Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 25.2.1997 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za Projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU ZA PROJEKT HITNE OBNOVE PROMETA I RAZMINIRANJE, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za Projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.

Broj: 01-97-258/1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

BROJ ZAJMA 4104 HR

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU ZA PROJEKT HITNE OBNOVE PROMETA I RAZMINIRANJE, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zajmu za Projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sklopljen 4. prosinca 1996. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst sporazuma o zajmu za Projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sklopljen 4. prosinca 1996. godine, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM O ZAJMU

SPORAZUM, od 4. prosinca 1996. između REPUBLIKE HRVATSKE (Zajmoprimac) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka).

S OBZIROM DA (A) je Zajmoprimac, osvjedočen o izvedivosti i prioritetnoj važnosti projekta opisanog u Rasporedu 2 ovog Sporazuma, zatražio od Banke pomoć pri financiranju tog projekta;

(B) su Zajmoprimac, Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine potpisali 11. svibnja 1996. Sporazum (»Pločanski sporazum«) u svezi s primjenom Sporazuma koji Federaciji Bosne i Hercegovine (»Federacija«) omogućuje pristup jadranskoj obali preko teritorija Zajmoprimca te koji Zajmoprimcu omogućuje prolaz kroz teritorij Federacije;

(C) su Zajmoprimac, Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine potpisali 11. svibnja 1996. Sporazum (»Neumski sporazum«) koji Zajmoprimcu osigurava prolaz kroz teritorij Federacije;

(D) su Zajmoprimac i Republika Bosna i Hercegovina potpisali Memorandum o suglasnosti 14. ožujka 1996. u svrhu zajedničke obnove prometnih veza (»Sporazum o mostu Županja-Orašje«); i

S OBZIROM DA je Banka sporazumna na osnovi, između ostalog, gore navedenog odobriti zajam Zajmoprimcu pod uvjetima navedenim u ovom Sporazumu;

Strane Sporazuma suglasne su kako slijedi:

Članak I

Opći uvjeti; Definicije

Odjeljak 1.01. »Opći uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o jednovalutnim zajmovima i sporazume o jamstvu za jednovalutne zajmove« koje je izdala Banka 30. svibnja 1995. godine (Opći uvjeti) čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Odjeljak 1.02. Osim ako kontekst ne nalaže drugačije, izrazi definirani u Općim uvjetima i preambuli ovog Sporazuma imaju odgovarajuća značenja kako su navedena, dok slijedeći dodatni izrazi imaju slijedeća značenja:

(a) »Njemačka marka« i DEM označavaju zakonitu valutu Savezne Republike Njemačke, ali ako ta valuta bude zamijenjena s »Eurom« tada će izrazi »Njemačka marka« i DEM za svrhe zajma biti zamijenjeni s »Euro« prema omjeru koji će vrijediti na dan takve zamjene;

(b) »Mine« označava kopnene mine i uključuje neeksplodirane naprave kao što su bombe, mine iznenađenja, streljivo i eksplodirane artiljerijske projektile bilo koje vrste;

(c) »MUP« označava Ministarstvo unutarnjih poslova Zajmoprimca;

(d) »Projektna služba MUP-a« označava službu na koju se odnosi stavak 3. Raspored 5 ovog Sporazuma;

(e) »MPPV« označava Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Zajmoprimca;

(f) »Projektna služba MPPV-a« označava službu na koju se odnosi stavak 1. Rasporeda 5 ovog Sporazuma koja je osnovana unutar MPPV-a;

(g) »Služba za jamstvo kvalitete« označava službu na koju se odnosi stavak 4. Rasporeda 5 ovog Sporazuma koja je osnovana unutar MUP-a; i

(h) »Posebni računi« označava račune na koje se odnosi odjeljak 2.02. (b) ovog Sporazuma.

Članak II

Zajam

Odjeljak 2.01. Banka je sporazumna dati zajam Zajmoprimcu, pod uvjetima navedenim u Sporazumu o zajmu i na koje se taj Sporazum poziva, u iznosu od stopedesetmilijunadevetstotisuća njemačkih maraka (150.900.000 DEM).

Odjeljak 2.02. (a) Iznos zajma može se podići s računa zajma u skladu s odredbama Rasporeda 1 ovog Sporazuma za izdatke koji su učinjeni (ili, ako se Banka s tim složi, koji će tek biti učinjeni) u odnosu na razumne troškove roba, radova i usluga potrebnih za izvršenje projekta opisanog u Rasporedu 2 ovog Sporazuma i koji će biti financirani iz sredstava zajma.

(b) Zajmoprimac može za potrebe projekta otvoriti i održavati u njemačkim markama odvojene posebne depozitarne račune u nekoj banci ili bankama pod uvjetima koji su prihvatljivi Banci, što uključuje odgovarajuću zaštitu od prebijanja, oduzimanja ili zapljene. Polozi na i isplate s posebnih računa vršit će se u skladu s odredbama Rasporeda 6 ovog Sporazuma.

Odjeljak 2.03. Datum zaključenja bit će 30. lipnja 2000. godine ili neki kasniji datum koji odredi Banka. Banka će o takvom kasnijem datumu odmah obavijestiti Zajmoprimca.

Odjeljak 2.04. Zajmoprimac će plaćati Banci naknadu po stopi od tri četvrtine postotka (3/4 od 1%) godišnje na glavnicu zajma koja nije povučena u tom razdoblju.

Odjeljak 2.05. (a) Zajmoprimac će platiti kamatu na podignutu i neotplaćenu glavnicu zajma u određenom razdoblju po stopi koja je za svako kamatno razdoblje jednaka zbroju osnovne LIBOR stope i ukupne LIBOR marže.

(b) Za potrebe ovog odjeljka:

(i) »Kamatno razdoblje« označava početno razdoblje od, uključivo, dana sklapanja ovog Sporazuma do, ali isključivo, prvog slijedećeg datuma plaćanja kamata, a nakon početnog razdoblja svako razdoblje od, uključivo, datuma plaćanja kamate do, ali isključivo, prvog slijedećeg datuma plaćanja kamate.

(ii) »Datum plaćanja kamate« označava bilo koji datum određen u odjeljku 2.06. ovog Sporazuma.

(iii) »Osnovna LIBOR stopa« označava, za svako kamatno razdoblje, Londonsku međubankovnu stopu za šestomjesečne depozite u njemačkim markama koja se obračunava prvog dana tog kamatnog razdoblja (ili, u slučaju početnog kamatnog razdoblja, određene na datum plaćanja kamate koji pada na ili neposredno prethodi prvom danu kamatnog razdoblja) kako Banka razborito odredi i koja se izražava kao godišnji postotak.

(iv) »Ukupna LIBOR marža« označava za svako kamatno razdoblje: (A) polovinu jednog postotka (1/2 od 1%); (B) umanjenu (ili uvećanu) za prosječnu ponderiranu maržu za to kamatno razdoblje koja je niža (ili viša) od LIBOR stope, ili neke druge referentne stope za šestomjesečne depozite, što se obračunava, prema razumnoj procjeni Banke na neplaćene zajmove Banke ili dijelove istih koje je Banka namijenila za financiranje jednovalutnih zajmova ili dijelova istih, uključujući i ovaj zajam, a stopa se izražava kao godišnji postotak.

