Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 25.2.1997 Zakon o potvrđivanju Sporazuma i Amandmana uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA I AMANDMANA UZ SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE KUVAJT O KONSOLIDACIJI I REPROGRAMIRANJU ODREĐENIH DUGOVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA VLADI DRŽAVE KUVAJT

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma i Amandmana uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.

Broj: 01-97-257/1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA I AMANDMANA UZ SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE KUVAJT O KONSOLIDACIJI I REPROGRAMIRANJU ODREĐENIH DUGOVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA VLADI DRŽAVE KUVAJT

Članak 1.

Potvrđuju se Sporazum i Amandman uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt sklopljeni 3. siječnja 1996. i 22. listopada 1996. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma i Amandmana uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt sklopljenih 3. siječnja 1996. i 22. listopada 1996., u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE DRŽAVE KUVAJT I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O KONSOLIDACIJI I REPROGRAMIRANJU ODREĐENIH DUGOVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA VLADI DRŽAVE KUVAJT

Vlada Države Kuvajt, koju zastupa Kuwait Investment Authority (u daljnjem tekstu »Zajmodavac«) i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu »Zajmoprimac«);

Svjesne da Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (»SFRJ«) više ne postoji; i

Djelujući u skladu s preporukama Usklađenog zapisnika o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske koji su 21. ožujka 1995. u Parizu (u daljnjem tekstu »Usklađeni zapisnik«) potpisali predstavnici »sudjelujućih zemalja vjerovnica«, među kojima su bili predstavnici Vlade Države Kuvajt i Vlade Republike Hrvatske; i

Potvrđujući da Vlada Republike Hrvatske želi održavati valjane i trajne financijske odnose s Vladom Države Kuvajt i smatrajući da će tome cilju pridonijeti prihvaćanje odgovarajućeg pravnog okvira za konsolidaciju i reprogramiranje duga prema Državi Kuvajt te potvrđujući svoju pravnu obvezu vraćanja toga duga;

Suglasne su kako slijedi:

Članak 1.

PRIMJENA SPORAZUMA

1. Zajmodavac i Zajmoprimac suglasni su u skladu s Usklađenim zapisnikom konsolidirati i reprogramirati određene iznose koje Zajmoprimac duguje Zajmodavcu, a koje čine dugovi raspoređeni Zajmoprimcu (»raspoređeni dug«) i 28.49% duga bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»SFRJ«) koji se ne može rasporediti niti jednoj Republici sljednici bivše SFRJ (»neraspoređeni dug«) kako je prikazano u priloženom Dodatku A.

2. Ovaj Sporazum se primjenjuje na:

- 100%-ni iznos raspoređenog duga Zajmoprimca koji proizlazi iz nekoncesijskih zajmova i komercijalnih kredita, s izvornim dospijećem od više od jedne godine sukladno ugovoru zaključenom prije 2. prosinca 1982., koje su koristile ili za koje su jamčile pravne osobe s teritorija Zajmoprimca, uključujući vladina tijela ili tijela pravno ovlaštena djelovati u njeno ime ili banke kada je to određeno; i

- udio od 28.49% neraspoređenog duga koji je koristila ili je za njega jamčila bivša SFRJ i koji nije izravno rasporediv niti jednoj Republici sljednici bivše SFRJ s izvornim dospijećem od više od jedne godine sukladno ugovoru ili sporazumu zaključenom prije 2. prosinca 1982. godine:

a) Nepodmireni iznosi glavnice i kamate (osim zatezne kamate) s dospijećem do uključivo 31. prosinca 1994. ovog duga koji nije do sada reprogramiran;

b) Nepodmireni iznosi glavnice i kamate (osim zatezne kamate) s dospijećem do uključivo 31. prosinca 1994. ovog duga koji proizlazi iz dvostranih sporazuma o konsolidaciji od 30. listopada 1984., 20. ožujka 1986., 25. ožujka 1987. i 15. lipnja 1989. godine između predstavnika Vlade Države Kuvajt i Vlade bivše SFRJ;

c) Glavnica (bez zatezne kamate) s dospijećem u razdoblju od 1. siječnja 1995. do uključivo 31. prosinca 1995. godine koja nije plaćena u skladu s ugovorima i sporazumima spomenutim u stavcima a) i b).

3. Tablice koje se tiču ugovora i sporazuma uključenih u reprogramiranje priložene su kao Dodatak A koji čini sastavni dio ovog sporazuma.

Članak 2.

UVJETI KONSOLIDACIJE

Dugovi iz članka 1. ovog Sporazuma platit će se kako slijedi:

- 1.29% na dan 31. siječnja 1998; - 1.46% na dan 31. srpnja 1998;

- 1.64% na dan 31. siječnja 1999; - 1.82% na dan 31. srpnja 1999;

- 2.02% na dan 31. siječnja 2000; - 2.22% na dan 31. srpnja 2000;

- 2.44% na dan 31. siječnja 2001; - 2.66% na dan 31. srpnja 2001;

- 2.90% na dan 31. siječnja 2002; - 3.15% na dan 31. srpnja 2002;

- 3.42% na dan 31. siječnja 2003; - 3.69% na dan 31. srpnja 2003;

- 3.98% na dan 31. siječnja 2004; - 4.28% na dan 31. srpnja 2004;

- 4.60% na dan 31. siječnja 2005; - 4.93% na dan 31. srpnja 2005;

- 5.28% na dan 31. siječnja 2006; - 5.65% na dan 31. srpnja 2006;

- 6.03% na dan 31. siječnja 2007; - 6.43% na dan 31. srpnja 2007;

- 6.85% na dan 31. siječnja 2008; - 7.29% na dan 31. srpnja 2008;

- 7.74% na dan 31. siječnja 2009; - 8.23% na dan 31. srpnja 2009;

Članak 3.

