Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 25.2.1997 Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.

Broj: 01-97-255/1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, potpisan u Republici Hrvatskoj, u Zagrebu, nadnevka 12. travnja 1996. godine na hrvatskom i makedonskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SURADNJI IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE
U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), izravno surađujući preko ministarstva unutarnjih poslova obiju država, izražavajući svoju spremnost za pojačanje i poboljšanje već postojećih prijateljskih odnosa i uzajamne suradnje, uznemirene porastom međunarodnog organiziranog kriminala, međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima te porastom međunarodnog terorizma, vodeći se načelima ravnopravnosti, uzajamnosti i obostranog interesa, utvrđuju sljedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke se temeljem ovog Ugovora obvezuju na suradnju i pružanje pomoći u očuvanju demokratskih vrijednosti, ljudskih prava, spriječavanju i otkrivanju prijestupa osobito u:

a) borbi s međunarodnim terorizmom,

b) spriječavanju i prekidanju organiziranog kriminala

c) borbi protiv nezakonitog pripremanja, uporabe i prometa drogama i narkoticima,

d) borbi protiv izrade i stavljanja u optjecaj lažnih sredstava plaćanja i vrijednosnih papira,

e) borbi protiv nezakonitih međunarodnih financijsko-bankovnih radnji,

f) traženju i utvrđivanju istovjetnosti nestalih osoba, osoba osumnjičenih za počinjena kaznena djela i prijestupe, osoba koje se nalaze u bijegu od kaznene odgovornosti i kaznenih sankcija, kao i traženju predmeta u svezi s izvršenim kaznenim djelima i prijestupima,

g) borbi protiv prijestupa u cestovnom, željezničkom, vodenom i zračnom prometu,

h) borbi protiv nezakonitih radnji u svezi s oružjem, streljivom, otrovnim, eksplozivnim i radioaktivnim tvarima,

i) usavršavanju protupožarnih metoda i sredstava,

j) borbi protiv krađe motornih vozila, krivotvorenja vozačkih i prometnih dozvola za automobile i drugih isprava u svezi s ovom vrstom prijevoza,

k) stručnom usavršavanju policijskih djelatnika,

l) organiziranju društvenih, kulturnih i športskih susreta, kao i poduzimanju radnji u svrhu očuvanja zdravlja zaposlenih.

Ugovorne stranke po dogovoru mogu ostvarivati suradnju i uzajamnu pomoć i u drugim područjima od obostranog interesa, a koja su u okvirima njihovih nadležnosti.

Članak 2.

Ugovorne stranke će ostvarivati suradnju na sljedeći način:

a) razmjenom iskustava i obavijesti u područjima koja su utvrđena člankom 1,

b) razmjenom stručnjaka i drugih suradnika u područjima od obostranog interesa,

c) razmjenom znanstvenih, tehničkih i pravnih materijala, informacija i metoda rada,

d) zajedničkim provođenjem znanstvenih istraživanja, razradom programa od obostranog interesa,

e) zajedničkim djelovanjem u suzbijanju kriminaliteta u pojedinim područjima.

Članak 3.

Ustrojstvene jedinice koje su do ugovorenih stranaka ovlaštene, ostvarivat će suradnju unutar svog djelokruga, neposredno i operativno, prema ovom Ugovoru te provedbenim protokolima.

Članak 4.

1. Tijekom ostvarivanja suradnje temeljem ovog Ugovora, primjenjuju se pravni propisi ugovorne stranke na čijem se teritoriju ona ostvaruje. Na molbu jedne ugovorne stranke mogu biti primijenjeni i njezini propisi, ako oni nisu u suprotnosti s pravnim propisima druge ugovorne stranke na čijem se području ostvaruje suradnja.

2. Radi usklađivanja djelatnosti prigodom vođenja istražnog postupka, ugovorne stranke mogu uz uzajamnu suglasnost službeno uputiti svoje djelatnike na teritorij druge ugovorne stranke.

Članak 5.

1. Svaka od ugovornih stranaka ima pravo nakon primljene molbe otkazati pomoć ili suradnju, ako bi pružanje te pomoći ili ostvarivanje suradnje ugrožavalo njezin suverenitet, sigurnost, ljudska prava ili druge interese zaštićene njezinim zakonodavstvom.

2. O otkazivanju pružanja pomoći, o nemogućnosti izvršavanja molbe ili o djelomičnom izvršavanju, ugovorne stranke obvezne su odmah pismeno izvijestiti jedna drugu, navodeći razloge takvog postupanja.

Članak 6.

1. Ugovorne stranke osiguravaju tajnost dobivenih obavijesti i podataka, ukoliko su oni tajne naravi prema propisima ugovorne stranke koja ih daje.

2. Osobni podaci koje daje jedna od ugovornih stranaka mogu biti korišteni samo u svrhu za koju su dati, pridržavajući se propisa obiju ugovornih stranaka.

3. Dobivene obavijesti i podaci, temeljem ovog Ugovora, kao i tehnička oprema, mogu biti ustupljeni trećoj stranci samo uz suglasnost nadležnih tijela ugovorne stranke koja ih ustupa.

Članak 7.

Troškove nastale prigodom ostvarivanja suradnje i pružanja pomoći ugovorne stranke snose same, ako nije drugačije dogovoreno.

Članak 8.

Kod ostvarivanja obveza koje proizlaze iz ovog Ugovora, ugovorne stranke koristit će hrvatski ili makedonski, a u slučaju potrebe i engleski jezik.

Članak 9.

Odredbe ovog Ugovora ne utječu na ranije preuzete obveze ugovornih stranaka preuzete drugim međunarodnim dogovorima (ugovorima).

Članak 10.

Za ostvarivanje ciljeva ovog Ugovora ugovorne stranke će ustrojiti Mješovito povjerenstvo koje će održavati sjednice u pravilu jednom godišnje, naizmjence u Zagrebu i u Skopju.

Članak 11.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu 30 dana od dana primitka posljednje diplomatske note kojom se potvrđuje da su ugovorne stranke ispunile pretpostavke za stupanje na snagu ovog Ugovora, predviđene svojim nacionalnim zakonodavstvom.

2. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i ostaje na snazi do isteka 90 dana od dana kad jedna od ugovornih stranaka diplomatskim putem izvijesti drugu ugovornu stranku u svojoj naknadi da Ugovor otkaže.

Članak 12.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 12. travnja 1996. u dva izvornika na hrvatskom i makedonskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U ime Vlade U ime Vlade

Republike Hrvatske Republike Makedonije

Ivan Jarnjak dr. Tomislav Čokrevski

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/95-01/25
Zagreb, 7. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.