičme Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lž Europe du 2 Septembre 1949 et, - titre subsidiaire, par le droit fran«ais.

Les litiges entre les parties de ce contrat sont soumis - lžarbitrage dans les conditions déterminées par le chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 16

Le Rčglement des Pręts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil džAdministration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat ainsi que les autres annexes du présent contrat.

Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque du Réglement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra.

Lžemprunteur déclare avoir pris connaissance du Rčglement des Pręts du Fonds cité dans le présent contrat.

Article 17

Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun džeux faisant également foi.

Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes.

Fait -

le 22 juillet 1996

Pour la REPUBLIQUE DE CROATIE

Ministre des Finances

Božo Prka

Fait - Paris

le AQUT 1996

Pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE, Paris

le Gouverneur

Raphael Alomard

Annexe I.1

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 728 (1986) - Tranche B

Emprunteur: Bénéficiaires Republique de Croatie Čaraparija, ČAKOVEC

Velebit, KARLOVAC

Pamučna Predionica, GLINA

Devise: DM Montant:4 696 802,00

Taux džintéręt: 6,1% Prix émission: 100%

Date de valeur.14/04/1988 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

14/10/1996 1 043 733,77 0,00 31 833,88 31 833,88

14/04/1997 521 866,88 521 866,89 31 833,88 553 700,77

14/10/1997 521 866,88 0,00 15 916,94 15 916,94

14/04/1998 0,00 521 866,88 15 916,94 537 783,82

TOTAL 1 043 733,77 95 501,64 1 139 235,41

Annexe I.2

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 873 (1989) - Tranche C

Emprunteur: Bénéficiaire:

République de Croatie Agrodelta, PLOČE

Devise: DM Montant: 1 477 455,00

Taux džintéręt: 6,9% Prix émission: 100%

Date de valeur: 30/08/1989 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance


20/08/1996 492 484,98 164 161,67 22 654,31 186 815,98

20/02/1997 492 484,98 0,00 16 990,73 16 990,73

20/08/1997 328 323,31 164 161,67 16 990,73 181 152,40

20/02/1998 328 323,31 0,00 11 327,15 11 327,15

20/08/1998 164 161,64 164 161,67 11 327,15 175 488,82

20/02/1999 164 161,64 0,00 5 663,58 5 663,58

20/08/1999 0,00 164 161,64 5 663,58 169 825,22

TOTAL 656 646,65 90 617,23 747 263,88

Appendix II.1

F/P 728(1986) - B instalment

873(1989) - C instalment

REPUBLIC OF CROATIA

PROMISSORY - NOTE

4.708.271,66 DEM 22 Juillet 1996

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned:

REPUBLIC OF CROATIA,

by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Social Development Fund or other, the principal sum of:

FOUR MILLION, SEVEN HUNDRED AND EIGHT THOUSAND, TWO HUNDRED AND SEVENTY ONE DEUTSCH MARKS, SIXTY SIX PFENNIGS,

in instalments on the dates hereinafter specified.

On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal.

Date Amount

DEM

20/08/1996 186.815,98

30/08/1996 1.977.188,88

14/10/1996 31.833,88

30/11/1996 1.977.188,88

20/02/1997 16.990.73

14/04/1997 553.700,77

20/08/1997 181.152,40

14/10/1997 15.916,94

20/02/1998 11.327,15

14/04/1998 537.783,82

20/08/1998 175.488,82

20/02/1999 5.663,58

20/08/1999 169.825,22

REPUBLIC OF CROATIA

Božo Prka

Appendix II.2

Above payments shall be made at the:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

in favour of the Council of Europe Social Development Fund, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the:

REPUBLIC OF CROATIA,

or any political or taxing subdivision thereof.

This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Social Development Fund to the:

REPUBLIC OF CROATIA,

dated on 22 Juillet 1996.

Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

REPUBLIC OF CROATIA

Božo Prka

Minister of Finance

CONTRAT DE PRET ENTRE LE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE PARIS ET LA DALMATINSKA BANKA REPUBLIQUE DE CROATIE

Le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE (ci-aprčs appelč »Fonds«), džune part,

et la DALMATINSKA BANKA, République de Croatie,

(ci-aprčs appelé »emprunteur«), džautre part,

- VU les contrats de pręt entre le Fonds de Réétablissement du Conseil de lžEurope et le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration,

- COMPTE TENU de la constitution de nouveaux Etats indépendants issus de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

- Vu lžaccord du 15 juillet 1996 entre le Fonds et la République de Croatie,

- CONSIDERANT que par le présent contrat lžemprunteur, avec la garantie de la République de Croatie, prend en charge la partie des pręts sus-mentionnés distribuée par lui męme aux bénéficiaires situés sur le territoire de la République de Croatie,

- VU le Troisičme Protocole Additionnel - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lžEurope,

- VU les articles du Rčglement des Pręts du Fonds en date du 6 Octobre 1970,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent pręt est soumis aux conditions générales du Rčglement des Pręts du Fonds en vigueur - la date de la signature du présent contrat (voir aussi article 16 ci-dessous) et aux conditions particuličres fixées par le présent contrat.

Article 2

Le montant original des pręts couvert par le présent contrat était de DM 1.927.313. Les remboursements et intéręts ont été payés jusqužau 14 octobre 1991. Le montant restant - échoir est de: DM 428.291,78 (Four hundred twenty eight thousand two hundred ninety one Deutsche Mark and seventy eight pfennig)

Le produit du pręt a été utilisé par Vlado Bagat, Zadar.

Pendant toute la durée du financement, lžemprunteur adressera au Fonds, au moins une fois par an, un rapport indiquant lžétat džutilisation du pręt et lžétat džavancement des travaux sur la base des indications fournies par le Fonds. Lžemprunteur présentera - la fin de la réalisation du projet un rapport final contenant une appréciation des effets économiques, financiers et sociaux du projet.

Lžemprunteur sžengage par ailleurs - accueillir favorablement les éventuelles missions džinformation effectuées par les agents du Fonds ou par des consultants extérieurs engagés par le Fonds, et - fournir toute la collaboration nécessaire - leur tâche džinformation.

Article 3

Le pręt initial avait une durée de 10 ans dont 1 an de franchise pour lžamortissement du capital, suivant les tableaux en Annexe III.

Le taux džintéręt est de 6.10 % lžan.

Les intéręts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement - terme échu, suivant le tableau džamortissement ci-annexé (Annexe 1). Les paiements auront lieu les 14 avril et 14 octobre de chaque année.

Lžemprunteur reprend les échéances - partir du 14 octobre 1996.

Le remboursement du capital interviendra suivant le tableau džamortissement ci-annexés (Annexe I). Lžemprunteur reprend les échéances - partir du 14 avril et 1997.

Article 4

Les montants échus entre le 14 octobre 1991 et le 14 octobre 1996 tels que précisés - lžAnnexe III, soit DM 1.351.581,75, seront réglés en deux fois, soit la moitié DM 675.791,00 avant le 30 aoűt 1996 et le reste DM 675.790,75 avant le 30 novembre 1996.

Article 5

Lžemprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II).

La promissory-note est libellée et payable en DM.

Article 6

Le versement prévu sur la promissory-note libčre lžemprunteur - due concurrence de ses obligations définies - lžarticle 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent pręt, ainsi que tous les intéręts ou autres frais en découlant, notamment ceux de lžarticle 9 ci-dessous, seront dűment versés, lžemprunteur sera complčtement libéré de ses obligations envers le Fonds.

Article 7

A partir de la date de signature, sans préjudice des recours que le Fonds tient du présent contrat ou, autrement, tel qužil aparaît du Rčglement des Pręts, si lžemprunteur ne paie pas tous intéręts ou toute autre somme dű au titre de pręt, au plus tard - la date džéchéance stipulée par le présent contrat, lžemprunteur devra payer des intéręts supplémentaires sur le montant exigible et non payé intégralement, au taux LIBOR un mois - la date džéchéance (si samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant) č 11 h (heure locale - Londres), augmenté de 2,5% lžan - compter de la date džéchéance de ce montant jusquž- la date de paiement effectif.

Article 8

Toutes les sommes dues par lžemprunteur au titre du présent pręt sont payables en faveur du Fonds en DM, au compte du Fonds no 499/8 198 068 00 auprčs de Dresdner Bank AG, Frankfurt, sous avis télex - adresser au Fonds par la Banque chargée du paiement par lžemprunteur, au moins cinq jours avant chaque paiement.

Article 9

Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et per«us et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, lžexécution, la liquidation ou annulation ou suspension du présent contrat, en tout ou en partie, soit la garantie ou le refinancement du prét accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce pręt, sont - la charge de lžemprunteur.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds, les dispositions de lžarticle 25 dudit chapitre seront applicables.

Article 10

Lžemprunteur déclare qužaucun autre engagement nža été consenti ou ne sera consenti dans lžavenir, qui donnerait - des tiers au présent contrat un rang privilégié, une priorité de paiement, une sűreté ou garantie de quelque nature que ce soit ou un engagement qui confčrerait un renforcement des droits des tiers (ci aprčs une »sűreté«).

Si une telle sűreté était néanmoins consentie, lžemprunteur sžengage - constituer ou - fournir en faveur du Fonds une sűreté identique et si il en était empęché, une sűreté équivalente et - stipuler expressement la constitution džune telle sűreté au bénéfice du Fonds.

Le non respect de ces dispositions constituierait un cas de défaut tel que prévu - lžarticle 13 du Rčglement des Pręts du Fonds. Le retrait par lžEtat de sa garantie - lžemprunteur justifierait lžapplication des męmes dispositions.

Article 11

Les parties contractantes sžengagent - ne se prévaloir džaucun privilčge, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour sžopposer - lžexécution forcée éventuelle džune sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 12

Lžemprunteur ne pourra se prévaloir džaucun fait ayant trait, dans le cadre de lžutilisation du pręt, - ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat.

Le Fonds sžengage - aviser le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yugoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration, de la signature du présent contrat.

Le Fonds ne pourra ętre mis en cause - lžoccasion des litiges qui pourraient surgir entre lžemprunteur et des tiers.

Article 13

Tout changement ou tout manquement - lžaffectation du prét telle quželle a été décrite - lžarticle 2 du présent contrat qui nžaurait pas re«u lžagrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu - la suspension, - lžannulation ou - lžexigibilité du pręt, conformément aux dispositions du chapitre 3, atricle 13 (h) du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 14

Le présent contrat entrera en vigueur - la date de la rafitication du Parlement de la République de la Croatie. Le présent contrat sera préliminairement appliqué dčs la date de la signature.

Article 15

Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qužil est précisé dans les dispositions de lžarticle ler, alinéa 3, du Troisičme Protocole Additionnel du 6 Marc 1959 - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lž Europe du 2 Septembre 1949 et, - titre subsidiaire, par le droit fran«ais.

Les litiges entre les parties de ce contrat sont soumis - lžarbitrage dans les conditions déterminées par le chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 16

Le Rčglement des Pręts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil džAdministration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat ainsi que les autres annexes du présent contrat.

Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelcounque du Réglement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra.

Lžemprunteur déclare avoir pris connaissance du Rčglement des Pręts du Fonds cité dans le présent contrat.

Article 17

Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun džeux faisant également foi.

Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes.

Fait -

le 22 juillet 1996

Pour la DALMATINSKA BANKA

République de Croatie

President du confeil de la banque

Neven Dobrović

Fait - Paris

le AQUT 1996

Pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE, Paris

le Gouverneur

Raphael Alomard

Pour la garantie de la REPUBLIQUE DE CROATIE

Ministre des Finances

Božo Prka

Annexe I

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 728 (1986) - Tranche B

Emprunteur: Bénéficiaire: Dalmatinska Banka Vlado Bagat, ZADAR

Devise: DM Montant: 1 927 313,00

Taux džintéręt: 6,1% Prix émission: 100%

Date de valeur: 14/04/1988 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echéances restant dű - rembourser - verser Echéance

14/10/1996 428 291,77 0,00 13 062,90 13 062,90

14/04/1997 214 145,88 214 145,89 13 062,90 227 208,79

14/10/1997 214 145,88 0,00 6 531,45 6 531,45

14/04/1998 0,00 214 145,88 6 531,45 220 677,33

TOTAL 428 291,77 39 188,70 467 480,47

Appendix II.1

F/P 728(1986) - B instalment

DALMATINSKA BANKA

REPUBLIC OF CROATIA

PROMISSORY - NOTE

1.499.021,18 DEM 22 Juillet 1996

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned:

DALMATINSKA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Social Development Fund or other, the principal sum of:

ONE MILLION, FOUR HUNDRED AND NINETY NINE THOUSAND, TWENTY ONE DEUTSCH MARKS, EIGHTEEN PFENNIGS,

in instalments on the dates hereinafter specified.

