Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 27.12.1996. Odluka o pristupanju Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL iz 1960., s protokolima iz 1970., 1978. i 1981., i Mnogostranom sporazumu o rutnim naknadama iz 1981.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 1996. godine donijela

ODLUKU

O PRISTUPANJU MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE - EUROCONTROL IZ 1960., S PROTOKOLIMA IZ 1970., 1978. I 1981. I MNOGOSTRANOM SPORAZUMU O RUTNIM NAKNADAMA IZ 1981.

I.

Pristupa se Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL, potpisanoj u Bruxellesu 13. prosinca 1960. godine, s dodatnim Protokolom, potpisanim u Bruxellesu 6. srpnja 1970. godine i Protokolom o izmjeni dodatnog Protokola, potpisanim u Bruxellesu 21. studenoga 1978. godine, u izvornicima na njemačkom, engleskom, francuskom i nizozemskom jeziku, te Protokolom o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe, potpisanim u Bruxellesu 12. veljače 1981. godine, u izvorniku na njemačkom, engleskom, francuskom, nizozemskom i portugalskom jeziku.

Pristupa se Mnogostranom sporazumu o rutnim naknadama, potpisanom u Bruxellesu 12. veljače 1981. godine, u izvorniku na njemačkom, engleskom, španjolskom, francuskom, nizozemskom i portugalskom jeziku.

II.

Tekst Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL iz 1960., s protokolima iz 1970., 1978. i 1981., i tekst Mnogostranog sporazuma o rutnim naknadama iz 1981., u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE - EUROCONTROL -

(Potpisana u Bruxellesu 13. prosinca 1960.)

Savezna Republika Njemačka,

Kraljevina Belgija,

Francuska Republika,

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske,

Veliko Vojvodstvo Luksemburg,

Kraljevina Nizozemska,

OBZIROM da uvođenje u službu i opća uporaba prijevoznih zrakoplova s turbinskim motorima može dovesti do dalekosežnih promjena u ustroju kontrole zračnog prometa,

OBZIROM da se suvremeni tipovi zrakoplova s operativnog stanovišta odlikuju:

- velikim brzinama,

- potrebom, zbog ekonomičnosti operacija, da budu omogućeni bez prekida penjati velikom brzinom do najpovoljnijih operativnih visina i zadržati se na tim visinama do točke koja je što bliža odredištu zrakoplova,

OZBIROM da te osobine pretpostavljaju ne samo prihvaćanje ili ponovni ustroj postojećih načina i postupaka kontrole zračnog prometa, već i stvaranje novih područja letnih informacija iznad određene razine leta potpuno ili djelomično ustrojenih kao kontrolirana područja,

OBZIROM da se kontrola zračnog prometa na velikim visinama, uzimajući u obzir brz napredak tehničkog razvitka takvih zrakoplova više ne može predviđati unutar ograničenih okvira nacionalnih granica većine europskih zemalja,

OBZIROM da bi bilo svrhovito utemeljiti međunarodnu organizaciju kontrole zračnog prometa, koja bi djelovala u zračnom prostoru koji prelazi granice teritorije jedne države,

OBZIROM da bi u odnosu na donji zračni prostor moglo biti korisno u određenim slučajevima provjeriti obavljanje kontrole zračnog prometa na dijelu teritorija jedne ugovorne stranke povjeri spomenutoj međunarodnoj organizaciji ili drugoj ugovornoj stranki,

OBZIROM da osim toga, međunarodna kontrola zračnog prometa pretpostavlja prihvaćanje zajedničke politike i ujednačenost propisa na temelju standarda i preporučene prakse Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO), vodeći računa o zahtjevima nacionalne obrane,

OBZIROM da je nadalje vrlo poželjno koordinirati djelovanja država na polju izobrazbe osoblja službi zračne plovidbe, te proučavanja i istraživanja koja se odnose na probleme u zračnom prometu,

DOGOVORILE su se kako slijedi:

Članak 1.

(1) Ugovorne stranke složile su se da učvršćuju međusobnu suradnju na polju zračne plovidbe, posebice u cilju zajedničkog ustroja službi zračnog prometa u gornjem zračnom prostoru.

(2) U tu svrhu one ovim utemeljuju »Europsku organizaciju za sigurnost zračne plovidbe« (EUROCONTROL), u daljnjem tekstu: »Organizacija«. Organizacija se sastoji od dva tijela:

- Stalna komisija za sigurnost zračne plovidbe, (u daljnjem tekstu: Komisija),

- Agencija službi zračnog prometa, (u daljnjem tekstu: Agencija), čiji je Statut dodatak ovoj Konvenciji.

(3) Sjedište Organizacije nalazi se u Bruxellesu.

Članak 2.

(1) Obzirom na donji zračni prostor, bilo koja ugovorna stranka može, imajući u vidu praktične operativne zahtjeve, zatražiti od Komisije odluku da se provedba službi zračnog prometa u ukupnom ili dijelu donjeg zračnog prostora provjeri Organizaciji ili drugoj ugovornoj stranki.

(2) U posljednjem slučaju, suzdržanost treće ugovorne stranke ne smije biti preprekom valjanosti odluke Komisije, bez povrede odredbi stavka 2. članka 8. ove Konvencije.

(3) Ne smije se smatrati da odredbe ovog članka o izboru bilo koje ugovorne stranke da drugoj ugovornoj stranki provjeri provedbu službi zračnog prometa za ukupan ili dio donjeg zračnog prostora, ograničavaju pravo ugovornoj stranki da i međusobno zaključe bilateralne sporazume u istu svrhu.

Članak 3.

U svrhe ove Konvencije, izraz »zračni promet« obuhvaća civilne zrakoplove i one vojne, carinske i policijske zrakoplove koji se ravnaju po postupcima Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO).

Članak 4.

Organizacija ima pravnu osobnost. Na teritoriju ugovorne stranke, ona ima punu pravnu sposobnost koja po nacionalnim propisima pripada pravnim osobama; između ostalog, ima pravo nabave i prijenosa pokretne i nepokretne imovine, kao i biti stranka pred sudom. Osim ako nije drugačije određeno ovom Konvencijom ili njoj pridodanim Statutom, Organizaciju predstavlja Agencija koja djeluje u njezino ime. Agencija upravlja imovinom Organizacije.

Članak 5.

Komisija se sastoji od predstavnika ugovornih stranaka. Svaka ugovorna stranka ima pravo imenovanja dva predstavnika, ali ima samo jedan glas.

Članak 6.

(1) U suradnji s nacionalnim vojnim vlastima, cilj Komisije je promicanje i usvajanje mjera, te ugradnje i korištenja opreme za:

- osiguranje sigurnosti zračne plovidbe,

- osiguranje redovnosti i brzog protoka zračnog prometa, unutar određenog zračnog prostora pod suverenitetom ugovornih stranaka ili zračnog prostora u kojem je provedba službi zračnog prometa povjerena tim strankama prema međunarodnim sporazumima.

(2) U tu svrhu, Komisija je odgovorna za:

a) proučavanje, na temelju standarda i preporučene prakse Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva i uzimajući u obzir zahtjeve nacionalne obrane, ujednačavanja nacionalnih propisa koji uređuju zračni promet i ujednačavanja rada službi odgovornih za sigurnost i upravljanje zračnim prometom;

b) promicanje zajedničke politike koja će se slijediti u odnosu na radiouređaje, telekomunikacije i odgovarajuću opremu zrakoplova, namijenjenih sigurnosti zrakoplova;

c) promicanje i usklađivanje proučavanja koja se odnose na postrojenja i provedbu službi zračne plovidbe vodeći računa o tehničkom razvitku te, ako je potrebno, proučavanje izmjena regionalnih planova zračne plovidbe koji se dostavljaju Organizaciji međunarodnog civilnog zrakoplovstva;

d) određivanje ustroja zračnog prostora u kojem je provedba službi zračnog prometa povjerena Agenciji u skladu s odredbama članka 38. ove Konvencije, te provedba ovlaštenja Komisije prema članku 2. ove Konvencije;

e) utvrđivanje smjernica Agenciji u svezi naplate pruženih usluga korisnicima i, gdjegod je primjenjivo, odobravanje tarifa i uvjeta primjene naknada koje je utvrdila Agencija;

f) proučavanje mjera za olakšanje financiranja investicija neophodnih za rad Agencije ili općenitije, službi ugovornoj stranki koje sudjeluju u osiguranju sigurnosti zračne plovidbe;

g) provedbu općeg nadzora djelatnosti Agencije kod primjene odredbi članka 20. ove Konvencije i članka 8., članka 9., članka 10, članka 11., članka 12., članka 13. stavka 3. a), članka 14. stavka 2, članka 17. stavka 2, članka 23. stavka 2. i 4, članka 28. stavka 3, članka 29. stavaka 1. i 3, članka 30. stavka 1, članka 34. stavka 1. i članka 37. pridodanog Statuta.

Članak 7.

U cilju ispunjenja svojih zadaća, Komisija:

a) daje preporuke u slučajevima iz područja stavaka 2. a), b) i c) i članka 6. ove Konvencije;

b) odlučuje u slučajevima iz područja stavka 1. članka 2, stavka 2. d) članka 6, stavka 2. članka 9, stavka 2. članka 12. i članka 13. ove Konvencije;

c) daje naloge Agenciji u slučajevima iz područja stavka 2. e) i stavka 2. f) članka 6, članka 20. i članka 31. ove Konvencije;

d) poduzima sve neophodne mjere za provedbu djelatnosti prenijetih na nju prema stavku 2. g) članka 6. ove Konvencije;

e) podnosi, ako je potrebno, žalbe arbitražnom sudu, za koji je provedba propisana u stavku 1. članka 33. ove Konvencije.

Članak 8.

(1) Preporuke donosi većina članova Komisije. Predstavnici odnosnih ugovornih stranaka predlažu nadležnim vlastima svojih zemalja sve potrebne mjere za primjenu preporuka o kojima su se dogovorili unutar Komisije.

(2) Odluke zahtijevaju jednoglasno glasovanje Komisije. Odluke su obvezujuće za svaku ugovornu stranu.

(3) Nalozi Komisije zahtijevaju većinu glasova ugovornih stranaka, što podrazumijeva:

- da ti glasovi podliježu vrednovanju prema tablici iz članka 9., pri čemu se to vrednovanje temelji na bruto nacionalnim proizvodima ugovornih stranaka,

- da ti glasovi predstavljaju većinu ugovornih stranaka.

(4) Zaključci koji proizlaze iz prosudbi u stavcima d) i e) članka 7. se prihvaćaju u skladu s pravilima određenim u stavku 3. ovog članka, osim u slučajevima gdje su različita pravila primjenjiva prema posebnim odredbama Konvencije ili pridodanog Statuta.

Članak 9.

(1) Vrednovanja glasova iz prethodnog članka se obavlja prema sljedećoj tablici:

TABLICA VRIJEDNOSTI GLASOVA

Bruto nacionalni proizvod (GNP) prema faktoru koštanja i trenutnih cijena u tisućama milijuna novih francuskih franaka

Broj glasova

manje od 10 1

od 10 do manje od 20 2

od 20 do manje od 30 3

od 30 do manje od 46 2/3 4

od 46 2/3 do manje od 63 1/3 5

od 63 1/3 do manje od 80 6

od 80 do manje od 110 7

od 110 do manje od 140 8

od 140 do manje od 200 9

od 200 do manje od 260 10

od 260 do manje od 320 11

od 320 do manje od 380 12

uz po jedan dodatni glas za svako dodatno povećanje gore utvrđenih bruto nacionalnih proizvoda od šesdeset tisuća milijuna novih francuskih franaka ili dijela tog iznosa.

(2) Bruto nacionalni proizvod korišten za proračune mora biti pribavljen iz statističkih izvora prikupljenih od strane Organizacije za europsku ekonomsku suradnju (OEEC) ili u nedostatku toga, od bilo kojeg drugog tijela s jednakim jamstvima, određenog odlukom Komisije - kao aritmetička sredina posljednje tri godine za koje ta statistika postoji. Vrijednost bruto nacionalnog proizvoda mora se izračunati na temelju faktora koštanja i trenutnih cijena.

(3) Broj glasova se početno utvrđuje prema gornjoj tablici vrednovanja glasova, a u skladu s pravilima iz stavka 2. ovog članka za određivanje bruto nacionalnog proizvoda, te tako utvrđeni brojevi glasova postaju valjani danom stupanja na snagu ove Konvencije.

(4) U slučaju pristupa nove države, broj glasova ugovornih stranaka iznova se utvrđuje u skladu s istim postupkom.

(5) Broj glasova se pod istim uvjetima mora u svim slučajevima iznova utvrditi nakon isteka tri godine od dana kad su ti brojevi glasova posljednji puta utvrđeni.

Članak 10.

(1) Komisija utvrđuje pravila o radu koja se moraju prihvatiti jednoglasno.

(2) Ta pravila uključuju između ostalog pravila koja se odnose na ured predsjednika, određivanje radnih skupina i na službene jezike Komisije.

Članak 11.

Agencija stavlja na raspolaganje osoblje i opremu potrebnu za rad Komisije.

Članak 12.

(1) Za ostvarivanje ciljeva Organizacije, Komisija održava potrebne odnose s odgovarajućim državama i međunarodnim organizacijama.

(2) Komisija je posebice, a imajući u vidu prava prenijeta na Agenciju prema odredbama članka 31. ove Konvencije, ovlaštena da samostalno u ime Organizacije zaključuje one sporazume s međunarodnim organizacijama, državama članicama Organizacije ili drugim državama, koji su potrebni za izvršenje zadaća povjerenih joj ovom Konvencijom, te za rad tijela utvrđenih ovom Konvencijom ili uspostavljenih zbog njene primjene.

Članak 13.

Sporazumi mogu biti zaključeni između Organizacije i bilo koje države koja nije ugovorna stranka ove Konvencije, ali želi koristiti usluge Agencije. U takvim slučajevima Komisija poduzima radnje na temelju izvješća kojeg podnosi Agencija.

Članak 14.

Ugovorne stranke povjeravaju Agenciji provedbu službi zračnog prometa u zračnom prostoru utvrđenom u skladu s odredbama stavka 2. d) članka 6. i članka 38. ove Konvencije.

Članak 15.

(1) Javni interes mora se po potrebi poštivati u skladu s nacionalnim propisima i s posljedicama koje proizlaze iz odredbi tih propisa u svezi s eksproprijacijom javnih dobara, a tiču se stjecanja nekretnina potrebnih za smještaj instalacija Organizacije, sukladno sporazumu s vladom odnosne ugovorne stranke. U slučaju da se ne postigne miroljubiv sporazum za potrebe stjecanja u korist javnog interesa, postupak eksproprijacije javnih dobara mogu pokretati nadležne vlasti te države u skladu s njezinim nacionalnim propisima.

(2) Ako na teritoriju ugovornih stranaka ne postoji postupak iz prethodnog stavka, Organizacija može koristiti pogodnosti u prinudnim postupcima kupnje u korist civilnog zrakoplovstva i telekomunikacija.

(3) U svezi instalacija ili službi Organizacije uspostavljenih na teritorijima ugovornih stranaka, Organizaciji se priznaje izuzeće u primjeni nacionalnih propisa ugovornih stranaka koji se odnose na ograničenja prava vlasnika nekretnina propisanih u javnom interesu i u korist nacionalnih službi iste svrhe, a poglavito kod rješavanja vlasničko-pravnih odnosa u javnom interesu.

(4) Organizacija snosi troškove nastale primjenom odredbi ovog članka, uključujući i nadoknadu koja se plaća u skladu s propisima države na čijem se teritoriju imovina nalazi.

Članak 16.

U granicama svojih nadležnosti, a posebice kod dodjeljivanja radiofrekvencija, ugovorne stranke poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da Organizacija može provesti sve one radnje koje ispunjavaju njezinu svrhu.

Članak 17.

(1) Za ispunjavanje svojih zadaća, u svrhu kontrole zračnog prometa Agencija primjenjuje propise valjane na teritoriju ugovornih stranka i u zračnom prostoru u kojem joj je povjerena provedba službi zračnog prometa u skladu s međunarodnim sporazumima kojih su stranke.

(2) U slučaju poteškoća u primjeni odredbi prethodnog stavka, Agencija iznosi slučaj pred Komisiju, koja donosi preporuke ugovornim strankama glede potrebnih mjera koji se moraju poduzeti prema uvjetima iz stavka 2. a) članka 6. ove Konvencije.

Članak 18.

Za ostvarenje svojih zadaća i unutar nadležnosti dodijeljenih službama kontrole zračnog prometa, Agencija daje sva potrebna uputstva zapovjednicima zrakoplova. Zapovjednici zrakoplova su obvezni primjenjivati ta uputstva osim u slučajevima više sile predviđenih odredbama koja se na to odnose u prethodnom članku.

Članak 19.

Povrede propisa zračne plovidbe u zračnom prostoru u kojem je provedba službi zračnog prometa povjerena Agenciji se bilježe u izvješćima službenika koje je Agencija u tu svrhu posebno ovlastila, bez utjecaja na pravo izvještavanja službenika ugovornih stranaka o povredama iste vrste, a koje proizlazi iz domaćih zakona. Gore navedena izvješća su mjerodavna za nacionalne sudove, kao i ona koja su sastavljena od strane domaćih službenika, ovlaštenih za izvještavanje o povredama iste vrste.

Članak 20.

Gdje god je to moguće, primjenjujući naloge Komisije sastavljene u skladu s odredbama stavka 2. e) članka 6. ove Konvencije, Agencija ustanovljuje tarife i uvjete primjene tih naknada, za čije je prikupljanje Organizacija ovlaštena od strane korisnika. Agencija podnosi te tarife i uvjete Komisiji na odobrenje.

Članak 21.

(1) U državi u kojoj se nalazi sjedište Organizacije i državama ugovornih stranaka, Organizacija je oslobođena plaćanja svih carina, poreza i naknada koje se odnose na njeno utemeljenje, podjelu ili ukidanje.

(2) Organizacija je oslobođena svih carina, poreza i naknada u svezi nabave nepokretne imovine potrebne za obavljanje svojih zadaća.

(3) Organizacija je oslobođena svih izravnih poreza koji se primjenjuju na nju, njezinu imovinu, osnovna sredstva ili prihod.

(4) Organizacija je oslobođena bilo kojih neizravnih poreznih naknada koje proizlaze iz dodjele zajmova Organizaciji.

(5) Organizacija je oslobođena bilo kakvih oporezivanja iznimne ili diskriminacijske prirode.

(6) Oslobođenja predviđena ovim člankom se ne primjenjuju na poreze i naknade koji su prikupljeni plaćanjem javnih usluga.

Članak 22.

(1) Organizacija je oslobođena svih carina, poreza ili naknada jednakog učinka, osim naknada za pružene usluge i izuzeta od bilo koje zabrane ili ograničenja uvoza odnosno izvoza materijala, opreme, zaliha ili drugih predmeta uvezenih za službenu uporabu Organizacije, te namijenjenih za zgrade i postrojenja Organizacije ili za njihovo djelovanje.

(2) Tako uvezeni predmeti se ne smiju prodavati, iznajmljivati ili prenositi, uz ili bez novčane naknade, na teritoriju stranke na koji je ta roba uvezena, osim pod uvjetima koje je utvrdila vlada odnosne ugovorne stranke.

(3) Mogu se poduzimati bilo koje primjerene mjere kontrole kako bi se osiguralo da se materijali, oprema, zalihe i drugi predmeti spomenuti u stavku 1. uvezeni za potrebe Organizacije isporučuju Organizaciji i djelotvorno koriste za njezine službene zgrade i postrojenja ili njihovu djelatnost.

(4) Nadalje, Organizacija je oslobođena svih carinskih pristojbi i izuzeta od bilo koje zabrane ili ograničenja uvoza, odnosno izvoza publikacija obuhvaćenih člankom 36. pridodanog Statuta.

Članak 23.

(1) Organizacija može držati bilo koju valutu i imati račune u bilo kojoj valuti u mjeri potrebnoj za provedbu novčanih transakcija za njezine potrebe.

(2) Ugovorne stranke se obvezuju dati Organizaciji potrebita ovlaštenja za sve gotovinske doznake u skladu s uvjetima propisanim primjenjivim domaćim propisima i međunarodnim sporazumima, a koji proizlaze iz utemeljenja i djelovanja Organizacije, uključujući dodjelu i provedbu zajmova, ako je dodjelu tih zajmova odobrila vlada odnosne ugovorne stranke.

Članak 24.

(1) Agencija može zatražiti usluge stručnih osoba državljana ugovornih stranaka.

(2) Ugovorne stranke primjenjuju na osobe iz prethodnog stavka propise useljavanja ili druge formalnosti u svezi prijave stranaca, tako da ti propisi ili formalnosti ne mogu biti preprekom ulaska u zemlju, obavljanja dužnosti u Agenciji ili povratka u domovinu.

