Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 11.2.1997 Zakon o potvrđivanju Protokola, iz 1992. godine o izmjeni Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971.godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA, IZ 1992. GODINE, O IZMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O OSNIVANJU MEĐUNARODNOG FONDA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM, IZ 1971. GODINE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1992. godine, o izmjeni Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-153/I
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA, IZ 1992. GODINE O IZMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O OSNIVANJU MEĐUNARODNOG FONDA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM, IZ 1971. GODINE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol, iz 1992. godine o izmjeni Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine potpisan u Londonu 27. studenoga 1992. godine u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

PROTOKOL, IZ 1992. GODINE O IZMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O OSNIVANJU MEĐUNARODNOG FONDA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM, IZ 1971. GODINE

STRANKE OVOGA PROTOKOLA,

RAZMOTRIVŠI Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine i Protokol uz nju iz 1984. godine,

UTVRDIVŠI da Protokol, iz 1984. godine uz tu Konvenciju, koji predviđa proširenje domašaja i povećanje naknade, nije stupio na snagu,

POTVRĐUJUĆI važnost održavanja djelotvornim međunarodnog sustava odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja uljem,

SVJESNE potrebe da se osigura što skorije stupanje na snagu sadržaja Protokola, iz 1984. godine,

PRIZNAJUĆI da će državama strankama koristiti da u prijelaznom razdoblju izmijenjena Konvencija postoji uz izvornu i da joj bude dopuna,

UVJERENE da ekonomske posljedice štete zbog onečišćenja do kojeg je došlo kod prijevoza ulja brodom kao rasutog tereta, trebaju i dalje snositi brodari i vlasnici nafte kao tereta.

IMAJUĆI NA UMU prihvaćanje Protokola, iz 1992. godine kao dopune Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine,

SPORAZUMJELE su se kako slijedi:

Članak 1.

Konvencija čije se odredbe mijenjaju ovim Protokolom je Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine, u daljnjem tekstu "Konvencija o Fondu iz 1971. godine" Za države stranke Protokola, iz 1976. godine na Konvenciju o Fondu iz 1971. godine smatrat će se da ovaj Protokol uključuje Konvenciju o Fondu iz 1971. godine izmijenjenu tim Protokolom.

Članak 2.

Članak 1. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. "Konvencija o odgovornosti, iz 1992. godine" označuje Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štete nastale zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine.

2. Nakon stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

1.bis "Konvencija o Fondu iz 1971. godine" oznaćuje Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem. Za države stranke Protokola, iz 1976. godine na tu Konvenciju, smatrat će se da izraz obuhvaća Konvenciju o Fondu iz 1971. godine izmijenjenu tim Protokolom.

3. Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

2. "Brod", "Osoba", "Vlasnik", "Ulje", "Šteta zbog onečišćenja", "Zaštitne mjere", "Nezgoda" i "Organizacija" imaju isto značenje kao u članku I. Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine.

4. Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

4. "Obračunska jedinica" ima isto značenje kao u članku V. stavku 9. Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine.

5. Stavak 5. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

5. "Tonaža broda" ima isto značenje kao i u članku V. stavka 10. Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine.

6. Stavak 7. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

7. "Jamac" označuje svaku osobu koja daje osiguranje ili drugo financijsko jamstvo radi pokrića odgovornosti vlasnika broda u skladu s člankom VII. stavkom 1. Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine.

Članak 3.

Članak 2. Konvencije o Fondu iz 1971. godine dopunjuje se kako slijedi:

Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. Međunarodni fond za naknadu štete zbog onečišćenja pod nazivom "Međunarodni fond za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine" (u daljnjem tekstu "Fond") ovime se osniva, te ima sljedeće ciljeve:

(a) da osigura naknadu štete zbog onečišćenja u onoj mjeri u kojoj je neadekvatna zaštita koja proizlazi iz Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine.

(b) da oživotvori ciljeve koji su s tim u svezi postavljeni tom Konvencijom.

Članak 4.

Članak 3. Konvencije o Fondu iz 1971. godine zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Ova se Konvencija primjenjuje isključivo:

(a) na štetu uslijed onečišćenja prouzročenu:

(i) na području države ugovornice, uključujući i njezino teritorijalno more, i

(ii) u isključivom gospodarskom pojasu države ugovornice uspostavljenom u skladu s međunarodnim pravom, ili, ako država ugovornica nije uspostavila takav pojas u prostoru koji se nalazi izvan njezinog teritorijalnoga mora i uz njega, a koji je ta država odredila u skladu s međunarodnim pravom, ali ne širem od 200 morskih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnoga mora;

(b) na zaštitne mjere bilo gdje poduzete radi sprečavanja ili smanjenja takve štete.

Članak 5.

Naslov članka 4. do 9. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se brisanjem riječi "i naknada štete".

Članak 6.

Članak 4. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se na sljedeći način:

1. U stavku 1. pet pozivanja na "Konvenciju o odgovornosti" zamjenjuje se pozivanjem na "Konvenciju o odgovornosti, iz 1992. godine".

2. Stavak 3. zamjenjuje se sljedećim tekstom;

3. Ako Fond dokaže da je šteta uslijed onečišćenja u cijelosti ili djelomice nastala kao posljedica radnje ili propusta oštećene osobe, učinjenih u namjeri da se izazove šteta, ili zbog nemarnosti te osobe, Fond može biti u cijelosti ili djelomice oslobođen obveze da takvoj osobi plati naknadu štete. Fond će u svakom slučaju biti oslobođen obveze naknaditi štetu u mjeri u kojoj je, na temelju članka III. stavka 3. Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine, oslobođen i vlasnik. Međutim, takvo oslobađanje Fonda neće se odnositi na zaštitne mjere.

3. Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

(a) Osim ako nije drukčije predviđeno točkama (b) i (c) ovoga stavka, ukupna svota naknade koju Fond isplaćuje po osnovi ovoga članka ograničena je za svaku nezgodu, tako da ukupna svota naknade i svota stvarno isplaćene naknade po osnovi Konvencije o odgovornosti za štete zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine, po

primjeni ove Konvencije, kao što je određeno u članku 3., neće prijeći 135 milijuna obračunskih jedinica.

(b) Osim ako nije drukčije određeno u točki (c), ukupna svota naknade štete koju Fond isplaćuje na temelju ovoga članka za štetu zbog onečišćenja koja je posljedica iznimnih, neizbježivih i nesavladivih prirodnih pojava, neće premašiti 135 milijuna obračunskih jedinica.

(c) Maksimalna svota naknade štete spomenuta u točkama (a) i (b) bit će 200 milijuna obračunskih jedinica za svaku nezgodu koja se zbila u vrijeme dok je ova Konvencija obvezivala tri strane glede kojih je kombinirana relevantna količina nafte koja podliježe doprinosu, primljena od osoba na području te države tijekom protekle kalendarske godine, jednaka ili veća od 600 milijuna tona.

(d) Kamate na fond osnovan u skladu s člankom V. stavkom 3. Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine, ako ih ima, neće se uzeti u obzir kod računanja ukupne svote naknade štete koju Fond isplaćuje temeljem ovoga članka.

(e) Iznosi navedeni u ovom članku bit će pretvoreni u nacionalnu valutu na osnovi njezine vrijednosti, prema ili u odnosu na Posebna prava vučenja, na dan odluke Skupštine Fonda kao prvi dan plaćanja naknade štete.

