Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 11.2.1997 Zakon o potvrđivanju Protokola, iz 1992. godine o izmjeni Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA, IZ 1992. GODINE, O IZMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM, IZ 1969. GODINE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola, iz 1992. godine, o izmjeni Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-152/1
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA, IZ 1992. GODINE O IZMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM, IZ 1969. GODINE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol, iz 1992. godine o izmjeni Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine potpisan u Londonu 27. studenoga 1992. godine u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

PROTOKOL, IZ 1992. GODINE O IZMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM, IZ 1969. GODINE

STRANKE OVOGA PROTOKOLA,

RAZMOTRIVŠI Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine i Protokol uz nju iz 1984. godine,

UTVRDIVŠI da Protokol, iz 1984. godine uz tu Konvenciju, koji predviđa proširenje domašaja i povećanje naknade, nije stupio na snagu,

POTVRĐUJUĆI važnost održavanja djelotvornim međunarodnog sustava odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja uljem,

SVJESNE potrebe da se osigura što skorije stupanje na snagu sadržaja Protokola, iz 1984. godine,

PRIZNAJUĆI da su potrebne posebne odredbe u svezi s uvođenjem odgovarajućih izmjena u Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnoga fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine,

SPORAZUMJELE su se kako slijedi:

Članak 1.

Konvencija čije se odredbe mijenjaju ovim Protokolom je Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine, u daljnjem tekstu "Konvencija o odgovornosti iz 1969. godine" Za države stranke Protokola, iz 1976. godine uz Konvenciju o odgovornosti iz 1969. godine smatrat će se da ovaj Protokol uključuje Konvenciju o odgovornosti iz 1969. godine izmijenjenu tim Protokolom.

Članak 2.

Članak I. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. "Brod" označuje svaki pomorski brod ili plovilo bilo koje vrste, konstruirano ili prilagođeno za prijevoz ulja u rasutom stanju kao teret, s tim da se brod sposoban za prijevoz ulja ili drugih tereta smatra brodom samo ako stvarno prevozi ulje u rasutom stanju kao teret i za vrijeme bilo kojeg putovanja koje slijedi nakon takvog prijevoza, osim ako se dokaže da na njemu nema ostataka od tog prijevoza ulja kao rasutog tereta.

2. Stavak 5. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

5. "Ulje" označuje sva postojana ugljikovodikova mineralna ulja, kao što su sirova nafta, gorivo ulje, teško dizelsko ulje i ulje za podmazivanje, bez obzira da li se prevozi na brodu kao teret ili kao njegovo pogonsko gorivo.

3. Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

6. "Šteta" zbog onečišćenja označuje:

(a) svaki gubitak ili štetu nastalu uslijed onečišćenja izvan broda zbog otjecanja ili izbacivanja ulja s broda, bilo gdje se to otjecanje ili izbacivanje dogodilo, ako je iznos naknade za oštećenje okoliša ne računajući gubitak dobiti uslijed takvog onečišćenja ograničen na troškove razumnih mjera koje su stvarno poduzete ili se imaju poduzeti za ponovno uspostavljanje stanja prije nastale štete;

(b) troškove zaštitnih mjera i bilo kojeg gubitka ili štete prouzročene ovim mjerama.

4. Stavak 8. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

8. "Nezgoda" označuje svaki događaj ili skup događaja istog podrijetla koji prouzroči štetu uslijed onečišćenja ili stvara tešku i neposrednu prijetnju nastanku takve štete.

5. Stavak 9. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

9. "Organizacija" označuje Međunarodnu pomorsku organizaciju.

6. Nakon stavka 9. dodaje se novi stavak kako slijedi:

10. "Konvencija o odgovornosti iz 1969. godine" označuje Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine. Za države stranke Protokola, iz 1976. godine koji se odnosi na tu Konvenciju smatrat će se da izraz obuhvaća Konvenciju o odgovornosti iz 1969. godine izmijenjenu tim Protokolom.

Članak 3.

Članak II. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Ova se Konvencija primjenjuje isključivo:

(a) na štetu uslijed onečišćenja prouzročenu:

(i) na područje države ugovornice, uključujući njezino teritorijalno more, i

(ii) u isključivom gospodarskom pojasu države ugovornice uspostavljenom u skladu s međunarodnim pravom, ili, ako država ugovornica nije uspostavila takav pojas u prostoru koji se nalazi izvan njezinog teritorijalnoga mora i uz njega, a koji je ta država odredila u skladu s međunarodnim pravom, ali ne širem od 200 morskih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnoga mora;

(b) na zaštitne mjere poduzete bilo gdje radi sprečavanja ili umanjenja takve štete.

Članak 4

Članak III. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. Vlasnik broda, u trenutku nastajanja nezgode, ili, ako se nezgoda sastoji od skupa događanja u trenutku nastajanja prve činjenice, odgovara za svaku štetu uslijed onečišćenja od strane broda, nastalu kao posljedica nezgode, osim u slučajevima predviđenim u stavcima 2. i 3. ovoga članka.

2. Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

4. Nikakav zahtjev za naknadu štete zbog onečišćenja ne može se podnijeti protiv vlasnika osim na temelju ove Konvencije. Uz rezervu stavka 5. ovoga članka, nikakav zahtjev za naknadu štete zbog onečišćenja, bilo da se temelji na ovoj Konvenciji ili ne, ne može se podnijeti protiv:

(a) osoba u službi vlasnika ili njegovih punomoćnika ili članova posade;

(b) pilota ili bilo koje druge osobe koja je, bez svojstva člana posade, obavljala usluge za brod;

(c) svakog naručitelja ugovora o prijevozu (bilo kako opisanog uključujući i zakupoprimca), upravitelja ili brodara;

(d) svake osobe koja obavlja spašavanje uz pristanak vlasnika ili po uputama nadležne javne vlasti;

(e) svake osobe koja poduzima zaštitne mjere;

(f) svih osoba u službi osoba spomenutih u točkama (c), (d) i (e) ili njihovih punomoćnika;

osim ako je šteta nastala kao rezultat njihovog osobnog djelovanja ili propusta obavljenog u namjeri da se takva šteta prouzroči ili bezobzirno i sa znanjem da bi takva šteta vjerojatno mogla nastupiti.

Članak 5.

Članak IV. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine zamijenjen je sljedećim tekstom:

Ako šteta zbog onečišćenja nastane iz nezgode u kojoj su sudjelovala dva broda ili više njih, vlasnici svih brodova solidarno odgovaraju za cjelokupnu štetu koja se razumno ne može podijeliti, ukoliko se ne mogu osloboditi odgovornosti prema članku III.

Članak 6.

Članak V. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. Vlasnik broda ima na temelju ove Konvencije pravo ograničiti svoju odgovornost po svakoj nezgodi na ukupnu svotu koja se izračunava na sljedeći način:

(a) tri milijuna obračunskih jedinica za brod koji ne prelazi 5000 jedinica tonaže;

(b) za brodove preko naznačene tonaže, za svaku dodatnu jedinicu tonaže 420 obračunskih jedinica povrh iznosa navedenog u točki (a);

vodeći računa, međutim, da ukupna svota ni u kojem slučaju ne prijeđe iznos od 59.7 milijuna obračunskih jedinica.

2. Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

2. Vlasnik ne može ograničiti svoju odgovornost po ovoj Konvenciji ako je dokazano da je šteta zbog onečišćenja posljedica njegovog osobnog djelovanja odnosno propusta učinjenog u namjeri da se takva šteta izazove, ili bezobzirno i znajući da bi takva šteta mogla nastupiti.

3. Stavak 3. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

3. Vlasnik mora, ako se želi koristiti ograničenjem predviđenim u stavku 1. ovoga članka, osnovati fond u visini svoje ukupne odgovornosti kod suda ili drugog nadležnog tijela jedne od država ugovornica u kojoj je podignuta tužba na temelju članka IX., ili, ako tužba nije podignuta, kod bilo kojeg suda ili drugog nadležnog tijela jedne od država ugovornica u kojoj tužba na osnovi članka IX. može biti podnesena. Ovaj se fond može osnovati polaganjem svote ili podnošenjem bankarskog odnosno drugog jamstva koje priznaje zakonodavstvo države ugovornice u kojoj se osniva fond, a koje sud ili drugo nadležno tijelo smatra dovoljnim.

4. Stavak 9. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

9.(a) "Obračunska jedinica" spomenuta u stavku 1. ovoga članka je Posebno pravo vučenja kako ga je odredio Međunarodni monetarni fond. Iznosi spomenuti u stavku 1. bit će pretvoreni u nacionalnu valutu na osnovi vrijednosti te valute prema Posebnom pravu vučenja na dan osnivanja fonda spomenutog u stavku 3. Vrijednost nacionalne valute, u okvirima Posebnog prava vučenja, države ugovornice koja je članica Međunarodnog monetarnog fonda bit će izračunata u skladu s načinom određivanja vrijednosti koji taj dan primjenjuje Međunarodni monetarni fond za svoje operacije i transakcije. Vrijednost nacionalne valute, u okvirima Posebnog prava vučenja, države ugovornice koja nije članica Međunarodnog monetarnog fonda bit će izračunata na način koji odredi ta država.

9.(b) Međutim, država ugovornica koja nije članica Međunarodnog monetarnog fonda i čije pravo ne dopušta primjenu odredbe stavka 9. točke (a) može, prilikom potvrđivanja, prihvaćanja, odobrenja ili pristupanja Konvenciji ili u bilo koje doba nakon toga, izjaviti da je obračunska jedinica navedena u stavku 9. točki (a) jednaka iznosu od 15 zlatnih franaka. Jedan zlatni franak o kojem je riječ u ovom stavku odgovara vrijednosti od šezdeset pet i pol miligrama zlata čistoće devetsto tisućnina. Konverzija zlatnog franka u nacionalnu valutu bit će provedena u skladu s pravom dotične države.

9.(c) Računanje spomenuto u posljednoj rečenici stavka 9. točke (a) i konverzija spomenuta u stavku 9. točki (b) trebaju se provesti na način da, koliko je to moguće, u nacionalnoj valuti države ugovornice izraze istu stvarnu vrijednost za iznose naznačene u stavku 1., kako bi to proizašlo iz primjene prve tri rečenice stavka 9. točke (a). Države ugovornice će priopćiti depozitaru prihvaćeni način izračunavanja prema stavku 9. točki (a), ili rezultat konverzije iz stavka 9. točke (b), već prema slučaju, kod polaganja instrumenta o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju Konvenciji, te kad god dođe do promjene u jednom ili drugom.