KAMATA

1. Zajmoprimac će plaćati kamatu na reprogramirane dugove obuhvaćene ovim Sporazumom sve do datuma cjelokupne otplate. Ova će se kamata obračunavati polugodišnje na osnovi 360 dana u godini i stvarnog broja dana.

2. a) Kamata na reprogramirane dugove koji proizlaze iz zaostalih potraživanja navedenih u stavku 2.a) i b) članka 1. ovog Sporazuma obračunavat će se od 1. siječnja 1995. godine;

b) Kamata na reprogramirane iznose navedene u stavku 2.c) članka 1. ovog Sporazuma obračunavat će se od vremena ugovornog dospijeća takvih dugova.

3. Kamata na reprogramirane iznose koja će se stalno primjenjivati dok traje sadašnji Sporazum iznosit će 6-mjesečni LIBOR + 0,50% graničnog troška godišnje.

4. Kamata će se plaćati 31. siječnja i 31. srpnja svake godine počevši od 31. siječnja 1996. godine.

Članak 4.

ZATEZNA KAMATA

1. Zatezna kamata narasla do 31. prosinca 1994. na dugove koji su navedeni u stavku 2.a) i b) članka 1. ovog Sporazuma obračunavat će se po stopi navedenoj u odnosnim ugovorima i plaćat će se u 10 jednakih i uzastopnih polugodišnjih obroka, počevši od 31. srpnja 1996. do zaključno 31. siječnja 2001. godine. Kamata koja će se obračunavati na navedenu reprogramiranu zateznu kamatu iznosit će 1,00% godišnje iznad 6-mjesečne stope LIBOR.

2. U slučaju zakašnjelih plaćanja glavnice i/ili kamate obračunavat će se zatezna kamata u iznosu od 1,00% godišnje sve do primitka takvih plaćanja. To međutim ne znači pravo na odgodu plaćanja bilo kojih potraživanja.

Članak 5.

PLAĆANJE NEREPROGRAMIRANIH IZNOSA

Svaki drugi iznos dospio i nepodmiren do 21. ožujka 1995. koji nije reprogramiran ovim Sporazumom i za koji je jamstvo izdao Zajmodavac platit će se Zajmodavcu zajedno sa zateznom kamatom što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije do 31. listopada 1995. godine. Stopa zatezne kamate obračunavat će se u skladu sa stopom navedenom u odnosnim ugovorima.

Članak 6.

OPĆE ODREDBE

1. Zajmoprimac se obvezuje:

a) postupati spram Zajmodavca barem jednako povoljno kao spram bilo kojeg drugog vjerovnika u svezi s reprogramiranjem ili refinanciranjem dugova usporedivih dospijeća;

b) obavijestiti Zajmodavca, na njegov zahtjev, o odredbama bilo kojeg sporazuma o konsolidaciji ili reprogramiranju duga ako se takav zaključi ili bi se mogao zaključiti.

2. Sve odredbe ugovora ostaju važeće i na snazi. Izvorni dužnici i jamci ostaju odgovorni za izvršenje svojih izvornih obveza. Prijenos dugova unutar bivše SFRJ ili drugi prijenosi vlasništva ne dovode do zamjene dužnika ili jamca.

3. Zajmoprimac jamči za izvršenje obveza plaćanja svih dugova koji proizlaze iz ovog Sporazuma.

4. Sva plaćanja predviđena ovim Sporazumom izvršit će se u korist Zajmodavca ili njegovih zastupnika na račun koji će navesti Zajmodavac ili njegov niže navedeni zastupnik u slobodno konvertibilnoj valuti ili u valuti u kojoj su odgovarajući krediti i zajmovi bili izvorno zaključeni, bez odgode i bez bilo kakvih odbitaka za poreze, naknade ili druge javne troškove te bilo koje druge troškove koji mogu nastati unutar ili izvan Republike Hrvatske.

5. Kuwait Foreign Trading Contracting and Investment Company ili poduzeće koje je njezin sljednik, s jedne strane, i Privredna banka Zagreb d.d. (»Banka«), s druge strane, djelovat će u svojstvu ovlaštenih zastupnika Zajmodavca i Zajmoprimca pri provedbi odredbi iz ovog Sporazuma Banka će u ime Zajmoprimca izvršavati sve obveze koje su pripadale Narodnoj Banci Jugoslavije prema sporazumima o konsolidaciji dugova o kojima govori stavak 2.b) članka 1. U slučaju da Banka ne bude u stanju izvršiti sve svoje obveze koje proizlaze iz ovog Sporazuma, tada će te obveze preuzeti Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 7.

IZJAVA, OBVEZE I NEPOŠTIVANJE SPORAZUMA

Izjava

Zajmoprimac izjavljuje i jamči da:

(1) je ovlašten sklopiti ovaj Sporazum i koristiti se pravima te izvršavati obveze ovdje navedene i sve radnje koje su potrebne da bi imao ovlaštenje izvršavati ovaj Sporazum i sve obveze koje su u njemu navedene;

(2) u skladu s važećim zakonima u Republici Hrvatskoj na datum sklapanja Sporazuma, spram potraživanja Zajmoprimca u sklopu ovog Sporazuma postupat će se barem jednako povoljno kao spram potraživanja svih ostalih neosiguranih vjerovnika glede nepodmirenih vanjskih dugova;

(3) u svim postupcima pokrenutim u Republici Hrvatskoj ili drugdje s obzirom na ovaj Sporazum neće imati pravo za sebe ili za bilo koje svoje posjede zahtijevati imunitet od sudskog postupka, izvršenja, dodjele ili drugih sudskih postupaka;

(4) od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svi akti, uvjeti i postupci će se izvršiti, ispuniti i obaviti kako bi (a) omogućili sklapanje ovog Sporazuma u skladu sa zakonom, ostvarili svoja prava i izvršili i ispunili obveze koje proizlaze iz njega, (b) osigurali obveze koje proizlaze iz ovog Sporazuma kao pravno zasnovane, valjane i obvezujuće i (c) izvršili radnje koje osiguravaju punovažnost ovog Sporazuma u Republici Hrvatskoj;

(5) navedene obveze i one koje proizlaze iz ovog Sporazuma su pravne i valjane obveze u skladu s navedenim uvjetima;

(6) izvršenje ovog Sporazuma i ostvarivanje njegovih prava te izvršenje njegovih obveza, kako je to navedeno, ne predstavljaju niti će dovesti do kršenja bilo kakvog sporazuma, zakona ili povelje.