(3) Ne smije biti nikakvih izuzetaka od odredbi stavaka 1. i 2. ovog članka osim iz razloga javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

(4) Osobe koje Organizacija zapošljava:

a) izuzete su od carinskih pristojbi i naknada, osim naknada za pružene usluge, za uvoz svojih osobnih stvari, pokretne imovine i drugih kućanskih stvari koje nisu nove, a koje su donijete iz inozemstva prilikom prvog useljavanja na odnosni teritorij, te za ponovni izvoz tih istih stvari i pokretne imovine prilikokm napuštanja službe,

b) mogu, nakon preuzimanja službe na teritoriju bilo koje ugovorne stranke, privremeno uvesti osobni automobil uz oslobođenje od carinskih pristojbi, te naknadno, ali ne nakon završetka službe, ponovno izvesti to vozilo uz oslobođenje od carine, međutim, u svakom slučaju uz udovoljavanje bilo kojeg uvjeta koje vlada odnosne ugovorne stranke smatra potrebnim za svaki pojedinačni slučaj.

(5) Ugovorne stranke nisu obvezne odobriti olakšice za gore navedeno svojim vlastitim državljanima.

(6) Odnosne vlade poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale prijenos neto zarada bez ograničenja.

Članak 25.

(1) Ugovorna odgovornost Organizacije podliježe zakonu koji je primjenjiv na odnosni ugovor.

(2) Glede vanugovorne odgovornosti, Organizacija mora nadoknaditi štetu uzrokovanu nemarnošću svojih tijela ili službenika u okviru njihovog zaposlenja u mjeri u kojoj se ta šteta može njima pripisati. Navedena odredba ne smije onemogućiti primjenu prava na drugu vrstu naknade predviđenu nacionalnim zakonom ugovorne stranke.

Članak 26.

(1) Oprema i arhiv Organizacije su nepovredivi. Imovina i efektiva Organizacije su izuzeti od bilo kakvih mjera potraživanja, ekspropriacije ili konfiskacije administrativnim putem.

(2) Imovina i efektiva Organizacije ne mogu biti predmetom zapljene niti prinudnog izvršenja osim na temelju sudske odluke. Međutim, postrojenja Organizacije ne smiju biti predmetom zapljene niti prinudnog izvršenja.

(3) Odredbe ovog članka ne sprečavaju pristup postrojenjima i arhivu Organizacije od strane nadležnih vlasti države u kojoj je sjedište Organizacije i drugih zemalja u kojima se ta postrojenja i arhivi mogu nalaziti kako bi se omogućila sudska istraga i osiguralo izvršenje sudskih odluka na njihovim odnosnim teritorijima.

Članak 27.

(1) Organizacija stalno surađuje s nadležnim vlastima ugovornih stranaka u cilju kvalitetne provedbe propisa, osiguranja pridržavanja policijskih propisa i sprečavanja bilo kakvih povreda koje bi mogle nastati iz privilegija, imuniteta, izuzeća ili olakšica utvrđenih ovom Konvencijom.

(2) Organizacija olakšava u najvećoj mogućoj mjeri izvršenje javnih radova unutar ili u blizini bilo koje nepokretne imovine dodijeljene joj za njezinu uporabu na teritorijima ugovornih stranaka.

Članak 28.

(1) U cilju ispunjavanja svojih zadaća, Agencija je ovlaštena graditi zgrade i postrojenja koje zahtijeva i izravno upravljati službama zračnog prometa koje su joj povjerene.

(2) Međutim, u cilju smanjivanja troškova ulaganja i upravljanja, Agencija se obraća nacionalnim tehničkim službama i, kadgod je to moguće, koristi postojeća nacionalna postrojenja zbog izbjegavanja bilo kakvog udvostručenja.

Članak 29.

Međunarodni sporazumi i nacionalni propisi o ulasku i preletu, te sigurnosti teritorija ugovornih stranaka su obvezujući za Agenciju koja poduzima sve potrebne mjere za osiguranje primjene takvih sporazuma i propisa.

Članak 30.

Kako bi ugovorne stranke mogle provjeriti primjenu nacionalnih propisa i međunarodnih sporazuma, Agencija je obvezna proslijediti strankama ugovornicama koje to traže sve potrebne obavijesti o zrakoplovima za koje je nadležna tijekom obavljanja svojih zadaća.

Članak 31.

U okviru naloga koje je donijela Komisija, Agencija može s odgovarajućim javnim ili privatnim tehničkim službama ugovornih stranaka, država nečlanica ili međunarodnih organizacija uspostaviti veze neophodne za usklađivanje zračnog prometa i rad službi Agencije. U tu svrhu, ugovore potpuno administrativne, tehničke ili komercijalne prirode u mjeri potrebnoj za rad Agencije može Agencija sklapati u ime Organizacije, uz uvjet da o tome obavijesti Komisiju.

Članak 32.

Ugovorne stranke prihvaćaju potrebu da Agencija postigne financijsku ravnotežu i da u tom smislu trebaju dati svoj doprinos, uzimajući u obzir vlastite prihode i odgovarajuće financijske izvore unutar okvira i uvjeta utvrđenih u pridodanom Statutu.

Članak 33.

(1) Bilo koji spor koji može nastati ili između ugovornih stranaka ili između ugovornih stranaka i Organizacije koju predstavlja Komisija, a koji se odnosi na tumačenje ili primjenu ove Konvencije ili njezinih dodataka i koji nije bilo moguće riješiti izravnim pregovorima ili na neki drugi način se na zahtjev bilo koje stranke upućuje na arbitražu.

(2) U tu svrhu, svaka od stranaka u svakom pojedinačnom slučaju imenuje arbitražnog suca, a arbitražni suci imenuju trećeg arbitražnog suca. Ukoliko jedna od stranaka ne imenuje svog arbitražnog suca unutar dva mjeseca od dana prijema zahtjeva druge stranke ili ukoliko arbitražni suci ne postignu dogovor o trećem arbitražnom sucu, bilo koja stranka može zahtijevati da imenovanja obavi Predsjednik Međunarodnog suda pravde.

(3) Arbitražni sud određuje vlastita pravila postupaka.

(4) Svaka stranka snosi troškove svojeg arbitražnog suca i njezinog zastupanja u postupku pred sudom; troškove trećeg arbitražnog suca i ostale troškove snose stranke u sporu u jednakom iznosu. Međutim, ako to smatra za shodno, arbitražni sud može odrediti i drugačiju raspodjelu troškova.

(5) Odluke arbitražnog suda su obvezujuće za stranke u sporu.

Članak 34.

(1) Statut Agencije, kao i bilo kakve njegove izmjene prema uvjetima propisanim u ovoj Konvenciji i pridodanom Statutu su valjani i na snazi na teritoriju ugovornih stranaka.

(2) Bilo koja izmjena odredbi Statuta podliježe odobrenju Komisije na temelju jednoglasne odluke svih njezinih članova.

(3) Odredbe članaka 1. i 22. do uključujući 26. i članka 30. pridodanog Statuta ne podliježu izmjenama.

Članak 35.

Vlade odnosnih ugovornih stranaka se međusobno dogovaraju o mjerama koje se moraju poduzeti u slučaju bilo kakve veće opasnosti ili rata, uzimajući u obzir teškoće u potpunoj ili djelomičnoj primjeni odredbi ove Konvencije.

Članak 36.

Ugovorne stranke se obvezuju osigurati Agenciji primjenu valjanih statutarnih odredbi namijenjenih osiguranju stalnog rada javnih službi.

Članak 37.

(1) Ova Konvencija se primjenjuje:

a) (i) u odnosu na ugovorne stranke navedene u Dodatku 2 i njihove teritorije kao što je utvrđeno u navedenom Dodatku;

(ii) u odnosu na ostale ugovorne stranke i njihove teritorije kako su ih utvrdile u sporazumu s Komisijom donijetim jednoglasno tijekom pristupanja tih stranaka;

b) na bilo kojem teritoriju u međunarodnim odnosima za koji je ugovorna stranka odgovorna i na koji se primjena Konvencija proširuje prema stavku 2. ovog članka.

(2) a) Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske može u vrijeme potpisivanja ili ratifikacije ove Konvencije ili u bilo kojem kasnijem vremenu objaviti i u pisanom obliku obavijestiti Vladu Kraljevine Belgije da se Konvencija proširuje na sve ili dio Kanalskih otoka i na otok Man; Primjena Konvencije se tada proširuje na teritorije navedene u obavijesti od dana prijema te obavijesti ili od bilo kojeg drugog dana koji u njoj može biti utvrđen.

b) Na temelju jednoglasnog sporazuma Komisije i zaključka o preliminiranom financijskom sporazumu s Organizacijom, bilo koja govorna stranka može u bilo koje vrijeme nakon stupanja na snagu ove Konvencije proširiti primjenu Konvencije na bilo koji teritorij u međunarodnim odnosima za koji je odgovorna. Ugovorna stranka obavješćuje Vladu Kraljevine Belgije o tom proširenju; primjena Konvencije se tada proširuje na teritorije naznačene u obavijesti od dana prijema te obavijesti ili od bilo kojeg drugog dana koji se može usaglasiti s Komisijom.

(3) Vlada Kraljevine Belgije izvješćuje sve ugovorne stranke o bilo kakvom proširenju Konvencije na temelju stavka 2. ovog članka i u svakom pojedinačnom slučaju naznačuje dan na koji se Konvencija na taj način proširila.

Članak 38.

Agencija provodi službe zračnog prometa:

a) u gornjem zračnom prostoru iznad teritorija iz prethodnog članka i također u gornjem zračnom prostoru koji graniči s prije spomenutim zračnim prostorom u kojem je međunarodnim sporazumom ugovornim strankama povjerena provedba službi zračnog prometa, a prema pravima Komisije u skladu sa člankom 6. ove Konvencije;

b) u donjem zračnom prometu kao što je utvrđeno u članku 2. ove Konvencije;

c) u zračnom prostoru koji je predmet sporazuma s trećim državama, kod primjene odredbi članka 13. ove Konvencije.

Članak 39.

(1) Ova Konvencija ostaje na snazi tijekom vremenskog razdoblja od dvadeset godina od dana stupanja na snagu.

(2) To vremensko razdoblje se automatski produljuje za razdoblje od pet godina ako niti jedna ugovorna stranka najmanje dvije godine prije isteka sadašnjeg razdoblja Vladi Kraljevine Belgije u pisanom obliku ne izrazi svoju namjeru otkazivanja Konvencije.

(3) Ukoliko se primjenom prethodno rečenog Organizacija raspadne, smatra se da postoji samo u svrhu svojeg ukidanja.

Članak 40.

(1) Ova Konvencija se mora ratificirati.

(2) Isprave o ratifikaciji se pohranjuju kod Vlade Kraljevine Belgije.

(3) Konvencija stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon pohrane dokumenata o ratifikaciji posljednje države potpisnice zbog zaključenja te formalnosti.

(4) Ipak, čim Konvenciju ratificiraju četiri države potpisnice čiji teritoriji oblikuju cjelinu sa stajališta ustroja službi zračnog prometa, od kojih je jedna država u kojoj se nalazi sjedište Organizacije, Vlada Kraljevine Belgije stupa u vezu s odnosnim vladama kako bi mogle odlučiti, ako to smatraju za shodno uzimajući u obzir zahtjeve sigurnosti, da Konvencija između njih stupi na snagu odmah. U slučaju da isprave o ratifikaciji bilo koje države potpisnice nisu pohranjene do stupanja na snagu Konvencije, ista stupa na snagu za tu državu od dana potpisivanja financijskog sporazuma između te države potpisnice i Organizacije.

(5) Vlada Kraljevine Belgije će obavijestiti vlade drugih država potpisnica o pohranjivanju bilo koje isprave o ratifikaciji i danu stupanja na snagu.

Članak 41.

(1) Pristup ovoj Konvenciji bilo koje države nepotpisnice podliježe suglasnost Komisije na temelju jednoglasne odluke. Takav pristup podliježe preliminiranom financijskom sporazumu između države nepotpisnice i Organizacije u skladu sa člankom 24. pridodanog Statuta.

(2) Predsjednik Komisije izvješćuje državu nepotpisnicu o odluci prihvaćanja pristupa.

(3) Isprave pristupa se pohranjuje kod Vlade Kraljevine Belgije, koja izvješćuje vlade drugih država potpisnica i država koje pristupaju.

(4) Učinci pristupa teku od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon pohranjivanja isprava o pristupu.

Članak 42.

Vlada Kraljevine Belgije prijavljuje ovu Konvenciju Organizaciji međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

UZ POTVRDU TOGA, dolje potpisani opunomoćenici, nakon predočenja valjanih i odgovarajućih punomoći ovu Konvenciju i na nju stavljaju svoje pečate.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, 13. prosinca 1960. godine na njemačkom, engleskom, francuskom i nizozemskom jeziku u jednom primjerku koji ostaje pohranjen u arhivu Vlade Kraljevine Belgije, koja će ovjerene kopije proslijediti svim državama potpisnicama. U slučaju bilo kakve nedosljednosti, odlučuje tekst na francuskom jeziku.

Za Saveznu Republiku Njemačku K. OPPLER

H. C. SEEBOHM

Za Kraljevinu Belgiju P. WIGNY

P. W. SEGERS

Za Francusku Republiku R. BOUSQUET

R. BURON

Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike

Britanije i Sjeverne Irske J. NICHOLS

P. THORNEYCROFT

Za Veliko Vojvodstvo Luksemburg N. HOMMEL

P. GREGOIRE

Za Kraljevinu Nizozemsku E. TEIXERA

DE MATTOS

E. G. STIJKEL

DODATNI PROTOKOL

Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL

Ugovorne stranke Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL potpisane u Bruxellesu 13. prosinca 1960. (u daljnjem tekstu: Konvencija) kojom se utemeljuje Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe - EUROCONTROL (u daljnjem tekstu: Organizacija),

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

(1) Ne šteteći povlasticama predviđenih člankom 21. i 22. Konvencije, kada Organizacija u svojim službenim djelatnostima nabavlja imovinu ili usluge zračajne vrijednosti za koje su plaćeni ili su plativi posebni porezi, carine ili pristojbe (uključujući takve carine, poreze ili pristojbe koje su propisane za uvoz, a ne odnose se na one iz stavka 1. članka 22. Konvencije), vlade država članica će kada je god to moguće poduzeti odgovarajuće mjere za ublažavanje učinka ovih carina, poreza ili pristojbi na Organizaciju usklađivanjem financijskih kontribuicija Organizaciji ili povratom ili nadoknadom tog iznosa carina, poreza ili pristojbi Organizaciji.

(2) U svezi plaćanja Organizacije državama članicama, a obzirom na kapitalna ulaganja tih država do visine troškova koji se nadoknađuju od strane Organizacije, spomenute države će osigurati da njihova potraživanja tih iznosa koja podnose Organizaciji ne uključuju carine, poreze i pristojbe kojih bi Organizacija bila oslobođena ili koji bi joj se vratili ili koji podliježu usklađivanju s financijskim kontribucijama Organizaciji, kao kada Organizacija samostalno financira ta ulaganja.

(3) Odredbe ovog članka se ne primjenjuju na carine, poreze ili pristojbe prikupljene kroz plaćanje usluga javnih službi.

Članak 2.

Imovina, nabavljena od strane Organizacije, na koju se odnosi stavak 1. članka 1. ne smije se prodavati ili na drugi način otuđivati osim pod uvjetima koje je utvrdila vlada odnosne države.

Članak 3.

(1) Kada je plaća ili prihod isplaćen od strane Organizacije generalnom direktoru Agencije ili bilo kojem drugom službeniku ili namješteniku, koji podliježe Pravilima o osoblju predviđenim člankom 14. Statuta Agencije ili Općim uvjetima službe za osoblje EUROCONTROL-ovog centra kontrole letenja u Maastrichtu, oporezovan od strane države članice, odnosno država članica mora poduzeti sve odgovarajuće radnje kako bi omogućila što je moguće preciznije financijsko usklađivanje u korist odgovarajućeg proračuna Organizacije vezanog za iznos tog poreza.

(2) Odredbe ovog članka se ne primjenjuju na mirovine i godišnje prihode isplaćene od strane Organizacije.

Članak 4.

U svrhu ovog Protokola, Organizacija djeluje sporazumno s nadležnim vlastima odnosno država članica.

Članak 5.

Bilo koji spor koji može nastati između ugovornih stranaka ili između ugovornih stranaka i Organizacije koju predstavlja Komisija, a koji se odnosi na tumačenje ili primjenu ovog Protokola rješava se u skladu sa člankom 33. Konvencije.

Članak 6.

Ovaj Protokol ostaje na snazi do prestanka valjanosti Konvencije.

Članak 7.

(1) Ovaj Protokol se mora ratificirati.

(2) Isprave o ratifikaciji se pohranjuju kod Vlade Kraljevine Belgije.

(3) Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon pohrane isprava o ratifikaciji posljednje države ugovornice Konvencije zbog zaključenja te formalnosti.

(4) Vlada Kraljevine Belgije obavještava vlade drugih država ugovornica Konvencije o bilo kojem pohranjivanju isprava o ratifikaciji i danu stupanja na snagu.

Članak 8.

(1) Pristup ovom Protokolu otvoren je za bilo koju državu nepotpisnicu koja je podnijela zahtjev za pristup Konvenciji u skladu s odredbama članka 41.

(2) Pristup odnosne države ovom Protokolu podliježe suglasnosti Komisije iz članka 41.

(3) Isprave pristupa ovom Protokolu se pohranjuju u isto vrijeme kao i isprave pristupa Konvenciji kod Vlade Kraljevine Belgije koja izvješćuje vlade drugih država potpisnica i država koje pristupaju.

(4) Učinci pristupa ovom Protokolu teku od istog dana kao i od pristupa Konvenciji.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani opunomoćenici, nakon predočenja svojih valjanih i odgovarajućih punomoći potpisuju ovaj Protokol i na njega stavljaju svoje pečate.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, 6. srpnja 1970. godine na engleskom, njemačkom, francuskom i nizozemskom jeziku u jednom primjerku koji ostaje pohranjen u arhivu Kraljevine Belgije, koja će ovjerene kopije proslijediti svim državama potpisnicama. U slučaju bilo kakve nedosljednosti, odlučujući je tekst na francuskom jeziku.

PROTOKOL
o izmjeni Dodatnog protokola Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 6. srpnja 1970.

Države ugovornice Dodatnog protokola Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL potpisanog u Bruxellesu 6. srpnja 1970. godine (u daljnjem tekstu: Dodatni protokol)

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

Od dana stupanja na snagu ovog Protokola tekst članka 3. Dodatnog protokola zamjenjuje se sljedećim tekstom:

»(1) Plaće i prihodi generalnog direktora Agencije i službenika Organizacije, uključujući i Stalnog predstavnika, isplaćeni od strane Organizacije podliježu, prema uvjetima i pravilima koje je utvrdila Stalna komisija, uplaćivanju doprinosa u korist Organizacije koje postaje pravovaljano unutar razdoblja od jedne godine od dana stupanja na snagu ove odredbe. Od dana od kojeg se ovi porezi primjenjuju, plaće i prihodi se izuzimaju iz nacionalnog oporezivanja. Međutim, ugovorne stranke mogu uzeti u obzir tako izuzete plaće i prihode kod procjene poreznog iznosa koji se uplaćuje na prihode iz drugih izvora.

(2) Stavak 1. se ne primjenjuje na mirovine i godišnje naknade koje uplaćuje Organizacija.

(3) Podaci o imenima, funkcijama, adresama kao i prihodima ili mirovinama zaposlenih ili umirovljenika na koje se primjenjuju odredbe stavka 1. i 2. ovog članka povremeno se dostavljaju državama ugovornicama.«

Članak 2.

Usprkos odredbama članka 1. ovog Protokola, obveze iz članka 3. Dodatnog protokola ostaju na snazi dok se u potpunosti ne riješe sva relevantna potraživanja i obveze.

Članak 3.

(1) Ovaj Protokol se mora ratificirati, prihvatiti ili odobriti.

(2) Isprave o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju pohranjuju se kod Vlade Kraljevine Belgije.

(3) Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana u godini nakon pohranjivanja isprava pristupa, prihvaćanja ili odobrenja posljednje države ugovornice Dodatnog protokola zbog zaključenja te formalnosti.