5. Stavak 10. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

10. Za svrhu ovoga članka, tonaža broda je brutto tonaža određena u skladu s pravilima o baždarenju sadržanim u Prilogu I Međunarodne konvencije o baždarenju brodova iz 1969. godine.

6. Druga rečenica stavka 11. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Takav fond može biti osnovan i onda ako, na osnovi odredbe stavka 2., vlasnik nije ovlašten na ograničenje odgovornosti, ali u tom slučaju njegovo osnivanje ne zadire u prava oštećenih osoba prema vlasniku broda.

Članak 7.

Članak VII. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine mijenja se kako slijedi:

1. Prve dvije rečenice stavka 2. zamjenjuju se sljedećim tekstom:

Nakon što odgovarajuće nadležno tijelo države ugovornice utvrdi da je udovoljeno zahtjevima iz stavka 1., svakom se brodu izdaje potvrda kojom se potvrđuje da su osiguranje ili drugo financijsko jamstvo na snazi prema odredbama ove Konvencije. U pogledu broda upisanog u državi ugovornici takvu potvrdu će izdati ili ovjeroviti odgovarajuće nadležno tijelo države upisnika broda; kada je u pitanju brod koji nije upisan u državi ugovornici, navedenu potvrdu će izdati ili ovjeroviti odgovarajuće nadležno tijelo bilo koje države ugovornice.

2. Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

4. Potvrda se mora nalaziti na brodu, a kopija se polaže kod tijela koje vodi upisnik u koji je brod upisan, ili, ako brod nije upisan u državi ugovornici, kod tijela države koja je izdala ili ovjerovila potvrdu.

3. Prva rečenica stavka 7. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Druge države ugovornice priznat će potvrde izdane ili ovjerovljene u nekoj državi ugovornici u skladu sa stavkom 2., te će se smatrati da imaju istu vrijednost kao i potvrde koje same izdaju ili ovjerovljavaju, čak i onda kad su izdane ili ovjerovljene za brod koji nije upisan u državi ugovornici.

4. U drugoj rečenici stavka 7. riječi "države upisnika" zamjenjuju se riječima "države izdanja ili ovjere".

5. Druga rečenica stavka 8. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

U takvom se slučaju tuženik može, i onda kad vlasnik nije ovlašten na ograničenje svoje odgovornosti prema stavku 2. članka V., pozvati na granice odgovornosti predviđene u stavku 1. članka V.

Članak 8.

Članak IX. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine mijenja se kako slijedi:

Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. Ako neka nezgoda prouzročuje štetu od onečišćenja na području koje uključuje teritorijalno more ili prostor naveden u članku II. jedne ili više država ugovornica, ili ako su poduzete zaštitne mjere da se spriječi odnosno umanji svaka šteta zbog onečišćenja na ovim područjima, uključujući teritorijalno more ili prostor, zahtjev za naknadu štete može se podnijeti samo pred sudovima ove ili ovih država ugovornica. O podnošenju takvih tužbi tuženik mora biti obaviješten u razumnom roku.

Članak 9.

Nakon članka XII. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine dodaju se dva članka:

Članak XII.a

Prijelazne i završne odredbe

Navedene odredbe primijenit će se na slučaj one države koja je u vrijeme kad se slučaj zbio bila stranka ove Konvencije i Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine:

(a) gdje je nezgoda prouzročila štetu zbog onečišćenja u okvirima ove Konvencije, odgovornost neće biti uređena ovom Konvencijom, ako i u mjeri u kojoj se ona uređuje i Konvencijom o odgovornosti iz 1969. godine;

(b) gdje šteta zbog onečišćenja potječe od nezgode obuhvaćene ovom Konvencijom, a država je stranka i ove Konvencije i Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnoga fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine, odgovornost koju treba utvrditi nakon primjene točke (a) ovoga članka postojat će po ovoj Konvenciji samo u opsegu u kojem je šteta prouzročena onečišćenjem ostala nepokrivena nakon primjene Konvencije o Fondu, iz 1971. godine;

(c) kod primjene članka III. stavka 4. ove Konvencije, izraz "ova Konvencija" tumačit će se kao da se odnosi na ovu Konvenciju ili na Konvenciju o odgovornosti iz 1969. godine, kako je prikladnije;

(d) u primjeni članka V. stavka 3. ove Konvencije ukupni iznos fonda koji će osnovati bit će umanjen za iznos za koji se smatra da će odgovarati smanjenoj odgovornosti u skladu s točkom (a) ovoga članka.

Članak XII.b

Završne odredbe

Završne odredbe Konvencije bit će članci 12. do 18. Protokola, iz 1992. godine o izmjeni Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine. Upućivanja koja se odnose na države ugovornice u ovoj Konvenciji značit će upućivanja na države ugovornice ovoga Protokola.

Članak 10.

Obrazac potvrde priložen uz Konvenciju o odgovornosti iz 1969. godine zamijenjen je obrascem priloženim uz ovaj Protokol.

