Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 18.10.1996. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dugovima između Ujedinjenog kraljevstva i Hrvatske broj (1995)
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O DUGOVIMA IZMEĐU UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I HRVATSKE, BROJ (1995)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj (1995), koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. listopada

Broj: 01-96-1681/1
Zagreb, 8. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O DUGOVIMA IZMEĐU UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I HRVATSKE, BROJ 1 (1995)

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj 1 (1995), sklopljen 4. travnja 1996. godine u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj 1 (1995), sklopljenog 4. travnja 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Zagreb, 4. travnja 1996.

Njegova Ekselencija

G. W. Hewitt, veleposlanik

Britansko veleposlanstvo

Vlaška 121

10000 ZAGREB

Vaša Ekscelencijo,

Čast mi je potvrditi prijem note Vaše Ekscelencije od 1. travnja 1996. godine, koja na hrvatskom jeziku glasi:

»Čast mi je pozvati se na Usklađeni zapisnik o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske potpisan za vrijeme Konferencije u Parizu 21. ožujka 1995, te izvijestiti Vašu Ekselenciju da je Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske spremna omogućiti rasterećenje dugova Vladi Republike Hrvatske prema odredbama i uvjetima u priloženom Dodatku.

Ako su navedene odredbe i uvjeti prihvatljivi za Vladu Republike Hrvatske čast mi je predložiti da ova Nota, zajedno s Dodatkom te vašim odgovorom u tom smislu, tvore Sporazum između naših dviju Vlada po ovom predmetu koji će se voditi pod nazivom »Sporazum o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj 1 (1995)«, prethodno će se primjenjivati od datuma vašeg odgovora, a stupiti na snagu datumom ratifikacije u Saboru Republike Hrvatske.

Čast mi je prenijeti Vašoj Ekscelenciji izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

DODATAK

ODJELJAK 1

Definicije i tumačenja

(1) U ovom Dodatku, ukoliko se ne pokaže suprotna namjera:

(a) »Memorandum« - znači Usklađeni zapisnik o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske potpisan na Konferenciji održanoj u Parizu 21. ožujka 1995;

(b) »Raspoređeni dugovi« - znači dugovi bivše SFRJ koje duguju ili za koje jamče Dužnici (uključujući, gdje je to primjereno, i krajnje korisnike kako je opisano u Članku II(1) 1.2 Memoranduma) smješteni na hrvatskom teritoriju, uključujući državna tijela ili tijela pravno ovlaštena za djelovanje u njihovo ime, ili banke gdje je to slučaj;

(c) »Odgovarajuća tržišna stopa« - znači referentna stopa, uvećana za 0,5 posto;

(d) »Banka« - znači Privredna banka Zagreb d.d. ili bilo koja druga ustanova koju Vlada Hrvatske može imenovati za svrhe iz ovog Dodatka;

(e) »Poslovni dan« - znači dan kada se obavljaju poslovi na londonskom međubankarskom tržištu i (ukoliko plaćanje valja obaviti tog dana) dan kada su banke otvorene za poslove domaćeg i deviznog prometa u GBP u Londonu, odnosno za promet u USD i u Londonu i u New Yorku;

(f) »Ugovor« - znači ugovor, uključivo svaki dopunski sporazum, sklopljen prije 2. prosinca 1982. između stranaka koje uključuju Dužnika i Vjerovnika, koji je osigurala Vladina agencija a kojim je odobren kredit Dužniku za razdoblje koje prelazi jednu godinu;

(g) »Vjerovnik« - znači osoba ili grupa osoba ili dioničko društvo sa sjedištem ili poslovanjem u Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanalskim otocima ili na otoku Man, ili bilo koji njihov pravni sljednik;

(h) »Hrvatska« - znači Republika Hrvatska;

(i) »Valuta duga« - znači valuta utvrđena dotičnim ugovorom ili ranijim sporazumima kao valuta u kojoj te dugove valja platiti;

(j) »Dugovi« - znači svaki dug na koji se primjenjuju odredbe ovog Dodatka temeljem Odjeljka 2;

(k) »Dužnik« - znači Vlada Hrvatske (bilo kao glavni dužnik ili kao jamac), ili bilo koja osoba ili grupa osoba ili dioničko društvo sa sjedištem ili poslovanjem u Hrvatskoj, ili bilo koji njihov sljednik;