(c) Banka će obavijestiti Zajmoprimca o osnovnoj LIBOR stopi i ukupnoj LIBOR marži za svako kamatno razdoblje odmah čim ih odredi.

(d) Ako temeljem promjena u tržišnoj praksi glede određivanja kamatnih stopa na koje se odnosi ovaj odjeljak 2.05 Banka odredi da je u općem interesu njenih zajmoprimaca kao cjeline i same Banke primijeniti neku drugu osnovicu za određivanje kamatnih stopa primjenjivih na zajam, drugačiju od one koju propisuje spomenuti odjeljak, Banka može izmijeniti osnovu za određivanje kamatnih stopa koje se obračunavaju na iznose zajma, pod uvjetom da o tome obavijesti Zajmoprimca najmanje šest (6) mjeseci unaprijed. Nova osnovica stupa na snagu po isteku roka za obavijest osim ako Zajmoprimac Banci prije isteka tog roka uloži prigovor na tu promjenu, u kojem se slučaju promjena neće primijeniti na zajam.

Odjeljak 2.06. Kamate i druge obveze dospijevat će na plaćanje 15. srpnja i 15. siječnja svake godine.

Odjeljak 2.07. Zajmoprimac će glavnicu zajma otplaćivati u skladu s planom otplate navedenom u Rasporedu 3 ovog Sporazuma.

Članak III

Izvršenje projekta

Odjeljak 3.01. (a) Zajmoprimac se obvezuje da će nastojati na postizanju ciljeva projekta kako je navedeno u Rasporedu 2 ovog Sporazuma, te će u tu svrhu izvesti dio A projekta putem MPPV-a i dio B Projekta putem MUP-a, s dužnom pozornošću i učinkovitošću, i u skladu s odgovarajućom financijskom, inženjerskom, sigurnosnom, administrativnom i ekološkom praksom te će, onoliko brzo koliko je potrebno, pribaviti financijska sredstva, opremu, servise i druga sredstva potrebna za izvršenje projekta.

(b) Bez ograničenja glede odredbi stavka (a) ovog odjeljka te osim ako se Zajmoprimac i Banka drugačije ne dogovore, Zajmoprimac će izvesti projekt u skladu s provedbenim programom navedenim u Rasporedu 5 ovog Sporazuma.

Odjeljak 3.02. Osim ako Banka pristane na drugačiji postupak, nabava roba i savjetničkih usluga, te ustupanje radova koji su potrebni za projekt i koji će se financirati iz sredstava zajma, obavljat će se u skladu s odredbama Rasporeda 4 ovog Sporazuma.

Odjeljak 3.03. Za potrebe odjeljka 9.08 Općih uvjeta, ali ne ograničavajući se na njih, Zajmoprimac treba:

(a) na osnovi smjernica prihvatljivih za Banku, najkasnije šest (6) mjeseci nakon datuma zaključenja ili nekog kasnijeg dana koji za te svrhe može biti dogovoren između Zajmoprimca i Banke, pribaviti i dostaviti Banci plan budućeg djelovanja projekta; i

(b) pružiti Banci razboritu prigodu za razmjenu mišljenja sa Zajmoprimcem glede rečenog plana.

Članak IV

Financijske odredbe

Odjeljak 4.01. (a) Zajmoprimac će voditi, odnosno osigurati vođenje evidencije i računa koji će, na odgovarajući način i u skladu s primjerenom računovodstvenom praksom, odražavati poslovanje, sredstva i izdataka u svezi s projektom, odjela i agencija Zajmoprimca odgovornih za izvođenje projekta ili bilo kojeg njegovog dijela.

(b) Zajmoprimac je dužan:

(i) podnijeti na reviziju evidencije i račune iz stavka (a) ovog odjeljka, uključujući i one za posebne račune, za svaku fiskalnu godinu, s tim da reviziju obave nezavisni revizori prihvatljivi Banci u skladu s primjerenim načelima revizije koja se dosljedno primjenjuju;

(ii) dostaviti Banci, što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije šest (6) mjeseci po isteku svake obračunske godine, izvješće o takvoj reviziji sačinjeno od strane spomenutih revizora, koje mora udovoljavati razumnim zahtjevima Banke glede opsega i podrobnosti; i

(iii) dostaviti Banci sve druge podatke koji se tiču spomenutih evidencija i računa te revizije istih, koje Banka bude od vremena do vremena razborito zahtijevala.

(c) Za sve izdatke u svezi s kojima su sredstva podizana s računa zajma na temelju izjava o izdacima, Zajmoprimac je dužan:

(i) voditi odnosno osigurati vođenje evidencije i računa ovog odjeljka koji odražavaju rečene izdatke, u skladu sa stavkom (a);

(ii) zadržati, barem jednu godinu nakon što je Banka primila izvješće o reviziji za fiskalnu godinu u kojoj je izvršeno posljednje podizanje sredstava s računa zajma ili plaćanje s posebnih računa, cjelokupnu evidenciju (ugovore, narudžbe, predračune, račune, otpremnice i druge isprave) kojom se dokumentiraju rečeni izdaci;

(iii) omogućiti predstavnicima Banke pregled rečene evidencije te

(iv) pobrinuti se da se rečena evidencija i računi uključe u godišnju reviziju na koju se odnosi stavak (b) ovog odjeljka i da izvješće te revizije sadrži odvojeno mišljenje spomenutih revizora glede pouzdanosti izjava o izdacima podnesenih tijekom fiskalne godine, zajedno s postupcima i unutarnjim kontrolama uključenim u njihovu pripremu, pri opravdavanju odgovarajućih podizanja sredstava.

Članak V
Pravni lijekovi Banke

Odjeljak 5.01. Temeljem odjeljka 6.02 (1) Općih uvjeta, specificirani su slijedeći dodatni događaji:

(a) Razvojno djelovanje za potrebe kojeg se zemljište ili oprema razminiraju u okviru projekta je, prema mišljenju Banke, ugroženo postavljanjem novih mina bilo gdje na teritoriju Zajmoprimca.

(b) U slučaju da Pločanski sporazum, Sporazum o mostu Županja-Orašje ili Neumski sporazum budu dopunjeni, poništeni, ukinuti, raskinuti, dodijeljeni, izmjenjeni ili ih se odreklo čime bi se značajno i negativno utjecalo na sposobnost Zajmoprimca za izvršenje njegovih obveza iz ovog Sporazuma o zajmu.

(c) Ako bilo koja strana potpisnica Pločanskog sporazuma, Sporazuma o mostu Županja-Orašje ili Neumskog sporazuma ne udovolji uvjetima tih sporazuma, te bi se isto značajno i negativno utjecati na sposobnost Zajmoprimca za izvršenje njegovih obveza iz ovog Sporazuma o zajmu.

Članak VI
Okončanje

Odjeljak 6.01. Ovime se određuje datum devedeset (90) dana nakon sklapanja ovog Sporazuma za potrebe odjeljka 12.04 Općih uvjeta.