Članak 11.

1. Među strankama ovoga Protokola, Konvencija o odgovornosti iz 1969. godine i ovaj Protokol, smatrat će se i tumačiti zajedno kao jedinstveni instrument.

2. Članci I. do XII.b, uključujući i obrazac potvrde Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine izmijenjene ovim Protokolom nazivat će se Međunarodnom konvencijom o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine (Konvencija o odgovornosti iz 1992. godine).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Potpisivanje, potvrđivanje, prihvaćanje, odobrenje i pristupanje

1. Ovaj Protokol bit će otvoren za potpis svim državama u Londonu od 15. siječnja 1993. do 14. siječnja 1994. godine.

2. Uz rezervu stavka 4., svaka država može postati strankom Protokola:

(a) potpisivanjem uvjetovanim potvrđivanjem, prihvaćanjem ili odobrenjem koje slijedi potvrđivanje, prihvaćanje ili odobrenje; ili

(b) pristupanjem.

3. Potvrđivanje, prihvaćanje, odobrenje ili pristupanje obavit će se polaganjem instrumenta u propisanoj formi kod glavnog tajnika Organizacije.

4. Svaka država ugovornica Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnoga fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine (u daljnjem tekstu Konvencija o Fondu, iz 1971. godine) može potvrditi, prihvatiti ili odobriti ovaj Protokol ili mu pristupiti samo ako je istovremeno potvrdila, prihvatila, odobrila ili pristupila Protokolu, iz 1992. godine uz ovu Konvenciju, osim ako otkazivanje Konvencije o Fondu, iz 1971. godine djeluje od istog dana kada i stupanje na snagu ovoga Protokola za takvu državu.

5. Država koja je stranka ovoga Protokola, ali nije stranka Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine, bit će vezana odredbama Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine izmijenjene ovim Protokolom samo s obzirom na stranke Protokola, ali ne i prema državama strankama Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine.

6. Svaki instrument o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju, položen nakon stupanja na snagu izmjene Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine kako je izmijenjena ovim Protokolom, smatrat će se da se primjenjuje na Konvenciju izmijenjenu takvom izmjenom.

Članak 13.

Stupanje na snagu

1. Ovaj Protokol stupa na snagu dvanaest mjeseci od dana kada deset država, od koji četiri predstavljaju države koja svaka ima najmanje 1 milijun jedinica tankerske tonaže, polože instrument o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju kod glavnog tajnika Organizacije.

2. Međutim, svaka država ugovornica Konvencije o Fondu, iz 1971. godine može, prilikom polaganja svog instrumenta o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju ovom Protokolu, izjaviti da takav instrument neće proizvesti učinak u svrhu ovoga članka, prije isteka perioda od 6 mjeseci predviđenog u članku 31. Protokola, iz 1992. godine na Konvenciju o Fondu, iz 1971. godine. Država koja nije država ugovornica Konvencije o Fondu, iz 1971. godine ali je položila instrument o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju s obzirom na Protokol, iz 1992. godine na Konvenciju o Fondu, iz 1971. godine, također može u isto vrijeme dati izjavu u skladu s ovim stavkom.

3. Svaka država koja je dala izjavu u skladu s prethodnim stavkom može je povući u bilo koje vrijeme priopćenjem glavnom tajniku Organizacije. Svako takvo povlačenje imat će učinak od dana primitka priopćenja, s tim da se smatra da je ta država položila svoj instrument o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju ovom Protokolu toga dana.

4. Za svaku državu koja potvrdi, prihvati, odobri ovaj Protokol ili mu pristupi nakon što su ispunjeni uvjeti za stupanje na snagu iz stavka 1., Protokol će stupiti na snagu 12 mjeseci od dana kada je ta država položila odgovarajući instrument.

Članak 14.

Revizija i izmjena

1. Organizacija može sazvati konferenciju za reviziju ili izmjenu Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine.

2. Organizacija će pozvati države ugovornice na konferenciju za reviziju ili izmjenu Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine na traženje najmanje jedne trećine država ugovornica.

Članak 15.

Izmjena granica odgovornosti

1. Glavni će tajnik Organizacije svaki prijedlog za izmjenu ograničenja odgovornosti utvrđenih u članku V. stavku 1. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine kako je izmijenjena ovim Protokolom, na zahtjev najmanje jedne četvrtine država ugovornica, dostaviti svim članicama Organizacije i svim državama ugovornicama.

2. Svaka predložena i dostavljena izmjena, kako je to gore rečeno, podnijet će se na razmatranje Pravnom odboru Organizacije najkasnije 6 mjeseci od dana njezine dostave.

3. Sve države ugovornice Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine, izmijenjene ovim Protokolom, bez obzira na članstvo u Organizaciji, ovlaštene su sudjelovati u postupku razmatranja i usvajanja izmjene pred Pravnim odborom.

4. Izmjene će se usvojiti dvotrećinskom većinom država ugovornica koje su prisutne i koje glasuju u Pravnom odboru proširenom na način predviđen stavkom 3., pod uvjetom da barem jedna polovica država ugovornica bude nazočna u vrijeme glasovanja.