Obveze

Zajmoprimac će:

(1) iskazati Zajmodavcu svoj godišnji proračun za tu fiskalnu godinu čim isti bude na raspolaganju, a u svakom slučaju u roku od šest mjeseci nakon kraja svake fiskalne godine;

(2) od vremena do vremena dati Zajmodavcu, na njegov zahtjev, obavijest o svom financijskom stanju;

(3) udovoljiti uvjetima, te učiniti sve što je potrebno kako bi bila punopravna i važeća sva ovlaštenja, odobrenja, dozvole i potvrde koje zahtijevaju zakoni i drugi propisi Republike Hrvatske kako bi punopravno izvršavao svoje obveze pod uvjetima ovog Sporazuma te omogućio zakonitost, valjanost, zakonitu provedbu i usvojivost ovog Sporazuma u Republici Hrvatskoj;

(4) koliko god je to moguće odmah obavijestiti Zajmodavca o bilo kojoj pojavi koja jest ili može rezultirati (u budućnosti, obavijestivši unaprijed, izvršavajući bilo koju odluku ovdje navedenu, ili kombinaciju rečenog) neplaćanjem i, po primitku pismenog zahtjeva od Zajmodavca, potvrditi Zajmodavcu da, osim ako je o tome već obavijestio Zajmodavca ili kako je navedeno u takvoj obavijesti, do takvog slučaja nije došlo, i

(5) osigurati da se u svakoj prilici spram potraživanja Zajmodavaca u okvirima ovog Sporazuma postupa barem na jednak način kao i spram potraživanja ostalih Zajmodavca glede nepodmirenih vanjskih dugova.

Zajmoprimac neće stvoriti ili koristiti kao jamstvo za bilo koje vanjsko dugovanje bilo koje terećenje s obzirom na sve ili dio sadašnjih ili budućih prihoda ili imovine, osim obveza koje proizlaze po sili zakona a koje osiguravaju isključivo obveze glede plaćanja vanjskih dugova čiji rokovi nisu prekoračeni.

Slučajevi neplaćanja

Ako:

(1) Zajmoprimac ne plati iznos koji je obvezan platiti u roku, valuti i na način koji je ovdje naveden; ili

(2) bilo kakvo predstavljanje ili izjava Zajmoprimca u ovom Sporazumu ili u bilo kojoj obavijesti ili drugom dokumentu, potvrdi ili izjavi u svezi ovdje navedenog ili u svezi ovog predmeta jest ili se ispostavi da je netočna ili navodi na pogrešan zaključak u bilo kojem značajnom pogledu; ili

(3) Zajmoprimac ne izvrši bilo koju obvezu koja se na njega odnosi i ako se to ne popravi u roku od petnaest dana nakon što Zajmoprimac o tome primi pisanu obavijest; ili

(4) Zajmoprimac ne izvrši bilo koju obvezu iz ovog Sporazuma koja se na njega odnosi i ako se to ne popravi u roku od trideset dana nakon što je Zajmoprimac o tome primio pisanu obavijest; ili

(5) vanjski dug glede posuđenog novca Zajmoprimca (a) ne bude plaćen u roku ili unutar bilo kojeg produženja roka navedenog u bilo kojem sporazumu koji se na to odnosi ili (b) dospijeva na plaćanje (ili bi moglo dospjeti) prije određenog datuma dospijeća takvog plaćanja; ili

(6) izvanredni, pljenidbeni, izvršni ili drugi sudski postupak bude pokrenut ili nametnut, u svakom slučaju, na osnovi odluke ili sukladno pravu koje daje zakon na ili protiv posjeda Zajmoprimca a ne izvrši se ili suspendira u roku od sedam dana; ili

(7) u bilo kojem trenutku odredbe ovog Sporazuma prestanu biti istinite i točne u bilo kojem pogledu; ili

(8) Zajmoprimac opovrgne ovaj Sporazum ili učini ili prouzroči izvršenje bilo koje radnje koja pokazuje namjeru da se opovrgne ovaj Sporazum; ili

(9) u bilo kojem trenutku bude ili postane nezakonito Zajmoprimcu izvršavati bilo koji ili sve svoje obveze kako su ondje navedene, tada u svakom takvom slučaju i u bilo koje vrijeme nakon toga Zajmodavac može pisano obavijestiti Zajmoprimca kako su dugovi obuhvaćeni ovim Sporazumom trenutno naplativi (u tom slučaju zajedno s pripadajućim kamatama i svim drugim iznosima koje Zajmoprimac duguje u skladu s ovim Sporazumom).

Definicije

U svrhe ovog članka, izrazi »terećenje«, »dug« i »vanjski dug« znače slijedeće:

»terećenje« označava hipoteku, obveze, pljenidbu, privremeno vlasništvo nad imovinom do naplate ili druge mjere kojima se osigurava obveza bilo koje osobe ili bilo koje druge vrste povlaštenog dogovora (uključujući, bez ograničenja, prijenos vlasništva i zadržavanje prava na imovinu) sličnog djelovanja;

»dug« se odnosi na bilo koju obvezu (u obliku glavnice ili jamstva) plaćanja ili otplate novca, bilo prošlog ili budućeg, neposredno ili posredno;

»vanjski dug« se odnosi na dug koji je (a) denominiran ili koji se plaća ili se treba platiti u valuti koja se razlikuje od službene valute Republike Hrvatske i/ili (b) se plaća osobi koja je nastanjena, boravi ili ima glavni ured ili glavno poslovno središte izvan Republike Hrvatske.