4. Stavak 5. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

5. Kad iznos od Fonda utvrđenih potraživanja prelazi ukupni iznos naknade štete koju Fond isplaćuje temeljem stavka 4. ovoga članka, raspoloživi se iznos raspodjeljuje tako da odnos između svakog utvrđenog potraživanja i iznosa naknade koju podnositelj zahtjeva stvarno naplati u skladu s ovom Konvencijom, bude isti za sve tužitelje.

5. Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim tekstom;

6. Skupština Fonda može odlučiti da, u izuzetnim slučajevima, naknada štete u skladu s ovom Konvencijom može biti plaćena i onda ako vlasnik broda nije osnovao fond u skladu s člankom V. stavkom 3. Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine U tom se slučaju stavak 4. točka (e) ovoga članka primjenjuje u skladu s time.

Članak 7.

Članak 5. Konvencije o Fondu iz 1971. godine briše se.

Članak 8.

Članak 6. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. U stavku 1. briše se broj stavka i riječi "naknada štete temeljem članka 5."

2. Stavak 2. briše se.

Članak 9.

Članak 7. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. U stavcima 1., 3., 4. i 6. sedam pozivanja na "Konvenciju o odgovornosti" zamjenjuju se pozivanjima na "Konvenciju o odgovornosti, iz 1992. godine".

2. U stavku 1. brišu se riječi "ili naknada štete na temelju članka 5.

3. U prvoj rečenici stavka 3. brišu se riječi: "ili naknada štete" i "ili 5".

4. U drugoj rečenici stavka 3. brišu se riječi "ili članak 5. stavak 1."

Članak 10.

U članku 8. Konvencije o Fondu iz 1971. godine pozivanje na "Konvenciju o odgovornosti" zamjenjuje se pozivanjem na "Konvenciju o odgovornosti, iz 1992. godine".

Članak 11.

Članak 9. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. Glede bilo kojeg iznosa koji je isplaćen u skladu s člankom 4. stavkom 1. ove Konvencije na ime naknade štete zbog onečišćenja, Fond subrogacijom stječe prava koja bi osoba kojoj je šteta nadoknađena imala na osnovi Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine u postupku protiv vlasnika ili njegova jamca.

2. U stavku 2. brišu se riječi "ili naknada štete".

Članak 12.

Članak 10. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

Prva rečenica stavka 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Godišnje doprinose Fondu za svaku državu ugovornicu uplaćuje osoba koja je tijekom kalendarske godine spomenute u članku 12. stavku 2. točka (a) ili (b), primila ukupnu količinu koja prelazi 150.000 tona.

Članak 13.

Članak 11. Konvencije o Fondu iz 1971. godine briše se.

Članak 14.

Članak 12. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. U prvoj rečenici stavka 1. brišu se riječi "za svaku osobu spomenutu u članku 10."

2. U stavku 1. i točkama (b) i (c) brišu se riječi "ili 5", a riječi "15 milijuna franaka" zamjenjuju se riječima četiri milijuna obračunskih jedinica".

3. Točka 1(ii)(b) se briše.

4. U stavku 1(ii), točka (c) postaje (b), a točka (d) postaje (c).

5. Početna rečenica stavka 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Skupština će odrediti ukupnu svotu koju treba skupiti. Na osnovi te odluke Direktor će, glede svake države ugovornice, izračunati za svaku osobu spomenutu u članku 10. visinu njezina godišnjeg doprinosa.

6. Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim tekstom;

4. Godišnji doprinos dospijevat će na dan određen Unutarnjim pravilima Fonda. Skupština može odrediti drukčiji datum uplate.

7. Stavak 5. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

5. Skupština može odlučiti, pod uvjetima propisanim financijskim uvjetima Fonda, o prijenosu između novčanih sredstava primljenih na osnovi članka 12. stavka 2. točke (a) i novčanih sredstava iz članka 12. stavka 2. točke (b).

8. Stavak 6. briše se.

Članak 15.

Članak 13. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. Za svaki iznos doprinosa koji treba uplatiti prema članku 12., a koji nije na vrijeme podmiren, plaća se kamata po stopi koja će se odrediti u skladu s Unutarnjim pravilima Fonda, tako da se za različite okolnosti može odrediti različita visina kamate.

2. U stavku 3. riječi "Članci 10. i 11." zamjenjuju se riječima "članci 10. i 12.", a brišu se riječi "za period koji prelazi tri mjeseca."

Članak 16.

Članku 15. Konvencije o Fondu iz 1971. godine dodaje se novi stavak 4.:

4. Kada država ugovornica ne ispunjava svoje obveze o podnošenju priopćenja Direktoru, spomenutog u stavku 2., i to rezultira financijskim gubitkom za Fond, ta će država ugovornica biti obvezna naknaditi Fondu nastali gubitak. Skupština će na prijedlog Direktora odlučiti hoće li se takva naknada naplatiti od države ugovornice ili ne.

Članak 17.

Članak 16. Konvencije o Fondu iz 1971. godine zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Fond će imati Skupštinu i Tajništvo na čijem se čelu nalazi Direktor.

Članak 18.

Članak 18. Konvencije o Fondu iz 1971. godine dopunjuje se kako slijedi:

1. Na početku članka brišu se riječi "uz rezerve odredaba iz članka 26."

2. Stavak 8. briše se.

3. Stavak 9. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

9. da osnuje bilo koje stalno ili privremeno tijelo koje smatra potrebnim, da odredi okvir njegovih zadataka i da mu dade ovlasti potrebne za obnašanje dužnosti koje su mu povjerene; kod imenovanja članova takvog tijela Skupština će voditi računa o načelu pravedne zemljopisne zastupljenosti kao i o odgovarajućoj zastupljenosti država ugovornica, s obzirom na primljenu količinu ulja koja podliježe doprinosu;

Pravila postupka u skupštini mogu se, mutatis mutandis primijeniti u radu takvog pomoćnog tijela;

4. U stavku 10. brišu se riječi "Izvršni odbor".

5. U stavku 11. brišu se riječi "Izvršni odbor".

6. Stavak 12. briše se.

Članak 19.

Članak 19. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kao što slijedi:

1. Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. Direktor saziva redovna zasjedanja jednom u svakoj kalendarskoj godini.

2. U stavku 2. brišu se riječi "od Izvršnog odbora ili".

Članak 20.

Članci 21. do 27. Konvencije o Fondu iz 1971. godine, te naslovi tih članaka brišu se.

Članak 21.

Članak 20. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

1. Direktor je najviši dužnosnik Fonda. U skladu s uputama koje prima od Skupštine, on obnaša dužnosti koje su mu povjerene ovom Konvencijom, Unutarnjim pravilima Fonda, te od strane Skupštine.

2. U stavku 2. točki (e) brišu se riječi "ili Izvršni odbor".

3. U stavku 2. točki (f) brišu se riječi "ili Izvršnom odboru, ovisno o slučaju".

4. Stavak 2. točka (g) zamjenjuje se sljedećim tekstom:

(g) priprema u dogovoru s predsjedavajućim Skupštine, i objavljuje izvješće o aktivnostima Fonda u prethodnoj kalendarskoj godini.