5. Kada se radi o prijedlogu za izmjenu ograničenja, Pravni odbor će uzeti u obzir iskustvo s obzirom na nezgode, posebno iznos štete koja potječe od njih, promjene u novčanim vrijednostima te učinak predložene izmjene na troškove osiguranja. Također će uzeti u obzir odnos između ograničenja u stavku 1. članku V. Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine izmijenjene ovim Protokolom, kao i ograničenja u stavku 4. članka 4. Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine.

6. (a) Niti jedna izmjena po ovom članku, koja se odnosi na granice odgovornosti, neće se razmatrati prije 15. siječnja 1998. godine niti prije proteka 5 godina od dana stupanja na snagu prethodne izmjene usvojene na osnovi ovoga članka. Prije stupanja na snagu ovoga Protokola neće se uzeti u razmatranje niti jedna izmjena po ovom članku.

(b) Niti jedno ograničenje se ne može povećati tako da prijeđe iznos koji odgovara ograničenju utvrđenom u Konvenciji o odgovornosti iz 1969. godine izmijenjenoj ovim Protokolom, povećan za 6% godišnje, izračunat na složenoj osnovi od 15. siječnja 1993. godine.

(c) Niti jedno ograničenje se ne može povećati tako da prijeđe iznos koji odgovara ograničenju utvrđenom u Konvenciji o odgovornosti iz 1969. godine izmijenjenoj ovim Protokolom, pomnožen sa tri.

7. Organizacije će o svakoj izmjeni usvojenoj u skladu sa stavkom 4. obavijestiti sve države ugovornice. Smatrat će se da je izmjena usvojena po proteku perioda od 18 mjeseci od dana obavijesti, osim ako unutar toga razdoblja najmanje jedna četvrtina država koje su bile države ugovornice u trenutku prihvaćanja izmjene u Pravnom odboru, priopći Organizaciji da ne prihvaća izmjenu, a u tom slučaju je izmjena odbijena i bez učinka.

8. Izmjena koja se smatra prihvaćenom u skladu sa stavkom 7., stupit će na snagu 18 mjeseci nakon njezinog prihvaćanja.

9. Izmjena obvezuje sve države ugovornice, osim ako otkažu ovaj Protokol u skladu s člankom 16. stavcima 1. i 2., najkasnije 6 mjeseci prije stupanja takve izmjene na snagu. Ovakvo otkazivanje imat će učinak kada izmjena stupi na snagu.

10. Kada je izmjena usvojena u Pravnom odboru, a rok od 18 mjeseci za njezino prihvaćanje još nije istekao, država koja u tom razdoblju postane ugovornicom bit će vezana izmjenom ukoliko ona stupi na snagu. Država koja postane ugovornicom nakon tog razdoblja, bit će vezana izmjenom usvojenom na osnovi stavka 7. U slučajevima naznačenim u ovom stavku, izmjena će obvezivati državu kada stupi na snagu ili kada ovaj Protokol stupi na snagu za takvu državu, ako je to kasnije.

Članak 16.

Otkazivanje

1. Svaka stranka može otkazati ovaj Protokol u bilo koje vrijeme nakon što je on za nju stupio na snagu.

2. Otkazivanje se obavlja polaganjem instrumenta kod glavnog tajnika Organizacije.

3. Otkazivanje stupa na snagu 12 mjeseci nakon polaganja instrumenta kod glavnog tajnika Organizacije ili, poslije proteka svakog duljeg razdoblja koje bi moglo biti naznačeno u instrumentu o otkazivanju.

4. Među strankama ovoga Protokola otkazivanje Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine od bilo koje stranke na osnovi članka XVI. Konvencije, neće se ni u kojem slučaju smatrati otkazom Konvencije o odgovornosti iz 1969. godine izmijenjene ovim Protokolom.

5. Otkazivanje Protokola, iz 1992. godine o izmjeni Konvencije o Fondu, iz 1971. godine od strane države koja ostaje strankom Konvencije o Fondu, iz 1971. godine smatrat će se otkazivanjem ovoga Protokola. Takvo otkazivanje stupit će na snagu isti dan kad i otkazivanje Protokola, iz 1992. godine o izmjeni Konvencije o Fondu, iz 1971. godine, na temelju članka 34. toga Protokola.

Članak 17.

Depozitar

1. Ovaj Protokol, kao i svaka izmjena usvojena na osnovi članka 15., bit će položen kod glavnog tajnika Organizacije.

2. Glavni tajnik Organizacije:

(a) izvještava sve države koje su potpisale Protokol ili su mu pristupile:

(i) o svakom novom potpisu ili polaganju novog instrumenta i njihovom datumu;

(ii) o svakoj pojedinoj izjavi ili priopćenju na temelju članka 13. i svakoj izjavi i priopćenju datom na temelju članka V. stavka 9. Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine;

(iii) o datumu stupanja na snagu ovoga Protokola;

(iv) o svakom prijedlogu za izmjenu ograničenja odgovornosti u skladu s člankom 15. stavkom 1.;

(v) o svakoj izmjeni usvojenoj u skladu s člankom 15. stavkom 4.;

(vi) o svakoj izmjeni za koju se smatra da je usvojena na osnovi članka 15. stavka 7. i datumu kad ta izmjena stupa na snagu u skladu sa stavcima 8. i 9. toga članka;

(vii) o svakom polaganju instrumenta kojim se otkazuje ovaj Protokol, datumu polaganja kao i datumu njegovog stupanja na snagu;

(viii) o svakom otkazivanju učinjenom na osnovi članka 16. stavka 5.;

(ix) o svakom priopćenju datom na bilo koji članak ovoga Protokola;

(b) dostavlja ovjerovljene prijepise ovoga Protokola svim državama potpisnicama i svim državama koje su mu pristupile.