(4) Vlada Kraljevine Belgije obavještava vlade drugih država ugovornica Dodatnog protokola o bilo kojem pohranjivanju isprava o ratifikaciji i danu stupanja na snagu.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani opunomoćenici, nakon predočenja svojih valjanih i odgovarajućih punomoći potpisuju ovaj Protokol i na njega stavljaju svoje pečate.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, 21. studenog 1978. godine na engleskom, njemačkom, francuskom i nizozemskom jeziku u jednom primjerku koji ostaje pohranjen u arhivu Kraljevine Belgije, koja će ovjerene kopije proslijediti svim državama potpisnicama. U slučaju bilo kakve nedosljednosti, odlučujući je tekst na francuskom jeziku.

PROTOKOL
o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL,
od 13. prosinca 1960.

Savezna Republika Njemačka,

Kraljevina Belgija,

Francuska Republika,

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske,

Irska,

Veliko Vojvodstvo Luxembourg,

Kraljevina Nizozemska i

Portugalska Republika,

SMATRAJUĆI da razvoj zračnog prometa zahtijeva reviziju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960., kojom se predviđala uspostava združeno organiziranog europskog sustava za kontrolu civilnog zračnog prometa u gornjem zračnom prostoru država članica,

SMATRAJUĆI poželjnim nastaviti i jačati suradnju među državama unutar sustava EUROCONTROL, osobito kroz formuliranje zajedničkih dugoročnih ciljeva i srednjoročnih planova u dogovoru s korisnicima usluga službi zračnog prometa, u cilju postizanja maksimalne učinkovitosti uz minimalne troškove rada službi zračnog prometa.

NASTOJEĆI proširiti i ojačati suradnju s ostalim državama koje su zainteresirane za provedbu zadataka povjerenih EUROCONTROL-u u cilju povećanja njegove učinkovitosti osobito u nadzoru protoka prometa.

NASTOJEĆI potaknuti zainteresirane države da postanu članice EUROCONTROL-a,

DOGOVORILE su sljedeće:

Članak I

Međunarodna konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL, od 13. prosinca 1960., s izmjenama u Dodatnom protokolu potpisanom 6. srpnja 1970. u Bruxellesu, te ponovo izmijenjenoj Protokolom potpisanim u Bruxellesu 21. studenog 1978, u daljnjem tekstu »Konvencija«, ovim se Protokolom mijenja kako je utvrđeno u sljedećim člancima.

Članak II

Članak 1. Konvencije zamjenjuje se sljedećim tekstom:

»Članak 1.

(1) Ugovorne stranke prihvaćaju jačanje međusobne suradnje i unapređenje združenih aktivnosti na području zračne plovidbe te, vodeći računa o potrebama obrane, i ostvarivanje maksimalne slobode svim korisnicima zračnog prostora na zahtjevanoj razini zrakoplovne sigurnosti. Sukladno tome, dogovorile su:

a) ustanoviti zajedničke dugoročne ciljeve na području zračne plovidbe i unutar toga izraditi zajednički srednjoročni plan za službe i opremu kontrole zračnog prometa;

b) sastaviti zajedničke planove za naprednija školovanja, za institucionalne mjere, te programe za istraživanje i razvoj opreme i službi za sigurnost, učinkovitost i brži protok zračnog prometa;

c) dogovoriti i sve druge mjere nužne za siguran i redovit protok zračnog prometa;

d) uspostaviti zajedničku razmjenu iskustava u operativnim, tehničkim i financijskim aspektima zračne plovidbe;

e) koordinirati svoje aktivnosti vezane uz nadzor protoka zračnog prometa ustrojem međunarodnog sustava za nadzor protoka zračnog prometa, u cilju osiguravanja najdjelotvornijeg korištenja zračnog prostora.

(2) U tu svrhu, ugovorne stranke ovim osnivaju »Europsku organizaciju za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL)«, u daljnjem tekstu »Organizacija«, koja će djelovati u suradnji s nacionalnim civilnim i vojnim vlastima. Organizaciju će činiti dva tijela:

»Stalna komisija za sigurnost zračne plovidbe«, u daljnjem tekstu »Komisija«, koja će biti tijelo nadležno za utvrđivanje općih smjernica Organizacije; »Agencija za sigurnost zračne plovidbe«, u daljnjem tekstu »Agencija« čiji se Statut nalazi u Dodatku 1 Konvencije. Agencija će biti odgovorna za provedbu zadataka propisanih ovom Konvencijom ili koje joj je, sukladno Konvenciji, povjerila Komisija.

(3) Sjedište Organizacije bit će u Bruxellesu.«

Članak III

Članak 2. Konvencije ukida se. Članak 6. Konvencije postaje članak 2. i glasi:

»Članak 2.

(1) Organizacija će obavljati sljedeće zadatke:

a) analizirati buduće potrebe zračnog prometa i nove operativne metode koje će odgovarati tim potrebama;

b) razvijati i usvajati zajedničke dugoročne ciljeve na području zračne plovidbe;

c) koordinirati srednjoročne nacionalne planove u cilju izrade zajedničkog srednjoročnog plana službi i opreme kontrole zračnog prometa u okvirima dugoročnih ciljeva iz gornje točke (b);

d) promicati zajedničke smjernice za zemaljske navigacijske sustave i navigacijske sustave u zrakoplovima, kao i obrazovanje osoblja službi zračnog prometa;

e) proučavati i promicati mjere za unapređivanje isplativosti i učinkovitosti na području zračne plovidbe;

f) poticati i provoditi analize, testiranja i pokuse vezane uz zračnu plovidbu; prikupljati i distribuirati rezultate analiza, testiranja i pokusa koje provode ugovorne stranke na području zračne plovidbe;

g) koordinirati istraživačke i razvojne programe ugovornih stranaka, vezane za nove operativne metode na području zračne plovidbe;

h) razrađivati stručna pitanja iz područja zračne plovidbe koja se obrađuju u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva (ICAO) i ostalim međunarodnim organizacijama u civilnom zrakoplovstvu,

i) analizirati amandmane Regionalnih planova zračne plovidbe koji se podnose ICAO-u;

j) provoditi i sve ostale zadatke koji bi joj mogli biti povjereni na temelju članka 1.1. (c);

k) pružati pomoć ugovornim strankama i zainteresiranim državama načelnicama u stvaranju i radu međunarodnog sustava za nadzor protoka zračnog prometa;

l) ustanoviti i ubirati naknade od korisnika zrakoplovnih usluga u skladu s Mnogostranim sporazumom o rutnim naknadama, u ime ugovornih stranaka i država nečlanica Organizacije a stranaka Mnogostranog sporazuma.

Posebni sporazumi mogu se sklapati između Organizacije i država nečlanica koje su zainteresirane za sudjelovanje u provedbi ovih poslova.

(2) Na zahtjev jedne ili više ugovornih stranaka, Organizaciji mogu biti povjereni sljedeći zadaci:

a) pomagati tim strankama u provedbi posebnih zadataka s područja zračne plovidbe, kao što je planiranje te ustroj i opremanje službi kontrole zračnog prometa;

b) osiguravati rad službi i opreme kontrole zračnog prometa; te u ime tih stranaka upravljati njima, u cijelosti ili djelomice,

c) pomagati tim strankama u obračunu i naplati naknada koje su odredile za korisnike zrakoplovnih usluga, a koje nisu obuhvaćene Mnogostranim sporazumom o rutnim naknadama.

Obavljanje navedenih poslova u svakom zasebnom slučaju uređuje se posebnim sporazumima između Organizacije i pojedinih stranaka.

(3) Nadalje, na zahtjev jedne ili više država nečlanica, Organizaciji mogu biti povjereni sljedeći zadaci:

a) pružati pomoć tim državama u nadzoru protoka prometa, te u planiranju i osiguranju rada službi i opreme zračne plovidbe;

b) pružati pomoć tim državama u obračunu i naplati naknada koje su odredile za korisnike usluga službi zračne plovidbe, a koje nisu pokrivene Mnogostranim sporazumom o rutnim naknadama.

Obavljanje navedenih poslova u svakom zasebnom slučaju uređuje se posebnim sporazumima između Organizacije i pojedinih stranaka.

Članak IV

Članci 3. i 37. Konvencije uvrštavaju se u novi članak 3., koji glasi:

»Članak 3.

(1) Ova Konvencija odnosi se na rutne službe zračne plovidbe te određene prilazne i aerodromske službe zračnog prometa u područjima letnih informacija (FIR), navedenim u Dodatku 2.

(2) Svaki amandman koji neka ugovorna stranka želi unijeti u popis svojih područja letnih informacija u Dodatku 2, podložan je jednoglasnoj suglasnosti Komisije, ako bi to dovelo do promjene sveukupnih granica zračnog prostora koje ova Konvencija pokriva. Svaki amandman koji ne dovodi do takve promjene, ta ugovorna stranka prijavljuje Organizaciji.

(3) Za potrebe ove Konvencije izraz »zračni promet« obuhvaća civilne zrakoplove, te vojne carinske i policijske zrakoplove koji lete po pravilima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO). «

Članak V

Članak 5. Konvencije zamjenjuje se sljedećim:

»Članak 5.

(1) Komisija je sastavljena od predstavnika ugovornih stranaka. Svaka ugovorna stranka može imenovati nekoliko delegata kako bi, prije svega, mogla predstaviti interese civilnog zrakoplovstva i nacionalne obrane, ali će imati samo jedan glas.

(2) Za potrebe članka 2.1.(1), Komisija se proširuje, uključujući predstavnike država nečlanica koje su stranke Mnogostranog sporazuma o rutnim naknadama. Tako proširena Komisija donosi odluke sukladno odredbama navedenog Sporazuma.

(3) Kada je to uređeno drugim sporazumima zaključenim između Organizacije i država nečlanica sukladno članku 2.1., osobito u nadzoru protoka zračnog prometa, Komisija se proširuje i donosi odluke sukladno odredbama tih sporazuma«.

Članak VI

Članak 7. Konvencije postaje članak 6. i glasi:

»Članak 6.

(1) U realizaciji zadataka povjerenih Organizaciji sukladno članku 2.1., Komisija će poduzimati sljedeće mjere:

a) za ugovorne stranke:

donositi odluke:

- u slučajevima navedenim u članku 2.1.(b) i (c);

- u slučajevima navedenim u članku 2.1.(a), i (d) do (k), kad god Komisija procijeni da je potrebno poduzeti zajedničku akciju ugovornih stranaka; u tim slučajevima, ona može također izdavati preporuke ugovornim strankama;

b) za Agenciju;

- odobravati godišnje planove rada i investicija te dugoročne planove rada koje joj podnosi Agencija, a odnose se na realizaciju zadataka iz članka 2.1., te budžet i izvješće o radu; izdavati naloge Agenciji, kad god to ocijeni potrebnim, za provedbu zadataka povjerenih Agenciji;

- poduzimati sve potrebne mjere u provođenju svojih nadzornih funkcija sukladno ovoj Konvenciji i Statutu Agencije,

- utvrđivati ovlasti Agencije kod raspodjele budžeta (upravljanja proračunom).

(2) Nadalje, Komisija:

a) odobrava Pravila o osoblju i Financijska pravila, kao i potrebne mjere koje se donose na temelju članka 7.2. i 19.3. Statuta Agencije;

b) imenuje članove nadzornog odbora u petogodišnjem razdoblju, u skladu sa člankom 22.1. Statuta Agencije.

(3) Komisija ovlašćuje Agenciju za pokretanje pregovora o posebnim sporazumima iz članka 2., te ih odobrava, nakon što ih Agencija zaključi.

(4) Komisija može u ime Organizacije pokretati postupke pred Arbitražnim sudom, predviđene po članku 31.«

Članak VII

Članak 8. Konvencije postaje članak 7. i glasi:

»Članak 7.

(1) Odluke Komisije donose se konsenzusom ugovornih stranaka i obvezujuće su za ugovorne stranke. Međutim, ako ugovorna stranka izvijesti Komisiju da zbog važnih nacionalnih interesa ne može provesti takvu jednoglasnu odluku o stvarima iz članka 2.1.(b) i (c), može se izuzeti iz primjene te odluke, uz obvezu dostave Komisiji obrazloženog utemeljenja za izuzeće. U roku 6 mjeseci od primitka takve obavijesti, Komisija će ili preispitati svoju prethodnu odluku ili će, ako je potrebno, postaviti određene uvjete ili ograničenja za to izuzeće. U oba slučaja, odluka Komisije donosi se konsenzusom ugovornih stranaka.

(2) O mjerama navedenim u članku 6.2.(a), 6.3. i 11.3. Komisija odlučuje konsenzusom glasačkog tijela.

(3) Osim ako to nije uređeno drugačije, nalozi i mjere u slučajevima navedenim u članku 6.1.(b) i 6.4. donose se većinom glasova u Komisiji, što znači sljedeće:

- ti glasovi vrednuju se kao što je predviđeno u članku 8,

- ti glasovi predstavljaju većinu ugovornih stranaka koje su glasovale.

(4) Mjere navedene u članku 6.2.(b) Komisija donosi sukladno gornjoj točki 3, pod uvjetom da ta većina glasova nije manja od 70% od ukupnog broja vrijednosnih glasova.

(5) Preporuke Komisije donose se glasovima većine ugovornih stranaka.«

Članak VIII

Članak 9. Konvencije postaje članak 8. i glasi:

»Članak 8.

(1) Vrednovanje iz članka 7. određuje se prema sljedećoj tablici:

Godišnji doprinos ugovorne stranke kao postotak od ukupnih godišnjih doprinosa svih ugovornih stranaka Broj glasova

manje od 1% 1

od 1 do manje od 2% 2

od 2 do manje od 3% 3

od 3 do manje od 4,5% 4

od 4,5 do manje od 6% 5

od 6 do manje od 7,5% 6

od 7,5 do manje od 9% 7

od 9 do manje od 11% 8

od 11 do manje od 13% 9

od 13 do manje od 15% 10

od 15 do manje od 18% 11

od 18 do manje od 21% 12

od 21 do manje od 24% 13

Od 24 do manje od 27% 14

od 27 do manje od 30% 15

više od 30% 16

(2) Na početku se broj glasova utvrđuje s primjenom na dan stupanja na snagu ovog Protokola koji je otvoren za potpis u Bruxellesu 1981., a prema gornjoj tabeli, te sukladno odredbi članka 19. Statuta Agencije, kojom se utvrđuju godišnji doprinosi ugovornih stranaka u budžet Organizacije.

(3) U slučaju pristupa neke države, broj glasova država članica ponovo se utvrđuje u skladu s istom procedurom.

(4) Broj glasova utvrđuje se svake godine iznova, sukladno gore navedenim odredbama.«

Članak IX

Članci 10. i 11. Konvencije postaju članci 9. i 10.

Članak X

Članak 12. Konvencije postaje članak 11. i glasi:

»Članak 11.

(1) Komisija će s određenim državama i međunarodnim organizacijama održavati odgovarajuće veze neophodne za ostvarivanje ciljeva Organizacije.

(2) Komisija napose ima pravo da, poštujući odredbe iz članaka 6.3. i 13., u ime Organizacije zaključi one sporazume s međunarodnim organizacijama, ugovornim strankama ili drugim državama, koji su neophodni za obavljanje poslova Organizacije predviđenih člankom 2.

(3) Na prijedlog Agencije, Komisija može prenijeti na Agenciju odlučivanje o pokretanju pregovora i zaključivanje sporazuma neophodnih za obavljanje poslova iz članka 2.«

Članak XI

Novi članak 12. uvrštava se u Konvenciju i glasi:

»Članak 12.

Sporazumi između Organizacije i jedne ili više ugovornih stranaka odnosno jedne ili više država nečlanica, ili neke međunarodne organizacije, vezani uz zadatke iz članka 2., sadrže pojedine zadatke, prava i obveze stranaka tih sporazuma, zajedno s financijskom regulativom te nužne mjere za provedbu tih poslova. Takve sporazume Agencija može zaključiti u skladu s odredbama članaka 6.3 i 11.3.«

Članak XII

Članci 13. i 14. Konvencije ukidaju se. Članak 31. Konvencije postaje članak 13. Članak 15. Konvencije postaje članak 14. Članak 16. Konvencije ukida se.

Članak XIII

Članak 17. Konvencije postaje članak 15. i glasi:

»Članak 15.

U slučaju kada Organizacija preuzme obavljanje poslova iz članka 2.2.(b), Agencija će primjenjivati propise na snazi u tim državama - ugovornim strankama, kao i u zračnom prostoru u kojem im je obavljanje službi zračnog prometa povjereno na temelju međunarodnih ugovora kojih su stranke.«

Članak XIV

Članak 18. Konvencije postaje članak 16. i glasi:

»Članak 16.

U slučaju kada Organizacija preuzme obavljanje poslova iz članka 2.2.(b), Agencija će unutar predviđenih ovlasti službi zračnog prometa, zapovjednicima zrakoplova izdavati sve neophodne instrukcije. Zapovjednici zrakoplova obvezni su postupati u skladu s tim instrukcijama, osim u slučajevima više sile predviđenim regulativom iz prethodnog članka.«

Članak XV

Članak 19. Konvencije postaje članak 17. i glasi:

»Članak 17.

U slučaju kada Organizacija preuzme obavljanje poslova iz članka 2.2.(b), kršenja zrakoplovnih pravila koja se dogode u zračnom prostoru u kojem je provedba službi zračnog prometa povjerena Agenciji prijavljuju se u izvješćima službenika koje je Agencija posebno ovlastila u tu svrhu, a bez povrede prava službenika ugovornih stranaka da u svojim izvješćima prijave iste prekršaje prema nacionalnim propisima. Ova izvješća imaju isti učinak pred nacionalnim sudovima kao i izvješća koja podnose ovlašteni nacionalni službenici o istim prekršajima.«

Članak XVI

Novi članak 18. uvrštava se u Konvenciju i glasi:

»Članak 18.

(1) Cirkuliranje publikacija i drugih informativnih materijala koje šalje Organizacija ili se njoj šalju, a tiču se njenih službenih aktivnosti, ne smije se ni na koji način ograničavati.

(2) Za službene komunikacije i slanje svih svojih dokumenata, Organizacija ima najmanje isti tretman koji svaka ugovorna stranka daje sličnim međunarodnim organizacijama.«

Članak XVII

Članak 20. Konvencije ukida se. Članci 21., 22. i 23. Konvencije postaju članci 19., 20. i 21.

U starom članku 22.4. poziv na članak 36. Statuta Agencije nadomješta se pozivom na članak 25. Statuta.

Članak XVIII

Članak 24. Konvencije postaje članak 22. i glasi:

»Članak 22.

(1) Agencija može pozvati u službu kvalificirane osobe, državljane ugovornih stranaka.

(2) Osoblje Organizacije i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu izuzimaju se od mjera za ograničavanje useljavanja i važeće registracije stranaca, kao što se općenito primjenjuje na zaposlene u sličnim međunarodnim organizacijama.

(3) a) Tijekom međunarodnih kriza, ugovorne stranke omogućuju osoblju Organizacije i članovima njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, iste mogućnosti povratka u domovinu, kao i uposlenicima sličnih međunarodnih organizacija.

(b) Gornja odredba (a) ne utječe na obveze osoblja prema Organizaciji.

(4) Nije moguć nikakav izuzetak od odredbi iz Stavka 1. i 2. ovog članka, osim u interesima opće politike, javne sigurnosti ili narodnog zdravlja.

(5) Osoblje Organizacije:

a) izuzima se od plaćanja carinskih pristojbi i naknada, osim kad se radi o izvršenim uslugama, i to kod uvoza osobnih stvari, pokretne imovine te rabljenog namještaja i kućanskih uređaja dovezenih iz inozemstva prilikom prvog nastanjivanja na teritoriju određene države, te kod ponovnog izvoza iste te imovine i pokretnina kada odlaze s dužnosti,

b) može, nakon preuzimanja dužnosti na teritoriju bilo koje ugovorne stranke, privremeno uvesti osobno vozilo, s pravom izuzeća od plaćanja carine, a zatim najkasnije do prestanka obavljanja dužnosti ponovno izvesti to vozilo s pravom izuzeća od plaćanja carine. U oba slučaja uvjete za to određuje Vlada određene ugovorne stranke,

c) ima pravo nepovredivosti za sve svoje službene dokumente i pisani materijal.

(6) Ugovorne stranke ne osiguravaju svojim državljanima ostvarivanje prava iz gore navedenog stavka 5. (a) i (b).

(7) Osim povlastica, izuzeća i pogodnosti osiguranih osoblju Organizacije, generalni direktor Agencije ima pravo sudskog imuniteta u pogledu djelovanja, uključujući i ono što je izrekao ili napisao tijekom obavljanja službene djelatnosti; ovakav imunitet ne odnosi se na slučajeve prometnog prekršaja ili nanošenja štete njegovim motornim vozilom ili vozilom kojim je on upravljao.

(8) Vlade država kojih se to tiče osigurat će prijenos netto plaća bez ograničenja.«

Članak XIX

Novi članak 23. uvrštava se u Konvenciju i glasi:

»Članak 23.