On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal.

Date Amount

DEM

30/08/1996 675.791,00

14/10/1996 13.062,90

30/11/1996 675.790,75

14/04/1997 227.208,79

14/10/1997 6.531,45

14/04/1998 220.677,33

DALMATINSKA BANKA REPUBLIC OF CROATIA

President of the Board Minister of Finance

Neven Dobrović Božo Prka

Appendix II.2

Above payments shall be made at the:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

in favour of the Council of Europe Social Development Fund, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the:

REPUBLIC OF CROATIA,

or any political or taxing subdivision thereof.

This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Social Development Fund to the:

DALMATINSKA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

dated on 22 Juillet 1996.

Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

DALMATINSKA BANKA REPUBLIC OF CROATIA

President of the Board Minister of Finance

Neven Dobrović Božo Prka

CONTRAT DE PRET ENTRE LE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE PARIS ET LA PRIVREDNA BANKA REPUBLIQUE DE CROATIE

Le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE (ci-aprčs appelé »Fonds«), džune part,

et la PRIVREDNA BANKA Republique de Croatie,

(ci-aprčs appelé »emprunteur«), džautre part,

- VU les contrats de pręt entre le Fonds de Réétablissement du Conseil de lžEurope et le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration,

- COMPTE TENU de la constitution de nouveaux Etats indépendants issus de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

- Vu lžaccord du 15 juillet 1996 entre le Fonds et la République de Croatie,

- CONSIDERANT que par le présent contrat lžemprunteur, avec la garantie de la République de Croatie, prend en charge le partie des pręts sus-mentionnés distribuée par lui męme bénéficiaires situés sur le territoire de la République de Croatie,

- VU le Troisičme Protocole Additionnel - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lžEurope,

- Vu les articles du Rčglement des Pręts du Fonds en date du 6 Octobre 1970,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent pręt est soumis aux conditions générales du Rčglement des Pręts du Fonds en vigueur - la date de la signature du présent contrat (voir aussi article 16 ci-dessous) et aux conditions particuličres fixées par le présent contrat.

Article 2

Le montant original des pręts couverts par le présent contrat était de DM 4.894.968. Les remboursements et intéręts ont été payés jusqužau 20 fevrier 1996.

Le montant restant - échoir est de: DM 2.483.191,97 (Two million four hundred eighty three thousand one hundred ninety one Deutsche Mark and ninety seven pfennig)

Le produit du pręt a été utilisé par les bénéficiaires suivants: (liste des bénéficiaires et des montants, correspondant aux conditions de ce pręts).

Bénéficiaire: Localisation: Montant Tranche Date du prét:

Zdenka 1 V. ZDENCI 577.788,00 C 30.08.1989

Licanka SRB 1.548.324,00 C 30.08.1989

Rizetz SLUNJ 1.949.957,00 D 30.07.1990

Zdenka 2 V. ZDENCI 818.899,00 D 30.07.1990

Pendant toute la durée du financement, lžemprunteur adressera au Fonds, au moinsuis par an, un rapport indiquant lžétat džutilisation du pręt et lžétat džavancement des travaux sur la base des indications fournies par le Fonds. Lžemprunteur présentera - la fin de la réalisation du projet un rapport final contenant une appréciation des effets économiques, financiers et sociaux du projet.

Lžemprunteur sžengage par ailleurs - accueillir favorablement les éventuelles missions džinformation effectueées par les agents du Fonds ou par des consultants extérieurs engagés par le Fonds, et - fournir toute la collaboration nécessaire - leur tâche džinformation.

Article 3

Les pręts initiaux avaient une durée de 10 ans dont 1 an de franchise pour lžamortissement du capital, suivant les tableau en Annexe III.

Les taux džintéręt sont de:

Tranche C: 6.90 % lžan,

Tranche D: 9.25 % lžan.

Les intéręts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement - terme échu, suivant le tableau džamortissement ci-annexé (Annexe 1). Les paiements auront lieu pour la tranche C les 20 février et 20 aoűt et pour la tranche D les 30 janvier et 30 juillett de chaque année.

La prochaine échéance est le 30 juillet 1996.

Article 4

Le remboursement du capital interviendra suivant les tableaux džamortissement ci-annexé (Annexe I). La prochaine échéance est le 30 juillet 1996.

Article 5

Lžemprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II).

La promissory-note est libellée et payable en DM.

Article 6

Le versement prévu sur la promissory-note libčre lžemprunteur - due concurrence de ses obligations définies - lžarticle 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent pręt, ainsi que tous les intéręts ou autres frais en découlant, notamment ceux de lžarticle 9 ci-dessous, seront dűment versés, lžemprunteur sera complčtement libéré de ses obligations envers le Fonds.

Article 7

A partir de la date de signature, sans préjudice des recours que le Fonds tient du présent contrat ou, autrement, tel qužil apparaît du Rčglement des Pręts, si lžemprunteur ne paie pas tous intéręts ou toute autre somme dű au titre de pręt, au plus tard - la date džéchéance stipulée par le présent contrat, lžemprunteur devra payer des intéręts supplémentaires sur le montant exigible et non payé intégralement, au taux LIBOR un mois - la date džéchéance (si samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant) - 11 h (heure locale - Londres), augmenté de 2,5% lžan - compter de la date džéchéance de ce montant jusquž- la date de paiement effectif.

Article 8

Toutes les sommes dues par lžemprunteur au titre du présent pręt sont payables en faveur du Fonds en DM, au compte du Fonds no 499/8 198 068 00 auprčs de Dresdner Bank AG, Frankfurt, sous avis télex - adresser au Fonds par la Banque chargée du paiement par lžemprunteur, au moins cinq jours avant chaque paiement.

Article 9

Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et per«us et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, lžexécution, la liquidation ou annulation ou suspension du présent contrat, en tout ou en partie, soit la garantie ou le refinancement du prét accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce pręt, sont - la charge de lžemprunteur.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Rčglement des Préts du Fonds, les dispositions de lžarticle 25 dudit chapitre seront applicables.

Article 10

Lžemprunteur déclare qužaucun autre engagement nža été consenti ou ne sera consenti dans lžavenir, qui donnerait - des tiers au présent contrat un rang privilégié, une priorité de paiement, une sűreté ou garantie de quelque nature que ce soit ou un engagement qui confčrerait un renforcement des droits des tiers (ci aprčs une »sűreté«).

Si une telle sűreté était néanmoins consentie, lžemprunteur sžengage - constituer ou - fournir en faveur du Fonds une sűreté identique et si il en était empęché, une sűreté équivalente et - stipuler expressement la constitution džune telle sűreté au bénéfice du Fonds.

Le non respect de ces dispositions constituierait un cas de défaut tel que prévu - lžarticle 13 du Rčglement des Pręts du Fonds. Le retrait par lžEtat de sa garantie - lžemprunteur justifierait lžapplication des męmes dispositions.

Article 11

Les parties contractantes sžengagent - ne se prévaloir džaucun privilčge, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour sžopposer - lžexécution forcée éventuelle džune sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 12

Lžemprunteur ne pourra se prévaloir džaucun fait ayant trait, dans le cadre de lžutilisation du pręt, - ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat.

Le Fonds sžengage - aviser le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yugoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration, de la signature du présent contrat.

Le Fonds ne pourra ętre mis en cause - lžoccasion des litiges qui pourraient surgir entre lžemprunteur et des tiers.

Article 13

Tout changement ou tout manquement - lžaffectation du prét telle quželle a été décrite - lžarticle 2 du présent contrat qui nžaurait pas re«u lžagrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu - la suspension, - lžannulation ou - lžexigibilité du pręt, conformément aux dispositions du chapitre 3, atricle 13 (h) du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 14

Le présent contrat entrera en vigueur - la date de la rafitication du Parlement de la République de la Croatie. Le présent contrat sera préliminairement appliqué dčs la date de la signature.

Article 15

Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qužil est précisé dans les dispositions de lžarticle ler, alinéa 3, du Troisičme Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lž Europe du 2 Septembre 1949 et, - titre subsidiaire, par le droit fran«ais.

Les litiges entre les parties de ce contrat sont soumis - lžarbitrage dans les conditions déterminées par le chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 16

Le Rčglement des Pręts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil džAdministration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat ainsi que les autres annexes du présent contrat.

Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelcounque du Réglement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra.

Lžemprunteur déclare avoir pris connaissance du Rčglement des Pręts du Fonds cité dans le présent contrat.

Article 17

Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun džeux faisant également foi.

Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes.

Fait -

le 22 juillet 1996

Pour la PRIVREDNA BANKA,

République de Croatie

Membre du confeil dž administration de la banque

Ivan Gerovac

Membre du confeil dž administration de la banque

Ante Đerek

Fait - Paris

le AQUT 1996

Pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE, Paris

le Gouverneur

Raphael Alomard

Pour la garantie de la REPUBLIQUE DE CROATIE

Ministre des Finances

Božo Prka

Annexe I.1

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 873 (1989) - Tranche C

Emprunteur: Bénéficiaire:

Privredna banka Zdenka 1, V. ZDENCI

Licanka, SRB

Devise: DM Montant: 2 126 112,00

Taux džintéręt: 6,9% Prix émission: 100%

Date de valeur: 30/08/1989 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

20/08/1996 708 703,98 236 234,67 32 600,39 268 835,06

20/02/1997 708 703,98 0,00 24 450,29 24 450,29

20/08/1997 472 469,31 236 234,67 24 450,29 260 684,96

20/02/1998 472 469,31 0,00 16 300,19 16 300,19

20/08/1998 236 234,64 236 234,67 16 300,19 252 534,86

20/02/1999 236 234,64 0,00 8 150,09 8 150,09

20/08/1999 0,00 236 234,64 8 150,09 244 384,73

TOTAL 944 938,65 130 401,53 1 075 340,18

Annexe I.2

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 919 (1990) - Tranche D

Emprunteur: Privredna banka Bénéficiaires

Zdenka 2, V. ZDENCI

RIZETZ, SLUNJ

Devise: DM Montant: 2 768 856,00

Taux džintéręt: 9,25% Prix émission: 100%

Date de valeur: 30/07/1990 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

30/07/1996 1 230 602,65 307 650,67 71 144,21 378 794,88

30/01/1997 1 230 602,65 0,00 56 915,37 56 915,37

30/07/1997 922 951,98 307 650,67 56 915,37 364 566,04

30/01/1998 922 951,98 0,00 42 686,53 42 686,53

30/07/1998 615 301,31 307 650,67 42 686,53 350 337,20

30/01/1999 615 301,31 0,00 28 457,68 28 457,68

30/07/1999 307 650,64 307 650,67 28 457,68 336 108,35

30/01/2000 307 650,64 0,00 14 228,84 14 228,84

30/07/2000 0,00 307 650,64 14 228,84 321 879,48

TOTAL 1 538 253,32 355 721,05 1 893 974,37

Appendix II.1

F/P 873(1989) - C instalment

919(1990) - D instalment

PRIVREDNA BANKA

REPUBLIC OF CROATIA

PROMISSORY - NOTE

2.483.191,97 DEM 22 Juillet 1996

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned:

PRIVREDNA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Social Development Fund or other, the principal sum of:

TWO MILLION, FOUR HUNDRED AND EIGHTY THOUSAND, ONE HUNDRED AND NINETY DEUTSCH MARKS, NINETY SEVEN PFENNIGS,

in instalments on the dates hereinafter specified.

On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal.

