Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.12.1996. Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan u Moskvi, 20. svibnja 1996. godine, na hrvatskom i ruskom jeziku

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I VLADE RUSKE FEDERACIJE O
POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije u daljnjem tekstu »Ugovorne stranke«,

Želeći stvoriti povoljne uvjete za ulaganja ulagatelja jedne Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke,

Držeći da će poticanje i uzajamna zaštita takvih ulaganja unaprijediti razvoj uzajamno korisne trgovinsko-gospodarske i znanstveno-tehničke suradnje,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

U svrhu ovog Sporazuma:

1. Izraz »ulagatelj« odnosi se na bilo koju fizičku osobu koja je državljanin Ugovorne stranke i bilo koju pravnu osobu osnovanu u skladu s njenim zakonodavstvom;

2. Izraz »ulaganja« obuhvaća sve vrste imovine koju su uložili ulagatelji jedne od Ugovornih stranaka na teritoriju druge Ugovorne stranke u skladu s njenim zakonodavstvom, a posebno:

a) pokretnu i nepokretnu imovinu i odgovarajuća imovinska prava, uključujući založno pravo;

b) novčana sredstva kao i dionice, uloge i druge oblike sudjelovanja;

c) pravo na potraživanje novčanih sredstava kao i svaka druga prava proizašla temeljem ugovora koja imaju gospodarsku vrijednost proizašla temeljem ugovora;

d) pravo na intelektualno vlasništvo, koje uključuje autorska prava i pravo na industrijsko vlasništvo kao i know-how;

e) pravo na obavljanje gospodarskih aktivnosti stečeno na osnovu zakona ili ugovora, uključujući osobito pravo na istraživanje, pripremu i eksploataciju prirodnih bogatstava.

Bilo koja promjena oblika ulaganja sredstava neće utjecati na ulagački karakter investicije pod uvjetom da takva promjena nije u suprotnosti sa zakonodavstvom ugovorne stranke na čijem teritoriju je ulaganje ostvareno.

3. Izraz »prihodi« odnosi se na svote dobijene od ulaganja u skladu s točkom 2. ovog članka, a posebno na dobit (učešće u dobiti), dividende, kamatu, naknade za korištenje licence i provizije, plaćanja za tehničku pomoć i održavanje, te druge nagrade.

4. Izraz »teritorij« znači teritorij Republike Hrvatske ili teritorij Ruske Federacije, te uključuje isključivu gospodarsku zonu i epikontinentalni pojas određene u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 2.

1. Svaka Ugovorna stranka će poticati ulagatelje druge Ugovorne stranke da ulažu na njenom teritoriju i dopuštati takva ulaganja u skladu sa svojim zakonodavstvom.

2. Svaka Ugovorna stranka jamčit će u skladu sa svojim zakonodavstvom punu i bezuvjetnu zakonsku zaštitu ulaganja ulagatelja druge Ugovorne stranke.

Članak 3.

1. Svaka Ugovorna stranka osigurat će na svom teritoriju pravične uvjete za ulaganja i djelatnosti u svezi s ulaganjima ulagatelja druge Ugovorne stranke koji će isključiti primjenu diskriminacijskih mjera koje bi mogle ometati upravljanje i raspolaganje ulaganjem.

2. Uvjeti koji se spominju u točki 1. ovog članka ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta koji se primjenjuju kad se radi o ulaganjima i djelatnostima u svezi s ulaganjima ulagatelja bilo koje treće države.

3. Svaka Ugovorna stranka pružit će, u skladu sa svojim zakonodavstvom, ulaganjima i djelatnostima u svezi s ulaganjima koja se ostvaruju na njenom teritoriju od strane ulagatelja druge Ugovorne stranke uvjete koji ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta koje ona pruža ulaganjima i djelatnostima u svezi s ulaganjima domaćih ulagatelja.