5. U stavku 2. točki (h) brišu se riječi "Izvršni odbor".

Članak 22.

U članku 31. stavku 1. Konvencije o Fondu iz 1971. godine brišu se riječi "u Izvršnom odboru i".

Članak 23.

Članak 32. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. U početnoj rečenici brišu se riječi "i Izvršni odbor".

2. U točki (b) brišu se riječi "i Izvršni odbor".

Članak 24.

Članak 33. Konvencije o Fondu iz 1971. godine mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. briše se.

2. U stavku 2. briše se broj stavka.

3. Točka (c) zamjenjuje se sljedećim tekstom:

(c) Osnivanja pomoćnih tijela temeljem članka 18. stavka 9. i pitanja koja se odnose na takvo osnivanje.

Članak 25.

Članak 35. Konvencije zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Zahtjevi za naknadu štete na temelju članka 4. koji proistjeću iz nezgoda koje su se dogodile nakon datuma stupanja na snagu ove Konvencije ne mogu se podnositi Fondu prije isteka sto dvadesetog dana od toga datuma.

Članak 26.

Nakon članka 36. Konvencije o Fondu iz 1971. godine dodaju se četiri nova članka kako slijedi:

Članak 36.a

Sljedeće prijelazne odredbe primijenit će se u razdoblju (u daljnjem tekstu prijelazni period) počevši od dana stupanja na snagu ove Konvencije do dana od kojeg djeluje otkazivanje predviđeno u članku 31. ovoga Protokola na Konvenciju o Fondu iz 1971. godine:

(a) Kod primjene stavka 1. točke (a) članka 2. ove Konvencije, pozivanje na Konvenciju o odgovornosti, iz 1992. godine uključit će i pozivanje na Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu nastalu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine u njezinoj originalnoj verziji ili na tekst izmijenjen Protokolom, iz 1976. godine (spomenuto u tom članku kao Konvencija o odgovornosti, iz 1969. godine), te također na Konvenciju o Fondu iz 1971. godine.

(b) Kad je šteta zbog onečišćenja prouzročena nezgodom obuhvaćena ovom Konvencijom, Fond će isplatiti naknadu svakoj osobi koja pretrpi štetu zbog onečišćenja samo ako i u mjeri u kojoj takva osoba nije mogla dobiti potpunu i odgovarajuću naknadu za štetu na temelju odredaba Konvencije o odgovornosti, iz 1969. godine, Konvencije o Fondu iz 1971. godine, te Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine s tim da će Fond za štetu zbog onečišćenja obuhvaćenu ovom Konvencijom i s obzirom na stranku ove Konvencije koja nije stranka Konvencije o Fondu iz 1971. godine isplatiti naknadu svakoj osobi koja pretrpi štetu zbog onečišćenja samo ako, i u mjeri u kojoj takva osoba ne bi mogla dobiti potpunu i odgovarajuću naknadu za štetu da je država bila stranka svake od gore navedenih konvencija.

(c) Kod primjene članka 4. ove Konvencije, svota koja se uzima u obzir pri određivanju ukupne svote naknade koju Fond isplaćuje u skladu s Konvencijom o odgovornosti, iz 1969. godine ako je uopće isplaćena, bit će iznos naknade stvarno isplaćene ili smatrane isplaćenom po Konvenciji o Fondu iz 1971. godine.

(d) Stavak 1. članka 9. Konvencije primjenjuje se također i na prava prema Konvenciji o odgovornosti, iz 1969. godine.

Članak 36.b

1. U odnosu na stavak 4. ovoga članka, ukupna svota godišnjeg doprinosa plativa u odnosu na količinu ulja u svakoj pojedinoj državi ugovornici tijekom kalendarske godine, ne prelazi 27,5% cjelokupne svote doprinosa u skladu s Protokolom, iz 1992. godine kao dopunom "Konvencije o Fondu iz 1971. godine", u odnosu na kalendarsku godinu.

2. Ako primjena odredaba stavka 2. i 3. članka 12. bude rezultirala u ukupnoj svoti doprinosa plativih od strane obveznika u svakoj državi ugovornici u kalendarskoj godini porastom preko 27,5% cjelokupne svote doprinosa, doprinosi plativi od svih obveznika u državi bit će reducirani, pro rata, tako da njihov ukupni doprinos bude jednak 27,5% cjelokupnog godišnjeg doprinosa u Fond u odnosu na tu godinu.

3. Ako bi doprinosi, plativi od strane osoba u državama ugovornicama, bili reducirani u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, doprinosi plativi od strane osoba u svim ostalim državama ugovornicama porasli bi, pro rata, pa bi se tako osigurala ukupna svota plativog doprinosa od strane svih obveznika dužnih da doprinose u Fond, u ukupnom iznosu koji odredi Skupština.

4. Odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka primjenjivat će se sve dok ukupna količina ulja u državama ugovornicama ne dostigne 750 milijuna tona, ili sve dok ne prođe period od 5 godina od dana stupanja na snagu Protokola, iz 1992. godine što se prije dogodi.

Članak 36.c

Bez obzira na odredbe ove Konvencije, sljedeće odredbe će se primjenjivati u upravljanju Fondom za vrijeme u kojem su i Konvencija o Fondu iz 1971. godine i ova Konvencija na snazi:

(a) Tajništvo Fonda, osnovano Konvencijom o Fondu iz 1971. godine (dalje Fond iz 1971. godine), na čelu s direktorom, mogu također djelovati kao Tajništvo i Direktor Fonda.

(b) Ako, u skladu s točkom (a) Tajništvo i Direktor Fonda 1971. godine obavljaju također dužnosti Tajništva i Direktora Fonda, u slučaju sukoba interesa između Fonda iz 1971. godine i Fonda, Fond će predstavljati predsjedavajući Skupštine Fonda.

(c) Obavljanje zadataka na osnovi ove Konvencije i Konvencije o Fondu iz 1971. godine od strane direktora, osoblja i stručnjaka koje je on postavio, ne smatra se suprotno članku 30. ove Konvencije tako dugo dok navedene osobe obavljaju svoje dužnosti suglasno ovom članku.

(d) Skupština Fonda nastojat će ne donositi odluke koje su nespojive s odlukama Skupštine Fonda iz 1971. godine Ako dođe do različitih mišljenja glede općih upravnih pitanja, Skupština Fonda pokušat će postići konsensus sa Skupštinom Fonda iz 1971. godine u duhu uzajamne suradnje, imajući na umu zajedničke ciljeve obiju Organizacija.

(e) Fond može naslijediti prava, obveze i imovinu Fonda iz 1971. godine ako Skupština Fonda iz 1971. godine tako odluči u skladu s člankom 44. stavkom 2. Konvencije o Fondu iz 1971. godine.

(f) Fond će naknaditi Fondu iz 1971. godine sve troškove koje je ovaj imao prilikom obavljanja upravnih usluga u ime Fonda.

Članak 36.d
Završne odredbe

Završne odredbe Konvencije bit će članci 28. do 39. Protokola, iz 1992. godine na Konvenciju o Fondu iz 1971. godine U ovoj Konvenciji spominjanje država ugovornica tumačit će se kao spominjanje država ugovornica Protokola, iz 1992. godine.

Članak 27.