(l) »Vladina agencija« - znači Državni Ministar Vlade Ujedinjenog Kraljevstva koji nastupa preko Odjela za jamstva izvoznih kredita (Export Credits Guarantee Department), ili bilo koji drugi odjel Vlade Ujedinjenog Kraljevstva koji Vlada može postaviti u tu svrhu;

(m) »Četvrti Sporazum« - znači Sporazum između Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, o određenim komercijalnim dugovima, potpisan 11. siječnja 1989.;

(n) »Dospijeće« u odnosu na Dugove:

(i) kako je utvrđeno u Odjeljku 2(1) i (b) znači odgovarajući datum plaćanja, utvrđen ranijim sporazumima ili neki drugi datum koji sporazumno utvrde Vladina agencija i Banka;

(ii) kako je utvrđeno u Odjeljku 2(1)(c) znači rok plaćanja ili otplate temeljem određenog Ugovora ili promese ili mjenice vučene temeljem toga, ukoliko taj Dug nije obveza Vlade Hrvatske, bilo kao glavnog dužnika bilo kao jamca, u kojem slučaju znači datum na koji je Dužnik protuvrijednost obveze u domaćoj valuti položio za plaćanje Vjerovniku, i

(iii) znači 31. prosinca 1994. kako je utvrđeno u Odjeljku 2(1)(d);

(o) »Neraspoređeni dugovi« - kako je opisano u Članku II(1) 1.1 Memoranduma znači 28,49 posto dugova koje duguje ili je jamčila bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija a ne mogu se izravno pripisati ni jednoj državi sljednici;

(p) »Raniji sporazumi« - znači Sporazumi između Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o izvjesnim komercijalnim dugovima, potpisani 6. prosinca 1984, 7. veljače 1986, te Treći i Četvrti sporazum;

(q) »Referentna stopa« - znači stopa (zaokružena na više, kada je to nužno, do najbližeg višekratnika 1/16 (jedne šesnaestine) jednog postotka), koju objavi Služba Reutersa za praćenje monetarnih stopa (Reuters Monitor Money Rate Services) (međubankarske stope Međunarodnog udruženja burzovnih mešetara za promptnu prodaju jedne vrste deviza uz istovremenu terminsku kupovinu istih deviza po istom tečaju (International Swap Dealers Association Interbank Rates, London; stranica »ISDA«), za šestomjesečne eurodolarske pologe za Dug iskazan u USD, ili šestomjesečne pologe GBP za dug iskazan u GBP, dva Poslovna dana prije početka odnosnog kamatnog razdoblja. Ukoliko traženog datuma nije dostupno izvješće Službe Reutersa za praćenje monetarnih stopa za bilo koju od valuta navedenih u ovom stavku primijenit će se srednja vrijednost stope ili stopa za tu valutu/ te valute dobivene od dviju banaka, koje će dogovorno utvrditi Vladina agencija i Banka kao srednju vrijednost stopa po kojima te banke nude šestomjesečne pologe bilo koje navedenih valuta, na traženi datum;

(r) »Treći Sporazum« znači Sporazum između Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o određenim komercijalnim dugovima, potpisan 29. srpnja 1987. godine;

(s) »Ujedinjeno Kraljevstvo« - znači Ujedinjeno Kraljevstvo Britanije i Sjeverne Irske.

(2) Svako pozivanje na kamate, osim ugovornih kamata, odnosi se na kamate koje se dnevno nagomilavaju a obračunavaju se na temelju stvarno proteklih dana i godine od 360 dana u slučaju dugova izraženih u USD, odnosno 365 dana u slučaju dugova izraženih u bilo kojoj drugoj valuti.

(3) Gdje god kontekst ovog Dodatka dopušta, riječi izražene u jednini uključuju i množinu i obratno.

(4) Ukoliko nije drugačije navedeno, pozivanje na određeni odjeljak valja tumačiti kao pozivanje na taj odjeljak ovog Dodatka.

(5) Naslovi odjeljaka isključivo služe lakšem snalaženju.