Date Amount

DEM

30/07/1996 378.794,88

20/08/1996 268.835,06

30/01/1997 56.915,37

20/02/1997 24.450,29

30/07/1997 364.566,04

20/08/1997 260.684,96

30/01/1998 42.686,53

20/02/1998 16.300,19

30/07/1998 350.337,20

20/08/1998 252.534,86

30/01/1999 28.457,68

20/02/1999 8.150,09

30/07/1999 336.108,35

20/08/1999 244.384,73

30/01/2000 14.228,84

30/07/2000 321.879,48

PRIVREDNA BANKA
Ivan Gerovac, Member of the Board
Anter Đerek, Member of the Board

REPUBLIC OF CROATIA

Božo Prka, Minister of Finance

Appendix II.2

Above payments shall be made at the:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

in favour of the Council of Europe Social Development Fund, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the:

REPUBLIC OF CROATIA,

or any political or taxing subdivision thereof.

This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Social Development Fund to the:

PRIVREDNA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

dated on 22 Juillet 1996.

Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

PRIVREDNA BANKA
Ivan Gerovac, Member of the Board
Ante Đerek, Member of the Board

REPUBLIC OF CROATIA

Božo Prka, Minister of Finance

CONTRAT DE PRET ENTRE LE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE PARIS ET LA RIJECKA BANKA REPUBLIQUE DE CROATIE

Le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE (ci-aprčs appelč »Fonds«), džune part,

et la RIJECKA BANKA, Republique de Croatie,

(ci-aprčs appelé »emprunteur«), džautre part,

- VU les contrats de pręt entre le Fonds de Réétablissement du Conseil de lžEurope et le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration,

- COMPTE TENU de la constitution de nouveaux Etats indépendants issus de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

- Vu lžaccord du 15 juillet 1996 entre le Fonds et la République de Croatie,

- CONSIDERANT que par le présent contrat lžemprunteur, avec la garantie de la République de Croatie, prend en charge la partie des pręts sus-mentionnés distribuée par lui męme aux bénéficiaires situés sur le territoire de la République de Croatie,

- VU le Troisičme Protocole Additionnel - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lžEurope,

- Vu les articles du Rčglement des Pręts du Fonds en date du 6 Octobre 1970,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent pręt est soumis aux conditions générales du Rčglement des Pręts du Fonds en vigueur - la date de la signature du présent contrat (voir aussi article 16 ci-dessous) et aux conditions particuličres fixées par le présent contrat.

Article 2

Le montant original des pręts couverts par le présent contrat était de DM 3.007.082,70. Les remboursements du capital et les intéręts ont été payés jusqužau 12 aoűt 1991.

Le montant restant - échoir est de: DM 334.120,30 (Three hundred thirty four thousand one hundred twenty Deutsche Mark and thirty pfennig)

Le produit du pręt a été utilisé par TORPEDO, Rijecka.

Pendant toute la durée du financement, lžemprunteur adressera au Fonds, au moins une fois par an, un rapport indiquant lžétat džutilisation du pręt et lžétat džavancement des travaux sur la base des indications fournies par le Fonds. Lžemprunteur présentera - la fin de la réalisation du projet un rapport final contenant une appréciation des effets économiques, financiers et sociaux du projet.

Lžemprunteur sžengage par ailleurs - accueillir favorablement les éventuelles missions džinformation effectuées par les agents du Fonds ou par des consultants extérieurs engagés par le Fonds, et - fournir toute la collaboration nécessaire - leur tâche džinformation.

Article 3

Le pręt initial avait une durée de 10 ans dont 1 an de franchise pour lžamortissement du capital, suivant le tableau en Annexe III.

Les taux džintéręt est de 6.50% lžan.

Les intéręts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement - terme échu, suivant le tableau džamortissement ci-annexé (Annexe I). Les paiements auront lieu les 12 aoűt 1996 et 12 février 1997.

Lžemprunteur reprend les échéances - partir du 20 aoűt 1996.

Le remboursement du capital interviendra suivant le tableau džamortissement ciannexé (Annexe I) le 12 février 1997.

Article 4

Les montants échus entre le 12 aoűt 1991 et le 12 aoűt 1996 soit DM 2.014.948,35 tels que précisés - lžAnnexe III, seront réglés en deux fois, la moitié avant le 30 aoűt 1996, soit DM 1.007.474,00, et le reste avant le 30 novembre 1996, soit DM 1.007.474,35.

Article 5

Lžemprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II).

La promissory-note est libellée et payable en DM.

Article 6

Le versement prévu sur la promissory-note libčre lžemprunteur - due concurrence de ses obligations définies - lžarticle 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent pręt, ainsi que tous les intéręts ou autres frais en découlant, notamment ceux de lžarticle 9 ci-dessous, seront dűment versés, lžemprunteur sera complčtement libéré de ses obligations envers le Fonds.

Article 7

A partir de la date de signature, sans préjudice des recours que le Fonds tient du présent contrat ou, autrement, tel qužil aparaît du Rčglement des Pręts, si lžemprunteur ne paie pas tous intéręts ou toute autre somme dű au titre de pręt, au plus tard - la date džéchéance stipulée par le présent contrat, lžemprunteur devra payer des intéręts supplémentaires sur le montant exigible et non payé intégralement, au taux LIBOR un mois - la date džéchéance (si samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant) č 11 h (heure locale - Londres), augmenté de 2,5% lžan - compter de la date džéchéance de ce montant jusquž- la date de paiement effectif.

Article 8

Toutes les sommes dues par lžemprunteur au titre du présent pręt sont payables en faveur du Fonds en DM, au compte du Fonds no 499/8 198 068 00 auprčs de Dresdner Bank AG, Frankfurt, sous avis télex - adresser au Fonds par la Banque chargée du paiement par lžemprunteur, au moins cinq jours avant chaque paiement.

Article 9

Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et per«us et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, lžexécution, la liquidation ou annulation ou suspension du présent contrat, en tout ou en partie, soit la garantie ou le refinancement du prét accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce pręt, sont - la charge de lžemprunteur.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Rčglement des Préts du Fonds, les dispositions de lžarticle 25 dudit chapitre seront applicables.

Article 10

Lžemprunteur déclare qužaucun autre engagement nža été consenti ou ne sera consenti dans lžavenir, qui donnerait - des tiers au présent contrat un rang privilégié, une priorité de paiement, une sűreté ou garantie de quelque nature que ce soit ou un engagement qui confčrerait un renforcement des droits des tiers (ci aprčs une »sűreté«).

Si une telle sűreté était néanmoins consentie, lžemprunteur sžengage - constituer ou - fournir en faveur du Fonds une sűreté identique et si il en était empęché, une sűreté équivalente et - stipuler expressement la constitution džune telle sűreté au bénéfice du Fonds.

Le non respect de ces dispositions constituierait un cas de défaut tel que prévu - lžarticle 13 du Rčglement des Pręts du Fonds. Le retrait par lžEtat de sa garantie - lžemprunteur justifierait lžapplication des męmes dispositions.

Article 11

Les parties contractantes sžengagent - ne se prévaloir džaucun privilčge, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour sžopposer - lžexécution forcée éventuelle džune sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 12

Lžemprunteur ne pourra se prévaloir džaucun fait ayant trait, dans le cadre de lžutilisation du pręt, - ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat.

Le Fonds sžengage - aviser le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yugoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration, de la signature du présent contrat.

Le Fonds ne pourra ętre mis en cause - lžoccasion des litiges qui pourraient surgir entre lžemprunteur et des tiers.

Article 13

Tout changement ou tout manquement - lžaffectation du prét telle quželle a été décrite - lžarticle 2 du présent contrat qui nžaurait pas re«u lžagrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu - la suspension, - lžannulation ou - lžexigibilité du pręt, conformément aux dispositions du chapitre 3, article 13 (h) du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 14

Le présent contrat entrera en vigueur - la date de la ratification du Parlement de la République de la Croatie. Le présent contrat sera préliminairement appliqué dčs la date de la signature.

Article 15

Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qužil est précisé dans les dispositions de lžarticle ler, alinéa 3, du Troisičme Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lž Europe du 2 Septembre 1949 et, - titre subsidiaire, par le droit fran«ais.

Les litiges entre les parties de ce contrat sont soumis - lžarbitrage dans les conditions déterminées par le chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 16

Le Rčglement des Pręts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil džAdministration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat ainsi que les autres annexes du présent contrat.

Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque du Réglement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra.

Lžemprunteur déclare avoir pris connaissance du Rčglement des Pręts du Fonds cité dans le présent contrat.

Article 17

Le présent contrat est établi en trois exemplaires, chacun džeux faisant également foi.

Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes.

Fait -

le 22 juillet 1996

Pour la RIJECKA BANKA,

République de Croatie

La personne autoriesee pour la répresentation

de la banque dans le procčs de la réhabilitation

Fait - Paris

le AOUT 1996

Pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE, Paris

le Gouverneur

Raphael Alomard

Pour la garantie de la REPUBLIQUE DE CROATIE

Ministre des Finances

Božo Prka

Annexe I.

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 728 (1986) - Tranche A

Emprunteur: Bénéficiaire: Rijecka Banca Torpedo, RIJECKA

Devise: DM Montant: 3 007 082,70

Taux džintéręt: 6,5% Prix émission: 100%

Date de valeur: 12/02/1987 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

12/08/1996 334 120,30 0,00 10 858,91 10 858,91

12/02/1997 0,00 334 120,30 10 858,91 344 979,21

TOTAL 334 120,30 21 717,82 355 838,12

Appendix II.1

F/P 728(1986) - A instalment

RIJECKA BANKA

REPUBLIC OF CROATIA

PROMISSORY - NOTE

1.990.757,70 DEM 22 Juillet 1996

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned:

RIJECKA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Social Development Fund or other, the principal sum of:

ONE MILLION, NINE HUNDRED AND NINETY THOUSAND, SEVEN HUNDRED AND FIFTY SEVEN DEUTSCH MARKS, SEVENTY PFENNIG,

in instalments on the dates hereinafter specified.

On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal.

Date Amount

DEM

20/08/1996 10.858.91

30/08/1996 1.007.474,00

30/11/1996 1.007.474,35

20/02/1997 344.979,21

RIJECKA BANKA REPUBLIC OF CROATIA

Legal representative Minister of Finance

Ivan Stokić Božo Prka

Appendix II.2

Above payments shall be made at the:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

in favour of the Council of Europe Social Development Fund, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the:

REPUBLIC OF CROATIA,

or any political or taxing subdivision thereof.

This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Social Development Fund to the:

RIJECKA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

dated on 22 Juillet 1996.

Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

RIJECKA BANKA REPUBLIC OF CROATIA

Legal representative Minister of Finance

Ivan Stokić Božo Prka

CONTRAT DE PRET ENTRE LE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE PARIS ET LA SLAVONSKA BANKA REPUBLIQUE DE CROATIE

Le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE (ci-aprčs appelč »Fonds«), džune part,

et la SLAVONSKA BANKA, Republique de Croatie,

(ci-aprčs appelé »emprunteur«), džautre part,

- VU les contrats de pręt entre le Fonds de Réétablissement du Conseil de lžEurope et le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration,

- COMPTE TENU de la constitution de nouveaux Etats indépendants issus de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

- Vu lžaccord du 15 juillet 1996 entre le Fonds et la République de Croatie,

- CONSIDERANT que par le présent contrat lžemprunteur, avec la garantie de la République de Croatie, prend en charge la partie des pręts sus-mentionnés distribuée par lui męme aux bénéficiaires situés sur le territoire de la République de Croatie,

- VU le Troisičme Protocole Additionnel - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lžEurope,

- Vu les articles du Rčglement des Pręts du Fonds en date du 6 Octobre 1970,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent pręt est soumis aux conditions générales du Rčglement des Pręts du Fonds en vigueur - la date de la signature du présent contrat (voir aussi article 16 ci-dessous) et aux conditions particuličres fixées par le présent contrat.

Article 2

Le montant original des pręts couverts par le présent contrat était de DM 1.462.841,00. Les remboursements et intéręts ont été payés jusqužau 20 février 1996. Le montant restant - échoir est de: DM 650.151,55 (Six hundred fifty thousand one hundred fifty one Deutsche Mark and fifty five pfennig)

Le produit du pręt a été utilisé pour Opeka, Djakovo.