1. Među strankama ovoga Protokola Konvencija o Fondu iz 1971. godine i ovaj Protokol smatrat će se i tumačiti zajedno kao jedinstveni instrument.

2. Članci 1. do 36c., Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom bit će poznati kao Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog Fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine (Konvencija o Fondu iz 1992. godine).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Potpisivanje, potvrđivanje, prihvaćanje, odobrenje i pristupanje

1. Ovaj Protokol bit će otvoren za potpisivanje u Londonu od 15. siječnja 1993. do 14. siječnja 1994. godine svakoj državi koja je potpisala Konvenciju o odgovornosti, iz 1992. godine.

2. Uz rezervu stavka 4., ovaj Protokol mogu potvrditi, prihvatiti ili odobriti države koje su ga potpisale.

3. Uz rezervu stavka 4., ovaj Protokol je otvoren za pristupanje državama koje ga nisu potpisale.

4. Ovaj Protokol mogu potvrditi, prihvatiti, odobriti ili mu pristupiti samo države koje su potvrdile ili odobrile Konvenciju o odgovornosti, iz 1992. godine.

5. Potvrđivanje, prihvaćanje, odobrenje ili pristupanje obavit će se polaganjem instrumenta u propisanoj formi kod glavnog tajnika Organizacije.

6. Država koja je stranka ovoga Protokola, ali nije stranka Konvencije o Fondu iz 1971. godine, bit će vezana odredbama Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom, u odnosu na ostale stranke ovoga Protokola, ali neće biti vezana odredbama Konvencije o Fondu iz 1971. godine s obzirom na stranke te Konvencije.

7. Svaki instrument o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju, položen nakon stupanja na snagu izmjene Konvencije o Fondu iz 1971. godine kako je izmijenjena ovim Protokolom, smatrat će se da se primjenjuje na Konvenciju izmijenjenu takvom izmjenom.

Članak 29.
Podatak o količini ulja koja podliježe doprinosu

1. Prije nego što ovaj Protokol stupi na snagu za državu, pri polaganju instrumenata spomenutih u članku 28. stavku 5., a nakon toga svake godine na dan koji odredi glavni tajnik Organizacije, država će dostavljati glavnom tajniku Organizacije ime i adresu svake osobe koju je ta država zadužila da uplaćuje doprinos Fondu prema članku 10. Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom, kao i podatke u svezi s odnosnim količinama ulja koje podliježu doprinosu, a koju je primila osoba na području te države tijekom protekle kalendarske godine.

2. Tijekom prijelaznog perioda direktor će godišnje, u ime stranaka, glavnom tajniku Organizacije priopćiti podatke o primljenim količinama ulja koje podliježu doprinosu od osoba obveznih na uplaćivanje doprinosa Fondu prema članku 10. Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom.

Članak 30.
Stupanje na snagu

1. Ovaj Protokol će stupiti na snagu 12 mjeseci od dana kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) da je najmanje osam država položilo kod glavnog tajnika Organizacije svoje instrumente o potvrđivanju, odobrenju ili pristupanju; i

(b) da je glavni tajnik Organizacije primio obavijest u skladu s člankom 29. da su osobe koje su bile obvezne na plaćanje doprinosa prema članku 10. Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom, primile tijekom protekle kalendarske godine ukupnu količinu ulja koja podliježe doprinosu od najmanje 450 milijuna tona.

2. Međutim, ovaj Protokol neće stupiti na snagu prije nego što stupi na snagu Konvencija o odgovornosti, iz 1992. godine.

3. Za svaku državu koja potvrdi, prihvati, odobri ovaj Protokol ili mu pristupi nakon što su ispunjeni uvjeti za stupanje na snagu iz stavka 1., Protokol će stupiti na snagu 12 mjeseci od dana kada je ta država položila odgovarajući instrument.

4. Svaka država može, u vrijeme polaganja svog instrumenta o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju, glede ovoga Protokola izjaviti da takav instrument neće imati učinak za svrhu ovoga članka do proteka šestomjesečnog perioda iz članka 31.

5. Izjavu danu u skladu s prethodnim stavkom svaka država može opozvati u bilo koje vrijeme priopćenjem glavnom tajniku Organizacije. Svako takvo opozivanje imat će učinak od dana primitka obavijesti, a za svaku državu koja je svoj instrument o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju ovom Protokolu položila toga dana.

6. Svaka država koja je dala izjavu prema članku 13. stavku 2. Protokola, iz 1992. godine na Konvenciju o odgovornosti, iz 1969. godine smatrat će se da je to učinila i po stavku 4. ovoga članka. Opoziv izjave dane po navedenom članku 13. stavku 2. smatrat će se i opozivom po stavku 5. ovoga članka.

Članak 31.
Otkazivanje Konvencije iz 1969. i 1971. godine

Pod uvjetima iz članka 30., unutar perioda od šest mjeseci od dana ispunjenja sljedećih uvjeta:

(a) da je najmanje osam država postalo strankama ovoga Protokola ili položilo instrumente o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju kod glavnog tajnika Organizacije bilo prema članku 30. stavku 4., ili ne; i

(b) da je glavni tajnik Organizacije primio podatke u skladu s člankom 29. o tome da su osobe koje su ili bi bile obvezne na plaćanje doprinosa prema članku 10. Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom, primile tijekom protekle kalendarske godine ukupnu količinu od najmanje 750 milijuna tona ulja koje podliježe doprinosu.

Svaka stranka Protokola te svaka država koja je položila instrument o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju bilo prema članku 30. stavku 4. ili ne, moći će otkazati Konvenciju o Fondu iz 1971. godine i Konvenciju o odgovornosti, iz 1969. godine ako je ugovornica, u roku od 12 mjeseci prije proteka gore spomenutog vremena od 6 mjeseci.

Članak 32.

Revizija i izmjena

1. Organizacija može sazvati konferenciju za reviziju ili izmjenu Konvencije o Fondu iz 1992. godine.

2. Organizacija će pozvati države ugovornice na konferenciju za reviziju ili izmjenu Konvencije o Fondu iz 1992. godine na traženje najmanje jedne trećine država ugovornica.

Članak 33.

Izmjena ograničenja naknade

1. Glavni će tajnik prijedlog za izmjenu ograničenja naknade određenog u članku 4. stavku 4. Konvencije o Fondu iz 1971. godine kako je izmijenjena ovim Protokolom, na zahtjev najmanje jedne četvrtine država ugovornica, dostaviti svim članicama Organizacije i svim državama ugovornicama.

2. Svaka predložena i dostavljena izmjena, kako je to gore rečeno, podnijet će se na razmatranje Pravnom odboru Organizacije najkasnije 6 mjeseci od dana njezine dostave.

3. Sve države ugovornice Konvencije o Fondu iz 1971. godine, izmijenjene ovim Protokolom, bez obzira na članstvo u Organizaciji, ovlaštene su sudjelovati u postupku razmatranja i usvajanja izmjene pred Pravnim odborom.

4. Izmjene će se usvojiti dvotrećinskom većinom država ugovornica koje su prisutne i koje glasuju u Pravnom odboru proširenom na način predviđen stavkom 3., pod uvjetom da barem jedna polovica država ugovornica bude nazočna u vrijeme glasovanja.