3. Odmah nakon stupanja na snagu ovoga Protokola glavni tajnik Organizacije dostavlja njegov tekst Tajništvu Ujedinjenih naroda radi njegovog registriranja i objavljivanja prema članku 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Članak 18.

Jezici

Ovaj je Protokol sastavljen u jednom izvornom primjerku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, a svaki je tekst jednako vjerodostojan.

SASTAVLJENO u Londonu 27. studenoga 1992. godine.

U POTVRDU OVOGA su dolje potpisani, valjano ovlašteni za tu svrhu, potpisali ovaj Protokol.

POTVRDA O OSIGURANJU ILI DRUGO
FINANCIJSKO JAMSTVO O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM

Sastavljeno prema odredbama članka VII. Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine.

IME SLOVA ILI ZAVIČAJNA IME I ADRESA

BRODA BROJEVI ZA LUKA VLASNIKA

RASPOZNAVANJE

............ ................................ ...................... ..........................

Dolje potpisani potvrđuje da je gore imenovani brod pokriven policom za osiguranje ili drugim financijskim jamstvom prema odredbama članka VII. Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine.

Vrsta jamstva

Trajanje jamstva

Ime i adresa osiguratelja (ili više njih) i (ili) osoba (ili više osoba) koje su dale financijsko jamstvo

Ime

Adresa

Ova potvrda vrijedi do

Izdata ili ovjerovljena od Vlade

(cijelo ime države)

Sastavljeno u Datum

Potpis i funkcija

službenika koji izdaje

ili ovjerovljava potvrdu

Objašnjenje:

1. Uz oznaku države može se po volji staviti nadležna javna vlast zemlje u kojoj je potvrda izdana.

2. Ako ukupni iznos jamstva potječe iz više izvora, potrebno je naznačiti iznos svakoga od njih.

3. Ako je jamstvo dano u više oblika, potrebno ih je nabrojiti.

  1. U rubrici "Trajanje jamstva" potrebno je naznačiti točan datum kad ono stupa na snagu.

PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE

INTERNATIONAL CONVENTION ONCIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

HAVING CONSIDERED the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and the 1984 Protocol thereto,

HAVING NOTED that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for improved scope and enhanced compensation, has not entered into force,

AFFIRMING the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

AWARE of the need to ensure the entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as possible,

RECOGNIZING that special provisions are necessary in connection with the introduction of corresponding amendments to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971,

HAVE AGREED as follows;

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, hereinafter referred to as the "1969 Liability Convention". For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1969 Liability Convention, such reference shall be deemed to include the 1969 Liability Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article I of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. "Ship" means any sea-going vessel and seaborne craft of any type whatsoever constructed or adapted for the carriage of oil in bulk as cargo, provided that a ship capable of carrying oil and other cargoes shall be regarded as a ship only when it is actually carrying oil in bulk as cargo and during any voyage following such carriage unless it is proved that it has no residues of such carriage of oil in bulk aboard.

2. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. "Oil" means any persistent hydrocarbon mineral oil such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, whether carried on board a ship as cargo or in the bunkers of such a ship.

3. Paragraph 6 is replaced by the following text:

6. "Pollution damage" means:

a) loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken;

b) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures.

4. Paragraph 8 is replaced by the following text:

8. "Incident" means any occurrence, or series of occurrences having the same origin, which causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.

5. Paragraph 9 is replaced by the following text:

9. "Organization" means the International Maritime Organization.

6. After paragraph 9 a new paragraph is inserted reading as follows:

10. "1969 Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1969 Liability Convention as amended by that Protocol.

Article 3

Article II of the 1969 Liability Convention is replaced by the following text:

This Convention shall apply exclusively:

a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;

b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

Article 4

Article III of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. Except as provided in paragraphs 2 and 3 of this Article, the owner of a ship at the time of an incident, or, where the incident consists of a series of occurrences, at the time of the first such occurrence, shall be liable for any pollution damage caused by the ship as a result of the incident.

2. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. No claim for compensation for pollution damage may be made against the owner otherwise than in accordance with this Convention. Subject to paragraph 5 of this Article, no claim for compensation for pollution damage under this Convention or otherwise may be made against:

a) the servants or agents of the owner or the members of the crew;

b) the pilot or any other person who, without being a member of the crew, performs services for the ship;

c) any charterer (howsoever described, including a bareboat charterer), manager or operator of the ship;

d) any person performing salvage operations with the consent of the owner or on the instructions of a competent public authority;

e) any person taking preventive measures;

f) all servants or agents of persons mentioned in subparagraphs (c), (d) and (e);

unless the damage resulted from their personal act or omission, committed with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result.