4. Uvjeti najpovlaštenije nacije odobreni u skladu sa stavkom 2. ovog članka neće se odnositi na privilegije koje Ugovorna stranka daje ili će dati:

- u svezi sa sudjelovanjem u slobodnoj trgovinskoj zoni, carinskoj ili gospodarskoj uniji;

- po ugovorima između Ruske Federacije i država koje su ranije bile u sastavu Saveza Sovjetskih Republika;

- po ugovorima između Republike Hrvatske i država sljednica bivše SFRJ;

- na osnovi konvencija radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja ili drugih konvencija koje se odnose na druga porezna pitanja.

Članak 4.

Ulaganja ulagatelja jedne Ugovorne na teritoriju druge Ugovorne stranke neće biti nacionalizirana, izvlaštena, niti se prema njima smiju poduzimati mjere jednake po posljedicama nacionalizaciji, izvlaštenju (u daljnjem tekstu »izvlaštenje«), osim u slučajevima kada su takve mjere poduzete u javnom interesu i u skladu sa zakonom utvrđenim postupkom, kada nisu diskriminacijske, te kada su praćene brzom, odgovarajućom i efikasnom naknadom. Naknada mora odgovarati tržišnoj vrijednosti izvlaštenog ulaganja neposredno prije nego što javnost sazna o predstojećem ili izvršenom izvlaštenju. Naknada će biti isplaćena bez nepotrebnog odlaganja u konvertibilnoj valuti sukladno dogovoru između ulagatelja jedne Ugovorne stranke i druge Ugovorne stranke. Od dana izvlaštenja do dana isplate na iznos naknade obračunat će se kamate u istoj konvertibilnoj valuti na osnovi procentne kamatne stope koja se određuje na tržišnoj osnovi i koja ne smije biti manja od LIBOR-a.

Članak 5.

Ulagateljima jedne Ugovorne stranke čija ulaganja na teritoriju druge Ugovorne stranke pretrpe gubitke uslijed rata, druge vrste oružanog sukoba, izvanrednog stanja u državi, građanskih nemira ili ostalih sličnih događaja, odobrit će se od posljednje Ugovorne stranke status glede naknade, odštete, kompenzacije ili drugog rješenja, jednako povoljan onome koji ona odobrava domaćim ulagateljima ili ulagateljima bilo koje treće države.

Članak 6.

Ugovorna stranka ili od nje imenovana agencija koja je izvršila plaćanje osiguranom ulagatelju u skladu s garancijom izdanom u svezi s ulaganjem na teritoriju druge Ugovorne stranke, temeljem subrogacije ima pravo provoditi prava ulagatelja.

Članak 7.

1. Svaka Ugovorna stranka jamči ulagateljima druge Ugovorne stranke da će, nakon podmirenja propisanih poreza i davanja, moći slobodno prenijeti izvan zemlje plaćanja koja se odnose na njihova ulaganja, uključujući:

a) prihode prema definiciji u članku 1. točki 3. ovog Sporazuma;

b) iznose isplaćene na ime povrata zajma, koje Ugovorne stranke priznaju kao ulaganja;

c) iznose koje je primio ulagatelj u svezi s djelomičnim ili cjelokupnim ukidanjem ili prodajom ulaganja;

d) naknade iz članka 4. ovog Sporazuma.

2. Transferi plaćanja, koji su predviđeni točkom 1. ovog članka vršit će se u konvertibilnoj valuti prema tečaju koji se primjenjuje na dan transfera u skladu sa zakonodavstvom Ugovorne stranke na čijem teritoriju su ostvarena ulaganja.

Članak 8.

Sporovi između jedne Ugovorne stranke i ulagatelja druge Ugovorne stranke do kojih može doći u svezi s ulaganjima, uključujući sporove o visini i uvjetima te načinu isplate naknade, rješavat će se po mogućnosti pregovorima.