Članak VII

Okončanje

Odjeljak 7.01. Ministar financija Zajmoprimca određuje se za predstavnika zajmoprimca za potrebe odjeljka 11.03 Općih uvjeta

Odjeljak 7.02. Za potrebe odjeljka 11.01 Općih uvjeta navode se slijedeće adrese:

Za Zajmoprimca:

   Ministarstvo Financija

   Katančićeva 5

   41000 Zagreb

   Hrvatska

Telex:

862-21215

862-21833

Za Banku:

  International Bank for Reconstruction and Development

   118 H Stree, N. W.

   Washington, D. C. 20433

   United States of America

   Telegramska adresa: Telex:

     INTBAFRAD 248423 (MCI)

     Washington, D. C. 64145 (MCI)

Potvrđujući gore navedeno, strane ovog Sporazuma, djelujući putem svojih valjano ovlaštenih predstavnika, potpisale su ovaj Sporazum svaka u svoje ime u sjedinjenim Američkim Državama, Okrug Columbia, na dan i godinu koji su prvi gore navedeni.

REPUBLIKA HRVATSKA

Od strane

Ovlašteni predstavnik

Miomir Žužul, Veleposlanik Republike Hrvatske u

Sjedinjenim Američkim Državama

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Od strane

Jean-Michel Severino

Direktor Europskog Odjela (EC2DR)

RASPORED 1

Namjene sredstava zajma

1. U donjoj tablici navedene su kategorije stavki koje će se financirati iz sredstava zajma, raspodjela sredstava po pojedinim kategorijama i postotak izdataka za stavke koje će biti financirane u svakoj kategoriji:

Dodijeljeni iznos % izdataka

zajma (izražen u koji se

Kategorija DEM) financiraju

(1)  Radovi

(a) za dio A 79.000.000 80%

projekta

b) za dio B 19.100.000

projekta

(2) Robe 100% stranih

izdataka.

(a) za dio A 10.500.000 100% lokalnih

Projekta izdataka

(tvornička cijena)

(b) za dio B 15.000.000 i 85% lokalnih

Projekta izdataka za druge

stavke koje se

lokalno nabavljaju

(3) Usluge savjetnika 900.000 100%

i obuka u okviru

dijela B projekta

(4) Neraspoređeno 26.400.000

UKUPNO 150.900.000

2. Za potrebe ovog Rasporeda:

(a) izraz »strani izdaci« označava izdatke u valuti bilo koje zemlje osim Zajmoprimca za robu ili usluge dostavljene s teritorija bilo koje zemlje osim Zajmoprimca;

(b) izraz »lokalni izdaci« iznači izdatke u valuti Zajmoprimca ili za robe i usluge dostavljene s teritorija Zajmoprimca.

3. Bez obzira na odredbe gore navedenog stavka 1., sredstva se ne mogu povlačiti za plaćanja izdataka nastalih prije datuma sklapanja ovog Sporazuma, osim što se mogu povlačiti sredstva čiji ukupan iznos ne premašuje 25.900.000 DEM na račun plaćanja koja su izvršena za izdatke prije tog datuma ili nakon 1. kolovoza 1996. godine.

4. Banka može zahtijevati da se povlačenja s računa zajma izvršavaju na osnovi izjava o izdacima za slijedeće izdatke: (i) robe i radove po ugovorima čija je cijena manja od protuvrijednosti od 1.000.000 USD; (ii) usluge koje pružaju savjetodavne tvrtke po ugovorima čija je cijena manja od protuvrijednosti od 200.000 USD; (iii) usluge koje pružaju pojedinačni savjetnici po ugovorima čija je cijena manja od protuvrijednosti od 50.000 USD; i (iv) troškove obuke pod uvjetima koje Banka odredi putem obavijesti upućene Zajmoprimcu.

RASPORED 2

Opis projekta

Ciljevi projekta su: (i) popravak i obnova površinskih prometnih mreža; i (ii) razminiranje područja visokog prioriteta gospodarske obnove.

Projekt se sastoji od slijedećih dijelova, koji se mogu povremeno mijenjati u skladu s dogovorom između Zajmoprimca i Banke kako bi se pospješilo postizanje ciljeva:

Dio A: Prometna infrastruktura

1. Popravak i obnova dijelova mosta Županja-Orašje koji se nalazi na teritoriju Zajmoprimca, cesta i cestovnih mostova kako je dogovoreno s Bankom i poboljšanje cestovnog prilaza luci Ploče.

2. obnova željezničkih pruga na Ličkoj liniji (Oštarije-Knin-Split/Zadar) i na liniji Novska-Sisak.

3. Osposobljavanje luke Ploče, uklučujući popravak i obnovu Molova 5 i 3, sustav ljestava i bokobrana na molu, roll-on-roll-off terminal, opremu za rukovanje kontejnerima, te popravak druge oštećene opreme, molova i zgrada.

Dio B: Razminiranje

1. Razminiranje područja visokog prioriteta gospodarske obnove.

2. Izvođenje provjere i pregleda kako bi se ustanovilo kolika je vjerojanost da su pojedina područja minirana.

3. Provođenje testova za jamstvo kvalitete u razminiranim područjima.

4. Pružanje tehničke pomoći i obuke osoblja MUP-a, agencije za razminiranje Zajmoprimca i drugih subjekata uključenih u poslove razminiranja.

***

Očekuje se da će se projekt dovršiti do 31. prosinca 1999. godine.

RASPORED 3

Raspored otplate

Otplata glavnice

Datum dospijeća plaćanja (izraženo u DEM)*

Svakog 15. siječnja

i 15. srpnja

    počevši od 15. srpnja 2002. godina

    do 15. srpnja 2011. godine 7.545.000

15. siječnja 2012. godine 7.545.000

* Brojke u ovom stupcu predstavljaju protuvrijednost u DEM određenu na odgovarajuće datume povlačenja. Vidi Opće uvjete, odjeljci 6.04 i 4.03.

RASPORED 4

Nabava i usluge savjetnika

Odjeljak I. NABAVA ROBA I USTUPANJE RADOVA

Dio A: Općenito

Nabava roba i ustupanje radova vršit će se u skladu s odredbama odjeljka I »Smjernica za nabavu pri korištenju IBRD zajmova i IDA kredita« koje je Banka objavila u siječnju 1995. i izmijenila u siječnju i kolovozu 1996. (Smjenice), te slijedećim odredbama ovog odjeljka kad god su primjenjive.

Dio B: Međunarodni natječaj

1. Osim ako nije drugačije određeno u dijelu C ovog odjeljka, nabava roba i ustupanje radova vršit će se temeljem ugovora dodijeljenih u skladu s odredbama odjeljka II Smjernica i stavka 5. dodatka I. istima.

2. Slijedeće odredbe primjenjivat će se na robe koje se nabavljaju i radove koji se ustupaju temeljem ugovora dodijeljenih u skladu s odredbama stavka 1. ovog dijela B.

(a) Obavještavanje i oglašavanje

Poziv za prednadmetanje ili nadmetanje za svaki ugovor čija je vrijednost procijenjena na protuvrijednosti od 10.000.000 USD ili više potrebno je oglasiti u skladu s postupcima koji se primjenjuju na velike ugovore prema stavku 2.8 Smjernica.