Pendant toute la durée du financement, lžemprunteur adressera au Fonds, au moins une fois par an, un rapport indiquant lžétat džutilisation du pręt et lžétat džavancement des travaux sur la base des indications fournies par le Fonds. Lžemprunteur présentera - la fin de la réalisation du projet un rapport final contenant une appréciation des effets économiques, financiers et sociaux du projet.

Lžemprunteur sžengage par ailleurs - accueillir favorablement les éventuelles missions džinformation effectueées par les agents du Fonds ou par des consultants extérieurs engagés par le Fonds, et - fournir toute la collaboration nécessaire - leur tâche džinformation.

Article 3

Le pręt initial avait une durée de 10 ans dont 1 an de franchise pour lžamortissement du capital, suivant les tableaux en Annexe III.

Les taux džintéręt est de 6.90 % lžan.

Les intéręts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement - terme échu, suivant le tableau džamortissement ci-annexé (Annexe 1). Les paiements auront lieu les 20 février et 20 aoűt de chaque année.

La prochaine échéance est le 20 aoűt 1996.

Article 4

Le remboursement du capital interviendra suivant le tableau džamortissement ci-annexé (Annexe I). La prochaine échéance est le 20 aoűt 1996.

Article 5

Lžemprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II).

La promissory-note est libellée et payable en DM.

Article 6

Le versement prévu sur la promissory-note libčre lžemprunteur - due concurrence de ses obligations définies - lžarticle 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent pręt, ainsi que tous les intéręts ou autres frais en découlant, notamment ceux de lžarticle 9 ci-dessous, seront dűment versés, lžemprunteur sera complčtement libéré de ses obligations envers le Fonds.

Article 7

A partir de la date de signature, sans préjudice des recours que le Fonds tient du présent contrat ou, autrement, tel qužil aparaît du Rčglement des Pręts, si lžemprunteur ne paie pas tous intéręts ou toute autre somme dű au titre de pręt, au plus tard - la date džéchéance stipulée par le présent contrat, lžemprunteur devra payer des intéręts supplémentaires sur le montant exigible et non payé intégralement, au taux LIBOR un mois - la date džéchéance (si samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant) č 11 h (heure locale - Londres), augmenté de 2,5% lžan - compter de la date džéchéance de ce montant jusquž- la date de paiement effectif.

Article 8

Toutes les sommes dues par lžemprunteur au titre du présent pręt sont payables en faveur du Fonds en DM, au compte du Fonds no 499/8 198 068 00 auprčs de Dresdner Bank AG, Frankfurt, sous avis télex - adresser au Fonds par la Banque chargée du paiement par lžemprunteur, au moins cinq jours avant chaque paiement.

Article 9

Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et per«us et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, lžexécution, la liquidation ou annulation ou suspension du présent contrat, en tout ou en partie, soit la garantie ou le refinancement du prét accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce pręt, sont - la charge de lžemprunteur.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Rčglement des Préts du Fonds, les dispositions de lžarticle 25 dudit chapitre seront applicables.

Article 10

Lžemprunteur déclare qužaucun autre engagement nža été consenti ou ne sera consenti dans lžavenir, qui donnerait - des tiers au présent contrat un rang privilégié, une priorité de paiement, une sűreté ou garantie de quelque nature que ce soit ou un engagement qui confčrerait un renforcement des droits des tiers (ci aprčs une »sűreté«).

Si une telle sűreté était néanmoins consentie, lžemprunteur sžengage - constituer ou - fournir en faveur du Fonds une sűreté identique et si il en était empęché, une sűreté équivalente et - stipuler expressement la constitution džune telle sűreté au bénéfice du Fonds.

Le non respect de ces dispositions constituierait un cas de défaut tel que prévu - lžarticle 13 du Rčglement des Pręts du Fonds. Le retrait par lžEtat de sa garantie - lžemprunteur justifierait lžapplication des męmes dispositions.

Article 11

Les parties contractantes sžengagent - ne se prévaloir džaucun privilčge, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour sžopposer - lžexécution forcée éventuelle džune sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 12

Lžemprunteur ne pourra se prévaloir džaucun fait ayant trait, dans le cadre de lžutilisation du pręt, - ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat.

Le Fonds sžengage - aviser le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yugoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration, de la signature du présent contrat.

Le Fonds ne pourra ętre mis en cause - lžoccasion des litiges qui pourraient surgir entre lžemprunteur et des tiers.

Article 13

Tout changement ou tout manquement - lžaffectation du prét telle quželle a été décrite - lžarticle 2 du présent contrat qui nžaurait pas re«u lžagrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu - la suspension, - lžannulation ou - lžexigibilité du pręt, conformément aux dispositions du chapitre 3, atricle 13 (h) du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 14

Le présent contrat entrera en vigueur - la date de la rafitication du Parlement de la République de la Croatie. Le présent contrat sera préliminairement appliqué dčs la date de la signature.

Article 15

Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qužil est précisé dans les dispositions de lžarticle ler, alinéa 3, du Troisičme Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lž Europe du 2 Septembre 1949 et, - titre subsidiaire, par le droit fran«ais.

Les litiges entre les parties de ce contrat sont soumis - lžarbitrage dans les conditions déterminées par le chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 16

Le Rčglement des Pręts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil džAdministration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat ainsi que les autres annexes du présent contrat.

Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelcounque du Réglement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra.

Lžemprunteur déclare avoir pris connaissance du Rčglement des Pręts du Fonds cité dans le présent contrat.

Article 17

Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun džeux faisant également foi.

Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes.

Fait -

le 22 juillet 1996

Pour la SLAVONSKA BANKA

République de Croatie

Vice-président du confeil de la banque

Josip Sić

Fait - Paris

le AQUT 1996

Pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE, Paris

le Gouverneur

Raphael Alomard

Pour la garantie de la REPUBLIQUE DE CROATIE

Ministre des Finances

Božo Prka

Annexe I

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 873 (1989) - Tranche C

Emprunteur: Slavonska Banka Bénéficiaire:
Opeka, DJAKOVO

Devise: DM Montant: 1 462 841,00

Taux džintéręt: 6,9% Prix émission: 100%

Date de valeur. 30/08/1989 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

20/08/1996 487 613,66 162 537,89 22 430,23 184 968,12

20/02/1997 486 613,66 0,00 16 822,67 16 822,67

20/08/1997 325 075,77 162 537,89 16 822,67 179 360,56

20/02/1998 325 075,77 0,00 11 215,11 11 215,11

20/08/1998 162 537,88 162 537,89 11 215,11 173 753,00

20/02/1999 162 537,88 0,00 5 607,56 5 607,56

20/08/1999 0,00 162 537,88 5 607,56 168 145,44

TOTAL 650 151,55 89 720,91 739 872,46

Appendix II.1

F/P 873(1989) - C instalment

SLAVONSKA BANKA

REPUBLIC OF CROATIA

PROMISSORY - NOTE

650.151,55 DEM 22 Juillet 1996

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned:

SLAVONSKA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Social Development Fund or other, the principal sum of:

SIX HUNDRED AND FIFTY THOUSAND, ONE HUNDRED AND FIFTY ONE DEUTSCH MARKS, FIFTY FIVE PFENNIGS,

in instalments on the dates hereinafter specified.

On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal.

Date Amount

DEM

20/08/1996 184.968,12

20/02/1997 16.822,67

20/08/1997 179.360,56

20/02/1998 11.215,11

20/08/1998 173.753,00

20/02/1999 5.607,56

20/08/1999 168.145,44

SLAVONSKA BANKA
Deputy president of the Board
Josip Sić

REPUBLIC OF CROATIA

Minister of Finance

Božo Prka

Appendix II.2

Above payments shall be made at the:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

in favour of the Council of Europe Social Development Fund, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the:

REPUBLIC OF CROATIA,

or any political or taxing subdivision thereof.

This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Social Development Fund to the:

SLAVONSKA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

dated on 22 Juillet 1996.

Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

SLAVONSKA BANKA
Deputy president of the Board
Josip Sić

REPUBLIC OF CROATIA

Minister of Finance

Božo Prka

CONTRAT DE PRET ENTRE LE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE PARIS ET LA SPLITSKA BANKA RÉPUBLIQUE DE CROATIE

Le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE (ci-aprčs appelč »Fonds«), džune part,

et la SPLITSKA BANKA, République de Croatie,

(ci-aprčs appelé »emprunteur«), džautre part,

- VU les contrats de pręt entre le Fonds de Réétablissement du Conseil de lžEurope et le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration,

- COMPTE TENU de la constitution de nouveaux Etats indépendants issus de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

- Vu lžaccord du 15 juillet 1996 entre le Fonds et la République de Croatie,

- CONSIDERANT que par le présent contrat lžemprunteur, avec la garantie de la République de Croatie, prend en charge une partie des pręts sus-mentionnés distribuée par lui męme aux bénéficiaires situés sur le territoire de la République de Croatie,

- VU le Troisičme Protocole Additionnel - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lžEurope,

- Vu les articles du Rčglement des Pręts du Fonds en date du 6 Octobre 1970,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent pręt est soumis aux conditions générales du Rčglement des Pręts du Fonds en vigueur - la date de la signature du présent contrat (voir aussi article 16 ci-dessous) et aux conditions particuličres fixées par le présent contrat.

Article 2

Le montant original de pręr couvert par le présent contrat était de DM 1.133.486. Le capital et les intéręts ont été payés jusqužau 30 juillet 1991. Le montant restant - échoir est de: DM 629.714,44 (Six hundred twenty nine thousand seven hundred fourteen Deutsche Mark and fourty four pfennig)

Le produit du pręt a été utilisé par Trnovaca, Sinj.

Pendant toute la durée du financement, lžemprunteur adressera au Fonds, au moins une fois par an, un rapport indiquant lžétat džutilisation du pręt et lžétat džavancement des travaux sur la base des indications fournies par le Fonds. Lžemprunteur présentera - la fin de la réalisation du projet un rapport final contenant une appréciation des effets économiques, financiers et sociaux du projet.

Lžemprunteur sžengage par ailleurs - accueillir favorablement les éventuelles missions džinformation effectueées par les agents du Fonds ou par des consultants extérieurs engagés par le Fonds, et - fournir toute la collaboration nécessaire - leur tâche džinformation.

Article 3

Le pręt initial avait une durée de 10 ans dont 1 an de franchise pour lžamortissement du capital, suivant les tableaux en Annexe III.

Les taux džintéręt est de 9.25% lžan.

Les intéręts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement - terme échu, suivant le tableau džamortissement ci-annexé (Annexe 1). Les paiements auront lieu les 30 janvier et 30 juillet de chaque année.

Lžemprunteur reprend les échéances - partir du 30 juillet 1996.

Le remboursement du capital interviendra suivant les tableaux džamortissement ci-annexés (Annexe I). Lžemprunteur reprend les échéances - partir du 30 juillet 1996.

Article 4

Les montants échus et non-payés entre le 30 juillet 1991 et le 30 juillet 1996 soit DM 882.387,37 seront réglés en deux fois, la moitié avant le 30 aoűt 1996 , (DM 441.193,37) et le reste avant le 30 novembre 1996 (DM 441.194,00).

Article 5

Lžemprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II).

La promissory-note est libellée et payable en DM.

Article 6

Le versement prévu sur la promissory-note libčre lžemprunteur - due concurrence de ses obligations définies - lžarticle 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent pręt, ainsi que tous les intéręts ou autres frais en découlant, notamment ceux de lžarticle 9 ci-dessous, seront dűment versés, lžemprunteur sera complčtement libéré de ses obligations envers le Fonds.

Article 7

A partir de la date de signature, sans préjudice des recours que le Fonds tient du présent contrat ou, autrement, tel qužil aparaît du Rčglement des Pręts, si lžemprunteur ne paie pas tous intéręts ou toute autre somme dű au titre de pręt, au plus tard - la date džéchéance stipulée par le présent contrat, lžemprunteur devra payer des intéręts supplémentaires sur le montant exigible et non payé intégralement, au taux LIBOR un mois - la date džéchéance (si samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant) č 11 h (heure locale - Londres), augmenté de 2,5% lžan - compter de la date džéchéance de ce montant jusquž- la date de paiement effectif.