5. U postupku prijedloga za izmjenu ograničenja, Pravni odbor će uzeti u obzir iskustvo s obzirom na nezgode, posebice iznos štete koja potječe od njih, te promjene u novčanim vrijednostima. Također će uzeti u obzir odnos između ograničenja u članku 4. stavku 4. Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom, kao i ograničenja u stavku 1. članka V. Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1992. godine.

6. (a) Niti jedna izmjena ograničenja po ovom članku neće se razmatrati prije 15. siječnja 1998. godine niti prije proteka 5 godina od dana stupanja na snagu prethodne izmjene usvojene na osnovi ovoga članka. Prije stupanja na snagu ovoga Protokola neće se uzeti u razmatranje niti jedna izmjena po ovom članku.

(b) Niti jedno ograničenje se ne može povećati tako da prijeđe iznos koji odgovara ograničenju utvrđenom u Konvenciji o Fondu iz 1971. godine izmijenjenoj ovim Protokolom, uvećanim za 6% godišnje, izračunat na složenoj osnovi od 15. siječnja 1993. godine.

(c) Niti jedno ograničenje se ne može povećati tako da prijeđe iznos koji odgovara ograničenju utvrđenom u Konvenciji o Fondu iz 1971. godine izmijenjenoj ovim Protokolom, pomnožen sa tri.

7. Organizacije će o svakoj izmjeni usvojenoj u skladu sa stavkom 4. obavijestiti sve države ugovornice. Smatrat će se da je izmjena usvojena po proteku perioda od 18 mjeseci od dana obavijesti, osim ako unutar toga razdoblja najmanje jedna četvrtina država koje su bile države ugovornice u trenutku prihvaćanja izmjene u Pravnom odboru, priopći Organizaciji da ne prihvaća izmjenu, a u tom slučaju je izmjena odbijena i bez učinka.

8. Izmjena koja se smatra prihvaćenom u skladu sa stavkom 7., stupit će na snagu 18 mjeseci nakon njezinog prihvaćanja.

9. Izmjena obvezuje sve države ugovornice, osim ako otkažu ovaj Protokol u skladu s člankom 34. stavcima 1. i 2., najkasnije 6 mjeseci prije stupanja takve izmjene na snagu. Ovakvo otkazivanje imat će učinak kada izmjena stupi na snagu.

10. Kada je izmjena usvojena u Pravnom odboru, a rok od 18 mjeseci za njezino prihvaćanje još nije istekao, država koja u tom razdoblju postane ugovornicom bit će vezana izmjenom ukoliko ona stupi na snagu. Država koja postane ugovornicom nakon tog razdoblja, bit će vezana izmjenom usvojenom na osnovi stavka 7. U slučajevima naznačenim u ovom stavku, izmjena će obvezivati državu kada stupi na snagu ili kad ovaj Protokol stupi na snagu za takvu državu, ako to bude kasnije.

Članak 34.
Otkazivanje

1. Svaka stranka može otkazati ovaj Protokol u bilo koje vrijeme nakon što je on za nju stupio na snagu.

2. Otkazivanje se obavlja polaganjem instrumenta kod glavnog tajnika Organizacije.

3. Otkazivanje stupa na snagu 12 mjeseci nakon polaganja instrumenta kod glavnog tajnika Organizacije ili poslije proteka svakog duljeg razdoblja koje bi moglo biti naznačeno u instrumentu o otkazivanju.

4. Otkazivanje Konvencije o odgovornosti, iz 1992. godine smatrat će se otkazivanjem ovoga Protokola. Takvo će otkazivanje imati učinak od dana otkazivanja Protokola, iz 1992. godine na Konvenciju o odgovornosti, iz 1969. godine u skladu s člankom 16. toga Protokola.

5. Smatrat će se da je država ugovornica ovoga Protokola, koja nije otkazala Konvenciju o Fondu iz 1971. godine i Konvenciju o odgovornosti, iz 1969. godine kako je to traženo u članku 31., otkazala ovaj Protokol, pa će otkaz imati učinak 12 mjeseci nakon isteka šestomjesečnog roka naznačenog u spomenutom članku. Od dana kad je otkaz, predviđen po članku 31., proizveo učinak, svaka stranka ovoga Protokola koja položi instrument o potvrđivanju, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju Konvenciji o odgovornosti, iz 1969. godine smatrat će se da je otkazala ovaj Protokol s učinkom istoga dana kao i za taj instrument.

6. Između stranaka ovoga Protokola, otkazivanje Konvencije o Fondu iz 1971. godine prema članku 41. te Konvencije od bilo koje stranke, neće se ni u kojem slučaju smatrati otkazom Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom.

7. Bez obzira na otkazivanje ovoga Protokola od strane neke stranke prema ovom članku, svaka odredba ovoga Protokola koja se odnosi na obvezu davanja doprinosa prema članku 10. Konvencije o Fondu iz 1971. godine izmijenjene ovim Protokolom, u svezi s nezgodom spomenutom u članku 12. stavku 2. točki (b) izmijenjene Konvencije, koja se dogodila prije nego što je otkaz imao učinak, i nadalje će se primjenjivati.

Članak 35.
Izvanredna zasjedanja Skupštine

1. Svaka država ugovornica može tijekom 90 dana nakon polaganja instrumenata o otkazivanju zbog kojeg će se po njezinom mišljenju, znatno povećati visina doprinosa ostalih ugovornica, tražiti od Direktora da sazove Skupštinu na zasjedanje najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

2. Direktor može na vlastitu inicijativu sazvati izvanredno zasjedanje Skupštine u roku 60 dana nakon polaganja instrumenta o otkazu, ako smatra da će se zbog tog otkaza znatno povećati visina doprinosa ostalih država ugovornica.

3. Ako na izvanrednom zasjedanju Skupština odluči, u skladu sa stavcima 1. ili 2. da će se zbog otkaza povećati visina doprinosa ostalih država ugovornica, svaka takva država može, najkasnije 120 dana prije dana od kojeg takav otkaz proizvodi učinak, otkazati ovaj Protokol s učinkom od istoga dana.

Članak 36.
Prestanak

1. Ovaj Protokol prestaje biti na snazi na dan kad se broj država ugovornica smanji ispod tri.

2. Države koje su vezane ovim Protokolom na dan prije nego što on prestane biti na snazi, omogućit će Fondu da obavlja svoje dužnosti kao što je predviđeno u članku 37. ovoga Protokola i, samo u te svrhe, ostaju vezane ovim Protokolom.

Članak 37.
Likvidacija Fonda

1. Ako ovaj Protokol prestane biti na snazi, Fond ipak:

(a) obavlja svoje obveze glede svake nezgode koja se dogodila prije nego što je ovaj Protokol prestao biti na snazi;

(b) obavlja svoja prava glede doprinosa u mjeri u kojoj su ti doprinosi potrebni da bi se obavile obveze na temelju točke (a) ovoga stavka uključujući troškove potrebne za upravljanje Fondom.

2. Skupština poduzima sve potrebne mjere za likvidaciju Fonda, uključujući ravnopravnu raspodjelu svih preostalih sredstava među osobama koje su dale doprinos Fondu.