Article 5

Article IV of the 1969 Liability Convention is replaced by the following text:

When an incident involving two or more ships occurs and pollution damage results therefrom, the owners of all the ships concerned, unless exonerated under Article III, shall be jointly and severally liable for all such damage which is not reasonably separable.

Article 6

Article V of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The owner of a ship shall be entitled to limit his liability under this Convention in respect of any one incident to an aggregate amount calculated as follows:

a) 3 million units of account for a ship not exceeding 5,000 units of tonnage;

b) for a ship with a tonnage in excess thereof, for each additional unit of tonnage, 420 units of account in addition to the amount mentioned in subparagraph (a);

provided, however, that this aggregate amount shall not in any event exceed 59.7 million units of account.

2. Paragraph 2 is replaced by the following text:

2. The owner shall not be entitled to limit his liability under this Convention if it is proved that the pollution damage resulted from his personal act or omission, committed with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result.

3. Paragraph 3 is replaced by the following text:

3. For the purpose of availing himself of the benefit of limitation provided for in paragraph 1 of this Article the owner shall constitute a fund for the total sum representing the limit of his liability with the Court or other competent authority of any one of the Contracting States in which action is brought under Article IX or, if no action is brought, with any Court or other competent authority in any one of the Contracting States in which an action can be brought under Article IX. The fund can be constituted either by depositing the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the legislation of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to be adequate by the Court or other competent authority.

4. Paragraph 9 is replaced by the following text:

9(a). The "unit of account" referred to in paragraph 1 of this Article is the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund. The amounts mentioned in paragraph 1 shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing right on the date of the constitution of the fund referred to in paragraph 3. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a Contracting State which is a member of the International Monetary Fund shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund in effect on the date in question for its operations and transactions. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a Contracting State which is not a member of the International Monetary Fund shall be calculated in a manner determined by that State.

9(b). Nevertheless, a Contracting State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 9(a) may, at the time of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention or at any time thereafter, declare that the unit of account referred to in paragraph 9(a) shall be equal to 15 gold francs. The gold franc referred to in this paragraph corresponds to sixty-five and a half milligrammes of gold of millesimal fineness nine hundred. The conversion of the gold franc into the national currency shall be made according to the law of the State concerned.

9(c). The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 9(a) and the conversion mentioned in paragraph 9(b) shall be made in such manner as to express in the national currency of the Contracting State as far as possible the same real value for the amounts in paragraph 1 as would result from the application of the first three sentences of paragraph 9(a). Contracting States shall communicate to the depositary the manner of calculation pursuant to paragraph 9(a), or the result of the conversion in paragraph 9(b) as the case may be, when depositing an instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention and whenever there is a change in either.

5. Paragraph 10 is replaced by the following text:

10. For the purpose of this Article the shipžs tonnage shall be the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

6. The second sentence of paragraph 11 is replaced by the following text:

Such a fund may be constituted even if, under the provisions of paragraph 2, the owner is not entitled to limit his liability, but its constitution shall in that case not prejudice the rights of any claimant against the owner.

Article 7

Article VII of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1. The first two sentences of paragraph 2 are replaced by the following text:

A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a Contracting State has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a Contracting State such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the shipžs registry; with respect to a ship not registered in a Contracting State it may be issued or certified by the appropriate authority of any Contracting State.

2. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. The certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the shipžs registry or, if the ship is not registered in a Contracting State, with the authorities of the State issuing or certifying the certificate.

3. The first sentence of paragraph 7 is replaced by the following text:

Certificates issued or certified under the authority of Contracting State in accordance with paragraph 2 shall be accepted by other Contracting States for the purpose of this Convention and shall be regarded by other Contracting States as having the same force as certificates issued or certified by them even if issued or certified in respect of a ship not registered in a Contracting State.

4. In the second sentence of paragraph 7 the words "with the State of a shipžs registry" are replaced by the word "with the issuing or certifying State".

5. The second sentence of paragraph 8 is replaced by the following text:

In such case the defendant may, even if the owner is not entitled to limit his liability according to Article V, paragraph 2, avail himself of the limits of liability prescribed in Article V, paragraph 1.

Article 8

Article IX of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. Where an incident has caused pollution damage in the territory, including the territorial sea or an area referred to in Article II, of one or more Contracting States or preventive measures have been taken to prevent or minimize pollution damage in such territory including the territorial sea or area, actions for compensation may only be brought in the Courts of any such Contracting State or States. Reasonable notice of any such action shall be given to the defendant.

Article 9

After Article XII of the 1969 Liability Convention two new Articles are inserted as follows:

Article XII bis

Transitional provisions

The following transitional provisions shall apply in the case of a State which at the time of an incident is a Party both to this Convention and to the 1969 Liability Convention:

(a) where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, liability under this Convention shall be deemed to be discharged if, and to the extent that, it also arises under the 1969 Liability Convention;

(b) where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, and the State is a Party both to this Convention and to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, liability remaining to be discharged after the application of subparagraph (a) of this Article shall arise under this Convention only to the extent that pollution damage remains uncompensated after application of the said 1971 Convention;

(c) in the application of Article III, paragraph 4, of this Convention the expression "this Convention" shall be interpreted as referring to this Convention or the 1969 Liability Convention, as appropriate;

(d) in the application of Article V, paragraph 3, of this Convention the total sum of the fund to be constituted shall be reduced by the amount by which liability has been deemed to be discharged in accordance with subparagraph (a) of this Article.