Predstavnici ugovornih stranaka, tijekom obavljanja službenih djelatnosti te putovanja do i od mjesta sastanka, uživaju pravo nepovredivosti svoje dokumentacije i službenih materijala.«

Članak XX

Novi članak 24. uvrštava se u Konvenciju i glasi:

»Članak 24.

Zbog obveza u vlastitom sustavu socijalnog osiguranja, Organizacija, generalni direktor i osoblje Organizacije izuzimaju se od svih obvezatnih doprinosa fondovima nacionalnog socijalnog osiguranja, što ne utječe na postojeće sporazume između Organizacije i ugovornih stranaka u trenutku stupanja na snagu Protokola, otvorenog za potpis u Bruxellesu 1981.«

Članak XXI

Članak 26. Konvencije glasi:

»Članak 26.

(1) a) Instalacije Organizacije su nepovredive. Vlasništvo i imovina Organizacije izuzimaju se od bilo kakvih mjera rekvizicije, eksproprijacije ili konfiskacije.

b) Arhivi Organizacije i svi službeni materijali i dokumenti koji joj pripadaju, nepovredivi su, bez obzira gdje se nalaze.

(2) Vlasništvo i imovina Organizacije ne mogu se prisvojiti niti zaplijeniti, osim na temelju sudske odluke. Međutim, instalacije Organizacije ne smiju se prisvojiti niti zaplijeniti.

(3) Ipak, u cilju omogućavanja provedbe sudske istrage i sudskih odluka na svojim teritorijima, nadležne vlasti države u kojoj se nalazi sjedište Organizacije ili drugih država u kojima su smještene instalacije i arhivi Organizacije, imaju pristup navedenim instalacijama i arhivima, nakon što obavijeste generalnog direktora Agencije.«

Članak XXII

Članak 28. Konvencije ukida se.

Članak XXIII

Članak 29. Konvencije postaje članak 28. i glasi:

»Članak 28.

U slučaju kada Organizacija obavlja poslove na temelju članka 2.2. (b). međunarodni sporazumi i nacionalni propisi koji se odnose na ulazak, te prelet i sigurnost teritorija ugovornih stranaka obvezuju Agenciju, koja mora poduzeti sve potrebne mjere za osiguranje primjene navedenih sporazuma i propisa.«

Članak XXIV

Članak 30. Konvencije postaje članak 29. i glasi ovako:

»Članak 29.

U slučaju kada Organizacija obavlja poslove iz članka 2.2. (b), Agencija je obvezna onim ugovornim strankama koje to zatraže, dati sve potrebne informacije o zrakoplovima, a kojima raspolaže tijekom obavljanja svojih poslova, da bi ugovorne stranke mogle provjeriti kako se međunarodni sporazumi i nacionalni propisi primjenjuju.«

Članak XXV

Članak 32. Konvencije postaje članak 30.

Članak XXVI

Članak 33. Konvencije postaje članak 31.

Članak XXVII

Članak 34. Konvencije postaje članak 32; stavak 3. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

»3. Odredbe članaka 1., 11., 19. i 20. Statuta koji se nalazi u dodatku, ne podliježu izmjenama od strane Komisije.«

Članak XXVIII

Članak 35. Konvencije postaje članak 33. i glasi:

»Članak 33.

U slučaju opće opasnosti ili rata, odredbe ove Konvencije ne utječu na slobodu akcije ugovornih stranaka koje se nađu u tim okolnostima.«

Članak XXIX

Članak 36. Konvencije postaje članak 34.

Članak XXX

Članak 38. Konvencije ukida se.

Članak XXXI

Članak 39. Konvencije postaje članak 35.; stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim tekstom:

»(1) Valjanost ove Konvencije, izmijenjene i dopunjene Protokolom otvorenim za potpis u Bruxellesu 1981., produljuje se na razdoblje od dvadeset godina od dana stupanja na snagu navedenog Protokola.

(2) To razdoblje automatski se produljuje za još 5 godina, ukoliko ugovorna stranka, pismenom notom Vladi Kraljevine Belgije najkasnije dvije godine prije isteka sadašnjeg razdoblja, ne izrazi namjeru raskida s Konvencijom. Vlada Kraljevine Belgije će o takvoj noti obavijestiti vlade drugih država stranaka Konvencije.«

Članak XXXII

Članak 40. Konvencije ukida se.

Članak XXXIII

Članak 41. Konvencije postaje članak 36.; stavci 1. i 4. zamjenjuju se sljedećim tekstom:

»(1) Pristup ovoj Konvenciji, s izmjenama i dopunama u ovom Protokolu otvorenom za potpis u Bruxellesu 1981., od strane neke države koja nije potpisnica ovog Protokola, bit će predmetom:

a) jednoglasne odluke Komisije, i

b) istovremene pohrane isprave o pristupi te države Mnogostranom sporazumu o rutnim naknadama, otvorenom za potpis u Bruxellesu 1981.

(2) Učinci pristupa teku od prvog dana drugog mjeseca koji slijedi od datuma pohrane isprave o pristupu.«

Članak XXXIV

Članak 42. Konvencije ukida se.

Članak XXXV

Dodatak I Konvencije koji čini Statut Agencije, zamjenjuje se Dodatkom 1 ovog Protokola.

Članak XXXVI

Dodatak II Konvencije zamjenjuje se Dodatkom 2 ovog Protokola, pod nazivom »Područja letnih informacija (Članak 3 Konvencije)«.

Članak XXXVII

Protokol o potpisu Konvencije ukida se.

Članak XXXVIII

Dodatni protokol Konvencije koji je 6. srpnja 1970. potpisan u Bruxellesu, s amandmanima u Protokolu potpisanom u Bruxellesu 21. studenog 1978, mijenja se i dopunjuje sljedećim amandmanima:

(1) Poziv na članke 21. i 22. Konvencije, te na stavak 1. članka 22. Konvencije u članku 1.1. Protokola iz 1970., zamjenjuje se pozivom na članke 19. i 20. Konvencije, u skladu s amandmanima u Protokolu, otvorenom za potpis 1981. u Bruxellesu, te na stavak 1. članka 20. Konvencije, s amandmanima u navedenom Protokolu.

(2) U svrhu primjene članka 2. Protokola iz 1978., poziv na članak 14. Statuta Agencije u članku 3.1. Protokola iz 1970. zamjenjuje se pozivom na članak 12. Statuta Agencije koji se nalazi u Aneksu 1. Konvencije, izmijenjene i dopunjene Protokolom otvorenim za potpis 1981. u Bruxellesu.

(3) Poziv na članak 33. Konvencije u članku 5. Protokola iz 1970. zamjenjuje se pozivom na članak 31. Konvencije, izmijenjene i dopunjene Protokolom otvorenim za potpis 1981. u Bruxellesu.

(4) Poziv na članak 41. Konvencije u članku 8.1. i 2. Protokola iz 1970. zamjenjuje se pozivom na članak 36. Konvencije, izmijenjene i dopunjene Protokolom otvorenim za potpis 1981. u Bruxellesu.

Članak XXXIX

Prijelazne odredbe koje pokrivaju prijelaz s rješenja u okviru Konvencije na rješenja u okviru Konvencije izmijenjene i dopunjene sadašnjim Protokolom, nalaze se u Dodatku 3 sadašnjeg Protokola.

Članak XL

(1) Sadašnji Protokol bit će otvoren za potpis svim državama strankama Konvencije do 28. veljače 1981.

Također će biti otvoren za potpis, prije datuma stupanja na snagu, i svim drugim državama koje su pozvane na diplomatsku konferenciju na kojoj je i usvojen, te i svakoj drugoj državi kojoj se to pravo potpisa omogućuje jednoglasnom odlukom Stalne komisije.

(2) Sadašnji Protokol podliježe ratifikaciji. Isprave o ratifikaciji pohranjuju se kod Vlade Kraljevine Belgije.

(3) Sadašnji Protokol stupa na snagu 1. ožujka 1983., pod uvjetom da su ga sve države stranke Konvencije do tada ratificirale. Ako nisu, onda Protokol stupa na snagu ili 1. srpnja ili 1. siječnja nakon pohranjivanja posljednje isprave o ratifikaciji, ovisno o tome da li je pohranjena u prvoj ili drugoj polovini godine.

(4) U slučaju da bilo koja država potpisnica sadašnjeg Protokola nije stranka Konvencije ili je njena isprava o ratifikaciji pohranjena nakon stupanja sadašnjeg Protokola na snagu, Protokol stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon pohranjivanja isprave o ratifikaciji.

(5) Bilo koja zemlja potpisnica sadašnjeg Protokola, a koja nije stranka Konvencije, će nakon ratifikacije Protokola, također postati stranka Konvencije s amandmanima u Protokolu.

(6) Vlada Kraljevine Belgije obavijestit će vlade ostalih stranaka Konvencije, kao i vladu svake države potpisnice sadašnjeg Protokola o svakom potpisivanju i pohranjivanju svake isprave o ratifikaciji, te o datumima stupanja na snagu sadašnjeg Protokola sukladno gornjim stavcima 3. i 4.

Članak XLI

Smatra se da ratifikacija sadašnjeg Protokola sadržava i ratifikaciju Mnogostranog sporazuma o rutnim naknadama, otvorenim za potpis 1981.

Članak XLII

Konvencija i sadašnji Protokol čine jedinstveni dokument pod nazivom »Međunarodna konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL, s izmjenama i dopunama iz Bruxellesa 1981.«

Članak XLIII

Vlada Kraljevine Belgije će obaviti registraciju sadašnjeg Protokola kod generalnog tajnika Ujedinjenih naroda, u skladu sa člankom 102. Povelje UN, te kod Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), u skladu sa člankom 83. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisane 7. prosinca 1944. u Chicagu.

POTVRĐUJUĆI istinitost gore navedenog, niže potpisani opunomoćenici su, po predočenju svojih punomoći za koje je utvrđeno da su valjane i u traženom obliku, potpisali sadašnji Protokol.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, 12. veljače 1981., na njemačkom, engleskom, francuskom, nizozemskom i portugalskom jeziku, u jednom originalnom primjerku, koji ostaje pohranjen u Arhivu vlade Kraljevine Belgije, a koja će odaslati ovjerene kopije Vladama drugih država potpisnica. U slučaju bilo kakvog neslaganja, prevladat će tekst na francuskom jeziku.

Za Saveznu Republiku Njemačku:

Za Kraljevinu Belgiju:

Za Francusku Republiku:

Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske:

Za Irsku:

Za Veliko Vojvodstvo Luxembourg:

Za Kraljevinu Nizozemsku:

Za Portugalsku Republiku:

DODATAK 1

STATUT AGENCIJE

Članak 1.

Agencijom osnovanom sukladno članku 1. Konvencije upravlja se temeljem ovog Statuta.

Članak 2.

(1) Agencija je organ odgovoran za obavljanje poslova povjerenih joj temeljem Konvencije ili od strane Komisije.

(2) Kada Agencija pruža usluge službi zračne plovidbe, njen cilj mora biti:

a) sprječavanje sudara zrakoplova;

b) osiguravanje redovnog i brzog protoka zračnog prometa;

c) davanje uputa i informacija vezanih uz sigurno i učinkovito vođenje letova;

d) obavještavanje nadležnih organizacija o zrakoplovu kojem je potrebna pomoć traganja i spašavanja te odgovarajuća ispomoć tim organizacijama.

(3) Agencija će instalirati uređaje potrebne za obavljanje svojih poslova te osigurati njihov valjan rad.

(4) Na kraju, Agencija tijesno surađuje s vojnim vlastima u cilju zadovoljavanja zahtjeva zračnog prometa i osobitih zahtjeva vojnog zrakoplovstva, na najdjelotvorniji i najekonomičniji mogući način.

(5) Za obavljanje svojih poslova pod uvjetima iz članka 7.2., Agencija može između ostalog, sagraditi i koristiti zgrade i instalacije koje su joj potrebne, a osobito centre za istraživanje zračnog prometa i eksperimentalne centre, zatim centre nadzora protoka zračnog prometa, škole za usavršavanje i specijalističku izobrazbu kadrova u službama zračne plovidbe. Ipak, Agencija se mora koristiti tehničkim službama i postojećim instalacijama neke države kad god je to moguće, kako bi se izbjeglo bilo kakvo dupliciranje.

Članak 3.

Sukladno ovlastima dodijeljenim Komisiji, Agencijom rukovodi Upravni odbor, u daljnjem tekstu »Odbor«, te generalni direktor.

Članak 4.

(1) Odbor čine predstavnici svake ugovorne stranke, koja može imenovati nekoliko predstavnika, kako bi posebice omogućila zastupanje interesa civilnog zrakoplovstva i nacionalne obrane. Samo jedan od predstavnika ima pravo glasovati i mora biti visoko rangirani službenik nadležan za poslove zračne plovidbe u svojoj državi. Svaki predstavnik mora imati zamjenika, koji će ga pravomoćno zastupati u slučaju njegove spriječenosti.

(2) Zbog potreba iz članka 2.1.(1) Konvencije, Odbor se proširuje, kako bi uključio i predstavnike država nečlanica koje su pristupile Mnogostranom sporazumu o rutnim naknadama. Tako prošireni Odbor donosi odluke sukladno odredbama navedenog Sporazuma.

(3) Ako za to postoji odredba i u drugim sporazumima zaključenim između Organizacije i država nečlanica sukladno članku 2.1. Konvencije, osobito u svezi nadzora protoka zračnog prometa, Odbor se proširuje i donosi odluke sukladno odredbama navedenih sporazuma.

Članak 5.

(1) Na sastancima Odbora kvorum se sastoji od predstavnika s pravom glasa svih ugovornih stranaka osim jedne.

(2) Ako nema kvoruma, rasprave se odgađaju do narednog sastanka koji može biti održan najranije deset dana od prethodnog i na tom sastanku kvorum mora činiti najmanje polovina od broja predstavnika s pravom glasa.

Članak 6.

(1) Odbor određuje svoj poslovnik, uključujući i pravila za izbor predsjednika i potpredsjednika, te imenovanje tajnika.

(2) Ta pravila uključuju i odredbe za njihovo isključenje. Nadalje, prema poslovniku sve obavijesti o sazivanju sastanaka moraju biti u pisanom obliku, a u slučaju hitnosti, moraju se poslati telegramom, te obvezatno imati dnevni red.

(3) Ova pravila odobrava Komisija.

Članak 7.

(1) Na prijedlog generalnog direktora, Odbor donosi odluke u svezi organiziranja Agencije.

(2) Odbor podnosi Komisiji na odobrenje mjere koje se poduzimaju sukladno gornjem članku 2.5.

Članak 8.

Svake godine Odbor podnosi Komisiji izvješće o radu i financijskom stanju Organizacije.

Članak 9.

(1) Na zahtjev Komisije, Odbor priprema programe rada i investicija za nekoliko godina. Ovi programi moraju biti odobreni od strane Komisije.

(2) Odbor je, u svrhu podnošenja na odobrenje od strane Komisije prema odredbama Konvencije, naročito obvezan:

a) sastavljati plan obavljanja poslova iz članka 2.1.(a), (e), (f) i (j) Konvencije;

b) formulirati opće dugoročne ciljeve iz članka 2.1.(b) Konvencije;

c) analizirati programe istraživanja i razvoja iz članka 2.1.(g) Konvencije;

d) sastavljati zajedničke srednjoročne planove sukladno članku 2.1.(c) Konvencije i formulirati zajedničke smjernice vezane uz zemaljske i zrakoplovne sustave, kao i obrazovanje osoblja, sukladno stavku 1. d) navedenog članka;

e) usvajati sporazume iz članka 2. Konvencije;

f) organizirati istraživanja iz članka 2.1.(h) i (i) Konvencije.

(3) U granicama ovlasti dobivene od strane Komisije slijedom članka 11.3. Konvencije, Odbor odlučuje o otvaranju pregovora za zaključivanje sporazuma iz članka 2. Konvencije i po potrebi odobrava sporazume koji su dogovoreni.

Članak 10.

Odbor sastavlja i podnosi Komisiji na odobrenje:

- odredbe o ponudama i zaključivanju ugovora za nabavu robe i usluga za Organizaciju, kao i uvjete takvih ugovora;

- opće uvjete ugovaranja usluga koje obavlja Organizacija.

Članak 11.

Odbor sastavlja i podnosi Komisiji na odobrenje Financijska pravila, kojima se osobito određuju računovodstveni propisi vezani uz obračun prihoda i rashoda, utvrđuju uvjeti za plaćanje nacionalnih doprinosa, te uvjeti za podizanje zajmova od strane Organizacije.

Članak 12.

(1) Odbor sastavlja i podnosi Komisiji na odobrenje Pravila o osoblju Agencije, koja:

- osobito uključuju odredbe vezane uz državljanstvo uposlenika, platne razrede, mirovine, otpuštanje iz službe, službenu tajnu i kontinuitet službe;

- određuju radna mjesta uz koja se ne može raditi i druge poslove bez posebnog odobrenja generalnog direktora.

(2) Upravni sud Međunarodne organizacije rada ima isključivu nadležnost u sporovima između Organizacije i uposlenika Agencije, čime se isključuje nadležnost svih drugih sudova, bilo nacionalnih ili međunarodnih.

Članak 13.

(1) Agencija ima pravo samostalnog zapošljavanja osoblja samo ako ugovorne stranke nisu u mogućnosti ponuditi kvalificirano osoblje. Ipak, Agencija se može dogovoriti s državama nečlanicama Organizacije da dozvoli zapošljavanje njihovog kvalificiranog osoblja u cilju provedbe sporazuma iz članka 5.2. i 3. Konvencije.

(2) Osoblje koje ponudi nacionalna uprava za vrijeme službe u Agenciji podliježe odredbama iz Pravila o osoblju Agencije, čime se ne krše privilegije u zvanju koje su im zagarantirane nacionalnim propisima.

(3) Osoblje koje ponudi nacionalna uprava uvijek se može vratiti na posao u tu upravu, a da se to ne smatra disciplinskom mjerom.

Članak 14.

(1) Odluke Odbora donose se vrijednosnom većinom glasova.

(2) Vrijednosna većina podrazumijeva više od polovine ukupnog broja glasova, što znači:

- da su ti glasovi vrednovani sukladno članku 8. Konvencije;

- da ti glasovi predstavljaju većinu ugovornih stranaka koje glasuju.

(3) Ako je broj glasova za i protiv izjednačen, predsjednik odlučuje ili o drugom krugu glasovanja tijekom istog sastanka ili o uvrštavanju prijedloga u dnevni red narednog sastanka, za koji će on odrediti datum. Ako broj glasova ponovo bude izjednačen tijekom tog narednog sastanka, predsjednik ima odlučujući glas.

Članak 15.

(1) Odbor imenuje generalnog direktora na mandat od 5 godina glasovanjem prema članku 14.2., pod uvjetom da većina glasova određena prema gore navedenom stavku 2. nije manja od 70% od zbroja vrijednosnih glasova. Njegov mandat može se obnoviti na isti način.

(2) Generalni direktor zastupa Organizaciju u pravnim stvarima i u svim civilnim poslovima.

(3) Nadalje, sukladno općim smjernicama koje su odredili Odbor i Komisija, generalni direktor:

a) odgovara za učinkoviti rad Agencije;

b) može zaposliti i otpustiti osoblje u skladu s Pravilima o osoblju;

c) može posuditi novac najdulje na godinu dana, sukladno Financijskim pravilima i unutar ovlasti koje mu je dodijelila Komisija za tu svrhu;

d) može sklapati ugovore za nabavu robe i obavljanje usluga u korist Organizacije, te za prodaju robe i usluga Organizacije, sukladno propisima iz članka 10. i unutar ovlasti koje je Komisija odredila za te svrhe.

(4) Generalni direktor može raskinuti gore navedene obveze, a da o tome prethodno ne obavijesti Odbor, no u svim slučajevima mora Odboru podnositi izvješća o mjerama poduzetim za obavljanje gore navedenih poslova.

(5) Odbor određuje uvjete pod kojima se može imenovati zamjenik generalnog direktora u slučaju njegove spriječenosti u obavljanju poslova.

Članak 16.

(1) Proračun prihoda i rashoda Agencije priprema se za svaku financijsku godinu.

(2) Budžet mora biti izbalansiran između prihoda i rashoda. Prihodi i rashodi Agencije koji se odnose na istraživačke i eksperimentalne centre, škole i ostale institucije osnovane temeljem članka 2.5. gore, moraju biti detaljno navedeni na posebnom izvodu.

(3) Financijska pravila usvojena sukladno članku 11. obuhvaćaju i odredbu o proračunu, stupanju na snagu i reviziji prihoda i rashoda Agencije, a prema odredbama sadašnjeg Statuta:

Članak 17.