3. U svrhu ovoga članka Fond ostaje pravna osoba.

Članak 38.
Depozitar

1. Ovaj Protokol, kao i svaka izmjena usvojena na osnovi članka 33., bit će pohranjen kod glavnog tajnika Organizacije.

2. Glavni tajnik Organizacije:

(a) Izvješćuje sve države koje su potpisale ovaj Protokol ili su mu pristupile:

(i) o svakom novom potpisu ili polaganju novoga instrumenta i njihovom datumu;

(ii) o svakoj izjavi i priopćenju na temelju članka 30. uključujući izjave i otkazivanja za koja se smatra da su učinjena u skladu s tim člankom;

(iii) o datumu stupanja na snagu ovoga Protokola;

(iv) o datumu djelovanja otkaza datog u skladu s člankom 31.;

(v) o svakom prijedlogu za izmjenu ograničenja naknade koja se ima isplatiti prema članku 33. stavku 1.;

(vi) o svakoj izmjeni usvojenoj u skladu s člankom 33. stavkom 4.;

(vii) o svakoj izmjeni za koju se smatra da je usvojena na osnovi članka 33. stavka 7. s datumom stupanja na snagu te izmjene u skladu sa stavcima 8. i 9. toga članka;

(viii) o polaganju instrumenta o otkazivanju ovoga Protokola s datumom njegovoga pohranjivanja i datumom njegovoga stupanja na snagu;

(ix) o svakom otkazivanju za koje se smatra da je učinjeno prema članku 34. stavku 5.;

(x) o svakom priopćenju datom uz bilo koji članak ovoga Protokola;

(b) dostavlja ovjerovljene prijepise ovoga Protokola svim državama potpisnicama i svim državama koje mu pristupe.

3. Odmah nakon stupanja na snagu ovoga Protokola glavni tajnik Organizacije dostavlja njegov tekst Tajništvu Ujedinjenih naroda radi njegovog registriranja i objavljivanja prema članku 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Članak 39.
Jezici

Ovaj je Protokol sastavljen u jednom izvornom primjerku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, a svaki je tekst jednako vjerodostojan.

SASTAVLJENO U LONDONU 27. studenoga 1992. godine.

U POTVRDU OVOGA su dolje potpisani, valjano ovlašteni za tu svrhu, potpisali ovaj Protokol.

PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

HAVING CONSIDERED the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, and the 1984 Protocol thereto,

HAVING NOTED that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for improved scope and enhanced compensation, has not entered into force,

AFFIRMING the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

AWARE of the need to ensure the entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as possible,

RECOGNIZING the advantage for the State Parties of arranging for the amended Convention to coexist with and be supplementary to the original Convention for a transitional period.

CONVINCED that the economic consequences of pollution damage resulting from the carriage of oil in bulk at sea by ships should continue to be shared by the shipping industry and by the oil cargo interests,

BEARING IN MIND the adoption of the Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,

HAVE AGREED as follows;

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as the "1971 Fund Convention". For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1971 Fund Convention, such reference shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article 1 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. "1992 Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

2. After paragraph 1 a new paragraph is inserted as follows:

1 bis. "1971 Fund Convention" means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.

3. Paragraph 2 is replaced by the following text:

2. "Ship", "Person", "Owner", "Oil", "Pollution Damage", "Preventive Measures", "Incident", and "Organization" have the same meaning as in Article I of the 1992 Liability Convention.

4. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. "Unit of account" has the same meaning as in Article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention.

5. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. "Shipžs tonnage" has the same meaning as in Article V, paragraph 10, of the 1992 Liability Convention.

6. Paragraph 7 is replaced by the following text:

7. "Guarantor" means any person providing insurance or other financial security to cover an owneržs liability in pursuance of Article VII, paragraph 1, of the 1992 Liability Convention.

Article 3

Article 2 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. An International Fund for compensation for pollution damage, to be named "The International Oil Pollution Compensation Fund 1992" and hereinafter referred to as "the Fund", is hereby established with the following aims:

(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection afforded by the 1992 Liability Convention is inadequate;

(b) to give effect to the related purposes set out in this Convention.

Article 4

Article 3 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

This Convention shall apply exclusively:

a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a contacting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;

b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

Article 5

The heading to Articles 4 to 9 of the 1971 Fund Convention is amended by deleting the words "and indemnification".

Article 6

Article 4 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraph 1 the five references to "the Liability Convention" are replaced by references to "the 1992 Liability Convention".

2. Paragraph 3 is replaced by the following text:

3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with the intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person. The Fund shall in any event be exonerated to the extent that the shipowner may have been exonerated under Article III, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. However, there shall be no such exoneration of the Fund with regard to preventive measures.

3. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. (a) Except as otherwise provided in subparagraphs (b) and (c) of this paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount and the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention for pollution damage within the scope of application of this Convention as defined in Article 3 shall not exceed 135 million units of account.

(b) Except as otherwise provided in subparagraph (c), the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional inevitable and irresistible character shall not exceed 135 million units of account.

(c) The maximum amount of compensation referred to in subparagraphs (a) and (b) shall be 200 million units of account with respect to any incident occurring during any period when there are three Parties to this Convention in respect of which the combined relevant quantity of contributing oil received by persons in the territories of such Parties, during the preceding calendar year, equaled or exceeded 600 million tons.

(d) Interest accrued on a fund constituted in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention, if any, shall not be taken into account for the computation of the maximum compensation payable by the Fund under this Article.

(e) The amounts mentioned in this Article shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date of the decision of the Assembly of the Fund as to the first date of payment of compensation.

4. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Convention shall be the same for all claimants.

5. Paragraph 6 is replaced by the following text:

6. The Assembly of the Fund may decide that, in exceptional cases, compensation in accordance with this Convention can be paid even if the owner of the ship has not constituted a fund in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. In such case paragraph 4(e) of this Article applies accordingly.

Article 7

Article 5 of the 1971 Fund Convention is deleted.

Article 8

Article 6 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraph 1 the paragraph number and the words "or indemnification under Article 5" are deleted.

2. Paragraph 2 is deleted.

Article 9

Article 7 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraphs 1, 3, 4 and 6 the seven references to "the Liability Convention" are replaced by references to "the 1992 Liability Convention".

2. In paragraph 1 the words "or indemnification under Article 5" are deleted.

3. In the first sentence of paragraph 3 the words "or indemnification" and or "5" are deleted.

4. In the second sentence of paragraph 3 the words "or under Article 5, paragraph 1", are deleted.

Article 10

In Article 8 of the 1971 Fund Convention the reference to "the Liability Convention" is replaced by a reference to "the 1992 Liability Convention".

Article 11

Article 9 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.

2. In paragraph 2 the words "or indemnification" are deleted.

Article 12

Article 10 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

The opening phrase of paragraph 1 replaced by the following text:

Annual contributions to the Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 12, paragraph 2(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:

Article 13

Article 11 of the 1971 Fund Convention is deleted.

Article 14

Article 12 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In the opening phrase of paragraph 1 the words "for each person referred to in Article 10" are deleted.

2. In paragraph 1(i), subparagraphs (b) and (c), the words "or 5" are deleted and the words "15 million francs" are replaced by the words "four million units of account".

3. Subparagraph 1 (ii)(b) is deleted.

4. In paragraph 1(ii), subparagraph (c) becomes (b) and subparagraph (d) becomes (c).

5. The opening phrase in paragraph 2 is replaced by the following text:

The Assembly shall decide the total amount of contribution to be levied. On the basis of that decision, the Director shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in Article 10 the amount of his annual contribution:

6. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.

7. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Fund, to make transfers between funds received in accordance with Article 12.2(a) and funds received in accordance with Article 12.2.(b).

8. Paragraph 6 is deleted.

Article 15

Article 13 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The amount of any contribution due under Article 12 and which is in arrears shall bear interest at a rate which shall be determined in accordance with the Internal Regulations of the Fund, provided that different rates may be fixed for different circumstances.

2. In paragraph 3 the words "Article 10 and 11" are replaced by the words " Article 10 and 12" and the words "for a period exceeding three months" are deleted.

Article 16

A new paragraph 4 is added to Article 15 of the 1971 Fund Convention:

4. Where a Contracting State does not fulfil its obligations to submit to the Director the communication referred to in paragraph 2 and this results in a financial loss for the Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Fund for such loss. The Assembly shall, on the recommendation of the Director, decide whether such compensation shall be payable by that Contracting State.

Article 17

Article 16 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

The Fund shall have an Assembly and a Secretariat headed by the Director.

Article 18

Article 18 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In the opening sentence of the article the words "subject to the provisions of Article 26", are deleted.

2. Paragraph 8 is deleted.

3. Paragraph 9 is replaced by the following text:

9. to establish any temporary or permanent or subsidiary body it may consider to be necessary, to define its terms of reference and to give it the authority needed to perform the functions entrusted to it; when appointing the members of such body, the Assembly shall endeavour to secure an equitable geographical distribution of members and to ensure that the Contracting States, in respect of which the largest quantities of contributing oil are being received, are appropriately represented; the Rules of Procedure of the Assembly may be applied, mutatis mutandis, for the work of such subsidiary body;

4. In paragraph 10 the words "The Executive Committee", are deleted.

5. In paragraph 11 the words "The Executive Committee" are deleted.

6. Paragraph 12 is deleted.

Article 19

Article 19 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. Regular sessions of the Assembly shall take place once every calendar year upon convocation by the Director.

2. In paragraph 2 the words "of the Executive Committee or" are deleted.

Article 20

Article 21 to 27 of the 1971 Fund Convention and the heading to these articles are deleted.

Article 21

Article 29 of the Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The Director shall be the chief administrative officer of the Fund. Subject to the instructions given to him by the Assembly, he shall perform those functions which are assigned to him by this Convention, the Internal Regulations of the Fund and the Assembly.

2. In paragraph 2(e) the words "or the Executive Committee" are deleted.

3. In paragraph 2(f) the words "or the Executive Committee, as the case may be", are deleted.

4. Paragraph 2(g) is replaced by the following text:

(g) prepare, in consultation with the Chairman of the Assembly, and publish a report of the activities of the Fund during the previous calendar year;

5. In paragraph 2(h) the words "the Executive Committee" are deleted.

Article 22

In Article 31, paragraph 1, of the 1971 Fund Convention, the words "on the Executive Committee and" are deleted.

Article 23

Article 32 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In the opening phrase the words "and the Executive Committee" are deleted.

2. In subparagraph (b) the words "and the Executive Committee" are deleted.

Article 24

Article 33 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is deleted

2. In paragraph 2 the paragraph number is deleted.

3. Subparagraph (c) is replaced by the following text:

(c) the establishment of subsidiary bodies, under Article 18, paragraph 9, and matters relating to such establishment.

Article 25

Article 35 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

Claims for compensation under Article 4 arising from incidents occurring after the date of entry into force of this Convention may not be brought against the Fund earlier than the one hundred and twentieth day after that date.

Article 26

After Article 36 of the 1971 Fund Convention four new articles are inserted as follows:

Article 36 bis

The following transitional provisions shall apply in the period, hereinafter referred to as the transitional period, commencing with the date of entry into force of this Convention and ending with the date on which the denunciations provided for in Article 31 of the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention take effect:

(a) In the application of paragraph 1(a) of Article 2 of this Convention, the reference to the 1992 Liability Convention shall include reference to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, either in its original version or as amended by the Protocol thereto of 1976 (referred to in this Article as "the 1969 Liability Convention"), and also the 1971 Fund Convention.

(b) Where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if, and to the extent that, such person has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the terms of the 1969 Liability Convention, the 1971 Fund Convention and the 1992 Liability Convention, provided that, in respect of pollution damage within the scope of this Convention in respect of a Party to this Convention but not a Party to the 1971 Fund Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if, and to the extent that, such person would have been unable to obtain full and adequate compensation had that State been party to each of the above-mentioned Conventions.

(c) In the application of Article 4 of this Convention, the amount to be taken into account in determining the aggregate amount of compensation payable by the Fund shall also include the amount of compensation actually paid under the 1969 Liability Convention, if any, and the amount of compensation actually paid or deemed to have been paid under the 1971 Fund Convention.

(d) Paragraph 1 of Article 9 of this Convention shall also apply to the rights enjoyed under the 1969 Liability Convention.

Article 36 ter

1. Subject to paragraph 4 of this Article, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 27.5 % of the total amount contributions pursuant to the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention, in respect of the calendar year.

2. If the application of the provisions in paragraphs 2 and 3 of Article 12 would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 27.5 % of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 27.5% of the total annual contributions to the Fund in respect of that year.

3. If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2 of this Article, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.

4. The provisions in paragraphs 1 to 3 of this Article shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year has reached 750 million tons or until a period of 5 years after the date of entry into force of the said 1992 Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

Article 36 quater

Notwithstanding the provisions of this Convention, the following provisions shall apply to the administration of the Fund during the period in which both the 1971 Fund Convention and this Convention are in force:

(a) The Secretariat of the Fund, established by the 1971 Fund Convention (hereinafter referred to as "the 1971 Fund"), headed by the Director, may also function as the Secretariat and the Director of the Fund.

(b) If, in accordance with subparagraph (a), the Secretariat and the Director of the 1971 Fund also perform the function of Secretariat and Director of the Fund, the Fund shall be represented, in cases of conflict of interests between the 1971 Fund and the Fund, by the Chairman of the Assembly of the Fund.

(c) The Director and the staff and experts appointed by him, performing their duties under this Convention and the 1971 Fund Convention, shall not be regarded as contravening the provisions of Article 30 of this Convention in so far as they discharge their duties in accordance with this Article.

(d) The Assembly of the Fund shall endeavour not to take decisions which are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1971 Fund. If differences of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly of the Fund shall try to reach a consensus with the Assembly of the 1971 Fund, in a spirit of mutual co-operation and with the common aims of both organizations in mind.

(e) The Fund may succeed to the rights, obligations and assets of the 1971 Fund if the Assembly of the 1971 Fund so decides, in accordance with Article 44, paragraph 2, of the 1971 Fund Convention.

(f) The Fund shall reimburse to the 1971 Fund all costs and expenses arising from administrative services performed by the 1971 Fund on behalf of the Fund.

Article 36 quinquies
Final clauses

The final clauses of this Convention shall be Articles 28 to 39 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention. References in this Convention to Contracting States shall be taken to mean references to the Contracting States of that Protocol.

Article 27

1. The 1971 Fund Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol, be read and interpreted together as one single instrument.

2. Articles 1 to 36 quinquies of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be known as the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (1992 Fund Convention).