Article 8

Toutes les sommes dues par lžemprunteur au titre du présent pręt sont payables en faveur du Fonds en DM, au compte du Fonds no 499/8 198 068 00 auprčs de Dresdner Bank AG, Frankfurt, sous avis télex - adresser au Fonds par la Banque chargée du paiement par lžemprunteur, au moins cinq jours avant chaque paiement.

Article 9

Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et per«us et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, lžexécution, la liquidation ou annulation ou suspension du présent contrat, en tout ou en partie, soit la garantie ou le refinancement du prét accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce pręt, sont - la charge de lžemprunteur.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Rčglement des Préts du Fonds, les dispositions de lžarticle 25 dudit chapitre seront applicables.

Article 10

Lžemprunteur déclare qužaucun autre engagement nža été consenti ou ne sera consenti dans lžavenir, qui donnerait - des tiers au présent contrat un rang privilégié, une priorité de paiement, une sűreté ou garantie de quelque nature que ce soit ou un engagement qui confčrerait un renforcement des droits des tiers (ci aprčs une »sűreté«).

Si une telle sűreté était néanmoins consentie, lžemprunteur sžengage - constituer ou - fournir en faveur du Fonds une sűreté identique et si il en était empęché, une sűreté équivalente et - stipuler expressement la constitution džune telle sűreté au bénéfice du Fonds.

Le non respect de ces dispositions constituierait un cas de défaut tel que prévu - lžarticle 13 du Rčglement des Pręts du Fonds. Le retrait par lžEtat de sa garantie - lžemprunteur justifierait lžapplication des męmes dispositions.

Article 11

Les parties contractantes sžengagent - ne se prévaloir džaucun privilčge, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour sžopposer - lžexécution forcée éventuelle džune sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 12

Lžemprunteur ne pourra se prévaloir džaucun fait ayant trait, dans le cadre de lžutilisation du pręt, - ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat.

Le Fonds sžengage - aviser le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yugoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration, de la signature du présent contrat.

Le Fonds ne pourra ętre mis en cause - lžoccasion des litiges qui pourraient surgir entre lžemprunteur et des tiers.

Article 13

Tout changement ou tout manquement - lžaffectation du prét telle quželle a été décrite - lžarticle 2 du présent contrat qui nžaurait pas re«u lžagrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu - la suspension, - lžannulation ou - lžexigibilité du pręt, conformément aux dispositions du chapitre 3, atricle 13 (h) du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 14

Le présent contrat entrera en vigueur - la date de la rafitication du Parlement de la République de la Croatie. Le présent contrat sera préliminairement appliqué dčs la date de la signature.

Article 15

Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qužil est précisé dans les dispositions de lžarticle ler, alinéa 3, du Troisičme Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lž Europe du 2 Septembre 1949 et, - titre subsidiaire, par le droit fran«ais.

Les litiges entre les parties de ce contrat sont soumis - lžarbitrage dans les conditions déterminées par le chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 16

Le Rčglement des Pręts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil džAdministration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat ainsi que les autres annexes du présent contrat.

Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelcounque du Réglement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra.

Lžemprunteur déclare avoir pris connaissance du Rčglement des Pręts du Fonds cité dans le présent contrat.

Article 17

Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun džeux faisant également foi.

Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes.

Fait -

le 22 juillet 1996

Pour la SPLITSKA BANKA, République de Croatie

Directeur du secteur des opérations des devises Davor Barbarić

Fait - Paris

le AQUT 1996

Pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE, Paris

le Gouverneur

Raphael Alomard

Pour la garantie de la REPUBLIQUE DE CROATIE

Ministre des Finances

Božo Prka

Annexe I

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 919 (1990) - Tranche D

Emprunteur: Bénéficiaire:
Splitska Banka Trnovaca, SINJ

Devise: DM Montant: 1 133 486,00

Taux džintéręt: 9,25% Prix émission: 100%

Date de valeur.30/07/1990 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

30/07/1996 503 771,55 125 942,89 29 124,29 155 067,18

30/01/1997 503 771,55 0,00 23 299,43 23 299,43

30/07/1997 377 828,66 125 942,89 23 299,43 149 242,32

30/01/1998 377 828,66 0,00 17 474,58 17 474,58

30/07/1998 251 885,77 125 942,89 17 474,58 143 417,47

30/01/1999 251 885,77 0,00 11 649,72 11 649,72

30/07/1999 125 942,88 125 942,89 11 649,72 137 592,61

30/01/2000 125 942,88 0,00 5 824,86 5 824,86

30/07/2000 0,00 125 942,88 5 824,86 131 767,74

TOTAL 629 714,44 145 621,47 775 335,91

Appendix II.1

F/P 919(1990) - D instalment

SPLITSKA BANKA

REPUBLIC OF CROATIA

PROMISSORY - NOTE

1.133.486,00 DEM 22 Juillet 1996

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned:

SPLITSKA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Social Development Fund or other, the principal sum of:

FOUR MILLION, ONE HUNDRED AND THIRTY THOUSAND, FOUR HUNDRED AND EIGHTY SIX DEUTSCH MARKS,

in instalments on the dates hereinafter specified.

On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal.

Date Amount

DEM

30/07/1996 155.067,18

30/08/1996 441.193,37

30/11/1996 441.194,00

30/01/1997 23.299,43

30/07/1997 149.242,32

30/01/1998 17.474,58

30/07/1998 143.417,47

30/01/1999 11.649,72

30/07/1999 137.592,61

30/01/2000 5.824,86

30/07/2000 131.767,74

SPLITSKA BANKA

Director of Foreign Exchange Department

Davor Barbarić

REPUBLIC OF CROATIA

Minister of Finance

Božo Prka

Appendix II.2

Above payments shall be made at the:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

in favour of the Council of Europe Social Development Fund, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the:

REPUBLIC OF CROATIA,

or any political or taxing subdivision thereof.

This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Social Development Fund to the:

SPLITSKA BANKA, REPUBLIC OF CROATIA,

dated on 22 Juillet 1996.

Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

SPLITSKA BANKA

Director of Foreign Exchange

Department

Davor Barbarić

REPUBLIC OF CROATIA

Minister of Finance

Božo Prka

CONTRAT DE PRET ENTRE LE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE PARIS ET LA ZAGREBACKA BANKA REPUBLIQUE DE CROATIE

Le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE (ci-aprčs appelč »Fonds«), džune part,

et la ZAGREBACKA BANKA, REPUBLIQUE DE CROATIE,

(ci-aprčs appelé »emprunteur«), džautre part,

- VU les contrats de pręt entre le Fonds de Réétablissement du Conseil de lžEurope et le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration,

- COMPTE TENU de la constitution de nouveaux Etats indépendants issus de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

- Vu lžaccord du 15 juillet 1996 entre le Fonds et la République de Croatie,

- CONSIDERANT que par le présent contrat lžemprunteur, avec la garantie de la République de Croatie, prend en charge la partie des pręts sus-mentionnés distribuée par lui męme aux bénéficiaires situés sur le territoire de la République de Croatie,

- VU le Troisičme Protocole Additionnel - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lžEurope,

- Vu les articles du Rčglement des Pręts du Fonds en date du 6 Octobre 1970,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent pręt est soumis aux conditions générales du Rčglement des Pręts du Fonds en vigueur - la date de la signature du présent contrat (voir aussi article 16 ci-dessous) et aux conditions particuličres fixées par le présent contrat.

Article 2

Le montant original des pręts couverts par le présent contrat était de DM 4.540.480,00. Les remboursements du capital et les intéręts ont été payés jusqužau 14. 04. 1996. Le montant restant - échoir est de: DM 1.857.556,55 (One million eight hundred fifty seven thousand five hundred fifty six Deutsche Mark and fifty five pfennig)

Le produit du pręt a été utilisé par les bénéficiaires suivants: Liste des bénéficiaires et des montants, correspondant aux conditions de ces pręts.

Bénéficiaire: Localisation: Montant Tranche Dates de

du pręt: préts: 

Kordun 1 KARLOVAC 1.190.000,00 B 14.04.1988

Kordun 2 KARLOVAC 1.019.549,00 C 30.08.1989

Bor NOVI MAROF 942.857,00 C 30.08.1989

Suvremena

Zena ZAGREB 451.985,00 C 30.08.1989

Viroviticanka 1 VIROVITICA 586.089,00 D 30.07.1990

Viroviticanka 2 VIROVITICA 350.00,00 D 30.07.1990

Pendant toute la durée du financement, lžemprunteur adressera au Fonds, au moins une fois par an, un rapport indiquant lžétat džutilisation du pręt et lžétat džavancement des travaux sur la base des indications fournies par le Fonds. Lžemprunteur présentera - la fin de la réalisation du projet un rapport final contenant une appréciation des effets économiques, financiers et sociaux du projet.

Lžemprunteur sžengage par ailleurs - accueillir favorablement les éventuelles missions džinformation effectueées par les agents du Fonds ou par des consultants extérieurs engagés par le Fonds, et - fournir toute la collaboration nécessaire - leur tâche džinformation.

Article 3

Le pręt initial avait une durée de 10 ans dont 1 an de franchise pour lžamortissement du capital, suivant les tableaux en Annexe III.

Les taux džintéręt sont de:

Tranche B: 6.10 % lžan,

Tranche C: 6.90 % lžan.

Tranche D: 9.25 % lžan.

Les intéręts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement - terme échu, suivant le tableau džamortissement ci-annexé (Annexe 1). Les paiements auront lieu les:

Tranche B: 14 avril et 14 octobre de chaque année,

Tranche C: 20 février et 20 aoűt de chaque année,

Tranche D: 30 janvier et 30 juillet de chaque année.

La prochaine échéance est le 30 juillet 1996.

Article 4

Le remboursement du capital interviendra suivant le tableau džamortissement ciannexé (Annexe I). La prochaine échéance est le 30 juillet 1996.

Article 5

Lžemprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II).

La promissory-note est libellée et payable en DM.

Article 6

Le versement prévu sur la promissory-note libčre lžemprunteur - due concurrence de ses obligations définies - lžarticle 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent pręt, ainsi que tous les intéręts ou autres frais en découlant, notamment ceux de lžarticle 9 ci-dessous, seront dűment versés, lžemprunteur sera complčtement libéré de ses obligations envers le Fonds.

Article 7

A partir de la date de signature, sans préjudice des recours que le Fonds tient du présent contrat ou, autrement, tel qužil aparaît du Rčglement des Pręts, si lžemprunteur ne paie pas tous intéręts ou toute autre somme dű au titre de pręt, au plus tard - la date džéchéance stipulée par le présent contrat, lžemprunteur devra payer des intéręts supplémentaires sur le montant exigible et non payé intégralement, au taux LIBOR un mois - la date džéchéance (si samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant) č 11 h (heure locale - Londres), augmenté de 2,5% lžan - compter de la date džéchéance de ce montant jusquž- la date de paiement effectif.

Article 8

Toutes les sommes dues par lžemprunteur au titre du présent pręt sont payables en faveur du Fonds en DM, au compte du Fonds no 499/8 198 068 00 auprčs de Dresdner Bank AG, Frankfurt, sous avis télex - adresser au Fonds par la Banque chargée du paiement par lžemprunteur, au moins cinq jours avant chaque paiement.

Article 9

Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et per«us et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, lžexécution, la liquidation ou annulation ou suspension du présent contrat, en tout ou en partie, soit la garantie ou le refinancement du prét accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce pręt, sont - la charge de lžemprunteur.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Rčglement des Préts du Fonds, les dispositions de lžarticle 25 dudit chapitre seront applicables.

Article 10

Lžemprunteur déclare qužaucun autre engagement nža été consenti ou ne sera consenti dans lžavenir, qui donnerait - des tiers au présent contrat un rang privilégié, une priorité de paiement, une sűreté ou garantie de quelque nature que ce soit ou un engagement qui confčrerait un renforcement des droits des tiers (ci aprčs une »sűreté«).