(1) Financijska godina počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

(2) Proračun za svaku financijsku godinu Odbor mora podnijeti na odobrenje Komisiji najkasnije do 31. listopada svake godine.

Članak 18.

Odbor podnosi na odobrenje Komisiji prijedloge o iznosu budžeta i obračunskoj valuti koja će biti u uporabi.

Članak 19.

(1) Ne kršeći odredbe stavka 2. dolje, godišnji doprinos budžetu svake ugovorne stranke za svaku financijsku godinu određuje se u skladu sa sljedećom formulom:

a) početnih 30% doprinosa obračunava se proporcionalno vrijednosti ukupnog nacionalnog dohotka (GNP) ugovorne stranke, utvrđenog prema stavku 3. dolje;

b) daljnjih 70% doprinosa obračunava se proporcionalno vrijednosti troškovnika korištenja rutnih navigacijskih sredstava ugovorne stranke, prema definiciji iz stavka 4. dolje.

(2) Od nijedne ugovorne stranke neće se zahtijevati da u bilo kojoj financijskoj godini uplati doprinos veći od 30% ukupnog iznosa doprinosa ugovornih stranaka. Ako doprinos bilo koje ugovorne stranke, obračunat prema gornjem stavku 1. prelazi 30%, taj višak raspodjeljuje se između ostalih ugovornih stranaka sukladno odredbama iz istog stavka.

(3) Ukupni nacionalni dohodak koji se uzima za obračun dobiva se iz statistike koju izrađuje Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) - a ako je to neizvedivo, onda od bilo kojeg tijela s istim garancijama, potvrđenog odlukom Komisije - obračunom aritmetičkog prosjeka u posljednje tri godine za koje su navedeni podaci dostupni. Kao vrijednost ukupnog nacionalnog dohotka uzima se dohodak obračunat na bazi faktora utroška i trenutnih cijena izraženih u europskim obračunskim jedinicama (ECU).

(4) Kao baza za troškovnik rutnih navigacijskih sredstava uzima se troškovnik utvrđen za godinu prije financijske godine o kojoj se radi.

Članak 20.

(1) Kako bi osigurala sredstva potrebna za obavljanje svojih poslova, Organizacija se može zaduživati na međunarodnom financijskom tržištu.

(2) Organizacija može davati zajmove na financijskom tržištu ugovorne stranke sukladno nacionalnom zakonu kojim se regulira unutarnje kreditiranje ili, ako takav zakon ne postoji, onda sukladno sporazumu s odnosnom ugovornom strankom.

(3) Financijska pravila određuju proceduru po kojoj Organizacija podiže i otplaćuje zajmove.

(4) U svakom budžetu određen je maksimalan iznos koji Organizacija može posuditi tijekom godine pokrivene navedenim budžetom.

(5) Poslove iz ovog članka Organizacija obavlja u dogovoru s nadležnim vlastima ugovornih stranaka ili njihovim emisijskim bankama.

Članak 21.

Budžet se, ovisno o okolnostima, može revidirati tijekom financijske godine, sukladno zahtjevima za njegovu izradu i odobrenje.

Članak 22.

(1) Nadzorna komisija sastavljena od 2 stručnjaka iz nacionalnih uprava ugovornih stranaka svake godine kontrolira izvješća o svim proračunskim prihodima i rashodima. Te stručnjake, koji moraju biti različitog državljanstva, imenuje Komisija na prijedlog Odbora i sukladno članku 6.2.(b) Konvencije. Organizacija snosi sve troškove vezane uz rad nadzorne komisije.

(2) Revizija, koja se radi na temelju blagajničkih izvješća i po potrebi na licu mjesta, će se ustrojiti za utvrđivanje pravilnosti u vođenju prihoda i rashoda te za provjeru ispravnosti vođenja financijskog poslovanja. Po završetku svake financijske godine, nadzorna komisija podnosi izvješće Komisiji.

Članak 23.

(1) Na zahtjev Komisije mogu se obavljati administrativne ili tehničke provjere usluga Agencije, bilo na poticaj Komisije ili na zahtjev Odbora ili generalnog direktora.

(2) Navedene provjere obavljaju nadležni službenici ugovornih stranaka. Svaki nadzorni odbor sastoji se od najmanje dvije osobe različitog državljanstva i po mogućnosti uključuje i osobu koja je sudjelovala u prethodnoj provjeri.

Članak 24.

Odbor određuje službene jezike Agencije.

Članak 25.

Agencija izdaje publikacije koje su joj neophodne u obavljanju poslova.

Članak 26.

Sukladno članku 32.3. Konvencije, Odbor podnosi na odobrenje Komisiji sve prom

Članak 6.

Prijelazne odredbe o budžetu

(1) U roku 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog Protokola budžet mora biti sastavljen i odobren od strane Komisije.

(2) Ovaj budžet ima retroaktivan učinak od datuma stupanja na snagu ovog Protokola i ukida se 31. prosinca tekuće godine.

(3) Tijekom izrade budžeta iz gornjeg stavka 1., Komisija se može obratiti ugovornim stankama za uplatu odgovarajućih avansa u fond obrtnog kapitala.

(4) Avansi uplaćeni za obrtni kapital odbijaju se od doprinosa određenih sukladno članku 19. Aneksa 1 ovog Protokola.

MNOGOSTRANI SPORAZUM O RUTNIM NAKNADAMA

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

IRSKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

EUROPSKA ORGANIZACIJA ZA SIGURNOST ZRAČNE PLOVIDBE,

u daljnjem tekstu »EUROCONTROL«

SMATRAJUĆI da se sporazumi o rutnim naknadama koje su europske države sklopile s organizacijom EUROCONTROL moraju zamijeniti zbog izmjene Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe od 13. prosinca 1960;

PRIMAJUĆI NA ZNANJE činjenicu da je protekla suradnja na određivanju i ubiranju rutnih naknada bila učinkovita;

ŽELEĆI nastaviti i ojačati postojeću suradnju;

ODLUČNI da, slijedom uputa po preporuci Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva, uspostave jedinstveni europski sustav rutnih naknada koji će biti prihvatljiv što većem broju europskih država;

UVJERENI da će takav jedinstveni sustav olakšati dogovore s korisnicima;

SMATRAJUĆI poželjnim da države koje su obuhvaćene EUROCONTROL sustavom rutnih naknada jačaju autoritet Organizacije u svezi namirenja ili naplate naknada;

PRIMAJUĆI NA ZNANJE činjenicu da takav sustav zahtijeva i novu zakonsku osnovu;

Dogovorile su slijedeće:

Članak 1.

1. Ugovorne stanke prihvaćaju usvajanje zajedničkih smjernica u svezi naknada za korištenje rutnih navigacijskih sredstava i usluga, u daljnjem tekstu »rutne naknade«, u zračnom prostoru područja letnih informacija pod njihovom nadležnosti.

2. Sukladno tome, ugovorne stranke prihvaćaju stvaranje zajedničkog sustava za određivanje i ubiranje rutnih naknada i korištenje usluga EUROCONTROLA u tu svrhu.

3. Na kraju, Stalna komisija i Upravni odbor EUROCONTROLA proširuju se, uključujući predstavnike ugovornih stranaka koji su nečlanice EUROCONTROLA, u daljnjem tekstu »proširena Komisija« i »prošireni Odbor«.

4. Područja letnih informacija navedena u gornjem stavku 1. nalaze se u Aneksu 1 ovog Sporazuma. Svaka izmjena koju neka ugovorna stranka želi unijeti u popis vlastitih područja letnih informacija, regulira se jednoglasnim sporazumom proširene Komisije, ako bi to dovelo do promjene sveukupnih granica zračnog prostora kojeg pokriva ovaj Sporazum. Svaku izmjenu koja ne dovodi do takve promjene, ta ugovorna stranka prijavljuje EUROCONTROLU.

Članak 2.

Svaka ugovorna stranka ima jedan glas u proširenoj Komisiji, sukladno odredbama članka 6.1.(b).

Članak 3.

1. Proširena Komisija određuje zajednički sustav obračunavanja rutnih naknada na način da se:

(a) te naknade određuju prema zajedničkoj formuli koja uzima u obzir troškove ugovornih stranaka za korištenje rutnih navigacijskih sredstava i usluga te troškove funkcioniranja sustava, kao i troškove EUROCONTROLA za funkcioniranje sustava;

(b) te naknade ubire EUROCONTROL kao jedinstvenu naknadu za svaki let.

2. Proširena Komisija u te svrhe:

(a) određuje principe raspodjele troškova iz gornjeg stavka 1.(a);

(b) određuje formulu koja se primjenjuje za obračun rutnih naknada;

(c) odobrava, za svako razdoblje naplate, visinu troškova iz gornjeg stavka 1.(a) koji se trebaju naplatiti;

(d) određuje valutu za obračun rutnih naknada;

(e) određuje uvjete primjene sustava, uključujući i uvjete plaćanja, kao i jedinične vrijednosti, tarife i razdoblje na koje se primjenjuju;

(f) određuje principe za izuzimanje od plaćanja rutnih naknada;

(g) odobrava izvješća proširenog Odbora;

(h) usvaja financijska pravila koja se primjenjuju u sustavu rutnih naknada;

(i) odobrava sporazume između EUROCONTROLA i bilo koje države koja koristi sredstva ili tehničku pomoć EUROCONTROLA u svezi naknada od korisnika zrakoplovnih usluga koje nisu pokrivene ovim Sporazumom;

(j) odobrava aneks proračuna koji predlaže proširena Komisija sukladno članku 5.1.(c).

3. Proširena Komisija određuje svoj poslovnik temeljem jednoglasne odluke svih ugovornih stranaka.

Članak 4.

Svaka ugovorna stranka ima jedan glas u proširenoj Komisiji, sukladno odredbama članka 6.1.(b).

Članak 5.

1. Prošireni Odbor:

(a) priprema odluke za proširenu Komisiju;

(b) nadzire sustav obračuna i naplate rutnih naknada, uključujući i sredstva koja EUROCONTROL izdvaja u tu svrhu, te poduzima sve potrebne mjere, osobito u svezi naplate rutnih naknada, sukladno odlukama proširene Komisije;

(c) izvješćuje proširenu Komisiju o sredstvima potrebnim za funkcioniranje sustava i podnosi joj aneks proračuna koji se odnosi na aktivnosti EUROCONTROLA u svezi rutnih naknada;

(d) obavljanje poslova koje joj povjeri proširena Komisija;

2. Prošireni Odbor određuje svoj poslovnik, sukladno odredbama članka 6.2.(a):

Članak 6.

1. Odluke proširene Komisije donose se na sljedeći način:

(a) odluke o stvarima iz članka 3.2.(a)-(f) i (h) donose se konsenzusom svih ugovornih stranaka i obvezujuće su za sve ugovorne stranke; ako se ne donese jednoglasna odluka, proširena Komisija donosi odluke dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova; svaka ugovorna stranka koja zbog važnih nacionalnih interesa ne može provesti takvu jednoglasnu odluku podnosi proširenoj Komisiji odgovarajuće obrazloženje;

(b) odluke o stvarima iz članka 3.2.(i) i (j) donose se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova, pod uvjetom da ti glasovi obuhvaćaju većinu vrijednosnih glasova država članica EUROCONTROLA, sukladno odredbama iz Aneksa 2 ovog Sporazuma; svake godine EUROCONTROL izvješćuje ugovorne stranke koje nisu članice EUROCONTROLA o broju glasova koji, sukladno navedenim odredbama, pripada državama članicama;

(c) odluke o stvarima iz članka 3.2.(g) donose se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova. To se odnosi i na postupke pred arbitražnim sudom koje u ime EUROCONTROLA pokreće proširena Komisija, kako je navedeno u članku 25.

2. (a) Poslovnik proširenog Odbora, uključujući i pravila za donošenje odluka, mora biti odobren od strane proširene Komisije, temeljem konsenzusa svih ugovornih stranaka.

(b) Međutim, u stvarima iz članka 5.1.(c), odluke proširenog Odbora usvajaju se sukladno odredbama iz gornjeg stavka 1.(b).

Članak 7.

Sukladno važećim pravilima, EUROCONTROL određuje visinu rutnih naknada za svaki let u zračnom prostoru definiranom u članku 1.

Članak 8.

EUROCONTROL ubire rutne naknade iz članka 7. U tu svrhu, određuje se jedinstvena naknada za svaki let, a u okviru jedinstvenog zahtjeva, plaća se u sjedištu EUROCONTROLA.

Članak 9.

Osoba odgovorna za plaćanje naknade je operator zrakoplova u vrijeme tog leta.

Članak 10.

Ako je identitet operatora nepoznat, vlasnik zrakoplova smatra se operatorom u slučaju da ne dokaže identitet operatora.

Članak 11.

Ako neki dužnik ne izvrši uplatu, mogu se poduzeti mjere za utjerivanje duga.

Članak 12.

1. Način utjerivanja duga određuje EUROCONTROL ili neka ugovorna stranka, na zahtjev EUROCONTROLA.

2. Naplata se provodi sudskim ili administrativnim postupkom.

3. Svaka ugovorna država izvješćuje EUROCONTROL o postupcima koji se primjenjuju na njezinom teritoriju, kao i o nadležnim sudovima, arbitražnim sudovima i upravnim vlastima.

Članak 13.

Postupak naplate pokreće se na teritoriju one ugovorne stranke:

(a) gdje dužnik ima prebivalište ili registrirani ured;

(b) gdje dužnik ima poslovne prostorije, ako se ni prebivalište ni registrirani ured ne nalaze na teritoriju neke ugovorne stranke;

(c) u nedostatku osnova za mjesnu nadležnost navedenih u gornjim stavcima (a) i (b), tamo gdje dužnik ima osnovna sredstva;

(d) u nedostatku osnova za mjesnu nadležnost navedenih u gornjim stavcima (a) do (c), tamo gdje EUROCONTROL ima sjedište.

Članak 14.

EUROCONTROL je ovlašten pokretati postupke pred nadležnim sudovima, arbitražnim sudovima i upravnim vlastima država koje kao stranke nisu pristupile ovom Sporazumu.

Članak 15.

Sljedeće odluke donesene na teritoriju države ugovorne stranke priznaju se i pravovaljane su u drugim državama ugovornim strankama:

(a) konačne odluke suda ili arbitražnog suda;

(b) odluke nekog upravnog organa koje su se podlijegale reviziji suda ili arbitražnog suda, što više nije slučaj, bilo zbog toga što je sud ili arbitražni sud odbio žalbu konačnom odlukom, što je žalba povučena ili je istekao rok za podnošenje žalbe.

Članak 16.

Odluke iz članka 15. ne priznaju se i nisu pravovaljane u sljedećim slučajevima:

(a) ako sud, arbitražni sud ili upravni organ države porijekla nije bio nadležan slijedom članka 13;

(b) ako je odluka očigledno u suprotnosti s javnom politikom određene države;

(c) ako dužnik nije primio pravovremenu obavijest o pokretanju postupka od upravnog organa ili ustanove, na temelju koje mu se omogućuje obrana ili podnošenje žalbe sudu odnosno arbitražnom sudu;

(d) ako su postupci u svezi naplate istih rutnih naknada već pokretani ili su u tijeku pred sudovima, arbitražnim sudovima ili nekim upravnim organom te države;

(e) ako je odluka u suprotnosti s već donesenom odlukom o naplati istih rutnih naknada u toj državi;

(f) ako je sud, arbitražni sud ili neki organ države porijekla, u cilju donošenja odluke, donio odluku o pokretanju preliminarne istrage u svezi statusa ili zakonskih ovlasti nezakonitih osoba, vlasničkih prava proisteklih iz braka, oporuka ili nasljedstva na način koji je u suprotnosti sa međunarodnim privatnim pravom države u kojoj se traži priznavanje, osim ako se ne donese isto rješenje na osnovu primjene odredbi međunarodnog privatnog prava te države.

Članak 17.

Odluke iz članka 15., ako su pravovaljane u državi porijekla, provode se sukladno propisima te države. Po potrebi, nalog za provedbu može, na osnovu podnešenog zahtjeva, izdati sud, arbitražni sud ili neki upravni organ te države.

Članak 18.

1. Uz zahtjev se prilaže:

(a) ovjerena kopija odluke;

(b) ako se radi o odluci suda ili arbitražnog suda koja je donešena iz ogluhe, prilaže se original ili ovjerena kopija isprave kojom se dokazuje da je obavijest ustanove o pokretanju postupka uručena dužniku na vrijeme;

(c) u slučaju donošenja administrativne odluke, prilaže se isprava kojom se dokazuje da su zadovoljeni zahtjevi iz članka 15;

(d) isprava kojom se dokazuje da je odluka pravomoćna u državi porijekla i da je dužnik primio pravovremenu obavijest o odluci.

2. Ovjereni prijevod isprava podnosi se na zahtjev suda, arbitražnog suda ili nekog upravnog organa te države. Nije potrebna sudska ovjera ili neka druga formalnost.

Članak 19.

1. Zahtjev se može odbiti samo iz jednog od razloga navedenih u članku 16. Odluka ni u kojem slučaju ne podliježe reviziji u državi porijekla.

2. Postupak priznanja i izvršenja odluke teče sukladno propisima te države, osim ako ovim Sporazumom nije određeno drugačije.

Članak 20.

Iznos koji prikupi EUROCONTROL plaća se ugovornim strankama temeljem odluka proširenog Odbora.

Članak 21.

Kada neka ugovorna stranka podmiri potraživanje, primljeni iznos odmah se prosljeđuje EUROCONTROLU, koji postupa sukladno članku 20. Troškove potraživanja te države podmiruje EUROCONTROL.

Članak 22.

Nadležne vlasti ugovornih stranaka surađuju s EUROCONTROLOM na određivanju i naplati rutnih naknada.

Članak 23.

Ako prošireni Odbor temeljem jednoglasne odluke odustane od potraživanja neke naknade, ugovorne stranke kojih se to tiče mogu poduzeti odgovarajuću akciju prema svojoj procjeni. U tom slučaju, odredbe ovog Sporazuma koje se odnose na potraživanje odnosno na priznanje i izvršenje odluka prestaju se primjenjivati.

Članak 24.

U slučaju opće opasnosti ili rata, odredbe ovog Sporazuma ne utječu na slobodu akcije ugovornih stranaka koje se nađu u tim okolnostima.

Članak 25.

1. Svako razilaženje koje može nastati između ugovornih stranaka ili između ugovornih stranaka i EUROCONTROLA, koju zastupa proširena Komisija, u svezi tumačenja ili primjene ovog Sporazuma ili njegovih aneksa, a ne može se riješiti neposrednim pregovorom ili na neki drugi način, upućuje se na arbitražu, na zahtjev bilo koje stranke.

2. U tu svrhu, svaka stranka imenuje arbitražnog suca za svaki zasebni slučaj, a izabrani suci dogovaraju se o imenovanju trećeg suca.

3. Arbitražni sud određuje svoj postupak.

4. Svaka stranka snosi troškove svog arbitražnog suca i zastupanje u postupcima pred arbitražnim sudom; troškove trećeg arbitražnog suca i ostale troškove ravnomjerno snose obje stranke u raspravi. Arbitražni sudac može, međutim, prema vlastitoj procjeni odlučiti o različitom udjelu u troškovima.

5. Odluke arbitražnog suda obvezujuće su za obje stranke u raspravi.

Članak 26.

Ovaj Sporazum zamjenjuje Mnogostrani sporazum o ubiranju rutnih naknada od 8. rujna 1970.

Ova odredba ne ide na štetu bilo kojeg sporazuma između EUROCONTROLA i neke države nečlanice EUROCONTROLA o ubiranju rutnih naknada, a koji se odnosi na područja letnih informacija navedena u članku 1. ovog Sporazuma, koji ostaje na snazi dok ta država ne pristupi Sporazumu kao stranka.

Članak 27.

1. Ovaj Sporazum je otvoren za potpis, prije datuma stupanja na snagu, svakoj državi koja je u vrijeme potpisivanja uključena u EUROCONTROL sustav ubiranja rutnih naknada ili joj je pravo na potpis osigurano temeljem jednoglasne odluke Stalne komisije.

2. Ovaj Sporazum podliježe ratifikaciji. Isprave o ratifikaciji pohranjuju se kod Vlade Kraljevine Belgije. Ratifikacija Protokola, otvorenog za potpis u Bruxellesu 12. veljače 1981., s izmjenama Međunarodne konvencije o suradnji na suglasnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960., u daljnjem tekstu »Protokol«, sastavni je dio ratifikacije ovog Sporazuma.

3. Ovaj Sporazum stupa na snagu sa danom stupanja na snagu Protokola, ako se radi o EUROCONTROLU, državama članicama EUROCONTROLA i državama koje su isprave o ratifikaciji pohranile prije tog datuma.