Članak 8.

PREINAKE ILI DOPUNE

1. Ovaj Sporazum može se dopunjavati ili preinačavati samo uz uzajamnu suglasnost Zajmodavca i Zajmoprimca.

2. Ako se Zajmoprimac i sudjelujuće zemlje vjerovnice dogovore o tome da prilagode postotak neraspoređenog duga, ovaj Sporazum će biti dopunjen tako da odražava tu promjenu. Tako dogovorena promjena neće utjecati na plaćanja koja su već izvršena prema ovom Sporazumu.

Članak 9.

ZAKONITOST I NADLEŽNOST

1. Ovaj Sporazum podliježe i sastavljen je u skladu s engleskim zakonodavstvom osim ako se strane na dogovore drukčije.

Svaka se strana ovim neopozivo obvezuje da će engleski sudovi biti nadležni saslušati i odrediti ishod bilo kakve parnice, čina ili postupka, te razriješiti bilo kakav spor koji može proizaći iz ili u svezi s ovim Sporazumom i za tu svrhu neopozivo podliježu nadležnosti rečenih sudova.

Zastupnik za izvršenje svih postupaka koje Zajmodavac poduzme protiv Zajmoprimca bit će Ambasada Republike Hrvatske u Engleskoj.

Članak 10.

DODJELE I PRIJENOSI

Korist Sporazuma

Ovaj Sporazum predstavlja obvezu i provodit će se u korist svake od strana ovog Sporazuma i njihovih sljednika te osoba na koje se isti prenese.

Dodijele i prijenosi Zajmoprimca

Zajmoprimac nema pravo dodijeliti ili prenijeti sva ili bilo koja svoja prava, koristi i obveze ovdje navedene.

Dodjele i prijenosi Zajmodavca

Zajmodavac može u bilo koje vrijeme dodijeliti ili prenijeti sva ili bilo koja svoja prava, koristi i obveze ovdje navedene.

Članak 11.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan prijema pisane obavijesti diplomatskim putem kojom Republika Hrvatska obavještava Zajmodavca kako su pravni uvjeti za stupanje na snagu ovog Sporazuma ispunjeni.

Sukladno odredbama članka IV. 2. Usklađenog zapisnika, Vlada Republike Hrvatske nastojat će ispuniti uvjete uz najmanju moguću odgodu, a u svakom slučaju prije 31. listopada 1995. godine.

Od dana potpisivanja pa sve do dana stupanja na snagu, ovaj Sporazum će se u potpunosti primjenjivati.

U potvrdu gornjeg dolje potpisani službeno ovlašteni potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Kuvajtu 3. siječnja 1996. godine u dva izvornika na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Države Kuvajt

Vanja Kalogjera Ali A. Rashaid AI Bader

Veleposlanik Republike Generalni direktor

Hrvatske u Ujedinjenim Kuwait Investment Authority

Arapskim Emiratima

Dodatak A

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY

Raspoređeni i neraspoređeni dug Republike Hrvatske

koji će se reprogramirati u skladu s Usklađenim zapisnikom Pariškog kluba od 21. ožujka 1995. godine

VRSTA DUGA glavnici Neplaćeni iznosi do 31. 12. 1994. Glavnica UKUPNO

31. 12. 1994. Glavnica Kamata Zatez. kamata dospjela u 1995. za reprogramirati

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RASPOREĐENI DUG (NAFTOVOD) 100%

NBJ REF. NAFTOVOD 30/10/84 USD 5,988,367.40 5,988,367.40 2,945,581.45 5,988,367.40

NBJ FINANCIRANJE NAFTOVOD 20/03/86 USD 11,761,867.26 11,761,867.26 2,370,583.03 2,784,894.02 14,132,450.29

NBJ 1986-88 FIN. TRANŠA »A« 25/03/87 USD 7,635,168.44 6,108,134.75 2,193,487.92 1,099,702.31 1,527,033.69 9,828,656.36

TRANŠA »B« 4,413,825.06 2,648,295.04 1,418,757.02 440,046.13 882,765.01 4,949,817.07

NBJ 1988-89 FIN. NAFTOVOD 15/06/89 USD 9,375,483.38 3,366,218.67 341,520.05 2,343,870.84 5,710.089.51

UKUPNO 39,174,711.55 26,506,664.46 9,349,046.64 7,611,743.96 4,753,669.55 40,609,380.64

NERASPOREĐENI DUG 28.49%

NBJ SPORAZUM 2 30/10/84 USD 3,602,401.73 3,602,401.73 1,750,607.45 3,602,401.73

NBJ 1985-86 SPORAZUM 2 20/03/86 USD 14,589,726.99 14,589,726.99 2,940,533.03 3,454,455.21 17,530,260.02

NBJ 1986-88 SPORAZUM 2 TR. »A« 25/03/87 USD 9,186,124.40 7,348,899.52 2,639,058.07 1,323,088.32 1,837,224.88 11,825,182.47

TR. »B« 9,078,052.35 5,446,831.41 2,918,002.03 905,056.68 1,815,610.47 10,180,443.91

NBJ 1988-89 REFINANCIR. BR. 2 15/06/89 USD 13,478,268.57 4,839,302.40 490,971.90 3,369,567.14 8,208,869.54

NBJ 1985-86 SPORAZUM 3 20/03/86 USD 14,589,726.99 14,589,726.99 2,940,533.03 3,454,455.21 17,530,260.02

NBJ 1986-88 SPORAZUM 3 TR. »A« 25/03/87 USD 9,186,124.40 7,348,899.52 2,639,058.07 1,323,088.32 1,837,224.88 11,825,182.47