(b) Prednametanje

Za ponuditelje roba i radova provest će se prednadmetanje u skladu s odredbama stavaka 2.09 i 2.10 Smjernica.

(c) Grupiranje ugovora

Uvijek kad je to praktično provedivo, ugovore za robe i radove treba grupirati u pakete za nadmetanje takve da je procijenjena vrijednost svakog od njih jednaka protuvrijednosti od 2.000.000 USD ili veća.

(d) Prednost robi domaće proizvodnje

Odredbe stavaka 2.54 i 2.55 Smjernica i dodatak 2. istim primjenjuje se na robe proizvedene na teritoriju Zajmoprimca.

3. Ugovori za radove koji uključuju pojedinačne dijelove cesta iz dijela A projekta čija je vrijednost procijenjena na protuvrijednost od 1.000.000 USD ili više po ugovoru, dodjeljuju se po postupcima navedenim u ovom dijelu B.

Dio C: Ostali postupci nabave

1. Domaći natječaj

Izuzevši slučajeve predviđene dijelom B.3 ovog rasporeda, radovi čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti od 2.000.000 USD po ugovoru, sve dok njihova ukupna vrijednost ne premašuje protuvrijednost od 42.000.000 USD, mogu se ustupati putem ugovora dodijeljenih u skladu s odredbama stavaka 3.3. i 3.4 Smjernica.

2. Ograničeno međunarodno nadmetanje

Robe, od ukupne vrijednosti koja ne prelazi protuvrijednost od 6.000.000 USD, za koje se Banka složi da mogu biti kupljene samo od ograničenog broja dobavljača, bez obzira na njihovu cijenu, mogu se nabavljati temeljem ugovora dodijeljenih u skladu s odredbama stavka 3.2. Smjernica.

3. Neposredno ugovaranje

Radovi na popravku postojećih struktura koje treba ustupiti, koji koriste tehnologiju i opremu koje su nečije isključivo vlasništvo; i robe koje: (i) moraju biti kupljene od izvornog dobavljača kako bi bile uskladive s postojećom opremom; i (ii) nečije su isključivo vlasništvo i ukupna cijena im ne prelazi protuvrijednost od 3.900.000 USD, mogu uz prethodnu suglasnost Banke biti ustupani odnosno nabavljane u skladu s odredbama stavka 3.7 Smjernica.

Dio D: Ispitivanje odluka o nabavama od strane Banke

1. Planiranje nabava

Prije izdavanja bilo kakvih poziva za sudjelovanje u prednadmetanju ili nadmetanju za ugovore, predloženi plan nabava za potrebe projekta treba dostaviti Banci na ispitivanje i odobravanje, u skladu s odredbama stavka 1. dodatka 1. Smjernicama. Nabava svih roba i ustupanje svih radova poduzet će se u skladu s onim planom nabava kojeg je Banka odobrila, i s odredbama rečenog stavka 1.

2. Prethodno ispitivanje

S obzirom na: (i) svaki ugovor za robe i usluge dodijeljen u skladu s odredbama dijelova B i C.2 ovog odjeljka; i (ii) prva dva ugovora za radove dodijeljena u skladu s odredbama dijela C.1 ovog odjeljka, primjenjivat će se postupci navedeni u stavcima 2. i 3. Dodatka 1. Smjernica.

3. Naknadno ispitivanje

S obzirom na svaki ugovor koji ne potpada pod stavak 2. ovog dijela, primjenjivat će se postupci navedeni u stavku 4. Dodatka 1. Smjernica.

Odjeljak II. ZAPOŠLJAVANJE SAVJETNIKA

1. Usluge savjetnika nabavljaju se putem ugovora koji se dodjeljuju u skladu s odredbama »Smjernica za zapošljavanje savjetnika od strane zajmoprimaca Svjetske banke i od strane Svjetske banke kao izvršne agencije« koje je Banka objavila u kolovozu 1981. (Smjernice o savjetnicima). Kod složenih zadataka koji se trebaju obaviti u određenom roku, takvi će se ugovori temeljiti na standardnom obrascu ugovora za savjetničke usluge koji izdaje Banka, uz izmjene s kojima se Banka suglasila. U slučajevima kad Banka nije izdala odgovarajuće standardne isprave za ugovore, koristit će se drugi standardni obrasci prihvatljivi Banci.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovog odjeljka, odredbe Smjernica o savjetnicima koje zahtijevaju da Banka prethodno ispita ili odobri proračune, uže liste, postupke odabira, pozivna pisma, prijedloge, izvješća o procjeni i ugovore neće se primjenjivati na: (a) ugovore o angažiranju savjetničkih tvrtki čija je pojedinačna vrijednost procijenjena na manje od protuvrijednosti od 200.000 USD; ili (b) ugovore o angažiranju pojedinaca čija je pojedinačna vrijednost procijenjena na manje od protuvrijednosti od 50.000 USD. Ova izuzimanja od prethodnog ispitivanja od strane Banke neće se, međutim, primijeniti na: (a) popis zadataka takvih ugovora; (b) izbor savjetodavne tvrtke putem neposrednog ugovaranja; (c) zadatke izuzetno osjetljive prirode, koje je Banka razborito proglasila takvima; (d) dopune ugovorima o angažiranju savjetničkih tvrtki koje povećavaju vrijednost ugovora do protuvrijednosti od 200.000 USD ili više, ili (e) dopune ugovorima o angažiranju pojedinačnih savjetnika koje povećavaju vrijednost ugovora do protuvrijednosti od 50.000 USD ili više.

RASPORED 5

Program provedbe

1. Najkasnije do 1. siječnja 1997. Zajmoprimac treba formirati i nakon toga održavati, putem odgovarajućeg osoblja i sredstava, projektnu službu unutar MPPV-a (Projektna služba MPPV-a) za potrebe nadzora provedbe dijela A projekta.

2. Zajmoprimac se dužan pobrinuti da Uprava hrvatskih cesta, Hrvatske željeznice i pločanske lučke vlasti provode nabavu roba i ustupanje radova svatko za odgovarajući dio A (1), A (2) odnosno A (3) Projekta, i dostave Banci posredstvom Projektne službe MMPV-a svaka tri mjeseca izvješća o napretku svatko za svoj dio projekta.

3. Zajmoprimac je dužan održavati projektnu službu formiranu unutar MUP-a (Projektna služba MUP-a) za potrebe izvršenja dijela B projekta, čije će osoblje i način djelovanja biti zadovoljavajući za Banku.

4. Zajmoprimac treba održavati, putem odgovarajućeg osoblja i sredstava, Službu za jamstvo kvalitete unutar MUP-a koja je odgovorna za:

(i) određivanje standarda za radove razminiranja;

(ii) ispitivanje standardnih postupaka djelovanja i sigurnosnih propisa agencija za razminiranje; i

(iii) provođenje testova kvalitete kako bi se osiguralo da agencije za razminiranje udovoljavaju prihvaćenim međunarodnim standardima za humanitarno razminiranje.

5. Zajmoprimac se dužan pobrinuti da sve aktivnosti razminiranja budu obavljene, i da sve mine raščišćene u okviru projekta budu odmah uništene u skladu s odgovarajućim sigurnosnim standardima i smjernicama.