4. Ako neka država pohrani ispravu o ratifikaciji nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, ovaj Sporazum u odnosu na tu državu stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi od datuma kada je deponirana isprava o ratifikaciji.

5. EUROCONTROL svojim potpisom pristupa kao stranka ovom Sporazumu.

6. Vlada Kraljevine Belgije obavještava vlade ostalih država potpisnica ovog Sporazuma o svakom potpisivanju ovog Sporazuma, o pohranjivanju bilo koje isprave o ratifikaciji i o datumu stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 28.

1. Bilo koja država može pristupiti ovom Sporazumu.

Izuzev europskih država koje pristupaju izmijenjenoj Konvenciji iz članka 27. 2., države mogu pristupiti ovom Sporazumu samo temeljem odobrenja proširene Komisije donijetog konsenzusom.

2. Isprava o pristupanju pohranjuje se kod Vlade Kraljevine Belgije, koja o tome obavještava vlade ostalih država - ugovornih stranaka.

3. Učinci pristupa teku od prvog dana drugog mjeseca koji slijedi od datuma pohrane isprave o pristupu.

Članak 29.

1. Države koje kao stranke pristupaju izmijenjenoj Konvenciji, prihvaćaju obveze po ovom Sporazumu sve dok je izmijenjena Konvencija na snazi.

2. Države koje kao stranke nisu pristupile izmijenjenoj Konvenciji, prihvaćaju obveze iz ovog Sporazuma u razdoblju od pet godina od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma u odnosu na neku državu ili do isteka valjanosti Konvencije, ovisno o tome što ističe ranije. Ovo petogodišnje razdoblje automatski se produljuje za još pet godina, osim ako ta država pismenom notom Vladi Kraljevine Belgije, najkasnije dvije godine prije isteka sadašnjeg razdoblja, ne izrazi namjeru raskida s Konvencijom. Vlada Kraljevine Belgije pismeno obavještava vlade drugih ugovornih stranaka o takvoj noti.

3. Vlada Kraljevine Belgije upućuje pismenu notu vladama ostalih država - ugovornih stranaka o bilo kakvom priopćenju neke ugovorne stranke u svezi njezine namjere da ne prihvati izmijenjenu Konvenciju.

Članak 30.

Vlada Kraljevine Belgije će obaviti registraciju ovog Sporazuma kod generalnog tajnika Ujedinjenih naroda, sukladno članku 102. Povelje UN, te kod Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva, sukladno članku 83. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisane 7. prosinca 1944. u Chicagu.

POTVRĐUJUĆI istinitost gore navedenog, niže potpisani opunomoćenici su, po predočenju svojih punomoći za koje je utvrđeno da su valjane i u traženom obliku, potpisali sadašnji Protokol.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, 12. veljače 1981., na njemačkom, engleskom, španjolskom, francuskom, nizozemskom i portugalskom jeziku, u jednom originalnom primjerku, koji ostaje deponiran u Arhivu Vlade Kraljevine Belgije, a koja će odaslati ovjerene kopije vladama drugih država potpisnica. U slučaju bilo kakvog neslaganja, prevladat će tekst na francuskom jeziku.

Za Saveznu Republiku Njemačku: H. Blomeyer-Bartenstein

Za Republiku Austriju: F. Bogen

Za Kraljevinu Belgiju: Charles-Ferdinand

Nothomb R. Urbain

Za Kraljevinu Španjolsku: Nuno Aguirre de Carcer

Francisco Cal Pardo

Za Francusku Republiku: France de Hartingh

Roger Machenaud

Za Ujedinjenu Kraljevinu

Velike Britanije i Sjeverne Irske: Peter Wakefield K.B.E.,

C.M.G.

David Garro Trefgarne

Za Irsku: Albert Reynolds T.D.

Mary Tinney

Za Veliko Vojvodstvo Josy Barthel

Luksemburg: Pierre Wurth

Za Kraljevinu Nizozemsku: J.H.O. Insinger

N. Smith-Kroes

Za Portugalsku Republiku: Jose Carlos Pinto Soromenho Viana Baptista

Joao Eduardo Nunes de

Oliviera Pequito

Za Švicarsku Konfederaciju: A. Hurni

Za EUROCONTROL: David Garro Trefgarne

J. Leveque

ANEKS 1

PODRUČJA LETNIH INFORMACIJA

Ugovorne stranke Područja letnih informacija

Savezna Republika Njemačka Područje letnih informacija

u gornjem zračnom prostoru

Hannover

Područje letnih informacija

u gornjem zračnom prostoru

Rhein

Područje letnih informacija

Bremen

Područje letnih informacija

Dusseldorf

Područje letnih informacija

Frankfurt

Područje letnih informacija

München

Republika Austrija Područje letnih informacija

Wien

Kraljevina Belgija Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru

Bruxelles

Veliko Vojvodstvo Luksem. Područje letnih informacija

Bruxelles

Kraljevina Španjolska Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru

Madrid

Područje letnih informacija

Madrid

Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru

Barcelona

Područje letnih informacija Bar celona

Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru

Islas Canarias

Područje letnih informacija Islas

Canarias

Francuska Republika Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru

Francuske

Područje letnih informacija

Paris

Područje letnih informacija

Brest

Područje letnih informacija

Bordeaux

Područje letnih informacija

Marseille

Ujedinjena Kraljevina Velike Područje letnih informacija

Britanije i Sjeverne Irske gornjem zračnom prostoru Škotske

Područje letnih informacija

Škotske

Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru Lon don

Područje letnih informacija

London

Irska Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru

Shannon

Područje letnih informacija

Shannon

Kraljevina Nizozemska Područje letnih informacija

Amsterdam

Portugalska Republika Područje letnih informacija

u gornjem zračnom prostoru

Lisabon

Područje letnih informacija

Lisabon

Područje letnih informacija

Santa Maria

Švicarska Konfederacija Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru

Geneve

Područje letnih informacija

Geneve

Područje letnih informacija u

gornjem zračnom prostoru

Zürich

Područje letnih informacija

Zürich

ANEKS 2

Članak 6.1. (b)

IZVODI IZ MEĐUNARODNE KONVENCIJE

o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. izmijenjene Protokolom otvorenim za potpis u Bruxellesu 1981.

Članak 7.3. Konvencije

»3. Osim ako nije uređeno drugačije, nalozi i mjere u slučajevima navedenim u članku 6.1.(b) i 6.4. donose se većinom glasova u Komisiji, što znači sljedeće:

- ti glasovi vrednuju se kao što je predviđeno u članku 8.

- ti glasovi predstavljaju većinu ugovornih stranaka koje su glasovale.«

Članak 8. Konvencije

»Članak 8.

1. Vrednovanje iz članka 7. određuju se prema sljedećoj tabeli:

Godišnji doprinos ugovorne

stranke kao postotak u ukupnim Broj glasova

godišnjim doprinosima svih

ugovornih stranaka

manje od 1% 1

od 1 do manje od 2% 2

od 2 do manje od 3% 3

od 3 do manje od 4,5% 4

od 4,5 do manje od 6% 5

od 6 do manje od 7,5% 6

od 7,5 do manje od 9% 7

od 9 do manje od 11% 8

od 11 do manje od 13% 9

od 13 do manje od 15% 10

od 15 do manje od 18% 11

od 18 do manje od 21% 12

od 21 do manje od 24% 13

od 24 do manje od 27% 14

od 27% do manje od 30% 15

30% 16

2. Na početku se broj glasova određuje prema datumu stupanja na snagu ovog Protokola koji je otvoren za potpis u Bruxellesu 1981., a prema gornjoj tabeli, te sukladno odredbi članka 19. Statuta Agencije, kojom se utvrđuju godišnji doprinosi ugovornih stranaka u budžet Organizacije.

3. U slučaju pristupanja neke države, broj glasova država članica ponovo se utvrđuje u skladu istom procedurom.

4. Broj vrijednosnih glasova utvrđuje se svake godine iznova, sukladno gore navedenim odredbama.«

Članak 19. Aneksa 1 Konvencije

(Statut Agencije)

»Članak 19.

1. Ne kršeći odredbe stavka 2. dolje, godišnji doprinos budžetu svake ugovorne stranke za svaku financijsku godinu određuje se u skladu sa sljedećom formulom,

a) početnih 30% doprinosa obračunava se proporcionalno vrijednosti ukupnog nacionalnog dohotka ugovorne stranke, kako je utvrđeno u stavku 3. dolje;

b) daljnjih 70% doprinosa obračunava se proporcionalno vrijednosti troškovnika rutnih navigacijskih sredstava ugovorne stranke, prema definiciji iz stavka 4. dolje.

2. Od nijedne ugovorne stranke neće se zahtijevati da u bilo kojoj financijskoj godini uplati doprinos veći od 30% ukupnog iznosa doprinosa ugovornih stranaka. Ako doprinos bilo koje ugovorne stranke, obračunat prema gornjem stavku 1. prelazi 30%, taj višak raspodjeljuje se između ostalih ugovornih stranaka sukladno odredbama iz istog stavka.

3. Ukupni nacionalni dohodak koji se uzima za obračun dobiva se iz statistike koju izrađuje Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) - a ako je to neizvedivo, onda od bilo kojeg tijela s istim garancijama, potvrđenog odlukom Komisije - obračunom aritmetičkog prosjeka u posljednje tri godine za koje su navedeni podaci dostupni. Kao vrijednost ukupnog nacionalnog dohotka uzima se dohodak obračunat na bazi faktora utroška i trenutnih cijena izraženih u europskim obračunskim jedinicama (ECU).

4. Kao baza za troškovnik rutnih navigacijskih sredstava uzima se troškovnik utvrđen za pretposljednju godinu.«

»EUROCONTROL« INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION

The Federal Republic of Germany,

The Kingdom of Belgium,

The French Republic,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

The Grand Duchy of Luxembourg,

The Kingdom of the Netherlands,

Considering that the entry into service and general employment of turbine engined transport aircraft may give rise to far-reaching changes in the organisation of air traffic control,

Considering that, from the operational standpoint, modern types of aircraft are characterised:

- by high speeds,

- by the necessity, for reasons of economical operation, of being able to make an uninterrupted climb at a high speed to optimum operating altitudes and of remaining at those altitudes until a point as near as possible to the destination of the aircraft has been reached,

Considering that those characteristics imply not only the adaptation or reorganisation of existing control methods and procedures but also the creation, above a certain level, of new flight information regions organised in whole or in part into control areas,

Considering that having regard to the rapid progress in the technical development of such aircraft, the control of air traffic at a high altitude can no longer be envisaged within the restricted framework of national frontiers, in the case of the majority of European countries,

Considering therefore that it is expedient to create an international control organisation operating in respect of air space which extends beyond the limits of the territory of a single State,

Considering that in so far as pertains to the lower air space it may be of advantage in certain cases to entrust the air traffic services in part of the territory of one Contracting Party to the aforesaid international organisation or to another Contracting Pary,

Considering moreover that internationalised control presupposes the adoption of a common policy and the standardisation of regulations based on the Standards and Recommended Practices of the International Civil Aviation Organisation (I.C.A.O.), due regard being paid to the requirements of national defence,

Considering furthermore that it is highly desirable to co-ordinate the action taken by the States in respect of the training of personnel of the air navigation services and in the field of study and research relating to air traffic problems.

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties agree to strengthen their co-operation in matters of air navigation and in particular to provide for the common organisation of the air traffic services in the upper air space.

2. For this purpose they hereby establish a »European Organisation for the Safety of Air Navigation« (EUROCONTROL), hereinafter called »the Organisation«. The Organisation shall comprise two organs:

- a »permanent Commission for the safety of air navigation«, hereinafter called »the Commission«;

- an »air traffic services Agency«, hereinafter called »the Agency«, of which the Statute is annexed to the present Convention.

3. The seat of the Organisation shall be at Brussels.

Article 2

1. Any one of the Contracting Parties may, in respect of the lower air space, and having regard to practical operational requirements, request a decision from the Commission that the air traffic services for the whole or part of its lower air space be entrusted to the Organisation or to another Contracting Party.

2. In the latter case, the abstention of a third Contracting Party shall not form an obstacle to the validity of the decision of the Commission, notwithstanding the provisions of paragraph 2 of Article 8 of the present Convention.

3. The provisions of this Article which relate to the option of any one Contracting Party to entrust to another Contracting Party the air traffic services for the whole or part of its lower air space shall not be deemed to limit the right of the Contracting Parties to conclude with one another bilateral agreements for the same purpose.

Article 3

For the purposes of the present Convention the expression »air traffic« comprises civil aircraft and those military, customs and police aircraft which conform to the procedures of the International Civil Aviation Organisation (I. C. A. O.).

Article 4

The Organisation shall have legal personality. In the territory of the Contracting Parties it shall have the fullest legal capacity to which corporate bodies are entitled under national law; it shall inter alia have the right to acquire or transfer movable or immovable property and to go to law. Except as otherwise provided in the present Convention or the Statute annexed thereto, it shall be represented by the Agency which shall act in its name. The Agency shall administer the property of the Organisation.

Article 5

The Commission shall be composed of representatives of the Contracting Parties. Each Contracting Party shall be entitled to two representatives but shall have one vote only.

Article 6

1. The aim of the Commission shall be to promote, in co-operation with the national military authorities, the adoption of measures and the installation and operation of facilities designed to:

- ensure the safety of air navigation,

- ensure an orderly and rapid flow of air traffic,

within defined air space under the sovereignty of the Contracting Parties or in respect of which the air traffic services have been entrusted to those Parties under international agreements.

2. For this purpose the Commission shall be responsible for:

a) the study on the basis of the Standards and Recommended Practices of the International Civil Aviation Organisation and having regard to the requirements of national defence, of the standardisation of national regulations governing air traffic and the standardisation of the operation of the services responsible for ensuring the safety and regulation of air traffic;

b) the promotion of a common policy to be followed in respect of radio aids, telecommunications and corresponding airborne equipment, destined to ensure the safety of aircraft;

c) the promotion and co-ordination of studies relating to air navigation services and installations in order to take account of technical developments, and, if necessary, the study of amendments to the Regional Air Navigation Plans to be submitted to the International Civil Aviation Organisation;

d) the determination, in accordance with the provisions of Article 38 of the present Convention, of the configuration of the air space in respect of which the air traffic services are entrusted to the Agency; the exercise of the powers which devolve upon the Commission under Article 2 of the present Convention;

e) the determination of the policy to be followed by the Agency in respect of remuneration for services rendered to users, and, where applicable, the approval of the tariffs and conditions of application of charges established by the Agency;

f) the study of measures designed to facilitate the financing of investments required for the functioning of the Agency or more generally of the services of the Contracting Parties which participate in the work of ensuring the safety of air navigation;

g) the exercise of the power of general supervision of the activities of the Agency in application of Article 20 of the present Convention and of Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13 paragraph 3 a), Article 14 paragraph 2, Article 17 paragraph 2, Article 23 paragraphs 2 and 4, Article 28 paragraph 3, Article 29 paragraphs 1 and 3, Article 30 paragraph 1, Article 34 paragraph 1 and Article 37 of the Statute annexed hereto.

Article 7

For the accomplishment of its task, the Commission:

a) shall formulate recommendations in cases falling within the scope of paragraph 2 a), b) and c) of Article 6 od the present Convention;

b) shall take decisions in cases falling within the scope of paragraph 1 of Article 2, paragraph 2 d) of Article 6, paragraph 2 of Article 9, paragraph 2 of Article 12 and Article 13 of the present Convention;

c) shall give directives to the Agency in cases falling within the scope of paragraph 2 e) and paragraph 2 f) of Article 6 and of Article 20 and Article 31 of the present Convention;

d) shall take all the necessary measures for the exercise of the functions which devolve upon it under paragraph 2 g) of Article 6 of the present Convention;

e) shall, where necessary, refer disputes to the arbitral tribunal for which provision is made in paragraph 1 of Article 33 of the present Convention.

Article 8

1. Recommendations shall be formulated by a majority of the members of the Commission. The representatives of the Contracting Parties concerned shall propose to the competent authorities of their respective countries all the necessary measures for the implementation of the recommendations which they have agreed to on the Commission.

2. Decisions shall require the unanimous vote of the Commission. They shall have binding effect for each of the Contracting Parties.

3. The directives of the Commission shall require a majority of the votes of the Contracting Parties, it being understood:

- that those votes shall be subject to the weighting prescribed in the table in Article 9 hereunder which weighting is based on the Gross National Products of the Contracting Parties,

- that those votes shall represent the majority of the Contracting Parties.

4. The conclusions arising from deliberations under paragraphs d) and e) of Article 7 shall be adopted in accordance with the rules specified in paragraph 3 of this Article, except in cases where different rules are applicable under express provisions of the Convention or of the Statute annexed thereto.

Article 9

1. The weight table referred to in the preceding Article is as follows:

WEIGHT TABLE

GROSS NATIONAL PRODUCT (G.N.P.)

according to factor cost and current prices
in thousands of millions of new French francs

Number of votes

Less than 10 1

From 10 inclusive to 20 exclusive 2

From 20 inclusive to 30 exclusive 3

From 20 inclusive to 46 2/3 exclusive 4

From 46 2/3 inclusive to 63 1/3 exclusive 5

From 63 1/3 inclusive to 80 exclusive 6

From 80 inclusive to 110 exclusive 7

From 110 inclusive to 140 exclusive 8

From 140 inclusive to 200 exclusive 9

From 200 inclusive to 260 exclusive 10

From 260 inclusive to 320 exclusive 11

From 320 inclusive to 380 exclusive 12

and thereafter one additional vote for each additional increase of sixty thousand million new French francs, or fraction thereof, in the G.N.P. specified above.

2. The Gross National Product (G.N.P.) to be used for the calculations shall be obtained from the statistics compiled by the Organisation for European Economic Cooperation (O.E.E.E.)-or failing that by any other body affording equivalent guarantees and designated under a decision of the Commission - by calculating the arithmetical mean for the last three years for which those statistics are available. The value of the Gross National Product (G.N.P.) shall be that which is calculated on the basis of factor cost and current prices.

3. The numbers of votes shall be established initially by reference to the above weight table and accordance with the rule, given in paragraph 2 of this Article, for determining the Gross National Product, and the numbers so established shall take effect from the date of entry into force of the present Convention.

4. In the case of the accession of a new State, the numbers of votes of the Contracting Parties shall be re-established in accordance with the same procedure.

5. The numbers of votes shall in all cases be re-established, under the same conditions, when three years have elapsed since the date on which those numbers were last established.

Article 10

1. The Commission shall establish its rules of procedure which shall be adopted unanimously.

2. Those rules shall include inter alia the rules relating to the office of President, to the establishment of working gropus and to the working languages of the Commission.

Article 11

The staff and facilities required for the operation of the Commission shal be made available to it by the Agency.

Article 12

1. The Commission shall maintain with appropriate States and international Organisations the necessary relations for the realization of the aims of the Organisation.

2. The Commission shall in particular, subject to the rights conferred upon the Agency under Article 31 of the present Convention, be alone empowered to conclude on behalf of the Organisation those agreements with international Organisations, member States of the Organisation or other States which are necessary for the execution of the tasks entrusted to it by the present Convention and for the functioning of the organs established by that Convention or created for the purpose of its aplication.

Article 13

Agreements may be concluded between the Organisation and any State which is not a Party to the present Convention but which is desirous of using the services of the Agency. In such cases, action shall be taken by the Commission on a report being sumbitted by the Agency.

Article 14

The Contracting Parties shall entrust to the Agency the air traffic services in the air space defined in accordance with the provisions of paragraph 2 d), of Article 6 and of Article 38 of the present Convention.

Article 15

1. The character of public interest shall where necessary be recognised, in accordance with national law and with the consequences which result from the provisions of that law relating to expropriation in the public interest, as regards the acquisition of immovable property necessary for the Organisationžs installations, subject to the agreement of the Government concerned. The procedure of expropriation for reasons of public interest may be set in moition by the competent authorities of the State concerned, in accordance with its nacional law, for the purpose of acquiring such property failing ambicable agreement.

2. In the territory of the Contracting Parties where the procedure referred to in the precedsing paragraph is not in existence, the Organisation may have the benefit of those procedures for compulsory purchase which can be used for the benefit of civil aviation and telecommunications.

3. The Contracting parties recognise the right of the Organisation to benefit, in respect of any installations and services established on its behalf in their respective territories, from the application of national law as to those restrictions on the rights of owners of immovable property which may exist in the public interest for the benefit of national services for the same purpose and in particular as to easements in the public interest.

4. The Organisation shall bear the expenses consequent upon the application of the provisions of this Article, including the compensation payable in accordance with the law of the State in the territory of which the property is situated.

Article 16

The Contracting Parties shall, to the extent that they are competent to d so, and in particular in respect of the allocation of radio frequencies, take the necessary measures to ensure that the Organisation can accomplish all those operations which fulfil its purpose.