TR. »B« 4,539,026.17 2,723,415.70 1,459,001.01 452,528.34 907,805.23 5,090,221.95

NBJ 1988-89 REFINANCIR. BR. 3 15/06/89 USD 22,415,882.62 8,048,306.36 816,541.72 5,603,970.65 13,652,277.02

UKUPNO 100,665,334.22 55,649,901.86 28,423,793.99 13,970,793.16 15,371,403.26 99,445,099.11

SVEUKUPNO USD 139,840,045.76 82,156,566.32 37,772,840.63 21,582,537.12 20,125,072.81 140,054,479.76

NBJ 1984 REFINANCIRANJE 30/10/84 KWD 59,359.828 59,359.828 84,418.645 59,359.828

NBJ 1988-89. SPORAZ. O REFINANC. 15/06/89 KWD 38,954.184 40,992.088 8,424.951 9,738.546 50,730.634

SVEUKUPNO KWD 98,314.012 59,359.828 40,992.088 92,843596 9,738.546 110,090.461

ČLANAK 4: ZATEZNA KAMATA

USD 221,582,537.12 Platit će se u 10 jednakih i uzastopnih polugodišnjih obroka, od kojih će prvi biti

KWD 92,843.596 plaćen 31. srpnja 1996., a posljednji 31. siječnja 2001. godine.

AMANDMAN UZ SPORAZUM
IZMEĐU VLADE DRŽAVE KUVAJT
I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
O KONSOLIDACIJI I REPROGRAMIRANJU
ODREĐENIH DUGOVA REPUBLIKE HRVATSKE
PREMA VLADI DRŽAVE KUVAJT
OD 3. SIJEČNJA 1996.

Vlada Države Kuvajt, koju predstavlja Kuwait Investment Authority (u daljnjem tekstu »Zajmodavac«) i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu »Zajmoprimac«);

Budući da su potpisale Sporazum između Vlade Države Kuvajt i Vlade Republike Hrvatske o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt 3. siječnja 1996. (u daljnjem tekstu »Sporazum«);

Suglasne su razjasniti i dopuniti Sporazum na slijedeći način:

1. S obzirom na članak 7.

Usuglašeno je da se Obveze (1) odnosi na godišnji Državni proračun Republike Hrvatske objavljen u službenim novinama (»Narodne novine«), Obveze (2) odnosi se na Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija objavljen mjesečno i/ili druge javno objavljene dokumente.

2. S obzirom na članak 9.

Ovaj članak mijenja se i glasi:

Članak 9.

ZAKONITOST I NADLEŽNOST

Ovaj Sporazum podliježe i sastavljen je u skladu sa zakonodavstvom države New York osim ako se strane ne dogovore drukčije.

Svaka se strana ovim neopozivo obvezuje da će Vrhovni sud države New York, okrug New York, Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država južnog okruga New York i prizivni sudovi ili tijela koja istim pripadaju (sveukupno »sudovi New York«) biti nadležni saslušati i odrediti ishod bilo kakve parnice, čina ili postupka, te razriješiti bilo kakav spor koji može proizaći iz ili u svezi s ovim Sporazumom i, za tu svrhu, neopozivo podliježu nadležnosti rečenih sudova.

Zastupnik za izvršenje svih postupaka koje Zajmodavac poduzme protiv Zajmoprimca bit će Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Washingtonu, Sjedinjene Američke Države.«

3. Sve ostale odredbe Sporazuma ostaju iste.

Sačinjeno u Zagrebu 22. listopada 1996. u dva izvornika na engleskom jeziku.

za Vladu Republike Hrvatske za Vladu Države Kuvajt

Božo Prka Ali. A. Rashaid Al Bader

ministar financija generalni direktor
Kuwait Investment
Authority

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE CONSOLIDATION AND RESCHEDULING OF CERTAIN DEBTS OF THE REPUBLIC OF CROATIA OWED TO THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

The Government of the State of Kuwait, represented by Kuwait Investment Authority (hereinafter the »Lender«), and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter the »Borrower«).

Being aware, that the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (»SFRY«) no longer exists; and

Acting in accordance with the recommendations of the Agreed Minute on the Consolidation of the Debt of the Republic of Croatia signed on March 21, 1995 in Paris (hereinafter the »Agreed Minute«) between the representatives of the »Participating Creditor Countries« among which the representatives of both the Government of the State of Kuwait and the Government of the Republic of Croatia; and

Recognizing that the Government of the Republic of Croatia desires to maintain sound and stable financial relations with the Government of the State of Kuwait and considering that accepting an appropriate legal framework for consolidating and rescheduling of the debt owed to the Government of the State of Kuwait and confirming its legal obligation to repay that debt will contribute to that end;

Have agreed as follows:

Article 1

APPLICATION OF THE AGREEMENT

1. The Lender and the Borrower agree in accordance with the Agreed Minute to consolidate and reschedule certain payments due to the Lender with respect to debts that has been allocated to the Borrower (»allocated debt«), and for 28.49% of debt of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (»SFRY«) that cannot be allocated to any sucessor Republic of the former SFRY (»unallocated debt«) as presented in the attached Annex A.

2. The present Agreement shall apply to:

- the 100% of the Borroweržs allocated debt, resulting from non-concessional loans and commercial credits owed or guaranteed by entities located on Borroweržs territory, including Government entities or entities legally authorized to act on their behalf or banks when relevant, having an original maturity of more than one year pursuant to a contract concluded before December 2, 1982; and

- a share of 28.49% of the unallocated debt owed or guaranteed by the former SFRY and not immediately attributable to any successor Republic of the former SFRY having original maturities of more than one year pursuant to a contract or agreement concluded before December 2, 1982;

a) The principal and interest (excluding late interest) of these debts not yet rescheduled due as at December 31, 1994 inclusive and not paid;

b) The principal and interest (excluding late interest) of these debts due as at December 31, 1994 inclusive and not paid originating from bilateral Agreements on consolidation of October 30, 1984, March 20, 1986, March 25, 1987 and June 15, 1989 concluded between the respective agents of the Government of the State of Kuwait and the Government of the former SFRY;

c) The principal (excluding late interest) due from January 1, 1995 up to December 31, 1995 inclusive and not paid originating from the contracts and agreements mentioned in paragraphs (a) and (b).