ODJELJAK 2

Dugovi

(1) Odredbe ovog Dodatka, ovisno o odredbama stavka (2) i (3) ovog Odjeljka i Članka IV. stavak 3 Memoranduma, primjenjuju se na iznose navedene kao dug u Odjeljku 3 i kako slijedi:

(a) sve iznose, bilo glavnice bilo kamata (osim kamata naraslih na kamate), plative temeljem ranijih sporazuma, koji su dospjeli 31. prosinca 1994. ili ranije a ostali su neplaćeni; i

(b) sve iznose glavnice plative temeljem ranijih sporazuma, koji su dospjeli ili će dospjeti od 1. siječnja 1995. do 31. prosinca 1995. a ostali su neplaćeni; te

(c) sve druge iznose, bilo glavnice bilo ugovornih kamata nagomilanih do dospijeća, koje Dužnik duguje Vjerovniku:

(i) koji su nastali iz ili u svezi s nekim Ugovorom;

(ii) kojih plaćanje jamči Vladina agencija, u skladu s odredbama Ugovora;

(iii) koji po odredbama Ugovora nisu izraženi kao plativi u lokalnoj valuti;

(iv) koji ne predstavljaju iznos plativ temeljem ranijih sporazuma;

(v) koji ne proizlaze iz iznosa plativog po ili kao uvjet poništenja ili prestanka Ugovora; i

(vi) koji su dospjeli na naplatu 31. prosinca 1994. ili ranije a ostali su neplaćeni;

(d) svaki iznos kamata zaduženih temeljem Odjeljka 5. ovog Dodatka a nagomilanih do ili prije 31. prosinca 1994.

(2) Vladina agencija i Banka će se, u najkraćem mogućem roku, dogovoriti i izraditi popis Dugova (»Popis dugova«), na koje se ovaj Dodatak odnosi. Popis dugova može se s vremena na vrijeme pregledati na zahtjev Vladine agencije i Banke, ali se ne može dopunjavati ili mijenjati bez suglasnosti i Vladine agencije i Banke. Kašnjenje u izvršenju Popisa dugova ne priječi niti odgađa provedbu ostalih odredbi ovog Dodatka.

(3) Za svrhe ovog Dodatka, dugovi su »Raspoređeni dugovi« i, ako je to primjenjivo, »Neraspoređeni dugovi«.

ODJELJAK 3
Plaćanja temeljem ranijih sporazuma

(1) Dug utvrđen Trećim sporazumom i Četvrtim sporazumom i dospijeva na, ili nakon 1. siječnja 1996., postat će dug prema ovom Dodatku uz dug utvrđen u Odjeljku 2(1)(a) (b) i (c). Uvjeti otplate takvog duga ostat će nepromijenjeni ali će kamata na svaki takav dug biti nagomilana i biti plaćena u skladu s Odjeljkom 5. od, i uključivo:

1. studenog 1995. za dug ranije dospio po Trećem sporazumu, i

16. studenog 1995. za dug ranije dospio po Četvrtom sporazumu.

(2) Kamate nagomilane od 1. siječnja 1995. do 31. listopada 1995. uključivo po Trećem sporazumu te od 1. siječnja 1995. do 15. studenog 1995. uključivo po Četvrtom sporazumu ostat će plative u skladu s uvjetima tih sporazuma.

(3) U cilju izbjegavanja dvojbe, u slučaju da Hrvatska pregovara slijedeći Usklađeni zapisnik koji zamjenjuje gornji Usklađeni zapisnik, ostatak bilo kojeg duga prenijetog iz Trećeg sporazuma i Četvrtog sporazuma na ovaj Dodatak, kao i sve neplaćene pripadajuće kamate, treba smatrati dospjelim i plativim prema tim sporazumima.

(4) Odredbe ranijih sporazuma u mjeri u kojoj se odnose na plaćanje bilo kojeg duga prestaju se primjenjivati stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

ODJELJAK 4
Otplata dugova

Vlada Hrvatske treba platiti Vladinoj agenciji u skladu s odredbama Odjeljka 6(1), slijedeće:

(a) za svaki dug naveden u Odjeljku 2(1)(a), (b) i (c) u svakom pojedinom slučaju na slijedeće datume i u slijedećim postocima:

Datum namire Postotak koji valja platiti

31. siječnja 1998. 1,29

31. srpnja 1998. 1,46

31. siječnja 1999. 1,64

31. srpnja 1999. 1,82

31. siječnja 2000. 2,02

31. srpnja 2000. 2,22

31. siječnja 2001. 2,44

31. srpnja 2001. 2,66

31. siječnja 2002. 2,90

31. srpnja 2002. 3,15

31. siječnja 2003. 3,42

31. srpnja 2003. 3,69

31. siječnja 2004. 3,98

31. srpnja 2004. 4,28

31. siječnja 2005. 4,60

31. srpnja 2005. 4,93

31. siječnja 2006. 5,28

31. srpnja 2006. 5,65

31. siječnja 2007. 6,03

31. srpnja 2007. 6,43

31. siječnja 2008. 6,85

31. srpnja 2008. 7,29

31. siječnja 2009. 7,74

31. srpnja 2009. 8,23

(b) za svaki dug naveden u Odjeljku 2(1)(d):

100 posto u 10 jednakih i uzastopnih polugodišnjih obroka počevši od 31. srpnja 1996.