Si une telle sűreté était néanmoins consentie, lžemprunteur sžengage - constituer ou - fournir en faveur du Fonds une sűreté identique et si il en était empęché, une sűreté équivalente et - stipuler expressement la constitution džune telle sűreté au bénéfice du Fonds.

Le non respect de ces dispositions constituierait un cas de défaut tel que prévu - lžarticle 13 du Rčglement des Pręts du Fonds. Le retrait par lžEtat de sa garantie - lžemprunteur justifierait lžapplication des męmes dispositions.

Article 11

Les parties contractantes sžengagent - ne se prévaloir džaucun privilčge, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour sžopposer - lžexécution forcée éventuelle džune sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 12

Lžemprunteur ne pourra se prévaloir džaucun fait ayant trait, dans le cadre de lžutilisation du pręt, - ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat.

Le Fonds sžengage - aviser le Fonds pour lžAccroissement et la Création džEmplois dans les Régions de lžEx-République Socialiste Fédérative de Yugoslavie Economiquement Sous-Développées et Caractérisées par une Forte Emigration, de la signature du présent contrat.

Le Fonds ne pourra ętre mis en cause - lžoccasion des litiges qui pourraient surgir entre lžemprunteur et des tiers.

Article 13

Tout changement ou tout manquement - lžaffectation du prét telle quželle a été décrite - lžarticle 2 du présent contrat qui nžaurait pas re«u lžagrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu - la suspension, - lžannulation ou - lžexigibilité du pręt, conformément aux dispositions du chapitre 3, atricle 13 (h) du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 14

Le présent contrat entrera en vigueur - la date de la rafitication du Parlement de la République de la Croatie. Le présent contrat sera préliminairement appliqué dčs la date de la signature.

Article 15

Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qužil est précisé dans les dispositions de lžarticle ler, alinéa 3, du Troisičme Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lž Europe du 2 Septembre 1949 et, - titre subsidiaire, par le droit fran«ais.

Les litiges entre les parties de ce contrat sont soumis - lžarbitrage dans les conditions déterminées par le chapitre 4 du Rčglement des Pręts du Fonds.

Article 16

Le Rčglement des Pręts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil džAdministration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat ainsi que les autres annexes du présent contrat.

Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelcounque du Réglement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra.

Lžemprunteur déclare avoir pris connaissance du Rčglement des Pręts du Fonds cité dans le présent contrat.

Article 17

Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun džeux faisant également foi.

Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes.

Fait -

le 22 juillet 1996

Pour la ZAGREBACKA BANKA

République de Croatie

Directeur du secteur des operations des devises

Milivoj Goldštajn

Directeur adjoint du secteur des operations des devises

Vera Hrgović

Fait - Paris

le AQUT 1996

Pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE, Paris

le Gouverneur

Raphael Alomard

Pour la garantie de la REPUBLIQUE DE CROATIE

Ministre des Finances

Božo Prka

Annexe I.1

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 728 (1986) - Tranche B

Emprunteur: Bénéficiaire:
Zagrebacka Banka Kordun 1, KARLOVAC

Devise: DM Montant: 1 190 000,00

Taux džintéręt: 6,1% Prix émission: 100%

Date de valeur.14/04/1988 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

14/10/1996 264 444,46 0,00 8 065,56 8 065,56

14/04/1997 132 222,24 132 222,22 8 065,56 140 287,78

14/10/1997 132 222,24 0,00 4 032,78 4 032,78

14/04/1998 0,00 132 222,24 4 032,78 136 255,02

TOTAL 264 444,46 24 196,68 288 641,14

Annexe I.2

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 873 (1989) - Tranche C

Emprunteur: Bénéficiaires:
Zagrebacka Banka Kordun 2, KARLOVAC Bor,

NOVI MAROF Suvremena Zena, ZAGREB

Devise: DM Montant: 2 413 391,00

Taux džintéręt: 6,9% Prix émission: 100%

Date de valeur: 30/08/1989 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

20/08/1996 804 796,98 268 265,67 37 020,67 305 286,34

20/02/1997 804 796,98 0,00 27 765,60 27 765,50

20/08/1997 536 531,31 268 265,67 27 765,50 296 031,17

20/02/1998 536 531,31 0,00 18 510,33 18 510,33

20/08/1998 268 265,64 268 265,67 18 510,33 286 776,00

20/02/1999 268 265,64 0,00 9 255,16 9 255,16

20/08/1999 0,00 268 265,64 9 255,16 277 520,80

TOTAL 1 073 062,65 148 082,65 1 211 145,30

Annexe I.3

TABLEAU DžAMORTISSEMENT
F/P 919 (1990) - Tranche D

Emprunteur: Bénéficiaires:
Zagrebacka Banka Viroviticanka 1, VIROVITICA

Viroviticanka 2, VIROVITICA

Devise: DM Montant: 936 089,00

Taux džintéręt: 9,25% Prix émission: 100%

Date de valeur: 30/07/1990 Durée: 120 mois

Dates Capital Capital Intéręts Montant

Echeances restant dű - rembourser - verser Echéance

30/07/1996 416 039,55 104 009,89 24 052,29 128 062,18

30/01/1997 416 039,55 0,00 19 241,83 19 241,83

30/07/1997 312 029,66 104 009,89 19 241,83 123 251,72

30/01/1998 312 029,66 0,00 14 431,37 14 431,37

30/07/1998 208 019,77 104 009,89 14 431,37 118 441,26

30/01/1999 208 019,77 0,00 9 620,91 9 620,91

30/07/1999 104 009,88 104 009,89 9 620,91 113 630,80

30/01/2000 104 009,88 0,00 4 810,46 4 810,46

30/07/2000 0.00 104 009,88 4 810,46 108 820,34

TOTAL 520 049,44 120 261,43 640 310,87

Appendix II.1

F/P 728(1986) - B instalment

873(1989) - C instalment

919(1990) - D instalment

ZAGREBACKA BANKA

REPUBLIC OF CROATIA

PROMISSORY - NOTE

1.857.556.55 DEM 22 Juillet 1996

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned:

ZAGREBACKA BANKA, Republic of Croatia,

by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Social Development Fund or other, the principal sum of:

FOUR MILLION, EIGHT HUNDRED AND FIFTY-SEVEN THOUSAND, FIVE HUNDRED AND FIFTY SIX DEUTSCH MARKS, FIFTY FIVE PFENNIGS,

in instalments on the dates hereinafter specified.

On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal.

Date Amount

DEM

30/07/1996 128.062,18

20/08/1996 305.286,34

14/10/1996 8.065,56

30/01/1997 19.241,83

20/02/1997 27.765,50

14/04/1997 140.287,78

30/07/1997 123.251,72

20/08/1997 296.031,72

14/10/1997 4.032,78

30/01/1998 14.431,37

20/02/1998 18.510,33

14/04/1998 136.255,02

30/07/1998 118.441,26

20/08/1998 286.776,00

30/01/1999 9.620,91

20/02/1999 9.255,16

30/07/1999 113.630,80

20/08/1999 277.520,80

30/01/2000 4.810,46

30/07/2000 108.820,34

ZAGREBACKA BANKA

Milivoj Goldštajn

Director of Foreign Exchange Department

REPUBLIC OF CROATIA

Ministar of Finance

Božo Prka

Appendix II.2

Above payments shall be made at the:

DRESDNER BANK AG, FRANKFURT,

in favour of the Council of Europe Social Development Fund, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the:

REPUBLIC OF CROATIA,

or any political or taxing subdivision thereof.

This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Social Development Fund to the:

Zagrebacka banka, Republic of Croatia ,

dated on 22 Juillet 1996.

Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

ZAGREBACKA BANKA

Director of Foreign Exchange Department

Milivoj Goldštajn

Deputy Director of Foreign Exchange Department

Vera Hrgović

REPUBLIC OF CROATIA

Minister of Finance

Božo Prka

Council of Europe

SOCIAL DEVELOPMENT FUND FONDS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

RESETTLEMENT FUND

LOAN REGULATIONS

Text adopted at the 66th meeting of the Administrative Council
(Fonds/CA PV 66 (1970))

CHAPTER 1
OBJECT OF THE LOAN
REGULATIONS

Article 1

The object of these regulations is to lay down the general conditions governing loans granted by the Fund and loan guarantees.

Article 2

The Fund may, through provisions in loan contracts or guarantee contracts, provide for exceptions to the conditions laid down in these regulations.

Article 3

In the event of conflict between the provisions of these regulations and one or more provisions of loan contracts or guarantee contracts, the latter provisions shall prevail.

CHAPTER 2
CONDITIONS GOVERNING THE GRANTING OF LOANS FROM THE FUND AND GUARANTEES

Article 4

The Fund shall grant loans for the financing of operations which are consistent with its objectives.

Article 5

The Fund shall grant loans to the governments of its members or to legal persons in respect of which those governments provide the Fund with the guarantees specified in Article VI, section 3, of its Articles of Agreement.

The Fund may lay down guarantee requirements other than those referred to in the perceding paragraph. In the absence of formal guarantees on the part of the government of the Member which submitted the application for the loan, the same government shall give the Fund a solemn undertaking, promising in particular to take all necessary steps for the recovery of the loan in question.

Article 6

The Fund shall decide whether the guarantee specified in the perceding section shall be given by special contract between the Fund and the guarantor or by the endorsement of the loan contract by the guarantor.

Article 7

The loan contract and, where applicable, the guarantee contract pertaining thereto shall stipulate the obligations of the borrower and the guarantor.

Such obligations shall in each case relate to:

(a) the amount of the sums to be repaid, the currency in which the loan is expressed and the currency in which the payment shall be made;

(b) the date by which the loan shall be repaid;

(c) the rate of interest at which the loan is granted, the rate of any other charge specified in the contract, the amounts of the interest and charges in question, the dates on which payment shall be accepted and the currency in which such payments shall be made;

(d) information to be supplied to the Fund by the borrower on the use of the loan.

Article 8

The borroweržs financial obligations given in paragraphs (a), (b) and (c) of Article 7 above shall be set out in a repayment table to be annexed to the loan contract.

Article 9

A guarantor shall be released from his obligations by execution there of, but only in so far as he has fulfilled them. Such obligations shall not be subject to any demands upon or action against the guarantor; they shall, however, be subject to a notice from the Fund to the guarantor informing the latter of the failure of the borrower to fulfil his obligations vis-- -vis the Fund.

The obligations of the guarantor shall not be affected by any extension of time, forebearance or concession granted to the borrower, nor by any assertion of, or failure to assert any right or remedy against the borrower or in respect of any security for th loan, nor by any failure of the borrower to comply with any requirements of any law, decree or regulations of the guarantor or of any political or administrative authority under the guarantor.

Article 10

The Fund shall mobilise its loans by requesting the borrowers to sign mobilisation securities, namely promissory notes registered notes or any other securities consistent with the customs and methods followed in such transactions.

Should there be a guarantor, the guarantor shall be required to endorse the mobilisation securities.

Such securities shall be delivered to the Fund not later than the day on which loan contracts and where applicable, the guarantee pertaining thereto come into force.

Any other question concerning mobilisation securities shall be regulated in the loan contract and guarantee contract.

CHAPTER 3

SUSPENSION, AND CANCELLATION OF LOANS; REDEMPTION OF LOANS IN ADVANCE OF MATURITY; DEMANDS FOR THE REPAYMENT OF LOANS

Article 11

A borrower who cancels or suspends all or part of a loan before it has been fully or partly paid over shall be required to compensate the Fund for the loss sustained as a result of such cancellation or suspension by paying a single commission at a rate to be fixed by the Fund in relation to the proportion of the loan cancelled or suspended. Should there be a guarantor, this article shall also apply to the guarantor.

The financial responsibility of the borrower and the guarantor as specified in the preceding paragraph shall be incurred as soon as they notify the Fund of their acceptance of the terms of the loan transaction as set out in the resolution of the Administrative Council granting the loan. Such acceptance shall imply acceptance of these regulations.

Article 12

A borrower may be authorised by decision of the Fund to repay a loan in advance of maturity. The conditions of such repayment shall be stipulated by the Fund.