3. Tables listing the relevant contracts and agreements to be included under the rescheduling are attached as Annex A, which Annex will form an integral part of this Agreement.

Article 2

TERMS OF THE CONSOLIDATION

The debts specified in Article 1 of the present Agreement will be paid as follows:

- 1.29% on January 31, 1988; - 1.46% on July 31, 1998;

- 1.64% on January 31, 1999; - 1.82% on July 31, 1999;

- 2.02% on January 31, 2000; - 2.22% on July 31, 2000;

- 2.44% on January 31, 2001; - 2.66% on July 31, 2001;

- 2.90% on January 31, 2002; - 3.15% on July 31, 2002;

- 3.42% on January 31, 2003; - 3.69% on July 31, 2003;

- 3.98% on January 31, 2004; - 4.28% on July 31, 2004;

- 4.60% on January 31, 2005; - 4.93% on July 31, 2005;

- 5.28% on January 31, 2006; - 5.65% on July 31, 2006;

- 6.03% on January 31, 2007; - 6.43% on July 31, 2007;

- 6.85% on January 31, 2008; - 7.29% on July 31, 2008;

- 7.74% on January 31, 2009; - 8.23% on July 31, 2009;

Article 3

INTEREST

1. The Borrower will have to pay interest on the rescheduled debts covered by the present Agreement up to their reimbursement date. This interest shall be calculated semi-annually on the basis of 360 days a year and actual number of days.

2. a) As regards the arrears specified in the paragraph 2 (a) and (b) of Article 1 of the present Agreement, rescheduling interest shall be calculated as from January I, 1995 of such debts;

b) As regards the amounts specified in the paragraph 2 (c) of Article 1 of the present Agreement, rescheduling interest shall be calculated as from the contractual maturity of such debts.

3. The rescheduling interest will be 6 month LIBOR + 0.50% marginal rate per annum and shall be firm for the duration of the present Agreement.

4. The payments of the interest shall be made on January 31, and July 31 of each year, the first one on January 31, 1996.

Article 4

LATE INTEREST

1. Late interest accrued as at December 31, 1994 on the debts referred to in paragraph 2 (a) and (b) of Article 1 of the present Agreement will be calculated at the rate of the relevant contracts and paid in 10 equal and successive semi-annual instalments, the first one on July 31, 1996 and the final one on January 31, 2001. The interest to be calculated on such rescheduling of late interest will be 1.00% per annum over 6 months LIBOR.

2. In case of delayed payments of principal and/or interest, late interest at a default rate of 1.00% per annum shall be charged until receipt of such payments. This does not in any way constitute the right to defer any payment due.

Article 5

PAYMENT OF NON RESCHEDULED AMOUNTS

Any other amount not rescheduled by the present Agreement, guaranteed by the Lender, which is due and not paid as at March 21, 1995, will be paid to the Lender as soon as possible and in any case not later than October 31, 1995 including late interest. The late interest rate shall be calculated in accordance with the rate of the relevant contracts.

Article 6

GENERAL PROVISIONS

1. The Borrower undertakes:

a) to grant the Lender a treatment not less favourable than the granted to any other creditor country for the rescheduling or refinancing of debts of a comparable term;

b) to inform upon request the Lender of the provisions of any debt consolidation or rescheduling agreement it concluded or might conclude.

2. All terms of the Contracts remain in full force and effect. The original debtors and guarantors remain responsible for their original commitments. Internal debt transfers within the former SFRY or any other ownership transfers do not lead to any debtor or guarantor substitution.

3. The Borrower guarantees the payment obligation with respect to all debts resulting from the present Agreement.

4. All payments foreseen in the present Agreement shall be made to the Lender or its agencies to the account that will be designated by the Lender or its agent referred to below, in a freely convertible currency or in the currency in which the corresponding credits and loans were originally denominated, without delay and without any deductions for taxes, fees or other public charges or any other costs accruing inside or outside Croatia.

5. The Kuwait Foreign Trading Contracting and Investment Company or its successor company will act as the authorized agent of the Lender. The Privredna Banka Zagreb d.d. (the »Bank«) will act as the authorized agent of the Borrower in executing the Borroweržs payment obligations pursuant to the present Agreement and to the agreements on consolidation of debts refereed to in paragraph 2 (b) of Article 1. Should the Bank be unable to execute such payment obligations, the Ministry of Finance of the Republic of Croatia would take over those obligations.

Article 7

REPRESENTATIONS, COVENANTS AND EVENTS OF DEFAULT

Representations

The Borrower hereby represents and warrants that:

(1) it has power to enter into this Agreement and to exercise its rights and perform its obligations hereunder and all action required to authorize its execution of this Agreement and its performance of its obligations hereunder has been duly taken;

(2) under the laws of Croatia in force at the date hereof, the claims of the Borrower under this Agreement will rank at least pari passu with the claims of all its other unsecured creditors in respect of external indebtedness;

(3) in any proceedings taken in Croatia or elsewhere in relation to this Agreement, it will not be entitled to claim for itself or any of its assets immunity from suit, execution, attachment or other legal process;

(4) as from the date of entry into force of this Agreement, all acts, conditions and things required to be done, fulfilled and performed in order (a) to enable it lawfully to enter into, exercise its rights under and perform and comply with the obligations expressed to be assumed by it in this Agreement, (b) to ensure that the obligations expressed to be assumed by it in this Agrrement are legal, valid and binding and (c) to make this Agreement admissible in evidence in Croatia will have been done, fulfilled and performed;

(5) the obligations expressed to be assumed by it in this Agreement are legal and valid obligations binding on it in accordance with the terms hereof;

(6) the execution of this Agreement and its exercise of its rights and performance of its obligations hereunder do not constitute and will not result in any breach of any agreement, law or treaty.