Ako se spor ne riješi na taj način u roku od šest mjeseci od njegova početka, rješavanje spora može se povjeriti.

a) nadležnom sudu ili arbitraži Ugovorne stranke na čijem teritoriju je izvršeno ulaganje;

b) arbitražnom sudu pri Trgovačkoj komori u Stockholmu;

c) ad hoc arbitraži u skladu s Arbitražnim pravilima Komisije za međunarodno pravo pri Ujedinjenim narodima (UNCITRAL).

Članak 9.

Ugovorne stranke će na prijedlog bilo koje od njih, zatražiti konzultacije o pitanjima koja se odnose na tumačenje ili primjenu ovog Sporazuma.

Članak 10.

1. Sporovi između Ugovornih stranaka koji se odnose na tumačenje i primjenu odredaba ovog Sporazuma riješit će se pregovorima organiziranim diplomatskim putem.

Ukoliko Ugovorne stranke ne mogu postići sporazum o spornim pitanjima u roku od dvanaest (12) mjeseci nakon početka pregovora o sporu, o tim će pitanjima odlučiti na temelju zahtjeva bilo koje od Ugovornih stranaka arbitražni sud.

2. Arbitražni sud bit će ustanovljen »od slučaja do slučaja«. Svaka Ugovorna stranka imenovat će jednog arbitra, a oni će zajedno imenovati predsjedavajućeg koji mora biti državljanin treće države. Arbitri moraju biti imenovani u roku od dva (2) mjeseca, a predsjedavajući u roku od tri (3) mjeseca od trenutka kada je jedna od Ugovornih stranaka objavila svoju namjeru o upućivanju spora na rješavanje arbitraži.

3. U slučaju nepoštovanja rokova navedenih u stavku 2. ovog članka, svaka Ugovorna stranka može, u nedostatku nekog drugog sporazuma, zatražiti od predsjednika Međunarodnog suda pravde da izvrši potrebna imenovanja. Ako je predsjednik Međunarodnog suda pravde spriječen u vršenju svoje funkcije ili ako je državljanin jedne od država Ugovornih stranaka, predsjedavajućeg će imenovati potpredsjednik, a u slučajevima njegove spriječenosti ili pripadnosti jednoj od država Ugovornih stranki, predsjedavajućeg će imenovati najstariji sudac Suda koji nije državljanin države niti jedne Ugovorne stranke.

4. Arbitražni sud donosi odluku većinom glasova. Odluka je konačna i obvezujuća za obje stranke. Svaka Ugovorna stranka snosit će troškove vezane uz djelatnost arbitra kojeg je sama izabrala; troškove koji se odnose na djelatnost predsjedavajućeg Arbitražnog suda kao i druge troškove, snosit će Ugovorne stranke u jednakim dijelovima. Sud može odlučiti da veći dio troškova snosi jedna Ugovorna stranka. Glede svih drugih pitanja, Arbitražni sud će odrediti svoj postupak neovisno.

Članak 11.

Ovaj Sporazum primjenjivat će se na sva ulaganja ulagatelja jedne Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke nakon 08. listopada 1991. godine.

Članak 12.

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom zadnje pisane obavijesti diplomatskim putem jedne Ugovorne stranke drugoj o ispunjenju svojim zakonodavstvom predviđenih uvjeta za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi za razdoblje od deset (10) godina od dana njegovog stupanja na snagu i automatski se produžuje nakon isteka tog roka za daljnja razdoblja od deset (10) godina, osim u slučaju kad jedna Ugovorna stranka izvijesti pismeno, diplomatskim putem, drugu stranku o namjeri otkaza Sporazuma, i to najmanje dvanaest (12) mjeseci prije isteka prvog ili bilo kojeg slijedećeg desetogodišnjeg razdoblja.

3. Glede ulaganja učinjenih prije datuma prestanka ovog Sporazuma odredbe ovog Sporazuma ostat će na snazi slijedećih deset (10) godina od tog datuma.

Sastavljeno u Moskvi, dana 20. svibnja 1996. godine u dva izvornika, na hrvatskom i ruskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu gore navedenog, opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-02/95-01/08
Urbroj: 5030114-96-4
Zagreb, 21. studenoga 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>