Article 13

The Fund may suspend or cancel loans or demand repayment in the following cases:

(a) where the borrower or guarantor fails to repay the principal or pay the interest or any other sum due under a loan contract or guarantee contract between the Fund and borrower or under a loan contract or guarantee contract between the Fund and the guarantor, whether their default relates to the contract in question or to any other contract with the same borrower or guarantor;

(b) where the borrower or quarantor fails to fulfil an obligation arising out of any other stipulation or clause in these regulations or in a loan contract, a guarantee contract or mobilisation security, whether the delault relates to the contract in question or to any other contract of the same borrower or quarantor and where the interests and objectives of the Fund are prejudiced thereby;

(c) where an exceptional situation arises which makes the fulfilment of the borroweržs or guarantoržs s obligations uncertain;

(d) where the borrower or guarantor takes or authorises any measure or institutes or allows to be instituted any proceedings whereby any property belonging to him is or may be assigned transferred, or delivered in any way what soever to an official receiver, assignee, liquidator or other person, whether that person be appointed by the borrower, a court, or the guarantor, or be acting in pursuance of any law, and where the said measure or proceedings result in, or provide for, the distribution of such property among the creditors of the borrower or guarantor:

(e) where the guarantor or any competent governmental authority takes any action to dissolve the enterprise or to put an end to the activities of the borrower of suspend his operations;

(f) where borrower or the guarantor ceases to be a member of the Fund;

(g) where, after the loan contract and the guarantee contract have been signed but have not yet come into force, any action is taken which constitutes a violation of the contracts;

(h) where any other event specified in the loan contract or the guarantee contract occurs, giving rise to the application of this article.

Article 14

If any of the contigencies described in Article 13 should arise the Fund may at any time suspend all or part of the payment of an loan by giving notice to the borrower and to the guarantor.

Suspension shall end on the date on which the Fund notifies the borrower and the guarantor that the cause of suspension is no longer operative.

Article 15

If any of the contingencies described in Article 13 arises, the Fund may also by notifying the borrower and the guarantor cancel permanently all or part of the loan. Such a decision to cancel a loan may also be taken after a suspension.

Article 16

If any of the contingenceis described in Article 13 arises, the Fund may also demand immediate repayment of all or part of a loan paid over in pursuance of one or more loan contracts together with the interest and charges pertaining thereto, by notifying the borrower and the guarantor, provided that:

(a) any of the contingencies set forth in Article 13 (a) have prevailed for more than thirty days;

(b) one of the contigencies set forth in paragraph (b) of the same article has prevailed for more than sixty days.

Article 17

Should the Fund sustain a loss as a result of suspension cancellation or a demand for repayment, as provided in Articles 14, 15 and 16, the single commission specified in Article 11 shall also be payable. In the event of demand for repayment the amount of the Commission, to be established by the Fund, will be calculated according to the total amount of loans for which payment is demanded.

CHAPTER 4

SETTLEMENT OF DISPUTES IN RESPECT OF LOANS FROM THE FUND OR GUARANTEES PERTAINING THERETO

Article 18

Any dispute between the parties to the loan contract and where applicable, the guarantee contract in respect of the interpretation or execution of such contracts or in respect of a claim by one of the said parties against another arising out of the loan contract the guarantee contract, these regulations or the mobilisation securities, which has not been settled by agreement between the parties shall be submitted for arbitration in the manner prescribed below.

Article 19

Arbitration proceedings may be instituted by any one of the parties specified in the preceding section by means of a request notified to all the other parties; the request shall state the nature and subject of the dispute and set forth the claims to be submitted for arbitration.

Article 20

In any arbitration proceedings instituted in pursuance of this article, the borrower or the guarantor (if any) may be a party alongside the guarantor of the borrower as the case may be.

Article 21

For any dispute submitted for arbitration in pursuance of this article, an arbitral tribenal shall be set up. It shall consist of three arbitrators appointed as follows.

(g) One arbitrator shall be appointed by the Fund.

(b) A second arbitrator shall be appointed by the borrower or where applicable, by agreement between the borrower and the guarantor or failing such agreement by the guarantor.

(c) A third arbirrator called the umpire, who shall act as President of the arbitral tribunal, shall be appointed by common consent between the parties or, failing such consent, by the President of the European Court of Human Rights or should the latter have the nationality of the guarantor or be of the same nationality as the borrower by the Vice-President of the Court or, if the latter is in the same situation, by the senior of those Judges of the Court who neither have the nationality of the guarantor nor are of the same nationality as the borrower.

(d) The procedure described in the preceding paragraph shall take place, at the instance of one of the parties to the dispute, if, within one month after notice has been given of the request for arbitration, no agreement has been reached regarding the appointment of an umpire.

(c) Where one of the parties appoints no arbitrator the umpire shall appoint the said arbitration.

Article 22

The arbitral tribunal shall hold its first sitting on such date and at such place as shall be appointed by the umpire. Thereafter the tribunal shall it self decide where and when it shall sit.

Article 23

The arbitral tribunal shall decide all questions relating to its competence. It shall lay down its own rules of procedure and shall choose the law which shall be applicable, unless that law is specified ih the contracts or in the arbitration agreement, bearing in mind the provisions of Article 1 (3) of the Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe. All decisions of the tribunal shall be by majority vote.

Article 24

All awards of the arbitral tribunal shall set out the grounds for the decision.

They shall be final and binding upon all the parties referred to in Article 18. They may be rendered in default of submissions.

Article 25

The party against whom the award is made shall bear the costs of the arbitration proceedings unless the arbitral tribunal decides otherwise or the parties have agreed otherwise by a clause in the loan contract or the guarantee contract. The arbitral tribunal shall give a final ruling on any dispute in respect of costs.

Article 26

The loan contract and the guarantee contract shall contain whatever provisions are required to ensure in respect of the Fund and in respect of the borrower and the guarantor, compliance with any awards made in pursuance of this chapter.

Article 27

If within one month after the originals of the award have been delivered to the parties, the award has not been complied with any of the parties specified in Article 18 may institute proceedings for the enforcement of the award. The court which shall have jurisdiction for such proceedings shall be that designated by the rules of civil procedure of the State concerned.

CHAPTER 5
DATES OF ENTRY INTO FORCE AND OF TERMINATION OF LOAN CONTRACTS AND GUARANTEE CONTRACTS

Article 28

The date of entry into force of a loan contract or a guarantee contract shall be specified therein. It may be specified subject to a condition, in which case the contract shall not come into force until that condition has been fulfilled. If the Fund canot have cognisance of the fulfilment of the condition without being informed thereof, the borrower and the guarantor shall effect the necessary notifications.

In no case shall the loan contract or guarantee contract come into force or the amount of the loan be paid over unless at latest by the date of entry into force, the Fund is in possesion of the securities for the mobilisation of the transaction, duly prepared and signed by the borrower and the guarantor.

Should the condition governing the entry into force of a loan contract or a guarantee contract not be fulfilled, or should there be a delay in placing the securities for the mobilisation of the transaction, at the disposal of the Fund, the borrower or the guarantor shall, if the Fund has sustained a loss, be required to pay to the Fund a single commission at a rate to be fixed by the Fund in relation to the amount specified in the loan contract.

Article 29

The loan contract and the guarantee contractand all obligations of the parties thereunder shall terminate as soon as the whole of the loan principle and, where applicable, the premium for early redemption of the mobilisation securities as well as all interest and other charges incurred and accrued under the terms of these regulations in respect of the loan or the loan guarantee have been paid.

CHAPTER 6
MISCELFANEOUS PROVISIONS

Article 30

Any notifications or requests which must or may be given or made under the terms of these regulations or loan contracts or guarantee contracts shall be given or made in writing.

Article 31

Loan contracts and guarantee contracts may be drawn up in more than one copy, each of which shall be regarded as an original.

Article 32

These regulations have been drawn up in English and in French, both versions being equally authentic.

Conseil de lžEurope

FONDS DE REETABLISSEMENT

REGLEMENT DES PRETS

Texte adopté lors de la 66čme réunion du Conseil džAdministration
(Fonds/CA PV 66 (1970))

CHAPITRE Ier

OBJET DU RČGLEMENT DES PRĘTS

Article 1

Le présent Rčglement a pour objet de déterminer les conditions générales applicables aux pręts consentis par le Fonds et aux garanties dont sont assortis ces pręts

Article 2

Le Fonds peut, par dispositions des contrats de pręts ou de garantie, déroger aux conitions du présent Rčglement.

Article 3

En cas de contradiction entre les dispositions du présent Rčglement er une ou plusieurs dispositions des contrats de pręt ou de garantie, ces derničres prévaudront.

CHAPITRE 2

CONDITIONS APPLICABLES - LžOCTROI DES PRĘTS DU FONDS ET AUX GARANTIES

Article 4

Le Fonds consent des pręts en vue du financement džopérations qui répondent - ses objectifs.

Article 5

Le Fonds consent des pręts aux gouvernements de ses Membres ou aux personnes morales en faveur desquelles ces gouvernements lui foumissent les garanties prévues - lžarticle VI, section 3 de son Statut.

Le Fonds pourra fixer džautres conditions de garantie que celles prévues - lžalinéa précédent. En lžabsence de garanties formelles de la part du gouvernement du Membre qui aura présenté la demande de prét, celu-ci devra donner au Fonds sa caution morale en sžengageant, notamment, - prendre toutes mesures utiles en vue du recouvrement de la créance du prét en question.

Article 6

Le Fonds décide si la garantie prévue - lžalinéa l d lžarticle précédent devra ętre donnée par contrat spécial, entre le Fonds et le garant, ou par apposition de la signature de ce dernier sur le contrat de pręt.

Article 7

Le contrat de pręt, et le cas échéant, le contrat de garantie y afférent fixent les obligations de lžemprunteur et du garant.

Ces obligations doivent, dans chaque cas, porter sur:

a) le montant des sommes - rembourser, la monnaie en laquelle la créance est exprimée et en laquelle le remboursement sera effectué;

b) le délai dans lequel le remboursement du pręt sera effectué;

c) le taux džintéręt auquel le pręt est consenti, le taux de toute autre commission notamment pour risques ou frais de gestion, les montants des intéręts et commissions en question, les échéances auxquelles les versements seront effectués et la monnaie de ces versements;

d) les informations - fournir au Fonds par lžemprunteur sur lžutilisation du pręt.

Article 8

Les obligations financičres de lžemprunteur faisant lžobjet des alinéas a), b) et c) de lžarticle 7 ci-dessus seront fixées dans un tableau džamortissement - annexer au contrat de pręt.

Article 9

Le garant ne sera libéré des obligations qužil aura contractées que par lžexécution desdites obligations, et seulement jusquž- concurrence de ladite exécution. Ces obligations ne seront pas subordonnées - une demande adressée - lžemprunteur ou action intentée contre lui, mais - une notification du Fonds adressée au garant pour lui faire part de la carence d lžemprunteur - lžégard de ses obligations envers le Fonds.

Les obligations du garant ne pourront ętre affectées ni par délai, inaction ou concession accordeée - lžemprunteur, ni par le fait džinvoquer ou de ne pas invoquer un droit ou recours con tre lžemprunteur ou un droit ou recours relatifs - une sűreté garantissant le pręt, ni par manquement par lžemprunteur - son obligation de respecter toutes les dispositions de lois, décrets ou rčglements du garant ou de toute autorité politique ou administrative dépendant du garant.

Article 10

Le Fonds assure la mobilisation de ses prčts en demandant - lžemprunteur de souscrire - des titres de mobilisation, - savoir: billets - ordre, billets nominatifs, promissory-notes ou tout autre titre conforme aux usages et - la technique des opétions de cette nature.

En cas džintervention džun garant, ce derniet est tenu džapposer sa signature sur les titres de mobilisation.

Ces titres sont remis au Fonds, au plus tare, le jour de la mise en vigueur du contrat de prčt et, le cas échéant, du contrat de garantie y afférent.

Lesdits contrats rčglent toute autre question concernant les titres de mobilisation.