Covenants

The Borrower shall:

(1) as soon as the same become available, but in any event within six months after the end of each of its financial years, deliver to the Lender its annual budget for such financial year;

(2) from time to time on the request of the Lender, furnish the Lender with such information about its financial condition as the Lender may reasonably require;

(3) obtain, comply with the terms of and do all that is necessary to maintain in full force and effect all authorizations, approvals, licenses and consents required in or by the laws and regulations of Croatia to enable it lawfully to enter into and perform its obligations under this Agreement or to ensure the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence in Croatia of this Agrrement;

(4) to the best of its knowledge promptly inform the Lender of the occurrence of any event which is or may become (with the passage of time, the giving of notice, the making of any determination hereunder or any combination thereof) an Event of Non-Payment and, upon receipt of a written request to that effect from the Lender, confirm to the Lender that, save as previously notified to the Lender or as notified in such confirmation, no such event has occurred; and

(5) ensure that at all times the claims of the Lender it under this Agreement rank at least pari passu with the claims of all its other unsecured creditors in respect of external indebtedness.

The Borrower shall not create or permit to subsist as security for any of its external indebtedness any encumbrance over all or any of its present of future revenues or assets other than an encumbrance arising by operation of law which secures only obligations with respect to payments of external indebtedness which are not overdue.

Events of Non-Payment

If:

(1) the Borrower fails to pay an sum due from it hereunder at the time, in the currency and in the manner specified herein; or

(2) any representation or statement made by the Borrower in this Agreement or in any notice or other document, certificate or statement delivered by it pursuant hereto or thereto or in connection herewith or therewith is or proves to have been incorrect or misleading in any material respect when made; or

(3) the Borrower fails duly to perform and of the obligations expressed to be assumed by it and such failure is not remedied within fifteen days after a notice has been given to the Borrower; or

(4) the Borrower fails duly to perform any other obligation expressed to be assumed by it in this Agreement and such failure is not remedied within thirty days after a notice has been given to the Borrower; or

(5) external indebtedness in respect of borrowed money of the Borrower (a) is not paid when due or within any applicable grace period specified in any agreement relating thereto or (b) becomes (or becomes capable of being rendered) due and payable prior to its specified maturity; or

(6) a distress, attachment, execution or other legal process is levied, enforced or sued out, in each case in execution of judgment or pursuant to a right granted by law, on or against the assets of the Borrower and is not discharged or stayed within seven days; or

(7) at any time the representations of this Agreement cease to be true and accurate in all respects; or

(8) the Borrower repudiates this Agreement or does or causes to be done any act or thing evidencing an intention to repudiate this Agreement; or

(9) at any time it is or becomes unlawful for the Borrower to perform any or all of its obligations hereunder, then and in any such case and at any time thereafter, the Lender may by written notice to the Borrower declare the debts under this Agreement to be immediately due and payable (whereupon the same shall become so payable together with accrued interest thereon and any other sums then owed by the Borrower hereunder).

Definitions

For the purposes of this Article, the terms »encumbrance«, »indebtedness« and »external indebtedness« respectively, shall mean as follows:

an »encumbrance« shall be construed as a reference to a mortgage, charge, pledge, lien or other encumbrance securing any obligation of any person or any other type of preferential arrangement (including, without limitation, title transfer and retention arrangements) having a similar effect;

an »indebtedness« shall be construed so as to include any obligation (whether incurred as principal or as surety) for the payment or repayment of money, whether present or future, actual or contingent;

an »external indebtedness« shall be construed as a reference to indebtedness which is (a) denominated, or which is or may be paid, in a currency other than that of the Republic of Croatia and/or (b) payable to person domiciled, resident or having its head office or principal place of business outside the Republic of Croatia.

Article 8

MODIFICATION OR AMENDMENT

1. This Agreement may be amended or modified only by mutual consent of the Lender and Borrower.

2. If the Borrower and Participating Creditor Countries agree to adjust the percentage of non allocated debt this Agreement shall be amended to reflect such an adjustment. Such an agreed adjustment shall not affect payments already made pursuant to this Agreement.

Article 9

LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, English law, unless the parties agree otherwise.

Each of the parties hereto irrevocably agrees that the courts of England shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any disputes, which may arise out of or in connection with this Agreement and, for such purposes, irrevocable submits to the jurisdiction of such courts.

Agent for the service of process in all actions by the Lender against the Borrower shall be the Embassy of the Republic of Croatia in England.

Article 10

ASSIGNMENTS AND TRANSFERS

Benefit of the Agreement

This Agreements shall be binding upon and enure to the benefit of each party hereto and its successors and assigns.

Assignments and Transfers by the Borrower

The Borrower shall not be entitled to assign or transfer all or any of its rights, benefits and obligations hereunder.

Assignments and Transfers by the Lender

The Lender may at any time assign all or any of its rights and benefits hereunder.

Article 11

ENTRY INTO FORCE

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the written notification through diplomatic channels by which the Republic of Croatia informs the Lender that all legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

According to the provisions of Article IV. 2 of the Agreed Minute, the Government of the Republic of Croatia will seek to fulfill the requirements with the least delay, and in any case before October 31, 1995.

Up until the date of entry into force, and as from its date of signature, the present Agreement shall be implemented in full.

In witness whereof the undersigned duly authorized, have signed the present Agreement.