6. Zajmoprimac treba održavati Projektnu službu unutar Ministarstva financija s ciljem vođenja cjelokupnog nadzora provedbe projekta.

7. Zajmoprimac treba:

(a) provoditi odgovarajuću politiku i postupke koji će mu omogućiti stalan nadzor i procjenu izvođenja projekta i ostvarivanja ciljeva istog, u skladu s pokazateljima prihvatljivim za Banku;

(b) pripremiti, na osnovi popisa zadataka prihvatljivog za Banku, i dostaviti Banci točno ili približno na dan 31. siječnja 1998. izvješće koje objedinjuje rezultate nadzora i procjena izvršenih temeljem stavka (a) ovog odjeljka o napretku postignutom u izvršenju projekta tijekom razdoblja koje je prethodilo danu podnošenja rečenog izvješća te u pripremanju mjera preporučenih da bi se osigurala učinkovitost u izvođenju projekta i postizanju ciljeva istog tijekom razdoblja koje slijedi nakon tog dana; i

(c) zajedno s Bankom do 28. veljače 1998. ili nekog kasnijeg datuma ako to Banka zatraži, ispitati izvješće na koje se odnosi stavak (b) ovog odjeljka, i nakon toga poduzeti sve mjere potrebne da bi se osiguralo učinkovito dovršenje projekta i postizanje ciljeva istog, temeljene na zaključcima i preporukama rečenog izvješća i Bančinom viđenju stvari.

RASPORED 6

Posebni računi

1. Za potrebe ovog rasporeda:

(a) izraz »podobne kategorije« označava: (i) kategorije (1) (b), (2) (b) i (3) navedene u tablici u stavku 1. Rasporeda 1. ovog Sporazuma s obzirom na dio B projekta; i (ii) kategorije (1) (a) i (2) (a) navedene u tablici u stavku 1. Rasporeda 1. ovog Sporazuma s obzirom na dio A projekta;

(b) izraz »podobni izdaci« znači izdatke s obzirom na razumnu cijenu roba i usluga koji su nužni za projekt i koji će se financirati iz sredstava zajma povremeno dodijeljenih podobnim kategorijama u skladu s odredbama Rasporeda 1. ovog Sporazuma; i

(c) izraz »odobrena dodjela« označava iznos jednak protuvrijednosti od 19.300.000 DEM za posebni račun dijela A projekta (posebni račun A) te iznos jednak protuvrijednosti od 10.400.000 DEM za posebni račun dijela B projekta (posebni račun B), koji se podiže s računa zajma i polaže na odgovarajući posebni račun temeljem stavka 3 (a) ovog Rasporeda.

2. Isplate s odgovarajućeg posebnog računa vršit će se isključivo za podobne izdatke u skladu s odredbama ovog Rasporeda.

3. Nakon što Banka dobije za nju zadovoljavajuće dokaze da je odgovarajući posebni račun uredno otvoren, podizanja odobrene dodjele i slijedeća podizanja kojima se puni posebni račun obavljat će se kako slijedi:

(a) U svhu podizanja odobrene dodjele, Zajmoprimac će dostaviti Banci zahtjev odnosno zahtjeve za polog odnosno pologe koji ne premašuju ukupni iznos odobrene dodjele. Na osnovi takvog ili takvih zahtjeva, Banka će u ime Zajmoprimca podići s računa zajma i položiti na odgovarajući posebni račun iznos ili iznose koje je Zajmoprimac zatražio.

(b)

(i) Radi dopune odgovarajućeg posebnog računa, Zajmoprimac će dostaviti Banci zahtjeve za pologe na odgovarajuće posebne račune u razmacima koje odredi Banka.

(ii) Prilikom svakog takvog zahtjeva ili prije toga, Zajmoprimac će dostaviti Banci isprave i druge dokaze koji se traže temeljem stavka 4. ovog Rasporeda za isplatu ili isplate zbog kojih se dopuna zahtijeva. Na osnovi svakog takvog zahtjeva Banka će u ime Zajmoprimca podići s računa zajma i položiti na odgovarajući posebni račun koji je Zajmoprimac zatražio i za kojeg je rečenim ispravama i drugim dokazima pokazano da je isplaćen s odgovarajućeg posebnog računa za podobne izdatke.

Sve takve pologe Banka će podizati s računa zajma za potrebe odgovarajućih podobnih kategorija, i u protuvrijednostima odgovarajućih iznosa, kako je opravdano rečenim ispravama i drugim dokazima.

4. Za svaku isplatu koju je Zajmoprimac izvršio s odgovarajućeg posebnog računa, Zajmoprimac će, u roku koji Banka razborito odredi, dostaviti Banci isprave i druge dokaze koji pokazuju da je ta isplata izvršena isključivo za podobne izdatke.

5. Bez obzira na odredbe stavka 3. ovog Rasporeda, Banka nije obvezna vršiti dodatne pologe na odgovarajući posebni račun:

(a) ako Banka u bilo kom trenutku odredi da sva daljnja podizanja sredstava treba vršiti Zajmoprimac izravno s računa zajma u skladu s odredbama članka V. Općih uvjeta i stavka (a) 9 odjeljka 2.02 ovog Sporazuma; ili

(b) ako je Zajmoprimac, u roku određenom u odjeljku 4.01 (b) (ii) ovog Sporazuma, propustio dostaviti Banci neko od revizorskih izvješća koja je potrebno dostaviti Banci temeljem rečenog odjeljka s obzirom na reviziju evidencija i računa za odgovarajuće posebne račune; ili

(c) ako Banka u bilo kojem trenutku obavijesti Zajmoprimca o svojoj namjeri da u cjelini ili djelomično obustavi pravo Zajmoprimca na povlačenje sredstava s računa zajma, temeljem odredbi odjeljka 6.02 Općih uvjeta; ili

(d) kad ukupni nepodignuti iznos zajma dodijeljen podobnim kategorijama umanjen za iznos bilo koje neplaćene posebne obveze koja se odnosi na projekt i koju je Banka preuzela temeljem odjeljka 5.02 Općih uvjeta, dosegne protuvrijednost dvostrukog iznosa odobrene dodjele.

Nakon toga povlačenje s računa zajma preostalog nepodignutog iznosa zajma dodijeljenog podobnim kategorijama vršit će se u skladu s postupcima koje Banka odredi putem obavijesti upućene Zajmoprimcu. Takva daljnja povlačenja vršit će se samo do opsega u kojem, i tek nakon što se Banka uvjerila da će svi iznosi koji su na dan takve obavijesti preostali na polozima na odgovarajućim posebnim računima biti iskorišteni za plaćanja podobnih izdataka.

6. (a) Ako Banka u bilo kom trenutku za bilo koju isplatu s odgovarajućeg posebnog računa ustanovi: (i) da je izvršena za pokriće izdatka čija vrsta ili iznos nisu podobni temeljem stavka 2. ovog Rasporeda: ili (ii) da nije bila opravdana dokazima koji su dostavljeni Banci Zajmoprimac je, odmah nakon što je od Banke dobio obavijest, dužan. (A) pribaviti sve dodatne dokaze koje Banka od njega zahtijeva; ili (B) iznos jednak iznosu takve isplate ili dijela iste koji u rečenom smislu nije podoban ili opravdan položiti na odgovarajući posebni račun (ili, ako Banka to zatraži, nadoknaditi Banci). Osim ako Banka ne odluči drugačije, Banka neće vršiti daljnje pologe na odgovarajući posebni račun sve dok Zajmoprimac ne pribavi takve dokaze odnosno položi ili nadoknadi takav iznos, već prema slučaju.