CHAPITRE 3

SUSPENSION, ANNULATION, REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET EXIGIBILITÉ DES PRĘTS

Article 11

Lžemprunteur qui annulera ou suspendra tout ou partie džun pręt avant sa libération totale ou partielle, sera tenu džindemniser le Fonds du préjudice subi par ce dernier - cause de cette annulation ou suspension par versement džune commission unique džun taux - fixer par le Fonds, calculée sur le montant annulé ou suspendu du pręt. En cas džintervention du garant, le présent article lui est également applicable.

La responsabilité financičre de lžemprunteur et du garant prévue - lžalinéa précédent sera engagée dčs le moment oű ils auront indiqué au Fonds qužils acceptent les termes de lžopération de pręt tels que ceux-ci figurent - la Résolution du Conseil džAdministration accordant le pręt. Cette acceptation comportera également celle du présent Rčglement.

Article 12

Lžemprunteur pourra ętre autorisé - rembourser le pręt par anticipation sur décision du Fonds et aux conditions que ce dernier fixera.

Article 13

Les causes énoncées ci-aprčs peuvent justifier de la part du Fonds la suspension des pręts, leur annulation et leur exigibilité:

a) lžemprunteur ou le garant vient - manquer au remboursement du principal, au paiement de lžintérét ou de tout monrant dű en vertu džun contrat de prę ou de garantie entre le Fonds et lžemprunteur, ou džun contrat de prčt ou de garantie entre le Fonds et le garant, que le manquement concerne le contrat en question ou tout autre contrat avec le męme emprunteur ou garant;

b) Pemprunteur ou le garant vient - manquer - lžexécution džune obligation née de toute autre stipulation ou clause contenue dans le Rčglement de Pręts du Fonds, un contrat de pręt, un contrat de garantie ou un titre de mobilisation, que le manquement concerne le contrat en question ou tout autre contrat avec le męme emprunteur ou garant et qužainsi préjudice soit porté aux intéręts du Fonds et aux objectifs qužil poursuit;

c) il survient une situation exceptionnelle rendant incertaine lžexécution des obligations de lžemprunteur ou du garant;

d) lžemprunteur ou le garant prend ou autorise une mesure, intente ou laisse intenter une procédure par laquelle toute propriété appartenant - lžemprunteur ou au garant est cédée ou peut ętre cédée, transférée ou remise de quelque maničre que ce soit - un syndic, cessionnaire, liquidateur ou autre personne, soit que ladite personne ait été nommée par lžemprunteur., un tribunal, le garant, ou agisse en vertu džune io quelconque et que ladite mesure ou procédure ait pour résultat ou tende - assurer la distribution de la propriété en cause aux créanciers de lžemprunteur ou du garant;

e) le garant ou toute autorité gouvernementale ayant compétence - cet égard prend une mesure en vue de dissoudre, de mettre un terme - lžactivité de lžemprunteur ou de suspendre ses opérations;

f) lžemprunteur ou le garant cesse džetre Membre du Fonds;

g) il est pris, aprčs la signature du contrat de pręt et du contrat de garantie mais avant leur entrée en vigueur, une mčsure qui constitue une violation quelconque de ces contrats;

h) il survient tout autre événement spécifié dans le contrat de pręt ou le contrat de garantie donnant lieu - lžapplication du présent article.

Article 14

Au cas oů lžune des causes visées - lžarticle 13 survient, le Fonds pourra suspendre - tout moment, totalement ou partiellement, le versement de tout pręt par notification - lžemprunteur et au garant.

La suspension prend fin - la date - laquelle le Fonds notifie - lžemprunteur et au garant que les causses qui lžavaient provoquée, ont cessé de produire leurs effets.

Article 15

Au cas oů lžune des causes visées - lžarticle 13 survient, le Fonds pourra aussi, par voie de notification - lžemprunteur et au garant, annuler définitivement le pręt, en tout ou en partie. Cette décision džannulation pourra de męme intervenir - la suite džune mesure de suspension.

Article 16

Au cas oů lžune des causes visées - lžarticle 13 survient, le Fonds pourra aussi rendre immédiatement exigibles par voie de notification - lžemprunteur et au garant, tout pręt ou partie de pręt versé en vertu džun ou plusieurs contrats de pręt, ainsi que les intéręts et commissions y afférents, et ce dans la mesure oů

a) en ce qui concerne lžune des causes prévues - lžarticle 13 alinéa (a), celle-ci a persisté pendant plus de 30 jours;

b) en ce qui concerne lžune des causes prévues - lžalinéa (b) du méme article, celleci a persisté pendant plus de 60 jours.

Article 17

Dans le cas oů le Fonds subirait un préjudice par suite de suspension, annulation ou exigibilité, conformément aux articles 14, 15 et 16, la commission unique prévue - lžarticle 11 sera également exigée. En cas džexigibilité, le taux de cette commission, - fixer par le Fonds, sera calculé sur le montant des pręts rendus exigibles.

CHAPITRE 4
RČGLEMENT DES LITIGES RELATIFS AUX PRĘTS ACCORDÉS PAR LE FONDS
OU - LEURS GARANTIES

Article 18

Tout litige entre les parties au contrat de pręt et, le cas échéant, au contrat de garantie, relatif - lžinterprétation ou lžexécution de ces contrats ou concernant une prétention de lžune desdites parties contre une autre, fondée sur le contrat de pręt, le contrat de garantie, le présent Rčglement ou les titres de mobilisation, qui nžaura pas été réglé par accord entre les parties, sera soumis - lžarbitrage dans les conditions fixées dans le présent chapitre.

Article 19

Chacune des parties visées - lžarticle précédent peut engager la procédure džarbitrage par voie de requęte notifiée - toutes les autres parties; la requęte devra comprendre un exposé de lžobjekt du litige ainsi que lžindication des conclusions soumises - lžarbitrage.

Article 20

Dans toute procédure džarbitrage engagée en vertu du présent chapitre, lžemprunteur ou le garant éventuel peut intervenir selon le cas, - côté du garant ou de lžemprunteur.

Article 21

Pout chaque litige déféré - lžarbitrage en vertu du présent chapitre, il sera constitué un Tribunal arbitral qui sera composé de trois arbitres désignés comme suit

a) un arbitre sera désigné par le Fonds;

b) un deuxičme arbitre sera désigné par lžemprunteur ou, le cas échéant, par accord entre lžemprunteur et le garant ou, faute džaccord, par ce dernier;

c) un troisičme arbitre appelé surarbitre, qui assumera les fonctions de Président du Tribunal arbitral, sera désigné džun commun accord des parties ou, faute džaccord., par le Président de la Cour Européenne des Droits de lžHomme ou, au cas oů ce dernier aurait la nationalité du garant ou la męme nationalité que lžemprunteur, par le Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier se trouve dans la męme situation, par le plus ancien des luges - la Cour qui nžont pas la nationalité du garant ou la męme nationalité que lžemprunteur;

d) a la procédure du paragraphe précédent aura lieu, sur lžinitiative de lžune des parties du litige, si, dans le mois qui suit la notification de la requęte džarbitrage, aucun accord nža pu étre conclu quant - la désignation du surarbitre;

e) si lžune des parties ne nomme pas džarbitre, le surarbitre désignera ce derniet.

Article 22

Le Tribunal arbitral tiendra sa premičre séance - la date et au lieu choisis par le surarbitre. Le Tribun al décidera ensuite oů et quand il siégera.

Article 23

Le Tribunal arbitral décidera de toutes les questions relatives - sa compétence. Il fixera les rčgles de sa procédure et choisira le droit applicable, si ce dernier nžest pas prévu dans les contrats ou dans le compromis de lžarbitrage, ayant - lžesprit les dispositions de lžarticle ler, alinéa 3, du 3čme Protocole additionnel - lžAccord Général sur les Privilčges et Immunités du Conseil de lžEurope. Toutes les décisions du Tribunal seront prises - la majorité des voix.

Article 24

Toute sentence du Tribunal arbitral sera motivée. Elle sera définitive et liera toutes les parties visées - lžarticle 18. Elle pourra ętre rendue par défaut de conclure.

Article 25

La partie condamnée supportera les frais de la procédure džarbitrage - moins que le Tribunal arbitral nžen décide autrement ou que les parties en aient convenu autrement par un e clause insérée dans le contrat de pręt ou dans le contrat de garantie. Le Tribunal arbitral statuera définitivement sur toute contestation relative aux dépenses.

Article 26

Le contrat de prét et le contrat de garancie contrendront les dispositions nécessaires pour assuret, en ce qui concerne tant le Fonds que lžemprunteur et le garant. Ižexécution des sentences rendues en vertu du présent chapitre.

Article 27

Si, dans le mois qui suit la remise aux parties des originaux de la sentence, celle-ci nžest pas exécutée, toute partie visée - lžarticle 18 pourra engeger une procédure en vue de son exécution. Le Tribunal compétent pour cette procédure est celui désigné par la procédure civile de lžEtat concern.

CHAPITRE 5
DATE DžENTRÉE EN VIGUEUR ET DE TERMINAISON DES CONTRATS DE PRĘT ET DES CONTRATS DE GARANTIE

Article 28

La date džentrée en vigueur des contrats de pręt er des contrats de garantie est précisée dans le texte des contrats. Elle peut lžętre avec ou sans condition. Si elle lžest avec condition, lžaccomplissement de cette derničre est nécessaire pour la mise en vigueur des contrats. Si le Fonds ne peut avoir connaissance de cet accomplissement sans en ętre informé, lžemprunteur et le garant procčdent aux notifications nécessaires.

Dans tous les cas, le contrat de pręt et le contrat de garantie nžentrent pas en vigueur et le versement du montant du pręt nža pas lieu si, au plus tard le jour de lžentaée en vigueur, le Fonds nžest pas en possession des titres de mobilisation de lžopération, dűment préparés et signés par lžemprunteur et le garant.

En cas de non-accomplissement de la condition nécessaire pour la mise en vigueur du contrat de pręt et du contrat de garantie, de męme qužen cas de retard concernant la mise - la disposition du Fonds des titres de mobilisation de lžopération. Ižemprunteur ou le garant devra efiectuer, au profit du Fonds, si le Fonds a subi un préjudice, le paiement džune commission unique džun taux - fixer par le Fonds par rapport au montant prévu au contrat de pręt.

Article 29

Lorsque le montant intégral du principal du prčt et, le cas échéant, la prime de remboursement anticipé des titres de mobilisation, ainsi que tous les intéręts et autres commissions courus et dus au titre du présent Rčglement du pręt ou de la garantie de prét auront été payés, le contrat de pręt et le contrat de garantie prendront fin et toutes les obligations correspondantes des parties seront éteintes.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Toutes notifications ou demandes qui doivent ou peuvent étre données ou faites aux termes du présent Rčglement, ainsi que des contrats de pręt et de garantie, doivent ętre effectuées par écrit.

Article 31

Les contrats de pręt et de garantie peuvent ętre établis en plusieurs exemplaires ayant tous valeur džoriginal.

Article 32

Le présent Rčglement a été établi en fran«ais et en anglais, les deux versions faisant également foi.

Članak 11.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak, Pariz i Republike Hrvatske iz članka 3. ovog Zakona, podmiruju korisnici ili njihovi pravni sljednici te sukladno odredbama Zakona o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 106/1993), Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/1996.) i prema uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 12.

Financijske obveze koje nastaju na temelju ugovora o zajmu sklopljenih između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i banaka uz jamstvo Republike Hrvatske iz članka 4., članka 5., članka 6., članka 7., članka 8. i članka 9. ovog Zakona podmiruju dužnici ili korisnici ili njihovi pravni sljednici te sukladno odredbama Zakona o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 106/1993) i Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/1996.).

Članak 13.

Sredstva za podmirenje financijskih obveza koje za Republiku Hrvatsku nastaju na temelju Sporazuma između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i Vlade Republike Hrvatske iz članka 2. ovog Zakona, Ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i Republike Hrvatske iz članka 3. ovog Zakona i ugovora o zajmu sklopljenih između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak i banaka uz jamstvo Republike Hrvatske iz članka 4., članka 5., članka 6., članka 7., članka 8. i članka 9. ovog Zakona, osiguravat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna u razdoblju od 1996. do 2000. godine, a utvrđuju se državnim proračunom za svaku pojedinu godinu do konačnog podmirenja.

Članak 14.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/96-01/04
Zagreb, 7. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.