Done at Kuwait, on January 3, 1996, in two originals, in the English language.

for the Government of for the Government of

the Republic of Croatia the State of Kuwait

Vanja Kalogjera Ali A. Rashaid Al Bader

Ambassador of the Republic of Managing Director

Croatia to the United Arab Kuwait Investment Authority

Emirates

Annex A

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY

Croatian Allocated & Non-Allocated Debt to be Rescheduled

in Accordance with the Paris Club Agreed Minute of March 21, 1995

DEBT TYPE Outstanding Principal Arrears as of Dec. 31, 1994 Principal due TOTAL 

as of Dec. 31, 1994 Principal Reg. Interest Late Interest in 1995 Rescheduling 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ALLOCATED DEBT (NAFTAVOD) 100% 9=(5+6+8)

N.B.Y.REP. RELATE NAFTAVOD 30-Oct-84 USD 5,988,367.40 5,988,367.40 2,945,581,45 5,988,367.40

N.B.Y. FINANCING AGR. NAFTAVOD 20-Mar-86 USD 11,761,867.26 11,761,867.26 2,370,583,03 2,784,894.02 14,132,450.29

N.B.Y. 1986-88 FINANC NAFTA TR »A« 25-Mar-87 USD 7,635,168.44 6,108,134.75 2,193,487.92 1,099,702.31 1,527,033.69 9,828,656.36

TR »B« 4,413,825.06 2,648,295.04 1,418,757.02 440,046.13 882,765.01 4,949,817.08

N.B.Y. 1988 - 89 FINANCINO NAFTOVOD 15-Jun-89 USD 9,375,483.38 3,366,218.67 341,520.05 2,343,870.84 5,710,089.51

SUB-TOTAL 39,174,711.55 26,506,664.46 9,349,046.64 7,611,743.96 4,753,669.55 40,609,380.64

NON-ALLOCATED DEBT 28.49%

N.B.Y. SUPPLEMENTAL AGR. NO.2 30-Oct-84 USD 3,602,401.73 3,602,401.73 1,750,607.45 3,602,401.73

N.B.Y. 1985-86 SUPPL.AGR.RE. NO.2 20-Mar-86 USD 14,589,726.99 14,589,726.99 2,940,533.03 3,454,455.21 17,530,260.02

N.B.Y. 1986-88 SUPPL. AGR.NO .2 TR»A« 25-Mar-87 USD 9,186,124.40 7,348,899.52 2,639,058.07 1,323,088.32 1,837,224.88 11.825,182.47

TR »B« 9,078,052.35 5,446,831.41 2,918,002.03 905,056.68 1,815,610.47 10,180,443.91

N.B.Y. 1988-89 REFINANCING NO.2 15-Jun-89 USD 13,478,268.57 4,839,302.40 490,971.90 3,369,567.14 8,208,869.54

N.B.Y. 1985-86 SUPPL.AGR.RE. NO.3 20-Mar-86 USD 14,589,726.99 14,589,726.99 2,940,533.03 3,454.455.21 17,530,260.02

N.B.Y. 1986-88 SUPPL. AGR.NO .3 .TR »A« 25-Mar-87 USD 9,186,124.40 7,348,899.52 2,639,058.07 1,323,088.32 1,837,224.88 11,825,182.47

TR »B« USD 4,539,026.17 2,723,415.70 1,459,001.01 452,528.34 907,805.23 5,090,221.95

N.B.Y. 1988-89 REFINANCING NO.3 15-Jun-89 USD 22,415,882.62 8,048,306.36 816,541.72 5,603,970.65 13,652,277.02

SUB-TOTAL 100,665,334.22 55,649,901.86 28,423,793.99 13,970,793.16 15,371,403.26 99,445,099.11

GRAND TOTAL USD 139,840,045.76 82,156,566.32 37,772,840.63 21,582,537.12 20,125,072.81 140,054,479.76

N.B.Y. 1984 REFINANCING AGR. 30-Oct-84 KWD 59,359.828 59,359.828 84,418.645 59,359.828

N.B.Y. 1988-89 REFI. AGR. 15-Jun-89 KWD 38,954.184 40,992.088 8,424.951 9,738.546 50,730.634

GRAND TOTAL KWD 98,314.012 59,359.828 40,992.088 92,843.596 9,738.546 110,090.461

Article 4: Late interest USD 21,582,537.12 To be paid in 10 equal and successive semi annual Instalments,

KWD 92,843.596 first 31/7/96 last 31/1/2001


AMENDMENT TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE CONSOLIDATION AND RESCHEDULING OF CERTAIN DEBTS OF THE REPUBLIC OF CROATIA OWED TO THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT
DATED JANUARY 3, 1996

The Government of the State of Kuwait, represented by Kuwait Investment Authority (hereinafter the »Lender«), and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter the »Borrower«);

Having signed the Agreement between the Government of the State of Kuwait and the Government of the Republic of Croatia on the consolidation and rescheduling of certain debts of the Republic of Croatia owed to the Government of the State of Kuwait dated January 3, 1996. (hereinafter the »Agreement«);

Have agreed to clarify and amend the Agreement in the following manner:

1. With respect to Article 7

It is agreed that Covenant (1) will mean to refer to the Annual State Budget of the Republic of Croatia as published in the Official Gazette (»Narodne novine«), and that Covenant (2) will mean to refer to the Monthly statistical review of the Ministry of Finance, published monthly and/or other publicly circulated documents.

2. With respect to Article 9

This Article will be amended to read as follows:

Article 9

LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the Law of the State of New York, unless the parties agree otherwise.

Each of the parties hereto irrevocably agrees that the Supreme Court of the State of New York, County of New York, the U. S. District Court for the Southern District of New York and appellate court or body thereto (collectively, the »New York Courts«) shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any of the disputes, which may arise out of or in connection with this Agreement and, for such purposes, irrevocably submits to the jurisdiction of such courts.

Agent for the service of process in all actions by the Lender against the Borrower shall be the Embassy of the Republic of Croatia in Washington, United States of America.«

3. All other provisions of the Agreement shall remain unchanged.

Done at Zagreb, on October 22, 1996, in two originals, in the English language.

for the Government of for the Government of

the Republic of Croatia the State of Kuwait

Božo Prka Ali A. Rashaid Al Bader

Minister of Finance Managing Director

of the Republic of Croatia Kuwait Investment Authority

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma i Amandmana uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt od 3. siječnja 1996. i 22. listopada 1996. podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 1996. do 2009.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/93-01/05
Zagreb, 7. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.