(b) Ako Banka u bilo kojem trenutku odredi da bilo koji neplaćeni iznos na odgovarajućem posebnom računu neće biti potreban za pokriće daljnjih plaćanja podobnih izdataka, Zajmoprimac će odmah po primitku obavijesti od Banke nadoknaditi Banci takav neplaćeni iznos.

(c) Zajmoprimac može, uz prethodnu obavijest Banci, nadoknaditi Banci sva sredstva položena na odgovarajući posebni račun, ili bilo koji dio istih.

(d) Nadoknade Banci izvršene temeljem stavaka 6. (a), (b) i (c) ovog Rasporeda kreditirat će se u korist računa zajma za naknadno povlačenje ili za poništenje u skladu s relevantnim odredbama ovog Sporazuma, uključujući Opće uvjete

LOAN NUMBER 4104 HR

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT, dated DECEMBER 4, 1996, between REPUBLIC OF CROTIA (the Borrower) and INERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank)

WHEREAS (A) the Borrower, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to this Agreement, has requested the Bank to assist in the financing of the Project;

(B) the Borrower, Bosnia and Herzegovina and the Federation of Bosnia and Herzegovina have signed an Agreement dated May 11, 1996 (the »Ploče Agreement«) regarding the implementation of the Agreement Providing the Federation of Bosnia and Herzegovina (the »Federation«) whith Access to the Adriatic Coast Through the Territory of the Borrower and Providing the Borrower with Access Through the Territory of the Federation;

(C) the Borrower, Bosnia and Herzegovina and the Federation of Bosnia and Herzegovina have signed an Agreement dated May 11, 1996 (the »Neum Agreement«) securing the Borroweržs passage through the territory of the Federation;

(D) the Borrower and the Republic of Bosnia and Herzegovina have signed a Memorandum of Understanding dated March 14, 1996 for Mutual Reconstruction of Transport Connections (the »Zupanja-Orasje Bridge Agreement«); and

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

General Conditions; Definitions

Section 1.01. The »General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single Currency Loans« of the Bank, dated May 30, 1995 (the General Conditions), constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Premable to this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings:

(a) »Deutsche Mark« and »DEM« mean the lawful currency of the Federal Republic of Germany, but if such currency shall be replaced with the »Euro« then »Deutsche Mark« and »DEM« shall be replaced by »Euro« for the purposes of the Loan, at the ratio in effect as of the date of such replacement;

(b) »Mines« means landmines and includes explosive items such as bombs, booby traps, munitions and exploded ordnance of any kind:

(c) »MOI« menas the Borroweržs Ministry of Interior;

(d) »MOI Project Unit« means the unit referred to in paragraph 3 of Schedule 5 to this Agreement;

(e) »MMTC« means the Borroweržs Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications;

(f) »MMTC Project Unit« means the unit referred to in paragraph 1 of Schedule 5 to this Agreement which has been established within MMTC;

(g) »Quality Assurance Unit« means the unit referred to in paragraph 4 of Schedule 5 to this Agreement which has been established within MOI; and

(h) »Special Accounts« means the accounts referred to in Section 2.02 (b) of this Agreement.

Article II
The Loan

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, an amount equal to one hundred fifty million nine hundred thousand Deutsche Marks (DEM 150,900.000).

Section 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of goods, works and services required for the Project described in Schedule 2 to this Agreement and to be financed out of the proceeds of the Loan.

(b) The Borrower may, for the purposes of the Project, open and maintain in Deutsche Marks separate special deposit accounts in a bank or banks on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure or attachment. Deposits into, and payments out of, the Special Accounts shall be made in accordance with the provisions of Schedule 6 to this Agreement.

Section 2.03. The Closing Date shall be June 30, 2000 or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the rate of three-fourths of one per cent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time.

Section 2.05. (a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to LIBOR Base Rate plus LIBOR Total Spread.

(b) For the purposes of this Section:

(i) »Interest Period« means the initial period from and including the date of this Agreement to, but excluding, the first Interest Payment Date occurring thereafter, and after the initial period, each period from and including an Interest Payment Date to, but excluding the next following Interest Payment Date.

(ii) »Interest Payment Date« means any date specified in Section 2.06 of this Agreement.

(iii) »LIBOR Base Rate« means, for each Interest Period, the London interbank offered rate for six-month deposits in Deutsche Marks for value the first day of such Interest Period (or, in the case of the initial Interest Period, for value the Interest Payment Date occurring on or next preceding the first day of such Interest Period), as reasonably determined by the Bank and expressed as a percentage per annum.

(iv) »LIBOR Total Spread« means, for each Interest Period: (A) one half of one percent (1/2 of 1%); (B) minus (or plus) the weighted average margin, for such Interest Period, below (or above) the London interbank offered rates, or other reference rates, for sixmonth deposits, in respect of the Bankžs outstanding borrowings or portions thereof allocated by the Bank to fund single currency. Ioans or portions thereof made by it that include the Loan; as reasonably determined by the Bank and expressed as a percentage per annum.

(c) The Bank shall notify the Borrower of LIBOR Base Rate and LIBOR Total Spread for each Interest Period, promptly upon the determination thereof.

(d) Whenever, in light of changes in market practice affecting the determination of the interest rates referred to in this Section 2.05, the Bank determines that it is in the interest of its borrowers as a whole and of the Bank to apply a basis for determining the interest rates applicable to the Loan other than as provided in said Section, the Bank may modify the basis for determining the interest rates applicable to the Loan upon not less than six (6) monthsž notice to the Borrower of the new basis. The basis shall become effective on the expiry of the notice period unless the Borrower notifies the Bank during said period of its objection thereto, in which case said modification shall not apply to the Loan.

Section 2.06. Interest and other charges shall be payable July 15 and January 15 in each year.

Section 2.07. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

Article III

Execution of the Project

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end, shall carry out Part A of the Project through MMTC and Part B of the Project through MOI with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate financial, engineering, safety, administrative and environmental practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the Project.

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall carry out the Project in accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 5 to this Agreement.

Section 3.02. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the goods, works and consultants services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement.

Section 3.03. For the purposes of Section 9.08 of the General Conditions and without limitation thereto, the Borrower shall:

(a) prepare, on the basis of guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank not later than six (6) months after the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, a plan for the future operation of the Project; and

(b) afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the Borrower on said plan.

Article IV

Financial Covenants

Section 4.01. (a) The Borrower shall maintain or cause to be maintained records and accounts adequate to reflect in accordance with sound accounting practices the operations, resources and expenditures in respect of the Project of the departments or agencies of the Borrower responsible for carrying out the Project or any part thereof.

(b) The Borrower shall:

(i) have the records and accounts referred to in paragraph (a) of this Section including those for the Special Accounts for each fiscal year audited, in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank;

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six (6) months after the end of each such year, the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably requested; and

(iii) furnish to the Bank such other information concerning said records and accounts and the audit thereof as the Bank shall from time to time reasonably request.