Article 17

1. For the accomplishment of its task, the Agency shall apply for the purpose of air traffic control the regulations in force in the territories of the Contracting Parties and in the air space in respect of which the air traffic services have been entrusted to them under international agreements to which they are parties.

2. In case of difficulty in applying the provisions of the preceding paragraph, the Agency shall bring the matter before the Commission which shall make recommendations to the Contracting Parties regarding the necessary to be taken, under the conditions prescribed in paragraph 2 a), of Article 6 of the present Convention.

Article 18

For the accomplishment of its task and within the limits of the powers conferred on the air traffic the Agency shall give all necessary instructions to aircraft commanders. The aircraft commanders shall be bound to comply with those instructions, except in the cases of force majeure provided for in tne regulations referred to in the preceding Article.

Article 19

Infringements of the air navigation regulations committed in the air space in wich the air traffic services have been entrusted to the Agency shall be recorded in reports by officers specially authorised by the Agency for that purpose, without prejudice to the right under national law of officers of the Contrancting Parties to report infringements of the same nature. The reports referred to above shall have the same effect in national courts as those drawn up by national officers qualified to report infringements of the same nature.

Article 20

The Agency shall establish, where applicable, in application of the directives of the Commission formulated in accordance with the provisions of paragraph 2 e) of Article 6 of the present Convention, the tariffs and conditions of application of those charges which the Organisation is entitled to collect from users. The Agency shall submit those tariffs and conditions for the approval of the Commission.

Article 21

1. The Organisation shall be exonerated, in the State in which its seat is located and in the territories of the Contracting Parties, from all duties, taxes and charges in respect of its creation, dissolution or liquidation.

2. The Organisation shall be exonerated from any duties, taxes and charges entailed by the acquisition of the immovable property required for the accomplishment of its task.

3. The Organisation shall be exonerated from all direct taxes applicable to it, its property, assets and income.

4. The Organisation shall be exonerated from any indirect fiscal charges consequential on the issue of loans and incident upon the Organisation.

5. It shall be exonerate d from any taxation of an exceptional or discriminating nature.

6. The exonerations provided for in this Article shall not apply to taxes and charges collected as payment for public utility services.

Article 22

1. The Organisation shall be exonerated from all customs duties and taxes or charges of equivalent effect, other than charges in respect of services rendered, and shall be exempt from any import or export prohibition or restriction in respect of materials, equipment, supplies and other articles imported for the official use of the Organisation and destined for the buildings and installations of the Organisation or for its functioning.

2. The goods so imported may not be sold, loaned or transferred, either without payment or against payment, in the teritory of the Party into which they have been introduced, except under the conditions fixed by the Government of the Contracting Party concerned.

3. Any control measures deemed to be expedient may be taken to ensure that the materials, equipment, supplies and other articles referred to in paragraph 1 and imported for consignment to the Organisation have been effectively delivered to that Organisation and are effectively used for its official buildings and installations or for its functioning.

4. Furthermore, the Organisation shall be exonerated from all customs duties and exempt from any import or export prohibition or restriction in respect of the publications falling within the scope of Article 36 of the Statute annexed hereto.

Article 23

1. The Organisation may hold any currency and have accounts in any currency in so far as is necessary for the execution of the transactions required for its purpose.

2. The Contracting Parties undertake to give the Organisation the necessary authorisations for all the transfers of funds, in accordance with the conditions prescribed under national regulations and international agreements as applicable, entailed by the establishment and activity of the Organisation, including the issue and service of loans when the issue of those loans has been authorised by the Government of the Contracting Party concerned.

Article 24

1. The Agency may call upon the services of qualified persons who are nationals of the Contracting Partise.

2. The Contracting Parties shall apply to the persons referred to in the precesing paragraph the regulations relating to immigration, or other formalities regarding the registration of aliens, in such manner that the said regulations or formalities cannot place an obstacle in the way of admsision to the country, exercise of a function at the Agency or repatriation.

3. No exception may be made to the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article except for reasons of public plicy, public safety or public health.

4. Perons employed by the Organisation:

a) shall be granted exemption from customs duties and charges, other than those in respect of services rendered, in the case of the importation of their personal effects, movable property and other household effects which are not new, which they bring from abroad on first taking up residence in the territory in question, and in the case of the re-exportation of those same effects and movable property, when they relinquish their duties;

b) may, on taking up their duties in the territory of any one of the Contracting Parties, import their personal motor car temporarily with exemption from duty, and subsequently, and not later than on termination of their period of service, re-export that vehicle with exemption from duty, subject, however, in either event, to any conditions deemed to be necessary in each individual case by the Government of the Contracting Party concerned.

5. The Contracting Parties shall not be obliged to grant to their own nationals the facilities provided for above.

6. The Governments concerned shall take all the necessary measures to ensure the unrestricted transfer of net salaries.

Article 25

1. The contractual liability of the Organisation shall be governed by the law applicable to the contract concerned.

2. With regard to non-contractual liability, the Organisation shall make reparation for damage caused by the negligence of its organs, or of its servants in the scope of their employment, in so far as that damage can be attributed to them. The foregoing provision shall not preclude the right to other compensation under the national law of the Contracting Parties.

Article 26

1. The installations and archives of the Organisation shall be inviolable. The property and assets of the Organisation shall be exempt from any measure of requisition, expropriation or confiscation by administrative action.

2. The property and assets of the Organisation may not be seized nor may execution be levied upon them, except by a judicial decision. The installations of the Organisation shall not, however, be seized nor shall execution be levied upon them.

3. The provisions of this Article shall not prejudice access to the installations and archives of the Organisation by the competent authorities of the State in which the Organisation has its seat, and of other countries in which those installations and archives may be situated, in order to enable judicial inquiries to be carried out and to ensure the execution of judicial decisions in their respective territories.

Article 27

1. The Organisation shall collaborate at all times with the competent authorities of the Contracting Parties in order to facilitate the good administration of justice, to ensure the observance of police regulations and to prevent any abuse to which the privileges, immunities, exemptions or facilities specified in the present Convention could give rise.

2. The Organisation shall facilitate as far as possible the execution of public works inside or in the vicinity of any immovable property allocated for its use in the territories of the Contracting Parties.

Article 28

1. For the accomplishment of its task the Agency shall be empowered to construct the buildings and installations which it requires and to operate directly the air traffic services which are entrusted to it.

2. In order, however, to reduce expenditure relating to both investment and administration, the Agency shall call upon national technical services and make use of existing national installations, whenever this is possible, in order to avoid any duplication.

Article 29

International agreements and national regulations relating to the admission to, flight over and security of the territory of the Contracting Parties shall be binding on the Agency which shall take all the necessary measures to ensure the application of such agreements and regulations.

Article 30

In order that the Contracting Parties may be able to verify that national regulations and international agreements are being applied, the Agency shall be bound to give those Contracting Parties which so request all the necessary information relating to the aircraft of which it has cognizance in the exercise of its functions.

Article 31

Within the scope of the directives given by the Commission, those relations which are essential for the co-ordination of air traffic and for the operation of the services of the Agency may be established by the Agency with the appropriate technical services, public or private, of the Contracting Parties, of non-contracting States or of international organisations. For that purpose, contracts of a purely administrative, technical or commercial nature, in so far as they are required for the operation of the Agency, may be entered into by the Agency, in the name of the Organisation, on condition that the Agency so informs the Commission.

Article 32

The Contracting Parties recognise that it is necessary for the Agency to achieve financial equilibrium and undertake to make available to it, taking into account its own revenue, the appropriate financial resources within the limits and conditions defined in the Statute annexed hereto.

Article 33

1. Any dispute which may arise either between the Contracting Parties, or between the Contracting Parties and the Organisation represented by the Commission, relating to the interpretation or application of the present Convention or of its Annexes and which it has not been possible to settle by direct negotiation or by any other method, shall be referred to arbitration on the request of any ond of the parties.

2. For that purpose, each of the parties shall in each case nominate an arbitrator, and the arbitrators shall agree on the nomination of a third arbitrator. Should one of the parties not have nominated its arbitrator within two months of the date of receipt of the request of the other party, or should the nominated arbitratos fail, within those two months, to agree on the nomination of the third arbitrator, any party may request the President of the International Court of Justice to make the nominations.

3. The arbitral tribunal shall determine its own procedure.

4. Each party shall bear the costs of its own arbitrator and its representation in the proceedings before the tribunal; the costs of the third arbitrator and the other costs shall be borne equally by the parties to the dispute. The arbitral tribunal may however determine a different sharing of costs if it thinks fit.

5. The decisions of the arbitral tribunal shall be binding on the parties to the dispute.

Article 34

1. The Statute of the Agency, likewise any modifications which, subject to the conditions prescribed in the present Convention and in the Statute annexed thereto, are made to the aforesaid Statute shall be valid and have effect in the territory of the Contracting Parties.

2. Any modification of the provisions of the Statute shall be subject to the approval of the Commission, carried by the unanimous vote of its members.

3. The provisions of Articles 1, 22 to 26 inclusive and 30 of the Statute annexed hereto shall not, however, be subject to modification.

Article 35

The Governments of the Contracting Parties concerned shall consult together on the measures to be taken to meet any emergency or war, having regard to the difficulties of applying the provisions of the present Convention in whole or in part.

Article 36

The Contracting Parties undertake to ensure the application to the Agency of current statutory provisions designed to ensure the continuity of public services.

Article 37

1. The present Convention shall apply:

a) (i) with respect to the Contracting Parties listed in Annex II, to their territories as defined in the said Annex;

(ii) with respect to the other Contracting Parties, to their territories as defined by them, with the agreement of the Commission carried by a unanimous vote, at the time of the accession of those Parties;

b) to any territory for the international relations of which a Contracting Party is responsible and to which the Convention has been extended under paragraph 2 of this article.

2. a) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland may, at the time of signature or of ratification of the present Convention or at any subsequent time, declare by s written notification addressed to the Government of the Kingdom of Belgium that the Convention shall extend to all or part of the Channel Islands and of the Isle of Man; the Convention shall then extend to the territories indicated in the notification, from the date of receipt of that notification or from any other date which may be specified therein.

b) Subject to the unanimous agreement of the Commission and to the conclusion of a preliminary financial agreement with the Organisation, any Contracting Party may, at any time after the entry into force of the present Convention, extend the application of the Convention to any territory for the international relations of which it is responsible. It shall notify the Government of the Kingdom of Belgium of that extension; the Convention shall then extend to the territories indicated in the notification, from the date of receipt of that notification or from any other date which may be agreed with the Commission.

3. The Government of the Kingdom of Belgium shall inform all the Contracting Parties of any extension of the Convention under paragraph 2 of this Article, and shall indicate in each case the date on which the Convention has been so extended.

Article 38

The Agency shall provide the air traffic services:

  1. in the upper air space above the territories referred to in the preceding Article and also in the upper air space contiguous to the aforesaid air space and in respect of which the air traffic services have been entrusted to the Contracting Parties by international agreement, subject to the rights of the Commission under Article 6 of the present Convention;

ANNEX 2

FLIGHT INFORMATION REGIONS

(Article 3 of the Convention)

Contracting Parties

Flight Information Regions

The Federal Republic Hannover Upper Flight Information

of Germany Region

Rhein Upper Flight Information

Region

Bremen Flight Information Region

Düsseldorf Flight Information Region

Frankfurt Flight Information Region

München Flight Information Region

The Kingdom of Bruxelles Upper Flight Information

Belgium Region

The Grand Duchy of Bruxelles Flight Information Region

Luxembourg

The French Republic France Upper Flight Information

Region

Paris Flight Information Region

Brest Flight Information Region

Bordeaux Flight Information Region

Marseille Flight Information Region

The United Kingdom Scottisch Upper Flight Information

of Great Britain Region

and Northern Ireland Scottish Flight Information Region

London Upper Flight Information

Region

London Flight Information Region

Ireland Shannon Upper Flight Information

Region

Shannon Flight Information Region

The Kingdom of Amsterdam Flight Information

the Netherlands Region

The Portuguese Lisboa Upper Flight Information

Republic Region

Lisboa Flight Information Region

Santa Maria Flight Information Region

ANNEX 3

TRANSITIONAL PROVISIONS
covering transfer from the arrangements existing under the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960 to the arrangements under the Convention as amended by the present Protocol

Article 1

Definition

For the purposes of the present Annex:

- »seven States« means the Federal Republic of Germany, The Kingdom of Belgium, the Franch Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ireland, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands;

- »four States« means the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands;

- »transitional period« means the period from the date of entry into force of the present Protocol until such time as the Commission, by a unanimous vote of the seven States on a proposal from the four States, has agreed on future arrangements for the Maastricht Centre and has decided to implement them.

Article 2

Maastricht Control Centre

1. The following provisions of this article shall apply during the transitional period.

2. (a) Maastricht Control Centre, including its staff, shall continue to be the responsibility of the Organisation, whose property it shall remain.

(b) The said Centre shall continue to provide air traffic control services in the airspace entrusted to it in pursuance of the Convention of 13 December 1960. In the exercise of its functions the Organisation shall apply the provisions of paragraphs 10 to 15 of this article.

(c) The operating costs in respect of such functions shall be financed by the four States in accordance with a cost-sharing formula to be agreed between them.

3. The seven States shall contribute to the cost of investments in respect of the Maastricht Centre approved prior to the entry into force of the present Protocol in proportion to their respective Gross National Products as defined in Article 19.3 of Annex 1.

4. (a) The contributions of the seven States, on the basis referred to in paragraph 3, shall be used to finance only such new investments at Maastricht as are necessary to maintain the scale of the facilities and services approved up to the date of entry into force of the present Protocol or to preserve the level of safety.

(b) By derogation from Article 7 of the Convention, decisions on such investments shall be taken by the Committee and the Commission by a majority vote of the seven States, it being understood that:

- the votes are weighted in accordance with the table below,

- the votes represent at least five out of the seven States.

(c) The table referred to in sub-paragraph (b) above is as follows:

WEIGHT TABLE GROSS NATIONAL PRODUCT

according to factor cost and current prices in thousands of millions of French francs

Number of votes

Less than 10 1

From 10 inclusive to 20 exclusive 2

From 20 inclusive to 30 exclusive 3

From 30 inclusive to 46 2/3 exclusive 4

From 46 2/3 inclusive to 63 1/3 exclusive 5

From 63 1/3 inclusive to 80 exclusive 6

From 80 inclusive to 110 exclusive 7

From 110 inclusive to 140 exclusive 8

From 140 inclusive to 200 exclusive 9

From 200 inclusive to 260 exclusive 10

From 260 inclusive to 320 exclusive 11

From 320 inclusive to 380 exclusive 12

and thereafter one additional vote for each additional increase or fraction thereof of sixty thousand million French francs.

5. A sum equivalent to the receipts from route charges in respect of the amounts for annual amortisation and interest on the capital expenditure at the Maastricht Centre shall be payable by the four States in accordance with a cost-sharing formula to be agreed between them. This sum shall be redistributed to the seven States in proportion to their average contributions to the Investment Budgets from 1974 to 1980 in the case of investments financed before 31 December 1980, and to their actual contributions in the case of investments financed after that date.

6. (a) From the date of entry into force of the present Protocol, the radar installations and transmitting and receiving stations which form an integral part of the Maastricht Centre system and are used to provide air traffic services shall become the property of the States in which they are located.

(b) The said States shall purchase the above-mentioned facilities at the then current writen-down value. The proceeds of the sale shall be distributed among the seven States in proportion to their average contributions to the Investment Budgets from 1974 to 1980 in the case of investments financed before 31 December 1980, and to their actual national contributions in the case of investments financed after that date.

7. The installations, equipment and technical services made available to the military authorities of the Federal Republic of Germany, in accordance with the Agreement concluded on 3 November 1977 between the Government of the Federal Republic of Germany and EUROCONTROL relating to the collocation of the German Air Force at the EUROCONTROL Maastricht UAC, shall continue to be made available.

8. Expenditure in respect of investment costs of the Maastricht Centre which is entered in the Organisationžs budget and is met by the seven States shall be set out in a special budgetary annex.

9. Expenditure in respect of the operating and maintenance costs of the Maastricht Centre which is entered in the Organisationžs budget and is met by the four States shall be set out in a special budgetary annex.

10. The Contracting Parties shall, to the extent that they are competent to do so, and in particular in respect of the allocation of radio frequencies, take the necessary measures to ensure that the Organisation can accomplish all those operations which fulfil its purpose.

11. (a) For the accomplishment of its task, the Agency shall apply for the purpose of air traffic control the regulations in force in the territories of the Contracting Parties and in the airspace in respect of which the air traffic services have been entrusted to them under international agreements to which they are parties.

(b) In case of difficulty in applying the provisions of (a) above, the Agency shall bring the matter before the Commission which shall make recommendetions to the Contracting Parties regarding the necessary measures to be taken.

12. For the accomplishment of its task and within the limits of the powers conferred on the air traffic services, the Agency shall give all necessary instructions to aircraft commanders. The aircraft commanders shall be bound to comply with those instructions, except in the cases of force majeure provided for in the regulations referred to in paragraph 11 above.

13. Infringements of the air navigation regulations committed in the airspace in which the air traffic services have been entrusted to the Agency shall be recorded in reports by officers specifically authorised by the Agency for that purpose, without prejudice to the right under national law of officers of the Contracting Parties to report infringements of the same nature. The reports referred to above shall have the same effect in national courts as those drawn up by national officers qualified to report infringements of the same nature.

14. International agreements and national regulations relating to the admission to, flight over and security of the territory of the Contracting Parties shall be binding on the Agency which shall take all the necessary measures to ensure the application of such agreements and regulations.

15. In order chat the Contracting Parties may be able to verify that national regulations and international agreements are being applied, the Agency shall be bound to give those Contracting Parties which so request all the necessary information relating to the aircraft of which it has cognisance in the exercise of its functions.

Article 3
Karlsruhe Control Centre

On the date of entry into force of the present Protocol, Karlsruhe Control Centre shall become the property of the Federal Republic of Germany, which shall purchase the Centre at the then current written-down value. The proceeds of the sale shall be distributed among the seven States in proportion to their average contributions to the Investment Budgets from 1974 to 1980 in the case of investments financed before 31 December 1980, and to their actual contributions in the case of investments financed after that date.

Article 4
Facilities located in Ireland

From the date of entry into force of the present Protocol, the Shannon Control Centre, the Mount Gabriel secondary radar installation and radio-telephony stations and the Woodcock Hill secondary radar installation shall become the property of Ireland. In the four years thereafter, route charge receipts corresponding to the cost allowed for amortisation of these facilities shall be distributed among the seven States in proportion to their average contributions to the Investment Budgets from 1974 to 1980 in the case of investments financed before 31 December 1980, and to their actual national contributions in the case of investments financed after that date.

Article 5
Residual payments

1. Any entitlement to reimbursement under existing provisions in respect of amortisation of approved indirect investments shall cease on the date of entry into force of the present Protocol.

2. The payments due pursuant to decisions taken by the Organisation prior to the entry into force of the present Protocol sall still be effected thereafter in accordance with the rules laid down by such decisions and shall be set out in special budgetary annexes.

Article 6
Transitional budgetary provisions

1. Within three months following the entry into force of the present Protocol, a budget shall be drawn up and approved by the Commission.

2. This budget shall have retroactive effect from the date of entry into force of the present Protocol and shall terminate on 31 December of the then current year.

3. During the period of preparation of the budget referred to in paragraph 1 above, the Commission may invite the Contracting Parties to make appropriate advances to the working capital fund.

4. Advances in respect of working capital shall be offset against the contributions determined puruant to Article 19 of Annex 1 to the present Protocol.

MULTILATERAL AGREEMENT
RELATING TO ROUTE CHARGES

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE KINGDOM OF BELGIUM,

SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

IRELAND,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE SWISS CONFEDERATION,

hereinafter called »the Contracting States…«,

THE EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION,

hereinafter called »EUROCONTROL«,

Considering that the agreements concluded by European States with EUROCONTROL for the collection of route charges must be replaced owing to the amendment of the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960;

Recognising that co-operation in respect of the establishment and collection of route charges has proved effective in the past;

Desirous of continuing and strengthening the co-operation established;

Resolved to operate, with due regard to the guidelines recommended by the International Civil Aviation Organization, a uniform European route charges system accessible to as many European States as possible;

Convinced that this uniformity will also facilitate consultation with users;

Considering that it is desirable for the States participating in the EUROCONTROL route charges system to strengthen the Organisationžs powers in regard to the recovery of charges;

Recognising that such a system requires a new legal basis;

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting States agree to adopt a common policy in respect of charges for en route air navigation facilities and services, hereinafter called »route charges«, in the airspace of the Flight Information Region falling within their competence.