FINAL CLAUSES

Article 28
Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open for signature at London from 15 January 1993 to 14 January 1994 by any State which has signed the 1992 Liability Convention.

2. Subject to paragraph 4, this Protocol shall be ratified, accepted or approved by States which have signed it.

3. Subject to paragraph 4, this Protocol is open for accession by States which did not sign it.

4. This Protocol may be ratified, accepted, approved or acceded to only by States which have ratified, accepted, approved or acceded to the 1992 Liability Convention.

5. Ratification, acceptance, approval or accession shall be affected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

6. A State which is a Party to this Protocol but is not a Party to the 1971 Fund Convention shall be bound by the provisions of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol in relation to other Parties hereto, but shall not be bound by the provisions of the 1971 Fund Convention in relation to Parties thereto.

7. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be deemed to apply to the Convention so amended, as modified by such amendment.

Article 29
Information on contributing oil

1. Before this Protocol enters into force for a State, that State shall, when depositing an instrument referred to in Article 28, paragraph 5, and annually thereafter at a date to be determined by the Secretary-General of the Organization, communicate to him the name and address of any person who in respect of that State would be liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person in the territory of that State during the preceding calendar year.

2. During the transitional period, the Director shall, for Parties, communicate annually to the Secretary-General of the Organization data on quantities of contributing oil received by persons liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol.

Article 30
Entry into force

1. This Protocol shall enter into force twelve months following the date on which the following requirements are fulfilled:

(a) at least eight States have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization; and

(b) the Secretary-General of the Organization has received information in accordance with Article 29 that those persons who would be liable to contribute pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 450 million tons of contributing oil.

2. However, this Protocol shall not enter into force before the 1992 Liability Convention has entered into force.

3. For each State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, the Protocol shall enter into force twelve months following the date of the deposit by such State of the appropriate instrument.

4. Any State may, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol declare that such instrument shall not take effect for the purpose of this Article until the end of the six-month period in Article 31.

5. Any State which has made a declaration in accordance with the preceding paragraph may withdraw it any time by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Organization. Any such a withdrawal shall take effect on the date the notification is received, and any State making such withdrawal shall be deemed to have deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol on that date.

6. Any State which has made a declaration under Article 13, paragraph 2, of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention shall be deemed to have also made a declaration under paragraph 4 of this Article. Withdrawal of a declaration under the said Article 13, paragraph 2, shall be deemed to constitute withdrawal also under paragraph 5 of this Article.

Article 31
Denunciation of the 1969 and 1971 Conventions

Subject of Article 30, within six months following the date on which the following requirements are fulfilled:

(a) at least eight States have become Parties to this Protocol or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization, whether or not subject to Article 30, paragraph 4, and

(b) the Secretary-General of the Organization has received information in accordance with Article 29 that those persons who are or would be liable to contribute pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 750 million tons of contributing oil;

each Party to this Protocol and each State which has deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, whether or not subject to Article 30, paragraph 4, shall, if Party thereto, denounce the 1971 Fund Convention and the 1969 Liability Convention with effect twelve months after the expiry of the above-mentioned six-month period.

Article 32
Revision and amendment

1. A Conference for the purpose of revising or amending the 1992 Fund Convention may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose of revising or amending the 1992 Fund Convention at the request of not less than one third of all Contracting States.

Article 33
Amendment of compensation limits

1. Upon the request of at least one quarter of the Contracting States, any proposal to amend the limits of amounts of compensation laid down in Article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.

2. Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.

3. All Contracting States to the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.

5. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom and changes in the monetary values. It shall also take into account the relationship between the limits in Article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol and those in Article V, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

6. (a) No amendment of the limits under this Article may be considered before 15 January 1998 nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article. No amendment under this Article shall be considered before this Protocol has entered into force.

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol increased by six per cent per year calculated on a compound basis from 15 January 1993.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol multiplied by three.

7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force eighteen months after its acceptance.

9. All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with Article 34, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10. When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the eighteen-month period for its acceptance has not yet expired, s State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7.In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 34
Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any Party at any time after the date on which it enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the Organization.

3. A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General of the Organization.

4. Denunciation of the 1992 Liability Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention takes effect according to Article 16 of that Protocol.

5. Any Contracting State to this Protocol which has not denounced the 1971 Fund Convention and the 1969 Liability Convention as required by Article 31 shall be deemed to have denounced this Protocol with effect twelve months after the expiry of the six-moth period mentioned in that Article. As from the date on which the denunciations provided for in Article 31 take effect, any Party to this Protocol which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to the 1969 Liability Convention shall be deemed to have denounced this Protocol with effect from the date on which such instrument takes effect.

6. As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the 1971 Fund Convention in accordance with Article 41 thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol.

7. Notwithstanding a denunciation of this Protocol by a Party pursuant to this Article, any provisions of this Protocol relating to the obligations to make contributions under Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol with respect to an incident referred to in Article 12, paragraph 2(b), of that amended Convention and occurring before the denunciation takes effect shall continue to apply.

Article 35
Extraordinary sessions of the Assembly

1. Any Contracting State may, within ninety days after the deposit of an instrument of denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of contributions for the remaining Contracting States, request the Director to convene an extraordinary session of the Assembly. The Director shall convene the Assembly to meet not later than sixty days after receipt of the request.

2. The Director may convene, on his own initiative, an extraordinary session of the Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instrument of denunciation, if he considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of contributions of the remaining Contracting States.

3. If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of contributions for the remaining Contracting States, any such State may, not later than one hundred and twenty days before the date on which the denunciation takes effect, denounce this Protocol with effect from the same date.

Article 36
Termination

1. This Protocol shall cease to be in force on the date when the number of Contracting States falls below three.

2. States which are bound by this Protocol on the day before the date it ceases to be in force shall enable the Fund to exercise its functions as described under Article 37 of this Protocol and shall, for that purpose only, remain bound by this Protocol.

Article 37
Winding up of the Fund

1. If this Protocol ceases to be in force, the Fund shall nevertheless:

(a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Protocol ceased to be in force;

(b) be entitled to exercise its right to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under subparagraph (a), including expenses for the administration of the Fund necessary for this purpose.

2. The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the Fund including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed to the Fund.

3. For the purposes of this Article the Fund shall remain a legal person.

Article 38
Depositary

1. This Protocol and any amendments accepted under Article 33 shall be deposited with the Secretary-General of the Organization.

2. The Secretary-General of the Organization shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof;

(ii) each declaration and notification under Article 30 including declarations and withdrawals deemed to have been made in accordance with that Article;

(iii) the date of entry into force of this Protocol;

(iv) the date by which denunciations provided for in Article 31 are required to be made;

(v) any proposal to amend limits of amounts of compensation which has been made in accordance with Article 33, paragraph 1;

(vi) any amendment which has been adopted in accordance with Article 33, paragraph 4;

(vii) any amendment deemed to have been accepted under Article 33, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that Article;

(viii) the deposit of an instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;

(ix) any denunciation deemed to have been made under Article 34, paragraph 5;

(x) any communication called for by any Article of this Protocol;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to the Protocol.

3. As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 39
Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this twenty-seventh day of November one thousand nine hundred and ninety-two.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized for that purpose, have signed this Protocol.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 018-05/96-01/16
Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.