(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of statements of expenditure, the Borrower shall:

(i) maintain or cause to be maintained, in accordance with paragraph (a) of this Section, records and accounts reflecting such expenditures;

(ii) retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account or payment out of the Special Accounts was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures;

(iii) enable the Bankžs representatives to examine such records; and

(iv) ensure that such records and accounts are included in the annual audit referred to in paragraph (b) of this Section and that the report of such audit contains a separate opinion by said auditors as to whether the statements of expenditure submitted during such fiscal year, together with the procedures and internal controls involved in their preparation, can be relied upon to support the related withdrawals.

Article V

Remedies of the Bank

Section 5.01. Pursuant to Section 6.02 (1) of the General Conditions, the following additional events are specified:

(a) The development activity for which the land or facilities has or have been cleared of Mines under the Project is, in the sole opinion of the Bank, jeopardized by laying down new Mines anywhere in the territory of the Borrower.

(b) The Ploče Agreement, the Zupanja-Orasje Bridge Agreement or the Neum Agreement shall have been amended, canceled, abrogated, terminated, assigned, waived or modified so as to affect materially and adversely the ability of the Borrower to perform any of its obligations under this Loan Agreement.

(c) Any party to the Ploče Agreement, the Zupanja-Orasje Bridge Agreement or the Neum Agreement fails to comply with the terms of the Ploče Agreement, the Zupanja-Orasje Bridge Agreement or the Neum Agreement, respectively, so as to materially and adversely affect the ability of the Borrower to perform any of its obligations under this Loan Agreement.

Article VI
Termination

Section 6.01. The date ninety (90) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

Article VII
Representative of the Borrower; Addresses

Section 7.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 7.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Borrower:
Ministry of Finance
Katančićeva 5
41000 Zagreb
Croatia

Telex:
862-21215
862-21833

For the Bank:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America

Cable address: Telex:

INTBAFRAD 248423 (MCI)

Washington, D. C. 64145 (MCI)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By

Acting Regional Vice President

Europe and Central Asia

SCHEDULE 1

Withdrawal of the Proceeds of the Loan

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Amount of the % of

Loan Allocated Expenditures

(Expressed in to be

Category DEMs) Financed

(1) Works

(a) for Part A of 79,000,000 80%

the Project

(b) for Part B of 19,100,000

the Project

(2) Goods 100% of foreign

expenditures,

(a) for Part A of 10,500,000 100% of local

the Project expenditures

(ex-factory

(b) for Part B of 15,000,000 cost) and 85%

the Project of local

expenditures for

other items

procured locally

(3) Consultants 900,000 100%

Services and Training

under Part B of the Project

(4) Unallocated 26,400,000

TOTAL 150,900,000

2. For the purposes of this Schedule:

(a) the term »foreign expenditures« means expenditures in the currency of any country than that of the Borrower for goods or services supplied from the territory of any country other than that of the Borrower, and

(b) the term »local expenditures« means in the currency of the Borrower or for goods or services supplied from the territory of the Borrower.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be made in respect of payments made for expenditures prior to the date of this Agreement, except that withdrawals, in an aggregate amount not to exceed DEM 25,900,000 may be made on account of payments made for expenditures before that date but after August 1, 1996.

4. The Bank may require withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of statements of expenditure for expenditures for: (i) goods and works under contracts costing less than $ 1,000,000 equivalent; (ii) services provided by consulting firms under contracts costing less than $ 200,000 equivalent; (iii) services provided by individual consultants under contracts costing less than $ 50,000 equivalent; and (iv) training expenditures, under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Borrower.

SCHEDULE 2

Description of the Project

The objectives of the Project are to: (i) repair and reconstruct the surface transport networks; and (ii) clear Mines in areas of high priority for economic reconstruction.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time achieve such objectives:

Part A: Transport Infrastructure

1. Repair and reconstruction of: parts of the Zupanja-Orasje bridge located in the territory of the Borrower, roads and road bridges agreed with the Bank, and upgraded road access to Ploče Port.

2. Reconstruction of railways on the Lika line (Ostarije-Knin-Split/Zadar) and the Novska-Sisak line.

3. Rehabilitation of Ploče Port, including repairs and reconstruction of Piers 5 and 3, the pier ladder and rendering system, the roll-on-roll-off terminal, container handling equipment and repair to other damaged equipment, piers and buildings.

Part B: Mine Clearing

1. Clearance of Mines in areas of high priority for economic reconstruction.

2. Carrying out of screening and surveys to estimate the probability of areas being contaminated by Mines.

3. Conducting of quality assurance tests in the areas cleared from mines.

4. Provision of technical assistance and training to the MOI staff. the Borroweržs mine-clearing agency and other entities angaged in mine-clearing activities.

* * *

The Project is expected to be completed by December 31, 1999.

SCHEDULE 3

Amortization Schedule

Payment of Principal

Date Payment Due (expressed in DEMs)*

On each Januar 15

and July 15

beginning Jully 15, 2002

through July 15, 2011 7,545,000

On January 15, 2012 7,545,000

* The figures in this column represent DEM equivalents determined as of the respective dates of withdrawal. See General Conditions, Sections 3.04 and 4.03

SCHEDULE 4

Procurement and Consultantsž Services

Section I. PROCUREMENT OF GOODS AND WORKS

Part A: General

Goods and works shall be procured in accordance with the provisions of Section I of the »Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits« published by the Bank in January 1995 and revised in January and August 1996 (the Guidelines) and the following provisions of this Section, as applicable.

Part B: International Competitive Bidding

1. Except as otherwise provided in Part C of this Section, goods and works shall be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of Section II of the Guidelines and paragraph 5 of Appendix 1 thereto.

2. The following provisions shall apply to goods and works to be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Part B.

(a) Notification and Advertising

The invitation to prequalify or bid for each contract estimated to cost $10,000,000 equivalent or more shall be advertised in accordance with the procedures applicable to large contracts under paragraph 2.8 of the Guidelines.

(b) Prequalification

Bidders for goods and works shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.09 and 2.10 of the Guidelines.

(c) Grouping of contracts

To the extent practicable, contracts for goods and works shall be grouped into bid packages estimated to cost the equivalent of $2,000,000 or more each.

(d) Preference for domestically manufactured goods

The provisions of paragraphs 2.54 and 2.55 of the Guidelines and Appendix 2 thereto shall apply to goods manufactured in the territory of the Borrower.

3. Contracts for works which include individual road sections under Part A of the Project estimated to cost the equivalent of $1,000,000 or more per contract shall be awarded under procedures set forth in this Part B.

Part C: Other Procurement Procedures

1. National Competitive Bidding

Except as provided in Part B.3 of this Schedule, works estimated to cost less than $2,000,000 equivalent per contract, up to an aggregate amount not to exceed $42,000,000 equivalent, may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.3 and 3.4 of the Guidelines.

2. Limited International Bidding

Goods, up to an aggregate amount not to exceed $6,000,000 equivalent, which the Bank agrees can only be purchased from a limited number of suppliers, regardless of the cost thereof, may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraph 3.2 of the Guidelines.