ODJELJAK 5
Kamate

(1) Kamate na ostatak svakog duga valja smatrati da su tekle i da će se nagomilati, te će biti plative u odnosu na i tijekom razdoblja od dospijeća do podmirenja tog duga uplatama Vladinoj agenciji.

(2) Vlada Hrvatske odgovorna je za i treba plaćati Vladinoj agenciji u skladu s odredbama Odjeljka 6(1) i ovog Odjeljka kamate na svaki dug do iznosa koji nije bio namiren uplatama Vladinoj agenciji u Ujedinjenom Kraljevstvu. Te kamate valja platiti Vladinoj agenciji polugodišnje svakog 31. siječnja i 31. srpnja (»datumi dospijeća«) svake godine, počevši od 31. siječnja 1996.

(3) Ukoliko bilo koji iznos kamata plativ u skladu s odredbama stavka (2) ovog Odjeljka nije plaćen na dan dospijeća odgovarajućeg plaćanja, Vlada Hrvatske odgovorna je za i plaća Vladinoj agenciji kamate na taj iznos neuplaćenih kamata. Takve dodatne kamate dnevno će se nagomilavati od datuma dospijeća tog plaćanja u skladu s odredbama stavka (2) ovog Odjeljka do datuma primitka uplate u Vladinoj agenciji, a dospijevat će bez ikakve daljnje obavijesti ili zahtjeva.

(4) Sve kamate plative u skladu s odredbama ovog Odjeljka platit će se po odgovarajućoj tržišnoj stopi primjenjivoj za svako polugodišnje kamatno razdoblje, počevši s polugodišnjim kamatnim razdobljem unutar kojeg pada dospijeće predmetnog duga.

ODJELJAK 6
Plaćanja Vladinoj agenciji

(1) Kad plaćanje dospije prema uvjetima Odjeljka 4. ili 5, Banka će urediti plaćanje potrebnih iznosa, bez odbitka poreza, pristojbi, drugih javnih troškova ili nekih drugih troškova nagomilanih unutar ili izvan Hrvatske, u valuti duga, na račun koji Vladina agencija javi Banci.

(2) Ako dan na koji takovo plaćanje dospijeva nije poslovni dan, plaćanje će se obaviti najbližeg poslovnog dana.

(3) Banka će dostaviti Vladinoj agenciji sve pojedinosti o dugovima i/ili kamatama, na koje se ta plaćanja odnose.

ODJELJAK 7
Razmjena obavijesti

Vladina agencija i Banka razmjenjivat će sve podatke potrebne za provedbu ovog Dodatka.

ODJELJAK 8
Podmirenje ostalih dugova

(1) Vlada Hrvatske obvezuje se ispuniti svoje obveze po Članku III Memoranduma.

(2) Vlada Hrvatske suglasna je priznati Ujedinjenom Kraljevstvu uvjete ne manje povoljne od onih koje je dogovorila s bilo kojim drugim vjerovnikom, bez obzira na bilo kakvu suprotnu odredbu ovog Dodatka.

(3) Odredbe stavka (2) ovog Odjeljka ne primjenjuju se na predmete koji se odnose na plaćanje kamata utvrđenih u Odjeljku 5.

ODJELJAK 9
Očuvanje prava i obveza

Ovaj Dodatak i njegova provedba ne utječu na prava ni obveze nijednog Vjerovnika niti Dužnika po nekom ugovoru, osim onih prava i obveza glede kojih su Vlada Ujedinjenog Kraljevstva odnosno Vlada Hrvatske ovlaštene posrednički djelovati i obvezivati takvog Vjerovnika i Dužnika.«

Čast mi je potvrditi da su odredbe i uvjeti iznijeti u Dodatku vašoj noti prihvatljivi Vladi Republike Hrvatske, te da će vaša nota zajedno s Dodatkom i ovim odgovorom tvoriti Sporazum između naših dviju Vlada po tom predmetu, koji će biti poznat kao »Sporazum o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj 1 (1995)«, prethodno primjenjivati od datuma ovog odgovora a stupiti na snagu datumom ratifikacije u Saboru Republike Hrvatske.

Imam čast prenijeti Vašoj Ekscelenciji izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj 1 (1995), podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 1996. do 2009. te Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/93-01/05
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.