2. They accordingly agree to create a joint system for the establishment and collection of route charges and to use for this purpose the services of EUROCONTROL.

3. To this end the Permanent Commission and the Committee of Management of EUROCONTROL shall be enlarged to include representatives of the Contracting States which are not members of EUROCONTROL and are hereinafter called the »enlarged Commission« and the »enlarged Committee«.

4. The Flight Information Regions mentioned in paragraph 1 above are listed in Annex 1 to this Agreement. Any amendment which a Contracting State wishes to make to the list of its Flight Information Regions shall be subject to the unanimous agreement of the enlarged Commission if it would result in a change in the overall limits of the airspace covered by this Agreement. Any amandment which does not result in such a change shall be notifield to EUROCONTROL by the Contracting State concerned.

Article 2

Each Contracting State shall have one vote in the enlarged Commission, subject to the provisions of Article 6.1 (b).

Article 3

1. The enlarged Commission shall undertake the establishment of the joint system or route charges in such a manner that:

(a) those charges are established to a common formula which takes account of the costs incurred by the Contracting States in respect of en route air navigation facilities and services and the operation of the system, as well as the costs incurred by EUROCONTROL in operating the system;

(b) those charges are collected by EUROCONTROL as a single charge per flight.

2. The enlarged Commission shall, for the above purposes:

(a) establish the principles governing the assessment of the costs referred to in paragraph 1 (a) above;

(b) establish the formula to be applied in calculating the route charges;

(c) approve, for each charging period, the rate at which the costs referred to in paragraph 1 (a) above are to be recovered;

(d) determine the unit of account in which the route charges are expressed;

(e) determine the conditions of application of the system, including the conditions of payment, as well as the unit rates and tariffs and the period during which they are to apply;

(f) determine the principles governing exemption from the route charges;

(g) approve reports of the enlarged Committee;

(h) adopt the financial regulations applicable to the route charges system;

(i) approve agreements between EUROCONTROL and any State wishing to avail itself of EUROCONTROLžs resources or technical assistance in connection with air navigation charges not covered by this Agreement;

(j) approve the budgetary annex proposed by the enlarged Committee in accordance with Article 5.1 (c).

3. The enlarged Commission shall establish its rules of procedure by a unanimous vote of all Contracting States.

Article 4

Each Contracting State shall have one vote in the enlarged Committee, subject to the provisions of Article 6.2 (b).

Article 5

1. The enlarged Committee shall undertake:

(a) the preparation of decisions for the enlarged Commission;

(b) the supervision of the operation of the route charges system, including the use of the resources employed by EUROCONTROL for this purpose, and the taking of all necessary measures, particularly in respect of recovery of route charges, in conformity with the decisions of the enlarged Commission;

(c) the reporting to the enlarged Commission on the resources required for the operation of the route charges system and the submission to it of the budgetary annex relating to EUROCONTROLžs activities in connection with route charges;

(d) the performance of any other tasks entrusted to it by the enlarged Commission;

2. The enlarged Committee shall establish its rules of procedure, subject to the provisions of Article 6.2 (a).

Article 6

1. The decision s of the enlarged Commission shall be taken as follows:

(a) decisions on the matters referred to in Article 3.2 (a) to (f) and (h) shall require a unanimous vote of all Contracting States and shall be binding on all Contracting States; failing a unanimous decision, the enlarged Commission shall take a decision by a two-thirds majority of the votes cast; any Contracting State which is unable for overriding national considerations to apply that decision shall submit to the enlarged Commission an explanatory statement of the reasons therefor;

(b) decisions on the matters referred to in Article 3.2 (i) and (j) shall require a two-thirds majority of the votes cast, provided that the votes comprise the weighted majority of the Member States of EUROCONTROL in accordance with the provisions reproduced in Annex 2 to this Agreement; every year EUROCONTROL shall notify the Contracting States which are not Member States of EUROCONTROl of the number of votes to which the Member States are entitled under the said provisions;

(c) decisions on the matters referred to in Article 3.2 (g) shall require a two-thirds majority of the votes cast. The same applies to proceedings introduced on behalf of EUROCONTROL by the enlarged Commission before the arbitral tribunal mentioned in Article 25.

2. (a) The rules of procedure of the enlarged Committee, including the rules relating to the taking of decisions, shall require approval by the enlarged Commission by a unanimous vote of all Contracting States.

(b) However, in the matters referred to in Article 5.1 (c), the decisions of the enlarged Committee shall be adopted in accordance with the provisions of paragraph 1 (b) of this article.

Article 7

EUROCONTROL shall assess, in accordance with the applicable rules, the route charges due for each flight in the airspace defined in Article 1.

Article 8

EUROCONTROL shall collect the route charges referred to in Article 7. For that purpose, they shall constitute a single charge due in respect of each flight, which shall constitute a single claim by EUROCONTROL, payable at its headquarters.

Article 9

The person liable to pay the charge shall be the person who was the operator of the aircraft at the time when the flight was performed.

Article 10

If the identity of the operator is not known, the owner of the aircraft shall be regarded as the operator unless he proves which other person was the operator.

Article 11

Where a debtor has not paid the amount due, measures may be taken to enforce recovery.

Article 12

1. Proceedings for recovery of the amount due shall be instituted either by EUROCONTROL or, at EUROCONTROLžs request, by a Contracting State.

2. Recovery shall be effected by either judicial or administrative procedure.

3. Each Contracting State shall inform EUROCONTROL of the procedures applied in that State and of the competent courts, tribunals or administrative authorities.

Article 13

Recovery proceedings shall be instituted in the territory of the Contracting State:

(a) where the debtor has his residence or registered office;

(b) where the debtor has a place of business, if neither his residence nor his registered office is situated in the territory of a Contracting State;

(c) in the absence of the grounds of jurisdiction set out in (a) and (b) above, where the debtor has assets;

(d) in the absence of the grounds of jurisdiction set out in (a) to (c) above, where EUROCONTROL has its headquarters.

Article 14

EUROCONTROL shall have the capacity to institute proceedings before the competent courts, tribunals and administrative authorities of States not parties to this Agreement.

Article 15

The following decisions taken in a Contracting State shall be recognised and enforced in the other Contracting States:

(a) final decisions of a court or tribunal;

(b) decisions of an administrative authority which have been subject to review by a court or tribunal, but are no longer so, either because the court or tribunal has dismissed the appeal by a final decision, or because the appeal has been withdrawn, or because the time for lodging the appeal has expired.

Article 16

Decisions referred to in Article 15 shall not be recognised or enforced in the following cases:

(a) if the court, tribunal or administrative authority of the State of origin was not competent in accordance with Article 13;

(b) if the decision is manifestly incompatible with the public policy of the State addressed;

(c) if the debtor did not receive notice of the decision of the administrative authority or of the institution of the proceedings in sufficient time to enable him to defend the case or to appeal to a court or a tribunal;

(d) if proceedings relating to the same route charges have been previously instituted and are still pending before a court, tribunal or an administrative authority of the State addressed;

(e) if the decision is incompatible with a decision relating to the same route charges given in the State addressed;

(f) if the court, tribunal or authority of the State of origin, in order to arrive at its decision, has decided a preliminary question concerning the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship, wills or succession in a way that conflicts with a rule of the private international law of the State in which the recognition is sought, unless the same result would have been obtained by the application of the private international law of that State.

Article 17

The decisions referred to in Article 15, if enforceable in the State of origin, shall be enforced in accordance with the law of the State addressed. If necessary, an order of enforcement shall on request be issued by a court, tribunal or an administrative authority of the State addressed.

Article 18

1. The request shall be accompanied by:

(a) a certified copy of the decision;

(b) in the case of a decision of a court or tribunal rendered by default, the original or a certified copy of a document establishing that notice of the institution of the proceedings was duly served on the debtor;

(c) in the case of an administrative decision, a document establishing that the requirements of Article 15 have been met;

(d) a document establishing that the decision is enforceable in the State of origin and that the debtor has received notice of the decision in due time.

2. A duly certified translation of the documents shall be supplied in the court, tribunal or administrative authority of the State addressed so requires. No legalisation or similar formality shall be required.

Article 19

1. The request can be rejected only for one of the reasons set forth in Article 16. In no case may the decision be reviewed on its merits in the State addressed.

2. The procedure for the recognition and enforcement of the decision shall be governed by the law of the State addressed insofar as this Agreement does not otherwise provide.

Article 20

The amount collected by EUROCONTROL shall be paid to the Contracting States in accordance with the decisions of the enlarged Committee.

Article 21

Where the claim is recovered by a Contracting State, the amount collected shall be paid without delay to EUROCONTROL, which shall proceed in accordance with Article 20. The recovery costs incurred by that State shall be charged to EUROCONTROL.

Article 22

The competent authorities of the Contracting States shall co-operate with EUROCONTROL in the establishment and collection of route charges.

Article 23

If the enlarged Committee decides unanimously to abandon recovery of a charge, the Contracting States concerned may take whatever action they deem fit. In such a case, the provisions of this Agreement relating to recovery and to recognition and enforcement of decisions shall cease to apply.

Article 24

In the event of a state of emergency or war, the provisions of this Agreement shall not affect the freedom of action of the Contracting States involved.

Article 25

1. Any dispute which may arise either between Contracting States, or between Contracting States and EUROCONTROL represented by the Commission, relating to the interpretatioin or application of this Agreement or of its annexes, and which it has not been possible to settle by direct negotiation or by any other method, shall be referred to arbitration on the request of any one of the parties.

2. For that purpose, each of the parties shall in each case appoint an arbitrator, and the arbitrators shall agree on the appointment of a third arbitrator.

3. The arbitral tribunal shall determine its own procedure.

4. Each party shall bear the costs in respect of its own arbitrator and its representation in the proceedings before the tribunal; the costs in respect of the third arbitrator and any other costs shall be borne equally by the parties to the dispute. The arbitral tribunal may however determine a different sharing of costs if it thinks fit.

5. The decisions of the arbitral tribunal shall be binding on the parties to the dispute.

Article 26

This Agreement shall replace the Multilateral Agreement relating to the Collection of Route Charges of 8 September 1970.

This provision is without prejudice to any agreement between EUROCONTROL and a non-member State of EUROCONTROL relating to the collection of route charges which concerns the Flight Information Regions referred to in Article 1 of this Agreement, which shall remain in force until that State becomes a party to this Agreement.

Article 27

1. This Agreement shall be open for signature, prior to the date of its entry into force, by any State which is at the time of signature participating in the EUROCONTROL system of collection of route charges or is granted the right of signature by a unanimous decision of the Permanent Commission.

2. This Agreement shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Kindom of Belgium. Ratification of the Protocol, opened for signature at Brussels on 12 February 1981, amending the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety Air Navigation of 13 December 1960, hereinafter called »the Protocol« shall also constitute ratification of this Agreement.

3. This Agreement shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol in the case of EUROCONTROL, the Member States of EUROCONTROL and States which have deposited their instruments of ratification before that date.

4. Where any State deposits its instrument of ratification after the date of the entry into force of this Agreement, this Agreement shall enter into force in respect of that State on the first day of the second month following the date on which the instrument of ratification was deposited.

5. EUROCONTROL shall become a party to this Agreement by its signature.

6. The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other signatory States to this Agrement of each signature of this Agreement, of the deposit of any instrument of ratification and of the date of entry into force of this Agrement.

Article 28

1. Any State may accede to this Agreement.

With the exception of European States which accede to the amended Convention referred to in Article 27.2, States may accede to this Agreement only with the approval of the enlarged Dommission carried by a unanimous vote.

2. The instrument of accession shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium, which shall notify the goverments of the other Contracting States.

3. Accession shall take effect from the first day of the second month following the deposit of the instrument of accession.

Article 29

1. States parties to the amended Convention shall be hound by this Agreement for as long as the said amended Convention remains in force.

2. States which are not parties o the amended Convention shall be bound by this Agreement for a period of five years from the date on which the Agreement enters into force in respect of the State concerned or until the expiry of the Convention, whichever is the earlier. This five-year perioid shall be automatically extended for further five-year periods save where the State concerned notifies the Government of the Kingdom of Belgium in writing, not less than two years before the expiry of the current period, of its intention to withdraw from the Agreement. The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other Contracting States in writing of such notice.

3. The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other Contracting States in writing of any notice given by a Contracting Party to the amended Convention of its intention to denounce the said Convention.

Article 30

The Government of the Kingdom of Belgium shall cause this Agreement to be registered with the Secretary General of the United Nations, in accordance with Article 102 of, the Charter of the United Nations, and with the Council of the International Civil Aviation Organisation, in accordance with Article 83 of the Convention on International Civil Aviation signed in Chicago on 7 December 1944.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, after presentation of their full powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.

DONE at Brussels, this 12th day of February 1981, in the German, English, Spanish, French, Dutch and Portuguese languages, the six texts being equally authentic, in a single original, which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of Belgium, which shall transmit certified copies to the Governments of the other signtory States. In the event of any inconsistency, the text in the French language shall prevail.

Für die Bundesrepublik Deutschland:

For the Federal Republic of Germany:

Por la Republica Federal Alemana:

Pour la République fédérale džAllemagne:

Voor de Bondsrepubliek Duitsland:

Pela República Federal H. BLOMEYER-

da Alemanha: -BARTENSTEIN

Für die Republik Österreich

For the Republic of Austria:

Por la Republica de Austria:

Pour la République džAutriche:

Voor de Oostenrijkse Republik:

Pela República da Austria: F. BOGEN

Für das Königreich Belgien:

For the Kingdom of Belgium:

Por el Reino de Belgica:

Pour le Royaume de Belgique:

Voor het Koninkrijk Charles-Ferdinand

Belgié: NOTHOMB

Pelo Reino de Bélgica: R. URBAN

Fü Spanien:

For Spain:

Por Espa»a:

Pour lžEspagne:

Voor Spanje: Nu»o AGUIRRE de

CARCER

Pela Espanha: Francisco CAL PARDO

Für die Französische Republik:

For the French Republic:

Por la Republica Francese:

Pour la République Fran«aise:

Voor de France Republiek: France de HARTINGH

Pela República Francesa: Roger MACHENAUD

Für das Vereinigthe Königreich Grossbritannien und Nordirland:

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Irelenad:

Por el Reino Unido de Gram Breta»a e Irlanda del Norte:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et džIrlande du Nord:

Voor het Vereingd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

Pelo Reino Unido da Gră-Bretanha e da Irlanda do Norte

Peter WAKEFIELD K.B.E., C.M.G.

David Garro TREFGARNE

Für Irland:

For Ireland:

Por Irlanda:

Pour lžIrlande:

Voor Ierland: Albert REYNOLDS T.D.

Pela Irlanda: Mary TINNEY

Für das Grossherzogtum Luxemburg:

For the Gran Duchy of Luxembourg:

Por del Gran Ducado de Luxemburgo:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Voor het Groothertogdom Luxemburg: Josy BARTHEL

Pelo Grăo-Ducado do Luxemburgo: Pierre WURTH

Für das Königreich der Niederlande:

For the Kingdom of the Netherlands:

Por el Reino de los Paises Bajas:

Pour de Royaume des Pays-Bas:

Voor het Koninkrijk de Nederlanden: J. H. O. INSINGER

Pelo Reino dos Paises Baixos: N. SMITH-KROES

Für die Portugiesische Republik:

For the Portuguese Republic:

Por la Republica Portugese:

Pour la République Portugaise:

Voor de Portugese Republiek: José Carlos Pinto

SOROMENHO VIANA

BAPTISTA

Pela República Portuguesa: Joâo Eduardo NUNES DE

OLIVEIRA PEQUITO

Für die Schweizerische

Eidgenossenschaft:

For the Swiss Confederation:

Por la Confederacion Suiza:

Pour la Confédération Suisse:

Voor de Zwitserse Bondstaat:

Pela Confedera«ă Sui«a: A. HURNI

Für EUROCONTROL:

For EUROCONTROL:

Por EUROCONTROL:

Pour EUROCONTROL:

Voor EUROCONTROL: David Garro TREFGARNE

Pelo EUROCONTROL: J. LEVEQUE

ANNEX 1

FLIGHT INFORMATION REGIONS

Contracting Flight Information Regions

The Federal Republic

of Germany Hannover Upper Flight Information Region

Rhein Upper Flight Information Region

Bremen Flight Information Region

Düsseldorf Flight Information Region

Frankfurt Flight Information Region

München Flight Information Region

The Republic

of Austria Wien Flight Information Region

The Kingdom

of Belgium Bruxelles Upper Flight Information Region

The Grand Duchy

of Luxembourg Bruxelles Flight Information Region

Spain Madrid Upper Flight Information Region

Madrid Flight Information Region

Barcelona Upper Flight Information Region

Barcelona Flight Information Region

Islas Canarias Upper Flight Infomation Region

Islas Canarias Flight Information Region

The French

Republic France Upper Flight Information Region

Paris Flight Information Region

Brest Flight Information Region

Bordeaux Flight Information Region

Marseille Flight Information Region

The United Scottish Upper Flight Information Region

Kingdom of Scottish Flight Information Region

Great Britain London Upper Flight Information Region

and Northern London Flight Information Region

Ireland

Ireland Shannon Upper Flight Information Region

Shannon Flight Information Region

The Kigdom of Amsterdam Flight Information Region

the Netherlands

The Portuguese Lisboa Upper Flight Information Region

Republic Lisboa Flight Information Region

Santa Maria Flight Information Region

The Swiss Genéve Upper Flight Information Region

Confederation Genéve Flight Information Region

Zürich Upper Flight Information Region

Zürich Flight Information Region

ANNEX 2
Article 6.1 (b)

EXTRACTS FROM THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION
relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960 amended by the Protocol opened for signature at Brussels in 1981

Articl 7.3 of the Convention

»3. Unless otherwise provided, directives and measures in the cases provided for in Article 6.1 (b) and 6.4 shall require a majority of the votes in the Commission, it being understood that:

- those votes shall be subject to the weighting provided for in Article 8 below,

- those votes shall represent the majority of the Contracting Parties voting.«

Article 8 of the Convention
»Article 8

1. The weighting referred to in Article 7 shall be determined according to the following table:

Annual contribution of a Contracting Party

as a percentage of the total annual contributions Number

of all the Contracting Parties of votes

Less than 1% 1

From 1 to less than 2% 2

From 2 to less than 3% 3

From 3 to less than 4 1/2 4

From 4 1/2 to less than 6% 5

From 6 to less than 7 1/2% 6

From 7 1/2 to less than 9% 7

From 9 to less than 11% 8

From 11 to less than 13% 9

From 13 to less than 15% 10

From 15 to less than 18% 11

From 18 to less than 21% 12

From 21 to less than 24% 13

From 24 to less than 27% 14

From 27 to less than 30% 15

30% 16

2. The numbers of votes shall be initially established with effect from the date of entry into force of the Protocol opened for signature at Brussels in 1981 by reference to the above table and in accordance with the rule in Article 19 of the Statute of the Agency for determining the annual contributions of the Contracting Parties to the Organisationžs budget.

3. In the event of the accession of a State, the numbers of votes of the Contracting Parties shall be re-established in accordance with the same procedure.

4. The numbers of votes shall be re-established each year in accordance with the foregoing provisions.«

Article 19 of Annex of the Convention (Statute of the Agency)
»Article 19

1. Without prejudice to the previsions of paragraph 2 below, the annual contribution of each Contracting Party to the budget shall he determined, for each financial year, in accordance with the following formula:

(a) an initial 30% of the contribution shall be calculated in proportion to the value of the Gorss National Product of the Contracting Party, as defined in paragraph 3 below;

(b) a further 70% of the contribution shall be calculated in proportion to the value of the route facility cost-base of the Contracting Party, as defined in paragraph 4 below.

2. No Contracting Party shall be required to pay, in any given financial year, a contribution in excess of 30% of the total amount of contributions from the Contracting Parties. Should the contribution of any one Contracting Party calculated in accordance with paragraph 1 above exceed 30%, the excess shall be distributed among the other Contracting Parties according to the rules laid down in the aforesaid paragraph.

3. The Gross National Product to be used for the calculations shall be obtained from the statistics complied by the Organisation for Economic Cooperation and Development - or failing that by any other body affording equivalent guarantees and designated under a decision of the Commission - by calculating the arithmetical mean for the last three years for which those statistics are available. The value of the Gross National Product shall be that which is calculated on the basis of factor cost and current prices expressed in European Units of Account.

  1. The route facility cost-base to be used for the calculations shall be the cost-base established in respect of the last year but one preceding the financial year concerned.«


III.

Za izvršenje ove Odluke nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, čime su ispunjeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu međunarodnih ugovora iz točke 1. ove Odluke.

Klasa: 018-05/96-01/26
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 12. prosinca 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.