3. Direct Contracting

Works for the repair of existing structures which should be procured, using proprietary technology and equipment; and goods which: (i) must be purchased from the original supplier to be compatible with existing equipment; and (ii) are of a proprietary nature and costing $3,900,000 equivalent or less in the aggregate, may, with the Bankžs prior agreement, be procured in accordance with the provisions of paragraph 3.7 of the Guidelines.

Part D: Review by the Bank of Procurement Decisions

1. Procurement Planning

Prior to the issuance of any invitations to prequalify for bidding or to bid for contracts, the proposed procurement plan for the Project shall be furnished to the Bank for its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Appendix 1 to the Guidelines. Procurement of all goods and works shall be undertaken in accordance with such procurement plan as shall have been approved by the Bank, and with the provisions of said paragraph 1.

2. Prior Review

With respect to: (i) each contract for goods and services awarded in accordance with the provisions of Parts B and C.2 of this Section, and (ii) the first two contracts for works awarded in accordance with the provisions of Part C.1 of this Section, the procedures set forth in paragraphs 2 and 3 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply.

3. Post Review

With respect to each contract not governed by paragraph 2 of this Part, the procedures set forth in paragraph 4 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply.

Section II. EMPLOYMENT OF CONSULTANTS

1. Consultatnsž services shall be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of the »Guidelines for the Use of Consultants by World Bank Borowers and by The World Bank as Excuting Agency« published by the Bank in August 1981 (the Consultant Guidelines). For complex. time-based assignments, such contracts shall be based on the standard form of contract for consultantsž services issued by the Bank, with such modifications as shall have been agreed by the Bank. Where no relevant standard contract documents have been issued by the Bank, other standard forms acceptable to the Bank shall be used.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Section, the provisions of the Consultant Guidelines requiring prior Bank review or approval of budgets, short lists, selection procedures, letters of invitation, proposals, evaluation reports and contracts shall not apply to: (a) contracts for the employment of consulting firms estimated to cost less than $200,000 equivalent each; or (b) contracts for the employment of individuals estimated to cost less than $50,000 equivalent each. However, said exceptions to prior Bank review shall not apply to: (a) the terms of reference for such contracts; (b) singlesource selection of consulting firms; (c) assignments of a critical nature, as reasonably determined by the Bank; (d) amendments to contracts for the employment of consulting firms raising the contract value to $200,000 equivalent or above; or (e) amendments to contracts for the employment of individual consultants raising the contract value to $50,000 equivalent or above.

SCHEDULE 5

Implementation Program

1. No later than January 1, 1997, the Borrower shall establish and thereafter maintain, with adequate staff and resources, a project unit within MMTC (MMTC Project Unit) fot the purposes of monitoring the implementation of part A of the Project.

2. The Borrower shall ensure that Croatian Roads Administration, Croatian Railway Company and the Port of Ploče Authority shall carry out procurement of goods and works under Parts A (1), A (2) and A (3) of the Project, respectively, and shall submit to the Bank, throught the MMTC Project Unit, on a quarterly basis, progress reports on their repective parts of the Project.

3. The Borrower shall maintain the project unit established within MOI (MOI Project Unit) for the purpose of carrying out Part B of the Project which shall be staffed and shall operate in a manner satisfactory to the Bank.

4. The Borrower shall maintain, with adequate staff and resources, the Quality Assurance Unit within MOI which shall be responsible for:

(i) setting the standards for Mine-clearing works;

(ii) reviewing the standard operating procedures and safety regulations of Mine clearing agencies; and

(iii) conducting quality assurance tests to ensure compliance of Mine clearing agencies with accepted international standares for humanitarian Mine clearance.

5. The Borrower shall ensure that all Mine clearance activities are carried out and all Mines cleared under the Project are promptly destroyed in accordance with appropriate safety standards and Guidelines.

6. The Borrower shall maintain a Project Unit within the Ministry of Finance to conduct overall supervision of the Project implementation.

7. The Borrower shall:

(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with indicators satisfactory to the Bank, the carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof;

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the Bank, on or about January 31, 1998, a report integrating the results of the monitoring and evaluation ectivities parformed pursuant to paragraph (a) of this Section, on the progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date of said report and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date; and

(c) review with the Bank, by February 28, 1998, or such later date as the Bank shall request, the report referred to im paragraph (b) of this Section, and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objekctives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bankžs views on the matter.

SCHEDULE 6

Special Accounts

1. For the purposes of this Schedule:

(a) the term »eligible Categories« means: (i) Categories (1)(b), (2)(b) and (3) set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement in respect of Part B of the Project; and (ii) Categories (1) (a) and (2)(a) set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement in respect to Part A of the Project;

(b) the term »eligible expenditures« means expenditures in respect of the reasonable cost of goods and services required fot the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan allocated from time to time to the eligible Categories in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement; and

(c) the term »Authorized Allocation« means an amount equivalent to DEM 19,300,000 in respect of the Special Account for Part A of the Project (Special Account A) and an amount equivalent to DEM 10,400,000 in respect of the Special Account for Part B of the Project (Special Account B), to be withdrawn from the Loan Account and deposited in the respective Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule.

2. Payments out of the respective Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the respective Special Account has been duly opened, withdrawals of the Autohorized Allocation and subsequent withdrawals to repelenish the respective Special Account shall be made as follows:

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for a deposit or deposits which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the basis of such request or requests, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit in the respective Special Account such amount or amounts as the Borrower shall have requested.

(b) (i) For replenishment of the respecitve Special Account, the Borrower shall furnish to the Bank requests for deposits into the respective Special Account at such intervales as the Bank shall specify.

(ii) Prior to or at the time of each such request, the Borrower shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to paragraph 4 of this Schedule for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the respective Special Account such amount as the Borrower shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the respective Special Account for eligible expenditures.

All such deposits shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under the respective eligible Categories, and in the respective equivalent amounts, as shall have been justified by said documents and other evidence.

4. For each payment made by the Borrower out of the respective Special Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for eligible expenditures.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the respective Special Account:

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further withdrawals should be made by the Borrower directly from the Loan Account in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and paragraph (a) of Section 2.02 of this Agreement; or

(b) if the Borrower shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in Section 4.01 (b) (ii) of this Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect of the audit of the records and accounts for the respective Special Account; or

(c) if, at any time, the Bank shall have notified the Borrower of its intention to suspend in whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account pursuant to the provisions of Section 6.02 of the General Conditions; or

(d) once the total unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible Categories, less the amount of any outstanding special commitment entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions with respect to the Project, shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation.

Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible Categories shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the respective Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for eligible expenditures.

6. (a) If the Bank shall have determined at any time that any payment out of the respective Special Account: (i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule; or (ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank: (A) provide such additional evidence as the Bank may request; or (B) deposit into the respective Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the respective Special Account shall be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the respective Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the respective Special Account.

(d) Refunds to the Bank made pursuant to paragraphs 6(a), (b) and (c) of this Schedule shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the relevant provisions of this Agreement, including the General Conditions

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma o zajmu za Projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, podmirivat će se sukladno s odredbama propisa o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za pojedinu godinu.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/96-01/16
Zagreb, 7. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.