Article XII ter

Final clauses

The final clauses of this Convention shall be Articles 12 to 18 of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention. References in this Convention to Contracting States shall be taken to mean references to the Contracting States of that Protocol.

Article 10

The model of a certificate annexed to the 1969 Liability Convention is replaced by the model annexed to this Protocol.

Article 11

1. The 1969 Liability Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol, be read and interpreted together as one single instrument.

2. Articles I to XII ter, including the model certificate of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be known as the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (1992 Liability Convention).

FINAL CLAUSES

Article 12

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open for signature at London from 15 January 1993 to 14 January 1994 by all States.

2. Subject to paragraph 4, any State may become a Party to this Protocol by:

(a) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or

(b) accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be affected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

4. Any Contracting State to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as the 1971 Fund Convention, may ratify, accept, approve or accede to this Protocol only if it ratifies, accepts, approves or accedes to the Protocol of 1992 to amend that Convention at the same time, unless it denounces the 1971 Fund Convention to take effect on the date when this Protocol enters into force for that State.

5. A State which is a Party to this Protocol but not a Party to the 1969 Liability Convention shall be bound by the provisions of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol in relation to other States Parties hereto, but shall not be bound by the provisions of the 1969 Liability Convention in relation to States Parties thereto.

6. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be deemed to apply to the Convention so amended, as modified by such amendment.

Article 13

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force twelve months following the date on which ten States including four States each with not less than one million units of gross tanker tonnage have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization.

2. However, any Contracting State to the 1971 Fund Convention may, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol, declare that such instrument shall be deemed not to be effective for the purposes of this Article until the end of the six-month period in Article 31 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention. A State which is not a Contracting State to the 1971 Fund Convention but which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention may also make a declaration in accordance with this paragraph at the same time.

3. Any State which has made a declaration in accordance with the preceding paragraph may withdraw it any time by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Organization. Any such withdrawal shall take effect on the date the notification is received, provided that such State shall be deemed to have deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol on that date.

4. For any State which ratifies, accepts, approves or accedes to it after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Protocol shall enter into force twelve months following the date of deposit by such State of the appropriate instrument.

Article 14

Revision and amendment

1. A Conference for the purpose of revising or amending the 1992 Liability Convention may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a Conference of Contracting State for the purpose of revising or amending the 1992 Liability Convention at the request of not less than one third of the Contracting States.

Article 15

Amendments of limitation amounts

1. Upon the request of at least one quarter of the Contracting States any proposal to amend the limits of liability laid down in Article V, paragraph 1, of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.

2. Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.

3. All Contracting States to the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.

5. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom, changes in the monetary values and the effect of the proposed amendment on the cost of insurance. It shall also take into account the relationship between the limits in Article V, paragraph 1, of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol and those in Article 4, paragraph 4, of the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992.

6. (a) No amendment of the limits of liability under this Article may be considered before 15 January 1998 nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article. No amendment under this Article shall be considered before this Protocol has entered into force.

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol increased by 6 per cent per year calculated on a compound basis from 15 January 1993.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol multiplied by 3.

7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification, unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force eighteen months after its acceptance.

9. All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with Article 16, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10. When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the eighteen-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 16

Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any Party at any time after the date on which it enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the Organization.

3. A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General of the Organization.

4. As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the 1969 Liability Convention in accordance with Article XVI thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol.

5. Denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention by a State which remains a Party to the 1971 Fund Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention takes effect according to Article 34 of that Protocol.

Article 17

Depositary

1. This Protocol and any amendments accepted under Article 15 shall be deposited with the Secretary-General of the Organization.

2. The Secretary-General of the Organization shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof;

(ii) each declaration and notification under Article 13 and each declaration and communication under Article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention;

(iii) the date of entry into force of this Protocol;

(iv) any proposal to amend limits of liability which has been made in accordance with Article 15, paragraph 1;

(v) any amendment which has been adopted in accordance with Article 15, paragraph 4;

(vi) any amendment deemed to have been accepted under Article 15, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that Article;

(vii) the deposit of any instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;

(viii) any denunciation deemed to have been made under Article 16, paragraph 5;

(ix) any communication called for by any Article of this Protocol;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to this Protocol.

3. As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 18

Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON, this twenty-seventh day of November one thousand nine hundred and ninety-two.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992

NAME DISTINCTIVE PORT OF NAME AND

OF SHIP NUMBER OF REGISTRY ADDRESS OF

LETTERS OWNER

................. ..................... .................. ........................

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Type of Security

Duration of Security

Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Name

Address

    This certificate is valid until

    Issued or certified by the Government of

    (Full designation of the State)

At On

         (place)                        (date)

Signature and title of issuing 

or certifying official 

Explanatory Notes:

1. If desired, the designation of the State include a reference to the competent public authority of the country where the certificate is issued.

2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.

3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.

4. The entry "Duration of Security" must stipulate the date on which such security takes effect.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 018-05/96-01/14

Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.